Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto"

Transkript

1 OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto Skemaet bruges til at ansøge om EU-opholdsdokument i Danmark under EU-opholdsbekendtgørelsen. Opholdsdokumentet bekræfter retten til ophold i Danmark og er samtidig grundlag for, at ansøgeren efterfølgende kan opnå dansk CPR-nr. ved henvendelse til folkeregistret i bopælskommunen. 1 photo for EU/EEA-citizens Forbeholdt myndighederne / For official use only 2 photos for non-eu family members Udl.nr. Særligt om arbejdstagere omfattede af Østaftalen Ansøgere fra Bulgarien, Estland, Letland Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, der ansøger om opholdsdokument på baggrund af arbejde, skal samtidig have deres arbejdsgiver til at udfylde en erklæring, der er vedlagt skemaet som Appendiks B og C. Hvem kan bruge skemaet? Skemaet kan bruges af personer, der er statsborgere i et andet EU-/EØS-land. Skemaet kan også bruges af familie-medlemmer til en EU-/EØS-statsborger, som allerede har fået - eller samtidig søger om opholdsdokument i Danmark. Indgivelse af ansøgningen Ansøgningen indgives ved personligt fremmøde på statsforvaltningen i den region, ansøgeren bor i (Se kontaktoplysninger bagest i skemaet). Ansøgning kan også indgives ved personligt fremmøde på den lokale politistation. Ansøgeren skal medbringe sit originale pas eller nationale identitetskort, foto samt relevant dokumentation for opholdsgrundlaget (se pkt. 2), når ansøgningen indgives. 1. Oplysninger om ansøger / Information about the applicant UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER / PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Efternavn / Surname Evt. tidligere efternavn / Former surname (if applicable) Fornavn(e) / Given name(s) Nationalitet / Nationality Fødselsdato (dag-måned-år) / Date of birth (day-month-year) Evt. dansk CPR-nr. / Danish CPR number (if applicable) Fødeland / Country of birth Fødested (by) / Place of birth (city) Køn / Gender Mand / Man Indrejsedato i Danmark / Date of entry into Denmark Har du børn? / Do you have children? Kvinde / Woman Ja / Yes Telefonnr. / Telephone no. -adresse / address Nej / No Adresse i Danmark (Gade/vej, nr., etage og side) / Address in Denmark (Street, number, floor and side) Evt. c/o (navn) / C/o (name) if applicable Postnr. og by / Post code and city Forbeholdt myndighederne / For official use only Resolution: Meddelt bevis for registrering i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen (nr. 300 af 29. april 2008) 3 lønnet beskæftigelse UR: SJ: studerende (skal forsørge sig selv ) UR: SJ: selvstændigt erhverv UR: SJ: tilstrækk. midler (skal forsørge sig selv ) UR: SJ: EU-10: overenskomst UR:??-??? SJ: familiemedlem UR: SJ: EU-10: specialist mv. UR??-??? SJ: tidsubegrænset UR SJ: Anden resolution: Dato Sagsbehandler Pln.nr. kontrol 1/7

2 1. Oplysninger om ansøger (fortsat) / Information about the applicant (continued) Nuværende ægteskabelig stilling / Current marital status Ugift / Unmarried Gift / Married Fraskilt / Divorced Enke (enkemand) / Widow(er) Evt. tidligere nationalitet / Former nationality (if applicable) Adresse i hjemlandet (Gade/vej og nr.) hvis mulig / Address in your home country (street and number) if applicable Postnr., by og land / Post code, city and country 2. Oplysninger om anledningen til ansøgningen / Information about the reason for application Anledningen til ansøgningen bedes oplyst nedenfor (sæt kun ét kryds) / Please indicate below the specific reason for the application (tick one box only) Arbejde / Work Følgende dokumentation bedes vedlagt ansøgningen: / Please include the following documentation with the application: - Ansættelseskontrakt / Employment contract - Arbejdsgivererklæring / Declartion from the employer (Appendiks A) - Evt. dokumentation for ansættelse på overenskomstmæssige betingelser / Alt. documentation for collective bargain agreement (Appendiks B) - Evt erklæring på tro og love / Alt. sworn declaration (Appendiks C) >Se også Appendiks A - C / See also Appendiks A - C Selvstændig erhvervsdrivende / Self-employed Følgende dokumentation bedes vedlagt ansøgningen: / Please include the following documentation with the application: - Momsregistrering / VAT-registration - Budget (virksomhedens 1. driftsår) udarbejdet af reg./aut revisor / Budget (1 st year of operation) made by a certified accountant - Evt. Registrering ved Erhvervs- og selskabsstyrelsen / Alt. registration at the Danish Commerce and Companies Agency - Evt. Registrering hos skattecenter Tønder / Alt. registration at Tax Centre Tønder - Evt. lejekontrakt for erhvervslejemål / Alt. a lease contract for a place of business Studier/ Education Følgende dokumentation bedes vedlagt ansøgningen: / Please include the following documentation with the application: - Optagelsesbrev fra den danske uddannelsesinstitution/ letter of enrolment from the Danish educational institution - Forsørgelseserklæring / Declaration of sufficient means Tilstrækkelige midler / Sufficient Funds Følgende dokumentation bedes vedlagt ansøgningen: / Please include the following documentation with the application: - Evt. Udskrift fra bankkonto / alt. transcript from bank account - Evt. legater / alt. scholarships - Evt. dokumentation for andre midler / alt. documentation of other means Medfølgende familie / Accompanying Family Følgende dokumentation bedes vedlagt ansøgningen: / Please include the following documentation with the application: - Hovedpersonens registreringsbevis / Registration of certificate of the main person. - Vielsesattest for ægtefæller og dåbsattest for børn / Marriage certificate for spouses and birth certificate for children - Evt. forældremyndighedsindehaveres samtykker / Alt. parental consents - Evt. Dokumentation for samliv af 1½ års varighed / Alt. documentation for 1½ years of cohabitence For børn over 18 år indgives særskilt ansøgningsskema / Children above the age of 18 have to hand in an application form of their own Andet / other Dokumentation for grundlaget for ansøgningen bedes vedlagt / Please include documentation for the grounds of the application 2/7

3 3. Oplysninger om ansøgers pas / Information about the applicant s passport Nationalitetspas / National passport Nationalt ID-kort / National ID-card (Kun EU-borgere / EU-citizens only) Pas-/id-kort nummer / Passport (or nat. id-card) number Udløbsdato / Date of expiry - Udstedelsesdato / Date of issue - I hvilket land er passet udstedt? / In which country was the passport issued? 4. Oplysninger om ansøgers evt. ægtefælle/partner / Information about the applicant s spouse/partner (if applicable) Efternavn / Surname Tidligere efternavn / Former surname Fornavne / Given and middle name Nationalitet / Nationality Sted og dato for vielsen / Place and date of marriage Fødslesdato (dag, måned år) / Date of birth (day, month year) - Telefonnummer / Telephone number -adresse (kontaktperson)/ address (reference) Søger ansøgers ægtefælle/partner også om EU-opholdsdokument i Danmark / Does the spouse/partner also apply for EU- Residence Document in Denmark? Ja / Yes Nej / No Har ægtefællen / partnere allerede fået EU-opholdsbevis i Danmark / Has the spouse/partner obtained an EU-Residence Document for Denmark Ja / Yes Nej / No Hvis ansøgers ægtefælle/partner allerede er i Danmark, bedes følgende oplyst / If the applicant s spouse/partner is currently in Denmark, please provide the following information: Har ægtefællen samme adresse som ansøger oplyst ovenfor / Does the spouse have the same address as the applicant as informed above Ja / Yes Nej / No Indrejsedato I Danmark / Date of entry into Denmark - Adresse i Danmark (Gade/vej nr., etage og side.) / Address in Denmark Postnr. og by / Post code and city (Street, number, floor and side) C/o (navn) / C/o (name) Telephone number / Telefonnr. -adresse / address 3/7

4 5. Oplysninger om ansøgers evt. børn / Information about the applicant s children (if applicable) Efternavn / Surname Barn 1 / Child 1 Barn 2 / Child 2 Barn 3 / Child 3 Fornavn(e) / Given name(s) Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Nationalitet / Nationality Er barnet I Danmark / Is the child in Denmark? Ja / Yes Nej / No Ja / Yes Nej / No Ja / Yes Nej / No Barn 4 / Child 4 Barn 5 / Child 5 Barn 5 / Child 6 Efternavn / Surname Fornavn(e) / Given name(s) Date of birth (day, month, year) / Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet / Nationality Er barnet I Danmark / Is the child in Denmark? Ja / Yes Nej / No Ja / Yes Nej / No Ja / Yes Nej / No 6. Ansøgers bemærkninger / Applicant s comments UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER / PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS 4/7

5 7. Erklæringer på tro og love ansøger / Sworn declarations applicant A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger under del 1 (pkt. 1-7) af dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Mit EU-opholdsdokument kan blive inddraget B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Hvem jeg er i familie med De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Udlændingeservice, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til den kommune, som du kommer til at bo i, hvis du får EU-opholdsdokument. Det gælder fx oplysninger om: Grundlaget for dit EU-opholdsdokument Eventuelle betingelser for dit EU-opholdsdokument, der er gjort undtagelse fra Kommunen vil blive informeret, hvis dit EU-opholdsdokument senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at din EU-opholdsdokument er bortfaldet, eller dit EU-opholdsdokument bliver gjort tidsubegrænset. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om EU-opholdsdokument, vil blive registreret i Udlændingeregistret. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Udlændingeregistret er et edb-register, som Udlændingeservice er ansvarlig for. Når du med henblik på registrering i Det Centrale Personregister fremviser dit opholdsdokument på folkeregisteret / borgerservice, vil dette blive registreret i Det Centrale Personregister. Det Centrale Personregister er et edb-register, som det danske Velfærdsministerium er ansvarligt for. Oplysningerne i Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. Statsforvaltningerne (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Integrationsministeriet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister om dig. Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få EU-opholdsdokument i Danmark. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, og du risikerer, at du ikke får EU-opholdsdokument. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Udlændingeregistret og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingeservice, Ryesgade 53, 2100 København Ø. 5/7

6 A. Sworn declaration of correctness I solemnly swear that the information I have given in this application is correct and complete. If the information is found to be false or incomplete, I am subject to the following penalties: Fine or imprisonment of up to two years I can be required by law to repay the expenses incurred by the Danish state as a consequence of the false or incomplete information My EU-residence certificate can be revoked B. Declaration of consent to allow authorities to gather necessary information I consent to letting the relevant authorities obtain and pass on information about my private affairs for the purpose of enabling them to process my application. Information can be obtained from or passed on to other Danish and foreign public authorities, including the police authorities. Such information includes: Previous criminal proceedings against me My familial relations Verification that the documents submitted with my application are genuine I also consent to giving authorities contacted by the Danish Immigration Service while processing my application permission to gather information about my private affairs for use in responding to the Immigration Service s enquiry. C. Notification that information can be passed on to Danish intelligence agencies and prosecuting authorities The information and documents that you submit with your application can be passed on to Danish intelligence agencies and the Danish public prosecuting authority. Prosecuting authorities will be able use the information to evaluate whether there are grounds for prosecuting you for crimes committed in Denmark or abroad. D. Notification that some information will be passed on to local Danish authorities Danish immigration authorities are permitted to give certain information to the municipality (Kommune) in which you settle if you receive a EU-residence certificate. Such information includes: The grounds for issuing you a EU-residence certificate Exemptions to restrictions placed on your EU-residence certificate (if any) The municipality will be informed if: Your EU-residence certificate is revoked or not extended Your EU-residence certificate is found to have expired Your EU-residence certificate is made permanent E. Notification that Danish authorities have registered information about you and your affairs The information you supply or have supplied in connection with your application for a passport will be registered in the Aliens Register. The same holds true for any information you give in conjunction with an application to extend your residence. The Aliens Register is a computerised register maintained by the Danish Immigration Service. If you receive a EU-residence certificate, it will be registered in the Central Person Register. The Central Person Register is a computerised register maintained by the Ministry of Social Welfare. The information in the Aliens Register and the Central Person Register will be used to answer questions relating to your residence in Denmark. Public administration authorities (record keeping), the police (record keeping and verification) and the Ministry of Integration (reviewing complaints) will have access to the information about you contained in the Aliens Register and the Central Person Register. Other authorities or organisations will receive information about you from the Aliens Register and the Central Person Register if they require the information to address questions relating to your residence in Denmark. You are obligated to provide the information necessary for deciding whether you are eligible for a Danish EU-residence certificate. Failure to provide the information can result in a fine or up to four months imprisonment, as well as placing your EU-residence certificate in jeopardy. You are entitled to right of access to the information about you in the Aliens Register and the Central Person Register. Enquiries about this can be addressed to the Danish Immigration Service, Ryesgade 53, DK-2100 Copenhagen Ø. 8. Underskrift ansøger / Signature the applicant Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 7 / By signing below, I confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 7 Dato og sted/ Date and place Underskrift / Signature 6/7

7 Kontaktoplysninger statsforvaltningerne Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Telefonnummer: E-post: Telefax: Afdelingskontor: Bornholm Statsforvaltningen Sjælland Dronningensgade Nykøbing F Telefonnummer: E-post: Telefax: Afdelingskontor: Roskilde Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv Aabenraa Telefonnummer: E-post: Telefax: Afdelingskontorer: Ribe og Odense Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing Telefonnummer: E-post: Telefax: Afdelingskontor: Århus Statsforvaltningen Nordjylland Aalborghus Slot Slotspladsen Aalborg Telefonnummer: E-post: Telefax Telefax: Find din statsforvaltning på Her finder du ligeledes oplysning om telefon- og åbningstider i statsforvaltningerne samt adresser m.m. på afdelingskontorerne. Forbeholdt myndighederne / For official use only Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Dokumentation for egne midler (max. 14 dage gammel) Fødselsattest Pas eller anden rejselegitimation Samlivserklæring Foto Vielsesattest Arbejdstilbud (ikke over 30 dage gammel) Andet: Dokumentation for studie Erklæring vedr. selvforsørgelse (studerende) Modtaget dato Modtaget af Statsforvaltningen har ved modtagelsen af ansøgningen anmodet ansøger om at indsende følgende dokumentation: Foto Arbejdstilbud (ikke over 30 dage gammel) Dokumentation for studie Dokumentation for egne midler (max. 14 dage gammel) Fødselsattest Samlivserklæring Vielsesattest Andet: Statsforvaltningens eventuelle bemærkninger i forbindelse med ansøgningens modtagelse: 7/7

8 Beskæftigelse på overenskomstmæssige betingelser Appendiks A til C skal udfyldes af arbejdsgiver. Appendiks A skal altid udfyldes, hvis der er tale om ansøgning om opholdsdokument på baggrund af beskæftigelse. Appendiks B skal desuden udfyldes, hvis der er tale ansøgere fra Bulgarien, Estland, Letland Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, der søger om opholdsdokument på baggrund af beskæftigelse og udfører overenskomstdækket arbejde Som arbejdsgiver skal du udstede skriftlig dokumentation for ansættelsesforholdet med oplysning om den overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde. Dokumentationen skal udstedes til udlændingen senest på tidspunktet for ansættelsesforholdets påbegyndelse Appendiks C skal udfyldes, hvis ansøger beskæftiges inden for et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt, har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse hos en herværende arbejdsgiver som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v. og at arbejdsgiver som minimum har en aftale med en lønmodtagerorganisation på lokalt niveau. Som arbejdsgiver afgiver du en erklæring på tro og love om, at ansættelsen sker på disse vilkår. Du kan på Appendiks C læse nærmere om, hvem, hvad der forstås ved forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v.. Såfremt en ansøger fra de ovenfor nævnte lande skal beskæftiges på et område, hvor arbejdsgiver ikke er dækket af en overenskomst, skal ansøgningen indsendes til Udlændingeservice. Ansøgningsskema og nærmere vejledning findes på:

9 OD1 Appendiks A Forbeholdt myndighederne / For official use only Udl.nr. Arbejdsgivererklæring (Ansøgning om opholdsdokument på baggrund af beskæftigelse) A1. Oplysninger om arbejdsgiveren Firmaets navn: Firmaets adresse: Firmaets telefonnummer: Firmaets SE-nummer: Navn på den person, der har udfyldt dette skema: Pågældendes stilling i firmaet: Evt. direkte tlf.nummer: A2. Oplysninger om arbejdstageren Navn: Fødselsdato (eller cpr-nummer): Nationalitet: A3. Oplysninger om ansættelsesforholdet Arbejdets art (stillingsbetegnelse): Ansættelsesdato: Arbejdstid (antal timer pr. uge): Er ansættelsen tidsbegrænset?:. JA NEJ: Hvis ja, hvilken dato ophører ansættelsen?: Er ansættelsen med prøvetid?:. JA NEJ: Hvis ja, angives her prøvetidens længde: Hvad er den ansattes løn (brutto)?: Kr pr. uge / pr. 14 dage / pr. måned Udgøres en del af lønnen af statsligt/kommunalt løntilskud? JA NEJ Hvis ja, hvor meget: kr. A4. Underskrift arbejdsgiver Jeg erklærer hermed under strafansvar efter straffelovens 163 og den danske udlændingelovs 59-60, at alle oplysninger, som jeg har anført i dette oplysningsskema, er sande. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer jeg at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Dato og sted Underskrift

10 OD1 Appendiks B Forbeholdt myndighederne / For official use only Udl.nr. Beskæftigelse på overenskomstmæssige betingelser arbejdstagere omfattet af Østaftalen Dette appendiks, der skal udfyldes af arbejdsgiver. Det omhandler personer fra Bulgarien, Estland, Letland Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, der ansøger om opholdsdokument på baggrund af beskæftigelse på overenskomstmæssige forhold. Appendikset skal udfyldes, hvis der er tale om overenskomstdækket arbejde. Såfremt en ansøger fra de ovenfor nævnte lande skal beskæftiges på et område, hvor arbejdsgiver ikke er dækket af en overenskomst, skal ansøgningen indsendes til Udlændingeservice. Ansøgningsskema og nærmere vejledning findes på: Som arbejdsgiver skal du udstede skriftlig dokumentation for ansættelsesforholdet med oplysning om den overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde. Dokumentationen skal udstedes til udlændingen senest på tidspunktet for ansættelsesforholdets påbegyndelse. B1. Oplysninger om overenskomstmæssige forhold Arbejdsgiver har indgået en gældende dansk overenskomst, som vedrører det for ansøgningen tilgrundliggende arbejde, og der er som aftalepart på lønmodtagersiden mindst tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation Ja Nej Hvis ja, oplys hvilke(en) B2. Underskrift arbejdsgiver Jeg erklærer hermed under strafansvar efter straffelovens 163 og den danske udlændingelovs 59-60, at alle oplysninger, som jeg har anført i dette oplysningsskema, er sande. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer jeg at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Dato og sted Underskrift

11 OD1 Appendiks C Forbeholdt myndighederne / For official use only Udl.nr. Beskæftigelse af specialister, forskere, undervisere og ledende funktionærer omfattet af Østaftalen Dette appendiks skal udfyldes af arbejdsgiver. Det omhandler personer fra Bulgarien, Estland, Letland Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, der ansøger om opholdsdokument på baggrund af beskæftigelse som specialister, forskere, undervisere og ledende funktionærer. Appendikset skal udfyldes, hvis ansøger beskæftiges inden for et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt, har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse hos en herværende arbejdsgiver som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v.. Det er desuden et krav, at arbejdsgiveren har indgået en gældende dansk overenskomst, hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation Såfremt du som arbejdsgiver ikke har indgået nogen dansk overenskomst, skal ansøgningen indsendes til Udlændingeservice. Ansøgningsskema og nærmere vejledning findes på: C1. Erklæring på tro og love for ansættelse af specialister, forskere, undervisere og ledende funktionærer Specialister Ved specialister forstås medarbejdere med specialistfunktion, der ikke tilhører den øverste ledelse, herunder bl.a. ingeniører, arkitekter, økonomer, jurister, læger, dyrlæger, tandlæger, fysioterapeuter, sygeplejersker, journalister, tekniske rådgivere og juridiske rådgivere Forskere Ved forskere forstås medarbejdere, der ved ansættelse på universiteter, højere læreanstalter eller private virksomheder driver forskning, herunder professorer, gæsteprofessorer, forskningsprofessorer, lektorer, adjunkter, stipendiater, ph.d.-forskere, forskningsledere, forskningsmedarbejdere, forskningsassistenter, forskere og videnskabsfolk. Undervisere Ved undervisere forstås medarbejdere, der ved ansættelse på universiteter eller højere læreanstalter driver undervisning, herunder professorer, gæsteprofessorer, seniorlektorer, lektorer, adjunkter, stipendiater, ph.d.- studerende og undervisningsassistenter. Ledende funktionærer Ved ledende funktionærer forstås direktører, chefer og ledende teknisk eller administrativt personale, der tilhører den øverste ledelse, herunder administrerende direktører, tekniske direktører, salgschefer, indkøbschefer, importchefer, marketingschefer, personalechefer, ledende ingeniører, chefingeniører, chefarkitekter, økonomi- og regnskabschefer. Jeg erklærer som arbejdsgiver på tro og love, at ansøger skal arbejde som specialist, forsker, underviser eller ledende funktionærer tilstede og at betingelserne for at være omfattet af EU-retten, og at jeg er omfattet af en overenskomst med en lønmodtagerorganisation på mindst lokalt niveau. Sæt kryds her C2. Erklæring på tro og love Arbejdsgiver A. Jeg erklærer på tro og love, at de oplysninger jeg har givet er korrekte Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan indhente og videregive oplysninger om mine forhold, hvis det er nødvendigt for at behandle denne ansøgning. Det gælder f.eks. oplysninger om: Overenskomstforhold Medlemskab af arbejdsgiverforening De dokumenter, som er vedlagt ansøgningen, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C3. Underskrift arbejdsgiver Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af punkterne C2. Dato og sted Underskrift

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Betænkning om administration af udlændingesager

Betænkning om administration af udlændingesager Betænkning om administration af udlændingesager Afgivet af en ekspertarbejdsgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 2. december 1994 BETÆNKNING NR. 1292 KØBENHAVN 1995 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere