Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II"

Transkript

1 Beboerhåndbog Skårupvej Andelsboligforening II 1

2 Foreningen Generalforsamlingen Som ejer af en andelsbolig har du store muligheder for indflydelse på din egen boligsituation gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet eller udvalg nedsat af bestyrelsen. Selvom du ikke måtte deltage aktivt i dette arbejde, er det dig, der på den årlige ordinære generalforsamling vælger bestyrelse og udvalg for de næste 2 år samt tager stilling til bl.a. så vigtige emner som: Godkendelse af det årlige regnskab og budget, som er afgørende for huslejens størrelse Fastsættelse af andelsværdien ved salg De overordnede retningslinjer for boligernes drift, fremtidige større istandsættelser eller ombygninger Fællesaktiviteter mm. Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år senest 30. april. Her vælges der fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter og en revisor til Andelsboligforeningen. Forsamlingen skal endvidere godkende valg af administrator. Bestyrelsen Bestyrelsen konstituerer sig med en formand/næstformand og en kasserer på første møde efter valget. Det er vigtigt, at så mange beboere, som muligt, møder op på den årlige generalforsamling og gør deres demokratiske indflydelse gældende, ligesom det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i de aktiviteter, som bliver besluttet. Da vi har valgt ikke at ansætte en vicevært, forudsættes det, at alle bidrager til at få bebyggelsen til at fungere. Grundejerforeningen Grundejerforeningen varetager de opgaver, der er fælles for hele bebyggelsen på Skårupvej. Grundejerforeningens bestyrelse består af formændene for de tre boligforeningers bestyrelser samt 5 medlemmer, der udpeges af de respektive bestyrelser for en 2 årig periode. Formandsskabet skifter mellem de tre foreninger. Ved afstemning har ABI og ABII hver to stemmer og HKB fire stemmer. ABII bidrager til Grundejerforeningen med et årligt beløb, samt med ¼ af de udgifter, som Grundejerforeningen beslutter at anvende til f.eks. vedligeholdelse, fællesaktiviteter mv. Bestyrelsen skal varetage beboernes interesser og gennemføre de beslutninger, der er vedtaget på generalforsamlingen. Alle andele har hver én stemme uanset husstandens størrelse. De nærmere regler for afstemningen kan du læse i vedtægterne. Vedtægterne for Andelsboligforeningen Skårupvej ABII kan findes på foreningens hjemmeside: Læs dem, så du kender dine rettigheder og pligter. Læs også her den gældende husorden. 2

3 Byggeriet Skårupvej byggeriet er tegnet af Arkitekt Gruppen Århus A/S og blev i etaper færdigt til indflytning i løbet af Det samlede byggeri består af i alt 144 boliger. Af disse er de 72 ejet af Hvidovre Boligselskab HB og udlejes som almennyttige boliger. De resterende 72 boliger er solgt som andelsboliger organiseret i to foreninger: Skårupvej ABI og Skårupvej ABII. ABII omfatter: 16 stk. 3 værelses rækkehuse på 85 m 2 4 stk. 4 værelses rækkehuse på 99 m 2 4 stk. 3 værelses lejligheder på 80 m 2 8 stk. 2 værelses lejligheder på 68 m 2 4 stk. 2 værelses lejligheder på 61 m 2 samt et fælleshus med varmecentral, som vi alle ejer og har glæde af. Til alle boliger hører et skur, og til alle boliger i stueplan, en have. Boliger på 1. sal har altan. De fleste boliger har endvidere krybekælder og/eller loftsrum. Bygningernes udformning og omfang er reguleret via deklarationer i områdets lokalplan. Derfor må der under ingen omstændigheder foretages udvendige bygningsmæssige ændringer og vedligeholdelsesarbejder. Kontakt altid bestyrelsen for at være sikker på hvad der er tilladt. Varme og vand Der er installeret individuelle målere af forbruget i alle boliger. Månedligt á conto beløb opkræves sammen med huslejen. Den årlige aflæsning foretages af firmaet Brunata og årlig afregning foretages via administrator. EL Forbruget aflæses via aflæsningskort som udsendes årligt af DONG. Elforbruget afregnes direkte med DONG. TV og Internet Der må ifølge lokalplanen ikke etableres individuelle antenneanlæg. Opsætning af parabolantenner må kun ske således, at de ikke er synlige fra bebyggelses fællesarealer. Yousee s Kabel-tv fuldpakke er for tiden obligatorisk. Afgiften opkræves sammen med den månedlige husleje. Tilvalg af forskellig art bestilles, leveres og betales direkte hos Yousee. Fejlservice på tlf Alle boliger er forberedt til opkobling på Yousee s internetløsning. Det bestilles, leveres og betales direkte hos Yousee. 3

4 Grønne fællesarealer og stier Fællesarealer for alle beboere på Skårupvej Alle tre foreninger kan benytte sig af fodboldbanen og den store legeplads i tilknytning hertil samt petanque-banen. Endvidere har vi i fællesskab rådighed over containerpladsen, som ligger ved indkørslen til Skårupvej og parkeringspladsen til vask af bil mv. ABII s fællesarealer De omkredser bebyggelsen og omfatter den lille legeplads foran fælleshuset. Der er enkelte borde og bænke placeret forskellige steder på fællesarealet til alles benyttelse. Det grønne areal udenfor volden mod Avedøre Havnevej indgår i fællesarealerne - og skal derfor vedligeholdes af HB, ABI og ABII i samarbejde. For containergården er der endvidere aftalt en fordeling af arbejdet med oprydning mv. som alle bidrager til økonomisk. De øvrige udgifter afholdes af vort årlige bidrag til Grundejerforeningen. Fællesarealernes udformning er i vidt omfang reguleret via deklarationer i områdets lokalplan. Derfor skal alle forslag til ændringer af bede/skel mv. forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ved forandringer gives skriftlig godkendelse, der vedlægges i mappen på kontoret under den givne andel, så der i forbindelse med et senere salg kan bevises, at der er givet tilladelse til ændringen. Vedligeholdelse Som tidligere nævnt har vi ikke ansat en vicevært. Det er derfor op til hver enkelt beboer at holde området pænt og ryddeligt for ukrudt mm. Når det er aktuelt, skal stierne være ryddede for sne i perioden mellem kl og

5 Hvor ligger hvad i ABII? Husene Husenes nummerering fremgår af tegningen på næste side. Udover de haver, som hører til husene, har den enkelte bolig pligt til at vedligeholde en del af foreningens fællesareal. Opgaverne fordeles via udpegede Blokformænd. Hvem, der er blokformand for din bolig, kan ses i generalforsamlingsreferatet på foreningens hjemmeside. vederlagsfrit anvendes til fælles beboeraktiviteter, klubber mv. efter aftale med bestyrelsen. Containergård og gæsteparkering Finder du ved indkørslen til bebyggelsen. Det betyder, slåning af græs, fjernelse af ukrudt - også mellem fliser - og i det hele taget en pligt til at sørge for, at vores bebyggelse ser ordentlig og indbydende ud. Fællesarealer - legeplads Det besluttes af Generalforsamlingen, hvordan vedligeholdelsen af foreningens fællesarealer skal organiseres. Det kan ske gennem fælles arbejdsdage; men det kan også ske gennem ansættelse af professionel hjælp - eller en kombination af løsninger. Skralderum med skure Til boligerne hører fælles skralderum samt et redskabsskur til hver bolig. Det henstilles, at beboerne bl.a. anvender skuret til cykler. Fælleshus Fælleshuset kan lejes til beboernes egne arrangementer. Se mere under Praktiske oplysninger Er fælleshuset ledigt på hjemmesiden. Det indeholder et kontor, som kan lejes som gæsteværelse. Fælleshuset kan 5

6 Boligtype- og husnummeroversigt 65, 71, 75, 79, 168, 176, 186 og 214 er beliggende på 1. sal. Disse boliger har altan men ingen have. Affaldsrum/skralderum (3 stk.) Redskabsskur (2 stk.) 6

7 Praktiske oplysninger Bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning og træffetider kan du se på hjemmesiden Hvis du har skriftlige beskeder, forslag o.l. til Bestyrelsen, skal de lægges i fælleshusets postkasse eller sendes via til Hvilke servicefunktioner har Bestyrelsen Udlevering af f.eks. el-pærer til udendørs belysning Udlejning af fælleshus sker via til Kontaktperson samt lejebetingelser fremgår under kalenderen på hjemmesiden. Godkende køb og salg af boliger - i samarbejde med foreningens administrator. Vedrørende procedurer - kontakt administrator. Administrator Oplysning om Administrators navn, telefontræffetid mv. fremgår af hjemmesiden Administrator har bl.a. ansvaret for førelse af foreningens regnskab, opkrævning af leje, varmebidrag, førelse af ekstern venteliste mm. Ved eventuelt ønske om salg af din andelsbolig SKAL henvendelse ske til administrator, som udfærdiger salgsaftale og i øvrigt sørger for handelens gennemførelse. Fælles haveredskaber mv. I de to fælles redskabsrum (se kort forrige side) findes haveredskaber, trillebør, vandslange, koste, grus til glatte veje mm. Redskaberne er indkøbt af foreningen til alle beboeres brug. Vær selv med til at sørge for vedligeholdelsen defekte redskaber bør på eget initiativ afleveres til reparation. Regninger refunderes af kasseren. Kontakt bestyrelsen for et ok, hvis det er noget som koster et større beløb. Skralderum Containeren i de 3 fælles skralderum (se kort forrige side) må alene anvendes til husholdningsaffald i TÆT TILBUNDNE poser. Aviser mv. samt papemballage anbringes i de opstillede containere ved nr Alt andet affald anbringes i containergården. Ved sortering følg anvisningerne, som er ophængt i gården. Dog må jord/sand/sten/fliser fra f.eks. omlægning af haver, samt større mængder byggeaffald ikke anbringes i containergården. Dette skal afleveres på Hvidovre genbrugsplads på Stamholmen 97. Det er gratis at aflevere foreningen har betalt miljøafgift. Sociale arrangementer Der er mulighed for i foreningsregi at arrangere forskellige sociale arrangementer som f.eks. tøndeslagning til Fastelavn og juletræsfest. Foreningen bidrager eventuelt økonomisk; men initiativ og tilslutning til arrangementet må skaffes af initiativtagerne selv. Arrangementer vurderes fra gang til gang. 7

8 Parkering mv. Parkering må alene ske på de afmærkede pladser. Vis hensyn overfor børn og andre lad være med at cykle på gangstierne. Færdselstavlen E51 Opholds- og legeområde som er placeret ved indkørslen til området gælder for hele Skårupvej. Tavlen angiver at følgende særlige færdselsregler gælder: 1. Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde. 2. Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/t). 3. De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående. 4. Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, før føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem. 5. Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler. 6. Kørende har ubetinget vigeligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde. Hastighed Max. 15 km/t på hele Skårupvej. Et opholds- og legeområde er et fodgængerområde, hvor kørende har adgang, men hvor de skal færdes på de gåendes betingelser. Opholds- og legeområder anlægges i medfør af færdselslovens 40. De afmærkes med en særlig tavle, E51 Opholds- og legeområde. Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder: Parkeringspladser Der er desværre kun 0,75 parkeringsplads pr. bolig. Har I 2 biler eller flere, så vis hensyn, og parker den ene på en af de store parkeringspladser, eller ved containergården. Tager du på ferie i længere tid, bedes du parkere din bil der, uanset hvor mange du har. Uindregistrerede køretøjer Fjernes af kommunen for ejers regning, hvis denne kan identificeres. Trailere og campingvogne Disse må under ingen omstændigheder optage parkeringsplads. Cykling Vis hensyn overfor børn og andre - lad være med at cykle på gangstierne. 8

9 Beboer opgaver Din rolle og dit ansvar i ABII ABII har besluttet ikke at ansætte en vicevært, så driften af andelsboligforeningen er beboernes fælles ansvar. Løbende vedligeholdelse Den indvendige vedligeholdelse af boligen påhviler dig som andelshaver. Dvs. at maling, tapetsering, gulvbehandling er dit ansvar alene. Vedligeholdelse af køkkener og badeværelser sker for din regning (kan tilskrives andelen som forbedringer), men skal godkendes af bestyrelsen før arbejdet går i gang. Vær især opmærksom på reglerne omkring ændringer i vådrum. De løbende vedligeholdelsesopgaver skal klares af beboerne ved frivillig arbejdskraft. Du melder dig på Generalforsamlingen eller hos Bestyrelsen til blandt andet følgende løbende vedligeholdelsesaktiviteter: pasning af varmecentral (2 beboere) Udlejning af fælleshus (1-2 beboere) Arbejdet består bl.a. i førelse af kalender vedr. udlejningen. Information og underskrivelse af lejekontrakt, samt modtagelse af depositum og leje. Kontrol efter udlejning og indkøb af diverse rengøringsmidler mm. På generalforsamlingen besluttes samtidig, hvilke arbejder, der skal udføres af beboerne på en eller flere arbejdsweekender samt hvilke opgaver, der udføres af eksterne. En eller flere fælles arbejdsdage fastsættes af bestyrelsen på baggrund af generalforsamlingens indstillinger. Den/de foregår i for- eller eftersommeren. Det afhænger af arbejdets karakter. Der er mødepligt. Det betyder, at beboere, som ikke deltager, eller påtager sig en opgave på et andet tidspunkt, vil blive opkrævet et beløb - pt. 750 kr. i bod. Dine opgaver Pasning af den have, som hører til boligen, herunder klipning af hæk, slåning af græs, lugning mm. Pasning af det fællesareal, som er tildelt din bolig af din blokformand Snerydning/grusning/saltning på eget fortov Fjernelse af evt. affald Vedligeholdelsesplan For bebyggelsen er vedtaget en 10-årig vedligeholdelsesplan. På den ordinære Generalforsamling besluttes, hvilke vedligeholdelsesarbejder, der gennemføres det følgende år. 9

10 Vedligeholdelse og Håndværkere Liste over håndværkere som ABII bruger og kan anbefale Når bestyrelsen har brug for håndværkere til foreningens større opgaver, er det nedenstående lokale håndværkere der hyres. De er alle afprøvede med gode erfaringer, og vi anbefaler beboerne at anvende disse. Ved akut opstået skade; kontakt venligst en fra bestyrelsen, før kontakt til håndværker. VVS Gentofte VVS & Gasteknik Aps Grusbakken 9, 2820 Gentofte Tlf: Døgnvagt v/henrik Wøhlk Låsesmed Jahn s Låseservice Hvidovre Torv 4A, 2650 Hvidovre Tlf: Døgnvagt Tømrer Pugerup Byg Risholmen 15, 2650 Hvidovre Tlf: v/dirk Pugerup Christensen Maler Mini s Malerservice Tårnvej 69, 2610 Rødovre Tlf: Elektrikker EL-Strøm Arnold Nielsens Boulevard 73-75, 2650 Hvidovre Tlf: Døgnvagt Husenes materialetyper Ved vedligeholdelse og reparation i boligerne, kan det være godt at vide hvilke materialer der er anvendt. Herunder finder du en liste over de oprindelige materialer: Vægge: 20mm spånplade (evt. gips) Lofter: Gipsplade Gulve: Junckers massiv bøgeparket, som behandles med Junckers Blitsa 222 vandbaseret Køkken- og badeværelsesfliser: Villeroy & Boch x15 cm, farve 106/70B (Flisebånd badeværelse: Type D50 rosa) Gulv, badeværelse: Vinyl: Forbo Smaragd 2.0, Vinduer: Rationel Indvendige døre: Jutlandia 5023 grå Stikkontakter: LK Fuga hvid Radiatorer og -termostater: Rio.-panel. Danfoss RA

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13.

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. A/B KNASTEN - Husorden side 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. Antenner Det ikke tilladt at opsætte synlige antenner. Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg igennem

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere