Byggeri på landet 11 afgrænsede byer. Odder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri på landet 11 afgrænsede byer. Odder Kommune"

Transkript

1 Byggeri på landet 11 afgrænsede byer Odder Kommune

2 Der er udpeget 11 afgrænsede byer i landzone: Assedrup, Balle, Bovlstrup, Dyngby, Falling, Fensten, Neder Randlev, Nølev, Over Randlev, Oldrup og Torrild. Del af Bovlstrup, Falling, Over Randlev og Torrild er endvidere udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer. Bebyggelse, der ligger inden for afgrænsningen af et kulturmiljø, må ikke ændres eller nedrives uden Byrådets tilladelse. I kommuneplanen er der for byerne Bovlstrup, Falling, Neder Randlev og Torrild endvidere fastlagt rammebestemmelser. Dvs. at der i disse byer er udlagt arealer, hvor der efter en nærmere kommunal planlægning kan etableres nye boliger og erhverv. Afgrænsning af byer i landzone - november 2012 Udarbejdet i forbindelse med Kommuneplan Odder Kommune Foto og illustrationer: Odder Kommune

3 Indhold 11 afgrænsede byer i landzone side 3 Indledning side 3 Planlægning i kystnærhedszonen side 3 Retningslinjer og bebyggelsesprincipper for byggeri i landzone side 3 Bevaringshensyn i de afgrænsede byer side 4 Principper for fastlæggelsen af afgrænsning side 4 De afgrænsede byer Assedrup side 5-6 Balle side 7-8 Bovlstrup side 9-10 Dyngby side Falling side Fensten side Neder Randlev side Nølev side Oldrup side Over Randlev side Torrild side

4 11 afgrænsede byer i landzone Indledning Formålet med afgrænsning af 11 byer i landzone er dels at sikre bevaring af kommunens arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, bymiljøer og landskaber, dels at ny bebyggelse kan integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet. Udgangspunktet er, at den eksisterende vej- og bystruktur i byer i landzone skal fastholdes sådan, at bebyggelsen opfattes som en sluttet helhed med naturlige grænser mod det åbne land. Inden for de afgrænsede byer kan der under respekt for kulturmiljøinteresser, kirkeomgivelser, landskabsværdier og øvrige bevaringsinteresser planlægges for et begrænset helårsbyggeri (10 boliger over 4 år pr. by), så livet i landsbyerne kan understøttes og sådan, at ny bebyggelse kan medvirker til en hensigtsmæssig udfyldning og afrunding af landsbyen. Landsbyer, der ikke er afgrænset, anses ikke for at indeholde tilsvarende byggemuligheder. Med afgrænsningen af byerne har Byrådet tilkendegivet, om de kan vokse. Mindre vækst i byerne svarende til 1-2 boliger kan ske ved landzonetilladelse. Større bebyggelser skal gennemføres på baggrund af lokalplanlægning, der sikrer den nødvendige tilpasning til omgivelserne. Planlægning i kystnærhedszonen Nogle af landsbyerne ligger indenfor 3 km kystnærhedszonen og er derfor omfattet af planlovens bestemmelser om beskyttelse af kystområder. Ved anlæg i de kystnære områder skal der redegøres for bebyggelsens placering samt den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Bygningshøjder over 8,5 m skal begrundes. Retningslinjer og bebyggelsesprincipper for byggeri i landzone Ny bebyggelse skal indordne sig under landsbyens fysiske struktur. Dvs. at huse som udgangspunkt skal opføres, så den længste facade placeres parallelt med vejforløbet, så landsbymiljøet omkring gaden understreges. Huse skal endvidere opføres i materialer og farver, der er karakteristiske for den lokale byggeskik, dvs. teglstensmurværk, vandskuret teglstensmurværk, pudset teglstensmurværk eller som pudset beton. Mindre partier som karnapper og lignende kan udføres i andet materiale, når det indgår i en samlet arkitektonisk løsning. Tage skal udformes med en taghældning på 30-45, og de skal beklædes med eternitskifer, tegl- eller betontagsten i røde, sorte eller mørkegrå nuancer samt tagpap, listepapdækning eller naturskifer i sorte eller mørkegrå nuancer. Kviste og øvrige mindre partier kan beklædes med metal (f.eks. zink, stål, kobber). Udvendige bygningssider, herunder døre, vinduesrammer, skodder og lignende bygningsdele må kun fremtræde i følgende farver, hvid, sort eller jordfarver, der omfatter okker (gul-rød), terra de sienna (rød-brun), umbra (brun), engelskrød og dodenkop (lys- eller mørkbrun) eller disse sidste nævnte farvers blanding med hvid, grå eller sort. Bevaringshensyn i de afgrænsede byer Der er foretaget en vurdering af bevaringshensynene i de afgrænsede byer, der fastlægger byggemuligheder under hensyn til konkrete bevaringsinteresser.

5 Principper for fastlæggelsen af afgrænsning Afgrænsningen af byerne er sket efter følgende hovedprincipper: Nye byggemuligheder skal primært ske i forbindelse med den eksisterende bygningsmasse i form af udfyldning eller som afrunding mod det åbne land. Pladser, tofter og lignende, der ligger inden for afgrænsningen, og som har betydning for bevarelsen af evt. kulturmiljø, skal friholdes for ny bebyggelse. Landbrugsbygninger i yderkanten er som hovedregel ikke medtaget, bortset fra de bygninger, der er vurderet som bevaringsværdige, og som ved deres placering (f.eks. med længste facade parallelt med og ud til gaden) markerer byens gadeforløb. Der skal være tæt forbindelse mellem det åbne land og byen. Hvor det er muligt, er landskabet trukket helt ind i byen, så det på enkelte strækninger følger bygaden. Landskabskiler, som har kulturhistorisk fortælleværdi eller er af væsentlig landskabelig betydning, er friholdt for bebyggelse. Nitratfølsomme områder er friholdt for ny bebyggelse. Lavbundsarealer er så vidt muligt friholdt for etablering af ny bebyggelse. I byer beliggende inden for kystnærhedszonen kan der som udgangspunkt ikke udlægges nye områder til bebyggelse. Eksisterende byggeri fastholdes i afgrænsningen. 4

6 3: Åens løb i kanal. 4: Legeplads og mødested i byen : Afgrænsning mod det åbne land. 1: Bystruktur mod det åbne land. 2 1

7 Assedrup Karakteristiske træk og historisk udvikling Assedrup er registreret i 1408 og udskiftet i Landsbyen består i dag hovedsagelig af enfamiliehuse og fire mindre landbrug. Gårdene ligger ikke samlet i centrum omkring Assedrupvej/Synnedrupvej. Langs Assedrupvej løber Odder Å. Dele af åen løber i kanal langs vejen. Landsbyen blev stationsby med anlæggelsen af Århusbanen i Topografi og landskab Landsbyen ligger 5 km nordøst for Odder. Assedrup ligger smukt på kanten af Odder Ådal, og området er registreret som randmorænelandskab. Assedrup ligger inden for kystnærhedszonen og er omfattet af planlovens bestemmelser om beskyttelse af kystområder. Indenfor kystnærhedszonen er det ikke muligt at udlægge nye områder til bebyggelse med mindre der forelægger en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Funktioner og infrastruktur Assedrup er en slynget vejby, og den orienterer sig omkring Assedrupvej og jernbanen. Bebyggelse og arkitektur Inden for den eksisterende landsbyafgrænsning i Assedrup er der 24 ejendomme. Et påfaldende træk ved landsbyen er bebyggelsen af små huse, der ligger lavt i terrænet - helt nede ved engen. Gårdene ligger alle højere. Byens enfamiliehuse er næsten alle opført i landsbystil, hvoraf enkelte ældre huse vurderes at være bevaringsværdige. Bebyggelsen er placeret parallelt med gadeforløbet. Landsbyafgrænsning Afgrænsning og byggemuligheder Afgrænsningen omfatter alle byens enfamiliehuse samt en gård, der med sin placering ud mod Assedrupvej er med til at markere et sammenhængende gadeforløb. Afgrænsningen udvides til også at omfatte matr. nr. 4o Assedrup By, Nølev, da der her er mulighed for at opføre en bolig med den længste facade placeret parallelt med Assedrupvej, så en ny bolig følger byens bebyggelsesmønster. Afgrænsningen udvides endvidere til også at omfatte den eksisterende husrække ned mod engen (matr. nr. 7e, 7f og 7h, Assedrup By, Nølev). Nord for disse huse udtages et mindre areal, da det er registreret som lavbundsareal. Der er mulighed for at bygge 4 boliger i Assedrup, dels på arealer nær landsbyens legeplads (del af matr. nr. 2a, Assedrup By, Nølev), dels på areal umiddelbart syd for jernbanen og øst for stationsbygningen (matr. nr. 2l, Assedrup By, Nølev). Bebyggelse sker som huludfyldninger i det eksisterende landsbymiljø. Lavbundsareal 6

8 : Bebyggelse mod det åbne land. 1 2: Byens gadekær. 4: Det røde hus samt det grønne bånd skaber sammenhæng omkring vejen. 3: Adgang til Ballevej 23B og 29

9 Balle Karakteristiske træk og historisk udvikling Landsbyen er registreret i 1455 og udskiftet i Landsbyen består i dag af enfamiliehuse, en større virksomhed, en stor gård samt to mindre landbrug. I byen findes et gadekær, men der er ikke offentlig adgang til dette areal. Topografi og landskab Landsbyen ligger 4 km nordvest for Odder. Området er et morænelandskab med erosionsdale og skovarealer. Funktioner og infrastruktur Landsbytypen er en slynget vejby, og den orienterer sig omkring Drammelstrupvej. Bebyggelse og arkitektur Inden for den eksisterende landsbyafgrænsning i Balle er der 20 ejendomme med varierende arkitektonisk udtryk. Byen består primært af enfamiliehuse opført i landsbystil. Landsbyen rummer enkelte ældre huse, der er bevaringsværdige. Bebyggelsen er placeres parallelt med gadeforløbet. Afgrænsning og byggemuligheder Afgrænsningen omfatter byens enfamiliehuse samt virksomhed, mens de eksisterende landsbrugsejendomme friholdes. Afgrænsningen foreslås udvidet en smule mod nordvest, så den følger virksomhedens matrikelafgrænsning (matr. nr. 23c, Balle By, Odder), hvorved virksomheden får en mindre udvidelsesmulighed. Afgræn-sningen udvides endvidere med et lille areal syd for gadekæret, så der er mulighed for at etablere et mødested i landsbyen i form af et rekreativt areal til ophold (matr. 32a, Balle By, Odder). Derimod reduceres afgrænsningen øst for landbrugsejendommen 4a, Balle By, Odder, da det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at åbne mulighed for ny bebyggelse tæt på et aktivt landbrug. Langs Balle Tværvej reduceres afgrænsningen en smule, da matriklen ligger op mod landbrugsareal. Afgrænsningen rykkes derfor mod vest. Landsbyafgrænsning Lavbundsareal 8

10 2: Det åbne land deler byen op i stationsdelen og den oprindelige landsby. 1: Gadeforløb. 2 Vestergaardsvej Hesselbjergvej 4: Gadeforløb. 3: Byens afgrænsning mod det åbne land

11 4B2 Bovlstrup Karakteristiske træk og historisk udvikling Bovlstrup udgøres dels af den oprindelige landsby, der i 1700-tallet bestod af 7-8 gårde, dels af den senere stationsbydel, der opstod med anlæggelsen af jernbanen i E1 4BL1 4B1 4E2 4E2 4BL2 4BL2 Topografi og landskab Bovlstrup ligger 6 km sydøst for Odder og 2 km vest for kysten. Bovlstrup ligger inden for kystnærhedszonen og er omfattet af planlovens bestemmelser om beskyttelse af kystområder. Landskabet omkring Bovlstrup fremstår som et næsten fladt landbrugsområde afgrænset af mindre hegnsbeplantninger. Funktioner og infrastruktur Bovlstrup er overvejende beliggende omkring den øst-vestgående Vestergårdsvej og den nordsydgående Eriksmindevej. Etableringen af jernbanen mellem Aarhus, Odder og Hov har haft en afgørende betydning for byens udvikling. Opgørelse over arealudlæg i rammeområde 4 B 2 Før ændring 1.04 Ha. Efter ændring 0.68 Ha. Opgørelse over arealudlæg i rammeområde 4 BL 2 Før ændring 3.64 Ha. Efter ændring 3.10 Ha. Landsbyafgrænsning Udtaget af ramme 4B2 og 4BL2 Lavbundsareal Bebyggelse og arkitektur I Bovlstrup er fastlagt rammebestemmelser. En del af Bovlstrup er udpeget som kulturmiljø, der omfatter den oprindelige landsby og stationsbyen. Den østlige og vestlige bydel er adskilt af landbrugsareal. Afgrænsningen omfatter godt 100 ejendomme, der primært består af enfamiliehuse. En del af disse ejendomme omfatter Lystgårdsparken, der er et nyere villakvarter med omkring 50 parcelhuse, der ligger nord for Stationsvej. De nordligste 7 parcelhuse ligger i nitratfølsomt område. Den ældste del af byen har karakter af landsby og landbrug med gårde. Den anden del er stationsbyen med station, byhuse og nedlagt baneforløb. Afgrænsning og byggemuligheder Afgrænsningen af byen følger i store træk kommuneplanens rammeområder for Bovlstrup. Mod nor-døst er en mindre del af matr. nr. 8a, Bovlstrup By, Bjerager medtaget, så der kan udstykkes 2 boligparceller paral-lelt med Eriksmindevej på del af matr. 8a, Bolvstrup By, Bjerager. Rammeområde 4.BL.2 er reduceret med del af matr. nr. 4a. I Bovlstrup vil der være muligt at opføre 5 boliger inden for de udlagte rammeområder i kommuneplanen. På disse matrikler vil ny bebyggelse falde naturligt ind som huludfyldninger, eller som afrunding af det eksisterende landsbymiljø. Nitratfølsomt område Rammeområde 4E1 og 4E2 10

12 3: Landsbyhuse : Afgrænsning mod det åbne land 1 2: Plads ved mindesmærke bliver brugt til mødested 1: Indkørsel til byen

13 Karakteristiske træk og historisk udvikling Dyngby er en slynget vejby, der blev udskiftet i slutningen af 1700 tallet. Dyngby Topografi og landskab Dyngby ligger 8 km øst for Odder. Landsbyen ligger inden for kystnærhedszonen, ca. 1,5 km vest for kysten. Landskabet omkring Dyngby er et fladt landbrugsområde. Øst og vest for byen ligger to mindre skovarealer. Funktioner og infrastruktur Bebyggelsen i Dyngby ligger på begge sider af Dyngby Møllevej og Elmegårdsvej. Bebyggelse og arkitektur Inden for den nuværende landsbyafgrænsning er der 35 ejendomme. Byens gamle vejforløb er stadig intakt, og det opleves som en sammenhængende helhed med huse og gårde placeret parallelt med og tæt på vejen. De gamle gårdanlæg har stor betydning for landsbystrukturen, både hvad angår landsbyens historie og for oplevelsen af gaderummet. Landsbyen har bevaret mødestedet - det grønne fællesareal med mindesten Ved Dyngby Møllevej. Afgrænsning og byggemuligheder Der er foretaget 2 mindre justeringer af den nuværende landsbyafgrænsning. Der udtages en mindre byggemulighed øst for den eksisterende bebyggelse ved Dyngby Møllevej. Herved sikres dels, at landskabskilen helt ind til Elmegårdsvej forbliver synlig, dels at det smukke kig ud over markerne bevares. Der er mulighed for at bygge 15 boliger i udkanten af byen ved Grindsnabevej på del af matr. nr. 14a, Dyngby By, Bjerager. En planlægning for området skal bl.a. indeholde visualisering, der viser en eventuel fremtidig bebyggelse såvel i forhold til selve kysten, som det bagvedliggende kystlandskab. Landsbyafgrænsning Lavbundsareal 12

14 3: Bevaringsværdige huse langs Aakjærvej 2: Bebyggelse parallelt med vejen : Grønt gadeforløb 1: Byens afgrænsning mod det åbne land

15 7OF100 Falling Karakteristiske træk og historisk udvikling Falling var oprindelig en tæt samlet landsby, men blev en slynget vejby efter jernbanens etablering i Den blev udskiftet i 1794, og i dag ligger de fleste gårde uden for landsbyen. 7BL100 Topografi og landskab Falling ligger 7,5 km syd for Odder. Falling by ligger på bakken ovenfor ådalen med Åkær Å, eng- og mosestrækninger. I den vestlige del af byen er der et flot kig ned mod Åkær. Flere steder omkring Falling er der fredsskov. 7E100 7BL100 Funktioner og infrastruktur Byen ligger langs den øst-vest gående Aakjærvej. Etableringen af jernbanen mellem Odder og Horsens har haft en afgørende betydning for byens udvikling. Opgørelse over arealudlæg i rammeområde 7 BL 100 Før ændring 7.25 Ha. Efter ændring 6.69 Ha. Bebyggelse og arkitektur Falling er i Kommuneplan udlagt med rammebestemmelser (7.BL.100, 7.E.100 og 7.OF.100). Den del af Falling, der udgør stationsbydelen, er udpeget som kulturmiljø. Bydelen omfatter bl.a. stationen, afholdshotellet, de gamle købmandsgårde med baghuse, villaerne Luna, Pax og Ly samt flere større murstenshuse i stationsbystil, der udgør en sammenhængende og karakteristisk helhed. Bebyggelsens placering helt ud til Aakjærvej var typisk for de nye stationsbyer. Afgrænsningen omfatter 45 ejendomme, der primært består af enfamiliehuse. Landsbyafgrænsning Udtaget af ramme 7BL100 Tillagt ramme 7BL100 Rammeområde 7OF100 Rammeområde 7E100 Afgrænsning og byggemuligheder Afgrænsningen af byen følger til dels kommuneplanens rammeområder 7.BL.100 for Falling. Dog reduceres afgrænsningen mod nord vest, så p-pladsen ved stationen og forsamlingshuset friholdes for bebyggelse. Endvidere reduceres afgrænsning, så landskabet sikres friholdt for bebyggelse, så der nord for Åkjærvej ved dammen fortsat vil være et kig ud over markerne. Øst for Assebækvej udvides afgrænsning til også at omfatte matr. nr. 3d, Falling By, Falling, da den udgør en naturlig del af den øvrige bebyggelse omkring Assebækvej. Mod syd øst reduceres afgrænsningen i forhold til kommuneplanens rammeområde, idet afgrænsningen følger ejendommens matrikler mod syd. Herved bevares de landskabelige forhold og det smukke kig over markerne. Der er udstykket 1 byggemulighed ved Åkjærvej på matr. nr. 10æ, og 2 grunde vest for Assebækvej (3l og del af matr. nr. 3k, alle Falling By, Falling). I Falling vil der være mulighed for at opføre 3 boliger inden for landsbyafgrænsningen. 14

16 3 2: Landbrugsejendom 3: Bebyggelse mod vejen : Vejforløb 1: Afgrænsning af landsbyen

17 Fensten Karakteristiske træk og historisk udvikling: Fensten er registreret i omkring år Landsbyen blev udskiftet i 1801, hvor bønderne fik samlet al deres jord på ét sted. Det skete som en blokudskiftning, hvor de udskiftede gårde lå i en ring omkring landsbyen. Marker og hegn blev anlagt, så de strålede ud fra byen som spidserne på en stjerne. Topografi og landskab Fensten ligger 10 km sydøst for Odder. Landsbyen ligger inden for kystnærhedszonen og er omfattet af planlovens bestemmelser om beskyttelse af kystområder. Området i og omkring Fensten er morænelandskab. Funktioner og infrastruktur Fensten er en slynget vejby. Her har været 13 gårde samlet i en typisk stjerne-landsby. Der findes flere velbevarede gårdmiljøer i byen. Bebyggelse, arkitektur Inden for den eksisterende landsbyafgrænsning er der 24 ejendomme og én større virksomhed. Fensten er en landsby, hvor de oprindelige strukturer er bevaret, og vejforløbet er intakt. Afgrænsning og byggemuligheder: Den nuværende landsbyafgrænsning reduceres i den sydlige og østlige del af byen, henholdsvis vest for Hedemarksvej samt syd og syd-øst for Fenstenvej, så der fortsat dels kan sikres en god kontakt samt en klar afgrænsning mellem byen og det åbne land. Selv om der er byggemuligheder inden for landsbyens eksisterende bygningsmasse, er det ikke hensigten, at landsbyen må byudvikles med almindelige parcelhuse. Landsbyens struktur skal bibeholdes. I Fensten vil det være muligt at opføre maks. 5 boliger inden for landsbyafgrænsningen. På disse matrikler vil ny bebyggelse falde naturligt ind i landsbybebyggelse, da det dels sker som huludfyldning, dels som en afrunding af det eksisterende landsbymiljø mod det åbne land. Landsbyafgrænsning 16

18 5: Byens legeplads og mødested 5 4 4: Nyere bebyggelse 1: Byens afgrænsning mod det åbne land 1 3 2: Indkørsel til byen fra syd 2 3: Ældre bebyggelse

19 4B10 Opgørelse over arealudlæg i rammeområde 4 BL 10 Før ændring Ha. Efter ændring Ha. Opgørelse over arealudlæg i rammeområde 4 B 10 Før ændring 2.47 Ha. Efter ændring 0.69 Ha. 4BL10 Neder Randlev Karakteristiske træk og historisk udvikling Da Odder-Hov jernbanen åbnede i 1884, var Neder Randlev en af stationsbyerne på denne strækning. Byens centrum lå omkring stationen ved Balshavevej. I dag består landsbyen hovedsagelig af enfamiliehuse og et par mindre erhvervsvirksomheder. Landsbyens oprindelige struktur er bevaret, og vejforløbet er intakt. Topografi og landskab Neder Randlev ligger 3 km sydøst for Odder. Præstholm grøft løber gennem en del af byen. Landskabet omkring Nølev fremstår som et næsten fladt landbrugsområde afgrænset af mindre hegnsbeplantninger. Funktioner og infrastruktur Byen er en slynget vejby, der orienterer sig omkring Balshavevej. I den midterste del af byen ligger Gartnervænget, der er en nyere parcelhusområde. Bebyggelse og arkitektur I Neder Randlev er fastlagt rammebestemmelser (4.B.10 og 4.BL.10). Inden for rammeområdet er der 65 ejendomme. I den ældste del af byen er husene næsten alle op-ført i landsbystil, hvoraf enkelte ældre huse vurderes at være bevaringsværdige. Husene orienterer sig mod Balshavevej, og de fleste er opført som længehuse med en taghældning på Ejen-dommene fremstår i materialer og farver, der er karakteristiske for den lokale byggeskik. Gartnervænget er et nyere parcelhusområde byggemodnet i år Afgrænsning og byggemuligheder Afgrænsningen af byen følger i store træk kommuneplanens rammeområder for Neder Randlev. Mod nordvest er rammeområde reduceret, så den grønne kile kan bevares omkring byens legeplads og fællesareal. Den sydligste del af byen ligger i nitratfølsomt område. Derfor er rammeområdet reduceret, så det kun omfatter eksisterende bebyggelse samt 2 udstykkede, men ubebyggede grunde (matr. nr. 84c og del af matr. 148a, Randlev by, Randlev). I Neder Randlev er det muligt at opføre 1 bolig inden for de udlagte rammeområder i kommuneplanen. Landsbyafgrænsningen er sammenfaldende med kommuneplanens rammeområder. Udtaget af rammeområde 4B10 og 4BL10 Lavbundsareal Nitratfølsomt område Landsbyafgrænsning 18

20 2: Det åbne land trækkes helt ind i gadeforløbet. Nølev Byvej 2 4: Grønt areal :Nølev kirke 3: Vejforløb med huse paralellelt med og tæt ved vejen

21 Nølev Karakteristiske træk og historisk udvikling Nølev er registreret i 1544 og udskiftet i I dag består landsbyen hovedsagelig af enfamiliehuse og tre mindre landbrug. Gårdene ligger langs Nølev Byvej. Den oprindelige struktur er velbevaret og vejforløbet er intakt. Topografi og landskab Landsbyen ligger 4 km øst for Odder i smeltevandsdalen mellem Odder og Norsminde. Nølev ligger inden for kystnærhedszonen og er omfattet af planlovens bestemmelser om beskyttelse af kystområder. Funktioner og infrastruktur Landsbyen er en slynget vejby, og den orienterer sig omkring Nølev Byvej. Bebyggelse og arkitektur Inden for den eksisterende landsbyafgrænsning i Nølev er der 31 ejendomme. Byens enfamiliehuse er næsten alle opført i landsbystil, hvoraf enkelte ældre huse er bevaringsværdige. Gårdenes stuehuse eller staldbygninger samt den overvejende del af landsbybebyggelsen er placeret parallelt med gadeforløbet. De fleste huse er endvidere opført som længehuse med en taghældning på og i materialer og farver, der er karakteristisk for den lokale byggeskik, hvilket giver byen en arkitektonisk helhed. Afgrænsning og byggemuligheder Afgrænsningen omfatter i det store og hele byens enfamiliehuse samt gårde, der er placeret langs Nølev Byvej. Afgrænsningen er reduceret, idet matr. nr. 6e, 11a og 2a, Nølev By, Nølev er udtaget, og afgrænsningen er indskrænket en smule syd for Nølev Byvej (matr. nr. 17d og 17 a, Nølev By, Nølev), da det ikke er hensigtsmæssigt med nybyggeri tæt på et landbrug. I Nølev er der mulighed for at bygge 3 boliger på udstykkede grunde syd for Nølev Byvej. På disse matrikler vil ny bebyggelse falde naturligt ind i landsbyen, da det sker som huludfyldninger i det eksisterende landsbymiljø. Landsbyafgrænsning Lavbundsareal 20

22 1: Det åbne land trækkes ind i gadeforløbet. 4: Bebyggelse mod det åbne land : Afgrænsning mod det åbne land. Oldrupvej 3 4 3: Gadeforløb langs Oldrupvej.

23 Oldrup Karakteristiske træk og historisk udvikling Oldrup kan føres tilbage til omkring år Oldrup blev udskiftet i Flere bevarede gårde ligger stadig inde i byen - specielt i den østlige del af byen. Topografi og landskab Oldrup ligger 7 km sydvest for Odder. Funktioner og infrastruktur Oldrup udviklede sig og blev stationsby med Horsens-Odder Jernbanen i I 1967 ophørte banedriften, og banearealet blev anlagt som natursti. Bebyggelse og arkitektur Byen orienterer sig omkring hovedgaden Sødrupvej/Oldrupvej. Sydsiden af hovedgaden er bebygget med adskillige ældre huse, der er placeret ud mod og tæt på gaden, hvorimod nordsiden af bygaden fremstår som mere spredt og med nyere parcelhuse. Afgrænsning og byggemuligheder Den nuværende afgrænsning reduceres mod syd. Begrundelsen er, at gårdene syd-øst for Oldrupvej udtages, da de ikke indgår som en naturlig del af landsbyens bebyggede struktur. Endvidere er der et lavbundsareal i området, der som udgangspunkt ikke kan bebygges. Syd for Sødrupvej reduceres afgrænsningen, så den eksisterende bebyggelse fortsat kan ligge ud mod det åbne land. I Oldrup er der mulighed for at opføre 2 boliger inden for landsbyafgrænsningen. På disse matrikler vil ny bebyggelse falde naturligt ind i landsbyen, da det sker som huludfyldninger i det eksisterende landsbymiljø. Landsbyafgrænsning Lavbundsareal 22

24 1: Kulturmiljø: Præstegården. 4 4: Byggemulighed : Lavbundsareal deler landsbyen i en vestlig og østlig del. 2:Den tidligere smedje på landsbyens fællesareal. Friholdes for bebyggelse

25 Over Randlev Karakteristiske træk og historisk udvikling Over Randlev omtales i historiske kilder omkring Landsbyen blev udskiftet i Udskiftningen var et led i landboreformen, hvor bl.a. landsbyens jordfællesskab blev ophævet for at opnå en mere effektiv udnyttelse af jorden. Nogle familier flyttede væk fra landsbyen og ud på deres egne marker. Topografi og landskab Over Randlev ligger 3 km sydøst for Odder. Byen er opdelt i 2, idet bebyggelsen naturligt er placeret på begge sider af den grønne landskabskile, der er et lavbundsareal. Funktioner og infrastruktur Landsbyen er en slynget vejby, (byen ved vejen), hvis oprindelige centrum lå ved kirken og præstegården. Inden for den nuværende landsbyafgrænsning er der ca. 60 ejendomme. Disse bygninger repræsenterer flere gode eksempler på den byggemåde, der har været op gennem tiden. 4B10 Bebyggelse og arkitektur 4BL10 Ved kirken ligger den gamle forte. Det er specielt, at denne plads har fået lov til at ligge ubebygget hen, så vejstrukturen er intakt. På landsbyens oprindelige forte og fællesareal ved kirken, ligger bygningen, der har huset landsbyens smedie. Kirkelandsbyen har bevaret sin karakter med åbne arealer og forte i landsbyens centrum. De tre- og firelængede gårde samt huse er placeret helt ud til vejforløbet, hvilket giver et særligt fortættet og fint landsbymiljø. Den nordlige bydel er består af nyere parcelhusbyggeri, samt en stor forfalden bygning, der tidligere husede en møbelforretning. Landsbyafgrænsning Nitratfølsomt område Afgrænsning og byggemuligheder: Den nuværende landsbyafgrænsning reduceres mod syd og vest, da der vurderes at være tilstrækkelig med udbygningsmulighed i landsbyen på det areal, hvor den nedlagte møbelforretning ligger. Her kan der skabes en fin bolig- og landsbybebyggelse som overgang mellem parcelhuskvarteret Engtoften, gadeforløbet Balshavevej og den gamle bydel ved Blichersvej. Landsbyafgrænsningen udvides med et mindre areal, for at skabe forbindelse mellem Engtoften og Blichersvej. Derimod reduceres afgrænsningen, så den slutter vest for Blichersvej 12. Grunden er, at dette areal ligger i landskabskilen, der er registreret som lavbundsområde. Afgrænsningen reduceres mod syd, så ejendommen Blichersvej 25 ikke længere ligger inden for afgrænsningen. Endvidere reduceres afgrænsningen vest for præstegården og kirken. Det er vigtigt at fastholde adskillelsen af Over Randlev i en østlig og vestlig bydel, så det fine landskabelige forløb helt ind i byen fastholdes. Der er mulighed for at udstykke 7 grunde (+5 hvis den tidligere møbelforretning nedrives). Lavbundsareal 24

26 1: Landsbykirken 2: Gadeforløb mod det åbne land Kongehusvej 3: Grønt areal mellem husrække 4: Bebyggelse inden for udpeget kulturmiljø

27 Torrild Karakteristiske træk og historisk udvikling Torrild er en slynget vej- og landbrugslandsby, hvilket den nord-vestlige bydel - med længehuse og gårde placeret parallelt med og ganske tæt på vejforløbet - stadig bærer præg af. Torrild by blev udskiftet i 1801, og i løbet af 1800 tallet flyttede flere gårde ud. 1OF100 1B101 1B100 1BL100 Topografi og landskab Torrild ligger 7 km vest for Odder. Området ved kirken er underlagt en landskabsfredning. Der er fin sammenhæng mellem landsby og det omkringliggende landskab med marker, mose, skov og ådal. I Torrilds gamle landsbycentrum ligger - sammen med bl.a. de gamle gårde - kirken og præstegården. Bygningerne incl. staldbygninger med porte - er placeret helt ud i gadelinjen. Funktioner og infrastruktur I 1930 erne blev byen delt af landevejen mellem Odder og Skanderborg. Syd for landevejen ligger Krogstrupvej og Vandværksvej med enkelte gårde. Nord for landevejen ligger hovedparten af byen med kirken og Bygaden med huse, der har været anvendt til beboelse, håndværk og handel. 1E100 Opgørelse over arealudlæg i rammeområde 1 BL 100 Før ændring Ha. Efter ændring Ha. Landsbyafgrænsning Udtaget af ramme 1B100 Lavbundsareal Rammeområde 1OF100 Rammeområde 1E100 Bebyggelse og arkitektur I Torrilds gamle landsbycentrum ligger nogle af de gamle fire-længede gårde omkring det oprindelige vejforløb med staldlænger parallelt med vejen. Det gælder dog ikke præstegården, som åbner op mod kirken. I Torrild er fastlagt rammebestemmelser. En del af landsbyen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Det skal sammenholdes med, at der samtidig er en flot afgrænsning mellem landsbyen og det omkringliggende landskab. Derfor ønskes landsbyen afgrænset, så der sikres en hensigtsmæssig udfyldning og afrunding af byen. Afgrænsning og byggemuligheder Landsbyafgrænsningen i Torrild er sammenfaldende med kommuneplanens rammeområder for byen. De 2 gårde på nord og sydsiden af Vandværksvej er medtaget i afgrænsning, da de har betydning for helhedsindtrykket af vejforløbet. Landsbyafgrænsningen ved præstegården følger gårdens matrikelskel. I den nord-østlige del af Bygaden afgrænses byen, så den medtager den yderste matrikel på Bygadens nord side, hvorved bydelen får en naturlig afrunding mod Nørreskovvej. Bydelen afgrænses langs Bygadens syd side, så den følger husrækkens sydskel, da en del af arealet er registreret som lavbundsareal og derfor er uegnet til bebyggelse. Det er grunden til, at kommuneplanens rammeområde 1.B.101 reduceres, så det følger byens sydlige afgrænsning. Inden for landsbyafgræsningen vil kunne bygges omkring 18 boliger i Torrild. 26

28

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

20. Tinghøj. 20.01 Tinghøj By. 20.02 Orten. 20.03 Mejls. 20.10 Åbent land Tinghøj. Bevaringsværdige bygninger. Rammer

20. Tinghøj. 20.01 Tinghøj By. 20.02 Orten. 20.03 Mejls. 20.10 Åbent land Tinghøj. Bevaringsværdige bygninger. Rammer 20. Tinghøj 20.01 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.10 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer 20.01 Tinghøj By Status Tinghøj er en mindre landsby, der ligger ca. 5 km nord for Varde.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr.

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr. Manstrup Kulturmiljø nr. 71 Tema Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Bosættelse landet Emne(-r) Landsby, forteby Manstrup ligger ca. 2 km. fra Limfjorden i syd og omkring 8 km i fugleflugt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 24. marts 2014 J.nr.: NMK-31-00874 Ref.: Bibis AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

3. Landsbyer. 3. Landsbyer R E T N I N G S L I N J E R R E D E G Ø R E L S E. Faxe Kommuneplan 2013 143

3. Landsbyer. 3. Landsbyer R E T N I N G S L I N J E R R E D E G Ø R E L S E. Faxe Kommuneplan 2013 143 3. Landsbyer 3. Landsbyer R E T N I N G S L I N J E R 1. Afgrænsede landsbyer bør understøttes og udvikles på baggrund af de eksisterende bygningsmæssige, fysiske og sociale værdier, bl.a. ved bibeholdelse

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND"

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND" JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje Torben Wissing Fruegade 15 C 4200 Slagelse Sendt digitalt Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Bårse lokalområde 23

Bårse lokalområde 23 Bårse lokalområde 23 Kulturmiljøer Faksinge Sanatorium Even Sø området Landskab: Ådal, skov Tema: Rekreation, infrastruktur. Emne: Vejanlæg, sanatorium, natur Tid: Oldtid, 1906-1958. Even er en markant

Læs mere

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens bagggrund...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO INDHOLD: INDHOLD:...2 LOKALPLAN 75 REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS BAGGRUND...3 LOKALPLANENS FORMÅL...3 EKSISTERENDE FORHOLD...4 Lokalplanområdets beliggenhed og

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 52. Gørslev landsby

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 52. Gørslev landsby SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 52 Gørslev landsby 20.05.1986 v LOKALPLAN NR. 52 FOR GØRSLEV LANDSBY Maj 1986 Skovbo kommune - 2 - INDLEDNING Landsbyens historie Gørslev omtales for første gang i 1268 som

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Bo Hjorth Frandsen Bolette Frandsen Bejlhusvej 7 6330 Padborg! Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. august 2015 Sagsnr.: 14/34375 Ejendomsnr.: 4245 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 24. Ølgod 24.01 Ølgod 24.02 Strellev 24.03 Lindbjerg 24.04 Krusbjerg 24.10 Åbent land Ølgod Bevaringsværdige bygninger Rammer 24.01 Ølgod Status Ølgod er en områdeby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Dejret Emne: Landsby Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Dejret Dejret ligger højt i et frugtbart

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Jan Pil Mørch Elme Alle 56, 1 th. 4220 Korsør DATO 30. juni 2015 SAGS NR. 326-2015-33821 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr.29 Skodsbøl, Broager, der ligger på Nejs Møllevej 22, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Viborgvej (Bøgely) LOKALPLAN 62.05

Silkeborg Kommune. Område ved Viborgvej (Bøgely) LOKALPLAN 62.05 Silkeborg Kommune Område ved Viborgvej (Bøgely) LOKALPLAN 62.05 SILKEBORG KOMMUNE LOKALPLAN : NR. 62.05 Lokalplan nr. 62.05 for et område ved Vibargvej nord for Balle Kirkeby. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Afgørelse Der meddeles hermed tilladelse efter Planlovens 35, stk. 1 til en ny bolig således som ansøgt jf. materiale af dato 26.03.2014.

Afgørelse Der meddeles hermed tilladelse efter Planlovens 35, stk. 1 til en ny bolig således som ansøgt jf. materiale af dato 26.03.2014. Bjarne Ross Pedersen Grundvej 3 7140 Stouby Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Christina Duedal Nielsen Dir: 79755682 Mob: e-mail: Christina.D.Nielsen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-72-14

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse 9. marts 2006 Rev. 28. januar 2007 Rev. 19. maj 2010 Rev. 20. september 2010 Godkendt af UTM 2.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Hørsholm Kongevej Rude Skov Holte Hallerne Kongevejen Rudegårds Alle Rudegård Stadion Rudesøvej Rudesø Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN FOR BOLIGOMRADET KLOSTERGARDSVEJ 52 10M

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN FOR BOLIGOMRADET KLOSTERGARDSVEJ 52 10M LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN FOR BOLIGOMRADET KLOSTERGARDSVEJ 52 10M VEDTAGET JULI 1990 Lokalplanens retsvirkninger Eokalplanens forhold til gvrige planlzgning Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Eokalplanens

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

Notat om lokalplan for ny bolig i Endeslev

Notat om lokalplan for ny bolig i Endeslev Notat om lokalplan for ny bolig i Endeslev Notatet er et oplæg til politisk drøftelse af indholdet af en lokalplan for placering af en ny énfamiliebolig uden for afgrænsningen af den gældende lokalplan

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Bilag 1 Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Områder fra den tidligere Randers Kommune Byzone Randers, Dronningborg, Vorup og Kristrup Randers byzone er

Læs mere

1 T.2.7.1 2 T.2.7.1 3 T.2.7.1.B1, 5 T.2.7.1.B2, 7 T.2.7.1.B3, 9 T.2.7.1.B5, 11 T.2.7.1.B7, 13 T.2.7.1.H1, 15 T.2.7.1.O1, 17 T.2.7.1.O2, 19 T.2.7.1.

1 T.2.7.1 2 T.2.7.1 3 T.2.7.1.B1, 5 T.2.7.1.B2, 7 T.2.7.1.B3, 9 T.2.7.1.B5, 11 T.2.7.1.B7, 13 T.2.7.1.H1, 15 T.2.7.1.O1, 17 T.2.7.1.O2, 19 T.2.7.1. Frejlev Frejlev... 1 T.2.7.1 Illustrationsplan... 2 T.2.7.1 Rammeområder... 3 T.2.7.1.B1, Frejlev... 5 T.2.7.1.B2, Frejlev... 7 T.2.7.1.B3, Frejlev... 9 T.2.7.1.B5, Vivaldisvej, Frejlev...11 T.2.7.1.B7,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00199 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning,

Læs mere

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ

PLANHÆFTE FOR TINGHØJ KOMMUNEPLAN 207 PLANHÆFTE FOR TINGHØJ Kommune 20. Tinghøj 20.0 Tinghøj By 20.02 Orten 20.03 Mejls 20.0 Åbent land Tinghøj Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder

Læs mere

Lokalplanen er udarbejdet af Sven Allan Jensen ApS i samarbejde med Egebjerg Kommunes Teknik- og miljøafdeling / Økonomiafdelingen

Lokalplanen er udarbejdet af Sven Allan Jensen ApS i samarbejde med Egebjerg Kommunes Teknik- og miljøafdeling / Økonomiafdelingen INDHOLD REDEGØRELSE...4 KARAKTERISTIK AF OMRÅDET...4 Områdets anvendelse...4 Terrænforhold...4 Bebyggelse og beplantning...4 LOKALPLANENS BAGGRUND...4 LOKALPLANENS FORMÅL...4 LOKALPLANENS INDHOLD...5 Fremtidig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th).

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre,

Læs mere