Tirsdag d. 14. april klokken 19,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00"

Transkript

1 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor. 4. Rettidigt indkomne forslag. - Forslag om at nedlægge antenneforeningen fra Carsten Meier 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Carsten Elkjær (82), Gitte Jagtman (73), Martin Erdal (22). (Alle er villige til genvalg) 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Forslag: Thomas Olesen (70) & Elo Vodby (33) 8. Valg af 2 revisorer. Forslag: Arne S Lærkeborg (3) & Erik Cornelius-Knudsen (10) 9. Valg af 2 revisorsuppleanter. Forslag: Helle Cornelius-Knudsen (19) & Erling Joost (76) 10. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bilag. Regnskab for 2014 Budgetforslag for 2015 CVR:

2 Ad punkt 2, BERETNING: For året 2014 kan bestyrelsen aflægge følgende beretning: Kontingent Et enkelt medlem ville pludselig ikke betale kontingent til foreningen, samt ikke betale for TV grundpakken. Foreningen har rykket som beskrevet i vedtægterne, derefter er sagen overdraget til en advokat. Advokaten har skrevet til medlemmet for at redegøre for pligten til at betale. Da betaling stadig ikke fandt sted blev sagen overdraget til retten i Glostrup. Sagen om den manglende betaling har løbet side januar Retten i Glostrup afsagde den 27, november 2014 dom i sagen, og grundejerforeningen fik fuldt ud medhold i, at foreningen er berettiget til at opkræve betaling for TVgrundpakken som en del af kontingentet. Bestyrelsen har spurgt foreningens advokat om det er lovligt at refererer domme i indkaldelsen til generalforsamlingen. Advokaten har meddelte at dommen er offentlig, så der er ikke noget til at hindre at sagsforløbet og domme medtages i indkaldelsen. Her uddrag af dommen: DOM Afsagt den 27. november 2014 i sag nr. BS 20E-2932/2013: Rettens begrundelse og afgørelse. Det lægges efter parts- og vidneforklaringerne til grund, at tilslutning til tv grundpakken blev lovligt besluttet på Egeparken Øst generalforsamling i 2011, hvorefter betaling af tv-grundpakken på ca. 600 kr. per husstand per halvår skulle ske over foreningens kontingent, som herefter fra og med 1.halvår af 2012 udgjorde i alt kr. halvårligt. Det lægges endvidere til grund, at Torben Jensen blev nægtet adgang til grundejerforeningens generalforsamling i henholdsvis 2012 og 2013, idet han var i restance overfor grundejerforeningen. Retten finder, at nr. 53, med deklaration tinglyst den 31. juli 1970 på hans parcel er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen og deltage i udgifterne til grundejerforeningens drift. Grundejerforeningens tilslutning til tv-grundpakken blev vurderet økonomisk gunstig, og betaling heraf via foreningens kontingent blev godkendt af et kvalificeret (2/3) flertal på foreningens generalforsamling i 2011i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 10. Retten finder endvidere, at beslutningen var i overensstemmelse med foreningsretlige principper. På dette grundlag findes Torben Jensen som medlem af foreningen at være forpligtet til at betale halvårligt kontingent på kr., der omfatter blandt udgifter til foreningens køb af tv-grundpakken. Grundejerforeningen var efter foreningsvedtægterne berettiget til at afvise et medlem med restance til foreningen fra generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 6, sidste pkt. Herefter findes afvisningen af Torben Jensen fra generalforsamlingen ikke at fritage Torben Jensen fra betalingsforpligtelsen overfor grundejerforeningen. Efter erstatningsansvarsloven 26 skal den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens ære betale den forurettede godtgørelse for tort. Idet grundejerforeningen ifølge foreningsvedtægterne var berettiget til at nægte Torben Jensen, der var i restance til foreningen, adgang til foreningen, findes afvisningen ikke at være retsstridig. Der er herefter ikke grundlag for tortgodtgørelse. Sagsøgerens påstand tages herefter til følge. Da sagsøgeren har fået fuldt medhold, skal sagsøgte betale sagsomkostninger Side 2 af 13

3 I de ca. 2,5 år sagen har løbet har bestyrelsen, brugt rigtig meget tid på sagen, samtidig har den kostet Grundejerforeningen kr. efter at skyldneren har betalt den af retten fastsatte udgift til sagsomkostninger. Der kommer formentlig flere omkostninger i 2015 da nr. 53 ikke har betalt for juli 2014, da kontingent for juli 2014 ikke var med i rettens opgørelse der sluttede pr. 1. juni Det udestående kontingentbeløb for juli 2014 er derfor også overdraget til advokaten for inddrivelse via fogeden. For god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at restancen til foreningen skal være betalt senest 8 dage før en generalforsamling, da retten til at deltage i generalforsamling samt valgbarhed ellers fortabes. Bestyrelsen skal samtidigt gøre opmærksom på, at dette gælder uanset, om man måtte være i besiddelse af en fuldmagt til at møde for et andet medlem af foreningen. VEDLIGEHOLD AF VEJ, BRØNDE SAMT SNERYDNING: På generalforsamlingen i 2013 blev der fra Arne S. Lærkeborg henstillet til bestyrelsen om at se på de lunker der er på vejene og de deraf følgende vandpytter. Vejudvalget har været ude og se på vejene og formanden har talt med Gunnar Dinesen der er vejingeniør og bor i området. Bestyrelsens umiddelbare indstilling er at opfyldning med asfalt formentlig kunne vil flytte vandpytterne. Gunnar Dinesen har lovet at se på vejene ved lejlighed og komme med en redegørelse. Hvis nogle runder beslutter sig for at rette fliser op, fjerne ukrudt så græs samt rive og ordne ved at afholde en såkaldt rundedag, så støtter bestyrelsen sådanne initiativer med en kasse øl/sodavand samt dække udgifterne til indkøb af grus og græsfrø og lignende inde for rimelige grænser. Der har været afhold rundedag i runderne og i SNERYDNING: Der har ikke været behov for snerydning i år. Bestyrelsen har forsat samarbejdet med vognmand Steen Erik Kofoed omkring snerydning. Bestyrelsen har været tilfreds med samarbejdet. Det er bestyrelsen der kontakter Steen Erik Kofoed, når vi ønskede at få fjernet sne. Vognmanden kommer så hurtig han kan, men vores veje får først fjernet sne, når de store veje i kommunen er ryddet. Side 3 af 13

4 Bestyrelsen opdaterede løbende hjemmesiden, så den enkelte grundejer kunne følge med i, hvornår der ville blive fjernet sne. Bestyrelsen understrejer at man har pligt til, at fjerne sne, salte eller gruse uden for/langs parcellen, så post og andre kan færdes på vores veje, uden fare for at falde. UKRUDTSBEKÆMPELSE. Bestyrelsen mener fortsat, at valget af et effektivt ukrudts bekæmpelsesmiddel, er en succes. Grundet de konstante problemer med ukrudt, må dette anses for at være det rigtige. Rundeformændene får hver 1 flaske ukrudts bekæmpelsesmiddel i de små runder, og 2 flasker i de store runder, som middel mod ukrudt i runden. Ukrudtsbekæmpelsen anses er for helt afgørende for, at minimere nedbrydningen af vejbelægningen i overgangen mellem brosten og asfaltbelægning, samt på parkeringsarealerne. Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at belægningen med chaussésten er en del af Grundejerforeningens areal, da chaussésten er dyre at omlægge, må vi på det kraftigste anbefale, at der udføres ukrudtbekæmpelse på runderne mellem chaussésten og asfalten. Bestyrelsen finder i øvrigt anledning til at påpege, at ukrudtsbekæmpelsen på runderne påhviler rundens beboere. Rundeformændene opfordres til at tage initiativer til f.eks. en fælles dag for bekæmpelse af ukrudt samt vedligeholdelse af runden. Bestyrelsen vil gerne understrege, at: hække og buske IKKE må overskride skellinien. Visse steder er hækken mere end én meter ud over skellinien. Det er medlemmernes pligt, at beskære så der er uhindret passage. Hvis man er utilfreds med nogle forhold er det op til den enkelte at anmelde forholdene til Høje Taastrup Kommune, det er ikke et bestyrelses ansvar. Bestyrelsen kan kun opfordre til at man læser foreningens servitutter, inden et byggeri / udvidelse af skur / carport påbegyndes. Bestyrelsen vil gerne minde om vores servitutter, punkt 3. hvor der står: Vedligeholdes beplantning mod sti, vej og grønt område ikke på forsvarlig vis, er kommunen berettiget til at lade vedligeholdelsen foretage på parcelejerens regning. Tilsvarende skal beplantning, som vokser ud på chausséstensbelægningerne, ligeledes fjernes. GRÆSSLÅNING: De vejledende tider er: ANTENNEFORHOLD. Mandag - lørdag: kl Søndag og helligdage: 9 13 TV signalet levers gennem grundejerforeningens antenneanlæg. Foreningen sikre vedligehold samt opgradering af antenneanlægget. TV og radiokanalerne levers at YouSee, gennem grundejerforeningens kabelnet. Grundejerforeningen er ifølge domsafsigelsen af 27. november 2014 berettiget til at opkræver udgiften for grundpakken over kontingentet. Øvrige kanalpakker aftales direkte mellem den enkelte bruger og YouSee, der også opkræver betaling for eventuelle tillægspakker. Der kan også leveres internet og telefoni igennem vores antenneanlæg. Dette bliver ligeledes leveret af YouSee. Ifølge foreningens servitutter er beboerne på Rødhøjgårdsvej 1-90 samt 92 og 94 pligtige at være medlem af grundejerforeningen. Medlemmerne af grundejerforeningen er forpligtet til at deltage i foreningens udgifter. Ifølge vedtægter er grundpakken fra YouSee, en del af foreningens udgifter. Side 4 af 13

5 Vi har i året har haft 2 kabel reparationer, da kablet foran nr blev gravet over grundet etablering af ny hæk. Kablet lå inde på grunden hos en beboer, og vi er derfor været nødt til at reetablere kablet mellem de 2 standere mellem mr. 44 og 46. Desuden var der problemer med en forstærker til signalforsyningen til runderne og Vi har et kabel som YouSee har foreslået at skifte ud for nr. 87, men på nuværende tidspunkt er signalet gennem kablet i orden, og vi venter derfor med at skifte kablet til det tidpunkt hvor signalkvaliteten falder under den af YouSee fastsatte grænse. YouSee holder øje med problemet og melder når det er tid. Såfremt man oplever at signalmodtagelsen er dårlig, bedes man undersøge kvaliteten af naboens signal inden der rettes henvendelse til YouSee Kabel TV. Telefon til YouSee kabel TV er Hvis der er spørgsmål til fællesantennen, kan man kontakte Martin Erdal (nr. 22). på mail adresse FORENINGENS HJEMMESIDE. I år har vi opdateret systemet bag vores hjemmeside, så det nu er muligt at lave siden, så den er nem at vise på mobile enheder samt at vi får mulighed for tilmelding til nyhedsbrev, så man automatisk får en mail når der er opdateringer på siden. Dette er ikke helt færdigt endnu, og vil blive udbygget gradvist som tiden tillader det. Vi arbejder samtidig på et nyt layout, så informationer bliver nemmere at finde. Hvis der er spørgsmål, ønsker eller forslag til hjemmesiden, er man velkommen til at skrive til Martin Erdal (nr. 22) på Forslag til artikler eller gode idéer er meget velkomne. Bestyrelsen opfordre alle medlemmer af grundejerforeningen der har en til at oplyse adressen til bestyrelsen, sådan at der også kan udsendes information via . Informationer af generel karakter, om snerydning, indkaldelser, årsregnskab etc. Medlemmer uden vil selvfølgelig fortsat kunne få informationer på papir. Det vil være en stor hjælp samt en besparelse, at kunne udsende informationer elektronisk. Venligst: Send jeres adresse med fulde navn og adresse til en af bestyrelsens via nedenstående mail adresser. Ved at sende mail adressen til bestyrelsen er man indforstået med fremover at få information via . Indkaldelse til Generalforsamling samt referat herfra vil altid blive omdelt. Søren Olsen nr.64 Jørgen Mariboe nr.36 Gitte Jagtman nr.73 Martin Erdal nr.22 Carsten Elkjær nr.82 Ad punkt 3: REGNSKAB for Se vedlagte bilag. Ad punkt 4: RETTIDIGT INDKOMNE FORSLAG: Foreningen har modtaget nedenstående forslag fra Carsten Meier Side 5 af 13

6 Bestyrelsen har følgende kommentarer til forslaget. Det kan oplyses at der ikke er nogen antenneforening på Rødhøjgårdsvej, men vi har en grundejerforening hvor en af aktiviteterne er et hybridnet, der kan lever TV-signal, internet forbindelse og IP telefoni. Vi ved ikke hvor Carsten Meier har sin viden fra, om de ændrede fremtidige signaler, samt at anlægget ikke kan klare det og det vil koste mange penge for hver parcel. Efter bestyrelsens opfattelse fungerer hybridanlægget som det skal, med levering at TV signaler, internet og IP telefoni. Forslaget fra Carsten Meier, vil efter bestyrelsens opfattelse, derimod komme til at koste medlemmerne penge og ulejlighed ved at etablere en anden TV udbyder, samtidig med at internet og IP telefoni formentlig vil forsvinde. Bestyrelsen kan derfor ikke gå ind for forslaget Ad punkt 5: BUDGET 2015 og FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT: Kontingentet foreslås ændret fra kr.1.331til kr en stigning pr halvår på kr.119 for medlemmer af foreningen og fra kr til kr en stigning pr halvår på kr.44 for associerede medlemmer i nr kun antenne. Med den foreslåede stigning vil det forventede resultat for året blive et overskud på ca. kr. 3200, hvis budgetforslag A vedtages. Ved uændret kontingent vil det forventede resultat for året blive et underskud på ca. kr Budget forslag B. Kontingentindbetalingen/opkrævningen foregår via NETS (Det tidligere PBS, Pengeinstitutternes Betalingsservice). Vi skal kraftigt henstille at alle tilmelder sig automatisk betaling via NETS, derved undgår foreningen at betale gebyr for giro indbetaling og man slipper selv for at huske at indbetale, samt for rykker og rykkergebyr ved manglende betaling. Side 6 af 13

7 Ad punkt 6: VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER: Tre fra bestyrelsen er på valg: Carsten Elkjær Gitte Jagtman Martin Erdal Ad punkt 7: Suppleanter til bestyrelsen: Forslag: Thomas Olesen (70) & Elo Vodby (33) Ad punkt 8: Valg af 2 revisorer: Forslag: Arne S Lærkeborg (3) & Erik Cornelius-Knudsen (10) Ad punkt 9: Valg af 2 revisorsuppleanter. Forslag: Helle Cornelius-Knudsen (19) & Erling Joost (76) Ad punkt 10: Eventuelt: Afslutningsvis skal bestyrelsen rette en tak til de respektive rundeformænd, som i henhold til bestyrelsens optegnelse udgøres af følgende: Rundeformænd: Herunder kan man se hvem der er rundeformand for din runde. Runde Husnummer Rundeformand Anne Dorte Larsen Erik Cornelius Knudsen Kim Espersen Peter Nielsen Kim Mortensen Carsten Meier Anette Andersen Inge Odgaard Thomas Møller Larsen Carsten Elkjær Rundeformands arbejdsopgaver er: 1. Fungere som bestyrelsens forlængede arm. 2. Sørge for den årlige planlægning og udførelse af græsklipning samt rengøring af runden, endvidere aftale med de enkelte parceller i runden, hvornår det er ens tur til at klippe græs, gerne med uddeling af et skema. 3. Være bestyrelsens kontaktperson vedrørende snerydning og glatføre bekæmpelse. 4. Ikke at være politibetjent ; ved nabostridigheder, byggesager, ulovlige parkeringer, parkeringspladser. Disse sager angår ikke foreningen som sådan, men alene de offentlige myndigheder, såsom Høje Taastrup kommune eller politimyndighederne. Bestyrelsen skal hermed opfordre rundeformændene til at fortsætte, samt sikre den nødvendige ukrudtbekæmpelse og eventuelt fylde beton mellem stenene i brostensbelægningerne, samt lave en liste over turnus for slåning af græsset på runden. MVH. Bestyrelsen Side 7 af 13

8 Bilag 1. Regnskab Side 8 af 13

9 Bilag 2 Status Side 9 af 13

10 Bilag 3 Budget forslag A (med kontingent forhøjelse) GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST Forslag til budget for året 2015 KONTINGENT Antal Kontingent Opkrævninger Medlemmer pr gang pr år Grundejerforening Egeparken Øst Moseholmen, kun antenne INDTÆGTER I ALT ORDINÆRE UDGIFTER Antenne Reparation af kabler Dong Energy YouSee Møder Generalforsamling Hjemmeside for Grf.Egeparken 500 Kontorartikler, porto, trykning m.v Ansvarsforsikring for erhverv Bekæmpelsesmidler Opkrævningsudgifter Snerydning Advokat Vejreparationer: Renovering af stier Rensning af brønde 0 Udbedring af revner i asfalt 0 ØVRIGE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR RENTER RENTEINDTÆGTER Bank driftkonto 0 Bank opsparingskonto RENTEINDTÆGTER I ALT ÅRETS RESULTAT Side 10 af 13

11 Bilag 3 Budget forslag B (uden kontingent forhøjelse) GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST Forslag til budget for året 2015 Betalt i KONTINGENT Antal Kontingent Opkrævninger 2014 Medlemmer pr gang pr år Grundejerforening Egeparken Øst Moseholmen, kun antenne INDTÆGTER I ALT ORDINÆRE UDGIFTER Antenne Reparation af kabler Dong Energy YouSee Møder Generalforsamling Hjemmeside for Grf.Egeparken Kontorartikler, porto, trykning m.v Ansvarsforsikring for erhverv Bekæmpelsesmidler Opkrævningsudgifter Snerydning Advokat Vejreparationer: Renovering af stier Rensning af brønde 0 0 Udbedring af revner i asfalt 0 0 ØVRIGE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR RENTER RENTEINDTÆGTER Bank driftkonto 0 Bank opsparingskonto RENTEINDTÆGTER I ALT ÅRETS RESULTAT Side 11 af 13

12 Nabohjælp Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en hjælp både i dagligdagen og i ferien. Nabohjælp handler om at være opmærksom på hinandens boliger og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i nabolaget. Sørg for at naboen kender din dagligdag. Husk altid at give din nabo besked, når du er bortrejst. Giv også et telefonnummer eller en adresse. Så kan naboen altid få fat i dig - hvis der skulle ske noget. Sådan kan naboer hjælpe hinanden Når din nabo er bortrejst, må huset ikke se tomt ud. Du kan f.eks. Tømme postkassen/sørge for at der ikke stikker post ud af brevsprækken Fylde affald i affaldsposen Slå græsplænen/skovle sne Parkere bilen foran huset eller i carporten Hænge vasketøj på tørresnoren. Og du kan selvfølgelig bede naboen om at gøre det samme, når du er bortrejst. Et godt naboskab forebygger kriminalitet i jeres område og skaber tryghed. Mærkater med nabohjælp fås hos dit lokale politi. Når tyven ser disse, er han klar over, at områdets beboere holder øje med hinanden. Det lokale politi møder gerne op med gode råd om, hvordan I bedst hjælper hinanden i netop jeres område. Hvad gør jeg, hvis skaden sker Tag aldrig selv affære. Kontakt altid politiet, hvis noget mistænkeligt finder sted, eller et tyveri bliver opdaget. Nabohjælp skal være en sikker hjælp til dig, din nabo og politiet. Sådan aftaler I nabohjælp Nabohjælp er en god hjælp for alle. Snak med dine naboer om en ordning. Er du medlem af en grundejer- eller beboerforening, så tag det op på næste møde eller arranger selv et møde om nabohjælp Bestyrelsen er i tæt dialog med Htk vedr. lukning af St. Vejleå Kildeplads. Som nævnt på generalforsamlingen sidste år stoppede vandindvindingen på St. Vejleå Kildeplads permanent den 31. juli 2014 Det betyder samtidig lukningen af pumpen på afværgeboringen: Boringen og pumpen er nu lukket og der har hidtil ikke været nogen ændring i grundvandshøjden. De ændringer der har været er pga. nedbør. Side 12 af 13

13 HTK har nøgle til pumpen og boringen hvis det skulle være nødvendigt at starte den igen ved stigende grundvand. Der sker en løbende måling af grundvandsstanden flere steder i området. Grundvandet er pt. ca. 1,5 m nede. Søer: I forbindelse med Ringstedbanen, laves der 3 nye søer. Én ved hjemmeværnshytten, Grønhøjgårdsvej En ved Rødhøjgårdsvej, øst for bjerget En syd for Havetoften / Sydskellet (det bliver den største) Søerne skal have en rensende virkning og skal erstatte den udskiller, der er ved Vandskisøen, udskillerne er den betonklods der ligger der hvor man kommer op fra tunnelen, på vej over til vandskisøerne. De nævnte 3 rensende søer etableres i anden halvdel af Støjvold: Jord fra udgravningerne af søer bruges til støjvold fra tunnel v. Havetoften / Sydskellet, over mod Winthersmindesvej. Volden bliver pænt høj. Højere end vores vold mod motorvejen. Jernbanen er blevet sænket 2 m i forhold til oprindelige planer. Det skulle være ganske vist, at Vejdirektoratet har en støjafskærmning med i deres planer for de næste års investeringer. En afskærmning fra Holmekvarteret forbi vores kvarter til Havetoften. Vi kan kun håbe, at de finder pengene til det. Kort over placering af de nye rensende søer Med venlig hilsen Bestyrelsen Side 13 af 13

Tirsdag d. 12. april 2011. klokken 19,00

Tirsdag d. 12. april 2011. klokken 19,00 Taastrup marts 2011 INDKALDELSE: GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 12. april 2011. klokken 19,00 på GRØNHØJSKOLEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter for Østbirk Antenneforening

Vedtægter for Østbirk Antenneforening Vedtægter for Østbirk Antenneforening 1 Foreningens navn er Østbirk Antenneforening. 2 Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra foreningens økonomiske

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nabohjælp. Det Kriminalpræventive Råd

Nabohjælp. Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig giver en ekstra tryghed. Blot ved en lille ekstra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Information

Information Information 1 1.2.2014 Ordinær generalforsamling 2014 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Mandag den 24.2.2014 Kl. 19.00-22.00 (senest) Kulturhuset Kilden, Mødelokale 1 Dagsorden ifølge

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 21. september 2016 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere