indholdsfortegnelse side 4 Otto Mønsteds Fonds fundats side 6 Uddelinger 2010 side 8 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2010 side 10 Regnskab 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indholdsfortegnelse side 4 Otto Mønsteds Fonds fundats side 6 Uddelinger 2010 side 8 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2010 side 10 Regnskab 2010"

Transkript

1 1

2 indholdsfortegnelse Otto Mønsted ( ) startede i 1883 den første produktion af margarine i Danmark og oprettede fabrikker i Danmark og England. I 1909 stiftede han Otto Mønsted A/S. I testamente fra 1916 bestemte han og hans hustru Anna Sophie Mønsted, at deres formue skulle indgå i en fond, der skulle bære Otto Mønsteds navn. side 4 Otto Mønsteds Fonds fundats side 6 Uddelinger 2010 side 8 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2010 side 10 Regnskab 2010 side 12 Vand - Danmarks nye vækstmotor? side 18 Bevillinger side 20 Bevillinger til særlige formål OMF Årsberetning Otto Mønsteds Fond, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, tlf , SE

3 Fundatsen Fundatsen for Otto Mønsteds Fond Fundats 1934 Ganske særligt skal de til uddeling kommende midler anvendes: Inden for denne overordnede formålsbestemmelse har bestyrelsen gennem opslag og på Internettet fastlagt nærmere retningslinier. Bestyrelse i beretningsåret: Fonden er oprettet i henhold til grosserer Otto Mønsteds testamente af Fondens fundats er udfærdiget den 18. juni 1934 og modtog kongelig stadfæstelse den 21. juni Den 1. juli samme år begyndte Fonden sin virksomhed. Fundatsen er ændret den 17. marts 1999 med en marginal ændring ved udgangen af 2000, hvor Det Mønsted-Brogeske Familielegats kapital (ca. kr ) blev overført til Fonden i henhold til testamentarisk bestemmelse herom. Endelig er en á jourføring af vedtægterne af mindre væsentlig karakter godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Civilstyrelsen i 2005 og igen i december Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel og Industri. 1) til hjælp til uddannelse af velbegavede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater, idet der, så vidt muligt, holdes øje med, at legatnyderne er flittige og arbejdsomme, således at yderligere støtte bort falder, hvis disse forudsætninger for hjælpen ikke fyldestgøres. 2) til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved Danmarks Tekniske Universitet og eventuelt ved landets tekniske skoler. 3) til fremme og afvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handelsog erhvervsliv eller i øvrigt at kunne blive til ære for Danmark. Den fulde fundats kan ses på Professor P. Terndrup Pedersen (formand) Direktør Bent Larsen Honorær Generalkonsul Johan Schrøder Administrator: Civilingeniør, MPP, Annette Bergmann Fonds sekretær: Cecilie Stefadouros 4 OMF Årsberetning

4 Uddelinger i 2010 Uddeling i 2010: 9.5 mill. kr. I regnskabet for 2009 afsattes til uddeling i mill. kr., og bestyrelsen besluttede at uddele mill. kr. I regnskabet 2010 er der afsat 10 mill.kr. til uddeling i Uddeling efter samme retningslinier som i 2009 Fondens ordinære uddelinger har i 2010 fulgt samme retningslinier som i tidligere år. Gæsteprofessorer Der er givet støtte til ansættelse af udenlandske gæsteprofessorer på CBS, HHÅ og DTU. Studie- og praktikophold i udlandet Handelshøjskolestuderende og ingeniørstuderende har fået støtte til meriterende studie- og praktikophold i udlandet. OMF s uddelinger fra år 2001 til og med år 2010 mill. kr Kongresdeltagelse Fonden har støttet kongresdeltagelse i udlandet for lærere, ph.d.-studerende og post.doc. fra CBS, DTU, HHÅ og Ålborg Universitet, ingeniøruddannelserne. Forskningsophold i udlandet af kortere varighed Fonden har støttet forskningsophold i udlandet af kortere varighed (min. 3 måneder) for lærere og ph.d. studerende på CBS, HHÅ, DTU og AAU (ingeniøruddannelserne). Særlige formål Endelig er en væsentlig del af Fondens midler blevet anvendt til aktiviteter og initiativer på handelens og industriens område, der skønnes at virke fremmende for det danske erhvervsliv eller i øvrigt at være til ære for Danmark. MBA/EMBA/ph.d.-uddannelser i udlandet Fonden har støttet kandidater, der gennemfører fuldtids MBA/EMBA-uddannelser og ph.d. uddannelser i udlandet inden for handel og teknisk videnskab OMF Årsberetning

5 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2010 Fonden har støttet ansættelsen af følgende udenlandske gæsteprofessorer med mill. kr. i 2010: Danmarks Tekniske Universitet Alexander Uskov, P.N. Lebedev Physical Institute. Fotonik og nanoteknologi. Eugene A. Olevsky, San Diego State University (SDSU) Mechanical Engineering. Funktionelle keramiske materialer. Giulio Pozzi, Department of Physics, University of Bologna. Quantitative electron microscopy. Peter Olsson, Chalmers Tekniska Universitet. Institutionen för Mekanik. Beregningsteknik for bjælketværsnit, laminater Copenhagen Business School Stewart Clegg, School of Management, Faculty of Business, University of Technology. Organisationsteoriens status og fremtid. Matthew Statler, Stern School of Management, University of New York City. Business ethics og social impact. Phil Yetton, University of New South Wales. IT management Handelshøjskolen Århus Falconer Mitchell, University of Edinburgh. Management Accounting and Controlling. Li NIU, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences. Elektrokemiske videnskaber, faststof- og overfladefysik. Fatkhulla Abdullaev, Physical-Technical Institute, Uzbek Academy of Sciences. Ikke-lineære partielle differentialligninger 8 OMF Årsberetning

6 Regnskab for 2010 Regnskab for 2010 Afsat til uddeling: Foreløbig 10 mill. kr. til uddeling i 2011 Årets resultat for 2010 er ca. 9 mill. kr., og bestyrelsen har foreløbig fastsat 10 mill. kr. til uddeling i Egenkapital på 106 mill. kr. Egenkapitalen androg med udgangen af 2010 ca.106 mill. kr. Obligationsbeholdningen er optaget til amortiseret kostpris og den nominelle værdi ultimo 2010 er ca. 116 mill. kr. Fondens aktier i Otto Mønsted A/S er som i tidligere år optaget til nominel værdi. Fondens uddelinger i 2010 er alle fundatsmæssige og dermed givet til almennyttige formål. Fonden driver ikke erhvervsmæssig virksomhed bortset fra det fundatsmæssige ejerskab af alle aktier i Otto Mønsted A/S. Fonden bliver ikke beskattet. Regnskab i hovedtal 2010 Resultatopgørelse i sammendrag Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Kortfristede gældsforpligtigelser Hensættelser til senere uddeling Passiver i alt Noter Grundfond Reservefond Afsat til uddeling Uddelinger OMF Årsberetning

7 Vand Danmarks nye vækstmotor? Kan løsning af vandproblemer danne basis for økonomisk vækst og velfærd i Danmark? Dette besluttede ATV at sætte fokus på, og resultatet blev en visionsrapport udarbejdet på baggrund af konferencen Fra vandteknologi til grøn vækst, hvor Otto Mønsteds Fond støttede afholdelsen af konferencen. ATV nedsatte en projektgruppe bestående af: Direktør Hans-Martin Friis Møller, Water, Grontmij Carl Bro (formand) Professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø Produktchef Jens Andersen, Københavns Energi Klimachef Torben Chrintz, NIRAS Forskningsdirektør Peter Elvekjær, GRUNDFOS Management A/S Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, GEUS Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA Lektor Peter Steen Mikkelsen, DTU Miljø Adm. direktør Janicke Schultz-Petersen, MJK Automation A/S Forskningsdirektør Jørn Rasmussen, DHI Miljøchef Mette Rose Skaksen, DI Miljø Professor Jes Vollertsen, AAU, Institut for Miljøteknologi.????????????????????????? Vand er det 21. århundredes største udfordring Baggrunden for projektet tog udgangspunkt i de store problemer med vand, men med den forventning at løsningerne af vandproblemerne på længere sigt kan bidrage med vækst og velfærd til Danmark. Vand er en afgørende ressource for liv, og forsyningen udgør eksempelvis en voksende udfordring på globalt plan. Ingen mennesker kan leve uden vand, og der er derfor ikke længere mulighed for at vente med at forholde sig til disse store vandforsyningsudfordringer. I lyset af dette kan vand anskues som en nødvendig fødevare, der er med til at styrke sundheden hos verdens befolkning. Fra vandteknologi til vækst og velfærd En fokuseret satsning på vand er derfor påkrævet og kan være med til at profilere Danmark som et land, der arbejder på at udvikle bæredygtige løsninger på påtrængende samfundsmæssige problemer. ATV vurderer, at Danmark på vandområdet kan bidrage til at løse en række af disse udfordringer. Bæredygtig vandteknologi har potentiale til at kunne blive en af de teknologiske og økonomiske platforme, Danmark kan leve af i fremtiden. Danmark har med stor viden, kompetencer, gode forskningsmiljøer samt en etableret vandsektor gode forudsætninger for at være et foregangsland på området og at blive en betydende aktør i løsningen af vandproblemer på globalt niveau. Det danner et stort potentiale for at skabe en styrket udvikling og vækst på området. Projektets overordnede formål var at skabe viden om og bidrage til et koordineret fokus på, hvordan det danske udviklingspotentiale på vandområdet kan realiseres gennem uddannelse, forskning og teknologisk udvikling for at skabe vækst og velfærd i det danske samfund. 12 OMF Årsberetning

8 Vand Danmarks nye vækstmotor? FAKTA om de globale vandproblemer Siden 1970 er den vandmængde, der er til rådighed pr. menneske, faldet med 40 %, og mere end 1,2 milliarder mennesker har i dag ikke adgang til rent vand. Vandmangel præger desuden både i- og u-lande. 1,8 milliarder mennesker kan i fremtiden komme til at opleve decideret vandmangel. En tredjedel af verdens befolkning, ca. 1,7 milli-arder mennesker, bor ligeledes i lande med vandstress. I 2025 forventes det at stige til 5 milliarder mennesker. Det er stadig landbruget, kunstvandingen og energiproduktionen, der i de forskellige lande lægger størst beslag på vandressourcerne. Mængden af vand, som anvendes til kunstvanding, er stigende og udgør i flere lande langt over halvdelen af den tilgængelige vandressource. I andre lande (så som USA) udgør vand til energiproduktion, herunder især kølevand, omkring halvdelen af vandforbruget. Tilgængeligheden af vand er således både en begrænsning for fødevareproduktion og energiproduktion. Mål for projektet Projektet om vand skulle styrke det fundament, der er nødvendigt for at realisere et dansk udviklingspotentiale inden for bæredygtig udnyttelse, styring, forvaltning, salg og eksport af samt forskning og innovation inden for vand og vandteknologi. Projektet vedrører et område med forventet stor vækst, som kan have en økonomisk, social og miljømæssig gevinst for Danmark. Projektet skal bidrage til at identificere og synliggøre barrierer for anvendelse af ny teknologi på vandområdet og foreslå initiativer til at overvinde sådanne barrierer at identificere vigtige styrke- og udviklingsområder for danske forskningsinstitutioner og virksomheder i dag og i fremtiden at øge videndeling mellem bl.a. forskningsinstitutioner og virksomheder at bibringe politikere og myndigheder øget indsigt om udfordringer og muligheder at øge interessen for uddannelse og for at udvikle uddannelser på vandområdet. Projektets budskaber målrettes beslutningstagere fra den politiske, forskningsmæssige og industrielle verden. En mistet førerposition skal generobres Projektgruppens anbefalinger blev fremlagt på konferencen, hvor næsten 100 konferencedeltagere fra hele vandområdet var mødt op. Konferencen blev holdt i Oticon-salen på Danmarks Tekniske Universitet. Rent vand er verdens største udfordring. Verden over opleves klimaforandringer, som resulterer i oversvømmelser, ødelagte marker og grundvandsforurening. Danmark har evnerne og de grundlæggende teknologier til at gøre en aktiv indsats såvel nationalt som globalt og derved danne en basis for økonomisk vækst og velfærd i Danmark. Aktørerne på det danske vandområde har en mangeårig erfaring at trække på. Såvel myndighederne som forsyningsvirksomhederne og erhvervslivet har opbygget en viden, hver for sig og til dels i fællesskab, der gør dem godt rustede til at håndtere de krav, som de klimatiske forandringer medfører i Danmark. Men der kræves mere, såfremt Danmark skal gøre sig gældende på det globale marked. Det globale vandmarked blev i 2010 opgjort til mia. kr. Den danske vandbranche har potentiale til at opnå en meget større del af dette marked; den danske vandbranches årsomsætning andrager p.t. kun ca. kr. 30 mia., hvoraf eksporten udgør halvdelen. I de senere år har markedet for vandteknologi opnået størst fremgang - 9 % - blandt de miljøteknologiske områder i Danmark. Det tegnede lovende, men noget gik galt - eksporten er nu på vej nedad. Danmark har mistet førerpositionen til blandt andre Holland og Singapore, som i de senere år har investeret kraftigt i forskning og udvikling. Udviklingen går således den forkerte vej i forhold til det store, danske potentiale. Hvad skal der til for at vende denne negative udvikling og for at skabe tusindvis af nye jobs i Danmark? 14 OMF Årsberetning

9 Anbefalinger ATV fremlagde ni klare anbefalinger, som også står i ATV s rapport af 3. marts 2011: 1. Branchen er i dag for fragmenteret og skal samle sig om én fælles vision og agere som ét talerør over for politikere, medier og andre interessenter 2. Gennemførelse af en analyse af den danske vandsektor for at skabe et bedre sammenligningsgrundlag i forhold til andre sektorer, hvorved sektoren kan skabe sig en fælles identitet 3. Effektiv branding af Danmark globalt på vandteknologiområdet 4. Etablering af et stærkt hjemmemarked for vandteknologi i Danmark Den danske vandindustri kan og må ikke forventes at klare udfordringen alene. Politikerne skal træde aktivt til lige som på området for vindteknologi og massivt øge investeringerne i forskning og udvikling af vandteknologi og skabe en mere samlet lovgivning. Det vil føre til ny vækst, nye danske arbejdspladser og en fremtidssikring af dansk vækst og velfærd. Danmark har alle muligheder for at få en ny vækstmotor ud af eksport af viden om vand og vandteknologiske løsninger. 5. Investeringer i hele værdikæden for vand for at styrke vækstplatformen 6. Investeringer i forskning og teknologi på vandområdet 7. Etablering af intelligent vandplanlægning 8. Sikring af vand til alle formål 9. Forankring af water footprint som en integreret del af virksomheders CSR-krav 16 OMF Årsberetning

10 Bevillingernes fordeling i 2010 Bevillinger til særlige formål og gæsteprofessorer: Særlige formål (oversigt side 7) Gæsteprofessorer Meritgivende studieophold ved udenlandske universiteter: Handelshøjskolestuderende Ingeniørstuderende Praktikophold i udlandet: Handelshøjskolestuderende Ingeniørstuderende MBA/EMBA og andre masteruddannelser og ph.d. i udlandet Længerevarende forsknings- eller studieophold i udlandet: Ingeniører Andre kandidater Kongresrejser til udlandet: DTU, CBS, Ålborg Universitet (ingeniørudd.), HHÅ I alt OMF Årsberetning

11 Bevillinger til særlige formål 2010 Copenhagen Business School International kongres: The European Trade Study Group (ETSG) International konference: Nordic Network for Healthcare Management Research s 5. konference om Health Organization and Management International konference: økonomistyring og revision. EIASM International konference ICIC Conference. Danmarks Tekniske Universitet International konference om mykotoksiner International konference: Nordic symposium on Catalysis International konference i kryptografi International konference: ICPEPA 7, International Conference on Photo-Excited Processes and Applications International konference om materialevidenskab. Aalborg Universitet Statens Byggeforskningsinstitut, International konference: 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation: Shaping the 20 construction/society OMF Årsberetning nexus Experimentarium Innovatorium. Familienet DAnmark Støtte til børn og unge med handicap. IAESTE Praktikophold i udlandet for studerende Otto Mønsteds Kollegium Etablering af musiklokale. Danmark-Amerika Fondet Studieophold i USA for studerende. ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber Projekt: Vandteknologi til grøn vækst. BEST København Internationalt sommerkursus med fokus på fremtidens transport. Dronning Ingrid s romerske Fond Stipendie til danske videnskabsmænd og kunstnere til ophold ved det danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom.

Otto Mønsteds Fond Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 62 08 11 Fax +45 39 62 30 81 CVR nr. 17 55 77 18

Otto Mønsteds Fond Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 62 08 11 Fax +45 39 62 30 81 CVR nr. 17 55 77 18 Otto Mønsteds Fond Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 62 08 11 Fax +45 39 62 30 81 CVR nr. 17 55 77 18 indholdsfortegnelse Otto Mønsted (1838-1916) startede i 1883 den første produktion af

Læs mere

55064.Årsberetning 2012 20x12,7.indd 2 07/06/13 11.18

55064.Årsberetning 2012 20x12,7.indd 2 07/06/13 11.18 55064.Årsberetning 2012 20x12,7.indd 2 07/06/13 11.18 Otto Mønsteds Fond Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 62 08 11 omf@omfonden.dk www.ottomoensted.dk CVR nr. 17 55 77 18 55064.Årsberetning

Læs mere

indholdsfortegnelse side 4 Otto Mønsteds Fonds fundats side 6 Uddelinger 2009 side 8 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2009 side 10 Regnskab 2009

indholdsfortegnelse side 4 Otto Mønsteds Fonds fundats side 6 Uddelinger 2009 side 8 Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2009 side 10 Regnskab 2009 1 indholdsfortegnelse Otto Mønsted (1838-1916) startede i 1883 den første produktion af margarine i Danmark og oprettede fabrikker i Danmark og England. I 1909 stiftede han Otto Mønsted A/S. I testamente

Læs mere

Otto Mønsteds Fond Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 1571 København V Telefon +45 21 27 45 04 omf@omfonden.dk www.ottomoensted.dk CVR nr.

Otto Mønsteds Fond Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 1571 København V Telefon +45 21 27 45 04 omf@omfonden.dk www.ottomoensted.dk CVR nr. Otto Mønsteds Fond Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 1571 København V Telefon +45 21 27 45 04 omf@omfonden.dk www.ottomoensted.dk CVR nr. 17 55 77 18 indholdsfortegnelse Otto Mønsted (1838-1916) startede

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Udgivet i.f.m Otto Mønsteds Fond 75 års jubilæum. Ansvarshavende redaktør: Annette Bergmann, Otto Mønsteds Fond.

Udgivet i.f.m Otto Mønsteds Fond 75 års jubilæum. Ansvarshavende redaktør: Annette Bergmann, Otto Mønsteds Fond. 1 Udgivet i.f.m Otto Mønsteds Fond 75 års jubilæum. Ansvarshavende redaktør: Annette Bergmann, Otto Mønsteds Fond. Action Grafisk designer Jesper Nørgaard Jensen Trykt hos Rosendahls, Esbjerg Printed in

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning REDAKTION: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Analysen er gennemført i samarbejde med DAMVAD A/S ISBN: 978-87-90772-59-8 UDGIVER: DEA DATO

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

3/15. Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter.

3/15. Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter. Redegørelse 2012 2/15 Forord Fonden har siden 2008 givet en række projekter mulighed for at markedsføre Danmark over for udenlandske målgrupper. Fondens støttevirksomhed i 2012 har adskilt sig fra tidligere

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere