Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation til: Kropsbårne hjælpemidler. Genbrugelige hjælpemidler. Forbrugsgoder. Behov hos borgeren: At borgeren med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan fungere bedst muligt i dagligdagen Formålet med hjælpemidler og Visitationskriterier (hvem kan bevilges hjælpen?): Serviceniveau (hvad omfatter hjælpen?): At hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. At medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, herunder udøve et erhverv, og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres hjælp i dagligdagen. Der skal være tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpemidlet / forbrugsgodet skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Hjælpemidlet / forbrugsgodet skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet. Hjælpemidlet er nødvendigt for, at den pågældende kan få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Hjælpemidler og forbrugsgoder tilbydes i form af det bedst egnede og billigste produkt. Der ydes som hovedregel ikke støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. 1

2 Nødkald: Der henvises til kvalitetsstandard for nødkald. Kropsbårne hjælpemidler. Borgeren kan beholde det kropsbårne hjælpemiddel efter bevilling. Der kan ydes hjælp til reparationer og / eller udskiftninger. Der ydes som hovedregel hjælp til: kompressionsstrømper hvert halve år håndledsbandager, støttekorset, paryk, brystproteser og fodindlæg hvert år ortopædisk fodtøj hver 18. måned Genbrugelige hjælpemidler. Bevilges som udlån. Der kan ydes hjælp til reparationer og / eller udskiftninger. Forbrugsgoder. Hjælp til køb af forbrugsgode, som omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med den almindelige befolkning som målgruppe. Hjælp til betaling udgør som udgangspunkt 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art samt merudgiften ved produkt med særlig kvalitet eller kapacitet og / eller med særlig indretning. Forbrugsgodet ejes af borgeren. Der kan kun ydes hjælp, når den samlede udgift overstiger kr Der gives kun tilskud til forbrugsgoder af samme art én gang. 2

3 Der ydes som hovedregel hjælp til almindeligt fodtøj med en forskel i skostørrelse på minimum to hele numre hver 15. måned. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Valgmuligheder i forhold til levering og leverandører: Kropsbårne hjælpemidler. På hovedparten af de kropsbårne hjælpemidler er der indgået leverandøraftale. Genbrugelige hjælpemidler. Der er indgået leverandøraftaler. Frit valg. Borger kan vælge at benytte anden leverandør end den, kommunen har indgået leverandøraftale med. Her skal borger selv indkøbe hjælpemidlet. Leverandør fremsender herefter regning til kommunen på det bevilgede beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Borger betaler selv for en evt. egen andel direkte til leverandør. Borgers ret til frit at vælge leverandør af hjælpemidler gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør., fx hvis borger ønsker et hjælpemiddel i en anden farve eller ønsker et helt nyt hjælpemiddel. Det er en forudsætning for, at der kan ydes støtte til hjælpermidler indkøbt efter fritvalgsordningen, at hjælpemidlet opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed som kommunen har opstillet. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan 3

4 ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Forbrugsgoder. Der er frit valg af leverandør. Krav til brugeren: Borgeren skal opgive relevante oplysninger og medvirke til udredning af egne behov og funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger. Det bevilgede skal forblive i borgerens varetægt. Salg, pantsætning, udlejning og udlån er ikke tilladt. Borgeren er ansvarlig for, at det bevilgede er rengjort og vedligeholdt. Borgeren har pligt til at henvende sig til Myndighedsenheden, hvis det bevilgede ikke bruges. Genbrugelige hjælpemidler skal efter endt brug afleveres til Myndighedsenheden. Dette gælder også, selv om der er foretaget produktforbedringer enten via Myndighedsenheden eller ved egenbetaling fra borger. Betaling for Kropsbårne og genbrugelige hjælpemidler er som hovedregel hjælpemidler og gratis for borgeren. Ved valg af hjælpemiddel hos anden leverandør end kommunens, skal en eventuel merudgift betales af borgeren. Ved ortopædisk fodtøj er fastsat en egenbetaling. Ved fodtøj som forbrugsgode ydes 50 % af udgiften op til en fastsat takst. Ved forbrugsgoder skal borgeren som udgangspunkt betale 50 % af et standardprodukts pris. Hvis borgeren vælger at købe et andet produkt end produktet, der er givet bevilling til, betaler 4

5 borgeren selv merudgiften. K o m m u n e n s kvalitetsmål for hjælpemidler og Borgeren skal selv dække udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet / forbrugsgodet (f.eks. drift, rengøringsmidler og almindelig vedligeholdelse, herunder el-forbrug og batterier) og er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarligt brug. Der kan ydes hjælp til enkelte driftsudgifter til genbrugelige hjælpemidler. Det gælder støtte til batterier til el-kørestole, hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole. Borgeren betaler selv den første årlige udskiftning. Alle borgere modtager kvittering for modtagelse af ansøgningen senest 1 uge efter, at denne er modtaget af Myndighedsenheden (telefonisk eller skriftligt kvitteringssvar). Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. Leverancen er i overensstemmelse med bevillingen. Kropsbårne hjælpemidler. Der må maksimalt gå 4 uger fra ansøgning modtages til afgørelsen træffes, dog undtaget arm- og benproteser, hvor der maksimalt må gå 8 uger. Genbrugelige hjælpemidler. Akutte sager (f.eks. livsnødvendige hjælpemidler, tryksårsaflastende hjælpemidler samt hjælpemidler, der sikrer hjælpers arbejdsmiljø) opstartes og afgøres inden for 0-3 dage. Mindre hjælpemidler (f.eks. rollator, toiletforhøjer samt badetaburet) opstartes og afgøres inden for 5 uger. Større hjælpemidler (f.eks. el-kørestol) opstartes og afgøres inden for 12 uger. 5

6 Forbrugsgoder. K o m m u n e n s opfølgning på kvaliteten: Akutte sager opstartes og afgøres inden for 0-3 dage. Mindre forbrugsgoder opstartes og afgøres inden for 5 uger. Større forbrugsgoder opstartes og afgøres inden for 12 uger. Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt. Kommunen kan ved politisk beslutning gennemføre en brugerundersøgelse i form af spørgeskema til samtlige borgere, som modtager hjælpemidler eller forbrugsgoder. Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne gennem stikprøver. 80 % af borgerne skal opleve, at hjælpemidlet kompenserer for den fysisk eller psykisk nedsatte funktionsevne og gør dagligdagen lettere. 6

7 Ydelsesbeskrivelse for kropsbårne hjælpemidler. Ydelser i relation til k r o p s b å r n e hjælpemidler: Sagsbehandling: Ved kropsbårne hjælpemidler forstås ydelser i relation til: Sagsbehandling. Former for kropsbårne hjælpemidler. Sagsbehandling i relation til kropsbårne hjælpemidler kan omfatte: Behandling af ansøgning, herunder indhentning af relevante oplysninger fra f.eks. læge eller sygehus. Konkret individuel vurdering af behov for hjælpemiddel. Bevilling af bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Kontakt til leverandør. Opfølgning. Former for kropsbårne hjælpemidler: Kropsbårne hjælpemidler kan omfatte: Bandager og skinner. Ortopædisk fodtøj, herunder fodindlæg. Kompressionsstrømper. Paryk. Arm- og benproteser. Synshjælpemidler, f.eks. briller og øjenprotese. Diabetes, f.eks. testmateriale og kanyler. Kateter. Stomi. 7

8 Ydelsesbeskrivelse for genbrugelige hjælpemidler. Ydelser i relation til g e n b r u g e l i g e hjælpemidler: Sagsbehandling: Ved genbrugelige hjælpemidler forstås ydelser i relation til: Sagsbehandling. Former for genbrugelige hjælpemidler. Sagsbehandling i relation til genbrugelige hjælpemidler kan omfatte: Behandling af ansøgning, herunder indhentning af relevante oplysninger fra f.eks. læge eller sygehus. Konkret individuel vurdering af behov for hjælpemiddel. Valg af bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Tilpasning og udlån. Instruktion i borgen til bruger, pårørende, personale osv. Opfølgning. Udbringning, ombytning og afhentning af hjælpemidlet efter endt brug. Former for g e n b r u g e l i g e hjælpemidler: Genbrugelige hjælpemidler kan omfatte: Kørestol. Ganghjælpemiddel, f.eks. rollator. Bade- og toilethjælpemiddel, f.eks. badetaburet og toiletforhøjer. Lift. Seng og tilbehør. Små ADL-hjælpemidler (Almindelig Daglig Livsførelse) som f.eks. gribetang, bestik med tykt greb og smørebræt med kant. 8

9 Ydelsesbeskrivelse for forbrugsgoder. Ydelser i relation til Ved forbrugsgoder forstås ydelser i relation til: Sagsbehandling. Former for forbrugsgoder. Sagsbehandling: Tilknyttede opgaver til forbrugsgoder kan omfatte: Behandling af ansøgning. Konkret individuel vurdering af behov for forbrugsgode. Valg af bedst egnede og billigste forbrugsgode. Tilpasning. Instruktion i borgen til bruger, pårørende, personale osv. Opfølgning. Former for Forbrugsgoder kan omfatte: El-scooter. Hårde hvidevarer, f.eks. sidehægslet ovn Almindeligt fodtøj med en forskel i skostørrelse på minimum 2 hele numre. Former for forbrugsgoder, der ikke er omfattet: Forbrugsgoder, der betragtes som sædvanligt indbo, f.eks. Almindelige stole og borde. Senge. Telefoner, mobiltelefoner og smartphones. Computere Vaskemaskiner Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. Godkendt den 7. april 2014 af Ringsted Byråd 9

10 10

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere