HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT"

Transkript

1 HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT Af KENNO PEDERSEN Arkivaren ved Helsingør Bymuseum følger her Henning Henningsens arbejde om Øresundstolden op med en artikel, der viser, at Sundtoldens ophævelse i 857 ikke betød den bratte nedgang for byen og havnen, som man i almindelighed forestiller sig. Helsingørs livsnerve gennem mere end 4 år var handelen med skibene, der ankrede op på byens red for at klarere den pålagte Øresundstold. I 85 fandtes 35 skibsklareringsforetagender i Helsingør, som foruden klareringsvirksomhed, proviantering og havariordning omfattede rederivirksomhed. Sidstnævnte var dog ret begrænset. Kun 25 fartøjer på godt og vel 67 læsters drægtighed samt en del lods- og færgebåde var således hjemmehørende i byen, se tabel A. Umiddelbart kan det måske virke en smule overraskende, at handelsflåden ikke var større i en by som Helsingør, dens position og beliggenhed taget i betragtning. Sin fordelagtige beliggenhed til trods og den store rigdom, der i rigt mål tilflød byen gennem den omfattende sundhandel, investerede byens borgere aldrig rigtigt i en lokal handelsflåde. Man kunne alt rigeligt ernære sig ved klareringsvirksomheden og hele det næringsliv, der stod i forbindelse hermed. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at der på Christian den Fjerdes tid, samt i den såkaldte florissante handelsperiode i 7-årenes anden halvdel, havde været tilløb til opbygning afen egentlig handelsflåde. Antalsmæssigt udgjorde denne i 76'erne mindre end halvdelen af flåden omkring 85, men gennemsnitligt synes skibene at have været en anelse større i 76'erne. Fra 79 findes endvidere en ganske interessant liste over de skibe, der på dette tidspunkt var hjemmehørende i Helsingør, nemlig 2 skibe på ialt 534 læster. Heraf var jagter på fra 6V2 til 3 læster, galease på 7 læster, 2 skonnerter på 38V2 og 49V2 læster, kuf på 47 læster, 2 snauer 27

2 på 42 og 82Vi læster og endelig 3 brigger på 38V2,4 Vi og 63V2 læster. Til sammenligning kan det anføres, at handelsflåden i 85 omfattede 8 fartøjer på mellem 2 og 5 læster, på mellem 5 og 3 læster, 3 på mellem 5 og læster, 4 på mellem og 2 og endelig 7 sejlskibe på over 2 læster 2. Skibsklarering var en kommissionsforretning. Klarereren ordnede told og skibspapirerne, betalte tolden, afgifter og sportler, samt hvad der i øvrigt kunne være af udgifter. Ofte forstrakte han også en skipper med rede penge. Skipperne betalte i reglen klarereren med en veksel eller kreditbrev, der kunne trækkes på deres rederi eller handelshus. For sin risiko og sit arbejde beregnede klarereren sig kun en mindre provision, men forventede til gengæld at skipperen, der benyttede hans tjeneste, købte alle sine fornødenheder gennem ham. Det var her, klarererens største fortjeneste lå 3. Med Sundtoldens ophævelse i 857 var grundlaget for al klareringsvirksomhed med ét slag borte, men dette betød på ingen måde, at det forretningsliv, der stod i forbindelse hermed, forsvandt, tværtimod. I årene efter 857 kom der fortsat mange skibe til byen for at proviantere, og Helsingør vedblev længe med at være ordrehavn 4. Når det hed, at byen var lammet og hele dens næringsliv stagnerende, er det kun en del af sandheden. Det er klart, at det kunne mærkes, når kun knapt 6 skippere mod omkring 2. i årene forud for Sundtoldens afløsning gik i land. Men til gengæld kan det med nogen rimelighed siges, at de skippere, der gik i land, efter at de ikke længere var tvunget dertil, gjorde det i forretningsøjemed. Under indtryk af handelskrisen i og med de muligheder byen kunne byde på i fremtiden, flyttede mange dog fra byen. De fremmede var de første til at bryde op. Men mange af skibsprovianteringsfirmaerne fortsatte imidlertid fortrøstningsfuldt 5. Og det var der også rimelig god grand til endnu. Den internationale skibsfart var netop i disse år inde i en vældig udvikling, mens der i Sundtoldens sidste år sejlede omkring 2. skibe gennem Øresund, var antallet i 86 nået op på omkrmg 28. og i 87 på lidt over 32. skibe 6. Det, som i denne forbindelse havde den store interesse for byen, var antallet af skibe, der ankrede op på reden eller gik ind i havnen for at proviantere og gøre forretninger. Men også på dette punkt var udviklingen god og jævn i en del år 7. Antallet af skippere, der gik i land i byen, voksede fra 5728 i 858 til 6535 i 864, hvorefter antallet var jævnt faldende resten af århundredet, men endnu i år 9 var antallet godt og vel 2 8. Antallet af skippere og skibe, der frekventerede havnen, kan selvfølgelig kun indicere udviklingen. Det afgørende var selvsagt, i hvor høj 28

3 i ya"! <i i j-,._ - " JA, ilfcjikj rx'a - ;; y~" #r ^"y -^A,'A- i Barkskibet»I.S. Pontoppidan«ved kaj i Helsingør havn i 88'erne. Skibet var opkaldt efter landets største sejlskibsreder, hjemmehørende i Helsingør. Handels- og Søfartsmuseet. The barque»i. S. Pontoppidan«alongside in Helsingør harbour in the eighteen eighties.economic development of the town after the abolition of the Sound Dues in 857 seems mainly to have been concentrated in building up its mercantile shipping. The largest sailing ship company in Denmark. I. S. Pontoppidan, for example, was situated in the town about 87. In increasing competition for the freight market sailing ships found it more and more difficult to hold their own against steam. Therefore the merchant fleet of Helsingør which consisted almost exclusively of sailing vessels became gradually less profitable. grad der også provianteredes. Flere skibe kom til havnen i ordreøjemed, som»vinddrivere«, altså benyttede den som nød- og vinterhavn eller for at blive repareret ved værfterne 9. Deres betydning for handelsomsætningen var selvfølgelig begrænset. Konkrete tal for provianteringshandelen har man ikke. Men en fornemmelse af udviklingen inden for dette felt kan man dog få gennem toldinspektørernes årsberetninger, dels gennem det statistiske materiale dels gennem de tilknyttede kommentarer. Omsætningen synes generelt at have været forholdsvis god og jævn frem til 87'eme. Dette afspejler sig også i de omsætningstal, som flere af de tilbageblevne skibsprovianteringsf irmaer kunne fremvise. For N.P. Kirck var omsætningen i 859 endog større end i de 29

4 sidste sundtoldsår, nemlig 2. rdl. mod 64. rdl. i 856. I 86 var omsætningen steget til 28. rdl. men fandt dog i de følgende år et mere stabilt leje på omkring 2. rdl. En tilsvarende tendens synes at kunne genfindes hos firmaet K.F. Marstrand. Dette hænger naturligvis til dels sammen med, at der var færre til at dele forretning og fortjeneste. Men det er også karakteristisk, at indehaverne af skibsprovianteringsfirmaer fortsat hører til de højst skatteansatte i byen, om end der her kan spores en vigende tendens fra slutningen af 86'erne, og som bliver mere markant i løbet af 7'erne og 8'eme. Endnu i slutningen af 86'erne eksisterede der 22 handelshuse. Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at der netop i årene umiddelbart efter Sundtoldens ophævelse blev oprettet et helt nyt provianteringsfirma, nemlig I.TH. Lund's 2. Dette var dog atypisk, og provianteringsvirksomhedens dage var som sådan talte. Det, der mere end noget andet bevirkede tilbagegangen inden for dette erhverv, var skibsfartens gradvise overgang fra sejlskibe til dampskibe. Det var sejlskibene, der provianterede. Det er karakteristisk, at bestuvningen i dampskibene for udgående er beskeden i forhold til den indgående, og den man finder i de udgående sejlskibe. Dampskibene var større og kunne bl.a. medføre langt mere proviant, ligesom de var uafhængige af vindforholdene. Hertil kom de vanskelige besejlingsforhold, som byens havn frembød, ikke mindst for større dampskibe. Det var således kun et tvingende ærinde, eksempelvis for at blive forsynet med kul eller med reparation for øje, der kunne tilskynde kaptajnen på et dampskib til at søge til byen, med mindre det var destinationen. Det er kendetegnende, at antallet af skibsekspeditioner ligger en del over det, som byer som Ålborg og Århus kan fremvise, men den omsatte godsmængde ligger derimod betydeligt under disse 3. Mange af de gamle provianteringsfirmaer forsøgte derfor, i kampen for at overleve, at udvide varesortimentet til også at omfatte kul, men uden synderligt held.»kulfyldernes«søgning til havnen blev aldrig særlig stor. Året 89, som var et godt år, talte således kun 98 skibe, som tilsammen lastede 36. tønder kul. Til sammenligning kan det nævnes, at 29 dampskibe søgte havnen i 92 med forsyning af kul for øje 4. Skibsfarten på havnen var generelt aftagende, hvad angår såvel skibsekspeditioner som godsmængde, eller som det siges i en bemærkning til byens skibsfartsforhold i 89, det»sædvanlige præg af en ringe og stagnerende virksomhed«. Med hensyn til dampskibsfarten på havnen, så bestod den næsten udelukkende af såkaldt»sundfart«, hvilket vil sige rutefart mellem byen, København og Helsingborg. Når bestuvningen er stigende for de indgående skibe i udenrigsfart, skyldes det først og fremmest materialeleverancer til værfterne og de forskellige havneudvi- 2

5 Sejlskibe i Helsingør havn omkring 88. Byens to træskibsværfter skimtes i baggrunden. Fot. Chr. Wismer. Handels- og Søfartsmuseet. Helsingør harbour about 88. The sailing ships are in harbour either to take on or unload cargo or perhaps for repairs at one ofthe two wooden ship yards which can just be seen in the background. The factor which contributed more than anything else to the decline in shipchandlery was the gradual ousting of sail by steam. delser. En ikke ringe del af skibsfarten omfattede endvidere havnesøgende småfartøjer samt»ledig Retour - Haveri - og Dampskibs - Tonnage, der har repareret her, imedens Udskibningen af Varer, naar der ses bort fra anløbne Dampskibes Forsyning med Kul, er uden al Betydning«, se tabel C, D og E. Byen har uden tvivl i stigende grad set skibene gå til andre havne og vel især Helsingborg, hvor der netop i disse år iværksattes nogle omfattende havnearbejder. I Helsingør var man da også på det rene med, at den havneudvidelse, man havde påbegyndt i 878, ikke ville ændre radikalt ved situationen for skibsfarten, og at der måtte skabes andre aktiver. Resultatet blev anlæggelsen af Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri. Det var med andre ord ophævelsen af Øresundstolden, der i første omgang ødelagde grundlaget for Helsingørs hovederhverv, skibsprovianteringen. Det centrale i Helsingørs økonomiske udvikling i tiden efter Sundtoldens ophævelse og frem til begyndelsen af 88'eme lå i opbygningen af en handelsflåde. 865 omfattede denne sejlførende både og skibe 2

6 på mere end 2 læsters drægtighed og på tilsammen 3388 kommercelæster. Antallet af fartøjer var i 87 faldet til 94, og drægtigheden var tilsvarende faldet, så den målte lasteevne for disse fartøjer udgjorde 2786 kommercelæster. Medtages fartøjer på under 2 læsters drægtighed tegner der sig et ganske andet billede, idet antallet af fartøjer stiger fra 26 til 82. Da der er tale om ganske små kystfartøjer, har den antalsmæssige forøgelse praktisk talt ingen betydning ved opgørelsen af den samlede lasteevne, der er på 299 læster, og således fortsat er mindre end i 865. Dette forhold ændredes imidlertid væsentligt de følgende år, hvor netop skibenes gennemsnitlige lasteevne forøgedes betragteligt, mest på grund af tilgangen af flere store skibe. Ved udgangen af 875 omfattede handelsflåden således 78 skibe med en samlet drægtighed på ialt 554 tons ( læster = 2 tons). Den gennemsnitlige lasteevne for fartøjer over 2 læster var således steget fra 34,6 til 54,9 læster eller med omkring 6% på fem år, eller hvis de helt små fartøjer tages med, en fordobling af tonnagen 5. Denne udvikling skal naturligvis ses i sammenhæng med de overordentlig gunstige forhold, der rådede for skibsfarten som helhed i disse år. Dette kom bl.a. også til udtryk i en gevaldig spekulation i oprettelsen af skibsaktieselskaber. Da dette kulminerede omkring 874, eksisterede der således otte sådanne selskaber i den helsingørske handelsflåde 6. Begejstringen havde imidlertid ikke været udelt over denne vældige interesse og deltagelse i opbygningen af den helsingørske handelsflåde, nogle så med stor betænkelighed på dette forhold og kritiserede åbent i byens aviser den måde, hvorpå borgerne investerede deres penge. Det hedder»der er i de sidste Aar oprettet talrige Aktieselskaber, som i meget uegentlig Forstand komme Byen til Gode, men som vidne om, at her ingenlunde mangler Kapital, der endog voves til Foretagender hvis Rentabilitet er temmelig tvivlsom, medens et Foretagende, der ganske anderledes vilde tilføre Byen direkte Fordele, nemlig et Jernskibsbyggeri endnu kun er et Taagebillede«. Den altdominerende rederivirksomhed var dog samlet hos I.S. Pontoppidan, der som korresponderende reder styrede landets største sejlskibsflåde. Denne omfattede typisk mellemstore og store skibe, men ingen dampskibe. Netop på dette punkt tog man galt bestik af situationen, idet man i for høj grad blev stående ved sejlskibene i stedet for at satse kraftigere på dampskibe, som man på ingen måde var ubekendt med. Allerede i 84'rne var Det helsingørske Dampskibsinteressentskab dannet, og de første dampskibe sat i fast passagerrutefart i Øresund. Først henimod 87 blev der investeret i egentlige fragtdampskibe 7. I 875 omfattede den helsingørske handelsflåde 5 dampskibe på tilsammen 38 tons drægtighed eller godt og vel 2,3% af den samlede ton- 22

7 - X. -*' *i «-'- x3 : st p Helsingør havn omkring 889, før jernbanestationen blev bygget. Havnen blev i årene og omkring 878 udvidet betydeligt. Men håbet om en gevinst ved den stigende dampskibstrafik slog fejl, og havnen lå ofte stille hen. Fot. Rudolph Simonsen. Handelsog Søfartsmuseet. Helsingør harbour about 88. Between 86 and 862 and about the year 878 the harbour was considerably enlarged. It was hoped thereby to attrået more of the greatly increasing traffic through the Sound, particularly steamships. This, however, turned out to be not the case and the port was frequently quiet and almost deserted. As both mercantile shipping and chandlery were in rapid decline in Helsingør there was not sufficient capital or enterprise in the town to halt this state of affairs. nage, hvilket er noget under gennemsnittet for den danske handelsflåde som helhed, hvor dampskibstonnagen udgjorde 5,3%. Der investeredes generelt ikke så kraftigt i den helsingørske dampskibsflåde. Antalsmæssigt øges den ganske vist fra 5 til skibe i løbet af 8'erne, men den samlede tonnage forbliver stort set uændret. Derimod bliver sejlskibsflåden udvidet en del i løbet af 7'ernes anden halvdel, en udvikling der gik stik imod den tendens, som kendes for landet som helhed 8. Netop i 7'erne og 8'erne var den danske handelsflåde inde i en vældig udvikling. Skibsfartomsætningen i perioden fra omkring 875 til 89 steg ret markant, fortrinsvis i årene og Forøgelsen i skibsfarten faldt næsten udelukkende på dampskibene, mens sejlskibsfarten var stagnerende eller ligefrem i tilbagegang 9. På grund af den skærpede konkurrence, der fulgte i kølvandet på det konjunkturomslag, 23

8 der satte ind omkring midten af 87'erne, fik sejlskibene stadig vanskeligere ved at klare sig i konkurrencen med dampskibene. Den helsingørske handelsflåde, der således fortrinsvis omfattede sejlskibe, endda overvejende i den mindre kategori, blev gradvis mindre rentabel 2. Da skibsprovianteringshandelen samtidig var i hastig tilbagegang, besad byen som sådan ikke den kapital og fremdrift, der var nødvendig for at ændre tingenes gang. Fornyelsen kom til byen udefra gennem anlæggelsen af jernskibsværftet, der reelt markerer det industrielle gennembrud i byen, og som helt op mod vor tid har domineret såvel den økonomiske som erhvervsmæssige udvikling. Det er således betegnende, at handelsflåden gradvis svinder ind. I tiden fra 875 til 9 faldt antallet af skibe fra 78 til 72, men mere afgørende var dog nedgangen i tonnage nemlig fra 554 til 46 tons. Søhandelen træder med andre ord fuldstændig i baggrunden. Årene umiddelbart efter 857 markerer den helsingørske søhandels storhed og endeligt 2. Tabel A. Den Helsingørske Handelsflåde.(*) efter toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. AR 852*3 853*3 854*3 855*3 856*3 857* ANTAL 96*2(25) (25) 6 (32) (37) 4 (4) 2 (42) 24 (43) 9 (4) /4 (67 3/4) (73) 486 (23) 679 3/4(472) 92 (72 /4) 987 (725) /4(982 /4) 247 (99 3/4) 247 3/ / (3) 3435 *. Opgørelsen omfatter såvel Helsingør som resten af tolddistriktet. *2. Tallene i parentes er excl. "bå<je". *3. Hertil kommer et mindre antal umålte fartøjer samt 2 dampskibe på tilsammen 62 læsters drægtighed. 24

9 Tabel B. Frekventeringen af Helsingør Havn efter toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. INDGÅENDE (37) (67) (867) 885 6(547) (354) 229(96) 336(56) I UDGÅENDE 3(5) 34(46) 84(848) 468(595) 245(48) 295(8) 323(56) Tallene i parentes angiver de tilfælde hvor skibene ikke anløb selve havnen. Tabel C. Udenrigs- og Indenrigsfart på Helsingør Havn efter toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. INDENRIGSFART SKIBSEKSPEDITIONER UDENRIGSFART SKIBSEKSPEDITIONER I * 4952* Bestuvningen på jernbanefærgerne på ruten Helsingør og Helsingborg er medregnet, mens antal færgeafgange- og ankomster ikke er medtaget. Bestuvning angives i tons fra

10 Tabel D. Indenrigs og udenrigs sejlskibsfart på Helsingør Havn efter Toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. INDENRIGSFART INDGÅENDE * UDGÅENDE UDENRIGSFART INDGÅENDE UDGÅENDE Drægtigheden angives i tons fra

11 Tabel E. Indenrigs og udenrigs dampskibsfart på Helsingør Havn efter Toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. Indenrigs. INDGÅENDE UDGÅENDE Udenrigs. INDGÅENDE UDGÅENDE Drægtigheden angives i tons fra

12 Tabel F. Den Helsingørske Handelsflåde efter toldinspektørernes årsberetninger på Rigsarkivet. 865* 87*2 875*3 læster læster f artøjer fartøjer læster tons f artøjer tons umålte / / / / *4 89*5 895*6 9* tons tons tons tons fartøjer fartøjer fartøjer fartøjer tons *. Heri indbefattet 3 dampskibe på 43, 35, 32 kommercelæster. *2. Heri indbefattet 3 dampskibe "Horatio", "Hamlet" og "Ophelia" på tilsammen 69 3/4 læst, 67 h.k. *3. Heri indbefattet 5 dampskibe på tilsammen 378 tons (28 h.k.). *4. Heri indbefattet dampskibe på tilsammen 3287 tons (662 h.k.). *5. Heri indbefattet dampskibe på tilsammen 35 tons (72 h.k.). *6. Heri indbefattet dampskibe på tilsammen 3588 tons (985 h.k.). *7. Heri indbefattet dampskibe på tilsammen 3528 tons (5 h.k.). 28

13 NOTER M. Galschiøt: Helsingør omkring midten af forrige Aarhundrede, 96 p. 3 ff. W. Scharling og V. Falbe Hansen: Danmarks Statistik, bd. III p. 42 ff. Knud Klem: Træskibsbyggeriet i Helsingør, artikel i Handels- og Søfartsmuseets årbog 972, p Ifølge toldinspektørernes årsberetninger (Departementet for told- og forbrugsafgifter tidl. generaltolddirektoratet, gruppeordnede toldsager i Rigsarkivet), gik mellem 5 og 7 af de helsingørske skibe i fragtfart på udlandet i tiden omkring 857. Se endvidere tabel F. M. Galschiøt: op. cit. p. 3 ff. Dette fremgår tydeligt af toldinspektørernes årsberetninger (R.A.) eksempelvis 885. Se endvidere tabel B. Henning Henningsen: Skippere, klarerere og toldere, 97, p Uddrag af Helsingørs Communalbestyrelses Forhandlinger 857 p. 5 ff. J.P. Trap: Statistisk - Topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, bd... udg. Kbh. 858 p. 69. W. Scharling og V. Falbe Hansen: op.cit. p J.P. Trap: op.cit. 2. bd. 3. udg. Kbh. 898 p. 6. J.P. Trap: op. cit. 2. bd. 4. udg. p. 23. Se tabel C. Når bestuvningen for indgående skibe i udenrigsfart stiger markant skyldes det først og fremmest materialeleverancer til bl.a. værfterne samt forskellige havnearbejder. I 866 var 6386 skibsførere i land, i , i , i , i , i , i ifølge toldinspektørernes årsberetninger (R.A.). Antallet af skibe, der indkom til havnen p.g.a. havari, svingede mellem 3 og 6 ifølge toldinspektørernes opgørelser (R.A.). En samlet opgørelse over provianteringshandelen eksisterer ikke, bl.a. fordi varer som hårdt skibsbrød, saltet kød og flæsk, smør og gryn m.m. var fritaget for told. Opgørelserne over udførslen af disse varer bygger derfor på et kvalificeret skøn af de enkelte toldinspektører. Denne vurdering bygger fortrinsvis på toldinspektørernes årsberetninger, specielt hvad angår udførslen af hårdt skibsbrød, saltet kød og flæsk, smør og gryn, som var de væsentligste provianteringsvarer, se i denne forbindelse note. Se tabel C. Ligningsprotokoller i Helsingør Rådstuearkiv på Landsarkivet for Sjælland. Trykte ligningslister i Helsingør Avis H.C, Kirck: Et helsingørsk handelshus i årbog 925 for Frederiksborg Amt historiske Samfund, p K.F. Marstrands arkiv i Helsingør Bymuseum. Se tabel D og E. Uddrag af Helsingør Byråds Forhandlinger 87 p. 6 ff. 878 p. 65 ff. M. Galschiøt: op. cit. p. 39 ff, 7. W. Scharling og V. Falbe Hansen: op. cit. (supplement til bd. III p , 42). Toldinspektørens årsberetning var antallet ifølge samme 39 skibe, som fik påfyldt tdr. kul, i skibe og 4.7 tdr. og i 9 4 skibe og tdr. kul. Se endvidere note. Se tabel F. Se endvidere W. Scharling og V. Falbe Hansen: op.cit. p. 4 ff. Helsingør Avis Læserbrev i Helsingør Dagblad 5/ 874. Folketingsmand Chr Rasmussens erindringer, ca.87-95, kopi af manuskript i Helsingør Bymuseum. Henning Henningsen: Part i skib, artikel i Handel- og Søfartsmuseets årbog 972 p W. Scharling og V. Falbe Hansen: op. cit. p. 543 ff. M. Galschiøt: op cit. p. 38 ff. Handels- og Søfartsmuseets årbog 949 p Helsingør Avis vedr. rederier og aktieselskaber jfr. registrant i Helsingør Bymuseum. 29

14 8 Se tabel F.W. Scharling og V. Falbe Hansen: op. cit. p. 28, p. 543 ff. 9 W. Scharling og V. Falbe Hansen: op. cit (supplement til bind III). 2 Se tabel F. 79% af den helsingørske sejlskibsflåde bestod således af fartøjer mellem 4 og 3 tons. 2 Kenno Pedersen: Industrialiseringen i Helsingør, artikel i Helsingør Bymuseums årbog 977 p HELSINGØR'S MARITIME TRADE - FROM PEAK TO DECLINE Summary For more than four hundred years trade with shipping anchored in its roads in order to pay Sound Dues was the life blood of Helsingør. In spite of its favourable position, however, and the great wealth which accrued to the town from this extensive business its citizens never really invested in a merchant fleet of their own. They could make more than enough money by clearing ships and all the trade connected with it. With the abolition ofthe Sound Dues in 857 clearance of shipping ceased overnight but this did not mean that all the trade connected with it came to a halt. On the contrary. In the years after 857 many ships continued to visit the town to take on provisions and for a long time Helsingør continued to be a port of call for freight to and from the Baltic. However the respite was only a short one. As sail gradually gave way to steam the days of Helsingør as a victualling port were virtually numbered. Up until the 88's the economic development ofthe town centred upon the building up of a merchant fleet and in the sixties and seventies Helsingør had the largest sailingship company in Denmark. Unfortunately it made the mistake of investing chiefly in sailing ships - and stuck to that. As the victualling trade was in severe depression and sailing vessels became less and less profitable the town possessed neither the capital nor the enterprise to alter this state of affairs. A new lease of life was given to the town from outside, by the establishment of a yard building iron vessels which came to dominate completely both the economic and commercial development of Helsingør. Not surprisingly the merchant fleet and harbour trade gradually dwindled. 22

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Fortsat vigende organisationsgrad

Fortsat vigende organisationsgrad Fortsat vigende organisationsgrad Den samlede organisationsgrad per 1. januar 2010 er på et år faldet med et halvt procentpoint til 67,4 pct. Fraregnet de gule organisationer kan organisationsgraden opgøres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Det kan vel trods alt næppe undre, men i 16oo-tallet var den

Det kan vel trods alt næppe undre, men i 16oo-tallet var den EBELTOFTS SKIBSFART PÅ CHRISTIAN V'S TID Af JØRGEN BARFOD Det kan vel trods alt næppe undre, men i oo-tallet var den i dag hyggelige lille eventyrby en af de mest virksomme i provinsen med hensyn til søfart.

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Statens Planteavlsforsøg Frøavls- og Industriplanteforsøg (Asger Larsen) 1358. beretning Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Seed rates of perennial rye grass (Loliumm perenne

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv.

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0291 Klageren: XX og XX 8501 Bissegem, Belgien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Æ bådslæw ved Hjerting strand

Æ bådslæw ved Hjerting strand Etablering af Æ bådslæw ved Hjerting strand Hjerting Strandvej 23, 6710 Esbjerg v. 1 Projekttitel: Æ bådslæw ved Hjerting strand. Oplysninger om ansøger Hjerting KaneLaug Bådsmandsvænget 32 6710 Esbjerg

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere