Czech Airlines Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Travel Guard police nr pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Czech Airlines Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Travel Guard police nr. 87.0.01.121 pr. 01.10.2009"

Transkript

1 Click here for English Czech Airlines Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Travel Guard police nr pr Indholdsfortegnelse: Afbestillingsforsikring CZA pr. 1. oktober 2009 Side 1 af 8

2 Anmeldelse af skade og assistance Dækningsoversigt 1 Anmeldelse af en skade side 3 2 Kontakt informationer side 4 3 Forsikringsbetingelser side 5 4 Generelle vilkår side 8 Anmeldelse af en skade Afbestillingsforsikring CZA pr. 1. oktober 2009 Side 2 af 8

3 Hvordan anmeldes en skade? En anmeldelse af en skade på afbestillingsforsikringen, skal straks ske til SOS International A/S. Anmeldelsen for afbestillingsforsikringen og lægeerklæringen finder du på eller du kan få den tilsendt ved henvendelse til Chartis Europe på For at give en hurtigt og korrekt skadebehandling er det vigtigt at: skadeanmeldelsen er udfyldt med alle nødvendige oplysninger om skaden og den efterspurgte dokumentation er vedlagt anmeldelsen I anmeldelsen er der en vejledning til hvordan anmeldelsen udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges. De anbefales at tage kopi af sagen til eget brug. Kontakt informationer Afbestillingsforsikring CZA pr. 1. oktober 2009 Side 3 af 8

4 SOS International kontaktes ved anmeldelse af skade, spørgsmål til den indsendte anmeldelse og spørgsmål til udbetalingen: SOS International a/s Nitivej Frederiksberg Telefon Fax Travel Guard Kundeservice kontaktes, hvis der er spørgsmål til forsikringsbetingelserne og forsikringspolicen: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Telefon Fax Afbestillingsforsikring CZA pr. 1. oktober 2009 Side 4 af 8

5 Forsikringsbetingelser fællesforsikringsbestemmelser Betingelser nr. CZA Police nr Forsikringsgiver og forsikrede: Forsikringsgiver: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Telefon CVR nr Forsikrede: Forsikrede er den eller de personer som er nævnt i forsikringscertifikatet. Forsikrede skal have fast bopæl i Danmark og være tilmeldt folkeregistret og have et sundhedskort. Forsikrede må ikke være flydt 71 år på tegningstidspunktet. 1.0 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker i den perioden der er nævnt i forsikringscertifikatet, udstedt af Czech Airlines. Det er en betingelse for dækningen at forsikringspræmien er betalt. 2.0 Forsikringens dækning: Dækningsoversigt for afbestillingsforsikringen Forsikringstype Afbestillingsforsikring via Czech Airlines Forsikringssum (DKK) DKK , dog maksimalt flybillettens pris selvrisiko ingen 2.1 Forsikringen dækker når forsikrede som er nævnt i forsikringscertifikatet ikke kan påbegynde rejsen på grund af dødsfald eller alvorlig akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Årsagen skal dokumenteres ved en lægeerklæring hvor det fremgår, at det på baggrund af den medicinske lægelige vurdering, ikke er muligt at påbegynde rejsen. Ved hospitalsindlæggelse, skal forsikrede dokumentere sin indlæggelse samt årsagen hertil Endvidere dækker forsikringen, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af dødsfald, akut opstået sygdom eller tilskadekomst, hos forsikredes ægtefælle/samlever med samme folkeregisteradresse som forsikrede og forsikredes og forsikredes ægtefælles/samlevers: forældre/svigerforældre, stedforældre/stedsvigerforældre børn/svigerbørn eller børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn søskende, stedsøskende svoger/svigerinde bedsteforældre Endvidere dækker forsikringen hvis forsikredes rejseledsager, som står på samme forsikringsbevis og har til hensigt at foretage rejsen sammen med forsikrede, bliver akut syg, kommer akut til skade, bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden. Årsagen til afbestillingen skal dokumenteres ved lægeattest. Afbestillingsforsikring CZA pr. 1. oktober 2009 Side 5 af 8

6 2.1.2 Derudover dækker forsikringen ved: arbejdsgivers uventet opsigelse af forsikrede i perioden fra bestilling af rejsen og indtil afrejse tidspunktet. forsikredes ansættelse hos arbejdsgiver efter en periode med arbejdsløshed. Opstart af arbejde skal ske i perioden fra rejsensbestilling til påbegyndelse af rejsen. brand, indbrud eller vandledningsskade i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen, der kræver forsikredes tilstedeværelse. Politirapport skal foreligge. bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en i virksomheden ansat person inden afrejsen. Politirapport skal foreligge. overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. offentlig indgriben grundet epidemi eller naturkatastrofer inden afrejsen. 2.2 Hvordan erstattes? Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren ikke refunderes, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Sammen med lægeerklæringen indsendes relevante dokumenter afhængig af den konkrete situation, eksempelvis: rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav og vilkår for købet afrejsen. originale flybilletter/elektroniske flybilletter. lægeattest (udgiften til lægeattesten afholdes af forsikrede) dødsattest. politirapport. faktura/rejsebevis. dokumentation for betalte arrangementer i forbindelse med rejsen. andre relevante dokumenter. 2.3 Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke: a. tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder. b. skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser. c. hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen var til stede ved bestilling af rejsen og et behandlingsbehov med stor sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen. d. udgifter som refunderes af rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller andre arrangører. e. afbestilling der skyldes, at formålet med rejsen helt eller delvist ikke kan gennemføres. f. refundering af skatter og afgifter g. refundering af rejser der er betalt med bonus point. h. Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin. i. Deltagelse i kriminelle handlinger. j. Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. Afbestillingsforsikring CZA pr. 1. oktober 2009 Side 6 af 8

7 k. Forsikringsbegivenheder, der skyldes strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før planlagt afgang. Endvidere dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader. l. Forsikringsbegivenheder der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed. m. Forsikringen dækker ikke når den forsikrede person er registreret af nationale eller internationale myndigheder som terrorist eller mistænkt terrorist, medlem af en terrorist organisation, narkotika smugler, eller er involveret i ulovlig handel med atom-, kemiske eller biologiske våben. n. Afbestilling af rejser til eller via følgende lande: Afghanistan, Cuba, Liberia, Sudan, Irak, Congo, Iran, Syrien eller Myanmar. o. Rejser hvor formålet er at arbejde (erhvervsrejser). 2.4 Afbestillingsforsikringens ophør: Afbestillingsforsikringens ophør: Dækningen på afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har checket ind i lufthavnen. Generelle betingelser 3.0 Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer ikke være dækket. Forsikringsbegivenheder, der skyldes at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik er ikke dækket. 4.0 Dobbelt forsikring Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker Chartis kun i det omfang forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. 5.0 Fortrydelsesret Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som er ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Afbestillingsforsikring CZA pr. 1. oktober 2009 Side 7 af 8

8 Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Czech Airlines om, at du har fortrudt forsikringsaftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt forsikringsaftalen, skal gives til Czech Airlines. 6.0 Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. 7.0 Ankenævn for forsikring Chartis er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og Chartis om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til Chartis ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (45) Afbestillingsforsikring CZA pr. 1. oktober 2009 Side 8 af 8

9 Czech Airlines Trip Cancellation Cover Insurance Terms for Travel Guard policy no October Trip Cancellation Cover CZA pr. 1 Oct page 1 of 8

10 Table of Contents: Making a Claim and Assistance Benefits 1 Making a Claim page 3 2 Contact and other Information page 4 3 Insurance Terms page 5 4 General Terms page 8 Trip Cancellation Cover CZA pr. 1 Oct page 2 of 8

11 Making a Claim How to make a claim If you have to cancel your trip you must report it to SOS International A/S immediately. Claim forms are available on or you can call Chartis Europe on and we will send you a claim form. In order for us to handle your claim as quickly and correctly as possible it is important that you: Complete the claim form and that it contains all information material to the claim and that you enclose the correct documentation. The claim form contains a guide on how to complete the form and which documentation you must enclose. We advise you to take a copy of all documents before you send them to SOS International A/S. Trip Cancellation Cover CZA pr. 1 Oct page 3 of 8

12 Contact Information If you want to make a claim or have questions to an ongoing claim please contact SOS International A/S SOS International a/s Nitivej Frederiksberg Telephone Fax If you have questions to the insurance terms or your policy please contact Chartis Service centre Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Telefon Fax Trip Cancellation Cover CZA pr. 1 Oct page 4 of 8

13 1.0 Insurer and policy holder: Insurer: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Telefon CVR nr Policy Holder/Insured: The persons named in the insurance certificate are covered by the cancellation insurance. The insured persons must have permanent residence in Denmark and hold a yellow card and be registered in the national register. The Insurance does not cover if you are more than 71 years old when you take out the insurance. 1.0 Insurance Term and Duration. The insurance covers for the period specified in the insurance certificate issued by Czech Airlines. The insurance does not cover until you have paid the premium. 2.0 Benefits: Table of contents Insurance type Sum insured (DKK) Excess Trip Cancellation Cover DKK , but no more than the price of the plane ticket None 2.1 The insurance covers when the insured named in the insurance certificate cannot commence his/her trip due to sudden serious illness, accident or death. The cause of the trip cancellation must be documented with a medical report which concludes that it is medically impossible for the insured to travel or that the insured has been hospitalised The insurance also covers if the insured cannot travel due to death, sudden serious illness or accident of the insured s/the insured s spouse s or cohabitant s: Parents and parents-in-law, stepparents/stepparents-in-law Children, children-in-law or grandchildren Siblings or stepsiblings Sisters- and brothers-in-law Grandparents Furthermore, the insurance covers if co-travellers named on the same insurance certificate suddenly ill, injured, hospitalised or die. The reason for the cancellation must be substantiated with a medical report The insurance also covers: If during the period between booking his/her trip and departure the insured is given notice from his employer unexpectedly. Trip Cancellation Cover CZA pr. 1 Oct page 5 of 8

14 If during the period between booking his/her trip and departure he insured becomes employed after a period with unemployment. Fire, damage by water or break-in at the insured s house just before departure. The insured must prove the event with a police report. If one of the insured s employees defrauds the insured s business just before departure. The insured must prove the event with a police report. If the insured s business becomes involved in an unofficial strike just before departure. Government intervention caused by a natural disaster or an epidemic before departure. 2.2 Compensation The insurance covers the part of the price for the trip which is not reimbursed by the supplier in the event of an incident covered by the insurance. The insured must submit a claimform and all documents material to the claim e.g.: The travel agent s substantiated claim in writing and a copy of the booking conditions. Original tickets. Medical report (paid by the insured) Death certificate. Police report Invoice/itinerary. Receipts for purchase of tickets or events planned in connection with the trip. Other relevant documents. 2.3 Exclusions: The insurance does not cover: a. Loss caused by the suppliers insolvency, bankruptcy or failure to fulfil it s financial obligations as a carrier or travel agent. b. Claims caused by stress, depression or any other mental disorder. c. If the insured were ill or injured at the time when he/she booked the trip and the need for medical treatment is to be expected before departure. d. Expenses reimbursed to the insured by the travel agent, the hotel, airline company or any other supplier. e. Cancellation because the insured is partly or wholly unable to fulfil the purpose of his/her trip. f. Reimbursement of taxes or duties. g. Reimbursement of trips purchased with bonus points. h. Events which regardless of the insured s state or soundness of mindhe/she causes intentionally or by gross negligence, or as a result of self-inflicted intoxication, or under the influence of drugs or other poisonous substances, or as result of the insured s abuse of medicine; i. Participation in criminal acts. j. Participation in fights except for self-defence k. Events caused by civil unrest, lockouts or picketing. These events include strikes, or threats of strikes announced more than 24 hours before the scheduled flight. l. Events which occur as a result of new laws, regulations or instructions promulgated or laid down by a government or any other public authority; Trip Cancellation Cover CZA pr. 1 Oct page 6 of 8

15 m. The insurance does not cover if the insured has been registered as a terrorist by national or international authorities, or if the insured is under suspicion for terrorism, member of a terrorist organisation, a drug smuggler, or if the insured is involved in illegal trade with nuclear, chemical or biological weapons. n. Cancellation of trips to or via; Afghanistan, Congo, Cuba, Liberia, Sudan, Iraq, Iran, Myanmar or Syria. o. Business travel 2.4 End of Cancellation Cover: The cancellation cover ends when the insured has checked in to the airport. General Terms 3.0 War and Nuclear damage The insurance does not cover any events arising out of war, civil war or similar events, sabotage, terrorism, revolutions or civil unrest. Any event arising from a deliberate military intervention in the situations listed above are also excluded from the cover. The insurance does not cover events caused by a government s decision to suspend flights or other types of a public transport. 4.0 Dual Insurance In case of dual insurance the insurer only covers to the extent that the insured is not eligible for a cover elsewhere 5.0 Cancellation Right The insured has the right to cancellation pursuant to the Consumer Contracts Act part 4a, consolidation Act no. 886 of 23 December 1987 amended to Act 262 of 6 May Cooling-off period The deadline for cancellation of the insurance is 2 weeks starting the day you receive the insurance terms. If you receive the terms before you have received the insurance agreement the deadline will be 2 weeks starting when you have received the agreement. How to cancel the insurance? You must contact Czech Airlines and cancel the insurance before the cooling-off period ends. If you do it in writing and mail it you must send the letter before the cooling-off period ends. Trip Cancellation Cover CZA pr. 1 Oct page 7 of 8

16 6.0 The Insurance Contracts Act The insurance shall be subject to the statutory provisions of the Insurance Contracts Act unless specifically derogated by the terms of this insurance. 7.0 The Insurance Board of Appeal In case of a dispute between the Insured and Chartis the Insured may complain to Chartis about the decision. Chartis will then re-evaluate the decision. If the re-evaluation does not lead to agreement between the parties the Insured may complain to the Insurance Board of Appeal: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (45) The Insured must complete complaint form which must be sent to the board along with payment for a complaint fee. The rates and complaint forms are available on the board s website or by phone. Tel Trip Cancellation Cover CZA pr. 1 Oct page 8 of 8

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere