Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen"

Transkript

1 Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013

2 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, lettere sindslidelser og/ eller social handicaps. Alle har behov for støtte til hverdagslivet på forskellig vis. Bofællesskabet et tilbud til de unge, der er i stand til, at klare sig selvstændigt uden støtte i nattetimerne. Der er 5 lejligheder + 3 akutboligere, fælleskøkken og opholdsrum i stueetagen, samt 5 lejligheder på 1. og 2. sal, hvor de unge har samme adgang til fællesarealerne. Der er en fast normering til stedet på 2,02 fuldtidsstilling. Derudover kan de unge modtage støtte efter visitering af 85 ydelser. Hver beboer får udover at have kontakt med det faste personale i bofællesskabet tilknyttet en støttekontaktperson. Denne kan være en af medarbejderne i bofællesskabet, eller det kan være en støttekontaktperson, som er ansat til at varetage 85 ydelser for beboerne individuelt. Sigtet er at beboerne så vidt muligt skal støttes til at komme i aktivering, beskæftigelse, eller i gang med uddannelse. Det betyder, at de unge er væk fra bofællesskabet i dagtiden. Bofællesskabet er beliggende i en ældre bygning, med adgang til haveareal, samt terrasse. Det ligger i gåafstand til indkøbsmuligheder. Bofællesskabet er organiseret under Ærø Kommunes Voksenområde, Psykiatri og misbrug, som i øvrigt varetager kommunes socialpsykiatri.

3 Overordnet kvalitetsstandard Målgruppe Mål for Kriterier for tildeling af Indhold Hyppighed Unge ml år med forskellige psykiske handicaps, udviklingshæmmede, lettere psykisk lidelse, udviklingsforstyrrelser og/eller så svære sociale problemer, at det på forskellig vis vanskeliggør deres hverdag. Der har brug for støtte i hverdagslivet. Der har brug for social støtte. Der kan profitere af at bo i et bofællesskab. Der har brug for bo træning. Der er indstillet på at samarbejde med relevante fagpersoner. Målet med er: At støtte til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder. At opnå en større grad af selvstændighed. At beboeren kan fortage relevante valg i forhold til eget liv. At beboeren får mulighed for samvær og socialt fællesskab med andre beboere. At beboeren kan blive i stand til, at mestre et tilfredsstillende liv i egen bolig. At begrænse de negative følgevirkninger af handicap. At beboeren har en oplevelse af, at have en meningsfuld hverdag. At beboeren er i stand til at kunne klare sig uden støtte i nattetimerne. Den primære indsats er pædagogisk støtte og vejledning til udvikling og vedligeholdelse af sociale og personlige kompetencer. Der arbejdes med de kognitive og motiverende redskaber, samt principperne fra Appreciative Inquirey til at støtte beboerne i en trænende og rehabiliterende indsats, frem mod det mål de har sat sig. Der er som udgangspunkt en medarbejder i bofællesskabet af gangen: Hverdage fra kl , samt igen fra kl Weekender fra kl Medarbejderen skal varetage fællesaktiviteter, som også kan være ud af huset aktiviteter, hvilket betyder, at der i det tidsrum ikke er personale tilstede i fællesrummet. Beboerne kan udover ovenstående være tildelt 85 ydelser

4 individuelt. Indsatsen omfatter ikke Egenbetaling Hvem leverer Psykologbistand, terapiforløb, diætistvejledning, misbrugsbehandling. Beboerne betaler husleje, vand, varme og el for egen bolig. Herudover betaler beboeren et månedligt beløb til en fælles kasse til dækning af rengøringsartikler, tv licens, samt internetforbindelse. Bofællesskabet Østersøen Gasværksvej Marstal Tlf Bofællesskabet er organiseret under Job- og Voksenområdet Ærø Kommune Psykiatri og misbrug Statene Ærøskøbing Souschef : Jette Bernsen Tlf Krav til leverandør Det er et krav at der arbejdes: Ud fra princippet om mindst mulig indgriben. At der i det daglige er fokus på hjælp til selvhjælp. Udviklingsorienteret og målrettet. Motiverende. Anerkendende og ligeværdigt. Herudover er der krav om, at: Medarbejderne i samarbejde med beboeren udarbejder en pædagogisk plan med udgangspunkt i beboerens 141 handleplan. Medarbejderne dokumenterer i Aveleo Medarbejderne indhenter relevante samtykkeerklæringer i forhold til samarbejdspartnere. Medarbejderne har en pædagogisk-, socialfaglig- eller sundhedsfaglig uddannelse, eller er over halvfærdig med en uddannelse rettet mod området og har en særlig viden inden for området. Medarbejderne orienterer beboerne om bofællesskabets husregler, rygeregler mv. Medarbejderne udarbejder status til brug for

5 myndighedsafdelingen. Opfølgning på Kontaktpersonen udarbejder sammen med beboeren en status til opfølgning på beboerens 141 handleplan, som sendes til Myndighedsafdelingen, Ærø Kommune Beboeren inviteres efterfølgende til et møde med sagsbehandleren. Mødet kan foregå i Voksenafdelingen eller i beboerens egen bolig. Dokumentation af i Aveleo. Lovgrundlag Lov om social service 85 Afgørelse, Ansøgning om visitation til tilbud efter SL 85 fra borgere i Ærø klage og Kommune, sker ved indsendelse af ansøgningsskema til ankemulighed Voksenområdet, Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside I forbindelse med at borgeren tilbydes en plads i bofællesskabet arrangeres der et besøg på stedet. Her kan borgeren møde andre bebeboere og personalet i bofællesskabet. Klage over afgørelsen kan ske skriftligt til Voksenområdet, Psykiatri og Misbrug, Ærø Kommune. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Når klagen er modtaget, vil sagen blive vurderet igen. Hvis afgørelsen ændres, gives der besked inden fire uger, i modsat fald sendes klagen inden fire uger sammen med sagens øvrige oplysninger til Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen. Klage over service i bofællesskabet rettes først og fremmest til ledelsen. Herudover kan der rettes henvendelse til Voksenområdet, Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing.

6 Pædagogik i bofællesskabet Mål med Kriterier for tildeling af Indhold Hyppighed Indsatsen omfatter ikke Egenbetaling Krav til leverandør Målet med : I mødekomme beboernes ønske om udvikling af personlige, praktiske og sociale kompetencer i fællesskab med andre. Beboerne oplever at have en tilværelse, som er tilfredsstillende ud fra egne behov og ønsker. Beboerne oplever forudsigelighed og stabilitet i hverdagen. Beboerne oplever sig værdifuld i fællesskabet. Den enkelte beboer har en oplevelse af at have en meningsfuld hverdag. Arbejde med en større selvstændiggørelse af beboerne med henblik på, at beboerne i højere grad kan gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Skabe et udviklende miljø, der bygger på åbenhed, accept, hjælpsomhed og tillid. Beboeren mestrer et selvstændigt liv. Beboerne skal kunne profitere af den pædagogiske støtte samt indgå i et samarbejde med medarbejderen om dette. Beboerne skal indgå i opgaver omkring bofællesskabets praktiske gøremål. Socialpædagogisk indsats i form af: Støtte og vejledning til hverdagsaktivitet i fællesrummet. Støtte og vejledning til etablering og fastholdelse af sociale netværk. Støtte og vejledning i forbindelse med fælles arrangementer og aktiviteter. Den pædagogiske indsats vil forekomme i det tidsrum, hvor bofællesskabet er bemandet. Se anden steds i kataloget. Støtte og vejledning når der ikke er medarbejdere tilstede i bofællesskabet. Indsatsen er indeholdt i ydelsen. Det er et krav at der arbejdes: Ud fra princippet om mindst mulig indgriben. At der i det daglige er fokus på hjælp til selvhjælp. Udviklingsorienteret og målrettet. Motiverende. Anerkendende og ligeværdigt. Herudover er der krav om, at: Medarbejderne har en pædagogisk-, socialfaglig- eller

7 sundhedsfaglig uddannelse, eller er over halvfærdig med en uddannelse rettet mod området og har en særlig viden inden for området. Medarbejderne orienterer beboerne om bofællesskabets husregler, rygeregler mv. Medarbejderen motiverer og støtter beboerne til og i fællesskabet. Medarbejderen har fokus på social færdighedstræning.

8 Morgenvagt hverdage KL Mål med Kriterier for tildeling Indhold Hyppighed Egenbetaling Indsatsen omfatter ikke Krav til leverandøren Opfølgning på Målet med er: Skabe struktur i dagligdagen. Støtte beboerne i at få en struktureret morgenstund. Støtte beboerne i varetagelse af personlig hygiejne, ud fra et socialt og sundhedsfagligt perspektiv. Øge beboerne ansvarlighed for at kunne leve op til betingelserne for uddannelse eller beskæftigelse. Beboere der har behov for støtte til ovenstående. Beboer og personale laver aftaler vedr. behov for støtte i morgentimerne af fast personale. Aftaler kan omfatte støtte til flg: Vækning (hvis svært ved eget vækkeur) Opfordring til personlig hygiejne, tandbørstning, tøjskift o.a. Morgenmad Madpakkesmøring Arbejde med rutiner i forhold til at blive selvhjulpen. Indsatsen kan gives i hverdagene. Beboeren betaler for egne toiletartikler. Hjælp til at udføre personlig hygiejne. Det er et krav at der arbejdes ud fra: Princippet om mindst mulig indgriben, det betyder der skal være fokus på den motiverende og vejledende opgave i forhold til morgenrutiner. Samtale og motivation kan dels foregå individuelt, men også fælles, hvis flere kan profitere af en fælles dialog om rutiner. Der følges op på ved følgende: Samtale mellem beboer og KP. Revurdering af aftale. Ved observation og /eller motiverende samtaler iagttages beboernes egenomsorg og opmærksomhed på egen fremtræden.

9 Brugerinddragelse Mål med Kriterier for tildeling af Indhold Målet med er, at: Give alle i bofællesskabet mulighed for at påvirke dagligdagen og livet i huset. Give alle i bofællesskabet mulighed for at udveksle informationer, ideer og ønsker. Sikre direkte demokrati via husmødet. Skabe et forum hvor beboerne kan øve sig i at fremlægge, lytte, diskutere, vedtage, planlægge, udføre og evaluere. Styrke ansvarlighed for eget liv og for fællesskabet, bla. Via indsigt og handlekompetence. Sikre beboernes ansvar og indflydelse på fællesskabet. Det er en forudsætning, at beboerne er i stand til og ønsker at efterleve de beslutninger, der tages i fællesskabet. Indsatsen indeholder flg.: Husmøder hver uge, hvor alle beslutninger vedrørende fællesskabet tages, fx vedrørende udflugter, praktiske gøremål, madplan, husorden og omgangstone. Der udarbejdes beslutningsreferater, når det er relevant. Beboerne og medarbejdere har mulighed for at bidrage med punkter til dagsorden. Brugerinddragelsen omfatter emner som: Planlægning af aktiviteter. Sociale regler fx husorden og omgangstone. Orientering om rettigheder og udveksling af informationer og meddelelser beboere og medarbejder imellem. Evaluering af tidligere planlagte og gennemførte tiltag og aktiviteter. Der kan være oplæg fra medarbejderne eller beboerne omkring specifikke temaer/ emner.

10 Hyppighed Indsatsen omfatter ikke Krav til leverandøren Opfølgning på Der kan nedsættes udvalg af beboere og medarbejdere der arbejder videre med emner fra dagsordenen. Brugerinddragelse er altid en del af bofællesskabet. Husmøder x 1 ugentligt. Der sættes ikke punkter på dagsordenen som ikke vedrører fællesskabet. Beslutninger der vedrører fællesskabet træffes på husmøderne. Medarbejdernes rolle er: Være støttende så beboerne kan fremkomme med deres forslag / løsninger Støtte den demokratiske proces og sikre at alle beboerne har mulighed for at komme til orde. Agere konfliktløsende, kompromissøgende og realitetskorrigerende. Opfølgning og evaluering på husmøderne. Evaluering på personalemøderne.

11 Aktiviteter Mål med Kriterier for tildeling af Indhold Indsatsen omfatter ikke Egenbetaling Krav til leverandøren Opfølgning på Målet med er: Styrke og udvikle beboernes praktiske og sociale færdigheder Skabe struktur og meningsfuldt indhold for beboerne i hverdagen. Øge beboernes ansvarlighed. Styrke fællesskabet. Styrke beboernes lyst og evne til at tage initiativ og arrangere aktiviteter i fællesskab. At beboerne har brug for og interesse i, samt kan profitere af at deltage i aktiviteter med pædagogisk støtte. Der kan foregå følgende aktiviteter i / og ud fra bofællesskabet: Praktiske aktiviteter: Indkøb, madlavning, oprydning og rengøring. Sociale aktiviteter: Fællesspisning, husmøder, socialt samvær, spilleaften, filmaften oa. Fysisk aktiviteter: Gåture, cykelture, andet der findes interesse for. Ud af huset: Udflugter, cafebesøg, oa. Traditioner: Fødselsdage Julefrokost Påskefrokost Pårørende arrangement Medarbejderdeltagelse ved individuelle planlagte aktiviteter. Kan søges ved 85 Beboerne betaler for egne udgifter ved aktiviteter. Aktiviteterne skal tilrettelægges ud fra beboernes ønsker, ressourcer og kompetencer, samt fællesskabets behov. Der følges op på sammen med beboerne ved: Evaluering på husmøderne. Gennem samtaler med beboerne. Vurdering af beboernes velbefindende gennem adfærd og medarbejdernes observationer.

12 Servicelovens 85 /ydelser der kan visiteres individuelt Mål med Lovgrundlag for Kriterier for tildeling af Formålet med ydelsen er, at den enkelte borger gennem et planlagt socialpædagogisk forløb, udvikler/vedligeholder sociale kompetencer og færdigheder og derved bliver bedre i stand til at få et hverdagsliv på egne betingelser. Herved opnår borgeren størst mulig indflydelse på egen tilværelse, og princippet om mindst mulig indgriben understøttes. 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Personer, der har behov for socialpædagogisk bistand på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Indhold Rammerne for er med udgangspunkt i 141 handleplanen. Denne danner det grundlæggende udgangspunkt for den praktiske tilrettelæggelse af støtten, som finder sted i dialog mellem beboeren (eventuelt dennes pårørende) og tilbuddet. Der er tale om et bredt spektrum af socialpædagogiske og andre støtteforanstaltninger. Støtten kan bestå i oplæring/genoplæring i daglige færdigheder, omsorg og støtte til udvikling af egne ressourcer, støtte til at få struktur i dagligdagen, opbygning, opretholdelse af sociale netværk mv. Hertil kommer at udvikle teknikker til at kompensere for de manglende færdigheder. Der arbejdes med følgende kategorier for støtte: Individuel støtte og vejledning til: At skabe struktur i hverdagen. At kunne mestre sit handicap. At skabe forståelse for og handling på post fra det offentlige samt, banker, advokater m.v. At kunne planlægge og styre sin økonomi. Indkøb og madlavning. Personlig hygiejne. Oprydning og rengøring af bolig samt, tøjvask. At skabe netværk. At træne og udvikle færdigheder i forbindelse med afklaring af beskæftigelsesmuligheder og samarbejde med fritidstilbud. At motivere, ledsage og støtte til at gå ind i og fastholde en behandling. Fysisk vedligeholdelsestræning. Sund livsstil generelt.

13 Sammenfattende er ydelserne præget af arbejdet med at understøtte beboerens hverdag samt udvikle og vedligeholde færdigheder hos beboeren. Hertil kommer at udvikle teknikker til, at kompensere for de manglende færdigheder, ud fra princippet om mindst indgribende indsats først. Indsatsen omfatter ikke Egenbetaling Krav til leverandøren Hvem leverer Opfølgning på Der ydes ikke praktisk hjælp i hjemmet ( hjemmehjælp efter SEL 83), medmindre der er særlige forhold der kræver det. Der er ingen egenbetaling. Det er et krav at der arbejdes: Ud fra princippet om mindst mulig indgriben. At der i det daglige er fokus på hjælp til selvhjælp. Udviklingsorienteret og målrettet. Motiverende. Anerkendende og ligeværdigt. Herudover er der krav om, at: Medarbejderne har en pædagogisk-, socialfaglig- eller sundhedsfaglig uddannelse, eller er over halvfærdig med en uddannelse rettet mod området og har en særlig viden inden for området. Medarbejderne i samarbejde med beboeren udarbejder en pædagogisk plan med udgangspunkt i beboerens 141 handleplan. Medarbejderne dokumenterer i Aveleo Medarbejderne indhenter relevante samtykkeerklæringer i forhold til samarbejdspartnere. Medarbejderne orienterer beboerne om bofællesskabets husregler, rygeregler mv. Medarbejderne udarbejder status til brug for myndighedsafdelingen. Ydelsen leveres som udgangspunkt af Ærø Kommunes voksenområde, Psykiatri og misbrug. Ærø Kommune kan vælge at anvende private leverandører eller leverandører fra andre kommuner. Kontaktpersonen udarbejder sammen med beboeren en status til opfølgning på beboerens 141 handleplan, som sendes til Myndighedsafdelingen, Ærø Kommune x 1 årligt, eller efter individuelle intervaller. Beboeren inviteres efterfølgende til et møde med sagsbehandleren. Mødet kan foregå i Voksenafdelingen eller i beboerens egen bolig. Dokumentation af i Aveleo.

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere