HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT"

Transkript

1 HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT Af KENNO PEDERSEN Arkivaren ved Helsingør Bymuseum følger her Henning Henningsens arbejde om Øresundstolden op med en artikel, der viser, at Sundtoldens ophævelse i 857 ikke betød den bratte nedgang for byen og havnen, som man i almindelighed forestiller sig. Helsingørs livsnerve gennem mere end 4 år var handelen med skibene, der ankrede op på byens red for at klarere den pålagte Øresundstold. I 85 fandtes 35 skibsklareringsforetagender i Helsingør, som foruden klareringsvirksomhed, proviantering og havariordning omfattede rederivirksomhed. Sidstnævnte var dog ret begrænset. Kun 25 fartøjer på godt og vel 67 læsters drægtighed samt en del lods- og færgebåde var således hjemmehørende i byen, se tabel A. Umiddelbart kan det måske virke en smule overraskende, at handelsflåden ikke var større i en by som Helsingør, dens position og beliggenhed taget i betragtning. Sin fordelagtige beliggenhed til trods og den store rigdom, der i rigt mål tilflød byen gennem den omfattende sundhandel, investerede byens borgere aldrig rigtigt i en lokal handelsflåde. Man kunne alt rigeligt ernære sig ved klareringsvirksomheden og hele det næringsliv, der stod i forbindelse hermed. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at der på Christian den Fjerdes tid, samt i den såkaldte florissante handelsperiode i 7-årenes anden halvdel, havde været tilløb til opbygning afen egentlig handelsflåde. Antalsmæssigt udgjorde denne i 76'erne mindre end halvdelen af flåden omkring 85, men gennemsnitligt synes skibene at have været en anelse større i 76'erne. Fra 79 findes endvidere en ganske interessant liste over de skibe, der på dette tidspunkt var hjemmehørende i Helsingør, nemlig 2 skibe på ialt 534 læster. Heraf var jagter på fra 6V2 til 3 læster, galease på 7 læster, 2 skonnerter på 38V2 og 49V2 læster, kuf på 47 læster, 2 snauer 27

2 på 42 og 82Vi læster og endelig 3 brigger på 38V2,4 Vi og 63V2 læster. Til sammenligning kan det anføres, at handelsflåden i 85 omfattede 8 fartøjer på mellem 2 og 5 læster, på mellem 5 og 3 læster, 3 på mellem 5 og læster, 4 på mellem og 2 og endelig 7 sejlskibe på over 2 læster 2. Skibsklarering var en kommissionsforretning. Klarereren ordnede told og skibspapirerne, betalte tolden, afgifter og sportler, samt hvad der i øvrigt kunne være af udgifter. Ofte forstrakte han også en skipper med rede penge. Skipperne betalte i reglen klarereren med en veksel eller kreditbrev, der kunne trækkes på deres rederi eller handelshus. For sin risiko og sit arbejde beregnede klarereren sig kun en mindre provision, men forventede til gengæld at skipperen, der benyttede hans tjeneste, købte alle sine fornødenheder gennem ham. Det var her, klarererens største fortjeneste lå 3. Med Sundtoldens ophævelse i 857 var grundlaget for al klareringsvirksomhed med ét slag borte, men dette betød på ingen måde, at det forretningsliv, der stod i forbindelse hermed, forsvandt, tværtimod. I årene efter 857 kom der fortsat mange skibe til byen for at proviantere, og Helsingør vedblev længe med at være ordrehavn 4. Når det hed, at byen var lammet og hele dens næringsliv stagnerende, er det kun en del af sandheden. Det er klart, at det kunne mærkes, når kun knapt 6 skippere mod omkring 2. i årene forud for Sundtoldens afløsning gik i land. Men til gengæld kan det med nogen rimelighed siges, at de skippere, der gik i land, efter at de ikke længere var tvunget dertil, gjorde det i forretningsøjemed. Under indtryk af handelskrisen i og med de muligheder byen kunne byde på i fremtiden, flyttede mange dog fra byen. De fremmede var de første til at bryde op. Men mange af skibsprovianteringsfirmaerne fortsatte imidlertid fortrøstningsfuldt 5. Og det var der også rimelig god grand til endnu. Den internationale skibsfart var netop i disse år inde i en vældig udvikling, mens der i Sundtoldens sidste år sejlede omkring 2. skibe gennem Øresund, var antallet i 86 nået op på omkrmg 28. og i 87 på lidt over 32. skibe 6. Det, som i denne forbindelse havde den store interesse for byen, var antallet af skibe, der ankrede op på reden eller gik ind i havnen for at proviantere og gøre forretninger. Men også på dette punkt var udviklingen god og jævn i en del år 7. Antallet af skippere, der gik i land i byen, voksede fra 5728 i 858 til 6535 i 864, hvorefter antallet var jævnt faldende resten af århundredet, men endnu i år 9 var antallet godt og vel 2 8. Antallet af skippere og skibe, der frekventerede havnen, kan selvfølgelig kun indicere udviklingen. Det afgørende var selvsagt, i hvor høj 28

3 i ya"! <i i j-,._ - " JA, ilfcjikj rx'a - ;; y~" #r ^"y -^A,'A- i Barkskibet»I.S. Pontoppidan«ved kaj i Helsingør havn i 88'erne. Skibet var opkaldt efter landets største sejlskibsreder, hjemmehørende i Helsingør. Handels- og Søfartsmuseet. The barque»i. S. Pontoppidan«alongside in Helsingør harbour in the eighteen eighties.economic development of the town after the abolition of the Sound Dues in 857 seems mainly to have been concentrated in building up its mercantile shipping. The largest sailing ship company in Denmark. I. S. Pontoppidan, for example, was situated in the town about 87. In increasing competition for the freight market sailing ships found it more and more difficult to hold their own against steam. Therefore the merchant fleet of Helsingør which consisted almost exclusively of sailing vessels became gradually less profitable. grad der også provianteredes. Flere skibe kom til havnen i ordreøjemed, som»vinddrivere«, altså benyttede den som nød- og vinterhavn eller for at blive repareret ved værfterne 9. Deres betydning for handelsomsætningen var selvfølgelig begrænset. Konkrete tal for provianteringshandelen har man ikke. Men en fornemmelse af udviklingen inden for dette felt kan man dog få gennem toldinspektørernes årsberetninger, dels gennem det statistiske materiale dels gennem de tilknyttede kommentarer. Omsætningen synes generelt at have været forholdsvis god og jævn frem til 87'eme. Dette afspejler sig også i de omsætningstal, som flere af de tilbageblevne skibsprovianteringsf irmaer kunne fremvise. For N.P. Kirck var omsætningen i 859 endog større end i de 29

4 sidste sundtoldsår, nemlig 2. rdl. mod 64. rdl. i 856. I 86 var omsætningen steget til 28. rdl. men fandt dog i de følgende år et mere stabilt leje på omkring 2. rdl. En tilsvarende tendens synes at kunne genfindes hos firmaet K.F. Marstrand. Dette hænger naturligvis til dels sammen med, at der var færre til at dele forretning og fortjeneste. Men det er også karakteristisk, at indehaverne af skibsprovianteringsfirmaer fortsat hører til de højst skatteansatte i byen, om end der her kan spores en vigende tendens fra slutningen af 86'erne, og som bliver mere markant i løbet af 7'erne og 8'eme. Endnu i slutningen af 86'erne eksisterede der 22 handelshuse. Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at der netop i årene umiddelbart efter Sundtoldens ophævelse blev oprettet et helt nyt provianteringsfirma, nemlig I.TH. Lund's 2. Dette var dog atypisk, og provianteringsvirksomhedens dage var som sådan talte. Det, der mere end noget andet bevirkede tilbagegangen inden for dette erhverv, var skibsfartens gradvise overgang fra sejlskibe til dampskibe. Det var sejlskibene, der provianterede. Det er karakteristisk, at bestuvningen i dampskibene for udgående er beskeden i forhold til den indgående, og den man finder i de udgående sejlskibe. Dampskibene var større og kunne bl.a. medføre langt mere proviant, ligesom de var uafhængige af vindforholdene. Hertil kom de vanskelige besejlingsforhold, som byens havn frembød, ikke mindst for større dampskibe. Det var således kun et tvingende ærinde, eksempelvis for at blive forsynet med kul eller med reparation for øje, der kunne tilskynde kaptajnen på et dampskib til at søge til byen, med mindre det var destinationen. Det er kendetegnende, at antallet af skibsekspeditioner ligger en del over det, som byer som Ålborg og Århus kan fremvise, men den omsatte godsmængde ligger derimod betydeligt under disse 3. Mange af de gamle provianteringsfirmaer forsøgte derfor, i kampen for at overleve, at udvide varesortimentet til også at omfatte kul, men uden synderligt held.»kulfyldernes«søgning til havnen blev aldrig særlig stor. Året 89, som var et godt år, talte således kun 98 skibe, som tilsammen lastede 36. tønder kul. Til sammenligning kan det nævnes, at 29 dampskibe søgte havnen i 92 med forsyning af kul for øje 4. Skibsfarten på havnen var generelt aftagende, hvad angår såvel skibsekspeditioner som godsmængde, eller som det siges i en bemærkning til byens skibsfartsforhold i 89, det»sædvanlige præg af en ringe og stagnerende virksomhed«. Med hensyn til dampskibsfarten på havnen, så bestod den næsten udelukkende af såkaldt»sundfart«, hvilket vil sige rutefart mellem byen, København og Helsingborg. Når bestuvningen er stigende for de indgående skibe i udenrigsfart, skyldes det først og fremmest materialeleverancer til værfterne og de forskellige havneudvi- 2

5 Sejlskibe i Helsingør havn omkring 88. Byens to træskibsværfter skimtes i baggrunden. Fot. Chr. Wismer. Handels- og Søfartsmuseet. Helsingør harbour about 88. The sailing ships are in harbour either to take on or unload cargo or perhaps for repairs at one ofthe two wooden ship yards which can just be seen in the background. The factor which contributed more than anything else to the decline in shipchandlery was the gradual ousting of sail by steam. delser. En ikke ringe del af skibsfarten omfattede endvidere havnesøgende småfartøjer samt»ledig Retour - Haveri - og Dampskibs - Tonnage, der har repareret her, imedens Udskibningen af Varer, naar der ses bort fra anløbne Dampskibes Forsyning med Kul, er uden al Betydning«, se tabel C, D og E. Byen har uden tvivl i stigende grad set skibene gå til andre havne og vel især Helsingborg, hvor der netop i disse år iværksattes nogle omfattende havnearbejder. I Helsingør var man da også på det rene med, at den havneudvidelse, man havde påbegyndt i 878, ikke ville ændre radikalt ved situationen for skibsfarten, og at der måtte skabes andre aktiver. Resultatet blev anlæggelsen af Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri. Det var med andre ord ophævelsen af Øresundstolden, der i første omgang ødelagde grundlaget for Helsingørs hovederhverv, skibsprovianteringen. Det centrale i Helsingørs økonomiske udvikling i tiden efter Sundtoldens ophævelse og frem til begyndelsen af 88'eme lå i opbygningen af en handelsflåde. 865 omfattede denne sejlførende både og skibe 2

6 på mere end 2 læsters drægtighed og på tilsammen 3388 kommercelæster. Antallet af fartøjer var i 87 faldet til 94, og drægtigheden var tilsvarende faldet, så den målte lasteevne for disse fartøjer udgjorde 2786 kommercelæster. Medtages fartøjer på under 2 læsters drægtighed tegner der sig et ganske andet billede, idet antallet af fartøjer stiger fra 26 til 82. Da der er tale om ganske små kystfartøjer, har den antalsmæssige forøgelse praktisk talt ingen betydning ved opgørelsen af den samlede lasteevne, der er på 299 læster, og således fortsat er mindre end i 865. Dette forhold ændredes imidlertid væsentligt de følgende år, hvor netop skibenes gennemsnitlige lasteevne forøgedes betragteligt, mest på grund af tilgangen af flere store skibe. Ved udgangen af 875 omfattede handelsflåden således 78 skibe med en samlet drægtighed på ialt 554 tons ( læster = 2 tons). Den gennemsnitlige lasteevne for fartøjer over 2 læster var således steget fra 34,6 til 54,9 læster eller med omkring 6% på fem år, eller hvis de helt små fartøjer tages med, en fordobling af tonnagen 5. Denne udvikling skal naturligvis ses i sammenhæng med de overordentlig gunstige forhold, der rådede for skibsfarten som helhed i disse år. Dette kom bl.a. også til udtryk i en gevaldig spekulation i oprettelsen af skibsaktieselskaber. Da dette kulminerede omkring 874, eksisterede der således otte sådanne selskaber i den helsingørske handelsflåde 6. Begejstringen havde imidlertid ikke været udelt over denne vældige interesse og deltagelse i opbygningen af den helsingørske handelsflåde, nogle så med stor betænkelighed på dette forhold og kritiserede åbent i byens aviser den måde, hvorpå borgerne investerede deres penge. Det hedder»der er i de sidste Aar oprettet talrige Aktieselskaber, som i meget uegentlig Forstand komme Byen til Gode, men som vidne om, at her ingenlunde mangler Kapital, der endog voves til Foretagender hvis Rentabilitet er temmelig tvivlsom, medens et Foretagende, der ganske anderledes vilde tilføre Byen direkte Fordele, nemlig et Jernskibsbyggeri endnu kun er et Taagebillede«. Den altdominerende rederivirksomhed var dog samlet hos I.S. Pontoppidan, der som korresponderende reder styrede landets største sejlskibsflåde. Denne omfattede typisk mellemstore og store skibe, men ingen dampskibe. Netop på dette punkt tog man galt bestik af situationen, idet man i for høj grad blev stående ved sejlskibene i stedet for at satse kraftigere på dampskibe, som man på ingen måde var ubekendt med. Allerede i 84'rne var Det helsingørske Dampskibsinteressentskab dannet, og de første dampskibe sat i fast passagerrutefart i Øresund. Først henimod 87 blev der investeret i egentlige fragtdampskibe 7. I 875 omfattede den helsingørske handelsflåde 5 dampskibe på tilsammen 38 tons drægtighed eller godt og vel 2,3% af den samlede ton- 22

7 - X. -*' *i «-'- x3 : st p Helsingør havn omkring 889, før jernbanestationen blev bygget. Havnen blev i årene og omkring 878 udvidet betydeligt. Men håbet om en gevinst ved den stigende dampskibstrafik slog fejl, og havnen lå ofte stille hen. Fot. Rudolph Simonsen. Handelsog Søfartsmuseet. Helsingør harbour about 88. Between 86 and 862 and about the year 878 the harbour was considerably enlarged. It was hoped thereby to attrået more of the greatly increasing traffic through the Sound, particularly steamships. This, however, turned out to be not the case and the port was frequently quiet and almost deserted. As both mercantile shipping and chandlery were in rapid decline in Helsingør there was not sufficient capital or enterprise in the town to halt this state of affairs. nage, hvilket er noget under gennemsnittet for den danske handelsflåde som helhed, hvor dampskibstonnagen udgjorde 5,3%. Der investeredes generelt ikke så kraftigt i den helsingørske dampskibsflåde. Antalsmæssigt øges den ganske vist fra 5 til skibe i løbet af 8'erne, men den samlede tonnage forbliver stort set uændret. Derimod bliver sejlskibsflåden udvidet en del i løbet af 7'ernes anden halvdel, en udvikling der gik stik imod den tendens, som kendes for landet som helhed 8. Netop i 7'erne og 8'erne var den danske handelsflåde inde i en vældig udvikling. Skibsfartomsætningen i perioden fra omkring 875 til 89 steg ret markant, fortrinsvis i årene og Forøgelsen i skibsfarten faldt næsten udelukkende på dampskibene, mens sejlskibsfarten var stagnerende eller ligefrem i tilbagegang 9. På grund af den skærpede konkurrence, der fulgte i kølvandet på det konjunkturomslag, 23

8 der satte ind omkring midten af 87'erne, fik sejlskibene stadig vanskeligere ved at klare sig i konkurrencen med dampskibene. Den helsingørske handelsflåde, der således fortrinsvis omfattede sejlskibe, endda overvejende i den mindre kategori, blev gradvis mindre rentabel 2. Da skibsprovianteringshandelen samtidig var i hastig tilbagegang, besad byen som sådan ikke den kapital og fremdrift, der var nødvendig for at ændre tingenes gang. Fornyelsen kom til byen udefra gennem anlæggelsen af jernskibsværftet, der reelt markerer det industrielle gennembrud i byen, og som helt op mod vor tid har domineret såvel den økonomiske som erhvervsmæssige udvikling. Det er således betegnende, at handelsflåden gradvis svinder ind. I tiden fra 875 til 9 faldt antallet af skibe fra 78 til 72, men mere afgørende var dog nedgangen i tonnage nemlig fra 554 til 46 tons. Søhandelen træder med andre ord fuldstændig i baggrunden. Årene umiddelbart efter 857 markerer den helsingørske søhandels storhed og endeligt 2. Tabel A. Den Helsingørske Handelsflåde.(*) efter toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. AR 852*3 853*3 854*3 855*3 856*3 857* ANTAL 96*2(25) (25) 6 (32) (37) 4 (4) 2 (42) 24 (43) 9 (4) /4 (67 3/4) (73) 486 (23) 679 3/4(472) 92 (72 /4) 987 (725) /4(982 /4) 247 (99 3/4) 247 3/ / (3) 3435 *. Opgørelsen omfatter såvel Helsingør som resten af tolddistriktet. *2. Tallene i parentes er excl. "bå<je". *3. Hertil kommer et mindre antal umålte fartøjer samt 2 dampskibe på tilsammen 62 læsters drægtighed. 24

9 Tabel B. Frekventeringen af Helsingør Havn efter toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. INDGÅENDE (37) (67) (867) 885 6(547) (354) 229(96) 336(56) I UDGÅENDE 3(5) 34(46) 84(848) 468(595) 245(48) 295(8) 323(56) Tallene i parentes angiver de tilfælde hvor skibene ikke anløb selve havnen. Tabel C. Udenrigs- og Indenrigsfart på Helsingør Havn efter toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. INDENRIGSFART SKIBSEKSPEDITIONER UDENRIGSFART SKIBSEKSPEDITIONER I * 4952* Bestuvningen på jernbanefærgerne på ruten Helsingør og Helsingborg er medregnet, mens antal færgeafgange- og ankomster ikke er medtaget. Bestuvning angives i tons fra

10 Tabel D. Indenrigs og udenrigs sejlskibsfart på Helsingør Havn efter Toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. INDENRIGSFART INDGÅENDE * UDGÅENDE UDENRIGSFART INDGÅENDE UDGÅENDE Drægtigheden angives i tons fra

11 Tabel E. Indenrigs og udenrigs dampskibsfart på Helsingør Havn efter Toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. Indenrigs. INDGÅENDE UDGÅENDE Udenrigs. INDGÅENDE UDGÅENDE Drægtigheden angives i tons fra

12 Tabel F. Den Helsingørske Handelsflåde efter toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. 865* 87*2 875*3 læster læster f artøjer fartøjer læster tons f artøjer tons umålte / / / / *4 89*5 895*6 9* tons tons tons tons fartøjer fartøjer fartøjer fartøjer tons *. Heri indbefattet 3 dampskibe på 43, 35, 32 kommercelæster. *2. Heri indbefattet 3 dampskibe "Horatio", "Hamlet" og "Ophelia" på tilsammen 69 3/4 læst, 67 h.k. *3. Heri indbefattet 5 dampskibe på tilsammen 378 tons (28 h.k.). *4. Heri indbefattet dampskibe på tilsammen 3287 tons (662 h.k.). *5. Heri indbefattet dampskibe på tilsammen 35 tons (72 h.k.). *6. Heri indbefattet dampskibe på tilsammen 3588 tons (985 h.k.). *7. Heri indbefattet dampskibe på tilsammen 3528 tons (5 h.k.). 28

13 NOTER M. Galschiøt: Helsingør omkring midten af forrige Aarhundrede, 96 p. 3 ff. W. Scharling og V. Falbe Hansen: Danmarks Statistik, bd. III p. 42 ff. Knud Klem: Træskibsbyggeriet i Helsingør, artikel i Handels- og Søfartsmuseets årbog 972, p Ifølge toldinspektørernes årsberetninger (Departementet for told- og forbrugsafgifter tidl. generaltolddirektoratet, gruppeordnede toldsager i Rigsarkivet), gik mellem 5 og 7 af de helsingørske skibe i fragtfart på udlandet i tiden omkring 857. Se endvidere tabel F. M. Galschiøt: op. cit. p. 3 ff. Dette fremgår tydeligt af toldinspektørernes årsberetninger (R.A.) eksempelvis 885. Se endvidere tabel B. Henning Henningsen: Skippere, klarerere og toldere, 97, p Uddrag af Helsingørs Communalbestyrelses Forhandlinger 857 p. 5 ff. J.P. Trap: Statistisk - Topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, bd... udg. Kbh. 858 p. 69. W. Scharling og V. Falbe Hansen: op.cit. p J.P. Trap: op.cit. 2. bd. 3. udg. Kbh. 898 p. 6. J.P. Trap: op. cit. 2. bd. 4. udg. p. 23. Se tabel C. Når bestuvningen for indgående skibe i udenrigsfart stiger markant skyldes det først og fremmest materialeleverancer til bl.a. værfterne samt forskellige havnearbejder. I 866 var 6386 skibsførere i land, i , i , i , i , i , i ifølge toldinspektørernes årsberetninger (R.A.). Antallet af skibe, der indkom til havnen p.g.a. havari, svingede mellem 3 og 6 ifølge toldinspektørernes opgørelser (R.A.). En samlet opgørelse over provianteringshandelen eksisterer ikke, bl.a. fordi varer som hårdt skibsbrød, saltet kød og flæsk, smør og gryn m.m. var fritaget for told. Opgørelserne over udførslen af disse varer bygger derfor på et kvalificeret skøn af de enkelte toldinspektører. Denne vurdering bygger fortrinsvis på toldinspektørernes årsberetninger, specielt hvad angår udførslen af hårdt skibsbrød, saltet kød og flæsk, smør og gryn, som var de væsentligste provianteringsvarer, se i denne forbindelse note. Se tabel C. Ligningsprotokoller i Helsingør Rådstuearkiv på Landsarkivet for Sjælland. Trykte ligningslister i Helsingør Avis H.C, Kirck: Et helsingørsk handelshus i årbog 925 for Frederiksborg Amt historiske Samfund, p K.F. Marstrands arkiv i Helsingør Bymuseum. Se tabel D og E. Uddrag af Helsingør Byråds Forhandlinger 87 p. 6 ff. 878 p. 65 ff. M. Galschiøt: op. cit. p. 39 ff, 7. W. Scharling og V. Falbe Hansen: op. cit. (supplement til bd. III p , 42). Toldinspektørens årsberetning var antallet ifølge samme 39 skibe, som fik påfyldt tdr. kul, i skibe og 4.7 tdr. og i 9 4 skibe og tdr. kul. Se endvidere note. Se tabel F. Se endvidere W. Scharling og V. Falbe Hansen: op.cit. p. 4 ff. Helsingør Avis Læserbrev i Helsingør Dagblad 5/ 874. Folketingsmand Chr Rasmussens erindringer, ca.87-95, kopi af manuskript i Helsingør Bymuseum. Henning Henningsen: Part i skib, artikel i Handel- og Søfartsmuseets årbog 972 p W. Scharling og V. Falbe Hansen: op. cit. p. 543 ff. M. Galschiøt: op cit. p. 38 ff. Handels- og Søfartsmuseets årbog 949 p Helsingør Avis vedr. rederier og aktieselskaber jfr. registrant i Helsingør Bymuseum. 29

14 8 Se tabel F.W. Scharling og V. Falbe Hansen: op. cit. p. 28, p. 543 ff. 9 W. Scharling og V. Falbe Hansen: op. cit (supplement til bind III). 2 Se tabel F. 79% af den helsingørske sejlskibsflåde bestod således af fartøjer mellem 4 og 3 tons. 2 Kenno Pedersen: Industrialiseringen i Helsingør, artikel i Helsingør Bymuseums årbog 977 p HELSINGØR'S MARITIME TRADE - FROM PEAK TO DECLINE Summary For more than four hundred years trade with shipping anchored in its roads in order to pay Sound Dues was the life blood of Helsingør. In spite of its favourable position, however, and the great wealth which accrued to the town from this extensive business its citizens never really invested in a merchant fleet of their own. They could make more than enough money by clearing ships and all the trade connected with it. With the abolition ofthe Sound Dues in 857 clearance of shipping ceased overnight but this did not mean that all the trade connected with it came to a halt. On the contrary. In the years after 857 many ships continued to visit the town to take on provisions and for a long time Helsingør continued to be a port of call for freight to and from the Baltic. However the respite was only a short one. As sail gradually gave way to steam the days of Helsingør as a victualling port were virtually numbered. Up until the 88's the economic development ofthe town centred upon the building up of a merchant fleet and in the sixties and seventies Helsingør had the largest sailingship company in Denmark. Unfortunately it made the mistake of investing chiefly in sailing ships - and stuck to that. As the victualling trade was in severe depression and sailing vessels became less and less profitable the town possessed neither the capital nor the enterprise to alter this state of affairs. A new lease of life was given to the town from outside, by the establishment of a yard building iron vessels which came to dominate completely both the economic and commercial development of Helsingør. Not surprisingly the merchant fleet and harbour trade gradually dwindled. 22

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Barken Danmark" af København under bugsering på Københavns inderred. Foto fra o. 1900.

Barken Danmark af København under bugsering på Københavns inderred. Foto fra o. 1900. / \ Barken Danmark" af København under bugsering på Københavns inderred. Foto fra o. 1900. BARKEN DANMARK" Barkskibet Danmark" er en smuk repræsentant for sejlskibene i deres sidste glansperiode. Med sin

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever Terra Aqua It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever make. Prolog Det hele havde været foruroligende

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

JorgenR@microsoft.com

JorgenR@microsoft.com JorgenR@microsoft.com Man kan kommunikere uden at samarbejde! Men man kan ikke samarbejde uden at kommunikere! Tanken bag Unified Communications Hvor langt er vi nået? Vejen til Universal Communications

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere