Snitfladekatalog 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladekatalog 2015"

Transkript

1 Behandlingsredskaber og Hjælpemidler Snitfladekatalog 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- OVERORDNEDE PRINCIPPER Indledning Overordnede principper for snitfladekataloget for behandlingsredskaber og hjælpemidler Overordnede tolkninger og vejledende retningslinjer på hjælpemiddelområdet SNITFLADER FOR DET KOMMUNALE OG DET REGIONALE ANSVAR Oversigt over almindeligt forekommende redskaber/apparatur/hjælpemidler med fordeling af ansvar... 9 Kategorisering af situationer Instruktion, vedligeholdelse og reparation af hjælpemiddel/ behandlingsredskab Bade og toilethjælpemidler Bandager og korsetter Diabeteshjælpemidler Smertebehandling Ernæring Forflytningshjælpemidler Ganghjælpemidler og kørestole Indopererede apparatur Mobile ramper Puder Senge og tilbehør

3 12. Småhjælpemidler Sårbehandling Sårplejeartikler Trykaflastende hjælpemidler Vejrtrækningshjælpemidler Kontinens Stikordsregister BAGGRUND FOR ANSVARSFORDELING Skematisk oversigt over kategorier LOVGIVNING OG AFTALER Hjælpemidler og privathospitaler Hjælpemidler og almen praksis Afgrænsningsproblemer BILAG Afgrænsningscirkulæret lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli Vejledning om tilskud fra den off. Sygesikring Behandlingsredskaber/hjælpemidler ved udskrivelse

4 1- Overordnede principper 1.1 Indledning Snitfladekataloget for behandlingsredskaber og hjælpemidler Snitfladekataloget for behandlingsredskaber og hjælpemidler 2015 er revideret af udviklingsgruppen vedrørende hjælpemidler som blev nedsat under den administrative styregruppe vedrørende sundhedsaftalen Snitfladekataloget for behandlingsredskaber og hjælpemidler er godkendt af den administrative styregruppe og indgår som bilag i Sundhedsaftalen for region Hovedstaden Snitfladekataloget for behandlingsredskaber og hjælpemidler 2015 herefter benævnt snitfladekataloget - erstatter Snitfladekataloget fra 2013 som er godkendt af den administrative styregruppe 28. juni Formålet med Snitfladekataloget for behandlingsredskaber og hjælpemidler Formålet med Snitfladekataloget er at beskrive og tydeliggøre arbejdsdeling og dialog mellem kommune og region, samt ansvarsplacering i forhold til tilvejebringelse, udlevering, finansiering, instruktion m.m. af behandlingsredskaber og hjælpemidler Til grund herfor lægges Indenrigs- og Sundhedsministeriets Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet, 9079 af 22. februar 2013 (fremover benævnt afgrænsningscirkulæret). Borgerne udskrives i dag tidligere fra hospitalerne og er ofte mere plejekrævende og mindre mobile/selvhjulpne ved udskrivelsen. Dette øger behovet for hjælpemidler. Det er vigtigt, at de hjælpemidler og behandlingsredskaber, som borgeren har behov for, er til rådighed ved udskrivelsen fra hospitalet, samt at borgeren har modtaget den nødvendige instruktion i brugen af hjælpemidlet og behandlingsredskabet. Snitfladekataloget forventes revideret igen i Snitfladekataloget er tænkt som et praktisk arbejdsredskab for det sundhedsfaglige personale på hospitaler og i kommunerne. 1.2 Overordnede principper for snitfladekataloget for behandlingsredskaber og hjælpemidler Overordnede principper De overordnede principper for samarbejdet om formidlingen af behandlingsredskaber og hjælpemidler er: Let adgang for borgeren til behandlingsredskaber og hjælpemidler. Hvis der er tvivl om hvilken myndighed, der har ansvaret for opgaveudførslen, træder tilknytningsprincippet i kraft. Dette betyder, at den myndighed, 4

5 der har tættest kontakt med borgeren på tvivlstidspunktet, leverer det nødvendige behandlingsredskab/hjælpemiddel. Spørgsmålet om ansvaret og betaling afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder (kommune og hospital). Gennemsigtighed i forhold til hvem der har ansvaret regionen, kommunen eller borgeren. Snitfladekataloget er vejledende men ikke juridisk bindende Afgrænsningscirkulæret giver stadig anledning til tvivlsspørgsmål, hvorfor ansvarsfordelingen i nogle af snitfladekatalogets eksempler evt. kunne tolkes anderledes. Der har imidlertid været bred enighed i udviklingsgruppen om en pragmatisk tilgang til cirkulæret, således at det kan fungere i hverdagen, uden at borgeren kommer i klemme, og uden at personalet i både regionen og kommunerne skal bruge uforholdsmæssige mange ressourcer på at diskutere ansvar og opgavefordeling. 1.3 Overordnede tolkninger og vejledende retningslinjer på hjælpemiddelområdet Det offentlige region og kommune er forpligtet til at udlevere et behandlingsredskab eller hjælpemiddel til en borger, når en af nedenstående betingelser er opfyldt: Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig kan grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for at den pågældende kan udøve et erhverv. Kommunen leverer (jævnfør lov om social service) Der er tale om behandlingsredskaber som indopereres som led i behandling, ordineres som led i behandling eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling. Regionen leverer (jævnfør sundhedsloven) Hvis ingen af disse betingelser er opfyldt ligger forpligtelsen hos borgeren selv. Udviklingsgruppen har tolket begreberne varigt og midlertidigt, og har udarbejdet følgende vejledende retningslinjer for personalet i regionen og kommunerne med henblik på, at de i dagligdagen kan løse problemstillingerne i afgrænsningscirkulæret. Tolkning af begreberne varigt og midlertidigt I vejledningen til servicelovens bestemmelser, indebærer begrebet varigt at, der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil for at afhjælpe følgerne af den ned- 5

6 satte funktionsevne. Normalt vil lidelsen være en belastning for ansøgeren resten af livet. Midlertidige hjælpemidler, udleveret på hospitalerne, kan som udgangspunkt udlånes for en aftalt periode på normalt op til 3 måneder. I særlige tilfælde, hvor funktionsniveauet endnu ikke er afklaret, kan udlånet efter aftale med hospitalet forlænges i op til 6 måneder. Der vil være tilfælde, hvor det midlertidige behov kan strække sig over flere år, som f.eks. ved et barn med Calve Perthe. Udgangspunktet for vurderingen af, om behovet for hjælpemidler er begrundet i en midlertidig eller varigt nedsat funktionsevne, må bero på et fagligt skøn ved f.eks. udskrivelse fra hospital. Det skøn kan vise sig ikke at holde stik i forhold til den forventede bedring af funktionsniveau enten fordi genoptræning ikke har de forventede resultater på det forventede tidspunkt, eller fordi det er forskelligt, hvor hurtigt man efter en operation / indlæggelse genvinder sit normale funktionsniveau. Hvis det viser sig, at funktionsniveauet mod forventning ikke bedres, og det på baggrund af et fagligt skøn vurderes, at behovet bliver varigt, så kan borgeren ansøge kommunen om hjælpemidler til varigt brug. Midlertidigt eller varigt hjælpemiddel? Opstår der usikkerhed om, hvorvidt behovet for hjælpemidlet er midlertidigt eller varigt, henstilles det til hospitalet og kommunerne, at hjælpemidlet stilles til rådighed for borgeren uden forsinkelse af den af parterne med nærmeste tilknytning til borgeren. Hvem af parterne, der har forpligtelsen, afklares efterfølgende. Behov for andet midlertidigt hjælpemiddel efter udskrivning Såfremt det viser sig, at det udlånte hjælpemiddel ved hjemkomsten fra hospitalet ikke opfylder de af borgerens behov, der er opstået under behandlingen på hospitalet, kan borgeren inden for de første 2-3 uger kontakte hospitalet med henblik på udlevering af andre eller evt. flere hjælpemidler. Levering af udlånte midlertidige hjælpemidler fra hospitalet Udgangspunktet er, at borgeren selv medtager de midlertidige hjælpemidler fra hospitalet. I de tilfælde hvor dette ikke er muligt, sørger hospitalet for at transportere de midlertidige hjælpemidler til borgerens hjem. Hvis borgeren udskrives til et kommunalt døgnophold, hvor der ikke stilles midlertidige hjælpemidler til rådighed, udlåner hospitalet til det midlertidige kommunale døgnophold. Borgeren er herefter selv ansvarlig for at få de midlertidige hjælpemidler med til eget hjem eller retur til hospitalet. I enkelte tilfælde afhenter hospitalet selv hjælpemidlerne hos borgeren, hvis denne ikke har mulighed for selv at aflevere. Betaling for hjælpemidler i forbindelse med specialiseret ambulant genoptræning Taksterne til specialiseret ambulant genoptræning er beregnet således, at kommunerne ikke skal betale særskilt for hjælpemidler til specialiseret ambulant genoptræning. Det skal forstås således, at udgifterne for leje af hjælpemidler er inkluderet i den takst, som kommunen skal betale for specialiseret ambulant genoptræning. 6

7 Kommunen kan ikke beholde midlertidige hjælpemidler som borgeren har lånt fra hospitalet i forbindelse med specialiseret ambulant genoptræning. Den andel af DRG taksten 1 som kommunen betaler til hjælpemidler modsvarer ikke anskaffelsesprisen af nye hjælpemidler til hospitalet, og derfor er der kun tale om leje af hjælpemidlet. Vurdering af det midlertidige behov for hjælpemidler 2 vurderer behovet for midlertidige hjælpemidler ud fra borgerens funktionsniveau på det pågældende tidspunkt. Det vurderes i forhold til hvilke hjælpemidler, der er nødvendige, for at borgeren kan opholde sig i eget hjem. Der udlånes som udgangspunkt ikke midlertidige hjælpemidler til aktiviteter udenfor hjemmet, men der kan dog dispenseres herfor i særlige tilfælde. Hvis kommunen sammen med borgeren beslutter, at borgeren i stedet skal på et midlertidigt døgnophold i kommunen, er hospitalet stadig kun forpligtet til at udlåne de hjælpemidler, som borgeren på det pågældende tidspunkt har behov for i eget hjem. F.eks er det ikke hospitalets forpligtelse at udlåne en kørestol, fordi det midlertidige opholdssted har lange afstande mellem de steder borgeren opholder sig. Hjælpemidler til genoptræning Hvis borgeren efter udskrivning fra hospitalet har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, stiller kommunen hjælpemidler, der skal bruges som led i genoptræningen, til rådighed. Det kan f.eks. være en gangramme til brug for træning af gangfunktionen. 3 Hjælpemidler som bruges af plejepersonale Hjælpemidler, som af hensyn til personalets arbejdsmiljø, skal bruges for at kunne pleje en borger, f.eks. bade/toiletstol på hjul, plejeseng, personløfter eller lign. udlånes af arbejdsgiveren jf. arbejdsmiljølovgivningen. Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at vurdere hvilke hjælpemidler, der skal udlånes til personalet. Det er ikke en afgrænsningsproblematik. I nogle situationer kan et hjælpemiddel f.eks. en plejeseng både være til hjælp for personalet og for borgeren, men i det øjeblik et hjælpemiddel bruges af hensyn til personalets arbejdsmiljø, er det arbejdsgiveren, der skal udlåne, uanset om det også vil gøre borgeren mere selvhjulpen. I afsnit 3 beskrives afgrænsningscirkulæret nærmere, og der er her en skematisk oversigt over de enkelte kategorier af behandlingsredskaber og hjælpemidler. 1 DRG-systemet anvendes ved udmøntning af den statslige aktivitetspulje, beregning af den kommunale medfinansiering, afregning af mellemregionale patienter på basisniveau, i forbindelse med takstfinansiering og som redskab til at analysere omkostninger og aktivitet på landets sygehuse. 2 For nærmere uddybning henvises til bilag Cir. Nr 9079 af 22/02/2013 cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes f sygehusvæsenet 7

8 Forbrugsgoder Flere produkter som tidligere har været kategoriseret som et hjælpemiddel, betragtes efterhånden som forbrugsgoder, hvor der dels er egenbetaling for borgeren og dels en bagatelgrænse på 500 kr. I takt med samfundsudviklingen vil flere og flere hjælpemidler blive betegnet som forbrugsgoder. Der kan ligeledes være forskellig praksis fra kommune til kommune ift. hvad der betegnes som forbrugsgoder, især indenfor mindre produktgrupper som f.eks. små hjælpemidler (gribetænger mv.). Derfor vil der være situationer, hvor borgeren ikke vil kunne få bevilget et ønsket produkt, på trods af at de har en varigt nedsat funktionsevne. Særligt for patienter som har langvarige behandlings- og rehabiliteringsforløb Der kan være særlige forhold omkring svært skadede borgere, som har meget langvarige behandlings- og rehabiliteringsforløb. I forhold til denne patientgruppe opfordres kommunerne til at se velvilligt på udlån af standardhjælpemidler, når borgerne skal hjem på weekend, idet disse borgere oftest har en varig nedsat funktionsevne, selvom de stadig er under genoptræning. Varighedsbegrebet er et skønsbegreb, som er svært definerbart. Udviklingsgruppen har ikke set sig i stand til at definere det nærmere end, hvad der er beskrevet i afsnittet om tolkning af begreberne varigt og midlertidigt side 5 og 6. Det vil derfor være et skøn, der skal foretages af en fagperson i forhold til om funktionsevnen er midlertidigt eller varigt nedsat. 8

9 2 - Snitflader for det kommunale og det regionale ansvar 2.1 Oversigt over almindeligt forekommende redskaber/apparatur/hjælpemidler med fordeling af ansvar Produktgrupper Produkter Sidehenvisning 1. Bade og toilethjælpemidler 1.a. Toiletforhøjere, bade- og toiletstole s Bandager og korsetter 2.a. Dropfodsskinne / -bandage s b. Hoftebeskyttere s c. Kompressionsstrømper s d. Håndledsbandager, håndledsskinner, s. 13 albue og tommel- bandager 2.e. Kompressionspumpe IPC s f. Siliconeliner s g. Ortoser s h. Støttekorset s Diabetes hjælpemidler 3.a. Blodsukkerapparat s b. Dialyseapparat til natdialyse s c. Insulinpumper, transmitter s. 18 og glucosesensorer 3.d. Kontinuerlig glukosemåler s Smertebehandling 4.a. Infusionspumper s Ernæring 5.a. Dropstativ s b. Ernæringspræparater s c. Remedier til sondeernæring s Forflytningshjælpemidler 6.a. Personløftere s b. Vendestykker s Gangredskaber og kørestole 7.a. Diverse gangredskaber s b. Kørestole s c Elstimulering s d Ståstøttestativ til børn s Indopererede apparatur 8.a. Cochlear implantat s Mobile ramper 9.a. Dørtrinsramper s Puder 10.a. Lejringspuder s b. Skråpuder/kilepuder s Senge og tilbehør 11.a. Plejeseng s b. Sengeklodser s c. Sengegalge s d. Kugledyne s Småhjælpemidler 12.a. Gribetang og strømpepåtager s Sårbehandling 13.a.VAC-behandling s Sårplejeartikler 14.a. Sårrenseprodukter og for- s. 36 9

10 bindsstoffer 15. Trykaflastende hjælpemidler 15.a. Trykaflastende siddepude s b. Trykaflastende madras s Vejrtræknings hjælpemidler 16.a. Respirator s b. C-PAP s c. PEP-maske s d. Inhalationsapparat s e. Sug s f. Transportabelt ilt s kontinens 17.a. Katetre og poser s b. Stomi s c. Apparatur til irrigation s d. Bleer s. 44 Kategorisering af situationer 1 Borgere der venter på forundersøgelse 2 Borgere, der venter på hospitalsbehandling efter at have været til forundersøgelse på hospitalet 3 Borgere der er under hospitalsbehandling. 4 4 Borgere, som efter udskrivning har et midlertidigt nedsat funktionsniveau og hvor redskabet medvirker til at afhjælpe dette. 5 Borgere med behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber i forbindelse med behandling i eget hjem, hvor borgeren er i kontrol på hospitalet. Udlånes til midlertidigt eller varigt brug 6 Borgere i eget hjem som ikke er i kontakt med hospitalet i forbindelse med aktuel lidelse 7 Borgere med en varigt nedsat funktionsevne 8 Terminale borgere 9 Andet Instruktion, vedligeholdelse og reparation af hjælpemiddel/ behandlingsredskab. Instruktion og reparation påhviler udlånende instans. Almindelig vedligeholdelse og rengøring påhviler borgeren selv. 4 Der kan være tale om behandling under indlæggelse eller ambulant 10

11 1. Bade og toilethjælpemidler Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 1. Bade og toilethjælpemidler 1.a Toiletforhøjere, bade- og toiletstole Anvendes af borgere med funktionsnedsættelse, der medfører behov for enten/eller Højt toilet At sidde i forbindelse med vask/bad Borgere, der ikke kan benytte eksisterende toilet i boligen 1. Borgere der venter på forundersøgelse Borgeren/patienten 2. Borgere, der venter på hospitalsbehandling efter at have været til forundersøgelse på hospitalet 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 4. Borgere, som efter udskrivning har et midlertidigt nedsat funktionsniveau og hvor redskabet medvirker til at afhjælpe dette. 7. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne Kommunen 11

12 2. Bandager og korsetter Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 2. Bandager og korsetter 2.a Dropfodsskinne / -bandage Anvendes til borgere med dropfod. Anvendes til borgere med behov for en korrigerende, støttende og aflastende funktion. Skinnen medvirker til at normalisere gang og nedsætter risiko for fald. Bemærkninger 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 7. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne Kommunen Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 2. Bandager og korsetter 2.b Hoftebeskyttere Skal/pude, som sidder udenpå hoften og dækker lårbensknoglen. Hoftebeskytteren afbøder virkningen ved stød mod hoften i forbindelse med fald. Bemærkninger 6. Borgere i eget hjem som ikke er i kontakt med hospitalet i forbindelse med Borgeren selv aktuel lidelse Brug af hoftebeskyttere afhjælper ikke i væsentlig grad de varige følger af en nedsat funktionsevne. Formålet med brugen af hoftebeskyttere er at forebygge et eventuelt nyt hoftebrud. Hoftebeskyttere anses derfor ikke for at være et hjælpemiddel, der kan gives støtte til efter Lov om Social Service 112 og 113. Se eventuelt Principafgørelse O fra Ankestyrelsen Enkelte kommuner har valgt at tilbyde ældre medborgere hoftebeskyttere, som en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, men borgerne har ikke retskrav på at få det. 12

13 Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 2. Bandager og korsetter 2.c Kompressionsstrømper/ærmer/handsker Elastiske bandager til at reducere eller forhindre ødemer i ben eller arme forårsaget af cirkulationsforstyrrelser. Anvendes til borgere med kredsløbsforstyrrelser og lymfødemproblemer. Bemærkninger 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 7. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne Kommunen 9. Andet - Borgere i ambulant lymfødembehandling på hospitalet Borgere med lymfødem har ofte behov for en strømpe, ærme eller handske når den primære lymfødembehandling er afsluttet, og tilstanden er stationær. kan være patienten behjælpelig med at udfylde en ansøgning til kommunen efter måltagning på hospitalet. Det er borgeren/patienten der ansøger om varigt hjælpemiddel. Der henvises til principafgørelse O Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 2. Bandager og korsetter 2.d Håndleds- og knæbandager, håndledsskinner, albue- og tommelbandager Anvendes til borgere med behov for en korrigerende, støttende eller aflastende funktion. Bemærkninger 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 6. Borgere i eget hjem som ikke er i kontakt med hospitalet i forbindelse med Borgeren selv aktuel lidelse 7. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne Kommunen 9. Andet - Borgere, som efter lægelig vurdering på hospitalet har behov for smertelindring ved bandage Se principafgørelse C I kommunerne er et af kriterierne for bevilling at det er funktionsfremmende 13

14 Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 2. Bandager og korsetter 2.e Kompressionspumpe IPC (Intermitterende Phneumatic Compression) Kan anvendes til borgere med kredsløbsforstyrrelser, lymfødem og visse sårproblematikker 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 5. Borgere med behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber i forbindelse med behandling i eget hjem, hvor borgeren er i ambulant behandling på hospitalet. Udlånes til midlertidigt eller varigt brug 7. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne - hvor lymfødemet er kronisk Kommunen og hospitalsbehandlingen er afsluttet Bemærkninger Der henvises til Ankestyrelsens afgørelse Af principafgørelsen er der lagt vægt på, at hospitalsbehandlingen er ophørt, selv om borgeren fortsat går til kontrol på hospitalet. 14

15 Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 2. Bandager og korsetter 2.f Siliconeliner Postoperativ liner (fx Ice Ross eller Juzo sok) Efter amputation af fx lårben/underben bruges siliconeliner til behandling af operationssår/stump. Siliconelineren påvirker kredsløbet med henblik på bedre sårheling, ødemreduktion og formning af stump med henblik på hensigtsmæssig konisk form til proteseforsyning. Liner til varigt brug. Den permanente siliconeliner vil ofte have en anden størrelse, end den der blev benyttet som sårbehandling, og den benyttes nu som en permanent del af protesen. Siliconelineren er med til at sikre, at der ikke sker en døgnvariation af stumpens volumen samt beskytter og former stumpen, så den hele døgnet passer til protesen. Siliconelineren er en forudsætning for fastgørelse til protesen. Fastgørelsen kan foregå på flere forskellige måder og afgøres i samarbejde med bandagist i forbindelse med måltagning til protese. Bemærkninger 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 7. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne Kommunen Silikonelineren anvendes i stigende grad i stedet for stumpforbinding, da den er let at påsætte og uafhængig af hjælperens færdigheder i at anlægge en stumpforbinding. Siliconelineren benyttes hos patienter, der amputeres på lårbensknoglen omkring knæledet og/eller på underbenet. leverer siliconeliner mens borgeren er indlagt eller i ambulant behandling. Ved udskrivelsen overgår leveringen til kommunen sammen med proteseforsyningen. 15

16 Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 2. Bandager og korsetter 2.g Ortoser Ortoser er bandager, som bruges til at tilpasse og understøtte strukturelle og funktionelle egenskaber ved muskler, led og skelet. Ortoser har en korrigerende, støttende eller aflastende funktion. Ortoser anvendes til at: immobilisere enkelte eller flere led efter frakturer eller andre skader fremme specifikke bevægelser mindske smerter 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 4. Borgere, som efter udskrivning har et midlertidigt nedsat funktionsniveau og hvor redskabet medvirker til at afhjælpe dette. 7. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne Kommunen Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 2. Bandager og korsetter 2.h Støttekorset Anvendes til borgere med behov for korrektion, støtte eller aflastning. 3.Borgere, der er under hospitalsbehandling 4. Borgere, som efter udskrivning har et midlertidigt nedsat funktionsniveau og hvor redskabet medvirker til at afhjælpe dette. 7. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne Kommunen 16

17 3. Diabeteshjælpemidler Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 3. Diabeteshjælpemidler 3.a Blodsukkermåleapparat Måleredskab, der bruges ved blodsukkermåling. Borgeren forestår selv målingerne Bemærkninger 3. Borgere der er under hospitalsbehandling. Efter færdigbehandling henvises borgeren til kommunen 7. Borgere med en varigt nedsat funktionsevne Kommunen 9. Andet - Borger med insulinkrævende diabetes kan få tilskud til 50% af udgiften til et blodsukkerapparat. Kommunen 9. Andet - Borgere med ikke insulinkrævende diabetes (i tabletbehandling) Borgerenselv kan ikke få tilskud. Der kan søges om støtte til egenbetalingen efter servicelovens 41: Nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et handicappet barn i hjemmet. Voksne, der tilhører målgruppen for ydelser efter servicelovens 100: Nødvendige merudgifter kan søge støtte til egenbetalingen der. Derudover er der mulighed for at søge efter Aktivlovens 82 eller Pensionslovens 17 med baggrund i en økonomisk vurdering (trangsvurdering). Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 3. Diabeteshjælpemidler 3.b Dialyseapparat til natdialyse Assisteret automatisk peritonealdialyse (assisteret APD). Der føres løbende kontrol med behandlingen fra hospitalet. 5. Borgere med behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber i forbindelse med behandling i eget hjem, hvor borgeren er i kontrol på hospitalet. Udlånes til midlertidigt eller varigt brug 17

18 Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 3. diabetes hjælpemidler 3.c Insulinpumper, transmitter og glucosesensorer til pumpe Insulinpumpen dækker et behov hos borgere, som ikke kan reguleres tilfredsstillende ved behandling med insulin ved multiple insulininjektioner. Samtidig er der tale om et teknisk apparat af betydelig kompleksitet sammenholdt med andet injektionsmateriale til indtagelse af insulin. Borgeren anvender selv kanyle og vedligeholder denne. Insulinpumpen giver mulighed for at kontrollere blodsukkeret nøje. Ved brug af måleredskabet kan borgeren selv kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Tilbehør: batterier og svamp til afspritning af huden. Teststrimler. Bemærkninger 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 5. Borgere med behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber i forbindelse med behandling i eget hjem, hvor borgeren er i kontrol på hospitalet. Ud- lånes til midlertidigt eller varigt brug Insulinpumpen adskiller sig væsentligt fra andet injektionsmateriale til diabetikere, og pumpen kan derfor ikke betragtes som omfattet af hjælpemidler, der ydes efter serviceloven jf. Ankestyrelsens principafgørelse C Engangssprøjter i tilfælde af, at pumpen er ude af drift, finansieres af den myndighed, der udleverer insulinpumpen 18

19 Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 3. Diabeteshjælpemidler 3.d Kontinuerlig glukosemåler Måleredskab der bruges af borgere, som har svært ved at styre deres blodsukker. Glukosesensoren føres ind under huden. Denne måler sukkerværdien i vævsvæsken, og udskiftes hver 3. dag. Borgeren har mulighed for at se, om koncentrationen er for opadgående eller nedadgående. På baggrund af alarm skal borgeren reagere og give insulin for at stabilisere blodsukkerniveauet. 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 5. Borgere med behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber i forbindelse med behandling i eget hjem, hvor borgeren er i kontrol på hospitalet. Udlånes til midlertidigt eller varigt brug 19

20 4. Smertebehandling Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 4. Smertebehandling 4.a. Infusionspumpe Infusionspumpe anvendes til borgere med kroniske smerter. Typisk til borgere tilknyttet og i kontrol af palliativt team eller anæstesiafdeling. 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 5. Borgere med behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber i forbindelse med behandling i eget hjem, hvor borgeren er i kontrol på hospitalet. Ud- lånes til midlertidigt eller varigt brug 20

21 5. Ernæring Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 5. Ernæring 5.a. Dropstativ Dropstativ anvendes ved ernæring eller medicingivning (til smerte- og væskebehandling) Bemærkninger 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 5. Borgere med behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber i forbindelse med behandling i eget hjem, hvor borgeren er i kontrol på hospitalet. Ud- lånes til midlertidigt eller varigt brug - i forbindelse med hjemmeparenteral ernæring 8. Terminale borgere (serviceloven 122) Kommunen I henhold til 5.a.2 henvises til Ankestyrelsens principafgørelse , hvoraf det fremgår, at et dropstativ i forbindelse med sondeernæring i hjemmet, er et behandlingsredskab, og ikke et plejehjælpemiddel 21

22 Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 5. Ernæring 5.b. Ernæringspræparater Beskrivelse Sygesikringsgruppe 1 og gruppe 2 forsikrede borgere har ret til tilskud til tilskudsberettiget ernæringspræparater, som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom og alvorlig svækkelse. Anvendelse, eventuelt tilbehør og forløbsbeskrivelse Ernæringspræparater, som under lægelig eller diætistvejledning anvendes til erstatning for eller til supplering af den sædvanlige kost. Ernæringspræparater kan tilføres via munden eller sonde og fås i flydende tilstand eller som pulver til oprøring. Der kan ydes tilskud til såvel standardprodukter som specialprodukter. Bemærkninger 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 6. Borgere i eget hjem - og som har fået ordineret tilskud til ernæringspræparater af en læge i forbindelse med svær sygdom eller alvorlig svækkelse kan få tilskud til ernæringspræparater. Regionsrådet yder et tilskud på 60% af borgerens udgift til ernæringspræparater 8. Terminale borgere kan få tilskud til egenbetalingen (de 40%) i hht Serviceloven 122. Regionen 60% Borgeren selv 40% Regionen 60% Kommunen 40% Bekendtgørelse nr af om tilskud til ernæringspræparater Vejledning nr. 115 af om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) Principafgørelse C (ernæringspræparater til terminale) 22

23 Produktgruppe Produkt Myndighedsvurdering, udlevering og instruktion 5. Ernæring 5.c. Remedier til sondeernæring incl. Ernæringspumpe Beskrivelse Anvendelse, eventuelt tilbehør og forløbsbeskrivelse Bemærkninger Borgere, der indtager ernæringspræparater via sonde. Det kan dreje sig om overledningssæt, sonder og dertilhørende sprøjter. I enkelte tilfælde bruges desuden ernæringspumpe 3. Borgere, der er under hospitalsbehandling 5. Borgere med behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber i forbindelse med behandling i eget hjem, hvor borgeren/patienten er i kontrol på hospi- talet. Udlånes til midlertidigt eller varigt brug 6. Borgere i eget hjem, som ikke er i kontakt med hjemmesygeplejen, og som har fået ordineret tilskud til ernæringspræparat af en læge i forbindelse med svær sygdom eller alvorlig svækkelse, kan få tilskud til remedier og leje af en ernæringspumpe. Regionsrådet yder et tilskud på 60% af borgerens udgifter til remedier og 60% af udgiften til ernæringspumpe. De resterende 40% skal borgeren/patienten selv betale 6. Borgere i eget hjem, som er i kontakt med hjemmesygeplejen, og som har fået ordineret tilskud til ernæringspræparat af en læge i forbindelse med svær sygdom eller alvorlig svækkelse, kan få stillet remedier og ernæringspumpe til rådighed vederlagsfrit af kommunen. 8. Terminale borgere. Udgiften til remedier og leje af ernæringspumpe afholdes af kommunen ihht Serviceloven 122. Region 60% borgeren/patienten selv 40% Kommunen Kommunen Børn som har fået ordineret tilskud til ernæringspræparater af en læge i forbindelse med svær sygdom og som er omfattet af målgruppen, som kan få dækning af nødvendige merudgifter efter Serviceloven 41, kan søge om dækning af udgiften til egenbetaling af remedier og leje af ernæringspumpe hos kommunen Voksne, som har fået ordineret tilskud til ernæringspræparater af en læge i forbindelse med svær sygdom eller alvorlig svækkelse, og som er omfattet af den målgruppe, som kan få dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet efter Serviceloven 100, kan søge om dækning af udgiften til egenbetaling til remedier og leje af ernæringspumpe hos kommunen Bekendtgørelse nr af om tilskud til ernæringspræparater Vejledning nr. 115 af om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) 23

Snitfladekatalog 2013

Snitfladekatalog 2013 Behandlingsredskaber og Hjælpemidler Snitfladekatalog 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- OVERORDNEDE PRINCIPPER... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Overordnede principper for snitfladekataloget for behandlingsredskaber

Læs mere

Snitfladekatalog 2015

Snitfladekatalog 2015 Behandlingsredskaber og Hjælpemidler Snitfladekatalog 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- OVERORDNEDE PRINCIPPER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Overordnede principper for snitfladekataloget for behandlingsredskaber

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Cirkulære nr. 0 af 21. december 2006 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Efter 74 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, har regionsrådet

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler Karin H. Theilgaard, Odense Kommune Annette L. Stougaard, Region Syddanmark Fælles formandskab, følgegruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler CPOP DAG, Torsdag

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING OG FORMÅL...

KAPITEL 1: INDLEDNING OG FORMÅL... VEJLEDENDE AFKLARINGSKATALOG PÅ OMRÅDET FOR HJÆLPEMIDLER OG BEHANDLINGSREDSKABER I REGION MIDTJYLLAND - EN SAMARBEJDSAFTALE MELLEM RE- GION OG KOMMUNER UDGAVE DECEMBER 2013 WWW.HJAELPEMIIDLER.RM.DK 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING OG FORMÅL...

KAPITEL 1: INDLEDNING OG FORMÅL... VEJLEDENDE AFKLARINGSKATALOG PÅ OMRÅDET FOR HJÆLPEMIDLER OG BEHANDLINGSREDSKABER I REGION MIDTJYLLAND - EN SAMARBEJDSAFTALE MELLEM RE- GION OG KOMMUNER UDGAVE FEBRUAR 2015 WWW.HJJAELPEMIIDLER.RM.DK 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A Er produktet led i behandlingen eller har det til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultat. B Er produktet et led i genoptræningen?

A Er produktet led i behandlingen eller har det til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultat. B Er produktet et led i genoptræningen? Patient har behov for hjælpemiddel/ behandlingsredskab A Er produktet led i behandlingen eller har det til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultat Ja A1 Sygehuset udleverer/udlåner produktet

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Temamøde. Behandlingsredskaber og hjælpemidler. Begreber og det tværsektorielle samarbejde.

Temamøde. Behandlingsredskaber og hjælpemidler. Begreber og det tværsektorielle samarbejde. Temamøde Behandlingsredskaber og hjælpemidler. Begreber og det tværsektorielle samarbejde. 1 Hvilken lovgivning? Sundhedsloven 138 Sygepleje 140 Genoptræning ning 205 Sundhedsaftaler Serviceloven 86 Genoptræning

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften Side 1 af 11 DOK nr xxxx af xx/yy/zzzz Offentliggørelsedato: xx-yy-zzzz Ressortnavn Vis mere.. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber i Region Midtjylland

Vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber i Region Midtjylland Vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber i Region Midtjylland Lene Lange Ledende terapeut, MBA Hospitalsenheden Horsens Formalia: Sundhedsloven lov nr. 95 Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler

Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til er og hjælpemidler - En vejledning til medarbejdere, der arbejder med udlevering, finansiering og instruktion mv. i brug af er og hjælpemidler i de nordjyske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...2

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Baggrund...4 Opdatering af Casekataloget...4 Grundlæggende principper...4 Klageadgang ved uenighed om leverings-...4 og finansieringsansvar...5

Læs mere

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i undergruppen

Læs mere

Casekatalog Ansvarsfordeling mellem regionen og kommunerne i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler

Casekatalog Ansvarsfordeling mellem regionen og kommunerne i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler Udarbejdet d. 12. december 2007 Version 1 Casekatalog Ansvarsfordeling mellem regionen og kommunerne i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler Godkendt af den administrative styregruppe d. 19.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Tid: Mandag den 12.

Læs mere

Case-katalog. Regionen og Kommunernes ansvarsfordeling i forhold til

Case-katalog. Regionen og Kommunernes ansvarsfordeling i forhold til Case-katalog og Kommunernes ansvarsfordeling i forhold til Behandlingsredskaber og Hjælpemidler i Region Syddanmark 19. februar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Casekatalog. Regionen og Kommunernes Vejledning omkring ansvarsfordeling i forhold til

Casekatalog. Regionen og Kommunernes Vejledning omkring ansvarsfordeling i forhold til Casekatalog og Kommunernes Vejledning omkring ansvarsfordeling i forhold til Behandlingsredskaber og Hjælpemidler i Region Syddanmark Ajourført 14. september 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Begrebsafklaring....4

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING OG FORMÅL...

KAPITEL 1: INDLEDNING OG FORMÅL... VEJLEDENDE AFKLARINGSKATALOG PÅ OMRÅDET FOR HJÆLPEMIDLER OG BEHANDLINGSREDSKABER I REGION MIDTJYLLAND - EN SAMARBEJDSAFTALE MELLEM RE- GION OG KOMMUNER UDGAVE MARTS 2016 WWW.HJAELPEMIIDLER.RM.DK 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

KKR. Bandager, skinner og andre kropsbårne hjælpemidler

KKR. Bandager, skinner og andre kropsbårne hjælpemidler Spørgsmål til og afgørelser fra Afklaringsudvalg for tvivlstilfælde vedrørende hjælpemidler og behandlingsredskaber under Sundhedsaftalen i Region Sjælland (juli 2014) BEMÆRK: den angivne afgørelse er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Tid: Torsdag

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Casekatalog. Behandlingsredskaber og hjælpemidler i Region Syddanmark

Casekatalog. Behandlingsredskaber og hjælpemidler i Region Syddanmark [Skriv tekst] Ajourført marts 2016 Casekatalog Behandlingsredskaber og hjælpemidler i Region Syddanmark s og kommunernes vejledning om ansvarsfordeling Region Syddanmark og de 22 kommuner Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Casekatalog. Regionen og Kommunernes Vejledning omkring ansvarsfordeling i forhold til

Casekatalog. Regionen og Kommunernes Vejledning omkring ansvarsfordeling i forhold til Casekatalog og Kommunernes Vejledning omkring ansvarsfordeling i forhold til Behandlingsredskaber og Hjælpemidler i Region Syddanmark 01. juli 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Oversigt over cases

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab?

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab? Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 Ankestyrelsen E-mail: ast@ast.dk Dato: 25. januar 2017 Enhed: Sagsbeh.: Sagsnr.: Dok. nr.: Til Ankestyrelsen Ankestyrelsen har ved henvendelse

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler 7. Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber Inspirationskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber Hvordan sikrer vi den gode udskrivelse med hjælpemidler? Det Regionale Samarbejdsråd på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber

Læs mere

Bilag 1. Case-katalog. Regionen og Kommunernes. ansvarsfordeling i forhold til. Behandlingsredskaber og Hjælpemidler. i Region Syddanmark

Bilag 1. Case-katalog. Regionen og Kommunernes. ansvarsfordeling i forhold til. Behandlingsredskaber og Hjælpemidler. i Region Syddanmark Bilag 1 Case-katalog og Kommunernes ansvarsfordeling i forhold til Behandlingsredskaber og Hjælpemidler i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Cirkulæretekst / Oversigt over cases...4

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Fysioterapi og genoptræning - TKA

Fysioterapi og genoptræning - TKA Fysioterapi og genoptræning - TKA DET AKTIVE PATIENTFORLØB - kort fortalt Fokus på sundhed frem for sygdom patienterne informeres om, at de betragtes som raske, der har behov for hjælp til at få udskiftet

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om hjælpemiddel - behandlingsredskab - blodsukkermåleapparat

Ankestyrelsens principafgørelse om hjælpemiddel - behandlingsredskab - blodsukkermåleapparat KEN nr 9473 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. maj 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2140-56710 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i undergruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i undergruppen

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere