Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldsled Vandværk. Generalforsamling"

Transkript

1 Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/

2 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent / stemmetæller 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkommende forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg til bestyrelsen: Suppleanter: 7. Valg af revisorer: På valg er : 8. Eventuelt Poul Poulsen Flemming Lunde Hansen Hans Henrik Andreasen Ivar Christensen Åge Nielsen Mona Rasmussen Bestyrelsen Vandværket er vært ved et mindre traktement Bestyrelsen: Formand: Helge Blom Andersen Violstræde 15, Faldsled Næstformand: Poul Poulsen Violstræde 19, Faldsled Kasserer: Flemming Lunde Hansen Lykkevej 7, Faldsled Sekretær: Erik Glasdam Srandparken 48, Faldsled Best.medlem: Jens Larsen Assensvej 506, Faldsled

3 Bestyrelsens beretning 2010 gdvxvxvxvxvxvxvx xxvxvxvxvxvxvxvx Andelshavere: 479 Forbrugere: 516 Udpumpet vand: m 3 Solgt vand: m 3 Skyllevand: 2900 m 3 Spil: 8,8 % Vandbrud: Der har i årets løb været 5 vandbrud, 2 på Buursminde 1 på Assensvej og 1 i Strandparken. Det påvirker vort spild, idet de 4 er før måler, og én efter måler. Der skal ikke så mange vandbrud til, for at det påvirker spildprocenten så den overstiger 10%, idet som det fremgår, sælger vi ikke så meget vand, overstiger spildprocenten 10% skal der betales grøn afgift af hele spildet. Som det fremgår er spildprocenten 8,8% hvilket er lige før vi rammer loftet på 10%, og der vil derfor blive gjort en indsats i år 2011 for at nedbringe spildprocenten Der er skiftet 8 sprængte vandmålere, uden det dog har medført vandspild. Udpumpningen har ikke været så stor i år 2010, 3589 m 3 mindre end året før, afvigelsen skyldtes til dels et noget mindre salg til sommerhusområderne og landbruget. Udført arbejde: Det har været et år med store investeringer i vedligeholdelse af ledningsnettet og målerudskiftninger, hvilket har påvirket regnskabet, idet vi har overskredet budgettet for vedligehold ledningsnet og punktet målerudskiftning væsentligt. Højstræde 6 til 10 blev lavet færdig med hovedledning nye stophaner og stikledninger. Den nordlige bydel fra Assensvej nr. 516 og til Assensvej 540 samt Højstræde, er nu forsynet med de nyeste rørtyper både hovedledning og stikledninger. Der er etableret vandforsyning til 2 nye forbrugere (Bjerghammer/ Klintholmvej) på Klintholmvej blev der samtidig omlagt en gammel stikledning, samt etableret ny hovedstophane.

4 Vedr. målere parti 1 faldt dette ved målertest i år 2009, hvilket betød at hele partiet skulle skiftes (130 målere). I den forbindelse, er der ialt skiftet 17 stk. stophaner, 7stk. anboringer, omlagt 5 stikledninger og etableret 23 stk. målerbrønde. Det har været meget omfattende, og skyldtes nok til dels fortidens synder, idet man fra vandværkets side ikke har fulgt op på godkendelsen, af de målerinstallationer som dengang blev etableret af forskellige installatører, og i nogen tilfælde af private. Målerkontrollen bliver jævnligt strammet op, sidst i Det er Sikkerhedsstyrelsen som udsender direktiver, for behandling af målere. Målerkontrollen skal sikre korrekt forbrugsafregning, det er også fint, men det koster vandværkerne mange penge, og der er kun forbrugerne til at betale. I dag skal en nye målere afprøves efter 6 år, og må kun afprøves én gang, bliver partiet godkendt, må det sidde i yderligere 3-6 år (tilladt fejlvisning 4%- 2%) herefter skiftes hele partiet igen. Det er forbunden med væsentlige omkostninger hvis målerinstallationen ikke opfylder 8 i vandforsyningsregulativet og DS Planlagt arbejde: Som det fremgår af regnskabet, er der brugt mange penge på vedligehold og målerskift, hvilket betyder vi tager et spareår kun med de mest nødvendige vedligeholdelser, herunder lækagesøgning som også kan blive omkostningsfyldt, da det kun er få hundrede liter/h på 25 km ledningsnet, der skal findes. Det er bestyrelsens målsætning, at følgende skal udføres inden udgangen af år 2020: 1. Ny rentvandstank/ nedsivningsanlæg for skyllevand 2. Forbindelse til Faaborg Vandforsyning, (Millinge) eller ekstra boring 3. Udskiftning af tæret forsyningsledning Violstræde 4. Etablere sektionsmålerbrønde 5. Udskiftning af gammel 56 mm jernledning fra vandværk til lykkevej, nye stik og jordledninger til berørte ejendomme.

5 Bestyrelsesarbejde: Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Deltagelse i vandrådsmøder. Deltagelse i møder med Faaborg Midtfyn Kommune vedr. ny forsyningsplan for kommunen, deltagelse i kurser vedr. handlingsplan og tilstandsrapport. Der var ligeledes åbent vandværk i forbindelse med Jul i Faldsled, hvor der var rigtig mange som besøgte vort vandværk. Bestyrelsen retter en tak for godt samarbejde til de personer og firmaer, som har medvirket til drift og vedligehold af Faldsled Vandværk. Bestyrelsen

6 DRIFTSREGNSKAB & BUDGET 2011 DRIFTSREGNSKAB & BUDGET 2011 INDTÆGTER: 2010 Budget 2011 Fast afgift kr kr Salg af vand kr kr Gebyr indtægter kr kr Øvrige indtægter kr kr. 0 Netto renter kr kr kr kr DRIFTSOMKOSTNINGER: Afgift indvindingstilladelse kr kr Vedligeholdelser kr kr Elektricitet kr kr Vandprøver kr kr Udskiftning af vandmålere kr kr Leje af jord v/boring 5 kr kr Ejendomsskat kr. 830 kr kr kr ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: Honorar kr kr Regnskabsassistance FFV kr kr Kontorartikler kr kr Porto & Fragt kr kr Telefon & APL kr kr IT assistance, GPS opmåling m.m. kr kr Abonnementer kr kr Kørselsgodtgørelse kr. 249 kr kr kr ØVRIGE OMKOSTNINGER: Forsikringer kr kr Kontingenter kr kr LER register kr kr Grundkort Fyn kr kr Annoncer kr kr Repræsentation kr kr Generalforsamling kr kr Møder & Kurser kr kr Anskaffelser kr kr Øvrige omkostninger kr kr kr kr RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER - kr kr årets afskrivninger kr kr ÅRETSULTAT - kr kr

7 STATUS PR. 31. DECEMBER 2010 STATUS PR. 31. DECEMBER AKTIVER: Omsætningsaktiver: Likvidemidler: Betalingskonto (Andelskassen Fyn) kr Andelskonto (Andelskassen Fyn) kr Højrentekonto (Andelskassen Fyn) kr Andelskapital (Andelskassen Fyn) kr. 243 kr Tilgodehavender: Kunde tilgodehavender kr Tilgodehavende moms kr kr Anlægsaktiver: Grunde & Bygninger primo kr akkumulerede afskrivninger kr årets afskrivninger kr tilgang i året kr. 0 kr Ledningsnet primo kr akkumulerede afskrivninger kr årets afskrivninger kr tilgang i året kr. 0 kr Tekniske anlæg og maskiner primo kr akkumulerede afskrivninger kr årets afskrivninger kr tilgang i året kr. 0 kr Stikledninger primo kr akkumulerede afskrivninger kr årets afskrivninger kr tilgang i året kr. 0 kr AKTIVER I ALT kr PASSIVER: Kreditorer: Egenkapital: Leverandører kr Vandafgift kr FFV kr kr Egenkapital primo kr årets resultat kr indskud nye interessenter kr kr PASSIVER I ALT kr Regnskab med bilag kontrolleret og gennemgået. Likvide beholdninger dokumenteret tilstede ved kontooversigter. Intet at bemærke. Faldsled, den 17. marts 2011 Mona Rasmussen & Aage Nielsen, revisorer Bestyrelse: Helge Blom Andersen, Poul Poulsen, Flemming Lunde Hansen, Erik Glasdam, Jens Larsen

8 FALDSLED VANDVÆRK TAKSTBLAD FOR DRIFTSÅRET 2011 ANLÆGSBIDRAG BESTÅR AF: Bidrag til hovedanlæg Bidrag til forsyningsledninger. Bidrag til stikledning. Hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag betales i henhold til fordelingsnøgle. FORDELINGSNØGLE: Forbrugsenheder Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus lejlighed), forretning og andre småerhverv. 1,0 STORFORBRUGERE: Med årsforbrug kbm. 2,0-3,5 Med årsforbrug kbm. 3,5-7,0 Med årsforbrug kbm. 7,0-11,5 Med årsforbrug kbm. 11,5-15,5 Med årsforbrug kbm. 15,5-19,5 Forbrugsenhederne oprundes til nærmeste hele tal. Årsforbrug over kbm. fastsættes i hvert enkelt tilfælde. Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter Indeks for ledningsarbejde pr. 1. oktober. Indeks pr. 1. oktober 2009 = 171,13 + 1,83 % Indeks pr. 1. oktober 2010 = 177,88 + 3,94 % Bidrag til hovedanlæg, pr. forbrugsenhed kr ,00 Bidrag til forsyningsledninger, pr. forbrugsenhed kr ,00 Bidrag til stikledning kr ,00 DRIFTSBIDRAG - består af en pris pr. kbm. og, en fastafgift. Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 575,00 Pris pr. kbm. kr. 5,00 Pris pr. kbm. til SKAT, afgift af ledningsført vand kr. 5,00 Driftsbidraget opkræves kvartalsvis med forfaldsdato pr Vandmålere aflæses pr GEBYRER: Flytteopgørelse betales af sælger kr. 100,00 1. rykker 14 dage efter forfald kr. 100,00 2. rykker 28 dage efter forfald (plus porto for anbefalet forsendelse) kr. 100,00 Manglende aflæsningskort kr. 200,00 Lukkegebyr ekskl. faktiske omkostninger kr. 350,00 Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger kr. 650,00 Alle priser er ekskl. moms. Godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommunes Teknik & Miljøudvalg den,

9

10

11

12

13

14

15

16 Skema til kontrolaflæsning af vandforbrug

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk CVR-nr. 17 41 70 10 GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2015 KL. 19.00 PÅ ØRBÆK KRO DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ

Grundejerforeningen STORHØJ Nyt fra Grundejerforeningen STORHØJ 20 Februar 1997 Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling Fredag den 27. februar 1997 kl. 20 i Sognegården, Mårslet Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere