Tirsdag d. 14. april klokken 19,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00"

Transkript

1 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor. 4. Rettidigt indkomne forslag. - Forslag om at nedlægge antenneforeningen fra Carsten Meier 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Carsten Elkjær (82), Gitte Jagtman (73), Martin Erdal (22). (Alle er villige til genvalg) 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Forslag: Thomas Olesen (70) & Elo Vodby (33) 8. Valg af 2 revisorer. Forslag: Arne S Lærkeborg (3) & Erik Cornelius-Knudsen (10) 9. Valg af 2 revisorsuppleanter. Forslag: Helle Cornelius-Knudsen (19) & Erling Joost (76) 10. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bilag. Regnskab for 2014 Budgetforslag for 2015 CVR:

2 Ad punkt 2, BERETNING: For året 2014 kan bestyrelsen aflægge følgende beretning: Kontingent Et enkelt medlem ville pludselig ikke betale kontingent til foreningen, samt ikke betale for TV grundpakken. Foreningen har rykket som beskrevet i vedtægterne, derefter er sagen overdraget til en advokat. Advokaten har skrevet til medlemmet for at redegøre for pligten til at betale. Da betaling stadig ikke fandt sted blev sagen overdraget til retten i Glostrup. Sagen om den manglende betaling har løbet side januar Retten i Glostrup afsagde den 27, november 2014 dom i sagen, og grundejerforeningen fik fuldt ud medhold i, at foreningen er berettiget til at opkræve betaling for TVgrundpakken som en del af kontingentet. Bestyrelsen har spurgt foreningens advokat om det er lovligt at refererer domme i indkaldelsen til generalforsamlingen. Advokaten har meddelte at dommen er offentlig, så der er ikke noget til at hindre at sagsforløbet og domme medtages i indkaldelsen. Her uddrag af dommen: DOM Afsagt den 27. november 2014 i sag nr. BS 20E-2932/2013: Rettens begrundelse og afgørelse. Det lægges efter parts- og vidneforklaringerne til grund, at tilslutning til tv grundpakken blev lovligt besluttet på Egeparken Øst generalforsamling i 2011, hvorefter betaling af tv-grundpakken på ca. 600 kr. per husstand per halvår skulle ske over foreningens kontingent, som herefter fra og med 1.halvår af 2012 udgjorde i alt kr. halvårligt. Det lægges endvidere til grund, at Torben Jensen blev nægtet adgang til grundejerforeningens generalforsamling i henholdsvis 2012 og 2013, idet han var i restance overfor grundejerforeningen. Retten finder, at nr. 53, med deklaration tinglyst den 31. juli 1970 på hans parcel er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen og deltage i udgifterne til grundejerforeningens drift. Grundejerforeningens tilslutning til tv-grundpakken blev vurderet økonomisk gunstig, og betaling heraf via foreningens kontingent blev godkendt af et kvalificeret (2/3) flertal på foreningens generalforsamling i 2011i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 10. Retten finder endvidere, at beslutningen var i overensstemmelse med foreningsretlige principper. På dette grundlag findes Torben Jensen som medlem af foreningen at være forpligtet til at betale halvårligt kontingent på kr., der omfatter blandt udgifter til foreningens køb af tv-grundpakken. Grundejerforeningen var efter foreningsvedtægterne berettiget til at afvise et medlem med restance til foreningen fra generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 6, sidste pkt. Herefter findes afvisningen af Torben Jensen fra generalforsamlingen ikke at fritage Torben Jensen fra betalingsforpligtelsen overfor grundejerforeningen. Efter erstatningsansvarsloven 26 skal den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens ære betale den forurettede godtgørelse for tort. Idet grundejerforeningen ifølge foreningsvedtægterne var berettiget til at nægte Torben Jensen, der var i restance til foreningen, adgang til foreningen, findes afvisningen ikke at være retsstridig. Der er herefter ikke grundlag for tortgodtgørelse. Sagsøgerens påstand tages herefter til følge. Da sagsøgeren har fået fuldt medhold, skal sagsøgte betale sagsomkostninger Side 2 af 13

3 I de ca. 2,5 år sagen har løbet har bestyrelsen, brugt rigtig meget tid på sagen, samtidig har den kostet Grundejerforeningen kr. efter at skyldneren har betalt den af retten fastsatte udgift til sagsomkostninger. Der kommer formentlig flere omkostninger i 2015 da nr. 53 ikke har betalt for juli 2014, da kontingent for juli 2014 ikke var med i rettens opgørelse der sluttede pr. 1. juni Det udestående kontingentbeløb for juli 2014 er derfor også overdraget til advokaten for inddrivelse via fogeden. For god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at restancen til foreningen skal være betalt senest 8 dage før en generalforsamling, da retten til at deltage i generalforsamling samt valgbarhed ellers fortabes. Bestyrelsen skal samtidigt gøre opmærksom på, at dette gælder uanset, om man måtte være i besiddelse af en fuldmagt til at møde for et andet medlem af foreningen. VEDLIGEHOLD AF VEJ, BRØNDE SAMT SNERYDNING: På generalforsamlingen i 2013 blev der fra Arne S. Lærkeborg henstillet til bestyrelsen om at se på de lunker der er på vejene og de deraf følgende vandpytter. Vejudvalget har været ude og se på vejene og formanden har talt med Gunnar Dinesen der er vejingeniør og bor i området. Bestyrelsens umiddelbare indstilling er at opfyldning med asfalt formentlig kunne vil flytte vandpytterne. Gunnar Dinesen har lovet at se på vejene ved lejlighed og komme med en redegørelse. Hvis nogle runder beslutter sig for at rette fliser op, fjerne ukrudt så græs samt rive og ordne ved at afholde en såkaldt rundedag, så støtter bestyrelsen sådanne initiativer med en kasse øl/sodavand samt dække udgifterne til indkøb af grus og græsfrø og lignende inde for rimelige grænser. Der har været afhold rundedag i runderne og i SNERYDNING: Der har ikke været behov for snerydning i år. Bestyrelsen har forsat samarbejdet med vognmand Steen Erik Kofoed omkring snerydning. Bestyrelsen har været tilfreds med samarbejdet. Det er bestyrelsen der kontakter Steen Erik Kofoed, når vi ønskede at få fjernet sne. Vognmanden kommer så hurtig han kan, men vores veje får først fjernet sne, når de store veje i kommunen er ryddet. Side 3 af 13

4 Bestyrelsen opdaterede løbende hjemmesiden, så den enkelte grundejer kunne følge med i, hvornår der ville blive fjernet sne. Bestyrelsen understrejer at man har pligt til, at fjerne sne, salte eller gruse uden for/langs parcellen, så post og andre kan færdes på vores veje, uden fare for at falde. UKRUDTSBEKÆMPELSE. Bestyrelsen mener fortsat, at valget af et effektivt ukrudts bekæmpelsesmiddel, er en succes. Grundet de konstante problemer med ukrudt, må dette anses for at være det rigtige. Rundeformændene får hver 1 flaske ukrudts bekæmpelsesmiddel i de små runder, og 2 flasker i de store runder, som middel mod ukrudt i runden. Ukrudtsbekæmpelsen anses er for helt afgørende for, at minimere nedbrydningen af vejbelægningen i overgangen mellem brosten og asfaltbelægning, samt på parkeringsarealerne. Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at belægningen med chaussésten er en del af Grundejerforeningens areal, da chaussésten er dyre at omlægge, må vi på det kraftigste anbefale, at der udføres ukrudtbekæmpelse på runderne mellem chaussésten og asfalten. Bestyrelsen finder i øvrigt anledning til at påpege, at ukrudtsbekæmpelsen på runderne påhviler rundens beboere. Rundeformændene opfordres til at tage initiativer til f.eks. en fælles dag for bekæmpelse af ukrudt samt vedligeholdelse af runden. Bestyrelsen vil gerne understrege, at: hække og buske IKKE må overskride skellinien. Visse steder er hækken mere end én meter ud over skellinien. Det er medlemmernes pligt, at beskære så der er uhindret passage. Hvis man er utilfreds med nogle forhold er det op til den enkelte at anmelde forholdene til Høje Taastrup Kommune, det er ikke et bestyrelses ansvar. Bestyrelsen kan kun opfordre til at man læser foreningens servitutter, inden et byggeri / udvidelse af skur / carport påbegyndes. Bestyrelsen vil gerne minde om vores servitutter, punkt 3. hvor der står: Vedligeholdes beplantning mod sti, vej og grønt område ikke på forsvarlig vis, er kommunen berettiget til at lade vedligeholdelsen foretage på parcelejerens regning. Tilsvarende skal beplantning, som vokser ud på chausséstensbelægningerne, ligeledes fjernes. GRÆSSLÅNING: De vejledende tider er: ANTENNEFORHOLD. Mandag - lørdag: kl Søndag og helligdage: 9 13 TV signalet levers gennem grundejerforeningens antenneanlæg. Foreningen sikre vedligehold samt opgradering af antenneanlægget. TV og radiokanalerne levers at YouSee, gennem grundejerforeningens kabelnet. Grundejerforeningen er ifølge domsafsigelsen af 27. november 2014 berettiget til at opkræver udgiften for grundpakken over kontingentet. Øvrige kanalpakker aftales direkte mellem den enkelte bruger og YouSee, der også opkræver betaling for eventuelle tillægspakker. Der kan også leveres internet og telefoni igennem vores antenneanlæg. Dette bliver ligeledes leveret af YouSee. Ifølge foreningens servitutter er beboerne på Rødhøjgårdsvej 1-90 samt 92 og 94 pligtige at være medlem af grundejerforeningen. Medlemmerne af grundejerforeningen er forpligtet til at deltage i foreningens udgifter. Ifølge vedtægter er grundpakken fra YouSee, en del af foreningens udgifter. Side 4 af 13

5 Vi har i året har haft 2 kabel reparationer, da kablet foran nr blev gravet over grundet etablering af ny hæk. Kablet lå inde på grunden hos en beboer, og vi er derfor været nødt til at reetablere kablet mellem de 2 standere mellem mr. 44 og 46. Desuden var der problemer med en forstærker til signalforsyningen til runderne og Vi har et kabel som YouSee har foreslået at skifte ud for nr. 87, men på nuværende tidspunkt er signalet gennem kablet i orden, og vi venter derfor med at skifte kablet til det tidpunkt hvor signalkvaliteten falder under den af YouSee fastsatte grænse. YouSee holder øje med problemet og melder når det er tid. Såfremt man oplever at signalmodtagelsen er dårlig, bedes man undersøge kvaliteten af naboens signal inden der rettes henvendelse til YouSee Kabel TV. Telefon til YouSee kabel TV er Hvis der er spørgsmål til fællesantennen, kan man kontakte Martin Erdal (nr. 22). på mail adresse FORENINGENS HJEMMESIDE. I år har vi opdateret systemet bag vores hjemmeside, så det nu er muligt at lave siden, så den er nem at vise på mobile enheder samt at vi får mulighed for tilmelding til nyhedsbrev, så man automatisk får en mail når der er opdateringer på siden. Dette er ikke helt færdigt endnu, og vil blive udbygget gradvist som tiden tillader det. Vi arbejder samtidig på et nyt layout, så informationer bliver nemmere at finde. Hvis der er spørgsmål, ønsker eller forslag til hjemmesiden, er man velkommen til at skrive til Martin Erdal (nr. 22) på Forslag til artikler eller gode idéer er meget velkomne. Bestyrelsen opfordre alle medlemmer af grundejerforeningen der har en til at oplyse adressen til bestyrelsen, sådan at der også kan udsendes information via . Informationer af generel karakter, om snerydning, indkaldelser, årsregnskab etc. Medlemmer uden vil selvfølgelig fortsat kunne få informationer på papir. Det vil være en stor hjælp samt en besparelse, at kunne udsende informationer elektronisk. Venligst: Send jeres adresse med fulde navn og adresse til en af bestyrelsens via nedenstående mail adresser. Ved at sende mail adressen til bestyrelsen er man indforstået med fremover at få information via . Indkaldelse til Generalforsamling samt referat herfra vil altid blive omdelt. Søren Olsen nr.64 Jørgen Mariboe nr.36 Gitte Jagtman nr.73 Martin Erdal nr.22 Carsten Elkjær nr.82 Ad punkt 3: REGNSKAB for Se vedlagte bilag. Ad punkt 4: RETTIDIGT INDKOMNE FORSLAG: Foreningen har modtaget nedenstående forslag fra Carsten Meier Side 5 af 13

6 Bestyrelsen har følgende kommentarer til forslaget. Det kan oplyses at der ikke er nogen antenneforening på Rødhøjgårdsvej, men vi har en grundejerforening hvor en af aktiviteterne er et hybridnet, der kan lever TV-signal, internet forbindelse og IP telefoni. Vi ved ikke hvor Carsten Meier har sin viden fra, om de ændrede fremtidige signaler, samt at anlægget ikke kan klare det og det vil koste mange penge for hver parcel. Efter bestyrelsens opfattelse fungerer hybridanlægget som det skal, med levering at TV signaler, internet og IP telefoni. Forslaget fra Carsten Meier, vil efter bestyrelsens opfattelse, derimod komme til at koste medlemmerne penge og ulejlighed ved at etablere en anden TV udbyder, samtidig med at internet og IP telefoni formentlig vil forsvinde. Bestyrelsen kan derfor ikke gå ind for forslaget Ad punkt 5: BUDGET 2015 og FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT: Kontingentet foreslås ændret fra kr.1.331til kr en stigning pr halvår på kr.119 for medlemmer af foreningen og fra kr til kr en stigning pr halvår på kr.44 for associerede medlemmer i nr kun antenne. Med den foreslåede stigning vil det forventede resultat for året blive et overskud på ca. kr. 3200, hvis budgetforslag A vedtages. Ved uændret kontingent vil det forventede resultat for året blive et underskud på ca. kr Budget forslag B. Kontingentindbetalingen/opkrævningen foregår via NETS (Det tidligere PBS, Pengeinstitutternes Betalingsservice). Vi skal kraftigt henstille at alle tilmelder sig automatisk betaling via NETS, derved undgår foreningen at betale gebyr for giro indbetaling og man slipper selv for at huske at indbetale, samt for rykker og rykkergebyr ved manglende betaling. Side 6 af 13

7 Ad punkt 6: VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER: Tre fra bestyrelsen er på valg: Carsten Elkjær Gitte Jagtman Martin Erdal Ad punkt 7: Suppleanter til bestyrelsen: Forslag: Thomas Olesen (70) & Elo Vodby (33) Ad punkt 8: Valg af 2 revisorer: Forslag: Arne S Lærkeborg (3) & Erik Cornelius-Knudsen (10) Ad punkt 9: Valg af 2 revisorsuppleanter. Forslag: Helle Cornelius-Knudsen (19) & Erling Joost (76) Ad punkt 10: Eventuelt: Afslutningsvis skal bestyrelsen rette en tak til de respektive rundeformænd, som i henhold til bestyrelsens optegnelse udgøres af følgende: Rundeformænd: Herunder kan man se hvem der er rundeformand for din runde. Runde Husnummer Rundeformand Anne Dorte Larsen Erik Cornelius Knudsen Kim Espersen Peter Nielsen Kim Mortensen Carsten Meier Anette Andersen Inge Odgaard Thomas Møller Larsen Carsten Elkjær Rundeformands arbejdsopgaver er: 1. Fungere som bestyrelsens forlængede arm. 2. Sørge for den årlige planlægning og udførelse af græsklipning samt rengøring af runden, endvidere aftale med de enkelte parceller i runden, hvornår det er ens tur til at klippe græs, gerne med uddeling af et skema. 3. Være bestyrelsens kontaktperson vedrørende snerydning og glatføre bekæmpelse. 4. Ikke at være politibetjent ; ved nabostridigheder, byggesager, ulovlige parkeringer, parkeringspladser. Disse sager angår ikke foreningen som sådan, men alene de offentlige myndigheder, såsom Høje Taastrup kommune eller politimyndighederne. Bestyrelsen skal hermed opfordre rundeformændene til at fortsætte, samt sikre den nødvendige ukrudtbekæmpelse og eventuelt fylde beton mellem stenene i brostensbelægningerne, samt lave en liste over turnus for slåning af græsset på runden. MVH. Bestyrelsen Side 7 af 13

8 Bilag 1. Regnskab Side 8 af 13

9 Bilag 2 Status Side 9 af 13

10 Bilag 3 Budget forslag A (med kontingent forhøjelse) GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST Forslag til budget for året 2015 KONTINGENT Antal Kontingent Opkrævninger Medlemmer pr gang pr år Grundejerforening Egeparken Øst Moseholmen, kun antenne INDTÆGTER I ALT ORDINÆRE UDGIFTER Antenne Reparation af kabler Dong Energy YouSee Møder Generalforsamling Hjemmeside for Grf.Egeparken 500 Kontorartikler, porto, trykning m.v Ansvarsforsikring for erhverv Bekæmpelsesmidler Opkrævningsudgifter Snerydning Advokat Vejreparationer: Renovering af stier Rensning af brønde 0 Udbedring af revner i asfalt 0 ØVRIGE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR RENTER RENTEINDTÆGTER Bank driftkonto 0 Bank opsparingskonto RENTEINDTÆGTER I ALT ÅRETS RESULTAT Side 10 af 13

11 Bilag 3 Budget forslag B (uden kontingent forhøjelse) GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST Forslag til budget for året 2015 Betalt i KONTINGENT Antal Kontingent Opkrævninger 2014 Medlemmer pr gang pr år Grundejerforening Egeparken Øst Moseholmen, kun antenne INDTÆGTER I ALT ORDINÆRE UDGIFTER Antenne Reparation af kabler Dong Energy YouSee Møder Generalforsamling Hjemmeside for Grf.Egeparken Kontorartikler, porto, trykning m.v Ansvarsforsikring for erhverv Bekæmpelsesmidler Opkrævningsudgifter Snerydning Advokat Vejreparationer: Renovering af stier Rensning af brønde 0 0 Udbedring af revner i asfalt 0 0 ØVRIGE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR RENTER RENTEINDTÆGTER Bank driftkonto 0 Bank opsparingskonto RENTEINDTÆGTER I ALT ÅRETS RESULTAT Side 11 af 13

12 Nabohjælp Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en hjælp både i dagligdagen og i ferien. Nabohjælp handler om at være opmærksom på hinandens boliger og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i nabolaget. Sørg for at naboen kender din dagligdag. Husk altid at give din nabo besked, når du er bortrejst. Giv også et telefonnummer eller en adresse. Så kan naboen altid få fat i dig - hvis der skulle ske noget. Sådan kan naboer hjælpe hinanden Når din nabo er bortrejst, må huset ikke se tomt ud. Du kan f.eks. Tømme postkassen/sørge for at der ikke stikker post ud af brevsprækken Fylde affald i affaldsposen Slå græsplænen/skovle sne Parkere bilen foran huset eller i carporten Hænge vasketøj på tørresnoren. Og du kan selvfølgelig bede naboen om at gøre det samme, når du er bortrejst. Et godt naboskab forebygger kriminalitet i jeres område og skaber tryghed. Mærkater med nabohjælp fås hos dit lokale politi. Når tyven ser disse, er han klar over, at områdets beboere holder øje med hinanden. Det lokale politi møder gerne op med gode råd om, hvordan I bedst hjælper hinanden i netop jeres område. Hvad gør jeg, hvis skaden sker Tag aldrig selv affære. Kontakt altid politiet, hvis noget mistænkeligt finder sted, eller et tyveri bliver opdaget. Nabohjælp skal være en sikker hjælp til dig, din nabo og politiet. Sådan aftaler I nabohjælp Nabohjælp er en god hjælp for alle. Snak med dine naboer om en ordning. Er du medlem af en grundejer- eller beboerforening, så tag det op på næste møde eller arranger selv et møde om nabohjælp Bestyrelsen er i tæt dialog med Htk vedr. lukning af St. Vejleå Kildeplads. Som nævnt på generalforsamlingen sidste år stoppede vandindvindingen på St. Vejleå Kildeplads permanent den 31. juli 2014 Det betyder samtidig lukningen af pumpen på afværgeboringen: Boringen og pumpen er nu lukket og der har hidtil ikke været nogen ændring i grundvandshøjden. De ændringer der har været er pga. nedbør. Side 12 af 13

13 HTK har nøgle til pumpen og boringen hvis det skulle være nødvendigt at starte den igen ved stigende grundvand. Der sker en løbende måling af grundvandsstanden flere steder i området. Grundvandet er pt. ca. 1,5 m nede. Søer: I forbindelse med Ringstedbanen, laves der 3 nye søer. Én ved hjemmeværnshytten, Grønhøjgårdsvej En ved Rødhøjgårdsvej, øst for bjerget En syd for Havetoften / Sydskellet (det bliver den største) Søerne skal have en rensende virkning og skal erstatte den udskiller, der er ved Vandskisøen, udskillerne er den betonklods der ligger der hvor man kommer op fra tunnelen, på vej over til vandskisøerne. De nævnte 3 rensende søer etableres i anden halvdel af Støjvold: Jord fra udgravningerne af søer bruges til støjvold fra tunnel v. Havetoften / Sydskellet, over mod Winthersmindesvej. Volden bliver pænt høj. Højere end vores vold mod motorvejen. Jernbanen er blevet sænket 2 m i forhold til oprindelige planer. Det skulle være ganske vist, at Vejdirektoratet har en støjafskærmning med i deres planer for de næste års investeringer. En afskærmning fra Holmekvarteret forbi vores kvarter til Havetoften. Vi kan kun håbe, at de finder pengene til det. Kort over placering af de nye rensende søer Med venlig hilsen Bestyrelsen Side 13 af 13

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere