Grundejerforeningen Søndertoften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Søndertoften"

Transkript

1 Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/ Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne og erklærede generalforsamlingen for lovlig. Der var 40 stemmeberettigede medlemmer til stede. 2. Bestyrelsens beretning Formanden gennemgik den skriftlige beretning, der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt. Kommentarer og spørgsmål fra salen: Der blev spurgt, hvad bestyrelsen gjorde for at stoppe overskridelser af deklarationen. Simone 258, der også er grundejerforeningens advokat, svarede for bestyrelsen, da Simone af bestyrelsen tidligere var blevet bedt om at se på reglerne for dette. Reglerne er sådan, at det er kommunens opgave at sørge for at være politimænd i denne sammenhæng. Hvis en beboer føler sig generet af en medbeboers overtrædelse af deklarationen, skal man således klage til kommunen. Kommunen har en i række tilfælde gennem tiderne givet en generel dispensation til overtrædelse af deklarationen, da vi på generalforsamlinger gennem tiderne har vedtaget, at vi har ønsket nogle andre regler end dem, der står i deklarationen. Hvis man klager til kommunen, vil man få oplyst, hvis overtrædelsen er omfattet af en sådan generel dispensation. Det er kommunen, der beslutter, om en eventuel overtrædelse skal føre til, at kommunen forlanger, at overtrædelsen skal ophøre. Kommunen har mulighed for at forlange, at en overtrædelse skal ophøre. De vil typisk give en passende frist for at få forholdene rettet. Hvis forholdene herefter ikke rettes, kan kommunen beslutte, om det skal føre til, at kommunen retter forholdene på beboerens regning. Beslutter kommunen dette, kan kommunen bestille håndværkere til at udføre arbejdet og sende regningen til den pågældende beboer. Hvis beboeren ikke betaler denne, har kommunen mulighed for i sidste ende at lade den pågældende beboers ejendom sælge på tvangsauktion.

2 Det eneste bestyrelsen gør i denne sammenhæng, er at svare på en eventuel henvendelse fra kommunen, der kan finde på at spørge bestyrelsen, om der har været afstemning på en generalforsamling om, at overtrædelsen ønskes tilladt. Det er ikke de løbende generalforsamlinger, der kan bestemme ændring af deklarationen, men kommunen tager alligevel flertallets ønsker med i deres overvejelser, når der skal træffes en afgørelse omkring en given overtrædelse. Så til alle dem, der ønsker ændringer i bebyggelsen, så deklarationen overholdes: Klag til kommunen det er dem, der har magten til at gøre noget ved det. Herudover var der ros fra salen over den skriftlige beretning fra bestyrelsen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kasserer Annette fremlagde regnskabet, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet blev herefter godkendt. Kommentarer og spørgsmål fra salen til regnskabet: På forespørgsel blev det oplyst, at grundejerforeningens penge er fordelt i 3 banker, så der ikke står flere penge i nogen bank, end at der er dækning indenfor bankgarantien, så grundejerforeningen ikke taber penge, hvis en bank skulle lukke. Der blev i 2013 brugt et rigtigt stort beløb på kloakrensning, da der havde været en del problemer med kloakkerne. Der blev derfor gennemført en tv-inspektion, der viste, at kloakkerne visse steder var meget tilstoppede. Alle kloakker er derfor nu blevet spulet og nogle stedet skåret fri for rødder, så nu skulle kloakkerne være i rigtig god stand, så der forventes i de kommende år ikke at skulle bruges penge på kloakker. Der henstilles til alle at lade være med at hælde fedt, sovs og kattegrus i kloakkerne, da det er rigtigt dårligt for kloakkerne. Det hele skal i skraldespanden. Det koster os alle penge, at nogle beboere har fyldt kloakkerne med disse ting ligesom alle andre fremmedlegemer, som vatpinde og hygiejnebind, der også hører til i skraldespanden. Herudover var der ros fra salen over fremlæggelsen af regnskab. 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse og fastsættelse af bidrag fra medlemmer. Forslag fra bestyrelsen om flisefond: Der blev herefter stemt om bestyrelsens forslag til flisefond først om selve oprettelsen herefter om finansieringsforslagene. 1. prioritet blev vedtaget: Der hensættes kr. om året i en ny stifond. Finansieringsforslag 1 blev vedtaget: Betaling til kloakfonden stoppes, så de kr., der årligt er blevet overført til kloakfonden overføres til den nye stifond. De resterende kr. finansieres i det første år ved, at der opkræves 330 kr. ekstra pr. husstand i marts og juni Derefter sættes beløbet ned til 165 kr. ekstra i kvartalet.

3 Kommentarer og spørgsmål fra salen: Der blev spurgt til, om det var bestyrelsens holdning, at gamle fliser skulle genbruges, eller man ville lægge nye, da de gamle fliser mange steder smuldrer helt fra hinanden, så hvis vi nu bruger penge på omlægning af gamle fliser, må det forventes, at der indenfor en kortere årrække skal bruges penge på fliser igen, da de gamle fliser vil smuldre. Det blev oplyst fra bestyrelsen, at der bliver brugt helt nye fliser. Der blev spurgt til, om bestyrelsen sørger for at kontrollere, om fliseomlægningen sker i ordentlig kvalitet, da en beboer havde oplevet, at en omlægning på et stykke ikke var gjort godt nok. Bestyrelsen oplyste, at der bliver kvalitetskontrolleret. Der blev fra salen henstillet til, at hele fliserækker omlægges i stedet for små stykker her og der. Bestyrelsen oplyste, at det også var meningen, men at man havde været nødt til at omlægge små stykker, der var meget skæve. Forslag fra bestyrelsen om kontingent Forslaget blev vedtaget. Incl. Tillægget til stifonden, bliver opkrævningerne vedtaget således: September 2013 : kr. December 2013 : kr. Marts 2014 : kr. Juni 2014 : kr. September 2014 : kr. December 2014 : kr. Kommentarer og spørgsmål fra salen: Der blev drøftet, om det var muligt at nedsætte posten hensat til snerydningsudgifter, da det jo ikke er alle år, at der er særligt meget sne. Bestyrelsen ønskede ikke at nedsætte denne post, da det tidligere så havde givet underskud i regnskabet, når der så kom meget sne, så bestyrelsen ønskede hellere at tage højde for et stort sneår og så få besparelsen ved små snemængder. Det oplystes også fra salen, at det giver større udgifter til snerydning, når der nu er bump på stamvejen. Det blev drøftet, om det ikke bare var en pengemaskine for snerydningsfirmaet, da de bare kom og ryddede selv om, der var meget lidt sne. Bestyrelsen oplyste, at de har holdt øje med snerydningsfirmaet, og der er en detaljeret kontrakt med tidsfrister, som skal overholdes. Det blev fra salen foreslået, om vi ikke bare kunne droppe snerydning, så alle selv rydder, så vi kunne spare de penge. Simone 258 oplyste, at det står i deklarationen, at grundejerforeningen har pligt til at sørge for snerydning, så det vil kræve en ændring af deklarationen.

4 En ændring af deklarationen er i praksis umulig, da der skal være meget tæt på enighed fra alle beboere om dette flertallet kan ikke beslutte det. 5. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen Der måtte en summepause til for at få to yderligere til at opstille, da der ikke var nogen, der meldte sig. Det blev fra dirigenten oplyst, at der skulle en ekstraordinær generalforsamling til, hvis vi ikke kunne få opstillet folk nok til at bestyrelsen blev fuldtallig. Herefter meddelte Poul Theisen nr. 206, at han alligevel gerne ville fortsætte i bestyrelsen, bare ikke som formand. Tom Ejlsborg nr. 137 stillede herefter også op. De opstillede blev herefter valgt. De valgte bestyrelsesmedlemmer er : Gert Boesgaard nr. 278 Baber Kahn nr. 211 Søren Stendal nr. 218 Tom Ejlsborg nr. 137 Poul Theisen nr 206 Sandra Mikkelsen Nr. 14 Tore Jørgensen Nr Valg af suppleanter. De valgte suppleanter er: Poul Theisen nr. 206, der valgte at blive 1 år endnu. Edith Nielsen nr. 290 Sune Lassen nr Valg af revisor og revisorsuppleant Valgt til revisor blev: Valgt til revisorsuppleant: 8. Eventuelt Svend Clausen Beck nr. 86 Alex Pedersen nr. 96 Vejledende afstemning om bestyrelsen skulle arbejde videre med et detaljeret forslag til etablering af nye p-pladser. Forslaget blev efter skriftlig afstemning ikke vedtaget: 17 stemmer for og 18 imod. Kommentarer og spørgsmål fra salen:

5 Der var en længere drøftelse af mange forskellige muligheder og generel opfordring til at holde inden for markeringerne, så de p-pladser vi har, udnyttes bedst muligt. Der var ris til bestyrelsen om dårligt informationsniveau blandt andet om den nye gartnerkontrakt. Bestyrelsen måtte oplyse, at man gerne oplyste om meget mere, men at det var omkostningstungt at skulle trykke og omdele sådan information. Bestyrelsen vil meget gerne oplyse på hjemmesiden, men mangler teknisk hjælp til dette, da ingen i bestyrelsen er skrappe til dette. Tidligere tilbudt hjælp er ikke blevet givet, så hvis der skulle være nogen i grundejerforeningen, der vil hjælpe med dette, vil det blive modtaget med stor tak. Bestyrelsen oplyste, at der er arbejdet med oplysning til nye beboere, så der nu er produceret en brochure til nye beboere. Der blev givet stor ros til bestyrelsen for at tage sig godt af alle vores spørgsmål og interesser i grundejerforeningen og en opfordring til taknemmelighed over, at nogen ønsker at lægge det stykke arbejde for vores alles bedste, set i lyset af, at det var meget svært at få nogen til at stille op overhovedet. Der blev uddelt stor ros til den afgående formand, Poul Theisen 206, for hans store indsats som formand. Der blev uddelt stor ros til den afgående kasserer, Anette Christensen 286, for hendes store indsats som kasserer. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, hvorefter hun takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. Taastrup den 10. januar 2014 Simone 258 Dirigent Bestyrelse Poul Theisen Nr. 206 Tlf Ansvarsområde Kloak Formand Baber Khan Nr. 211 Tlf Ansvarsområde Garage /beboer værktøj Kasserer Tom Ejlsborg Nr. 137 Tlf Ansvarsområde. Økonomi

6 Bestyrelse Gert Boesgaard Nr. 278 Tlf Ansvarsområde Grønne /hvide arealer og storskrald Bestyrelse Tore Jørgensen Nr. 69 Tlf Ansvarsområde Kabel tv stier og veje Bestyrelse Søren Stendal Nr. 218 Tlf Ansvarsområde Belysning Næstformand Sandra Mikkelsen Nr. 14 Tlf Ansvarsområde Legepladser. Suppleanter. Edith Nilsen Nr. 290 Sune Lassen Nr. 172 Revisor Svend Clausen Beck nr. 86 og revisorsuppleant Alex Pedersen Nr. 96 Gårdmand. John nr. 188 Tlf Man må gerne ringe til John, hvis man mangler lys på et skur, da det er ham, der sørger for udskiftning af pærer. Hvis man ønsker, at bestyrelsen tager et emne op, er man altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem pr. mail eller pr. post. Barber Kahn Gert Boedsgaard Søren Stendal Sandra Mikkelsen Tore Jørgensen Poul Theisen

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Referat af den 37. ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2007 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetællere. Torben Hansen blev valgt til dirigent, takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Referat fra 37. ordinære generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2006, kl. 19.30 på Teglmoseskolen. Dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent, sekretær og stemmeoptællere

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere