Specifik sundhedsaftale mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark"

Transkript

1 Specifik sundhedsaftale mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1. februar 2011

2 Indholdsfortegnelse Introduktion og læsevejledning Specifikke aftaler vedr. værdier, samarbejde og organisering Specifikke aftaler vedr. deling af information om økonomi og kapacitet Specifikke aftaler vedr. IT, telemedicin og velfærdsteknologier Specifikke aftaler vedr. indsats for personer med kronisk sygdom Specifikke aftaler vedr. indlæggelses- og udskrivningsforløb Specifikke aftaler vedr. genoptræning Specifikke aftaler vedr. behandlingsredskaber og... hjælpemidler Specifikke aftaler vedr. forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Specifikke aftaler vedr. indsatsen for mennesker med sindslidelser Bilag: Samarbejde mellem Låsbyhøj og skadestuen, Sygehus Lillebælt, Kolding

3 Introduktion og læsevejledning til sundhedsaftalen Med grundlag i sundhedslovens 205 har Region Syddanmark indgået en sundhedsaftale med hver af de 22 kommuner i regionen. Sundhedsaftalen for hver kommune består af en række dokumenter, hvoraf en del er fælles for alle regionens kommuner, mens enkelte dele er specifikke for den enkelte kommune. For hver kommune består sundhedsaftalen med regionen af følgende dokumenter: Sundhedskoordinationsudvalgets vision Fælles sundhed Grundaftalen for sundhedsaftalerne Grundaftalen omfatter de seks obligatoriske indsatsområder, som er fastlagt i Sundhedsministeriets bekendtgørelse 1 samt fem aftaler om tværgående temaer, fastlagt i enighed mellem parterne. En begrebs- og definitionsliste til grundaftalen Sygehusspecifikke sundhedsaftaler mellem sygehuset og kommunerne i det sygehusområde, den enkelte kommune er tilknyttet, på det somatiske henholdsvis det psykiatriske område Individuel kommunespecifik aftale for den pågældende kommune. De sidstnævnte fremhævede dokumenter er sammenskrevet i nærværende materiale. Til sundhedsaftalerne knytter sig en række uddybende bilag i form af samarbejdsaftaler, delplaner, retningslinjer mv. Dette materiale er tilgængeligt på Region Syddanmarks hjemmesider. I sundhedsaftalematerialet indgår derfor: Oversigt over bilag til sundhedsaftalens indsatsområder med links. Sundhedsaftalen mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark er godkendt af Kolding Byråd den 24. januar 2011 og af Regionsrådet den 31. januar Bekendtgørelse nr. 778 af 13/08/2009 om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 3

4 1. Værdier, samarbejde og organisering Sygehusspecifikke aftaler for Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner: 1.1 Det lokale samordningsforum - Somatik Det lokale samordningsforum for Sygehus Lillebælt - Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner, praksiskoordinatorer og direktion samt repræsentanter fra Sygehus Lillebælt, har vedtaget nedenstående kommissorium og organisationsstruktur for samarbejdet vedrørende somatik. Lokalt Samordningsforum ved Sygehus Lillebælt Sund Økonomi-gruppen Ind - og udskrivning Genoptræning Behandlingsredskaber og hjælpemidler Forebyggelse og sundhedsfremme Formål for det Lokale Samordningsforum ved Sygehus Lillebælt Formålet er, at skabe rammer for en konstruktiv dialog mellem sygehuset, praksissektoren og de nærliggende kommuner med henblik på at fremme sammenhæng i sundhedsydelserne, jf. Sundhedsaftalen. Deltagende kommuner og sygehuse Lokalt samordningsforum for Sygehus Lillebælt-området omfatter Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejle og Give sygehuse udgør Sygehus Lillebælt. Øvrige samarbejdende kommuner: Hedensted, Vejen, Billund og Haderslev kan repræsenteres med et fast medlem. 4

5 Repræsentation Fra kommunerne deltager de ansvarlige ledere for sundhedsaftaleområdet. De kommunale praksiskonsulenter deltager ud fra specifikke dagsordensemner eller ved statusorientering fra underudvalg, jf. årsplan for opfølgning på de enkelte grundaftaler (årshjulet). Fra sygehuset deltager 2 repræsentanter fra sygehusets Direktion, afdelingsledelsesrepræsentanter fra de kliniske afdelingsledelsesområder (minimum fra ortopædkirurgi og medicinsk afdeling), 2 praksiskoordinatorer og 1 repræsentant fra planlægningsafdelingen. Mødeaktivitet og formalia Lokalt samordningsforum afholder 6 møder årligt. Der er udarbejdet årshjul for mødeafholdelser, hvor opfølgning og monitoreringsområder jf. grundaftaleområderne er indarbejdet. Status fra underudvalgene er planlagt til x 2 årligt. Formandsposten varetages enten af en kommune eller af sygehuset - næstformandsposten modsvarende. Formanden vælges ved begyndelse af en ny aftaleperiode og varetager formandskabet for en 2-årig periode. Sekretariatsfunktionen varetages af planlægningsafdelingen, Sygehus Lillebælt. Ved forfald, er den forfaldne ansvarlig for at afløser deltager. Opgaver Det lokale samordningsforum har til opgave at medvirke til gennemførelse af sundhedsaftalerne på de enkelte grundaftaleområder og specifikke lokalaftaler samt at leve op til aftalernes grundlæggende formål og værdier. Endvidere har det lokale samordningsforum til opgave at sikre løbende dialog og samarbejde mellem de tre sektorer om kvaliteten og udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til borgerne. Konkret: Koordinere implementeringen af den justerede Sundhedsaftale sektorerne imellem; Sikre sammenhængende patientforløb mellem de tre sektorer og relationen til DDKM; Varetage den lokale udmøntning af kronikerstrategien; Følge samarbejdet mellem de tre sektorer løbende og evaluere de enkelte indsatser i sundhedsaftalerne, herunder behandle forslag til justeringer og opdateringer; Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer mv.; Koordinere kapacitet mellem kommuner og sygehuse særligt i forhold til den fremtidige øgede opgavevaretagelse i primærsektoren og den vedvarende omlægning af patientforløb fra stationært til ambulant regi; Følge op på samarbejdsaftalen, Sam:Bo, på det somatiske område; Nedsætte ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver/projekter; Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet mellem de tre sektorer Følge op på den lokale udrulning af elektronisk kommunikation; Behandle fortolkningsspørgsmål; Monitorere grundaftaleområderne og følge op på resultater; Implementere og følge op på de specifikke lokalaftaler. 5

6 Kompetencer og reference Det lokale samordningsforum kan træffe beslutninger om koordinering og udmøntning inden for de rammer, der er udstukket af de respektive myndigheder. Spørgsmål af mere vidtgående karakter forelægges kommuner, hhv. region til afgørelse. Det lokale samordningsforum afgiver en årlig beretning til Sundhedskoordinationsudvalget samt de respektive parter om varetagelsen af opgaverne i henhold til sundhedsaftalerne samt om forhold, der har været drøftet i det forgangne år. I forbindelse med årsberetning udarbejdes handleplaner for det kommende år. Det lokale samordningsforum har mulighed for at anmode Sundhedskoordinationsudvalget om at drøfte problemstillinger. Spørgsmål af principiel karakter kan forelægges Sundhedskoordinationsudvalget. Der er adgang til at rejse sager i Det Administrative Kontaktforum. Dagsordener og referater tilgår sekretariatet for Det Administrative Kontaktforum i Region Syddanmark. Kommissorier for underudvalg Underudvalg generelt Ikke for store udvalg. Øvrige samarbejdende kommuner kan være repræsenteret. Det er implementering og opfølgning af den justerede sundhedsaftale, de enkelte grundaftaler og de specifikke lokalaftaler der er omdrejningspunktet for udvalgene. Formand i det enkelte udvalg udpeges af underudvalget. Sekretariatsfunktionen varetages af udvalget. Planlægningsafdelingen ved Sygehus Lillebælt deltager ad hoc og efter gruppernes anmodning/behov. Planlægningsafdelingen i SLB vil yde støtte til underudvalgene og koordineringen undergrupperne imellem i form af en tovholderfunktion. Dagsorden og mødeoversigter tilgår planlægningsafdelingen i SLB. Dagsorden og mødereferater skal være tilgængelige på SLB og regionens hjemmeside. Det lokale samordningsforums medlemmer inkl. øvrige samarbejdende kommuner, orienteres om referater via mail-liste. Det vil være hensigtsmæssigt, at de enkelte udvalg inddrager etablerede arbejdsgrupper, initiativer, nationale forløbsprogrammer og regionale udarbejdede patientforløbsbeskrivelser i arbejdet. Der kan efter behov udpeges underudvalgsrepræsentanter, som også indgår i regionale eller andre arbejdsgrupper. 1.2 Det lokale samordningsforum - Psykiatri De samarbejdende kommuner i Sygehus Lillebælt og Region Syddanmark har aftalt, at opfølgningen på sundhedsaftalen skal foregå på følgende møder: Hovedfunktionsniveau Samordningsforum Lillebælt 6

7 Der afholdes 2 årlige møder. Regionen undersøger muligheden for, at det ene møde afholdes sammen med det somatiske samordningsforum. Der er delt formandskab. For regionen deltager sygehusledelsen og relevante psykiatriske afdelingsledelser. For kommunerne i optageområdet deltager ledelsesrepræsentanter med snitflader til psykiatrien. Sygehusledelsen indkalder til mødet; dagsordenen udarbejdes i et samarbejde mellem sygehusledelsen og repræsentanter for kommunerne i optageområdet. Formålet med mødet er at drøfte emner af relevans for alle kommunerne i optageområdet, samt lave en generel opfølgning på sundhedsaftalen og samarbejdet mellem sygehusledelsen og kommunerne på det psykiatriske hovedfunktionsområde. Mødet kan kombineres med et fagligt arrangement om et aktuelt emne. Eksempel på dagsorden: Overvågning og tilpasning af såvel kvantitativ som kvalitativ kapacitet; Udveksling af information om ændringer i kapacitet, evt. som følge af rammeaftalen; Udveksling af informationer om aktivitetsmønstret på henholdsvis psykiatrisk afdeling og i kommunalt regi, f.eks. ændringer i patientstrømme og sammensætning mv.; Drøftelse af fremtidig indsats evt. i form af etablering af arbejdsgrupper til kortlægning af specielle forhold for enkeltgrupper; Opfølgning på om der er uhensigtsmæssige forløb, der resulterer i gentagne indlæggelser; Udpegning af næste års arrangører. Dagsordenen skal på årsbasis minimum omfatte de obligatoriske emner nævnt ovenfor, men kan udvides med andre relevante emner. Eksempel på dagsorden der skal være dækket på årsbasis: Opfølgning på sundhedsaftalen; Drøftelse af status og eventuelle problemstillinger i det generelle samarbejde; Drøftelse af snitflader i forhold til misbrugsbehandlingen; Drøftelse af snitflader mellem behandlings- og socialpsykiatri; Opfølgning på genindlæggelser; Økonomiske konsekvenser af aftalen og ændringer i tilbud; Vidensdeling, herunder sikring af faglig og praktisk vidensudveksling og gensidig feedback; Indgåelse af fælles udviklingsprojekter; Følge op på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder; Nedsætte ad hoc-grupper til udførelse af lokale fælles planlægningsopgaver; Aftale om klageadgang; Overvågning og tilpasning af såvel kvantitativ som kvalitativ kapacitet; Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering af samarbejdet; Udveksling af nærmere informationer om aktivitetsmønstret på henholdsvis psykiatrisk afdeling og i kommunalt regi, f.eks. ændringer i patientstrømme og sammensætning mv.; Følge op på den lokale udrulning af elektronisk kommunikation; Behandle fortolkningsspørgsmål. 7

8 2. Deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Sygehusspecifikke aftaler for Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner: 2.1 Udveksling af informationer og data vedrørende aktivitet Sygehus Lillebælt og de fire kommuner i området vil samarbejde om løbende at forbedre og kvalitetssikre de tværsektorielle overgange. Der er i tilknytning til Det Lokale Samordningsforum ved Sygehus Lillebælt nedsat et underudvalg Sund Økonomi-gruppen. I forhold til det tværsektorielle samarbejde har udvalget til formål at tilvejebringe og sikre gensidig udveksling af data, som kan være til nytte for planlægningen i såvel kommunerne som på sygehuset. Underudvalgets opgaver vil blandt andet omfatte: Fastlægge data/afrapportering til brug for drøftelserne i det lokale samordningsforum ved Sygehus Lillebælt Drøfte sundhedsøkonomiske problemstillinger rejst i det lokale samordningsforum ved Sygehus Lillebælt Drøfte ønsker til formidling af information og data - herunder forslag til Det kommunale Vindue Drøfte patient- og økonomiflow, der ligger til grund for den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, herunder strukturelle skift i patientforløb, genindlæggelser, udvikling i træningsforløb, færdigbehandling af patienter, dokumentation og udvikling i aktiviteten Drøfte økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser for kommunerne af regionale (sygehus) strukturændringer, organisationstilpasninger og indførelse af nye behandlingstilbud m.v. Sikre generel videns- og erfaringsudveksling Drøfte prognoser for aktivitetsudvikling forud for budgetlægning Med udgangspunkt i ovenstående udarbejdes faste rapporter til møderne i det lokalesamordningsforum. I den kommende aftaleperiode vil der være et særligt fokus på: Konsekvenser ved implementering af patientforløbsprogrammer Implementering af velfærdsteknologi Fokus på konsekvenser ved indførelse af Fælles Akut Modtagelse (FAM) Undersøgelse af muligheden for etablering af samarbejder med fællesøkonomisk ressourceindsats evt. med 239 i Sundhedsloven som udgangspunkt, samt med bl.a. LEON-princippet og god samfundsøkonomisk ressourceudnyttelse som en del heraf. Der er endvidere udarbejdet årshjul for mødeafholdelser i det Lokale Samordningsforum, hvor opfølgning og monitoreringsområder, jf. grundaftalerne er indarbejdet. Sund Økonomigruppen bistår med opfølgning inden for de aftalte områder. 8

9 3. IT, telemedicin og velfærdsteknologier Sygehusspecifikke aftaler for Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner: 3.1 Fælles velfærdsteknologiske udviklingstiltag, herunder sårbehandling, videokonference og teletolkning Hvad er velfærdsteknologi? De samarbejdende parter er enige om følgende forståelsesramme for velfærdsteknologi: Velfærdsteknologi har til formål at understøtte borgerens/patientens selvhjulpenhed, tryghed, værdighed, mobilitet, og sikkerhed, samt medvirke til at der på behandlingsområder er alternativer til den traditionelle tilgang. For den enkelte borger/patient skal teknologien understøtte ansvar for eget liv og helbred. For medarbejderne i sundhedsvæsenet skal teknologien understøtte behandlings-, pleje- og kommunikationsmuligheder, således at resultatet af ny teknologi er en forbedring af eksisterende muligheder. Det er væsentligt, at den velfærdsteknologi, som indføres, i videst mulig omfang kan understøtte og integreres med eksisterende (teknologiske) løsninger i det omfang, det er muligt og meningsgivende. Implementering af konkrete projekter og fokusområder i aftaleperioden: Telekonferencer som alternativ til fysiske møder, der ellers ville kræve køretid fra flere af parterne, skal tages i anvendelse så hurtigt som muligt. Det skal vurderes hvilke projekter og emner, der er egnede til denne mødeform. Konferencer: Der skal i den kommende aftaleperiode arbejdes med implementering af telemedicin i forhold til projekt Sår i Syd og andre telemedicinske projekter, herunder for eksempel KOL- og hjertekuffert Undersøge muligheder for i fællesskab at etablere teletolkning på tværs af sektorer Fødselsanmeldelser fra Sygehus Lillebælt skal kunne afsendes og modtages elektronisk. Kommunerne ønsker at iværksætte dette, minimum som korrespondanceformat. Problemstillingen forventes løst i Fokus på fremme af IT-udviklingen på det psykiatriske område Indførsel af fælles medicinkort (FMK), herunder at bidrage til at forbedre medicineringsprocesser samt forbedre og effektivisere arbejdsgange på tværs af sektorer Udvikling af elektronisk kommunikation mellem sundhedsplejen og de praktiserende læger Udbredelse af nuværende pilotprojekt Sam-Sund til øvrige kommuner. Det handler om elektronisk kommunikation mellem det gynækologiske-obstetriske og det pædiatriske område som er afprøvet mellem Sygehus Lillebælt og sundhedsplejen i Kolding Kommune. Undersøge og afdække muligheder for elektronisk kommunikation mellem Sygehus Lillebælt og de samarbejdende kommuners arbejdsmarkedsafdelinger/jobcentre. 9

10 Parterne er enige om at være åbne overfor nye elektroniske muligheder, herunder være på forkant med udviklingstiltag inden for eksempel NPI (Nationalt Patient Indeks) Sygehus Lillebælt indgår sammen med udvalgte kommuner i et MedCom pilotprojekt vedr. afsendelse af MedCom-standarderne for bl.a. indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan, udskrivelsesrapport og genoptræningsplan i struktureret form. Kommunespecifik aftale for Kolding Kommune: 3.2 Elektronisk kommunikation Kolding Kommune kan pt. kommunikere elektronisk via Care (hjemmepleje, hjemmesygepleje, sundhedsfremme/forebyggelse, genoptræning og Låsbyhøj) og via Novax (sundhedsplejen) med sygehuse og almen praksis, speciallæger mfl. Endvidere er det muligt at modtage elektroniske fødselsanmeldelser fra sygehusene. Kommunen kan modtage disse fra Odense Universitetshospital, men afventer Sygehus Lillebælt. I aftaleperioden arbejdes der med at øvrige relevante områder som har sundhedsmæssig relevans ligeledes kan kommunikere med de eksterne samarbejdspartnere som sygehuse og almen praksis. Det omhandler bla. PPR, psykiatri, misbrug og hjælpemidler. 3.3 Fælles Medicinkort Formålet med Fælles Medicinkort (FMK) er at øge patientsikkerheden omkring medicin. Sygehuse og almen praksis er i færd med at blive tilkoblet FMK, og Kolding Kommune er klar til at indgå i udviklingsprojektet, som styres af KL. 3.4 Teletolkning Teletolkning er gennemført som pilotprojekt med succes i genoptræningsafdelingen og i Jobcentret. I aftaleperioden forventes det at være indført i øvrige områder og afdelinger, som har sundhedsmæssig relevans, som fx psykiatri, tandplejen og sundhedsplejen. 3.5 Telemedicin - herunder Sår i Syd Kolding Kommune har gode erfaringer med telemedicin fra den tidligere Christiansfeld Kommune. I aftaleperioden arbejdes der med at udbrede telemedicin til øvrige relevante områder, som i første fase vil omhandle hjemmepleje og hjemmesygeplejeområderne. Arbejdet påbegyndes august Videoudskrivningskonference Der er iværksat et pilotprojekt vedrørende videoudskrivningskonference mellem visitationen i Kolding Kommune og henholdsvis Medicinsk afdeling og Ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus Lillebælt, Kolding. Projektet evalueres efter 20 gennemførte konferencer pr. sygehusafdeling med henblik på evt. udbredelse til andre afdelinger både i sygehus og kommunalt regi. 3.7 Brug af sundhedsteknologi Hensigten er at anvende patientkufferter på KOL, hjerteområdet og genoptræningsområdet generelt. Endvidere iværksættes hjemmemonitorering/konference, hvor det er muligt. 3.8 Elektroniske genoptræningsplaner Kolding Kommune er klar til at modtage MedCom standarden (sundhedsfaglige standarder) for genoptræningsplaner elektronisk og afventer Sygehus Lillebælt. 10

11 4. Indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Sygehusspecifikke aftaler for Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner: 4.1 Stratificering som udviklingsområde: Samarbejde om metodeudvikling mellem sygehus, almen praksis og kommunerne De samarbejdende kommuner til Sygehus Lillebælt ser stratificeringskriterierne som et godt udgangspunkt for arbejdsdeling af den patientrettede forebyggelse mellem kommuner, praktiserende læger og sygehus, da redskabet kan anvendes til at fordele grupper af patienter til rette behandling, opfølgning, forebyggende tilbud, rehabilitering, støtte, pleje, m.v. Dette gælder særligt sårbare grupper af patienter, der har brug for et udvidet forløb. Stratificeringen kan således være med til at sikre, at kronikerforløbet tilrettelægges individuelt og med udgangspunkt i patientens behov og ressourcer. I stratificeringen er det væsentligt at få defineret, hvad der menes med egenomsorgsevne og udarbejde kriterier, der ligger til grund for denne definition, så stratificeringen bliver så præcis som mulig med udgangspunkt i en fælles platform. De fire kommuner i Sygehus Lillebælt-området og Sygehus Lillebælt vil afprøve og anvende stratificeringskriterier af kroniske syge, således at borgerne modtager differentierede og målrettede tilbud af høj kvalitet. Stratificeringen kan i første omgang omfatte borgere med KOL, hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og muskel-skeletlidelser. 4.2 Patientforløbsprogrammer diabetes, KOL, kronisk hjertesygdom og muskelskelet lidelser Patientforløbsprogrammerne på diabetes, KOL, kronisk hjertesygdom indgår som anbefalinger for det fremadrettede samarbejde vedrørende patientområderne. Implementering vil foregå i aftaleperioden inden for de budgetmæssige rammer. Livsstilsintervention vil minimum være på KRAM-niveau. For muskel- og skeletlidelser vil der i forhold til rygområdet indledes et brobygningssamarbejde, bl.a. omkring brug af privatpraktiserende fysioterapeuter, således at muligheder for rehabilitering af kroniske rygpatienter synliggøres. Patienter kan herved vejledes og henvises til det genoptræningsforløb eller rehabiliteringsforløb, som imødekommer den enkeltes behov bedst mulig. Forløbsprogram afventes. 4.3 Tildelt pulje fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme Kommuner, almen praksis og sygehuse vil i aftaleperioden via samarbejde i det lokale samordningsforum følge, støtte og bidrage til udviklingen i de lokale og regionale projekter. 11

12 Kommunespecifik aftale for Kolding Kommune: 4.4 Indsats for borgere med kronisk sygdom Kolding Kommune har udviklet en strategi for indsatsen for personer med en kronisk sygdom i Kolding Kommune. Formålet med denne strategi er at styrke de patientrettede indsatser for at forebygge kroniske lidelser hos borgerne i Kolding Kommune, at minimere følger af kroniske lidelser og at reducere ulighed i sundhed. En nærmere beskrivelse af Kolding Kommunes tilbud under patientrettet forebyggelse kan findes i afsnit 8 Specifikke aftaler vedr. forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse. Opfølgning sker ved at der bliver evalueret på mål og indsatser med jævne mellemrum. Sundhedsprofilen for Kolding Kommune vil også blive brugt i evalueringen. Derudover vil forbruget af sundhedsydelserne for personer med kronisk sygdom blive monitoreret. 12

13 5. Indlæggelses- og udskrivningsforløb Sygehusspecifikke aftaler for Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner: 5.1 Forebyggelige indlæggelser Sygehus Lillebælt og kommunerne vil udvikle relevante fælles projekter i forhold til arbejdet med forebyggelige indlæggelser og opfølgning på komplicerede udskrivelser. På visinfosyd.dk fremgår i relation til de enkelte sygehuse oversigt over ambulatorier samt akutte ambulante udredningsmuligheder. 5.2 Fødeplan - samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker Tekst afventer drøftelse om fødeplan. 5.3 Afgrænsning af korte indlæggelsesforløb Ved indlæggelser under 48 timer - hvor borgeren er kendt og hvor der ingen ændring er i funktionsevne eller ændring i behov for personlig og praktisk hjælp - kan borgeren hjemsendes umiddelbart efter, at sygehuset har orienteret kommunen. Kommunespecifik aftale for Kolding Kommune: 5.4 Fælles udviklingsprojekter Kolding Kommune og Region Syddanmark har et fælles ønske om at gennemføre fælles udviklingsprojekter vedr. gråzoneområder med fokus på fælles ressourceanvendelse og øget kvalitet. 5.5 Låsbyhøj Rehabiliterings- og akutcenter Kolding Kommune har 11 rehabiliteringspladser og 3 akutpladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. Rehabiliteringspladser: Formål: at voksne borgere med behov for og potentiale til rehabilitering opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv og kan klare sig i eget hjem; får hjælp til at genvinde funktionsevne, som før sygdom og svækkelse eller hjælp til at erkende og acceptere eventuelle ændrede livsvilkår; får viden og indsigt i egne sundhedsrisici; undgår udvikling af betydelige begrænsninger i fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne. Målgruppe: voksne borgere bosat i Kolding kommune med en enkelt eller flere komplekse sygdomme og svækkelse; som er særligt sårbare eller har ringe omsorgsevne; som ønsker et rehabiliteringsforløb og kan indgå i et samarbejde om og er motiveret for aktiv deltagelse i et målrettet forløb; som har rehabiliteringspotentiale og kan profitere af et døgndækkende tværfagligt forløb; som har et lægefagligt vurderet behov for døgndækket genoptræning. Tilbuddets indhold: rehabiliteringsforløb på døgnplads sker i et tværfagligt samarbejde med borgeren og evt. pårørende om borgerens helhedssituation, resurser, ønsker og behov. Der udarbejdes en rehabiliteringsplan med mål, handlinger, aftaler og forventet varighed. Rehabiliteringsophold kan vare op til 2 mdr. Forløbet indeholder opstart samtale, opfølgende samtaler og afslutningssamtale. 13

14 Henvisning: borgeren udfylder et ansøgningsskema, som sendes til Myndighedsafdelingen, Seniorforvaltningen, Kolding kommune. Låsbyhøjs forløbskoordinator udarbejder en faglig vurdering og koordinerer rehabiliteringsopholdet. Akutpladser: Formål: at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus; afklare og afhjælpe en akut situation, dvs. et uventet og uforberedt problem, som borgeren ikke kan klare i eget hjem. Målgruppe: voksne hjemmeboende borgere, som får et akut, dvs. et uventet og uforberedt problem, som borgeren ikke kan klare i eget hjem og som ikke kræver sygehusbehandling. Tilbuddets indhold: akutophold sker i et tværfagligt samarbejde med borgeren og evt. pårørende om borgerens akutte situation, resurser, ønsker og behov. Der udarbejdes en rehabiliteringsplan med mål, handlinger, aftaler og forventet varighed. Akutophold kan vare højst 7 dage. Henvisning: telefonisk henvendelse til akuttelefon efter en lægefaglig vurdering af borgerens situation. 5.6 Låsbyhøjs samarbejde med skadestuen Låsbyhøj har indgået en aftale med skadestuen på Sygehus Lillebælt, Kolding, om henvisning af borgere fra skadestuen til Låsbyhøj Akutafdeling. Hele teksten kan findes i Bilag Patienter, som er i substitutionsbehandling på Misbrugscenteret Når en borger, der er i substitutionsbehandling på Misbrugscenteret i Kolding, indlægges på sygehuset, kontaktes Misbrugscenteret i Kolding på førstkommende hverdag for at få oplyst korrekt dosis af substitutionsmedicinen for at sikre at dosis ikke ændres væsentlig under indlæggelse. Dette gælder både for læger på skadestuen, det akutte modtageafsnit og de somatiske og psykiatriske afdelinger. Denne praksis er i overensstemmelse med Vejledning nr. 42 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli 2008, hvor der står i afsnit 2.2 Retten til at ordinere afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling: Hvis der under længerevarende sygehusophold ordineres afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling, bør sygehuset underrette den læge, der er ansvarlig for den lægelige behandling i det kommunale behandlingssystem for stofmisbrug, såfremt stofmisbrugeren ønsker misbrugsbehandlingen fortsat efter udskrivelse fra sygehus. 5.8 Rusmidler og de regionale familiecentre I aftaleperioden vil samarbejdet mellem regionale familiecentre/rusmidler og Sygehus Lillebælt, Kolding og sundhedsplejen i Kolding Kommune blive styrket. I vejledningen om etablering af regionale familiecentre står der: Den kommunale sundhedstjeneste inviteres til de tværsektorielle koordinationsmøder og modtager efter samtykke med kvinden mødereferat fra disse. Den gravide tilbydes en særlig indsats, herunder besøg af sundhedsplejerske inden fødslen. Kontakten kan etableres allerede i anden trimester. (Afventer regional fødeplan). 5.9 Indlæggelse og udskrivning af børn Der vil blive udarbejdet en aftale om at styrke samarbejdet mellem Kolding Sygehus og den Kommunale Sundhedstjeneste i Kolding, således at der er en klar ansvarsfordeling, koordinering og dialog mellem parterne med henblik på at sikre at familierne får den 14

15 støtte/vejledning de har brug for. Hermed undgås at flere spædbørn får en risikofyldt start på livet, f.eks. udvikling af gulsot og manglende trivsel, hvilket er faktorer, der kan medføre, at børn genindlægges på sygehuset Personer med senhjerneskade sagsbehandlende hjerneskadeteam Formål: at sikre borgeren en koordineret indsats og et sammenhængende forløb i rehabiliteringsfasen. Målgruppe: 18 til 65-årige, der har pådraget sig en hjerneskade opstået ved apopleksi, kranietraume i forbindelse med ulykker, iltmangel til hjernen fx ved hjertestop eller drukneulykke, betændelse eller virustilstand i hjernen eller følger efter operation i hjernen fx hjernetumor. Tilbuddets indhold: Teamet koordinerer kommunens indsats i forhold til optræning og funktionel rehabilitering efter hospitalsfasen, samt efter behov gives neuropædagogisk støtte. Det koordinerende hjerneskadeteam mødes hver 14. dag, drøfter og koordinerer henvendelser omkring borgere med hjerneskade. Henvisning: Fra sygehuset kræves diagnose og journalsammendrag udskrivningsbrev genoptræningsplan, herunder hvad der har været iværksat, neuropsykologisk test, evt. talepædagogisk status. Kontakt: Rådgivere i Handicaprådgivningen, telefon , Klostergade 16, 3. etage, 6000 Kolding. De administrative sagsbehandlere oplyser navnet på en rådgiver. 15

16 6. Genoptræning Sygehusspecifikke aftaler for Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner: 6.1 Opfølgning på ventetid til almen og specialiseret genoptræning Der gennemføres i aftaleperioden en fælles analyse af ventetiderne på specialiseret ambulant genoptræning og på kommunal ambulant genoptræning. Analysen skal ligeledes omfatte genoptræning/ rehabilitering i forbindelse med patientforløbsprogrammerne. 6.2 Forløbsplan I forløbsplanen skal behov for genoptræning anføres. I de patientforløb, hvor der ikke er et decideret genoptræningsbehov, men behov for optræning og vedligehold af funktionsevne som følge af almen svækkelse/reduceret muskelmasse, anføres behov for vedligeholdende træning med henblik på styrkelse af ADL-funktioner, hvis patienten er motiveret herfor. 6.3 Hjemmebesøg I aftaleperioden iværksættes en afdækning af hjemmebesøg under indlæggelse som led i udredning og behandling med henblik på at sikre god praksis på området til gavn for borgere og patienter. Retningslinjer for hjemmebesøg under indlæggelse som led i udskrivelse fra sygehus lægges på visinfosyd.dk Kommunespecifik aftale for Kolding Kommune: 6.4 Genoptræningsplaner, der skifter fra specialiseret til almen nye opgaver genoptræning af børn Formål: Sikre børn der skal have genoptræning så stor sammenhæng i træningen som muligt. Målgruppe: Børn fra 0-16 år, der har midlertidige eller varige funktionsnedsættelser Tilbuddets indhold: Udbud af vederlagsfri fysioterapi for børn mellem 0-16 år herunder ridefysioterapi. Sted: Træning og Rehabilitering, Domhusgade 22A, Kolding, Henvisning: Henvisning til almen genoptræning via sygehus. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi herunder ridefysioterapi ved egen læge. 6.5 Fælles kompetenceudvikling - udveksling af medarbejdere Formål: Sikre sammenhæng i genoptræningsforløb, faglig kvalificering herunder udarbejdelse af genoptræningsplaner. Derudover at fastholde medarbejdere, der har behov for faglig udfordring Målgruppe: Ergo- og fysioterapeuter der er ansat henholdsvis i Kolding kommunes afdeling for Træning og Rehabilitering samt Sygehus Lillebælt, Kolding somatiske afdelinger. Tilbuddets indhold: Ergo- og fysioterapeuter skifter ansættelsesstedet i en aftalt periode, hvor løn og ansættelsesvilkår følger ansættelsesstedet. Sted: Sygehus Lillebælt, Kolding / Kolding Kommune. 16

17 Henvisning: Udvekslingen sker i et samarbejde mellem lederen af afdeling for Træning og Rehabilitering i Kolding Kommune og ledende terapeut, Terapiafdelingen Sygehus Lillebælt, Kolding. 6.6 Børn med cerebral parese Under aftaleperioden vil der blive indledt et samarbejde om børn med cerebral parese mellem Kolding Kommune og Sygehus Lillebælt. 17

18 7. Behandlingsredskaber og hjælpemidler Sygehusspecifikke aftaler for Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner: 7.1 Praktiserende læger De enkelte kommuner angiver, hvordan egen læge kan anmode om vurdering af hjælpemidler til borgere som ikke er henvist til sygehus, men som vurderes til et forebyggende behov eller har et behov for hjælpemidler som led i borgerens selvhjulpethed i dagligdagen. 18

19 8. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Sygehusspecifikke aftaler for Sygehus Lillebælt, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner: 8.1 Tilgang til forebyggelse på basisniveau - udviklingsprojekt mellem kommunerne og Sygehus Lillebælt Alle tre parter, sygehusene, praktiserende læger og kommunerne, har forpligtigelse til at arbejde systematisk med tidlig opsporing. I aftaleperioden iværksættes udviklingsarbejde mellem Sygehus Lillebælt, de praktiserende læger og kommunerne om tværsektorielt samarbejde inden for Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM). Udviklingsarbejdet gælder alle aldersgrupper og centreres om: at finde en model for hvordan screening, informationer og intervention på KRAMområdet i forhold til den enkelte borger/patient følger patienten mellem sektorerne i henvisning, epikrise og indlæggelsesrapport/forløbsplan/udskrivningsrapport; at der er tilbud om vejledning/intervention på KRAM-niveau i kommunalt regi og i almen praksis, samt at arbejdsdelingen mellem sektorerne klarlægges; at der er klarhed over hvem der henviser til forebyggende intervention og hvilken henvisningsblanket, der anvendes; at forebyggende tilbud er synlige på visinfosyd.dk uanset, hvilket regi, opgaven relateres til; at arbejdsdeling præciseres og der er sammenhæng med DDKM. 8.2 Beskrivelse af screeningsmetodik i Sygehus Lillebælt og relationen til almenpraksis og kommuner For at forebygge behovet for specialiseret behandling vil Sygehus Lillebælt indarbejde en sundhedsmæssig risikovurdering og identifikation af behov for forebyggelse og intervention i relation til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne) på sygehusniveau samt medvirke til, at der er sammenhæng til almen praksis og kommuner.. Screening vil for nogle patientgrupper være en objektiv vurdering. Der vil i aftale perioden blive udarbejdet standarder, jf. DDKM på området, med en nærmere definition af indsatsen i forhold til de enkelte patientkategorier. Aktuel tilgang til screening: Kost: Alle patienter ernæringsscreenes ved indlæggelsen eller i ambulante forløb, jf. retningslinjer for ernæringsscreening. Data dokumenteres i EPJ og der interveneres i forhold til resultatet. Egen læge orienteres i epikrise/ambulant notat, hvis der er behov for opfølgning på området. Kommunen orienteres i udskrivningsrapport. For de fleste patienter vil opfølgning i kommunalt eller praksisregi være anbefalingen. Enkelte patienter, afhængig af sygdommens kompleksitet og diagnose, følges af sygehusets diætister, jf. patientforløbsbeskrivelser. 19

20 Rygning: Ved journaloptagelse indsamles data om rygning og evt. anbefalinger/ordinationer dokumenteres i journalen og indgår i epikrisen ved udskrivning sammen med status på patientens motivation for evt. rygeophør og intervention. Ud fra anbefalinger henvises patienten til rygestopinstruktion i kommunalt -, almen praksis - eller apoteksregi. Ambulante patienter: Ved optagelse af forundersøgelsesjournal indgår informationer om rygning i dataindsamlingen. Evt. intervention planlægges i samarbejde med patienten, og egen læge informeres via ambulant notat. Alkohol: Ved journaloptagelse indgår dataindsamling om alkoholvaner. Data dokumenteres i journalen. Behov for akut intervention ordineres i journalen. Under indlæggelsen drøftes i samarbejde med patienten behov og motivation for evt. behandling. Opstart af forebyggende behandling kan pågå under indlæggelse og aftale om det videre forløb efter udskrivelsen aftales med patienten. Aftaler dokumenteres, og egen læge informeres via epikrisen. Såfremt den kommunale hjemmepleje inddrages, orienteres via udskrivningsrapport. For de fleste patienter vil opfølgning være egen læge, kommunens alkoholkonsulent/alkohol klinikker, patientforeninger, en sjælden gang psykiatrisk afd. og evt. hjemmeplejen til medicinadministration. Ambulante patienter: Ved optagelse af forundersøgelsesjournal indgår alkoholanamnese. Data dokumenteres, og henvisning til evt. intervention aftales i samarbejde med patienten. Information tilgår de i sammenhængen relevante samarbejdspartnere. Motion: Ved journaloptagelse indgår objektiv vurdering af patientens funktionsevne, herunder fysiske aktiviteter. Ud fra en samlet vurdering af patientens fysiske tilstand, sygdom og evt. overvægt, anbefales i samarbejde med patienten evt. intervention. I denne sammenhæng er det forebyggelse, hvorfor alle muligheder til at opnå en bedre fysik kan anvendes. Egen læge informeres via epikrise og kommunen via forløbsplan/udskrivningsrapport og evt. genoptræningsplan. Ambulante patienter: Ved optagelse af forundersøgelsesjournal indgår vurdering af funktionsevne og fysik. Evt. anbefalinger til at opnå en bedre fysik, drøftes og aftales med patienten. Information tilgår egen læge via ambulant notat. Kommunale forebyggelsestilbud vil være tilgængelige på visinfosyd.dk. Det anbefales, at der i relevante afsnit og ambulatorier er pjecer til rådighed med beskrivelse af tilbud om forebyggelse inden for KRAM-området. Pjecer kan udleveres til de patienter, der jf. ovenstående anbefales intervention. Forudsætter at arbejdsdeling mellem sektorerne og kommunale tilbud er afklarede. 20

Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune

Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia Kommune Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 31. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse

Læs mere

Udkast til Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle kommuner

Udkast til Specifikke sundhedsaftaler 2011-2014 mellem Region Syddanmark og Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle kommuner Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart MidtpunktJernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Dato: 23. september 2010 Sagsnr.:

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Specifik sundhedsaftale mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 3. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark 1 Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 25. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Skal revideres Sygdomsspecifik sundhedsaftale for Hjerte og

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Sundhedsloven 119 Kvalitetsstandard Godkendt af Sundhedsudvalget den 1. december 2009 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Rehabiliteringsforløb 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 September 2009 Hillerød Hospital Forebyggelsesenheden Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 Udarbejdet af Forebyggelsesenheden Addie Just Februar 2009, godkendt september 2009 Indhold Indledning...3

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere