Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Center for Ældre og Handicap August

2 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning. Denne pjece giver dig praktiske oplysninger og supplerer modulbeskrivelsen og den generelle kliniske studieplan på 6., 11. og 12. modul. Vi håber, at du får et godt forløb her i Fredensborg Kommune og ser frem til godt samarbejde. Med venlig hilsen Kliniske vejledere Nanna Ettrup Brink, Nikoline Mollerup Andersen, Inge Taarnskov, Anne Lundgaard Sørensen, Stina Kirstein, Charlotte Siv Toft og Charlotte Bruhn og uddannelseskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen 2

3 Vigtige telefonnumre: Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden Egedalsvænge 17, Kokkedal Telefon: Leder: Berit Vikmann Klinisk vejleder: Inge Taarnskov, mail Klinisk vejleder: Nanna Ettrup Brink, mail Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften Mergeltoften 8, 2990 Nivå Telefon: Leder: Conni Meier Klinisk vejleder: Stina Kirstein, mobil Mail Pleje og Aktivitetscenter Øresundshjemmet Øresundsvej 50, 3050 Humlebæk Telefon: Leder: Marika Worm Klinisk vejleder: Anne Lundgaard Sørensen mail Pleje og Aktivitetscenter Benediktehjemmet Benediktevej 30, 3480 Fredensborg Tlf. nr Leder: Kirsten Almdal Klinisk vejleder: Charlotte Siv Toft, mail Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Lystholm 20, 3480 Fredensborg Telefon: Leder: Kirsten Pedersen Klinisk vejleder: Nikoline Mollerup Andersen mail Sundhedsplejen (Rådhuset) Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Leder: Charlotte Nielsen tlf Sekretær Dorthe Andersen tlf Klinisk vejleder: Charlotte Bruhn, mobil

4 mail Kultur, Idræt og Sundhed Sundhedsfaglig koordinator Jette Nielsen Mail Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal Tlf. nr Ældre og Handicap Forebyggelseskoordinator Maria Bjørrild Mail Tlf Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Uddannelseskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen mail: Tlf.: Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Visioner og værdigrundlag for Fredensborg Kommune Kommunens vision for fremtiden er: Fredensborg Kommune - tilfredse borgere - ud fra værdierne: mangfoldighed bæredygtighed udvikling dialog åbenhed og sammenhæng. Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune har ca indbyggere og strækker sig over 4 bysamfund med Kokkedal, Nivå og Humlebæk i øst og Fredensborg by i vest. Der er store landområder med små landsbyer i kommunen. Se mere under 4

5 Klinisk undervisning i hjemmesygeplejen og plejeboliger Fredensborg Kommune tilbyder klinisk undervisning på følgende steder: Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden i Kokkedal Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften i Nivå Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet i Humlebæk Pleje- og Aktivitetscenter Benediktehjemmet i Fredensborg Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm i Fredensborg Sygeplejen i primær sektor Sygeplejen i primær sektor retter sig mod borgere i eget hjem, i pleje- eller ældreboliger, sygeplejeklinikker samt midlertidige pladser og akutpladser. Udviklingstendenserne i kommunerne er bl.a. påvirket af den demografiske udvikling i Region Hovedstaden. Antallet af ældre øges markant de følgende år. Sygdomsbilledet ændrer sig og flere borgere lider af kroniske eller langvarige sygdomme, mange af disse betegnes som folkesygdomme. Det giver et andet behov for pleje, idet der bliver en voksende gruppe af både yngre og ældre borgere med kroniske sygdomme, som har brug for hjælp. Det forventes at medføre et øget behov for pleje og behandling i hjemmet og større behov for kompleks sygepleje på plejecentrene. Desuden er der ændringer i det samlede sundhedsvæsen, herunder specielt sygehusenes behandlingsforløb, som er præget af faldende liggetider og omlægning fra stationær til ambulant aktivitet. Udviklingen i den medicinske teknologi betyder, at der er kommet mere specialiserede sygeplejeopgaver i primær sektor. De sygeplejefaglige opgaver veksler mellem sundhedsfremme, sundhedsbevarelse, forebyggelse, behandling, lindring og rehabilitering. Det tilstræbes at styrke kontinuitet og kvalitet i sygeplejen samt styrke den enkelte borgers ressourcer og netværk. Sygeplejerskens opgaver i primærsektoren er præget af koordinerende, administrative og vejledende opgaver, der foregår i tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere, såsom praktiserende læger, terapeuter, demenskoordinatorer og øvrige sundhedsfagligt personale. 5

6 Den grundlæggende sygepleje varetages ofte af social- og sundhedshjælpere og -assistenter, hvor sygeplejersken fungerer som supervisor/tovholder. Borgere kan have såvel somatiske som psykiske sygdomme af akut eller kronisk karakter og pleje- og omsorgsopgaverne spænder vidt, fra simple til komplekse opgaver. Der stilles store krav til en bred faglig viden og kunnen hos den enkelte sygeplejerske, idet hun oftest står alene med observationer og beslutninger. Særligt for primær sektor er, at den studerende møder borgeren i deres eget hjem og på borgerens præmisser. Den studerende kommer både som gæst og som fagperson, hvilket fordrer, at man gør sig etiske overvejelser herom. Særligt for studerende på 6. modul (s. 6-7): 1) Klinisk undervisning i sundhedsplejen Som studerende i 6. modul skal du 4 dage i sundhedsplejen inkl. 1 studiedag (program udleveres). Den første dag er der introduktion til sundhedsplejen og undervisning på rådhuset. De to andre dage følges du med en sundhedsplejerske. Mødetid/sted aftales med den kliniske vejleder. Som hovedregel kommer du ud i sundhedsplejen i den 3. uge. Sundhedsplejen har kontor på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Sundhedsplejerskerne har også kontor på skolerne i de 4 bysamfund i kommunen Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg. Lidt om sundhedsplejerskerne Sundhedsplejersker er sygeplejersker med specialuddannelse hvilket betyder, at de foruden en baggrund som sygeplejerske og erfaring fra arbejdet på en børneafdeling, har en diplomuddannelse, der specielt tager sigte på at kunne støtte og vejlede forældre og børn. Sundhedsplejerskens opgave er at yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle børn og unge i deres miljø i hjem, dagpleje, daginstitution og skole. Sundhedsplejerskens opgave er ligeledes at give en individorienteret indsats til børn, unge og deres familier med fokus 6

7 på oplysning og vejledning. Formålet er at fremme sundhed og trivsel, men også yde en ekstra indsats til de børn og unge, der har et særligt behov. Hvem samarbejder sundhedsplejersken med? Sundhedsplejersken samarbejder først og fremmest med forældrene. Efter aftale samarbejder de med andre faggrupper som jordemødre, børnelæger, hospitaler, tandplejen, børneinstitutioner og sagsbehandlere. Sundhedsplejersken har tavshedspligt. Hvordan arbejder sundhedsplejerskerne? Sundhedsplejersken arbejder i en kombineret ordning. Det betyder at den sundhedsplejerske der besøger spæd- og småbørn i hjemmene, kan være den samme, som er skolesundhedsplejerske på den skole familiens børn benytter. 2) Undervisning med forebyggelseskoordinator Der tilbydes undervisning af forebyggelseskoordinator for den gruppe studerende, der er i klinik samtidigt. Undervisningen foregår på rådhuset og handler om de forebyggende hjemmebesøg til borgere 75+ år. Den studerende vil blive præsenteret for de mangfoldige forebyggende og sundhedsfremmende initiativer, der er til ældre borgere i Fredensborg Kommune. Vi vil gennemgå formålet med besøget, samt hvordan den helhedsorienterende samtale om borgerens livssituation kan medvirke til at skabe refleksion om borgerens egen sundhedstilstand. 3) Undervisning med sundhedsfaglig koordinator Der tilbydes undervisning af sundhedsfaglig koordinator for den gruppe af studerende, der er i klinik samtidigt. Undervisningen foregår på rådhuset og omhandler borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag i kommunen. Herunder hvilke tilbud Fredensborg Kommune har til borgeren. 7

8 Praktiske oplysninger for alle studerende Tavshedspligt Sygeplejersken skal i sit arbejde sikre patientens ret til værn om fortrolige oplysninger. Sygeplejerskers tavshedspligt har såvel juridiske som etiske sider. Forpligtelsen til at værne om oplysninger, som kommer fra borgeren til andre er fastlagt i forvaltningsloven. Forholdet mellem sygeplejerske og borger bygger på tillid. Sygeplejerskers tavshedspligt er omfattende. Det er ikke bare direkte betroelser fra patient eller pårørende, som skal behandles fortroligt, men også oplysninger som sygeplejersken får indirekte viden om. Tavshedspligten omfatter ikke kun oplysninger om patienten selv og dennes sygdomsforhold, men også oplysninger om patientens pårørende og andre personlige forhold angående økonomi, familie m.v. I lovgivningen er det fastsat, at tavshedspligten kan brydes, såfremt det sker i berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller af egen eller andres tarv. Sygeplejersker samarbejder med andre grupper i sundhedsvæsenet om den bedst mulige omsorg for den enkelte patient. I denne forbindelse modtager og giver sygeplejersker oplysninger, som er nødvendige for egen eller andres funktion. Tavshedspligten forhindrer ikke den nødvendige kommunikation mellem de involverede fagpersoner inden for samme forvaltningsenhed. Forsikring Du er ansvars- og ulykkesforsikret på dit uddannelsessted. Forsikringen dækker også når du benytter kommunens biler og hjælpemidler. Cykel Pleje- og Aktivitetscenteret stiller en cykel til rådighed til besøg hos borgerne i hjemmeplejen. Mobiltelefon Mobiltelefonen må ikke gribe forstyrrende ind i læring og refleksion. Den skal under arbejdet være slukket eller på lydløs. 8

9 Påklædning Der udleveres ikke uniform eller arbejdstøj. Det er vigtigt at tænke over, hvilke signaler der sendes med påklædningen. Tøjet skal være rent og neutralt. Tøjet skal vaskes ved min. 60 grader. Der kan hentes uniformer på sygeplejeskolen, hvis det er påkrævet. Smykker Der må ikke bæres ringe, armbånd, ur samt løsthængende hals- og ørenringe. Se plejecentrenes pjece om håndhygiejne samt om hygiejne. Gaver Det er ikke tilladt at modtage gaver og/eller penge fra borgerne. Borgerens penge Hvis borgeren skal have hjælp til at hæve penge i banken, skal der foreligge en fuldmagt. Større beløb må ikke håndteres af personalet. Søg i disse situationer altid vejledning hos den kliniske vejleder. Nøgler til borgerne/ophold i borgernes hjem Hvis der lånes nøgle til borgerens hjem, skal den leveres tilbage efter brug. Personalet må kun opholde sig i borgerens hjem, når borgeren er til stede. Hvis døren er låst, og der er mistanke om dødsfald skal klinisk vejleder eller en kollega kontaktes, så der går to ind i hjemmet. Rygepolitik Det er ikke tilladt for at ryge i arbejdstiden i Fredensborg Kommune. Dette gælder både inde og ude, samt uden for praktikstedets matrikel. Det er ikke tilladt at ryge i borgernes hjem, selv om borgeren opfordrer til det. Personalet må/kan bede borgeren om ikke at ryge, mens der arbejdes i hjemmet. Mødetid 30 timers fremmøde pr. uge mødetid og sted aftales med den kliniske vejleder. Sygdom/fravær under praktikperioden Kontakt din kliniske vejleder ved mødetidens begyndelse. Fraværet registreres og opgøres ved afslutning af forløbet. 9

10 Se endvidere: sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland, Modulbeskrivelse for modul 6 se under borgere, sundhedsplejen og ældre, sundhedspolitik, ældrepolitik se under hjemmesygepleje se under anbefalinger om sundhedspleje Sygeplejeetiske retningslinier håndhygiejne Sundhedsloven, serviceloven Sundhedsplejens service i Fredensborg Kommune 2009 (udleveres af kliniske vejleder) Sygeplejerskeprofil i Fredensborg Kommune, Ældre og Handicap (udleveres ved informationsmødet). 10

11 ) Kontakt: Uddannelseskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen mail: Tlf.:

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Center for Lindrende Indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Pjecen er udgivet i samarbejde mellem: Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats og Hospice Forum

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere