Ansøgningsskema / Application form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema / Application form"

Transkript

1 Ansøgningsskema / Application form Anmeldelse af ansættelsesforhold hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse af et konkret ansættelsesforhold mellem en forhåndsgodkendt færøsk arbejdsgiver og en arbejdstager, der er statsborger i et land, der er medlem af Den Europæiske Union. Anmeldelse af et konkret ansættelsesforhold kan ske, hvis: Arbejdsgiveren er forhåndsgodkendt Ansættelsen er omfattet af en gældende færøsk overenskomst, som er omfattet af forhåndsgodkendelse Ansættelsen er på min. 30 timer per uge Ansættelse af specialister, forskere, undervisere eller ledende funktionærer på individuelle ansættelseskontrakter kan anmeldes, hvis de konkrete arbejdsfunktioner og stillingskategorien er omfattet af arbejdsgiverens forhåndsgodkendelse. For at anmelde et ansættelsesforhold skal både arbejdsgiver og arbejdstager bidrage til at udfylde dette skema, og arbejdstager skal vedlægge de nødvendige dokumenter. Sådan gør I 1. Arbejdsgiver (virksomheden) udfylder del 2 (pkt. 7-9) af dette skema og underskriver i pkt. 11 (følg anvisningerne i skemaet) 2. Når arbejdsgiver har udfyldt del 2, sender eller overdrager arbejdsgiver hele skemaet til arbejdstager (ansøger) 3. Arbejdstager (ansøger) udfylder del 1 (pkt. 1-4) af dette skema og underskriver i pkt. 6 (følg anvisningerne i skemaet) 4. Arbejdstager (ansøger) vedlægger de nødvendige dokumenter 5. Arbejdstager (ansøger) sender anmeldelsen til Udlændingeservice. Opholder arbejdstager sig på Færøerne, kan anmeldelsen afleveres til det lokale politi. Anmeldelsen kan også afleveres til en dansk repræsentation i hjemlandet Hvilke dokumenter vedlægges anmeldelsen? Arbejdstager (ansøger) bedes vedlægge følgende dokumenter: Kopi af pas Pasfoto Hvis arbejdstager har medfølgende familie, herunder ægtefælle og børn, bedes han/hun desuden vedlægge følgende dokumenter: Dokumentation for familierelation (fx fødselsattest eller vielsesattest) Dokumentation for samliv. Skal kun vedlægges, hvis parret ikke er gift Evt. samtykke fra anden forældremyndighedsindehaver. Kun hvis han/hun ikke skal opholde sig på Færøerne sammen med barnet Kopi af pas Pasfoto Skal arbejdstager have andre dokumenter med, når han/hun indgiver anmeldelsen? Ja, arbejdstager skal have sit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere arbejdstagers identitet. Arbejdstageren skal også have sit originale pas med, når en evt. tilladelse skal hentes hos myndighederne. Hvornår må arbejdstager påbegynde arbejdet? Arbejdstager kan påbegynde arbejdet i det øjeblik, anmeldelsen er indgivet til myndighederne. Hvis arbejdstager påbegynder arbejdet inden, ansættelsen er anmeldt, arbejder han/hun ulovligt, og både arbejdsgiver og arbejdstager kan straffes med bøde, hæfte eller fængsel. Arbejde, der ikke er omfattet af arbejdsgiverens overenskomst, betragtes også som ulovligt arbejde. Udstedelse af opholds- og arbejdstilladelse Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder Udlændingeservice en opholds- og arbejdstilladelse til arbejdstager. Tilladelsen vil blive udleveret hos Landfogeden på Færøerne, hos Udlændingeservice eller hos politiet på det sted hvor udlændingen bor eller opholder sig, hvis udlændingen opholder sig i Danmark. Registrering hos TAKS En kopi af arbejdsgivers forhåndsgodkendelse og en kopi af denne anmeldelse kan anvendes som grundlag for registrering af arbejdstager hos de færøske skattemyndigheder, TAKS. Hvis I vil vide mere Hvis I er i tvivl, kan I altid kontakte Udlændingeservice skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet (se kontaktoplysninger nederst på siden). See page 2 for English version Office hours Monday to Friday 9 a.m. to 3 p.m. Service Centre open Monday to Friday 8.30 a.m. to 12.00,

2 Notification of employment by an advance-approved employer Uses This form is used when notifying the Danish Immigration Service that an advance-approved Faroese employer has hired an employee who is a citizen in a country which is a member of the European Union. Notification of a specific agreement of employment can be made if: The employer has received approval in advance The position is covered by a valid Faroese collective bargaining agreement that is eligible for advanceapproval The position is at least 30 hours per week This form can be used to report the hiring of specialists, researchers, educators or other key employees on individual contracts, if the employer has an advanceapproval which includes the specific job type or function. Information is required from the employer as well as the employee when filling out this form. The employee must submit the required documentation. Instructions 1. The employer completes Part 2 (section 7-9) of this form and signs section 11 (further instructions are given in the form) 2. After completing part 2 the employer gives or sends the form to the employee (the applicant) 3. The employee (the applicant) completes Part 1 (sections 1-4) of this form, and signs in section 6 (further instructions are given in the form) 4. The employee (the applicant) attaches the required documents (see section below) 5. The employee (the applicant) sends the notification to The Danish Immigration Service. If the employee is currently on the Faroe Islands, the notification can be submitted at the head of police on the Faroe Islands (Landfoged). If the employee is currently in Denmark the notification can be submitted at the Service Centre at the Danish Immigration Service or at the local police station, where the employee is living or residing. The notification can also be submitted to a diplomatic mission in the employee s country of residence. Which documents should be included with the notification? The employee (the applicant) should attach the following documents: Copy of passport Passport photo If the employee is accompanied by relatives, including spouse and children, the following documents must be included: Documentation of family relation (e.g. birth certificate or marriage certificate) Documentation of cohabitation (Required only if you are not married) If necessary consent from another part who has custody of the child. Only if he/she is not going to stay on the Faroe Islands with the child Copy of passport Passport photo Does the employee need other documents when submitting the application? Yes. The employee must present his/her passport so the authorities can verify his/her identity. The employee must also bring his/her original passport when picking up the permit. When may the employee begin work? The employee may begin working as soon as notification has been given to the immigration authorities. If the employee begins working prior to notification, he/she is considered to be working illegally, an offence for which both the employee and the employer can be punished by fine, mitigated imprisonment or imprisonment. Working in a position that is not covered by a collective bargaining agreement is also considered illegal. Issuing a residence and work permit If the conditions for issuing a residence and work permit are met, the Immigration Service will issue a permit to the employee. The permit will be available for collection at the at the head of police on the Faroe Islands (Landfogeden), at the Danish Immigration Service or at the local police station at the place where the foreign national is living or residing, if the foreign national is residing in Denmark. Registering with the National Tax Administration, TAKS A copy of the employer s advance approval and a copy of this notification can be used to register the employee with the National Tax Administration, TAKS. For more information You are welcome to contact the Immigration Service in writing, by telephone or in person if you require information about the regulations or how to fill out this form. (See contact information at the bottom of this page). Page 2 of 11

3 Forbeholdt myndighederne / For official use only ES-nr. Date received Received by (stamp and name) AR8_da_en_ Anmeldelse af ansættelsesforhold hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver / Notification of employment by an advance-approved employer DEL 1 udfyldes af arbejdstager (ansøger) / PART 1 to be completed by the employee (the applicant) 1. Ansøger / The applicant PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Efternavn / Surname Evt. tidligere efternavn / Former surname (if applicable) Fornavn(e) / Given name(s) Nationalitet / Nationality Fødeland / Country of birth Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Evt. Personstal / CPR number (if applicable) Har du tidligere haft opholdstilladelse på Færøerne? / Have you previously held a Faroese residence permit? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse dit tidligere Udl.nr./sagsnr. / If yes, please provide your former alien identification number/case number. 2. Oplysninger om ansøger / Information about the applicant PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Har du været ansat hos en anden arbejdsgiver i et ansættelsesforhold, som er anmeldt til Udlændingeservice? / Have you previously been employed with a different employer and was this agreement of employment reported to the Immigration Service? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, ønsker du, at denne anmeldelse/ansøgning/tilladelse skal bortfalde? / If yes, would you like that notification/application/permission to be revoked? Ja / Yes Nej / No Køn / Gender Mand / Man Kvinde / Woman Adresse i hjemlandet (Gade/vej og nr.) / Address in country of origin (Street and number) Postnr., by og land / Post code, city and country Adresse på Færøerne (Gade/vej og nr.) / Address on the Faroe Islands (Street and number) Postnr. og by / Post code and city c/o (navn) / c/o (name) Telefonnr. / Telephone number Mobil / Mobile phone number -adresse / address Page 3 of 11

4 3. Oplysninger om eventuel medfølgende ægtefælle/samlever Information about accompanying spouse/cohabiting partner PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Pkt. 3 skal kun udfyldes, hvis arbejdstager (ansøger) har en ægtefælle/samlever, som også søger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne. Hvis ikke, skal du gå til punkt 6. Din eventuelle samlever har mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, selv om I ikke er gift, men det er normalt en forudsætning, at I har boet sammen ca. 1 ½ år eller længere, og at samlivet kan dokumenteres. En sådan dokumentation kan fx være lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve modtaget på samme adresse, erklæringer fra udlejere, arbejdsgivere m.v. Section 3 should be completed only if the employee (the applicant) has a spouse/cohabiting partner who is also applying for a Faroese residence and work permit. All other applicants should proceed to section 6. Your partner is eligible for a residence and work permit even if you are not married. Normally, however, you must have lived together for 18 months or more, and you must be able to provide documentation that you live together. Such documentation includes a rental agreement showing joint tenancy, letters received at the same address, statements from landlords or employers; etc. Har du en medfølgende ægtefælle/samlever, som søger om opholdstilladelse som medfølgende familie på Færøerne? / Do you have a spouse/cohabiting partner who is applying for a Faroese residence permit as an accompanying family member? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse følgende: / If yes, please state the following: Efternavn / Surname Evt. tidligere efternavn / Former surname (if applicable) Fornavn(e) / Given name(s) Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Nationalitet / Nationality Fødeland / Country of birth Adresse (Gade/vej og nr.) / Address (Street and number) Postnr. og by / Post code and city Telefonnr. / Telephone number -adresse / address Hvis I er gift, bedes du oplyse sted og dato for vielsen / If you are married, please state where and when you were married. Hvis I ikke er gift, bedes du oplyse hvor og hvornår, I har boet sammen. Dokumentation for samliv skal vedlægges: / If you are not married, please state where and how long you have lived together. Please include documentation that you live together. Adresse (Gade/vej, nr. postnr., by og land) / Address (street, number, post code, city and country) Periode / Period Page 4 of 11

5 4. Oplysninger om anden medfølgende familie, herunder børn / Information about other accompanying family, including children PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Pkt. 4 skal kun udfyldes, hvis arbejdstager (ansøger) har anden medfølgende familie end ægtefælle/samlever, som også søger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne. Hvis ikke, skal du gå til pkt. 5 / Section 4 should be completed only if the employee (the applicant) has family members other than a spouse/cohabiting partner who are applying for a Faroese residence and work permit. All other applicants should proceed to section 5. Har du andre familiemedlemmer (ekskl. ægtefælle/samlever), herunder børn, som også søger om opholdstilladelse på Færøerne? / Do you have family members (other than a spouse/cohabiting partner) including children who are applying for a Faroese residence permit? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse følgende: / If yes, please state the following: Efternavn / Surname Familiemedlem 1 / Family member 1 Familiemedlem 2 / Family member 2 Familiemedlem 3 / Family member 3 Familiemedlem 4 / Family member 4 Fornavn(e) / Given name(s) Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Nationalitet / Nationality Køn / Gender Hvad er dit familiemedlems relation til dig? / What is the person s relationship to you? Mand / Man Kvinde / woman Mand / Man Kvinde / woman Mand / Man Kvinde / woman Mand / Man Kvinde / woman 5. Erklæringer afgivet af ansøger (arbejdstager) / Declarations by the applicant (the employee) A. Erklæring om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer, at jeg har givet sande oplysninger under del 1 (pkt. 1-4) af dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde, hæfte eller fængsel indtil 4 måneder Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som de danske og færøske myndigheder har haft på grund af de falske oplysninger Min opholdstilladelse kan blive inddraget B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder og det færøske landsstyre kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske, færøske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Hvem jeg er i familie med Page 5 of 11

6 De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger i sagen til arbejdsgiver Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder og det færøske landsstyre i forbindelse med sagens behandling kan videregive oplysninger om mine forhold, herunder mine private forhold til arbejdsgiver og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. D. Information om, at arbejdstager og arbejdsgiver kan straffes, hvis arbejdstageren arbejder uden tilladelse Hvis en udenlandsk arbejdstager arbejder ulovligt her i landet, kan arbejdstageren straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 6 måneder, og arbejdsgiveren, der beskæftiger arbejdstageren, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 1 år. E. Information om, at Udlændingeservice kan videregive oplysninger til de færøske myndigheder Udlændingeservice kan uden samtykke videregive oplysning om meddelelse af opholdstilladelse til Færøernes Landsstyre og Landfogeden på Færøerne. Oplysningerne kan videregives i elektronisk form. Følgende oplysninger kan videregives: Lønmodtagerens navn Arbejdsgiverens navn og adresse og arbejdsstedets beliggenhed Lønmodtagerens arbejdsfunktioner, titel, rang og stilling Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og dets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid F. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i Erhvervssystemet. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold på Færøerne. Erhvervssystemet er et edb-register, som Udlændingeservice er ansvarlig for. Oplysningerne i Erhvervssystemet vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold på Færøerne. Politiet (sagsoplysning eller kontrol) og Integrationsministeriet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i Erhvervssystemet om dig. Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Erhvervssystemet, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold på Færøerne. Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse på Færøerne. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 måneder, og du risikerer, at du ikke får opholdstilladelse. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Erhvervssystemet. Henvendelse herom kan ske til Udlændingeservice, Ryesgade 53, 2100 København Ø. A. Declaration of correctness I declare that the information I have given in part 1 (section 1 to 4) of this application is correct. If the information is found to be false, I am subject to the following penalties: Fine, mitigated imprisonment or imprisonment of up to four month I can be required by law to repay the expenses incurred by the Danish and Faroese authorities as a consequence of the false or incomplete information My residence permit can be revoked B. Declaration of consent to allow authorities to gather necessary information I consent to letting the Danish immigration authorities and the Faroese home government obtain and pass on information about my private affairs for the purpose of enabling them to process my application. Information can be obtained from or passed on to other Danish, Faroese and foreign public authorities, including the police authorities. Such information includes: Previous criminal proceedings against me My familial relations Verification that the documents submitted with my application are genuine C. Applicant s consent to allow authorities to pass on information to the employer I (the applicant) understand and accept that the Danish immigration authorities and the Faroese home government while processing the application may pass on my personal information to the employer and/or their representative if it is necessary in order to process my application. Page 6 of 11

7 D. Consequences of illegal employment If a foreign national works illegally on the Faroe Islands, The employee can be punished by fine, mitigated imprisonment or imprisonment for up to 6 months The employer can be punished by fine, mitigated imprisonment or imprisonment for up to 12 months E. Information about the fact that the Danish Immigration Service can pass on information to the Faroese authorities The Danish Immigration Service can without consent pass on information about notification of residence permit to the Faroese home government and the head of police on the Faroe Islands (Landfogeden). The information can be passed on electronically. The following information can be passed on: The name of the employee The name and the address of the employer and the place of employment The start of employment and the expected duration of the employment if it is a fixed-term employment The normal daily or weekly working time F. Notification that Danish authorities have registered information about you and your affairs The information you supply or have supplied in connection with your application for a residence permit will be registered in registers in The Danish Immigration Service. The same holds true for any information you give in conjunction with an application to extend your residence permit. The registers are computerised registers maintained by the Danish Immigration Service. The information in the registers in The Danish Immigration Service will be used to answer questions relating to your residence on the Faroe Islands. The police (record keeping and verification) and the Ministry of Integration (reviewing complaints) will have access to the information about you contained in the Aliens Register. Other authorities or organisations will receive information about you from the registers of The Danish Immigration Service if they require the information to address questions relating to your residence on the Faroe Islands. You are obligated to provide the information necessary for deciding whether you are eligible for a Faroese residence permit. Failure to provide the information can result in a fine, mitigated imprisonment or up to four months imprisonment, as well as placing your residence permit in jeopardy. You are entitled to right of access to the information about you in the Aliens Register. Enquiries about this can be addressed to the Danish Immigration Service, Ryesgade 53, DK-2100 Copenhagen Ø. 6. Underskrift ansøger (arbejdstager) / Signature the applicant (the employee) Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5 / By signing below, I confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 5 Dato og sted / Date and place Underskrift / Signature Page 7 of 11

8 Forbeholdt myndighederne / For official use only A. Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Kopi af pas Pasfoto Kopi af autorisation Dokumentation for familierelation Dokumentation for samliv Andet Tilmeldt Landsfólkayvirlitið (dato) Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 Page 8 of 11

9 DEL 2 udfyldes af arbejdsgiver (virksomheden) / PART 2 - to be completed by the employer 7. Ansøger (arbejdstager) / The applicant (employee) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn / Surname Fornavn(e) / Given name(s) Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) 8. Oplysninger om arbejdsgiver (virksomheden) / Information about the employer (company) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Arbejdsgiver bedes nedenfor bl.a. oplyse det journ.nr., der fremgår af den forhåndsgodkendelse, som arbejdsgiver har fået fra Udlændingeservice / Below, the employer is asked to state the journal number, which can be found in the advance approval the employer has previously received from the Danish Immigration Service Arbejdsgiver / Employer V-tal: / CVR number Adresse (Gade/vej og nr.) / Address (Street and number) Journ.nr.: / Journal number Postnr. og by / Post code and city Kontaktperson / Contact person Telefonnr. / Telephone number -adresse / address 9. Oplysninger om ansættelsesforholdet / Information about the position UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvad er arbejdstagerens stillingsbetegnelse? / What position does the employee hold? Hvilke jobfunktioner skal arbejdstageren udføre? / What job functions does the employee perform? Ansættelsesdato (dag, måned, år) / Date of employment (day, month, year) Arbejdstid pr. uge / Hours per week Er ansættelsen tidsbegrænset? / Is the position temporary? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse ophørsdato (dag, måned, år) / If yes, please state when the position will end (day, month, year) Page 9 of 11

10 10. Erklæringer afgivet af arbejdsgiver (virksomheden) / Declarations - by the employer (company) A. Erklæring, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer, at jeg har givet sande oplysninger under del 2 (pkt. 7-9) af denne anmeldelse. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som de danske og færøske myndigheder har haft på grund af de falske oplysninger B. Erklæring om overholdelse af den færøske arbejdsmiljølovgivning ved ansættelse af personer under 18 år Jeg erklærer, at jeg som arbejdsgiver overholder betingelserne i den færøske arbejdsmiljølovgivning. C. Erklæring om, at den anmeldte ansættelse er omfattet af virksomhedens forhåndsgodkendelse Jeg erklærer, at den anmeldte ansættelse er omfattet af virksomhedens forhåndsgodkendelse. Det vil sige at ansættelsen er i henhold til en hos arbejdsgiveren gældende færøsk overenskomst. D. Information om, at arbejdstager og arbejdsgiver kan straffes, hvis arbejdstageren arbejder uden tilladelse Hvis en udenlandsk arbejdstager arbejder ulovligt her på Færøerne, kan arbejdstageren straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 6 måneder, og arbejdsgiveren, der beskæftiger arbejdstageren, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 1 år. A. Declaration of correctness I declare that the information I have given in this notification is correct. If the information is found to be false, I am subject to the following penalties: Fine, mitigated imprisonment or imprisonment of up to four month I can be required by law to repay the expenses incurred by the Danish and Faroese authorities as a consequence of the false information B. Declaration by the employer regarding the Faroese occupational health legislation if the employee is under 18 I hereby declare that I, as an employer, comply fully with the Faroese occupational health legislation. C. Declaration that the position qualifies for advance approval I declare that the position for which the foreign national is being hired is included in my company s advance approval. That means that the employer is appointed on a group contract basis which the employer has entered. D. Information about the consequences of illegal employment If a foreign national works illegally on the Faroe Islands, The employee can be punished by fine, mitigated imprisonment or imprisonment for up to 6 months The employer can be punished by fine, mitigated imprisonment or imprisonment for up to 12 months 11. Underskrift arbejdsgiver / Signature the employer (company) Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 10 / By signing below, I confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 10 Dato og sted / Date and place Underskrift / Signature Page 10 of 11

11 Har I husket det hele? / Did you remember everything? Hvis anmeldelsen er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingeservice behandle sagen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at I - inden anmeldelsen indgives - kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at I bruger tjeklisten herunder inden, anmeldelsen indgives. If the notification is correctly filled out and contains the required documents, the Immigration Service can process the case faster. It is therefore important that you make certain that the forms are filled out correctly and that you have included the necessary documents before submitting your notification. We recommend using the checklist below to verify that the notification is complete and correct. Checklist / Tjekliste Inden anmeldelsen indgives, er det vigtigt, at arbejdstager (ansøger) har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): / Before submitting the notification, please ensure that the employee (the applicant) has included the following documents: Kopi af pas / Copy of passport Pasfoto / Passport photo Hvis arbejdstager (ansøger) har medfølgende familie, herunder ægtefælle, samlever og børn, bedes han/hun desuden vedlægge følgende dokumenter: / If the employee (the applicant) is accompanied by relatives, including spouse/cohabiting partner and children, the following documents must be included: Dokumentation for familierelation (fx fødselsattest eller vielsesattest) / Documentation of family relation (e.g. birth certificate or marriage certificate) Evt. dokumentation for samliv. Skal kun vedlægges, hvis parret er samlevende (ikke er gift). Denne dokumentation kan fx være lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve modtaget på samme adresse, erklæringer fra udlejere, arbejdsgivere, m.v. / Documentation of cohabitation. Only required if you are not married. Such documentation includes a rental agreement showing joint tenancy, letters received at the same address, statements from landlords or employers; etc. Evt. samtykke fra anden forældremyndighedsindehaver. Kun hvis han/hun ikke skal opholde sig på Færøerne sammen med barnet / If necessary consent from another part who has custody of the child. Only if he/she is not going to stay on the Faroe Islands with the child Det er også vigtigt, at arbejdstager (ansøger) har / It is important that the employee (the applicant) has besvaret alle spørgsmålene under del 1 (pkt. 1-4) og har / answered all questions in part 1 (section 1 to 4) and has underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 6. / signed and dated the application in section 6. Endelig er det vigtigt, at arbejdsgiver har / It is also important that the employer has besvaret alle spørgsmålene under del 2 (pkt. 7-9) og har / answered all questions in part 2 (section 7 to 10) and has underskrevet og dateret ansøgningen under pkt.11. / signed and dated the application in section 11. Husk at arbejdstager (ansøger) skal medbringe sit originale pas, hvis anmeldelsen afleveres personligt. Arbejdstager skal medbringe sit pas, når en eventuel tilladelse afhentes. / Remember that the employee must bring his or her current passport when submitting the notification. The employee must bring his/her original passport when picking up the permit. Page 11 of 11

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Anmeldelse af ansættelsesforhold hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse af et konkret ansættelsesforhold

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af ikke-overenskomstdækket arbejde til EU 10-borgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx.

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. ingeniør, IT, sundhed osv. Rekruttering, rådgivning, information

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 290616) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

OD1 (Version s)

OD1 (Version s) OD1 (Version 231017s) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Anerkendelse af faderskab

Anerkendelse af faderskab Blanket 4 (Form 4) Anerkendelse af faderskab Acknowledgement of Paternity Send blanketten til Statsforvaltningen (Please submit this form to the State Administration) Oplysninger om faren (Information

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

PR2_da_en_011115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_011115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_011115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse

Ansøgning om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse Udl. nr./person ID Forbeholdt myndighederne B Tilmeldt CPR den SB-id Modtaget dato / af Ansøgning om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse B_da_eng_020113 Application for extension of a residence

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk

Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 3.0) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence documents Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere