Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Gældende pr

2 servicekatalog Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Baggrund... 3 Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med befordring i Overblik over kommunens befordringsforpligtelse... 4 De fremtidige overordnede principper... 6 Formål og overordnede principper... 6 Modellen for tildeling af kørsel... 6 Praksis og principper for befordring til skoler, dag- og specialtilbud... 7 Visitation til og bevilling af befordringstilbud... 7 Serviceniveauer... 7 Særlige fokusområder for kommunen... 7 Oversigt over Visiterings for skoler, dag- og specialtilbud... 8 Oversigt over serviceniveauer for skoler, dag- og specialtilbud Praksis og principper for befordring på sundheds- og ældreområdet...16 Visitation til og bevilling af befordringstilbud Særlige fokusområder i arbejdet med serviceniveauer Oversigt over Visiterings for sundheds og ældreområdet Bilag 1: Overblik over lovgrundlag...24 Lovgrundlag børn og unge Lovgrundlag voksne og ældre... 24

3 servicekatalog Side 3 Baggrund Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med befordring i 2014 I løbet af efteråret 2014 har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Deloitte gennemført en analyse af kommunens nuværende befordring af visiterede borgere. Analysen har kortlagt omkostningsniveauet i de forskellige kørselsordninger samt visitations og serviceniveauer. Analysen har ydermere indeholdt en optimering af kørslen for at afgøre, om og hvordan planlægningen kan forbedres. I forbindelse med analysen er der arbejdet med, hvordan kommunen i skal visitere til de forskellige befordringsordninger samt hvilke serviceniveauer, der fremadrettet skal tilbydes. Resultatet af arbejdet præsenteres i indeværende katalog. Katalogets indhold baserer sig på drøftelser i Ringkøbing-Skjern Kommunes ledelse, workshops med ledere og medarbejdere med ansvar for befordring samt Deloittes analyser af kommunens nuværende ledere og medarbejdere med dagligt arbejde med og ansvar for befordring i kommunen har bidraget i forløbet. Kataloget fremhæver en række fremtidige principper for visiteret befordring. Principperne er delt op på henholdsvis overordnede principper og efterfølgende specifikke principper for Skoler, dag- og specialtilbud samt Sundheds- og Ældreområdet. Ud fra disse principper, samt Deloittes analyse af det samlede befordringsområde i Ringkøbing-Skjern Kommune, er der udarbejdet forslag til fremtidig visitations og serviceniveauer i kommunen. De detaljerede skemaer med hidtidige og fremtidige forslag til visitations og serviceniveauer præsenteres senere i dette dokument. Formål med indeværende dokument Katalog indeholder: - Beskrivelse af lovprincipperne for de enkelte kørselsordninger - De fremtidige grundprincipper for visitering af kørsel (udledt af drøftelserne på workshoppen samt de efterfølgende analyser) - Forslag til fremtidig visitations og serviceniveauer for skole, dag- og specialtilbud - Forslag til fremtidig visitations og serviceniveauer for sundheds- og ældreområdet Disse elementer er vigtige i den videre proces for tilrettelæggelse af befordringen, herunder: - Skabelse af overblik over hvordan de nuværende og fremtidige visitationer og serviceniveauer ser ud og skal se ud - Den videre ledelsesmæssige og politiske behandling af befordringsområdet - Dialogen med borgere og institutioner om serviceniveauet - Sikring af fælles opfattelse af det valgte serviceniveau i kommunen, hos borgerne og blandt vognmændene - Konkretisering af kommunens serviceforpligtelse over for borgerne - Udformning af kommende befordringsudbud Endvidere vil dokumentet efter endelig godkendelse blive et arbejdsredskab i den fremtidige håndtering af befordringsområdet.

4 servicekatalog Side 4 Overblik over kommunens befordringsforpligtelse Hvad er KAN og SKAL for kommunerne? Ofte ses det, at der tilbydes et noget højere serviceniveau, end kommunerne er forpligtet til ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt. Herunder er kort skitseret de gældende grundprincipper: Nogle kørselsordninger er SKAL, men mange er KAN Ofte er godtgørelse SKAL, men det at tilbyde en konkret kørselsordning er noget, kommunen KAN tilbyde På flere områder er der intet SKAL-krav om at tilbyde hverken kørsel eller godtgørelse Kørsel til almen skole bygger på OBJEKTIVE principper, og opfylder barnet disse, er barnet befordringsberettiget, men forpligtigelsen løftes typisk med et buskort til kollektiv trafik Kommunen bør altid tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation forud for tildeling af kørsel Egenbetaling til KAN-kørselsordninger er en mulighed, og borgeren kan pålægges egenbetaling på helt op til 100%, hvis der tilbydes en kørselsordning

5 servicekatalog Side 5 Alle ordninger i detalje De enkelte befordringsordninger gennemgås nedenfor. Tabellen præsenterer de gængse kommunale kørselsordninger samt deres målgrupper, forpligtigelser og typiske ambitionsniveau i forhold til lovminimum i kommunerne. Befordringsområde Målgruppe Forpligtigelse Læge og speciallæge Genoptræning (sundheds- hhv. servicelov), varigt nedsat funktionsevne og dagcenter Individuel handicapkørsel Hjælpemidler Den almene skolekørsel Specialundervisning for børn Børn og unge med handicap (fx specialbørnehaver) Udsatte børn og unge Socialområdet - voksne med handicap Folkepensionister (sikringsgruppe 1), som skal til læge eller speciallæge Andre borgere med mere end 50 kilometer til speciallæge Borgere med behov for genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedsloven) Borgere med gavn af vedligeholdende træning/indsats og dagcenter (Serviceloven) Handicappede, som ikke kan benytte den kollektive trafik. Borgere, som skal til afprøvning af hjælpemidler Skolebørn med langt i skole eller trafikfarlig vej Skolebørn med langt i skole eller trafikfarlig vej samt de børn som på grund af særlige behov må køre i lukket ordning. Handicappede børn og unge i specialdagtilbud Udsatte børn og unge samt deres familier Voksne, som går i beskyttet beskæftigelse eller særligt samværs-/aktivitetstilbud. Skal: Godtgørelse Kan: Egentlig kørsel Til genoptræning efter sundhedsloven skal tilbydes befordring. Al befordring under serviceloven er kan kørsel. 104 ture årligt til fritidsformål. Skal: Godtgørelse Kan: Egentlig kørsel Skal-krav om befordring Skal-krav om befordring Skal-krav om befordring at tilbyde befordring i forbindelse med skolegang, transport til aflastning/aktiviteter mm. Skal-krav om befordring Typisk ambitionsniveau i kommunerne Typisk tilbydes en egentlig kørselsordning. Typisk tilbydes en egentlig kørselsordning. Typisk egenbetaling for kørsel til servicelovaktiviteter. Det er lovbestemt, at trafikselskaberne skal tilbyde en kørselsordning med brugerbetaling. De allerfleste kommuner tilbyder en egentlig kørselsordning. Langt de fleste børn tildeles et buskort. En andel anvises til lukket kørsel/taxaordning. Buskort eller lukket kørsel/taxa. Lukket kørsel/taxa. Godtgørelse eller lukket kørsel/taxa. Buskort eller lukket kørsel/taxa. Specialundervisning for unge/voksne Studerende til særligt tilrettelagt undervisning Skal-krav om befordring Buskort eller lukket kørsel/taxa. I bilag til dette dokument er der angivet henvisninger til de relevante lovtekster om befordring.

6 servicekatalog Side 6 De fremtidige overordnede principper Formål og overordnede principper Visiteringsgrundlaget skal forklare og udfolde principper og for visitering til kommunal befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune. Metoderne vil i høj grad basere sig på følgende grundprincipper: Vi skal i vores vurdering fokusere på borgerens kapacitet og mulighed for at udvikle sig til at kunne transportere sig selv på sigt Vi tør stille krav til borgerne, pårørende og forældre til børn, men også til den måde vi i kommunen arbejder med borgerens udvikling Vi har en tæt dialog med leverandørerne, så vi sikrer, at borgerne oplever et ensartet serviceniveau i tråd med det tilbud, kommunen har visiteret borgeren til Vi leverer som minimum altid det lovpligtige serviceniveau, men stiller spørgsmålstegn ved højere service, herunder i KAN-ordningerne Modellen for tildeling af kørsel Nedenfor er vist den model, som ligger til grund for Ringkøbing-Skjern Kommunes bevilling af befordring. Formålet med modellen er at sikre, at de borgere, som har behov, tildeles transport, mens de borgere, som har potentiale, henvises til egen transport (evt. betalt af kommunen) eller udvikles hertil. De blå kasser angiver forskellige niveauer for borgerens funktionsevne i forhold til egen transport (gående fra ingen til totale begrænsninger). De grønne kasser angiver karakteren af de befordringstilbud, som Ringkøbing-Skjern Kommune kan give. Ved høj funktionsevne skal borgeren transportere sig selv. Ved lav funktionsevne vil det bedste tilbud til borgeren være passiv transport fra dør til dør. Ind i mellem er der mulighed for at give borgeren varierende tilbud, herunder træning til egen transport eller tilskud til en scooter. Tilbuddene i illustrationen er ikke udelukkende udtryk for tilbud, der i dag findes i Ringkøbing-Skjern Kommune. Illustration 1. Borgere med tilstrækkelig funktionsevne eller potentiale skal udvikles til egen transport. Borgere med væsentlig funktionsevne eller kun moderate begrænsninger vil ikke kunne forvente passiv transport. Figuren illustrerer princippet, og eksemplerne på tilbud gående fra godtgørelse til solokørsel fra dør til dør skal ikke ses som tilbud, Ringkøbing-Skjern Kommune er forpligtiget til at give, men kan vælge at tilbyde.

7 servicekatalog Side 7 Praksis og principper for befordring til skoler, dag- og specialtilbud Visitation til og bevilling af befordringstilbud Ringkøbing-Skjern Kommune lægger følgende principper til grund for tildeling af befordring til børn og borgere på skoler samt i dag- og specialtilbud: Kommunen har fokus på befordring i visiteringen til skole-, dag- og specialtilbud Vurderingen af barnets, den unges eller borgerens evne til egen transport tager afsæt i en helhedsvurdering af både fysik, kognitiv kapacitet og de familiære forhold Vurderingen skal fokusere positivt på barnets, den unges eller borgerens kapacitet og mulighed for at udvikle sig til egen transport Hvor det er relevant, indarbejdes målet om egen transport i barnets, den unges eller den voksnes udviklings- eller elevplan, og institutionen understøtter dette med den pædagogiske indsats Forældre og pårørende involveres i dialogen, men også i arbejdet. Det er tilladt at have forventninger til forældre og pårørende I betyder det, at følgende kendetegner kommunens bevilling af befordring: Eventuelle rutiner omkring automatik i bevilling af befordring til børn, unge og voksne i specialtilbud må ikke forekomme Bevillinger gives som oftest kun tidsbegrænset (i overensstemmelse med barnets, den unges eller borgerens udviklingsmål) Solokørsel ydes kun i særlige, individuelle tilfælde Forældre og borgere skal søge aktivt om befordring Ønske om ændringer til eksisterende bevillinger kræver en ny vurdering af borgeren fra kommunens side Serviceniveauer Følgende forhold vil være toneangivende i tilrettelæggelse af serviceniveauet i kørslen: Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikre tydelighed omkring det serviceniveau, som borgerne kan forvente Serviceniveauet varierer efter borgerens funktionsevne jo større behov, jo højere serviceniveau For de fleste borgergrupper kan køretiden være op til 90 minutter (allerede i dag). For udvalgte børn, unge og borgere med særlige behov, som ikke vil kunne klare 90 minutter, kan den maksimale køretid være mindre Børn, unge og voksne med kapacitet til kollektiv trafik skal forvente at gå/cykle til bussen (mindst halvdelen af afstandskriteriet) Kommunen er ikke forpligtiget til at tilbyde opsamling på bopælen, hvis barnet, den unge eller den voksne har kapacitet til at gå eller cykle til et opsamlingssted. Kommunen kan således benytte opsamlingssteder, hvis dette er fordelagtigt i forhold til en effektiv rutelægning Detaljeret information om visitations og serviceniveau fremgår nedenfor. Særlige fokusområder for kommunen For at effektivisere befordringen og implementere ovenstående principper arbejder Ringkøbing-Skjern Kommune løbende med følgende initiativer: Mere samkørsel på tværs af kommunens institutioner for at opnå bedre busudnyttelse

8 servicekatalog Side 8 Flere cyklende skolebørn og bedre muligheder for cykling Systematisk træning af børn og unge med potentiale for egen transport. Ensretning af maksimale køretider, og den tid en borger må vente på transport før og efter møde/sluttid på aktivitet, skole m.v. Oversigt over Visiterings for skoler, dag- og specialtilbud I tabellerne nedenfor er principperne omsat til praktiske anvisninger for visitationsarbejdet for hver ordning. Anvisningerne knytter sig til: Automatik i sammenhængen mellem tilbud og kørsel. Med automatik menes, at barnet, den unge eller voksne bevilges befordring uden en reel individuel vurdering. at anvende opsamlingssteder (i den lukkede kørsel). Her refereres til, hvorvidt kommunen benytter sig af muligheden for at tilbyde afhentning fra et opsamlingssted i stedet for afhentning på bopælen. Træning til egen transport. Beskriver hvorvidt kommunen tilbyder bustræning eller træning i anden egentransport, så borgerens muligheder for at gå fra passiv transport til egentransport øges. Løbende revurdering. Dette punkt omhandler kommunens omkring revurdering af borgernes evne til egen transport i takt med vedkommendes udvikling og revisitering til et andet befordringstilbud (fx fra taxakørsel til buskort). Muligheden for at samkøre med andre borgergrupper. Specificerer hvorvidt borgergruppen i befordringsordningen samkøres med borgere fra andre ordninger. kørselsaftale med pårørende. Her refereres til, hvorvidt kommunen systematisk bruger godtgørelse når dette er relevant - for pårørendes transport af barnet eller den unge.

9 servicekatalog Side 9 Elever til almen skole Elever til specialundervisning Automatik i sammenhængen mellem tilbud og kørsel Gratis buskort til folkeskoleelever og herboende efterskoleelever, samt til friskoleelever til fritidsbrug inden for Ringkøbing-Skjern Kommune. Ganske få tilbydes taxakørsel, hvis der ikke findes et bustilbud i området Alle i den skolesøgende alder får et buskort Bevilling af kørsel sker efter en individuel vurdering at anvende opsamlingssteder (i den lukkede kørsel) Træning til egen transport Løbende revurdering, fx årlig revisitering, alle børn skal forvente at gå til opsamlingssted Børnene forventes at kunne klare egentransport (hvis skolevejen er sikker) Ikke relevant, da alle elever kan tage bus eller tog eller cykle Der skal søges om kørsel én gang hvert år (eller når barnet skifter bopæl), skolebusruterne justeres fra år til år, efter de befordringsberettigede Hvis det er muligt, kan der anvendes opsamlingssteder. Det skal vurderes individuelt Opsamlingssteder anvendes i nogen grad, ca. 20% af turene Træning til egen transport tilbydes, hvis barnet vurderes at kunne udvikles Træning til egen transport tilbydes, hvis barnet vurderes at kunne udvikles Revurderes løbende evt. i henhold til udviklingsplan - og mindst en gang om året, behovet for transport revurderes Muligheden for at samkøre med andre borgergrupper Visitation i, der samkøres med borgere der har samme kørselsformål, der samkøres med borgere med samme kørselsformål, med mindre der er særlige krav til elevens transport, i nogen grad kørselsaftale med pårørende Visitation i Bruges ikke pga. buskort Bruges ikke Hvis godtgørelse er en effektiv løsning, kan kommunen tilbyde dette, men i beskedent omfang

10 servicekatalog Side 10 Udsatte Børn og Unge Børn og Unge med Handicap Automatik i sammenhængen mellem tilbud og kørsel Bevilling af kørsel sker efter en individuel vurdering Bevilling af kørsel sker efter en individuel vurdering at anvende opsamlingssteder (i den lukkede kørsel) Hvis det er muligt, kan der anvendes opsamlingssteder. Det skal vurderes individuelt Hvis det er muligt, kan der anvendes opsamlingssteder. Det skal vurderes individuelt Træning til egen transport Træning til egen transport tilbydes, hvis barnet vurderes at kunne udvikles, delvist (nogle gange) Træning til egen transport tilbydes, hvis barnet vurderes at kunne udvikles, i beskeden grad Løbende revurdering, fx årlig revisitering Revurderes løbende evt. i henhold til udviklingsplan - og mindst en gang om året Revurderes løbende evt. i henhold til udviklingsplan - og mindst en gang om året, i beskeden grad Muligheden for at samkøre med andre borgergrupper Visitation i, ved individuel vurdering, der samkøres med borgere der samme kørselsformål, med særlige borgergrupper kørselsaftale med pårørende Visitation i Hvis godtgørelse er en effektiv løsning, kan kommunen tilbyde dette, men benyttes sjældent Hvis godtgørelse er en effektiv løsning, kan kommunen tilbyde dette I særlige tilfælde kan det aftales

11 servicekatalog Side 11 Unge og voksne til specialundervisning Voksne med handicap Automatik i sammenhængen mellem tilbud og kørsel Kørselsbehov vurderes individuelt, så det rette tilbud tilbydes borgeren Altid en individuel vurdering Kørselsbehov vurderes individuelt, så det rette tilbud tilbydes borgeren, hvis ikke borgeren selv har bil eller bor tæt på tilbuddet at anvende opsamlingssteder Hvis det er muligt, kan der anvendes opsamlingssteder. Det skal vurderes individuelt Benyttes ikke Hvis det er muligt, kan der anvendes opsamlingssteder. Det skal vurderes individuelt Træning til egen transport Træning til egen transport tilbydes altid hvis borgeren vurderes at kunne udvikles Træning til egen transport tilbydes altid hvis borgeren vurderes at kunne udvikles, i beskeden grad Løbende revurdering, fx årlig revisitering Revurderes løbende evt. i henhold til udviklingsplan - og mindst en gang om året Revurderes løbende evt. i henhold til udviklingsplan - og mindst en gang om året, borgeren kan udvikle sig Muligheden for at samkøre med andre borgergrupper Visitation i, der samkøres med borgere der samme kørselsformål, der samkøres med borgere der har samme kørselsformål Hvis det er muligt kørselsaftale med pårørende Visitation i Hvis godtgørelse er en effektiv løsning, kan kommunen tilbyde dette Benyttes ikke Hvis godtgørelse er en effektiv løsning, kan kommunen tilbyde dette

12 servicekatalog Side 12 Oversigt over serviceniveauer for skoler, dag- og specialtilbud Serviceniveauerne er for den lukkede kørsel, godtgørelse eller egenbetaling. Nedenfor præsenteres de konkrete serviceniveauer i kørslen i de enkelte ordninger. Den samlede service er defineret ved følgende delelementer: Klar i hjemmet inden afgang. Definerer hvor tidligt barnet, den unge eller den voksne skal være klar inden det forventede afhentningstidspunkt. Denne fleksibilitet gives for, at vognmanden kan optimere sin kørsel med kort varsel på grund af ændringer/afbud. køretid. Definerer den maksimale tid passagererne må sidde i bilen fra afhentning til afsætning. Jo længere køretid, jo større mulighed for samkørsel og for at udnytte bilflåden. ventetid inden aktivitet. Definerer hvor tidligt barnet, den unge eller den voksne må afleveres på institutionen før vedkommendes aktiviteter starter. Fleksibiliteten kan øge vognmandens mulighed for samkørsel. ventetid efter aktivitet. Definerer hvor længe passagererne må vente efter afslutningstidspunktet for deres aktiviteter. Fleksibiliteten kan øge vognmandens mulighed for samkørsel. hjælp fra bolig til bil. Definerer om og hvordan der for den pågældende borgergruppe er mulighed for chaufførassistance fra boligen ned til og ind i bilen. kørestol/rollator og lignende. Definerer hvorvidt der kan medbringes ganghjælpemidler under kørslen. ledsager. Definerer om og under hvilke omstændigheder er muligt at tage en ledsager med under kørslen. Egenbetaling. Specificerer en eventuel egenbetaling. solokørsel. Definerer om og hvordan der for den pågældende borgergruppe er mulighed for alene-/solokørsel. eget/fast sæde. Definerer om, borgeren har mulighed for at sidde et bestemt sted i bilen. fast chauffør. Definerer om og hvordan der for den pågældende borgergruppe er mulighed for fast chauffør hver gang (kan være relevante for særligt svære diagnoser). kørsel til flere adresser. Definerer om og hvordan der for den pågældende borgergruppe er mulighed for kørsel til andre adresser end folkeregisteradressen (fx til fraskilt forælder, aflastning, fritidsaktiviteter eller lignende).

13 servicekatalog Side 13 Elever til almen skole Elever til specialundervisning Klar i hjemmet inden afgang køretid ventetid inden aktivitet Afhentningstidspunkt +/- 15 min for lukket kørsel Afhentningstidspunkt +/- 15 min Køreplan for skolebus Køreplan for bus eller taxaordning Ingen ensartet i dag 60 min tilstræbes, men op til min kan tillades (kræver aftale mellem institution og vognmand) 90 min 60 min 60 min 30 min 60 min (ikke noget specificeret i 60 min udbud) ventetid efter aktivitet hjælp fra bolig til bil kørestol/rollator og lign ledsager Egenbetaling solokørsel eget/fast sæde fast chauffør kørsel til flere adresser 60 min 30 min 60 min Ingen ensartet i dag (en forældreopgave) (en forældreopgave) (en forældreopgave) (en forældreopgave), hvis det er vurderet nødvendigt (lægelig eller kognitiv vurdering), men kræver særlig bevilling, men kræver særlig bevilling, ved særlig vurdering, ved særlig vurdering, men kræver særlig bevilling, men kræver særlig bevilling (kun folkeregisteradresse) (kun folkeregisteradresse) (udover folkeregisteradresse, (kun folkeregisteradresse) også aflastning og fritidsaktiviteter)

14 servicekatalog Side 14 Udsatte Børn og Unge Børn og Unge med handicap Klar i hjemmet inden afgang køretid ventetid inden aktivitet ventetid efter aktivitet Afhentningstidspunkt +/- 15 min Afhentningstidspunkt +/- 15 min Ikke noget fastsat niveau Cirka 10 minutter 60 min tilstræbes, men op til min tilstræbes, men op til 75 kan tillades (kræver aftale mellem kan tillades (kræver aftale mellem institution og vognmand) institution og vognmand), ikke noget fastlagt niveau 90 min 15 min 15 min, ikke noget fastlagt niveau, da Cirka 15 min (ikke noget fastsat i forældre som oftest kører børnene udbud) 15 min 15 min Cirka 15 min (ikke noget fastsat i, ikke noget fastlagt niveau udbud) hjælp fra bolig til bil kørestol/rollator og lign ledsager Egenbetaling solokørsel eget/fast sæde fast chauffør kørsel til flere adresser (en forældreopgave) (en forældreopgave), fra chauffør og forældre, men kræver særlig bevilling, men kræver særlig bevilling, ved særlig visitering, men kræver særlig bevilling, men kræver særlig bevilling, ikke noget fastlagt niveau, ved særlig visitering, men kræver særlig bevilling, men kræver særlig bevilling, så vidt muligt, men kræver særlig bevilling, det tilstræbes så vidt muligt (udover folkeregisteradresse dog (udover folkeregisteradresse kun aflastning) dog kun aflastning), til begge forældre, aflastning, men ikke noget fastlagt niveau m.m.

15 servicekatalog Side 15 Klar i hjemmet inden afgang Unge og Voksne til specialundervisning Voksne med handicap Afhentningstidspunkt +/- 15 min Afhentningstidspunkt +/- 15 min Cirka 10 minutter 5 min køretid ventetid inden aktivitet ventetid efter aktivitet hjælp fra bolig til bil kørestol/rollator og lign ledsager Egenbetaling solokørsel eget/fast sæde fast chauffør kørsel til flere adresser 90 min 90 min 90 min 90 min 30 min 30 min 15 min (ikke noget fastsat i udbud) 30 min 30 min 15 min (ikke noget fastsat i udbud), fra chauffør og forældre, fra chauffør og forældre Ca. 5 min (ikke noget fastsat i udbud) Ca. 5 min (ikke noget fastsat i udbud) Delvist, men kræver særlig bevilling, men kræver særlig bevilling, ved særlig visitering, hvis nødvendigt, men ikke på alle institutioner, på enkelte kørsler, på enkelte kørsler, men kræver særlig bevilling, men kræver særlig bevilling, ved særlig visitering, men kræver særlig bevilling, men kræver særlig bevilling, så vidt muligt, men kræver særlig bevilling, men kræver særlig bevilling, så vidt muligt (udover folkeregisteradresse dog kun aflastning), til begge forældre, aflastning m.m., hvis nødvendig (udover folkeregisteradresse dog kun aflastning)

16 servicekatalog Side 16 Praksis og principper for befordring på sundheds- og ældreområdet Visitation til og bevilling af befordringstilbud Ringkøbing-Skjern Kommune lægger følgende principper til grund for tildeling af befordring til borgere på sundheds- og ældreområdet: Al visitation skal tage udgangspunkt i en rehabiliteringstænkning. Træning starter ved hoveddøren transport til og fra en aktivitet eller tilbud, kan derfor godt være en del af genoptræningen Hvis borgeren kan selv, skal vedkommende selv. Kommunen skal have fokus på at vurdere den enkelte borger ud fra et perspektiv, hvor målet er at sikre, at borgeren på sigt kan transportere sig selv Bevilling af kørsel gives i udgangspunktet tidsbegrænset. Permanent bevilling af kørsel tilbydes kun i særlige tilfælde (fokus på revisitering og løbende opfølgning) Som udgangspunkt skal skriftlig ansøgning om kørsel udvides til at gælde alle ordninger Større inddragelse af frivillige og pårørende i befordringsopgaven ældre hjælper ældre -tiltaget udvides til befordring I betyder det, at følgende kendetegner kommunens bevilling af kørsel: Der skal større fokus på træning/oplæring til egen transport og inddragelse af pårørende, familie og andre, i borgerens transport, evt. mod godtgørelse Kørselsgodtgørelse skal i højere grad tilbydes de borgere, som har mulighed for egen transport Solokørsel ydes kun i ganske særlige tilfælde efter individuel vurdering. Det samme gælder for kørsel med ledsagere Ændringer til eksisterende bevillinger kræver en ny vurdering af borgeren fra kommunens side Særlige fokusområder i arbejdet med serviceniveauer Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder løbende med følgende initiativer: Ensretning af serviceniveauer for at sikre et ensartet produkt til borgere med samme funktionsniveau, fx med hensyn til maksimale køretider, og den tid en borger må vente på transport før og efter møde/sluttid på aktivitet, skole m.v. Systematisk træning af borgere med potentiale for egen transport Mere samkørsel på tværs af kommunens institutioner for at opnå bedre busudnyttelse Udnyttelse af Flextur, hvor det giver mening Detaljeret information om visitations og serviceniveau fremgår nedenfor.

17 servicekatalog Side 17 Oversigt over Visiterings for sundheds og ældreområdet De forhold, som fremgår i tabellernes venstre kolonne, er forklaret på side 8. Læge- og speciallægekørsel Individuel handicapkørsel Automatik i sammenhængen mellem tilbud og kørsel, kommunen tilbyder ikke kørsel Individuel vurdering af borgeren efter indsendt ansøgning, kræver individuel vurdering af borgerens funktionsevne at anvende opsamlingssteder Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Træning til egen transport Borgere med potentiale kan tilbydes træning (evt. som genoptræning efter serviceloven) Løbende revurdering, fx årlig revisitering Kommunen kan gennemføre revisitering af borgerne, hvis det vurderes relevant, men der er udstedet midlertidige bevillinger på nogle borgere Kommunen kan gennemføre revisitering af borgerne, hvis det vurderes relevant, permanent visitering Muligheden for at samkøre med andre borgergrupper kørselsaftale med pårørende Visitation i Visitation i Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel, taxivognmanden kan efter egen vurdering samkøre med borgere med samme kørselsformål Borgerne tilbydes kun godtgørelse for egen transport. Hvis borgeren ikke kan transportere sig selv eller benytte Flextur, kan der godtgøres for taxakørsel, Midttrafik samkører med andre borgere

18 servicekatalog Side 18 Dagcenterkørsel og 117 kørsel Genoptræning efter service hhv. sundhedsloven Automatik i sammenhængen mellem tilbud og kørsel at anvende opsamlingssted er Transport er en del af daghjemstilbuddet, men hvilken transport der skal bevilges, vurderes individuelt. Hvis borgeren kan gå til kantstenen, bevilges Flextur., det vurderes, om borgeren kan transportere sig selv, afhentning på hjem- eller aflastningsadresse. Hvis borgeren kan gå til opsamlingssted, henvises vedkommende til egen transport, afhentning på hjem- eller aflastningsadresse Vurdering af behov for kørsel, udføres ved første genoptræningsgang. Kan borgeren gå til kantsten, henvises til Flextur mod godtgørelse., bliver aldrig visiteret pr. automatik. Det er altid en individuel vurdering ved første træningsgang, borgere hentes på bopæl, aflastningssted, skole eller arbejde. Hvis borgeren kan gå til opsamlingssted, henvises vedkommende til egen transport, borgere hentes på bopæl, aflastningssted, skole eller arbejde Træning til egen transport Tilbydes, hvis borgeren har et potentiale, overvejes altid Transport til og fra genoptræning, indtænkes som en del af genoptræningen Transport til og fra genoptræning, indtænkes som en del af genoptræningen Løbende revurdering, fx årlig revisitering Revurdering ved ændring i borgerens tilstand Revurdering ved ændring i borgerens tilstand Vurdering fra gang til gang om behovet for transport ændres Vurdering fra gang til gang Muligheden for at samkøre med andre borgergrupper Visitation i, der samkøres med borgere der samme kørselsformål, der samkøres med borgere der samme kørselsformål, kommunen oplyser hvis det ikke er muligt kørselsaftale med pårørende Visitation i Pårørende spørges altid om mulighed for kørsel mod godtgørelse Pårørende spørges altid om mulighed for kørsel mod godtgørelse

19 servicekatalog Side 19 Hjælpemidler Automatik i sammenhængen mellem tilbud og kørsel, ingen egentlig kørselsordning, men kun godtgørelse mod egen transport at anvende opsamlingssteder, der ydes godtgørelse til billigste offentlige transportmiddel Træning til egen transport, ingen egentlig kørselsordning, men kun godtgørelse mod egen transport Løbende revurdering, fx årlig revisitering Individuel vurdering fra gang til gang, individuel sagsbehandling fra gang til gang Muligheden for at samkøre med andre borgergrupper Visitation i Ikke relevant, da der ikke tilbydes kørsel Ikke relevant, da der ikke tilbydes kørsel kørselsaftale med pårørende Visitation i Borgerne tilbydes godtgørelse, så borgeren tilrettelægger selv sin transport Borgerne tilbydes godtgørelse, så borgeren tilrettelægger selv sin transport

20 servicekatalog Side 20 Oversigt over serviceniveauer for sundheds- og ældreområdet Serviceniveauerne er for den lukkede kørsel, godtgørelse eller egenbetaling. De forhold, som fremgår i tabellernes venstre kolonne, er forklaret på side 12. Klar i hjemmet inden afgang køretid ventetid inden aktivitet ventetid efter aktivitet hjælp fra bolig til bil kørestol/rollator og lign ledsager Egenbetaling Læge- og speciallægekørsel Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Aftales med vognmand Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Aftales med vognmand Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Aftales med vognmand Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Kommunen godtgør som udgangspunkt billigst mulige transport, men kan visitere til godtgørelse af Flextur eller taxa, hvis borgeren ikke kan egentransport. Borgeren skal lægge ud og indsende ansøgning om refusion Individuel handicapkørsel 5 min før og op til 15 min efter aftalt tidspunkt (fastsættes af Midttrafik) 5 min før og op til 15 min efter aftalt tidspunkt (fastsættes af Midttrafik) Samlet køretid på 1,5 gange direkte kørsel (niveau fastsættes af Midttrafik) Samlet køretid på 1,5 gange direkte kørsel (niveau fastsættes af Midttrafik) Fastsættes af Midttrafik Fastsættes af Midttrafik Fastsættes af Midttrafik Fastsættes af Midttrafik (skal bevilges af kommunen) (skal bevilges af kommunen), visiteres ved ansøgning, visiteres ved ansøgning, mod betaling, mod betaling, abonnement plus egenbetaling pr. tur (fastsættes af Midttrafik), abonnement plus egenbetaling pr. tur (fastsættes af Midttrafik)

21 servicekatalog Side 21 solokørsel eget/fast sæde Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Ikke relevant (kørsel i er i solokørsel i dag) Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel, men kan kun bevilges af lægelige grunde (visiteres af kommunen), men kan kun bevilges af lægelige grunde (visiteres af kommunen fast chauffør Ikke relevant, da kommunen ikke tilbyder kørsel Mulighed, idet borgeren selv aftaler tur med vognmanden kørsel til flere adresser, kun kørsel fra folkeregisteradresse eller aflastning til læge og retur, kun kørsel fra folkeregisteradresse eller aflastning til læge og retur. Borgeren kan frit vælge sine ture Borgeren kan frit vælge sine ture

22 servicekatalog Side 22 Klar i hjemmet inden afgang Op til 15 min Dagcenterkørsel og 117-kørsel Genoptræning efter serviceog sundhedsloven Op til 30 min 15 min I god tid (intet krav fra udbud) køretid ventetid inden aktivitet ventetid efter aktivitet hjælp fra bolig til bil kørestol/rollator og lign ledsager Egenbetaling solokørsel eget/fast sæde fast chauffør kørsel til flere adresser 90 min 90 min 60 min 90 min 30 min 30 min 15 min 15 min 30 min 30 min 15 min 15 min (i særlige tilfælde, som visiteres af kommunen) (i særlige tilfælde, som visiteres af kommunen) (skal visiteres af kommunen) (skal visiteres af kommunen) (i særlige tilfælde, som visiteres af kommunen) (50 kr. og indexregulering) (28 kr.) (i særlige tilfælde, som visiteres af kommunen) (i særlige tilfælde, som visiteres af kommunen) (i særlige tilfælde, som visiteres af kommunen), skal bevilges (folkeregisteradresse eller aflastning) (folkeregisteradresse eller aflastning) (i særlige tilfælde, som visiteres af kommunen), men sjældent relevant, på genoptræning efter Serviceloven (50 kr. og indexregulering), på genoptræning efter Serviceloven (25 kr.) (i særlige tilfælde, som visiteres af kommunen) (folkeregisteradresse, aflastning, arbejdsplads og uddannelsessted) (aflastning, uddannelsessted m.m.)

23 servicekatalog Side 23 Hjælpemidler Klar i hjemmet inden afgang køretid ventetid inden aktivitet ventetid efter aktivitet hjælp fra bolig til bil kørestol/rollator og lign Ikke relevant ledsager Egenbetaling solokørsel eget/fast sæde fast chauffør kørsel til flere adresser Godtgørelse for egen transport Godtgørelse for egen transport

24 servicekatalog Side 24 Bilag 1: Overblik over lovgrundlag Lovgrundlag børn og unge Lovhjemmel for almen skolekørsel og befordring til specialundervisning for børn findes i Folkeskoleloven, nærmere bestemt ved 26 [skal], samt dertilhørende Bekendtgørelse nr. 25 (1995) [både kan og skal paragraffer]. Lovhjemmel for befordring af handicappede børn og unge og socialt udsatte børn og unge findes begge i Lov om social service. For befordring af handicappede børn er særligt 32 [skal], 36 [skal], 41 [kan] og 45 [kan] relevante. Til sidstnævnte paragraf hører også Bekendtgørelse nr (2006) [kan]. For befordring af socialt udsatte børn og unge er 52 [kan] og 71 [kan]. Der kan også ydes befordring som led i Lov om aktiv socialpolitik. Lovgrundlag voksne og ældre Lovhjemmel for læge- og speciallægeordningen samt kørsel til afprøvning af hjælpemidler findes i sundhedsloven 170 stk. 1-3 og dertilhørende bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Lovhjemmel for kørsel til afprøvning af hjælpemidler findes i lov om social service 112 og 113 og dertilhørende bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Lovhjemmel for individuel handicapkørsel findes i Lov om trafikselskaber 11. Lovhjemmel for kørsel af voksne med handicap (bl.a. beskyttet beskæftigelse), findes i Serviceloven 97 og Lovhjemmel for specialundervisning for unge findes i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10 og dertilhørende bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lovhjemmel for specialundervisning for voksne findes i lov om specialundervisning for voksne 5 og dertilhørende bekendtgørelse om specialundervisning for voksne Lovhjemmel for kørsel til genoptræning findes i sundhedsloven 172, 173 stk. 3 og dertilhørende bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Lovhjemmel for kørsel af personer med varig nedsat funktionsevne og kørsel til dagcenter findes i serviceloven 79 og 117.

Visiterings- og servicekatalog. Kerteminde Kommune

Visiterings- og servicekatalog. Kerteminde Kommune Visiterings- og servicekatalog Kerteminde Kommune Oktober 2015 Visiterings- og servicekataloget beskriver den nye 3 Baggrund for Kerteminde Kommunes arbejde med befordring i 2015 3 Formål og fremtidige

Læs mere

Visiteringsgrundlag og servicekatalog for visiteret befordring i Svendborg Kommune.

Visiteringsgrundlag og servicekatalog for visiteret befordring i Svendborg Kommune. Visiteringsgrundlag og servicekatalog for visiteret befordring i Svendborg Kommune. Baggrund... 3 Overblik over kommunens befordringsforpligtelse... 4 e grundprincipper i Svendborg Kommune... 5 Befordring

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Forslag til fremtidige serviceniveauer og visitering i skolekørslen

Forslag til fremtidige serviceniveauer og visitering i skolekørslen Bilag 1: Forslag til fremtidige serviceniveauer og visitering i skolekørslen 1 Anbefalinger til fremtidig visitation og serviceniveauer Projektgruppen anbefaler en, hvor fokus på potentiale for egentransport

Læs mere

Oplæg til visiterings- og servicekatalog for kommunal befordring i Randers Kommune

Oplæg til visiterings- og servicekatalog for kommunal befordring i Randers Kommune Oplæg til visiterings- og servicekatalog for kommunal befordring i Randers Kommune August 2016. 1 Indholdsfortegnelse Visiterings- og servicekataloget beskriver den nye... 3 Baggrund for RandersKommunes

Læs mere

Kørselsordninger August 2013

Kørselsordninger August 2013 Kørselsordninger August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fribefordring kørsel til egen læge og speciallæge 2. Kørsel til genoptræning (Sundhedsloven) 3. Kørsel til træning (Serviceloven) 4. Kørsel til Tale-,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016 KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE 25. maj 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Ordliste... 4 Kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet...

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Skolekørsel i Frederikssund Kommune Vej og Trafik Maj Serviceniveau og visitationspraksis

Skolekørsel i Frederikssund Kommune Vej og Trafik Maj Serviceniveau og visitationspraksis Skolekørsel i Frederikssund Kommune Vej og Trafik Maj 2016 Serviceniveau og visitationspraksis Grundprincipper for visitering til kørsel Grundprincip om fokus på potentiale til selvtransport i visiteringen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

befordring af elever i folkeskolen

befordring af elever i folkeskolen Retningslinier for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Kalundborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. april 2011 1 Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse... 3 Hvortil

Læs mere

Visiteringsgrundlag for kommunal befordring. Beskrivelse af visiteringsprincipper og praksis i Assens Kommune pr. 30.

Visiteringsgrundlag for kommunal befordring. Beskrivelse af visiteringsprincipper og praksis i Assens Kommune pr. 30. Visiteringsgrundlag for kommunal befordring Beskrivelse af visiteringsprincipper og praksis i Assens Kommune pr. 30. november 2015 Godkendt i Byrådet den 27. januar 2016 Indledning...3 Visiteringsgrundlag

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

VISITERET BEFORDRING I NORDFYNS KOMMUNE

VISITERET BEFORDRING I NORDFYNS KOMMUNE VISITERET BEFORDRING I NORDFYNS KOMMUNE Udkast til visiteringsgrundlag og servicekatalog for befordring i Nordfyns Kommune. Gældende per xx-xx 2014 Sagsnummer: 480-2013-31454 Dokumentnummer: 480-2014-15738

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Knudepunktet Høringssvar Administrationens svar Køretiden på 60 minutter er uændret i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 1. mart 2010 Lovgrundlag:

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August 2015 Uddannelse & Læring Vejle Kommune 1 FORSIDE Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 01.08.2015. Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen.

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen. Dato 28. december 2011 Procedurer og serviceniveau befordring Godkendt af FU 07.02.2012 Den samlede procedure opdeles i 3 afsnit: 1. Alm. Befordring af skoleelever 2. Befordring af elever visiteret til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Ring Revideret d. 19. august 2015

Ring Revideret d. 19. august 2015 Ring Revideret d. 19. august 2015 Visiteringsgrundlag og servicekatalog for visiteret befordring i Svendborg Kommune. Revideret d. 19. august 2015 Baggrund... 3 Overblik over kommunens befordringsforpligtelse...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole. Regler for befordring af elever i Furesø Kommune

Center for Dagtilbud og Skole. Regler for befordring af elever i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Regler for befordring af elever i Furesø Kommune INFORMATION OM ELEVBEFORDRING I FURESØ 2 BEFORDRING AF ELEVER I FURESØ KOMMUNE Denne pjece henvender sig til ansatte i Furesø

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Visitationsprojekt. udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Visitationsprojekt. udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen Visitationsprojekt udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen April 2016 Indhold Beskrivelse af kørselsordninger Kørsel til læge og speciallæge (pensionister) - Sundhedsloven 170 01 Kørsel

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser. Indhold

Ydelsesbeskrivelser. Indhold Ydelsesbeskrivelser Indhold Ydelsen Indledningsvist beskrives ydelsen og målgruppen ifølge lovgrundlaget, og målgruppen afgrænses nærmere. Herefter skitseres kort hvordan ydelsesbeskrivelsen og den vedlagte

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne.

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne. Notat vedr. køreplanlægning for skoleåret 2014/2015 Version 19.12.2014 Proces og planlægning skoleåret 2014/15 Siden efteråret 2013 har der været fokus på planlægning af nye kommunale lokalruter i et samarbejde

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Ledsageordning for 18 67 årige

Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere