Forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP

2 FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr Forsikringen 1.1 Hvem er omfattet af forsikringen? a) Kortindehaver, dvs. enhver indehaver af et gyldigt dansk udstedt Eurocard (privatkort) hovedkort eller dobbeltkort. b) Kortindehavers medrejsende ægtefælle/samlever. Samlever skal være tilmeldt folkeregisteret på samme adresse som kortindehaver. c) Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortindehaveren: - Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn under 18 år dækkes uanset bopæl. - Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortindehaver, og når disse er under fuldtidsuddannelse. Forsikringen omfatter også personer, der udfører manuelt arbejde, dog undtagen personer, der arbejder på boreplatforme offshore. Ligeledes er besætningsmedlemmer under flyvning i luftfartøjer ikke omfattet Krav til betalingsform Flyrejser og pakkerejser (se definition på side 11) omfattes alene af forsikringen, når følgende betingelser er opfyldt: a) For private ferierejser, at rejsen er betalt med dit private kort eller andet af Eurocard, SEB Kort eller Diners Club Danmark udstedt privatkort. Ved betalt med forstås i denne sammenhæng, at: 1) Den fulde pris for flybilletten/pakkerejsen eller 2) Ved bonusrejser, at skatter og afgifter er betalt med et af ovennævnte kort. 1.2 Hvor dækkes? - Forsikringen dækker afbestilling af ferierejser i hele verden uanset bopælsland. Forsikringen dækker udelukkende på private ferierejser. Der dækkes ikke under erhvervsrejser eller kombinerede ferie- og erhvervsrejser. - Rejsen skal gå til et sted uden for bopælslandet. 2.0 Forsikringstager og forsikringsgiver Forsikringstager er: Eurocard Park Allé Brøndby Telefon (+45) Telefax (+45) CVR-nr

3 Forsikringsgiver er: Chartis Europe S.A. (American International Group) (Herefter kaldet Chartis) Kalvebod Brygge København V Telefon (+45) CVR-nr Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til SOS International a/s. Forsikrede/sikrede er pligtig til at give selskabet de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales. Ved afbestilling af rejsen skal forsikrede straks kontakte såvel SOS Internationals døgnservice som rejsebureauet/ luftfartsselskabet samt eventuelle andre serviceleverandører som biludlejningsselskab, hotel og ferieboligudlejer. SOS International a/s - (Herefter kaldet SOS) Nitivej Frederiksberg Telefon (+45) Telefon (+45) mellem kl til i forbindelse med skadeservice Telefax (+45) Ved anmeldelse af skade bedes følgende oplyst: - Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på Eurocard hovedkort. - Sted og telefonnummer, hvor forsikrede kan træffes. - En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. 3.1 Udbetaling Erstatning udbetales, så snart selskabet har modtaget de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at fastslå selskabets forpligtelse og erstatningens størrelse. Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som skal påføres skadeanmeldelsen. 4.0 Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes: a. Forsikredes handlinger med fortsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer samt ved misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. b. Deltagelse i kriminelle handlinger. c. Deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar. d. Kroniske lidelser, dvs. lidelser, der har vist symp tomer eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet. Dog dækker forsikringen, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. At lidelsen er stabil betyder, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: - Været hospitalsindlagt. - Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg). - Fået foretaget ændringer i medicinering. Endvidere dækker forsikringen ikke rejser i bopælslandet 4.1 Forsikringen omfatter ikke skader/begivenheder, der skyldes: - Offentlig transportørs konkurs. - Civile uroligheder, lockout og/eller blokader, herunder strejke eller trussel om strejke anmeldt tidligere end 24 timer før planlagt afgang. - Nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed.

4 5.0 Krig m.v. Forsikringen dækker ikke: - Forsikringsbegivenheder, der følger af krig, krigslignende tilstande, terror, sabotage, oprør, borgerlige uroligheder eller atomulykker. - Skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer. Forsikringen dækker: - Hvis forhold, som nævnt ovenfor, indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet. - Maksimalt 1 måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af: - At der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i krig, krigslignende tilstand, oprør, borgerlige uroligheder eller har været udsat for en atomulykke. - At Udenrigsministeriet på baggrund af terrorisme eller sabotage ikke fraråder rejser til landet. - At forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. - At konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes arbejde på atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at myndighederne pga. ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 6.0 Dobbelt forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 7.0 Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 8.0 Regres Efter udbetaling af erstatning indtræder selskabet i alle forsikredes rettigheder. Dette gælder også i relation til krav rejst mod flyselskaber på baggrund af EU forordninger. 9.0 Ankenævn for forsikring Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede og Chartis om forsikringens dækning eller betingelser, og forsikrede ikke kan opnå et tilfredsstillende resultat efter fornyet henvendelse til Chartis, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås ved henvendelse til Chartis, Ankenævnet eller Forbrugerrådet. Ankenævnet kan kun behandle klagen, hvis forsikrede betaler et gebyr. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (+45) Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

5 Sektion B Afbestillingsforsikring 1.0 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen inkluderer følgende dækning: Afbestilling (2.0) 2.0 Afbestilling Afbestillingsforsikringen dækker kun den del af rejsen, som er betalt med kortet. 2.1 Hvad dækkes? Det er en betingelse for dækningen, at kreditkortet er anskaffet, før rejsens depositum betales. Forsikringen dækker afbestilling af den bestilte rejse, når det ved lægeattest dokumenteres, at den ikke kan påbegyndes på grund af akut sygdom, akut tilskadekomst eller dødsfald hos en af de forsikrede eller disses: - Ægtefælle eller samlever. - Forældre eller svigerforældre. - Børn, svigerbørn eller børnebørn. - Søskende. - Bedsteforældre. - Svigerinder og svogre. Desuden dækker forsikringen afbestilling, der skyldes, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentligt skade som følge af: - Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed, såfremt der foreligger politirapport. - Brand i forsikredes bil/campingvogn, hvor personlige ejendele, der var beregnet til brug for ferie, i væsentlig omfang er blevet tilintetgjort/beskadiget af røg og varme. - Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en ansat person inden afrejsen, såfremt der foreligger politirapport. - Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Forsikringen er udvidet til at omfatte afbestilling af personaleansvarliges rejse på grund af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Endvidere dækker forsikringen: - Hvis forsikrede er omfattet af strejke og derfor ifølge overenskomsten ikke må holde ferie, jf. ferielovens 13 stk Hvis offentlig myndighed på grund af epidemi, inden det planlagte afrejsetidspunkt, fraråder at rejse til det berørte land/område pga. smittefare. Ved offentlig myndighed menes, at enten de danske myndigheder eller det berørte lands offentlige myndighed fraråder indrejse i landet/området pga. smittefare. - Hvis offentlig myndighed på grund af naturkatastrofe, inden det planlagte afrejsetidspunkt, fraråder at rejse til det berørte land/område pga., at: - området er evakueret, - opholdsstedet ikke kan beboes, - der er fare for sundheden. - Hvis forsikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten. Det er en betingelse, at rejsen omgående afbestilles over for rejsearrangøren og SOS. 2.2 Forsikringen dækker ikke: - Udgifter, som refunderes af rejsebureauet, ferieboligudlejer, hotellet eller luftfartsselskabet. - Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder. - Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser.

6 - Hvis årsagen til afbestillingen var til stede, da rejsen blev bestilt eller ved betaling af depositum. - Hvis afbestilling af rejsen skyldes forsikredes nervøsitet for at rejse til et berørt område, hvortil det ikke direkte frarådes at rejse til. - Afbestilling, der skyldes, at formålet med rejsen helt eller delvist ikke kan gennemføres. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Hvordan erstattes? Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Arrangerer forsikrede selv rejsen, dækkes de udgifter, som transportør, hotel, ferieboligudlejer o.l. kan kræve betalt, jf. vilkårene for køb af transport, leje af hotelværelse, feriebolig m.m. Sammen med anmeldelsen skal der indsendes følgende: - Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav vedlagt vilkårene for købet af rejsen. - Lægeerklæring i udfyldt stand. - Ubenyttede transportbilletter, print af rejseplan ved billetløs rejse. - Dødsattest. - Politirapport. - Andet relevant materiale. Forsikringen dækker op til DKK ,00, uanset antallet af forsikrede personer. 2.4 Afbestillingsforsikringens ophør Dækningen på afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har checket ind i lufthavnen eller sidder i det transportmiddel, som benyttes til at foretage rejsen i jf. rejseplanen. Ved rejser i egen bil ophører dækningen, når forsikrede sidder i sin bil for at påbegynde sin rejse. Pakkerejse En pakkerejse er, jf. Lov om pakkerejser 2 (lov nr. 472 af ), defineret som: Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst 2 af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: 1) Transport, 2) Indkvartering, 3) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. Eurocard udstedes og drives af SEB Kort Danmark, filial af SEB Kort AB.

7 PI0W_E /V02 Eurocard Park Allé Brøndby Telefon (+45) eurocard.dk

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Guld og MasterCard Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget produktgaranti

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere