LO Plus Tandforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO Plus Tandforsikring"

Transkript

1 LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2 Fortrydelsesret En indgået forsikringsaftale kan efter forbrugeraftalelovens 17 fortrydes. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag aftalen er indgået, f.eks. ved underskrift på kontrakten eller afgivet bestillingen via internettet. Efter forbrugeraftaleloven er der krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før disse oplysninger er modtaget på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis bestillingen afgives mandag den 1. og de nævnte oplysninger er modtaget, er der frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Modtages oplysningerne først senere, f.eks. onsdag den 3., er der frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan der ventes til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Alka underrettes om, at aftalen er fortrudt. Hvis underretning gives skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal den blot sendes inden fristens udløb. Som bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan fortrydelsen f.eks. sendes som anbefalet brev og postkvitteringen kan opbevares. Underretning om fortrydelsen skal gives til et af følgende steder: Alka Forsikring Engelholm Allé Taastrup Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser har nedenstående ord følgende betydning: Forsikrede Forsikrede er den person, som i kraft af sit medlemskab af LO Plus har tegnet LO Plus Tandforsikring, og hvis tænder er dækket af forsikringen. Den forsikrede vil fremgå på forsikringsbeviset. Tandsæt Ved tandsæt forstås forsikredes tænder, tandkød og kæbeknogler. Regelmæssige tandlægebesøg Ved regelmæssige tandlægebesøg forstås, at forsikrede får foretaget almindelige regelmæssige undersøgelser hos autoriseret tandlæge og med den frekvens, der er fastsat af forsikredes tandlæge, dog minimum 1 gang pr. år. Forsikringsår Omfatter de perioder, hvor forsikringen er i kraft. Første forsikringsår løber fra forsikringens tegningstidspunkt og frem til den efterfølgende 1. maj. Hvis forsikringen fortsat er i kraft, starter herefter et nyt forsikringsår, som igen løber frem til næste 1. maj og så videre. Forsikringstiden Omfatter hele den periode, hvor forsikringen har været i kraft fra tegningstidspunktet og indtil forsikringen ophører jf. punkt 13. Personoplysninger I forbindelse med etablering af forsikringen har forsikrede givet samtykke til, at de afgivne oplysninger må benyttes af og udveksles mellem LO Plus, dit forbund, DT-Administration, Dansk Tandforsikring og Forsikrings- Aktieselskabet Alka, til brug for administration af forsikringen. Som kunde har du mulighed for at få oplyst hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du kontakte Alka forsikring. Informationer fra Alka Ønsker du ikke informationer fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka Forsikring. 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Aftalen Hvem kan tegne forsikringen? informationer Betingelser for at dækningen er i kraft Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker ikke Forsikringssum Selvrisiko Anmeldelse af skade Beregning af erstatning Pristalsregulering Betaling af præmie Hvornår ophører forsikringen? Ændring af præmie og forsikringsbetingelser Anden dækning af udgifter Bortfald af krav Klagemuligheder...7 3

4 1 Aftalen LO Plus Tandforsikring (herefter kaldet forsikringen) tegnes i Forsikrings-Aktieselskabet Alka (herefter kaldet Alka). Forsikringsaftalen består af nærværende forsikringsbetingelser, samt det forsikringsbevis, som udstedes til den forsikrede ved tegning af forsikringen. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, hvis den ikke er fraveget i forsikringsbetingelserne. 2 Hvem kan tegne forsikringen? Medlemmer af LO Plus, som er mellem 18 og 65 år, kan tegne forsikringen (herefter kaldet forsikrede). 3 informationer Al information fra Alka til den forsikrede sker via , herunder fremsendelse af forsikringsbevis og -betingelser, oplysninger om fornyelse, løbende præmiebetaling samt ændringer i forsikringsaftalen. Det er derfor en betingelse for at have forsikringen, at Alka får oplyst en adresse, hvortil informationer kan sendes. Forsikrede er forpligtet til straks at oplyse Alka om eventuelle ændringer i adressen. 4 Betingelser for at dækningen er i kraft Hvis forsikrede har gået til regelmæssige tandlægebesøg i de seneste 2 år før tegning af forsikringen, træder dækningen i kraft fra tegningstidspunktet. Opfylder forsikrede ikke ovenstående betingelse om regelmæssige tandlægebesøg, skal forsikrede dokumentere sin tandstatus overfor Alka, inden dækningen træder i kraft. Tandstatus dokumenteres ved, at den forsikrede indsender et tandstatusskema til Alka. Skemaet vil herefter være Alkas vurderingsgrundlag i forbindelse med afgørelser af fremtidige erstatninger. Udgifter til udarbejdelse af tandstatusskema afholdes af den forsikrede selv. Tandstatusskema kan findes på tand Efter forsikringens ikrafttræden er det desuden en betingelse for opretholdelse af forsikringsdækning, at den forsikrede fortsætter med regelmæssige tandlægebesøg. 5 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker udgifter til regelmæssige undersøgelser, tandrensning, røntgenoptagelse, almindelige forebyggende behandlinger samt alle behandlinger af egentlig sygdom eller skade i forsikredes tandsæt. Se punkt 10 vedrørende beregning af erstatning. Det er en betingelse, at behandlingen foretages af en praktiserende tandlæge i et EU/EØS-land. Hvis behandlingen foretages uden for Danmark, kan Alka stille krav om, at dokumentation for behandling, herunder regning, journal og lignede materiale oversættes til dansk af autoriseret oversætter og for forsikredes regning. 4

5 6 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke udgifter til følgende behandlinger af forsikredes tandsæt: 6.1 Kosmetiske tandbehandlinger Alle former for kosmetiske behandlinger. Som kosmetiske behandlinger betragtes behandlinger, hvis primære formål er at give forsikredes tandsæt et bedre udseende, uden der er tale om behandling af egentlig sygdom i tandsættet, herunder: afblegning af tænder, anden behandling af misfarvede tænder, udskiftning af tandfyldning, der ikke er defekt, tandregulering, og plast- og porcelænsfacader samt andre typer behandlinger, der kan sidestilles hermed. 6.2 Bestående sygdom eller skade på tegningstidspunktet Al sygdom og skade i forsikredes tandsæt, som er opstået inden tegning af forsikringen, og som: er behandlingskrævende. forsikrede har kendskab til, eller burde have kendskab til, og som er behandlingskrævende. er fundet og journaliserede. forsikrede har undladt at få udført anbefalede og nødvendige behandlinger, og som efterfølgende kræver behandling. er senere forværringer og følger af tilstande, hvor der ikke er foretaget den nødvendige behandling. Er ovennævnte tilstande til stede pa tegningstidspunktet, skal disse være fuldt behandlet og udbedret ud fra normal tandlægefaglig anbefaling, førend dækning af eventuelt senere opståede og behandlingskrævende tilstande i det pågældende område i tandsættet kan opnås. 6.3 Bideskinner Alle former for bideskinner, medmindre der er tale om en bideskinne, der indgår som en del af behandlingen i forbindelse med skade på forsikredes kæbe. I det tilfælde kan der dækkes én bideskinne pr. skade. 6.4 Implantater Implantater indsat inden forsikringens tegning, medmindre det kan dokumenteres, at de er indsat minimum 5 år inden forsikringens tegning. For implantater, der er omfattet af forsikringen, vil punkt 6.2 også være gældende 6.5 Manglende regelmæssige tandlægebesøg Alle behandlinger, hvis forsikrede ikke opfylder betingelserne om regelmæssig tandlægebesøg jf. punkt Følgeskader fra smykker og lignende Alle skader på tandsættet, der er opstået som følge af forsikredes brug af smykker, som limes på tænderne, piercinger i og omkring munden samt andre typer udsmykninger, der kan sidestilles hermed. 6.7 Garantiarbejde og fejlbehandling Behandling, som er omfattet af garantiordning aftalt mellem tandlægen og den forsikrede, samt fejlbehandling, som tandlægen er forpligtet til at erstatte eller udbedre. 6.8 Fortsæt, grov uagtsomhed og andet Skader på forsikredes tandsæt, som er forvoldt: med fortsæt/vilje, ved grov uagtsomhed, under påvirkning af alkohol, narkotika, medicin eller andre rusmidler og giftstoffer, og under slagsmål og håndgemæng. 6.9 Uroligheder og andre særlige situationer Alle behandlinger som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder, epidemier, nuklear påvirkning eller andre former for force majeure. 7 Forsikringssum Forsikringssummen fremgår af forsikringsbeviset, og reguleres hvert år jf. punkt 11. Den samlede erstatning for et forsikringsår kan ikke overstige forsikringssummen, uanset antallet af behandlinger. 8 Selvrisiko Selvrisikoen, der gælder for forsikringen, fremgår af forsikringsbeviset, og reguleres hvert år jf. punkt 11. Selvrisikoen betyder, at forsikrede alene kan få erstattet den del af de samlede dækningsberettigede behandlingsudgifter indenfor et forsikringsår, som overstiger selvrisikoens størrelse. Forsikrede betaler kun én selvrisiko pr. forsikringsår uanset antallet af behandlinger. 5

6 9 Anmeldelse af skade Forsikrede skal hurtigst muligt anmelde krav om erstatning til Alka. Udbetaling af erstatning er betinget af, at forsikrede indsender de oplysninger, som Alka skønner nødvendige for at kunne tage stilling til anmeldelsen, herunder tandlægejournal for de seneste 2 år samt betalt faktura for behandlingen. Eventuelle udgifter til tandlægejournal og anden dokumentation afholdes af den forsikrede selv. Udbetaling af erstatning skal ske til en konto i et dansk pengeinstitut, som anvises af forsikrede. 10 Beregning af erstatning Forsikredes udgifter til behandlinger erstattes med op til de beløb, som fremgår af den på behandlingstidspunktet gældende erstatningsoversigt. Oversigten udleveres som en del af aftalen, og findes i øvrigt på For behandlinger, hvor erstatningsbeløbet ikke fremgår af erstatningsoversigten, dækkes med rimelige og nødvendige udgifter, som fastsættes af Alka i det konkrete tilfælde. Den samlede erstatning for et forsikringsår beregnes som summen af dækningsberettigede udgifter for behandlinger, der er diagnosticeret/ journaliseret hos forsikredes tandlæge i det pågældende forsikringsår, fratrukket selvrisikoen jf. punkt 8. Det er således ikke afgørende, hvornår kravet fremsættes, eller behandlingen påbegyndes eller afsluttes, men alene hvornår den behandlingskrævende tilstand er diagnosticeret/journaliseret. Hvis en skade eller lidelse, ud fra et normalt tandlægefagligt vurderet forløb, kræver mere end en behandling, betragtes dette som én samlet skade, også selvom behandlingerne gennemføres indenfor mere end 1 forsikringsår. For eksempel vil en rodbehandling og en planlagt efterfølgende påsætning af krone blive betragtet som én samlet skade og behandling. De samlede udgifter hertil vil indgå i beregningen af den maksimale erstatning i det forsikringsår, hvor rodbehandlingen blev diagnosticeret, og der vil kun blive beregnet én selvrisiko. Erstatningen kan aldrig overstige de faktiske behandlingsudgifter. 11 Pristalsregulering Forsikringssum, selvrisiko og præmie pristalsreguleres hver 1. maj med samme stigningstakst som i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettopristal for juli. Falder pristallet, fastholdes forsikringssum, selvrisiko og præmie på opnået niveau. 12 Betaling af præmie Første præmie forfalder til betaling, når forsikringen tegnes. Senere præmier forfalder årligt forud pr. 1. maj. Tegnes forsikringen senere end 100 dage før en 1. maj, betales én samlet præmie, der dækker den restende del af forsikringsåret samt hele det efterfølgende forsikringsår. Betales præmien ikke rettidigt, sender Alka en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales indenfor den angivne frist. Hvis Alka har udsendt en sådan påmindelse, er Alka berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. Forsikringen skal betales via et kreditkort, som accepteres af Alka. Alka bemyndiges til at trække alle nuværende og fremtidige forfaldne præmier. Inden ethvert træk på kreditkortet sender Alka en til den af forsikrede oplyste adresse med informationer herom. en gælder for Alkas påkrav om præmiebetaling. 13 Hvornår ophører forsikringen? 13.1 Automatisk ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører automatisk i følgende situationer: Ved manglende indbetaling af præmie jf. punkt 12. Når forsikrede meldes ud af LO Plus. Hvis udmeldelsen sker inden 1. januar, ophører forsikringen ved udgangen af det pågældende forsikringsår. Sker udmeldelsen efter 1. januar, ophører forsikringen ved udgangen af det efterfølgende forsikringsår. Ved udgangen af det kalenderår, hvori forsikrede fylder 65 år. Ved forsikredes død Hvis forsikrede opsiger forsikringen Forsikrede kan skriftligt opsige forsikringen med 30 dages varsel til 1. maj. 6

7 13.3 Hvis Alka opsiger forsikringen Alka kan opsige forsikringen: med mindst 3 måneders varsel til 1. maj. uden varsel, hvis forsikrede ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse svigagtigt har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for Alka. Uanset årsagen til ophør, vil forsikringen ikke have opnået nogen form for værdi ved udtræden af forsikringsforholdet. 14 Ændring af præmie og forsikringsbetingelser Udover almindelig pristalsregulering jf. punkt 11 er Alka berettiget til at foretage ændringer i præmie, og ændringer i forsikringsbetingelser med mindst 3 måneders varsel til 1. maj. 17 Klagemuligheder Ved uoverensstemmelser med Alka, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på særligt klageskema, der kan rekvireres hos Alka Forsikring, Forbrugerrådet, Forsikringsoplysningen eller Ankenævnets sekretariat. Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet for Forsikring fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Ankenævnets adresse er Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, Tlf mellem kl og Anden dækning af udgifter Dækkes behandlingsudgifterne af det offentlige, eller af en anden forsikring, er disse udgifter ikke dækket af forsikringen. 16 Bortfald af krav Et eventuelt krav bortfalder, hvis det ikke er fremsat skriftligt overfor Alka inden forsikredes død. Udtræder den forsikrede af forsikringen, skal et krav om udbetaling af erstatning fremsættes skriftligt overfor Alka inden 6 måneder herefter. I øvrige situationer gælder den til enhver tid gældende lovgivning om forældelse. 7

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere