Ansøgningsskema / Application form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema / Application form"

Transkript

1 Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Færøerne på baggrund af arbejde til en arbejdstager, der er statsborger i et land, der er medlem af den Europæiske Union. Skemaet kan også bruges af forskere, undervisere, funktionærer i ledende stillinger, specialister mv., som ansættes på en individuel kontrakt i en virksomhed. Skemaet kan ikke bruges til anmeldelse af en overenskomstdækket ansættelse hos en færøsk forhåndsgodkendt virksomhed. Sådan gør I For at søge om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde bedes både arbejdsgiver på Færøerne og den europæiske arbejdstager (ansøger) bidrage til at udfylde dette skema og vedlægge de relevante dokumenter. I bedes gøre følgende: 1. Arbejdsgiver (virksomheden) udfylder del 2 (pkt. 9-14) af dette skema og underskriver i pkt. 16 (følg anvisningerne i skemaet) 2. Arbejdsgiver (virksomheden) vedlægger de nødvendige dokumenter 3. Når arbejdsgiver (virksomheden) har udfyldt del 2, giver eller sender arbejdsgiver hele skemaet sammen med de vedlagte dokumenter til ansøger (arbejdstager) 4. Ansøger (arbejdstager) udfylder del 1 (pkt. 1-6) af dette skema og underskriver i pkt. 8 (følg anvisningerne i skemaet) 5. Ansøger vedlægger de nødvendige dokumenter 6. Ansøger sender ansøgningen med post til Udlændingeservice eller indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor ansøger bor. Hvis ansøger opholder sig på Færøerne kan ansøgningen indgives hos Landfogeden. Hvis ansøger opholder sig i Danmark, kan ansøgningen indgives til det lokale politi eller til Servicecentret i Udlændingeservice. Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen? Ansøger bedes vedlægge følgende dokumenter: Ansættelseskontrakt/-tilbud. Vær opmærksom på, at kontrakten/tilbudet skal opfylde mindstekravene i den færøske ansættelsesbevislov, Løgtingslóg nr. 20 af 8. maj 2008 (gælder ikke specialister m.fl.). Se bilag 1 i arbejdsgiverdelen for en beskrivelse af disse krav Dokumentation for autorisation (kun hvis arbejdet kræver dansk eller færøsk autorisation) Kopi af pas Pasfoto Hvis arbejdsgiver ikke er omfattet af gældende overenskomst, bedes arbejdsgiver vedlægge følgende dokumenter: Erklæring om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft i henhold til individuel kontrakt (bilag 1) Kopi af anonymiserede ansættelseskontrakter og lønsedler, hvis der er andre ansatte i virksomheden med tilsvarende arbejdsopgaver Hvis ansøgers ægtefælle og/eller børn søger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, bedes ansøger desuden vedlægge følgende dokumenter: Dokumentation for familierelation (fx fødselsattest eller vielsesattest) Dokumentation for samliv. Skal kun vedlægges, hvis parret ikke er gift Evt. samtykke fra anden forældremyndighedsindehaver. Kun hvis han/hun ikke skal opholde sig på Færøerne sammen med barnet Kopi af pas Pasfoto Skal ansøger have andre dokumenter med, når han/hun indgiver ansøgningen? Ja, ansøger skal have sit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere ansøgers identitet. Ansøger skal også have sit originale pas med, når en evt. tilladelse skal hentes hos myndighederne. Hvor længe er opholds- og arbejdstilladelsen gyldig? Ansøger kan som udgangspunkt få en opholds- og arbejdstilladelse, der er gyldig i maksimum 12 mdr. Dog ikke længere end varigheden af ansættelsestilbuddet /kontrakten. Hvis ansøger skifter arbejdsplads Hvis ansøger skifter arbejdsplads, skal han/hun søge om en ny opholds- og arbejdstilladelse. Hvornår må ansøger påbegynde arbejdet? Ansøger må først påbegynde arbejdet, når han/hun har fået sin opholds- og arbejdstilladelse. Hvis ansøger arbejder uden opholds- og arbejdstilladelse, kan ansøger og arbejdsgiver straffes ifølge den færøske udlændingelovgivning. Hvis I vil vide mere Hvis I er i tvivl, kan I altid kontakte Udlændingeservice skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet (se kontaktoplysninger nederst på siden). See page 2 for English version Office hours Monday-Friday 9 a.m. to 3 p.m. Service Centre open Monday-Friday 8.30 a.m. to 12.00,

2 Application for residence and work permits on the Faroe Islands, based on work for EU citizens Uses This form is to be used by a citizen of a country, which is a member of the European Union when applying for a permit to work on the Faroe Islands. This form can also be used by researchers, educators, key workers, specialists, etc who have an individual employment contract with a Faroese company This form can not be used as a notification of employment with a Faroese advance-approved employer. Instructions In order to apply for a Faroese residence and work permit, based on work, both the employer on the Faroe Islands and the European employee (the applicant) must complete parts of this form and attach the relevant documents. Please follow the instructions below: 1. The employer (company) completes Part 2 (section 9-14) of this form and signs section 16 (further instructions are given in the form) 2. The employer (company) attaches the required documents (see section below) 3. After completing part 2 the employer gives or sends the form together with the attached documents to the applicant (the employee) 4. The applicant (the employee) completes Part 1 (sections 1-6) of this form, and signs in section 8 (further instructions are given in the form) 5. The applicant attaches the required documents (see section below) 6. The applicant sends the application to the Danish Immigration Service or submits the application to a diplomatic mission in his/her country of residence. If the applicant is on the Faroe Islands the application can be submitted at the head of police on the Faroe Islands, Landfoged. If the applicant is currently in Denmark, the application can be submitted at the local police station or at the Service Centre of the Immigration Service. Which documents are required? The applicant should attach the following documents: Employment contract or offer of employment. Please note that a contract or offer of employment must comply with the minimum requirements of the Faroese Proof of Employment Act, Løgtingslóg number 20, 8th of May 2008 (Does not apply to specialists etc.). See attachment 1 in the part for the employer for a description of these regulations Documentation of authorization (only if the job requires Danish or Faroese authorization) Copy of passport Passport photo If the applicant is accompanied by relatives, including spouse/cohabiting partner and children, the following documents must be included: Documentation of family relation (e.g. birth certificate or marriage certificate) Documentation of cohabitation (required only if you are not married) If necessary consent from another part who has custody of the child. Only if he/she is not going to stay at the Faroe Islands with the child Copy of passport Passport photo The employer is requested to enclose: A declaration of employment of foreign labour, according to the individual s contract (attachment 1) Copies of anonymised employment contracts and pay-slips, if there are others employed in the business in similar positions Does the applicant need other documents when submitting the application? Yes. The applicant must present his/her passport so the authorities can verify his/her identity. The applicant must also bring his/her original passport when picking up the permit. How long is a residence and work permit valid? The applicant can normally receive a residence and work permit valid for maximum 12 months, but not longer than the period of the employment contract. What happens if the applicant changes his/her place of work? If the applicant changes workplace, he/she must apply for a new residence and work permit. When may the applicant begin to work? The applicant may begin working when he/she has received a residence and work permit. If the applicant works without a permit, the applicant or the employer will be in contravention of the Immigration Act and risk fine, mitigated imprisonment or imprisonment. For more information You are welcome to contact the Immigration Service in writing, by telephone or in person if you require information about the regulations or how to complete this form (see contact information at the bottom of this page). Page 2 of 15

3 Forbeholdt myndighederne / For official use only ES-nr. Date received Received by (stamp and name) AR9_da_en_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere / Application for residence and work permits on the Faroe Islands, based on work for EU citizens DEL 1 udfyldes af ansøger (arbejdstager) / PART 1 to be filled out by the applicant 1. Ansøger / The applicant PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Efternavn / Surname Evt. tidligere efternavn / Former surname (if applicable) Fornavn(e) / Given name(s) Nationalitet / Nationality Fødeland / Country of birth Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Evt. Personstal / CPR number (if applicable) 2. Oplysninger om ansøger / Information about the applicant PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Køn / Gender Mand / Man Kvinde / Woman Adresse i hjemlandet (Gade/vej og nr.) / Address in home country (Street and number) Postnr., by og land / Post code, city and country Hvis du allerede er indrejst på Færøerne, bedes du oplyse følgende / If you are already on the Faroe Islands, please state the following: Indrejsedato på Færøerne / Date of entry into the Faroe Islands Adresse på Færøerne (Gade/vej og nr.) / Address on the Faroe Islands(Street and number) Postnr. og by / Post code and city c/o (navn) / c/o (name) Telefonnr. / Telephone number Mobil / Mobile phone number -adresse / address Page 3 of 15

4 3. Oplysninger om ansøgers uddannelse og tidligere beskæftigelse / Information about the applicant s schooling and work history PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Pkt. 3 skal kun udfyldes, hvis ansøger er tilbudt ansættelse som specialist, forsker, underviser eller ledende funktionær. Hvis ikke, skal du gå til pkt. 4. / Section 3 is only to be completed if the applicant has been offered a position as a specialist, researcher, teacher or other key employee. All other applicants should proceed to section 4. Erhvervsuddannelse / Vocational training Højere uddannelse / Higher education Hovedbeskæftigelse / Main occupation Antal år / Number of years Er uddannelsen afsluttet? / Matriculated? Ja / Yes Nej / No Antal år / Number of years Er uddannelsen afsluttet? / Matriculated? Ja / Yes Nej / No Antal år i faget / Number of years working in this field Anden uddannelse, anden beskæftigelse, andre kvalifikationer, specialer og lignende, som har relevans for det tilbudte arbejde / Other education or training, employment, other qualifications, specialist skills or similar of relevance to the specific job offered. 4. Oplysninger om eventuel medfølgende ægtefælle/samlever / Information about accompanying spouse/cohabiting partner PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Pkt. 4 skal kun udfyldes, hvis ansøger har en ægtefælle/samlever, som søger om opholdstilladelse som medfølgende ægtefælle på Færøerne. Hvis ikke, skal du gå til pkt. 5 Din eventuelle samlever har mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, selv om I ikke er gift, men det er normalt en forudsætning, at I har boet sammen ca. 1 ½ år eller længere, og at samlivet kan dokumenteres. En sådan dokumentation kan fx være lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve modtaget på samme adresse, erklæringer fra udlejere, arbejdsgivere, m.v. Section 4 should be completed only if the employee (the applicant) has a spouse/cohabiting partner who is applying for a Faroese residence permit as an accompanying family member. All other applicants should proceed to section 5. Your partner is eligible for a residence and work permit even if you are not married. Normally, however, you must have lived together for 18 months or more, and you must be able to provide documentation that you live together. Such documentation includes a rental agreement showing joint tenancy, letters received at the same address, statements from landlords or employers; etc. Søger din ægtefælle/samlever om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem? / Is your spouse/cohabiting partner applying for a residence permit as an accompanying family member? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse følgende: / If yes, please state the following: Efternavn / Surname Fornavn(e) / Given name(s) Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Nationalitet / Nationality Fødeland / Country of birth Adresse (Gade/vej og nr.) / Address (Street and number) Postnr. og by / Post code and city Telefonnr. / Telephone number Page 4 of 15 -adresse / address

5 Hvis I er gift, bedes du oplyse følgende: / If you are married, please state the following Sted og dato for vielsen / Where and when did you get married? Hvis I ikke er gift, bedes du oplyse hvor og hvornår, I har boet sammen. Dokumentation for samliv skal vedlægges. / If you are not married, please state how long you have lived together. Please include documentation that you live together. Adresse (Gade/vej, nr. postnr., by og land) / Address (Street, number, post code, city and country) Periode / Period 5. Oplysninger om anden medfølgende familie, herunder børn / Information about other accompanying family, including children PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS Pkt. 5 skal kun udfyldes, hvis ansøger har anden medfølgende familie end ægtefælle, herunder børn, som også søger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne. Hvis ikke, skal du gå til pkt. 6. / Section 5 should be completed only if the applicant has family members other than a spouse who are applying for a Faroese residence and work permit. All other applicants should proceed to section 6. Har du andre familiemedlemmer (ekskl. ægtefælle/samlever), herunder børn, som også søger om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem? / Do you have family members (other than a spouse/cohabiting partner) including children who are applying for a residence permit as an accompanying family member? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse følgende: / If yes, please state the following: Efternavn / Surname Familiemedlem 1 / Family member 1 Familiemedlem 2 / Family member 2 Familiemedlem 3 / Family member 3 Familiemedlem 4 / Family member 4 Fornavn(e) / Given name(s) Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) Nationalitet / Nationality Køn / Gender Mand / Man Kvinde / woman Mand / Man Kvinde / woman Mand / Man Kvinde / woman Mand / Man Kvinde / woman Hvad er dit familiemedlems relation til dig? / What is the person s relationship to you? Page 5 of 15

6 6. Ansøgers eventuelle bemærkninger / Additional comments by the applicant PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS 7. Erklæringer - afgivet af ansøger / Declarations by the applicant A. Erklæring om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer, at jeg har givet sande oplysninger under del 1 (pkt. 1-4) af dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde, hæfte eller fængsel indtil 4 måneder Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som de danske og færøske myndigheder har haft på grund af de falske oplysninger Min opholdstilladelse kan blive inddraget B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder og det færøske landsstyre kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske, færøske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Hvem jeg er i familie med De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger i sagen til arbejdsgiver Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder og det færøske landsstyre i forbindelse med sagens behandling kan videregive oplysninger om mine forhold, herunder mine private forhold til arbejdsgiver og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. D. Information om, at arbejdstager og arbejdsgiver kan straffes, hvis arbejdstageren arbejder uden tilladelse Hvis en udenlandsk arbejdstager arbejder ulovligt her i landet, kan arbejdstageren straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 6 måneder, og arbejdsgiveren, der beskæftiger arbejdstageren, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 1 år. E. Information om, at Udlændingeservice kan videregive oplysninger til de færøske myndigheder Udlændingeservice kan uden samtykke videregive oplysning om meddelelse af opholdstilladelse til Færøernes landsstyre og Landfogeden på Færøerne. Oplysningerne kan videregives i elektronisk form. Følgende oplysninger kan videregives: Lønmodtagerens navn Arbejdsgiverens navn og adresse og arbejdsstedets beliggenhed Lønmodtagerens arbejdsfunktioner, titel, rang og stilling Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og dets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid F. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i Erhvervssystemet. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold på Færøerne. Erhvervssystemet er et edb-register, som Udlændingeservice er ansvarlig for. Oplysningerne i Erhvervssystemet vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold på Færøerne. Politiet (sagsoplysning eller kontrol) og Integrationsministeriet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i Erhvervssystemet om dig. Page 6 of 15

7 Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Erhvervssystemet, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold på Færøerne. Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse på Færøerne. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 måneder, og du risikerer, at du ikke får opholdstilladelse. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Erhvervssystemet. Henvendelse herom kan ske til Udlændingeservice, Ryesgade 53, 2100 København Ø. A. Declaration of correctness I declare that the information I have given in part 1 (section 1 to 4) of this application is correct. If the information is found to be false, I am subject to the following penalties: Fine, mitigated imprisonment or imprisonment of up to four month I can be required by law to repay the expenses incurred by the Danish and Faroese authorities as a consequence of the false or incomplete information My residence permit can be revoked B. Declaration of consent to allow authorities to gather necessary information I consent to letting the Danish immigration authorities and the Faroese home government obtain and pass on information about my private affairs for the purpose of enabling them to process my application. Information can be obtained from or passed on to other Danish, Faroese and foreign public authorities, including the police authorities. Such information includes: Previous criminal proceedings against me My familial relations Verification that the documents submitted with my application are genuine C. Applicant s consent to allow authorities to pass on information to the employer I (the applicant) understand and accept that the Danish immigration authorities and the Faroese home government while processing the application may pass on my personal information to the employer and/or their representative if it is necessary in order to process my application. D. Consequences of illegal employment If a foreign national works illegally on the Faroe Islands, The employee can punished by fine, mitigated imprisonment or imprisonment for up to 6 months The employer can be punished by fine, mitigated imprisonment or imprisonment for up to 12 months E. Information about that the Danish Immigration Service can pass on information to the Faroese authorities The Danish Immigration Service can without consent pass on information about notification of residence permit to the Faroese home government and the head of police on the Faroe Islands (Landfogeden). The information can be passed on electronically. The following information can be passed on: The name of the employee The name and the address of the employer and the place of employment The start of employment and the expected duration of the employment if it is a fixed-term employment The normal daily or weekly working time F. Notification that Danish authorities have registered information about you and your affairs The information you supply or have supplied in connection with your application for a residence permit will be registered in registers in The Danish Immigration Service. The same holds true for any information you give in conjunction with an application to extend your residence permit. The registers are computerised registers maintained by the Danish Immigration Service. The information in the registers in The Danish Immigration Service will be used to answer questions relating to your residence on the Faroe Islands. The police (record keeping and verification) and the Ministry of Integration (reviewing complaints) will have access to the information about you contained in the Aliens Register. Other authorities or organisations will receive information about you from the registers of The Danish Immigration Service if they require the information to address questions relating to your residence on the Faroe Islands. You are obligated to provide the information necessary for deciding whether you are eligible for a Faroese residence permit. Failure to provide the information can result in a fine, mitigated imprisonment or up to four months imprisonment, as well as placing your residence permit in jeopardy. Page 7 of 15

8 You are entitled to right of access to the information about you in the Aliens Register. Enquiries about this can be addressed to the Danish Immigration Service, Ryesgade 53, DK-2100 Copenhagen Ø. 8. Underskrift ansøger / Signature the applicant Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet punkt 7 / By signing below, I confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 7 Dato og sted / Date and place Underskrift / Signature Page 8 of 15

9 Har du husket det hele? / Did you remember everything? Hvis din ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingeservice behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at du - inden ansøgningen indgives - kontrollerer, at del 1 af skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, ansøgningen indgives. If your application is correctly filled out and contains the required documents, the Immigration Service can process the case faster. It is therefore important that you make certain that part 1 of this form are filled out correctly and that you have included the necessary documents before submitting your application. We recommend using the checklist below to verify that the application is complete and correct. Tjekliste ansøger / Checklist the applicant Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du (ansøger) har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): / Before submitting the application, please ensure that you (the applicant) have included the following documents: Kopi af pas / Copy of passport Pasfoto / Passport photo Ansættelseskontrakt/-tilbud. Vær opmærksom på at kontrakten/tilbudet skal opfylde mindstekravene i den færøske ansættelsesbevislov Løgtingslóg, nr. 20 af 8. maj 2008 (se pkt. 14 i del 2 for en beskrivelse af disse krav). / Employment contract or offer of employment. Please note that a contract or offer of employment must comply with the minimum requirements of the Faroese Proof of Employment Act, Løgtingslóg, number 20, 8. of May 2008 (see part 2, section 14 for a description of these regulations). Evt. dokumentation for autorisation. Skal kun vedlægges, hvis arbejdet kræver dansk eller færøsk autorisation. / If necessary documentation of authorization. Only if the job requires Danish or Faroese authorization Hvis din ægtefælle og/eller dine børn også søger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, bedes du desuden vedlægge følgende dokumenter: / If you are accompanied by relatives, including spouse/cohabiting partner and children, the following documents must be included: Dokumentation for familierelation (fx fødselsattest eller vielsesattest) / Documentation of family relation (e.g. birth certificate or marriage certificate) Evt. samtykke fra anden forældremyndighedsindehaver. Kun hvis han/hun ikke skal opholde sig på Færøerne sammen med barnet / If necessary consent from another part who has custody of the child. Only if he/she is not going to stay at the Faroe Islands with the child Evt. dokumentation for samliv. Skal kun vedlægges, hvis I er samlevende (ikke er gift). Denne dokumentation kan fx være lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve modtaget på samme adresse, erklæringer fra udlejere, arbejdsgivere m.v. / Documentation of cohabitation. Only required if you are not married. Such documentation includes a rental agreement showing joint tenancy, letters received at the same address, statements from landlords or employers; etc. Det er også vigtigt, at du har / It is important that you have besvaret alle spørgsmålene under del 1 (pkt. 1-6) og har / answered all questions in part 1 (section 1 to 6) and have underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 8 / signed and dated the application in section 8 Husk at ansøger skal medbringe sit originale pas, hvis ansøgningen afleveres personligt. Arbejdstager skal også medbringe sit pas, når en eventuel tilladelse afhentes. / Remember that the applicant must bring his or her current passport when submitting the application. The employer must also bring his/her original passport when picking up the permit. Page 9 of 15

10 Forbeholdt myndighederne / For official use only A. Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Kopi af pas Pasfoto Ansættelseskontrakt/-tilbud (ikke over 30 dage gammel) Dokumentation for familierelation Dokumentation for samliv Andet Kopi af autorisation Tilmeldt Persontal (dato) Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 Page 10 of 15

11 DEL 2 udfyldes af arbejdsgiver (virksomheden) / PART 2 - to be filled out by the employer (company) 9. Ansøger (arbejdstager) / The applicant (the employee) Efternavn / Surname UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) / Given name(s) Fødselsdato (dag, måned, år) / Date of birth (day, month, year) 10. Oplysninger om arbejdsgiver / Information about the employer (company) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Arbejdsgivers/virksomhedens navn / Employer s/company s name V-tal: / CVR number Adresse (Gade/vej og nr.) / Address (Street and number) Postnr. og by / Post code and city Arbejdsgivers kommune / Employer s Municipality Telefonnr. / Telephone number Mobil / Mobile phone number -adresse / address Evt. kontaktperson / Contact person 11. Oplysninger om branche / Information about the type of employment (Danish only) Hvad er arbejdsgivers (virksomhedens) branche? (Sæt kun ét kryds) Autohandel, service og tankstationer Bygge og anlæg Detailhandel og reparationsvirksomhed undtagen biler Energi- og vandforsyning Engroshandel undtagen med biler Finansiering og forsikring Fiskeri Foreninger, kultur og renovation Forretningsservice Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Hoteller og restauranter Jern- og metalindustri Kemisk industri og plastindustri Landbrug, gartneri og skovbrug Møbelindustri og anden industri Offentlig administration Post og tele Råstofudvinding Sociale institutioner Sten-, ler- og glasindustri Sundhedsvæsen Tekstil- og læderindustri Transport Træ-, papir- og grafisk industri Udlejning og ejendomsformidling Undervisning Page 11 of 15

12 12. Oplysninger om overenskomstmæssige forhold / Information about whether the employer is a part of collective bargaining agreements UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Er ansættelsesforholdet omfattet af en gældende færøsk overenskomst, som arbejdsgiver har indgået enten ved medlemskab af en arbejdsgiverforening eller ved at have tiltrådt en gældende overenskomst? / Is the employment regulated by a current collective bargaining agreement, either through the employers membership of an Employers Association or by accepting the agreement? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse hvilken overenskomst / If yes, please state which Hvis nej, bedes du udfylde bilag 1 / If no, please complete attachment Oplysninger om ansættelsesforholdet / Information about the agreement of employment UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nedenfor stiller vi bl.a. spørgsmål om arbejdstagerens løn. Vi stiller spørgsmålene for at kunne vurdere, om ansøgningen opfylder et krav om, at løn- og ansættelsesvilkår er almindelige efter færøske forhold. Vi vil i den forbindelse bede virksomheden om, at oplyse arbejdstagerens samlede løn (inklusiv evt. betalt husleje og andre betalte udgifter) som bruttoløn pr. måned omregnet til DKK. På den måde kan vi behandle sagen hurtigere. The questions below deal with the applicant s salary. We ask these questions in order to assess whether the application meets the condition that salary and employment conditions must correspond to Faroese standards. In connection with this, we ask the employer to state the applicant s total salary (including any rent paid or other expenses covered) as a gross monthly salary, in Danish kroner. This information allows us to process the application faster. Hvad er arbejdstagerens stillingsbetegnelse? / What position does the employee hold? Hvilke jobfunktioner skal arbejdstageren udføre? / What job functions does the employee perform? Ansættelsesdato (dag, måned, år) / Date of employment (day, month, year) Arbejdstid pr. uge / Hours per week Er ansættelsen tidsbegrænset? / Is the position temporary? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes du oplyse ophørsdato (dag, måned, år) / If yes, please state when the position will end (day, month, year) Hvad er bruttolønnen pr. måned? (virksomheden bedes oplyse bruttoløn pr. måned i DKK inklusiv evt. betalt husleje og andre betalte udgifter) / What is the gross monthly salary? (The company should state the gross monthly salary in DKK including any rent paid or other expenses covered) Betaler virksomheden husleje for arbejdstager? / Does the company pay the applicant s rent? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes virksomheden oplyse huslejens størrelse i DKK pr. måned / If yes, please state the monthly rent in DKK Betaler virksomheden andre udgifter for arbejdstager? / Does the company cover other expenses for the applicant? Ja / Yes Nej / No Hvis ja, bedes virksomheden oplyse beløb i DKK / If yes, please state the amount in DKK 14. Arbejdsgivers eventuelle bemærkninger / Additional comments by the employer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Page 12 of 15

13 15. Erklæringer afgivet af arbejdsgiver (virksomheden) / Declarations - by the employer (company) A. Erklæring om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer, at jeg har givet sande oplysninger under del 2 (pkt. 9-14) i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som de danske og færøske myndigheder har haft på grund af de falske oplysninger Erklæring om overholdelse af den færøske arbejdsmiljølovgivning ved ansættelse af personer under 18 år Jeg erklærer, at jeg som arbejdsgiver overholder betingelserne i den færøske arbejdsmiljølovgivning. A.Declaration of correctness I declare that the information I have given in part 2 (section 9 to 14) of this application is correct. If the information is found to be false, I am subject to the following penalties: Fine or imprisonment of up to four month I can be required by law to repay the expenses incurred by the Danish and Faroese authorities as a consequence of the false information B. Declaration by the employer regarding the Faroese occupational health legislation if the employee is under 18 I hereby solemnly swear that I, as an employer, comply fully with the Faroese occupational health legislation. 16. Underskrift arbejdsgiver / Signature the employer (company) Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 15. Har jeg sat kryds i pkt. 12, bekræfter jeg desuden ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 12. / By signing below, I confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 15. If I have ticked the box in section 12, I also confirm that I have read, understood and accepted the terms laid out in section 12. Dato og sted / Date and place Underskrift / Signature Page 13 of 15

14 Bilag 1: Erklæring om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft / Attachment 1: Declaration of employment of foreign labour Bilaget skal ikke udfyldes, hvis ansøger ansættes som forsker, underviser, funktionær i ledende stilling eller specialist mv. / Do not fill out the attachment if the applicant takes a position as a researcher, educator, key worker, specialist, etc. For at ansøger kan få opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, skal arbejdsgiver udfylde denne erklæring om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft i henhold til individuel kontrakt, jf. 4, stk. 4 if. Lov nr. 462 af 17. juni 2008 / In order for the applicant to be granted a residence permit, the employer must fill out this declaration of employment of foreign labour (cf. Law number 462 of 17 th of June 2008 section 4, (4)) Jeg erklærer, at ansættelseskontrakten eller ansættelsestilbuddet opfylder mindstekravene i den færøske ansættelsesbevislov, Løgtingslóg, nr. 20 af 8. maj 2008 / I solemnly swear that the employment contract or offer of employment meets the minimum conditions in the Faroese Proof of Employment Act, Løgtingslóg, number 20 of 8 th of May Efter Løgtinglóg, nr. 20 af 8. maj 2008, skal arbejdsgiveren give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Ansættelsestilbuddet/-kontrakten bør som minimum indeholde følgende oplysninger (der henvises til Løgtinglóg, nr. 20 af 8. maj 2008): / In accordance with the Proof of Employment Act, Løgtinglóg, number 20 of 8 th of May 2008 the employer must inform the employee of all essential work conditions. The offer of employment or the contract must at the very least contain the following information (cf. the Proof of Employment Act, section 2 (2)): Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse / The name and address of the employer and the employee Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse / The location of the workplace, or, if there is no fixed address for the job or venue where the work is mainly to be carried out, information that the employee is to be employed in various places, as well as information about the headquarters or the employer s address Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori / A description of the job, or the employee s title, rank or position or type of job Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt / A commencement date/time Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse / The expected duration of the job, if it is a temporary position Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie / The employee s rights with respect to paid holiday, including whether salary will be paid during the holiday Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom / The notice period prior to cessation of the job, or the regulations covering notice periods Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer / The current or agreed salary, to which the employee has the right at the commencement of the job, and any additional benefits or other payments which are not contained in these regulations, such as pension contributions or free/paid food and lodging. The period for which the salary is paid must also be stated (e.g. weekly, monthly etc.) Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid / The normal daily or weekly working hours Jeg erklærer, at de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige i forhold til vilkårene for andre ansatte i virksomheden, som udfører tilsvarende arbejde. / I declare that the salary and work conditions offered correspond to conditions for other employees in the company who carry out similar work. Hvis der ikke er personer i virksomheden, der udfører tilsvarende arbejde, erklærer jeg, at de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter færøske forhold. / If there are no other employees in the company who carry out similar work, I declare that the salary and work conditions offered correspond to normal salary and work conditions on the Faroe Islands. Hvis der er andre ansatte i virksomheden, der udfører samme arbejde, er det en hjælp for sagsbehandlingen og til gavn for sagsbehandlingstiden i Udlændingeservice og hos Det Færøske Landsstyre, hvis arbejdsgiveren vedlægger anonymiserede ansættelseskontrakter og lønsedler vedrørende disse med henblik på sammenligning af løn- og ansættelsesvilkår. Det er en betingelse for udstedelse af tilladelse, at løn- og ansættelsesvilkårene svarer til andre medarbejdere i virksomheden, som udfører tilsvarende arbejde. / If there are others working in the company who carry out the same work, the employer can reduce the processing time of the Immigration Service and the Faroese home government by including copies of anonymised employment contracts and pay-slips relating to these contracts, in order to compare salary and work conditions. In order to approve an application for a work and residence permit, salary and work conditions must correspond to those for other employees in the company who carry out similar work. Page 14 of 15

15 Har du husket det hele? / Did you remember everything? Hvis ansøgningen om opholdstilladelse på Færøerne er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingeservice behandle sagen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver - inden skemaet sendes til ansøger - kontrollerer, at del 2 af skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at arbejdsgiver bruger tjeklisten herunder inden, ansøgningen indgives. If the application is correctly filled out and contains the required documents, the Immigration Service can process the case faster. It is therefore important that you make certain that part 2 of this form is filled out correctly and that you have included the necessary documents before forwarding it to the applicant. We recommend using the checklist below to verify that the application is complete and correct. Tjekliste arbejdsgiver / Checklist employer Inden dette ansøgningsskema sendes til ansøger, er det vigtigt, at arbejdsgiver har vedlagt (sæt gerne kryds) / Before the form is sent to the applicant, please ensure that the employer has included : Kopi af anonymiserede ansættelseskontrakter og lønsedler, hvis der er andre ansatte i virksomheden med tilsvarende arbejdsopgaver / Copies of anonymised employment contracts and pay-slips, if there are others employed in the business in similar positions Det er også vigtigt at arbejdsgiver (virksomheden) har / It is also important that the employer has besvaret alle spørgsmålene under del 2 (pkt. 9-14) og har / answered all questions in part 2 (section 9 to 14) and has underskrevet og dateret ansøgningen under pkt.16. / signed and dated the application in section 16. Page 15 of 15

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Anmeldelse af ansættelsesforhold hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse af et konkret ansættelsesforhold

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Anmeldelse af ansættelsesforhold hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse af et konkret ansættelsesforhold

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af ikke-overenskomstdækket arbejde til EU 10-borgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx.

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. ingeniør, IT, sundhed osv. Rekruttering, rådgivning, information

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 290616) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

OD1 (Version s)

OD1 (Version s) OD1 (Version 231017s) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

PR2_da_en_011115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_011115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_011115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Anerkendelse af faderskab

Anerkendelse af faderskab Blanket 4 (Form 4) Anerkendelse af faderskab Acknowledgement of Paternity Send blanketten til Statsforvaltningen (Please submit this form to the State Administration) Oplysninger om faren (Information

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 3.0) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence documents Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse

Ansøgning om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse Udl. nr./person ID Forbeholdt myndighederne B Tilmeldt CPR den SB-id Modtaget dato / af Ansøgning om forlængelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse B_da_eng_020113 Application for extension of a residence

Læs mere

Vedr. udfyldelse af AR1-skemaet (elektronisk og i papir)

Vedr. udfyldelse af AR1-skemaet (elektronisk og i papir) Vedr. udfyldelse af AR1-skemaet (elektronisk og i papir) Arbejdsgiver starter ansøgningsprocessen Ganske som i papirversionen består en elektronisk ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse af 2 dele.

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk

Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere