AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning"

Transkript

1 AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum

2

3 AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet Udarbejdet af Rasmus B. Andersen, Center for Idræt og Arkitektur, 2009 Cover: Rasmus Andersen og Alix Gillet Grafik og Layout: Rasmus B. Andersen Tryk: Datagraf Fotos: Rettigheder forbeholdes. 1. udgave, 1. oplag, København august 2009 ISBN: ISBN: (elektronisk version) Alle rettigheder forbeholdes. Med undtagelse af mindre citater til brug for anmeldelse og kritik er mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs- og Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal Kbh.K Telefon Samt hos: Danmarks Idræts-Forbund Brøndby Stadion Brøndby Tlf Center for Idræt og Arkitektur

4 AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum Rasmus B. Andersen

5 Forord ved Indenrigs- og Socialministeriet, 2009 FORORD I dag er for lidt bevægelse og overvægt aktuelle problemer i samfundet. Det er derfor god fornuft at forebygge ved at skabe nogle gode fysiske rammer, der opfordrer til fysisk aktivitet og bevægelse. Behovet for mere bevægelse i vores hverdagsliv kan imødekommes ved, at bevægelse i højere grad indgår i arkitekturen og indretningen af de byrum, vi bruger i vores hverdag. Faciliteter til idræt, sport og bevægelse har traditionelt set været adskilt fra bybilledet og placeret i haller, men undersøgelser af vores idrætsvaner peger på, at den mere spontane og selvorganiserede idræt vinder frem, hvorfor planlægningen af byens offentlige rum skal fokusere på at skabe gode rammer til idræt og bevægelse. Gennem flere år har byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler bidraget til en løbende udvikling og tilpasning af udviklingen af vores byer. I 2007 afsatte det daværende Velfærdsministerium, nu Indenrigs- og Socialministeriet, midler til at gennemføre en række forsøgsprojekter med fokus på sundhed og bevægelse i byens rum med det formål at sikre attraktive og velfungerende byer, der også understøtter en aktiv livsstil. Nærværende publikation Aktiverende arkitektur og byplanlægning er resultatet af et af disse igangsatte forsøgsprojekter. Publikationen indeholder konkrete anbefalinger samt inspirationsmateriale fra både ind- og udland, til hvordan eksisterende byrum kan omdannes til bevægelsesfremmende og aktive byrum. Det er vores ønske, at publikationen kan fungere som et konkret planlægningsværktøj i kommunerne, da den rummer forskellige principper samt eksempler, der kan anvendes, når byplanlægningen, eksempelvis. via en områdefornyelsesindsats, skal understøtte en aktiv livsstil. Vi håber, at publikationen vil inspirere til at arbejde med den aktiverende by, så der er let adgang til fysisk aktivitet for den enkelte borger. Indenrigs- og Socialministeriet,

6 Forord ved Danmarks Idræts-Forbund, 2009 Danmarks Idræts-Forbund organiserer i dag godt 1,6 millioner medlemmer, men vi vil gerne have endnu flere danskere til at opleve glæden ved idræt og fysisk aktivitet. Med denne manual ser vi på starten af fødekæden til at få flere medlemmer i den organiserede idræt. Vi kommer med anbefalinger til, hvordan adgang til idræt og fysisk aktivitet i det danske byrum bliver en naturlig del af kommunernes byudvikling og byplanlægning i fremtiden. Det er DIF s opfattelse, at byerne skal være Danmarks største idrætsfacilitet, så danskerne dagligt har mulighed for at dyrke idræt og være fysisk aktive i byens rum. Og så er regnestykket fra vores side egentlig helt enkelt, at jo flere danskere, der er vant til at bruge deres krop til idræt og fysisk aktivitet jo flere vil også blive medlem af vores idrætsforeninger. Endelig ønsker DIF med denne manual at gøre landets kommuner og arkitekter opmærksomme på, at fremtidens byplanlægning ikke kan foregå uden om idrætten, hvis man ønsker en aktiv og sund by. Allerhelst så vi gerne, at kommuner i forbindelse med kommuneplaner og lokalplaner bliver forpligtiget til at redegøre for, hvad en given byudvikling vil betyde for borgernes adgang til idræt og motion. Vi vil gerne skabe bevidsthed om, at byrummet kan blive en attraktiv idrætsfacilitet i byen og aktivere tusindvis af borgere, såfremt man tænker nyt og kreativt inden for byplanlægning og arkitektur. I manualen Aktiverende arkitektur og byplanlægning hjælper vi til med at styrke kreativiteten og sætte nye rammer for, hvordan man kan tænke idræt og byplanlægning sammen. God inspiration og god læselyst. Niels Nygaard Formand Danmarks Idræts-Forbund. Forord ved Center for Idræt og Arkitektur, 2009 I en større artikel fra engelske The Times gjorde avisen opmærksom på, hvordan uigennemtænkt byplanlægning hvert år slår mange mennesker ihjel. Byen baseret på bilisme med manglende cykelstier og utilstrækkelig offentlig transport, få parker og pladser, monofunktionelle kvarterer, decentrale og dårligt vedligeholdte idrætsfaciliteter, utrygge veje osv. har flere liv på samvittigheden end de katastrofer, som vi normalt forbinder med død og lemlæstelse. Diabetes 2, fysisk inaktivitet og forureningsrelaterede sygdomme, som kan henføres direkte til en dårlig byplanlægning, er en større dræber end f.eks. krig, terror, jordskælv eller de efterfølgende tsunamier. I Danmark ved vi, at lysten til at dyrke mere sport og motion stiger, jo kortere transporttiden er til et idrætsanlæg. Det vil sige, at vi ved at planlægge byerne med større omtanke, med relativt simple midler vil være i stand til at fremme det gode liv, hvor ikke kun mulighederne for fysisk aktivitet øges, men hvor social interaktion og kulturel udveksling også fremmes. En planlægningstype, der kaldes urban medicine (U-Med). Men kunne arkitekter og planlæggere i kommunerne så ikke bare fordoble antallet af de standardhaller, vi f.eks. har i Danmark, og dermed lægge år til borgernes gennemsnitslevealder? Næppe, for standardhallen afspejler ikke danskernes aktivitetsmønstre i Vi er langt mere aktive i rum, som ligger udenfor gadedøren: veje, fortove, cykelstier, parker, byrum, skove osv. Og løfter vi blikket væk fra den sundhedsrelaterede argumentation for fysisk aktivitet i en bolignær hal, opdager man desuden, at idrætten i dag skal forstås som del af et langt bredere kulturbegreb. Overlevelse som argument for at være moderat fysisk aktiv træder ofte i baggrunden for ønsket om op-, ind- og medlevelse. Center for Idræt og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole, har i mange år medvirket til at udvikle nye planlægningsredskaber og udfordre de fysiske rammer til den moderne idrætskultur. Vi håber, at det også i nærværende publikation er lykkedes. René Kural, ph.d., lektor, arkitekt M.A.A., leder af Center for Idræt og Arkitektur. Center for Idræt og Arkitektur 5

7 INDHOLD AKTIVERENDE ARKITEKTUR I BYENS RUM AKTIVERENDE BYRUM s.10 s.14 PLANPRINCIP Opgraderingsikoner, Udviklingsmetode CASES s.18 s.20 Pladsen Parken Det blå rum Forbindelser Den opståede plads, Playground de Salvio, New York City Den midlertidige plads, Play and Rewind, Siena Pladsens elementer, Palais de Tokyo, Paris Pladsen på gadehjørnet, Pearl Street Plaza, New York City Asfaltspladsen Maselake, Berlin Pladsen som forbindelse, Mikado, København Pladsen som scene, Schouwburg Plein, Rotterdam Den bolignære plads, Beetsplein, Dordrecht Den bynære plads, Matrikel 8, København Sportspladsen, Gasværksgrunden, Fredericia Opsummering Bakker, dale og spiraler, Hasle bakker, Århus Parken temainddelt, Governors Island, New York City Havneparken, South-Eastern Coastal Park, Barcelona Universitetsparken, Campus Walk, Puerto Rico Byen som park, Grønne lommer og Grønne kiler, ideforslag Opsummering Havnen som aktivitetsrum, Refshaleøen, København Flydende aktivitetsrum, Floats, ideforslag Flydende foreningshuse, Kayak, ideforslag Vinterhavnebad, Winterbadeschiff, Berlin Stranden som park, Amager Strandpark, København Opsummering Grønne ruter, Den Grønne Sti, Frederiksberg, København Direkte ruter, Temaruter, ideforslag Motionsruter, Motionsslangen, Nykøbing Falster Oplevelsesruter, Varierede ruter, ideforslag Forbindelse langs vandet, Kalvebod Bølge, København Forbindelseskorridor, Syracuse L, New York Opsummering s.32 s.34 s.36 s.38 s.40 s.42 s.44 s.46 s.48 s.50 s.52 s.56 s.58 s.60 s.62 s.64 s.66 s.70 s.72 s.74 s.76 s.78 s.80 s.84 s.86 s.88 s.90 s.92 s.94 s.96 6 Overskudsarealer Rum under broen, Urban fitness, Guangzhou Kvaliteter under broen, A8, Amsterdam Opsummering s.100 s.102 s.104

8 Parkeringspladsen Grafisk aktivering, Markedsplatz, Köpenick Multi p-plads, Centrumpladsen, Ringe Formmæssig aktivering, Asphalt Spot, Tokamachi-Shi Opsummering Tidligere Industrielle områder Industri som park, Landschaftspark, Duisburg Ruhr Havnen som byrum, Ålborg Havnefront, Ålborg Opsummering Tagfladen og facaden Taget som boldbane, Roofball, Tokyo Taget som offentligt byrum, Høje Torv, København, ideforslag Facaden som aktiv, Das Netz, Berlin Opsummering s.108 s.110 s.112 s.114 s.118 s.120 s.122 s.126 s.128 s.130 s.132 Boligområder Lokalt in-fill, Sportsgård, Guangzhou Stien som sport, Allotment Athletice, ideforslag Det åbne boligområde, Ruten, Tingbjerg + Aktivitetsplads, Albertslund Syd Landskabelig udformning, Sociale mødesteder, ideforslag Forbindelsesnetværk, City of Tomorrow, Bo01, Malmø Aktive udearealer, Valby Idrætspark, Valby s.136 s.138 s.140 s.142 s.144 s.146 Erhvervsområder Opsummering Sammentænkte udearealer, Vibeholm Business Park, København Fortætning, Blandet in-fill, ideforslag Opsummering s.148 s.152 s.154 s.156 Byrumsinventar Skolen Bænken som mål, Bænk + streetsoccer + skate, ideforslag Busstop som aktiv, Cykelsti + klatre + leg, ideforslag Opsummering Skolegården som byrum, Sct. Annagade, Århus Skolegården som landskab, Trekroner, Roskilde Opsummering s.160 s.162 s.164 s.168 s.170 s.172 LITTERATUR OPGRADERINGSSKEMA s.174 s.178 7

9 Læsevejledning Aktiverende arkitektur og byplanlægning er bygget op som dobbeltopslag bestående af 50 enkeltstående cases fra både indland og udland af både tænkte og konkrete eksempler, der kan inspirere til udviklingen af fysisk aktive rum i byen. De 50 cases er grupperet i afsnit, og hver enkelt case kan læses selvstændigt. Aktiverende arkitektur og byplanlægning kan dermed fungere som et opslagsværk. Det introducerende kapitel opridser i grove træk vores brug af byen, og hvorledes arkitekturen og planlægningen influerer på borgernes fysiske aktivitet. Herefter følger kapitlet Aktiverende byrum, der beskriver byens mangfoldige brug og behovet for, at der er rum og steder for fysisk udfoldelse i byen. I kapitlet Planprincip præsenteres nogle udviklede opgraderingsikoner, der kan anvendes som konkrete værktøjer i forbindelse med udviklingen af en aktiverende arkitektur og byplanlægning. Ikonerne kan anvendes som en udviklingsstrategi, der kan medvirke til at fremme ideer og muligheder, for udviklingen af aktiverende byrum. Der opstilles en generel tilgangsmetode, der kan assistere til valg af placering og aktivitet, samt forslag til udarbejdelse af et overbliksmateriale der kan danne grundlag for en præcis udvælgelse. Hvert afsnit har en indledende side til temaet, eksempelvis parken, hvorefter der følger en række cases på parkprojekter. Casen indledes med en kort introduktion, hvorefter der følger en beskrivelse af det enkelte projekt, der afsluttes med en række anbefalinger. Under den enkelte case er der opstillet en række opgraderingsikoner, der illustrerer projektets konkrete kvaliteter samt strategiske potentialer. Hvert afsnit afsluttes med en række opsummerende, generelle anbefalinger tilknyttet de tilsvarende opgraderingsikoner. Afslutningsvis er der udarbejdet et skema, der indeholder udvalgte opgraderingsikoner, der illustrerer en række generelle forhold der kan anvendes som operationelle værktøjer i arbejdet med at udvikle og formgive en aktiverende arkitektur og byplanlægning og således være med til at kvalitetssikre det attraktive aktive offentlige rum i byen. Herefter følger case-siderne inddelt i afsnit efter tema, der illustrerer konkrete projekter og udviklede ideer. Case-siderne starter med de simple og enkle cases og bevæger sig mod de større projekter. 8

10 AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 9

11 Aktiverende arkitektur i byens rum Byen er mere end bare et bosted. Byen er ligeledes et oplevelses- og udfoldelsessted, hvor vi tilbringer en stor del af vores tid. Vi bevæger os mellem vores hverdagsdestinationer, vi løber ture langs kanalen eller spiller bold i parken. Den sunde by danner ramme om vores hverdag og fritid, og vi har udviklet måder at bruge de eksisterende rammer til forskellige rekreative og aktive udfoldelser. Samtidig er der sket et fald i den organiserede idrætsdeltagelse, særligt hos unge, der søger væk fra de etablerede foreninger og vælger andre aktivitetsformer 1. Når der søges væk fra foreninger, skyldes det ikke manglende lyst til fysisk aktivitet, men nok nærmere andre behov og ønsker for den fysiske udfoldelse. Undersøgelser indikerer, at danskerne gerne vil være fysisk aktive, det skal blot være på en fleksibel og uforpligtende måde 2. Dette peger på, at det må være lettilgængeligt, bekvemmeligt og sjovt at motionere og dyrke sport. Derfor bør byen så vidt muligt opfordre til og tilbyde varieret udfoldelse og aktivitet. Som efterspørgslen og behovet for flere og nye idrætsaktiviteter og udfoldelsestilbud stiger, må der udvikles metoder, der kan strukturere og håndtere disse faciliteter kommunalt og lokalt. Byens rum bør tilstræbes udviklet endnu bedre, så byrummene kan optage borgernes krav og ønsker til fysisk udfoldelse. Det byggede miljø kan tænkes som en scene, hvor den fysiske udfoldelse kan finde sted, og hvor arkitekturen og byrummene bliver elementer for idræt og bevægelse og dermed danner rammerne for den aktive by. Aktivitetsmuligheder i byrummene har en social samlende effekt. Her opstår tilfældige møder, selvtilliden opbygges, og der skabes et liv i området. Hverdagens aktivitetsområder For at imødekomme dette og få folk til at gå eller løbe, må der først skabes nogle indbydende omgivelser, som folk har lyst til at færdes og udfolde sig i. Dette kræver, at de byrum, steder og faciliteter, som vi bevæger os rundt mellem i vores dagligdag, er attraktive og indbydende, så byens beboere får lyst til at bevæge sig i dem og benytte sig af dem. Dette kan eksempelvis sikres ved at være opmærksom på mulighederne for ophold, adgangen til grønne områder og aktivitetsområder, på de steder vi færdes dagligt, og søge at udvikle disse ud fra nogle grundlæggende rammer for fysisk aktivitet. Brugen af cyklen i hverdagen er stigende, og aktiviteter som vandring og jogging er blandt de mest populære blandt voksne 3. Hos børn og ældre ses en stigende tendens til primært at benytte aktiviteter og leg, der foregår udendørs i deres lokalmiljø, og afstanden har stor betydning for valget af idræt. 4 Ved at søge at imødekomme disse bevægelsesformer og udfoldelser i lokalmiljøet, ved at sikre gode rammer og vilkår for den almindelige bevægelse og aktivitet, kan byens rum blive en naturlig og tryg ramme om aktiviteten og være med til at hæve aktivitetsniveauet. Idræt og fysisk aktivitet kan bedre integreres i vores hverdag, fordi efterspørgslen og behovet for flere nye idrætsaktiviteter og udfoldelsestilbud stiger. Der bør derfor udvikles metoder, der kan strukturere og håndtere disse faciliteter lokalt og kommunalt. En måde at imødekomme dette på er ved at sikre lettilgængelig adgang mellem de daglige faciliteter, som understøtter de lystbetonede aktiviteter i lokalområderne, samt at efterleve, at der er gode idrætsog bevægelsesmuligheder i lokalmiljøet for at sikre en kropslig udvikling og skabe mulighed for livslang idræt. 1. Tendenser i danskernes idræts- og motionsvaner og idrætsforeningernes forhold til den selvorganiserede idræt. Institut for Idræt, Danskernes motions- og sportsvaner 2007 Idrættens Analyseinstitut, Voksnes sports- og motionsaktiviteter efter kulturaktivitet og køn (procentdel af voksne). Danmarks Statistik Tendenser i danskernes idræts- og motionsvaner og idrætsforeningernes forhold til den selvorganiserede idræt. Institut for Idræt, Danskernes motions- og sportsvaner 2007 Idrættens Analyseinstitut, åriges livsstil og sundhedsvaner 2004 og udviklingen siden Folkesundhed.dk. 10

12 Udeområde i forbindelse med en grundskole i Berlin, hvor underlaget er udført som løbebaner, og hvor flere forskellige opmalede felter danner nogle fleksible baner til leg og boldspil. Heinrich Roller Grundschule, Berlin. Foto: Karen Thorkenholdt. 11

13 De uformelle aktivitetsområder Det kan være med til at virkeliggøre, at fysisk aktivitet bliver en naturlig del af borgernes hverdags- og fritidsliv. Bevægelse, motion og idræt kan blive en naturlig del af vores daglige omgivelser, hvis det sammentænkes og gøres til en del af udviklingen og planlægningen på samme måde som andre offentlige funktioner i byen. Det er ikke længere nok kun at placere og udvikle sport og idræt i bestemte zoner, men det må hænge sammen med vores hverdag og daglige gøremål. Nærmiljøet kan med fordel tænkes som en arena for fysisk aktivitet, leg og idræt, og det må her handle om selve deltagelsen og de sociale møder. Ved at udvikle og opgradere byernes faciliteter, tilbud og byrum ud fra nogle generelle bymæssige kvaliteter kan der skabes rum og steder i byen, der kan optage varierede udfoldelser, og som er fleksible over for ændringer. De fysiske rammer for idrætsudfoldelse er i dag ikke begrænset til de traditionelle idræts- og sportshaller. Rundt omkring i de danske byer ses en klar tendens til at bruge og indtage byens rum, både hos de idrætsaktive og byernes øvrige borgere. Aktiviteterne er rykket ud i gaden, og der tales om livsstilsaktiviteter. Idrætten er blevet noget, der definerer dig og viser hvem og hvad du er. Det har været med til at ændre vores definition af det offentlige rum. Nye idrætsaktiviteter, nye brugergrupper, ændrede samværsformer er med til at udvide rammerne for byen. Mange steder i byerne indtages til offentlige formål, og en stigende andel bruger byens rum til daglig leg og bevægelse. En stor del af den udfoldelse som sker i gaden, på pladsen og i parken, er spontane og ofte uformelle aktiviteter, som i deres natur er kreative og uforudsigelige og dermed svære at definere og kvalificere. Idrætsgrene som jogging, mountainbike, rulleskøjter og stavgang er stigende, netop fordi de kan udøves overalt. Andre aktiviteter som gymnastik, svømning og basket samt skating og parkour dyrkes mere og mere i det offentlige rum. Mange af de nye idrætsaktiviteter er karakteriseret ved, at de er regelfrie og kan i princippet dyrkes der, hvor man har lyst, da de ikke nødvendigvis kræver bestemte steder eller baner med bestemte størrelser, dyrt udstyr eller bestemte tider. Det bør derfor tilstræbes, at der i byen er plads til varierede steder og områder, der understøtter fysisk udfoldelse, aktivitet, leg og sport, ved at der defineres nogle fleksible rammer med udgangspunkt i en særlig udfoldelse, men som stadig tillader en bred brug. De offentlige rum og det mere frie dynamiske byliv, hvor idræt og forskellige aktiviteter kan finde sted, må forstås som et vigtigt element i byen, der kan være med til at skabe liv og mangfoldighed, og som naturligt kan bidrage til folkesundheden. 12

14 Uformelt aktivitetsområde på Islands Brygge i København, der består af mange varierede typer af rum, fra rekreationsområde med petanque til legeområde, til skateområde, til promenade med havnebad. Islands Brygge, København. Foto: Laura Munch. 13

15 Aktiverende byrum Begrebet byrum spænder vidt og dækker over både små rum, mellemrum, siderum, store rum, grønne rum og tomme rum samt større sammenhængende byområder. Ideelt set bør byerne søge at indeholde et bredt udvalg af alle typer rum med hver deres særlige karakter. Byen kan ikke længere udelukkende forstås som fysiske afgrænsninger mellem funktioner ude og inde, men kan måske nærmere forstås som en arena for politiske, kulturelle og sociale processer i tæt sammenspil. Byen handler om de steder, hvor vi bevæger os, hvor vi arbejder, bor, motionerer, og hvor vi rekreerer. Når vi bevæger os gennem gaderne og bruger byens rum, mærker og oplever vi den. Vi fortolker den i kraft af vores brug, og således forstår vi den. Byen kan dermed som helhed tænkes som en idrætsfacilitet i sig selv. Byen er en succes Byens rum bruges til daglig færdsel, rekreation og fysisk udfoldelse, hvilket stiller nogle helt særlige krav til byrummene, der skal kunne optage mange funktioner, være oplevelsesrige og alsidige. Vi bruger byens rum til løb, hockey og rulleskøjteløb på parkeringspladsen, boldspil og basket i gården. Mange af de spontane aktiviteter som basket, skating og BMX er blevet en naturlig del af byerne, og andre som parkour og streetgolf er måske på vej. Denne udvikling bør suppleres ved at søge at udvikle en tilsvarende planlægning, der kan være med til at sikre et bredt udvalg af aktiviteter og udfoldelsesmuligheder integreret i udviklingen af byernes basale tilbud, snarere end som nu, at det ofte tilføres et område på et senere tidspunkt. Der ses i kommunerne mange gode eksempler på og intentioner om at skabe mangfoldige og aktive byrum. I arkitektkonkurrencer ses også et klart ønske om at illustrere og beskrive det dynamiske mangfoldige byliv, hvor der er plads til forskellige sociale-, kulturelle- og idrætsaktiviteter. Det er vigtigt, at disse gode visioner om det offentlige rum bliver prioriteret og forbliver en del af projekterne, når de realiseres. Mangfoldige og aktive byrum Alle byer er forskelligt opbygget og indrettet. De har hver deres rolle i den regionale udvikling og hver deres identitet, kompetencer og udviklingspotentialer. Hver bydel, kvarter og område har deres særlige udseende og stemning, hvorfra man danner sit indtryk og personlige billede af området. De enkelte projekter må tilpasses byens, sitets og opgavens præmisser, således at alle scenerne i byen ikke bliver for ens. Turen gennem byen bør tilstræbes at være en farverig strip frem for en monoton grå streg. Det kan være med til at skabe den aktive by. Planlægningen og udviklingen kan med fordel ske med afsæt i de regionale og lokale målsætninger og strategier, men må funderes i det pågældende områdes identitet og potentialer. En levende by med attraktive aktiviteter og områder for idræt og bevægelse kan skabes ved etablering af nogle åbne, fleksible og indbydende rammer, hvor der tages hensyn til rummets karakter og helhed. Placering, valg af funktion og selve udførelsen er afgørende for et projekts succes. De enkelte aktiviteters og funktioners vilkår bør nøje undersøges for at sikre, at de gennemarbejdes og dermed opnår den optimale placering samt udførelse. En af planlægningens udfordringer er at skabe udviklingsmetoder, der kan skabe nye byrum, som kan optage disse nye byrumsudfoldelser og indpasse de selvorganiserede og de organiserede idrætters bevægelse og foranderlighed i den eksisterende bystruktur. Jo mere idræt og bevægelse muliggøres i gadebilledet, jo flere vil være tilbøjelige til at deltage, og flere varierede former for idræt og fysisk aktivitet vil opstå i byens rum. 14

16 Mange af de nye aktiviteter er blevet en naturlig del af byens rum og finder sted på mange forskellige niveauer. Guangshou, Kina. Foto: Rasmus B. Andersen. 15

17 SPIL PÅ PLADSEN LEG PÅ GADEN YOGA I PARKEN KRAVL PÅ FACADEN Kan man forestille sig områder i byen, der direkte indbyder til aktivitet og fysisk udfoldelse snarere end at prøve at begrænse det.? Illustration: Rasmus B. Andersen, Center for Idræt og Arkitektur. 16

18 PLANPRINCIP 17

19 Planprincip For en succesrig etablering af aktivitetsområder i byen bør der udvikles konkrete metoder og værktøjer, der kan sikre kvalitative og aktive offentlige rum i byen. Til arbejdet med planlægningen og formgivningen af aktiverende byrum er der i forbindelse med dette materiale udviklet en række ikoner, der kan fungere som operationelle værktøjer til opgraderingen af byens rum. Ikonerne kan samlet forstås som en udviklingsstrategi, der målrettet skal medvirke til at fremme mulighederne for udviklingen af aktiverende byrum. Opgraderingsikoner Ikonerne er opdelt i 2 typer og repræsenterer hver især et konkret eller strategisk tiltag, der kan have en særlig betydning for udviklingen af et attraktivt og aktivt byrum. Konkrete kvalitative ikoner X Y Strategiske planmæssige ikoner 800m dimensioner blandede funktioner fleksibel form mindre forbindelser udgangspunkt bevægelsestype varierede forbindelser inddeling byrum 800 m Konkrete kvalitative ikoner, i orange, illustrerer konkrete forhold, der kan være medvirkende til at skabe et kvalitativt rum eller område, hvor der er gode forudsætninger for fysisk aktivitet og idræt. Ikonerne repræsenterer konkrete fysisk rumlige forhold, det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på som dimensioner, varierende gaderum, fleksible former, tilgængelighed og belysning. Strategiske planmæssige ikoner, i grøn, illustrerer mulige processtrategier og planlægningsmetoder. Ikonerne repræsenterer strategier, metoder og tilgange, der kan anvendes i planlægningen og programmeringen, som eksempelvis at tage udgangspunkt i bevægelsestypen, varierede forbindelser, inddelinger eller etablering af et byrum for hver 800 m. De udviklede ikoner kan fungere som et supplerende planlægningsvæktøj i udviklingen af rum og steder, der motiverer til fysisk udfoldelse og aktivitet. 18

20 Hvad: Ikonerne kan betragtes som værdi-ikoner, der kan tilføres eksempelvis en hjørneplads, en parkeringsplads eller et havneområde. De ikoner, der tildeles projektet, er således med til at definere nogle særlige forhold og rammer, hvorudfra projektet kan udvikles, og derigennem være med til at opgradere det eksisterende rum til et attraktivt og aktivt byrum. Derfor titlen opgraderingsikoner. I dette materiale aktiveres ikonerne under de enkelte cases til at fremhæve projektets konkrete kvaliteter og særlige planlægningsmæssige potentialer. Formål: Opgraderingsikonerne repræsenterer en række forhold, det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på i forbindelse med udviklingen af det offentlige rum, og illustrerer, hvordan fysisk aktivitet og bevægelse kan tænkes implementeret i arkitekturen og planlægningen og dermed være medvirkende til at opkvalificere byens rum. Samlet set kan de anvendes som en udviklingsmetode, hvor de grønne ikoner kan pege på forskellige strategier og metoder til planlægningen, og hvor de orange kan gøre opmærksom på, hvilke konkrete tiltag, der kan foretages for at skabe et attraktivt og aktivt sted som sikring af godt mikroklima, mulighed for ophold orienteret i forhold til sol og udsyn samt etablering af forskellige varierede niveauer til idræt og fysisk udfoldelse. Ikonerne kan således være med til at styrke projektets faglighed og kvalitetssikre det offentlige rum. Anvendelse: Aktiveringen af de strategiske planmæssige ikoner kan naturligvis ske på flere måder, alt efter fortolkning og projekttype. Det enkelte ikon illustrerer en overordnet ide eller vision, der ønskes gennemført i projektet, og kan på denne måde fungere som en guideline i planlægningsprocessen. De strategisk planmæssige ikoner bliver således et planlægningsværktøj, en overordnet strategi eller en metode, der kan anvendes i udviklingen af projektet. De konkrete kvalitative ikoner kan anvendes ved at tilføre projektet udvalgte ikoner, som dermed kan være med til at værdilade og definere projektets rammer. Ikonerne bliver således forhold og rammer, der fysisk ønskes integreret i projektet, og dermed et værktøj, der kan anvendes i formgivningsprocessen. Den konkrete udførelse af ikonet kan naturligvis ske på forskellige måder. Ikonerne kan anvendes på kryds og tværs, enkeltvis eller mange. Tilføjelsen af mange ikoner til projektet kan være med til at skabe et bredere mulighedsfelt og kan føre til uventede og interessante resultater. De kan endvidere anvendes som metode til analyse af udviklede projektforslag for at blive opmærksom på, hvilke kvaliteter projektet indeholder, og hvilke der eventuelt kan være behov for, og dermed være med til at sikre kvaliteten af byrummene. Med opgraderingsikonerne præsenteres et konkret planlægningsværktøj, der kan bidrage til en seriøs og målrettet indsats i de danske byer. De kan fungere sammen med de nuværende planlægningsmetoder som et supplerende værktøj, der kan anvendes som inspiration til udviklingsstrategi eller selve udformningen. Den konkrete aktivering og udførelse af ikonerne er kun begrænset af projektteamets kreativitet. Skema Bagerst i publikationen er der opstillet et skema, hvor en række ikoner er udvalgt og grupperet i nogle arkitektoniske bymæssige kategorier, som illustrerer hvilke generelle tiltag, der kan have en aktiverende effekt. Der kan forekomme enkelte ikoner under en case, der ikke er repræsenteret i skemaet. Skemaet kan anvendes som udgangspunkt for analyser og som vejledende forhold og strategier, der kan anvendes som inspiration til tilgang, programmering og udformning af en aktiverende arkitektur og byplanlægning. På de følgende to sider præsenteres alle ikonerne med en kort beskrivende tekst. Først de konkrete kvalitative ikoner (orange) og dernæst de strategiske planmæssige ikoner (grønne). 19

21 Let tilgængelighed til relevante områder i varierede muligheder, der skaber forskellige oplevelser og tilgodeser en bred brug. Tilpasning af baner til konteksten kan skabe mindre aktivitetsfelter, der kan anvendes af 2-4 personer. Åben karakter, der inviterer indenfor ved at fremhæve adgangsforhold og skaber rumligheder, der er overskuelige. Multibrug, der tillader at flere forskellige aktivitetsformer kan finde sted på samme tid inden for samme område. Overdækning i en simpel udformning, der afskærmer regn, men som samtidig tillader sollys og luft, kan skabe gode vilkår for en bred række af udøvere. Fleksibel form eller opbygning, der tillader at aktivitetsstedet kan anvendes på forskellige måder af forskellige brugere. Mindre nicher, der skaber et rart mikroklima orienteret mod det omgivende liv med muligheder for ophold. Belysning af områder og forbindelser, så det er muligt at anvende dem om aftenen samt fremmer en tryghedsfølelse. Synlighed af aktivitetsområder og forbindelser ved placering, formgivning eller særlig karakter. Scenarier i form af naturområder eller levende bymiljøer, der skaber visuelle og oplevelsesrige kik. Varierede niveauer, der tillader en bred brug, og som kan skabe forskellige oplevelser. Socialt mødested hvor forskellige sociale, kulturelle grupper har mulighed for uformelt møde og ophold. Dimensioner på bygninger og byrum, der relaterer til kroppen i gadeniveauet. Offentligt stueplan, der henvender sig mod gaden og som åbner op i forhold til bygningens funktioner. Mindre rum i byen, der danner ramme om uformelle aktiviteter. Grafik på fladen kan være medvirkende til at skabe en ny adfærd og være med til at levendegøre fladen til idræt. Y X Blandede funktioner, der tjener sociale og kulturelle formål og er med til at skabe sociale møder, nye fællesskaber og et levende by- og aktivitetsområde. Fleksibel brug af byrummene, der kan ændre karakter efter funktioner, årstider og arrangementer. Varierede gaderum hvor bygninger med åbne facader skaber mindre rum og inddelinger og interessante bevægelsesforløb. Varieret belægningskarakter, der imødekommer en bred række brugere som cyklister, rulleskøjteløbere og kørestolsbrugere. A-B direkte forbindelse, der forbinder mellem relevante hverdagsdestinationer. Sammenhængende områder mellem boliger kædet sammen af et gennemgående bevægelsesforløb. Stisystemer gennem levende områder som boligområder og uddannelsesområder. Belysning og aktivitetsområder på særlige steder kan udvide brugen. Multiprogrammer som aktiviteter, ophold, butikker og bolig i et sammenhængende forløb. Leg/udfoldelse tilgængeligt indenfor 3-5 min fra boligen i form af mindre grønne områder eller aktivitetspladser. 3-5 min 5 min Grønt område tilgængeligt inden for 5 min. Parkområde, gårdarealer eller fælles grønne friarealer, der giver mulighed for udfoldelse. Uformelle aktiviteter 5 min. Plads, parkrum, gårdrum eller aktivitetsområde med mulighed for aktiv udfoldelse. Genanvendelse af elementer eller strukturer, der aktiveres gennem en ny iscenesættelse og brug. 20

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation Indsigt i leg Guide til fremtidens legelandskaber innovation 2009, Huset Mandag Morgen A/S Valkendorfsgade 13, DK-1009 København K tlf. +45 3393 9323 fax +45 3314 1394 mm@mm.dk, www.mm.dk Projektleder

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 motion og sundhed Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Niels Ejbye-Ernst 1 Kolofon

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

de bolignære områders betydning for sundhed

de bolignære områders betydning for sundhed syddansk universitet institut for idræt og biomekanik de bolignære områders betydning for sundhed Jens Troelsen, Kirsten Kaya Roessler, Gert Nielsen og Mette Toftager 2008:4 De bolignære områders betydning

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere