Byrådscentret Rev. 26. februar Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014"

Transkript

1 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan ) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket. Fingerplan 2012: afventer Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen-2013 Statslige mål: Staten har et mål om at fordoble skovarealet i Danmark, således at skovlandskaber udgør % af landets areal. Kommunerne skal udpege skovrejsningsområder positivområder, så det svarer til % af landets areal. Alle kommuner skal som udgangspunkt udvide skovrejsningsudpegningen. Udpegninger af nye skovrejsningsområder, skal koordineres med udpegningen af vigtige grundvandsressourcer især ift. drikkevand. De skal koordineres med den kommunale planlægning for bynære grønne områder og økologiske forbindelser i det ikke bynære-landskab. Endvidere skal de koordineres i forhold til udpegning af vindmølleområder og råstofgravning. De i kommuneplanen udlagte negativområder som udgangspunkt fastholdes. Ændringer eller nyudpegninger baseres på konkrete vurderinger, hvor skovrejsning vil være i konflikt med andre væsentlige interesser, som f.eks. natur- /landskabs- / kulturhistoriske værdier, beskyttelsesområder omkring kirker, råstofområder, vindmøller m.m. Krav til den kommunale planlægning: Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af skovrejsningsområder. (Planlovens 11a, stk. 1 nr. 11) Kommunerne skal udpege skovrejsningsområder positivområder, så det svarer til % af det ubebyggede areal på landsplan. Kommunen skal som udgangspunkt udvide skovrejsningsudpegningen. Hvis revisionen medfører en reduktion i den eksisterende skovrejsningsudpegning, skal nye skovrejsningsområder udpeges, så det samlede område som minimum fastholdes. Ny skovrejsningsudpegning skal koordineres med den eksisterende og kommende udpegning af vigtige grundvandsressourcer især i forhold til drikkevand- både statslig og kommunal planlægning, således at disse områder i videst muligt omfang udpeges til positivområde for skovrejsning. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. VibekeCh/CurtMi 54943/13 11/30525

2 Ny skovrejsningsudpegning skal koordineres med kommunal planlægning for bynære grønne områder og økologiske forbindelser i det ikke-bynære landskab. Ny skovrejsningsudpegning skal koordineres i forhold til udpegning af vindmølleområder og råstofgravning Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder, hvor skovtilplantning er uønsket. (Planlovens 11a, stk. 1 nr. 11) Negativområderne skal sikre at natur-, landskabs-, geologiske og kulturhistoriske værdier, der ikke er forenelige med skov friholdes fra skovplantning De i kommuneplanen udlagte negativområder skal som udgangspunkt fastholdes. Ændringer eller nye udpegninger af negativområder baseres på konkrete vurderinger af, hvor skovrejsning vil være i konflikt med andre væsentlige interesser, f.eks. væsentlige beskyttelsesinteresser, fremtidige vejanlæg, vindmøller, råstofindvinding, byvækst, arealer med højdebegrænsninger omkring flyvepladser eller beskyttelsesområder omkring kirkerne Regional udviklingsplan 2012: Regionen har et mål om, at alle regionens borgere skal have mindre end 10 minutters gang til et rekreativt område i 2020 mod 94 % i dag og at hovedstadens blå og grønne struktur skal udgøre minimum en tredjedel af regionens samlede areal i 2020 mod 27 % i dag. Vil indgå i dialog om at øge adgangen til f.eks. offentlige skovrejsningsprojekter. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse: Skovudviklingsområder udpeges i overensstemmelse med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse, med henblik på at sikre grundvandsressourcen bedst muligt. 2) Udpegningsgrundlag: Kommuneplanens udpegede skovrejsningsområder er udpeget på baggrund af rekreative, landskabelige og grundvandsmæssige interesser. Områderne, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget på baggrund af landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige og kulturhistoriske interesser, samt i Transportkorridoren og ved fremtidige byudviklingsområder. 3) Opfølgning fra udviklingsstrategi 2012 og evt. politikker: Det er kommunens mål, at det åbne land fortsat skal rumme stor biodiversitet, varierede landskaber og rig natur (s. 17). 4) Eksisterende kommunale planer: Udpegede skovrejsningsområder og skovrejsning uønsket 5) Behov for ændring af kommuneplanen: På baggrund af de statslige krav til kommuneplanlægningen, hvor skovrejsningsarealet skal øges, samt henvendelser fra Københavns Energi og en lodsejer har administrationen set nærmere på udpegningen af de to skov-temaer skovrejsning og skovrejsning uønsket i tre områder i kommunen. Område syd for Stærkendevej Område omkring syd og øst for Sengeløse Område omkring Kathrinebjerg Gods Analysen af de tre områder fremgår af Notat med analyse i forbindelse med ændringer i skovrejsningsudpegninger - dok. nr /12 Herudover er det set på et område, der i den eksisterende kommuneplan er udpeget til skovrejsning. I dette område kan det blive aktuelt at placere regnvandsbassiner i forbindelse med etableringen af Ringstedbanen samt til klimasikring. 2

3 Endvidere vil der i forbindelse med en plan for Vasby Graveområde blive taget stilling til en eventuel udpegning af et skovrejsningsområde i den del af graveområdet, der ligger uden for transportkorridoren samt et areal mellem graveområdet og det eksisterende skovrejsningsområde ved motorvejen. Samlede ændringer i udpegning: Der udpeges i alt 51 ha nyt skovrejsningsområde (positivområde), mens 3 ha eksisterende positivområde ændres til negativområde og 4 ha til neutralområde. Samlet set udvides skovrejsningsområderne således med 44 ha. Der udpeges i to nye negativområder på hhv. 259 ha og 72 ha og et eksisterende negativområde udvides med 10 ha. 20 ha, der i den eksisterende kommuneplan er udpeget til negativområde, ændres til positivområde. Samlet set udvides negativområderne således med 321 ha. 6) Forslag til evt. ny hovedstruktur, nye planrammer/retningslinier, kort På baggrund af administrationens analyse foreslås følgende ændringer af skovrejsningsudpegninger i Kommuneplan 2014: 1. Et nyt skovrejsningsområde syd for Stærkendevej 2. Udvidelse af skovrejsning uønsket ved Hovmarksvej 3. Et nyt område med skovrejsning uønsket ved Sengeløse 4. Et nyt område med skovrejsning uønsket ved Kathrinerbjerg Hovedgård 5. En del af skovrejsningsområdet i det sydøstlige hjørne af kommunen ændres til neutralområde. Oversigtskort over forslag til nye områder for hhv. skovrejsning, skovrejsning uønsket og neutralområde. Signaturforklaring: Grøn: Eksisterende skovrejsningsområder (positivområder) Karrygul: Eksisterende skovrejsning uønsket (negativområder) Grøn skraveret (forslag til skovrejsningsområde) 3

4 Nedenfor vises detailkort over de foreslåede ændringer med en kort begrundelse. Læs i dokument /12 Notat om ændringer af udpegninger og retningslinjer for skovrejsning for en mere uddybende begrundelse eller i analysen vedr. område 1-4. (dok /12). 51 ha nyt skovrejsningsområde, heraf 20 ha tidligere negativ område Begrundelse: grundvandsbeskyttelse 9,5 ha nyt negativ område, heraf 2,7 ha tidligere skovrejsning Begrundelse: kulturhistoriske interesser (husmandsrækken) 259 ha nyt negativ område Begrundelse: kulturhistoriske interesser (stjerneudstykning, landsbyens placering) 72 ha nyt negativ område Begrundelse: Kulturhistoriske interesser (herregårdslandskab) 4

5 4 ha udtages af skovrejsning og bliver neutralområde Begrundelse: Mulighed for placering af regnvandsbassiner pga. Ringstedbanen og klimasikring Korrekturrettelser: Overlap af skovrejsning og skovrejsning uønsket ved Tørvevej i forbindelse med udpegning af skovrejsning i Kommuneplan 2010 To små bitte digitale fejlregistreringer af skovrejsningsområde ved Nymølle slettet Ændring af grænser ved Havetoften, hvor parcelhus var med i udpegningen (del af område 5) Konsekvensrettelse af skovrejsningsområdeudpegningen ved Jasonsminde, hvor et skovrejsningområde på godt 2 ha er flyttet indenfor lokalplanområdet (lokalplan 4.40, kp-tillæg 2 til kp2010). Den resterende skovrejsningsudpegning vest for lokalplanområdet er bibeholdt, da det sikrer sammenhæng mellem skovrejsningsområder hhv. syd og nord for. 7) Koordinering / samarbejde på området med andre kommuner: Ishøj Kommune og Naturstyrelsen er orienteret om udvidelse af skovrejsningsområde ved Stærkendevej som en del af skovrejsningsprojektet Solhøj Fælled. 8) Evt. andre interessenter: Kroppedal Museum har været inddraget i vurderingen af område 1-4, som er blevet undersøgt i forbindelse med forslaget til ændringer i skovudpegningen. 5

6 Til indarbejdelse i forslag til Kommuneplan 2014 vedr. skov: Retningslinjer De udpegede skovrejsningsområder (positivområder) ønskes tilplantet med skov. Inden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområder), må der ikke plantes skov. Inden for det øvrige landområde kan der plantes skov. Skovområderne kan også rumme mere åbne rekreative områder med træer og visse friluftsanlæg. Der vil inden for skovrejsningsområderne efter retningslinjer fastlagt i rammerne for lokalplanlægningen kunne etableres rekreative funktioner, når disses fysiske udformning tilpasses omgivelserne, og funktionerne i øvrigt er baseret på et samspil med naturen. Kort Retningslinjekort: Skal vise skovrejsningsområder og skovrejsning uønsket (negativområder) Redegørelseskort: Hvis det vises er det det samme som retningslinjekortet Redegørelse til afsnit om skov Mål: Kommunens målsætninger for skovrejsning i kommunen er som følger: Skovrejsningsområderne skal bidrage til at beskytte grund- og drikkevandsressourcer. De skal forbedre forholdene for dyre- og plantelivet, herunder fremme deres spredningsmuligheder. Skovrejsning skal desuden give kommunens borgere øgede muligheder for friluftsoplevelser omkring byerne. Områder, der rummer landskabelige, biologiske, kulturhistoriske eller geologiske værdier, som er uforenelige med etablering af skov, skal friholdes for skovrejsning. Baggrund for retningslinjer: Høje-Taastrup Kommune er en relativt skovfattig kommune. I den østlige del af kommunen ligger en del af Vestskoven, men herudover er der mest tale om mindre skovbevoksede arealer. Skov, og især bynær skov, er en vigtig kilde til rekreation for befolkningen med muligheder for et varieret friluftsliv. Bynære skove kan således være med til at give øge sundheden hos kommunens borgere. Skovrejsning er endvidere en effektiv måde at sikre grundvands- og drikkevandsressourcer på og kan være med til at fremme biodiversiteten og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv. Kommunen har et ønske om, at skovarealet udvides gennem skovrejsning, og kommuneplanen udpeger derfor en række områder til dette i alt ca ha svarende til knap 13 % af kommunens samlede areal. Udover at udlægge arealer til skovrejsning i kommuneplanen, arbejder kommunen aktivt for at få etableret skov i kommunen, som f.eks. i Nordparken. 6

7 Skovrejsning Skovrejsning er ny skov, som rejses på landbrugsjord. Der plantes hovedsagligt løvskove med danske hjemmehørende træarter som eg, bøg, ask, el og mange buske. Nåletræer plantes mest for variationen, vildtets og for frøforsyningens skyld. I mange skovrejsningsprojekter genoprettes småbiotoper som vandhuller og græsningsarealer, og der bliver lagt vægt på den landskabelige indpasning, f.eks. understregning af terrænet og flotte udsigter. Skovrejsning og hensynet til andre interesser Drikkevand: Høje-Taastrup Kommune ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Et væsentligt formål med de udpegede skovrejsningsområder er derfor at sikre grundvands- og drikkevandsressourcen. Det er tidligere antaget, at fordampningen fra skov er højere end fra landbrugsjord, og at der dannes mindre grundvand. Nyere undersøgelser viser dog, at der ved skovrejsning med løvtræ på lerjord skabes nogenlunde lige så meget grundvand som på landbrugsjord, og det dannede grundvand vil være af bedre kvalitet. På sandjorder vil grundvandsdannelsen dog være højere under landbrugsarealer end under skov. Biologiske, landskabelige og kulturhistoriske interesser Der bør lægges vægt på, at nye skovområder forbinder eksisterende natur- og skovarealer, så områderne kan være med til at skabe og styrke det grønne netværk, og derved fremme biodiversiteten og spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv og samtidig udgøre gode friluftsområder for befolkningen. De nye skove bør desuden have en udformning, der understreger og værner om egnskarakteristiske landskabstræk og vigtige kulturhistoriske spor og kulturmiljøer. Uanset at et område er udpeget til skovrejsningsområde, gælder naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelse af naturområder og fortidsminder m.m. Eventuelle fredninger skal ligeledes overholdes. Mange arkæologiske levn under pløjelaget er sårbare overfor dybdepløjning, grubning og tilplantning. Tilplantningsplanerne bør derfor fremsendes til det lokale museum, der om nødvendigt kan foretage undersøgelser af sårbare arkæologiske forekomster. Der er afsat midler hertil via Museumsloven. Områder hvor skovrejsning er uønsket Der er også områder i kommunen, som er meget sårbare overfor skovrejsning f.eks. pga. landskabelige, biologiske eller kulturhistoriske interesser. Der er således udpeget en række områder i kommuneplanen, hvor skovrejsning er uønsket. Baggrunden for at udpegningen er bl.a. at sikre kirkernes omgivelser samt værdifulde kulturmiljøer og landskaber, herunder områder hvor særlige naturværdier ønskes bevaret. Der er taget hensyn til lavbundsområder, fremtidige byudviklingsområder samt områder, der er udlagt til transportkorridor. Tilskud til skovrejsning Der ydes tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord i henhold til Skovloven. Naturstyrelsen vurderer ansøgninger og udbetaler tilskud. Inden for skovrejsningsområderne kan private ejere af landbrugspligtige arealer få højeste tilskud til skovtilplantning bl.a. under forudsætning af, at skoven tinglyses som fredskov. Det er frivilligt, om man vil plante skov, og om man vil benytte muligheden for at få offentligt tilskud. Der gives størst tilskud til løvskov, mens plantning af nåleskov giver et mindre tilskud. Når der gives tilskud til skovrejsning, er det påbudt at plante løvskovbryn. Tilskud gives også til nye løvskovbryn omkring eksisterende nåletræsbeplantninger. Udpegning af områdetyper Udpegningerne af skovrejsningsområderne er inddelt i 3 områdetyper: Skovrejsningsområder - positivområder Områder hvor skovrejsning er mulig - neutralområder Områder hvor skovrejsning er uønsket - negativområder I områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov på landbrugsejendomme. I særlige tilfælde kan kommunen give dispensation. Skovrejsning i kommuneplan

8 Høje-Taastrup Kommune har ønsket at udvide skovrejsningsarealet og har derfor vurderet 3 områder i kommunen. Endvidere har der været behov for at justere et eksisterende skovrejsningsområde som følge af etableringen af Ringstedbanen og fremtidig klimasikring. På baggrund heraf sker der ændringer i 4 områder. Samlet set øges arealet af skovrejsningsområderne i kommunen med 44 ha. Solhøj Fælled: Skovrejsningsområdet Solhøj Fælled er udvidet med 51 ha syd for Stærkendevej, hvoraf de 20 ha tidligere har været udpeget som negativområde. Udvidelsen af positivområdet er primært sket af hensyn til de betydelige grundvandsinteresser, der er i området. Endvidere er negativområdet langs husmandsrækken ved Hovmarksvej udvidet med ca. 10 ha af hensyn til de kulturhistoriske interesser. Heraf var ca. 3 ha tidligere skovrejsningsområde. Skovrejsningsområdet er således blevet 48 ha større. Betingelser for tilplantning ved Solhøj Kildeplads Skovrejsningsområdet øst for Reerslev ved Solhøj Kildeplads blev i Regionplan 2005 medtaget på betingelse af, at der i tilplantningsplanen tages vidtgående hensyn til de kulturhistoriske interesser. Det samme gælder for det udvidede skovrejsningsområde. Sengeløse: På baggrund af henvendelser om etablering af skov øst for Sengeløse har kommunen vurderet mulighederne for skovrejsning. Området rummer både grundvandsmæssige interesser, rekreative interesser, hvis der etableres bynær skov samt kulturhistoriske interesser med en meget velbevaret stjerneudstykning. Kommunen har afvejet de forskellige interesser og besluttet at udlægge 259 ha syd og øst for Sengeløse som negativområder, hvor skovrejsning ikke er ønsket, af hensyn til de betydelige kulturhistoriske interesser. Kathrinebjerg: Området omkring Kathrinebjerg rummer både betydelige grundvandsmæssige og kulturhistoriske interesser. For at sikre de kulturhistoriske interesser med herregårdslandskabet udlægger kommunen et område på 72 ha, hvor skovrejsning er uønsket, mens det resterende område fortsat er neutralområde, hvor der kan rejses skov. Område syd for Pile- og Havetoften: I det sydøstlige hjørne af kommune ligger et skovrejsningsområde på ca. 13 ha. For at sikre muligheder for at placere regnvandsbassiner som følge af hhv. etableringen af Ringstedbanen samt klimasikring i kommunen ændres 4 ha fra skovrejsningsområde til neutralområde. Flysikkerhed De højdebegrænsende indflyvningsplaner omkring de offentlige flyvepladser ved Københavns Lufthavn, Kastrup og Roskilde Lufthavn skal respekteres jf. luftfartsloven (LL) 65 og 66. De højdebegrænsende servitutter omkring luftfartradionavigationsanlæg skal respekteres, jf. LL 61, og der bør ikke anbringes indretninger i nærheden af disse anlæg, som kan forringe luftfartens sikkerhed, uden at sådanne projekter har været forelagt Statens Luftfartsvæsen til udtalelse jf. LL 68. Lovgrundlag og overordnede planer Planloven, kap. 11, Kommuneplanlægning Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket, jf. 11 a, stk. 1, nr. 11. Kommunerne har efter planloven ansvaret for at udpege områder, som ønskes tilplantet med skov, på grundlag af en afvejning i forhold til de øvrige areal- og miljøinteresser og rekreative hensyn i det åbne land. Tilsvarende har kommunerne ansvaret for at udpege områder, hvor tilplantning med skov er uønsket af landskabelige, kulturhistoriske eller andre grunde. Ifølge VVM-reglerne skal skovrejsningsprojekter screenes. Hvis mere end 30 ha ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket, er skovrejsningen VVM-pligtig. Statens interesser i kommuneplanlægningen 8

9 Staten har et mål om at fordoble skovarealet i Danmark, således at skovlandskaber kommer til at udgøre % af landets areal i løbet af dette århundrede. Statens stiller derfor krav til kommunerne om, at der i kommuneplanlægningen skal udpeges skovrejsningsområder, så det svarer til % af landets areal. Alle kommuner skal som udgangspunkt udvide skovrejsningsudpegningen under hensyntagen til bl.a. grundvand og rekreative interesser. Kommunerne skal også gennem udpegning af negativområder sikre, at områder med væsentlige interesser, der ikke er forenelige med etablering af skov, friholdes for skovrejsning. De eksisterende negativområder skal som udgangspunkt fastholdes. Kilder Lovgivning: "Lov om planlægning", lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 (Planloven) "Lov om skove", lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009 (Skovloven) "Lov om luftfart", lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011 (Luftfartsloven) Overordnede planer: "Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning", Miljøministeriet 2007 Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet 2011 "Regional udviklingsplan, Region Hovedstaden 2012 Andet: "Forslag til tillæg til regionplan 1989, Skovrejsning", Københavns Am februar 1991 Link til PDF dok /12 "Regionplantillæg nr. 1 til Regionplan 1989 for Københavns Amt ", 1991 "Regionplan 1993 for Københavns Amt" "Regionplan 1997 for Københavns Amt" "Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen" "Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen", HUR december 2005 "Planlægning af skovrejsning". En vejledning til amternes regionplanlægning", Miljø og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Landsplanafdelingen, 1999 "Privat skovrejsning, Vejledning om tilskud, april 2012", Miljøministeriet,

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Projektarealet er lokaliseret på matr. nr. 9a Skartved By, Sdr. Bjert.

Projektarealet er lokaliseret på matr. nr. 9a Skartved By, Sdr. Bjert. Naturstyrelsen Vadehavet att. Skovfoged Pernille Werner Paungreen Skovridervej 3 6510 Gram By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 for Billund Kommune. Skovrejsning i Billund Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 for Billund Kommune. Skovrejsning i Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 for Billund Kommune Skovrejsning i Billund Kommune Juni 2011 Indholdsfortegnelse Indledning s 3 Redegørelse for skovrejsning i Billund kommune s. 6 Kommuneplanens mål/retningslinjer

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Ikke VVM-pligt for etablering af skov

Ikke VVM-pligt for etablering af skov TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 14. juli 2015 Sagsnr.: 15/21562 Kontaktperson: Lars Jensen Niels Kristian Kristensen Østerholmvej 23 6622 Bække Dir. tlf.: 7996 6259 E-mail: laje@vejen.dk Ikke VVM-pligt

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Notat UDKAST TIL VEJLEDNING Byer J.nr. BLS-149-00426 Ref. jaeng Dato: 10. januar 2010 VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Baggrunden for vejledningen Den hidtidige

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 8.007 for teknisk anlæg i Mou K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 14. december 2015

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Bo Hjorth Frandsen Bolette Frandsen Bejlhusvej 7 6330 Padborg! Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. august 2015 Sagsnr.: 14/34375 Ejendomsnr.: 4245 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte

Læs mere

Det åbne land. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025

Det åbne land. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Det åbne land Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Odense Kommune juni 2013 Indhold 1 Landskabsplanlægning side 4 2 Jordbrugsplanlægning side 22 3 1 Landskab De landskabelige beskyttelsesinteresser

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Att.: Marie Lyster Nielsen e-mail: malni@ikast-brande.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7810 0000

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385 Center for Teknik, Miljø og Klima Helena og Lars Ehrensvärd Mailet dd Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/1750 Sagsbeh. Hanne Wagnkilde Arkæolog Tlf. 49 28 25 82

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur?

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? »Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? ENVINA Natur og Miljø 2014 Ph.D. Hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Skov- og Landskabsingeniør

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Teknik og Miljø 2015. Nordskoven. Skovrejsning nord for Slagelse. Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune

Teknik og Miljø 2015. Nordskoven. Skovrejsning nord for Slagelse. Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Nordskoven Skovrejsning nord for Slagelse Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune 2 2 3 Skovrejsning Skov- og naturområder opfordrer til leg og læring. Til bevægelse

Læs mere

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Ændring 2007.9 i Kommuneplan 2006-2018 Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Juni 2009 Esbjerg Kommune Ændring 2007.9 side 2 Kommunelplan 2006-2018 Ændring 2007.9 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Baggrundsrapport - Fjordkilen

Baggrundsrapport - Fjordkilen Baggrundsrapport - Fjordkilen Dialogprojekt om forlængelse af de grønne kiler 2014 Baggrundsrapporten er udarbejdet af Naturstyrelsen i dialog med Roskilde-, Høje-Taastrup-, Køge-, Solrød- og Greve kommuner

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Præsentation Screening Scoping Miljørapport Sammenfattende redegørelse Overvågning ved Maria Christensen 1 Præsentation Maria Christensen, Biolog, NIRAS Ansat i Høje-Taastrup Kommune fra 1998 til september

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune,

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune, From: John Patuel Hansen - Thisted Kommune Sent: 24-06-2013 07:41:52 To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Subject: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en hestehytte

Landzonetilladelse til opførelse af en hestehytte Rasmus Flink, Mikkel Damgaard Behandlingsskolerne A/S På vegne af Juuls Skoleejendomme A/S Sendt d.d. via e-mail Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Vand Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589

Læs mere

Planforhold og lovgrundlag, landskab, rekreative interesser Avedøre Havnevej-Baldersbæk Nybygningsløsningen

Planforhold og lovgrundlag, landskab, rekreative interesser Avedøre Havnevej-Baldersbæk Nybygningsløsningen Planforhold og lovgrundlag, landskab, rekreative interesser Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Planforhold og lovgrundlag, Forord Forord Dette fagnotat omhandler planforhold

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder Mål Gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder i kommunen, skal genoprettes og/eller bevares

Læs mere

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Anvendelse af jordkøb og dyrkningsaftaler Vejledning nr. 73 Udgiver: DANVA (Dansk Vand-

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk)

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) 3. november 2015 Side 1 af 4 Anmeldelse

Læs mere

Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012

Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012 1 Naturplan Stinelund m.fl. marts 2012 Arne Høegh Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Stinelund... 4 Kristiansminde...

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Ølby Præstegårds- plantage

Ølby Præstegårds- plantage Ølby Præstegårds- plantage Attraktiv beliggenhed - tæt på Klosterheden og Limfjorden Salgsprospekt Skovdyrkerne Vestjylland april 2012 1. Introduktion Hermed udbydes Ølby Præstegårdsplantage med tilliggende

Læs mere

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal.

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal. KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Ønske om nye vindmølleområder

Ønske om nye vindmølleområder POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK NOTAT Ønske om nye vindmølleområder Lodsejere fra Thyholm ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium FORNYET HØRING Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 064-420 Udvidelse af Super Spar i Agerskov Sagsnr.: 01.02.05-p16-50-12 1. Indsendt af: Ribe Stift Ribe Stift har fået forelagt forslag

Læs mere

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 Mads-Peter Kristensen Dato: 7. december 2015 Enghaven 11 Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Furesø Kommune har den 5. august 2015 modtaget ansøgning om tilbygning til udvidelse af Bed & Breakfast-virksomhed

Læs mere

Om kulturmiljøer i Jammerbugten

Om kulturmiljøer i Jammerbugten Om kulturmiljøer i Jammerbugten Hvad forstår vi ved kulturmiljøer? Noget synligt i landskabet og nogle bløde værdier Store geografiske udpegninger med mærkatet kulturmiljø Nogle enkelte har læst de historiske

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning Billund Kommune har den 15. og den 21. september 2015 konstateret, at der er blevet plantet juletræer på matr. nr. 6ø, 16d og

Læs mere

Naturplan Ånæssegård okt. 2009

Naturplan Ånæssegård okt. 2009 1 Naturplan Ånæssegård okt. 2009 V. Niels Peter Ravnsborg Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Remiser og tilag

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Miljøvurdering af Kommuneplanforslag for. Miljørapport Juni 2009

Miljøvurdering af Kommuneplanforslag for. Miljørapport Juni 2009 Miljøvurdering af Kommuneplanforslag for Samsø Kommune 2009-21 Miljørapport Juni 2009 Miljøvurdering af Kommuneplanforslag for Samsø Kommune 2009-21 Side 2 Miljørapporten 2009-2021 for Samsø Kommune er

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 98 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Skovvej 35, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og naturplaner Den regionale udviklingsplan Råstofplan

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Landzonetilladelse til klatrebane

Landzonetilladelse til klatrebane Funky Monkey Park A/S v/ Søren Madsen Østerskovvej 15 6000 Kolding sm@woa.dk Landzonetilladelse til klatrebane Kolding Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en klatrebane/ trætopsbane

Læs mere