Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006 Formål med hjælpemidler - Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at ansøgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. - Tildeling af et hjælpemiddel/forbrugsgode skal sikre, at personer med varigt nedsat funktionsevne, der ønsker det, får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Ydelsens målgruppe Målgruppen er personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Afgørelse om tildeling af hjælp Afgørelsen af, om der er behov for et hjælpemiddel/ forbrugsgode træffes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgerens situation i forhold til de indhentede oplysninger. Sagsbehandlingen forud for afgørelsen sker i et tæt samarbejde mellem borger og sagsbehandler. For nogle hjælpemidler vil afgørelse om berettigelse straks kunne træffes på grundlag af en ansøgning og de helbredsmæssige oplysninger. Dette gælder fx diabeteshjælpemidler og stomihjælpemidler. I andre tilfælde må der tilvejebringes en bred beskrivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang funktionsevnen er nedsat, hvordan borgeren i øvrigt klarer sin dagligdag, og hvordan borgeren selv ønsker at indrette sin daglige tilværelse med mulighed for at leve et så almindeligt og selvstændigt liv som muligt. Der kan endvidere være behov for indhentning af oplysninger fra andre fag personer så som egen læge, speciellæger, ergo-fysioterapeuter eller andre sundhedsfaglige medarbejdere i kommunen. Som loven foreskriver foretages i den konkrete situation en undersøgelse af, hvilket hjælpemiddel/forbrugsgode, der er det bedst egnede og billigste. Det vurderes, om det bevilgede skal kombineres med anden støtte efter Serviceloven.

2 Beskrivelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Forbrugsgoder omfatter bl.a. husholdningsredskaber, lænestole, elevationsseng, tohjulet cykel med hjælpemotor. Afgrænsningen til, om der er tale om sædvanligt indbo, som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det, og som borgerne selv må afholde udgiften til, ændres løbende i takt med den almindelige samfundsudvikling. Hjælp til forbrugsgode udgør som udgangspunkt 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af pågældende art. Forbrugsgodet er borgerens ejendom. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af ansøgerens økonomi og forsørgelsesgrundlag. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Genbrugshjælpemidler og personlige hjælpemidler Der findes 2 former for hjælpemidler: Genbrugshjælpemidler, som brugeren låner og afleverer igen, når der ikke længere er brug for det. Personlige hjælpemidler, som brugeren kan beholde. Genbrugshjælpemidler kan f.eks. være: Kørestole El-kørestole Toilet- og badestole Toiletforhøjere Lifte Plejesenge Arm- og krykkestokke Rollator og gangstativ El-scootere 3-hjuletcykler Nødkald

3 Personlige hjælpemidler kan f.eks. være: Kateterposer, bleer, stiklagner Brystproteser Ortopædisk fodtøj eller indlæg Støttekorset Kompressionsstrømper Hjælpeudstyr til diabetikere Arm/benprotese Høreapparater Optiske synshjælpemidler og optikerunderstøttende synshjælpemidler til personer med varig nedsat synsfunktion eller medicinskoptisk definerende, varige øjenlidelser. Særlige informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler. Levering af hjælpen Kommunen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. For særligt personlige hjælpemidler, bl.a. individuelt tilpassede kørestole, ortopædisk fodtøj, parykker, brystproteser og stomihjælpemidler gælder, at borgeren selv kan vælge leverandør. Såfremt kommunen har indgået leverandøraftale, vil borgeren kun kunne få refunderet den del af udgiften, som svarer til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Kommunen kan bevilge et brugt hjælpemiddel, såfremt hjælpemidlet opfylder borgerens behov. Genbrugshjælpemidler leveres fra kommunens hjælpemiddeldepot efter at være blevet rengjort, efterset og evt. repareret. Kvalitetskrav til leverandøren Hjælpemiddeldepotet Genbrugshjælpemidlerne skal ved levering hos borgerne være rene og i funktionsdygtig og almindelig præsentabel stand Depotmedarbejderne har tavshedspligt Andre leverandører Hjælpemidler skal leve op til kravsspecifikationer, som er indeholdt i indkøbsaftalerne. Krav til ydelsesmodtageren I henhold til Retssikkerhedslovens 11 kan kommunen anmode personer, der søger om eller får hjælp, om: - at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og - at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.

4 Personer, der har fået bevilliget hjælpemidler, har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i funktionsniveauet, der kan have betydning for behovet af det udleverede hjælpemiddel. Borgeren må normalt selv afholde de udgifter der følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift og almindelig vedligeholdelse. Borgeren er forpligtet til at passe på de bevilgede hjælpemidler som på sine egne ting. Borgere, der har et kendt misbrug(medicin, alkohol, rudmidler) kan kun bevilges el-kørestol/scooter hvis det lægeligt dokumenteres, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt. Sagsbehandlingstid Akutte sager vil blive varetaget indenfor få hverdage, eksempelvis hjælpemidler til arbejdsmiljø, tryksår samt kropsbårne hjælpemidler, bl.a. diabeteshjælpemidler. Størstedelen af sagerne vil blive varetaget indenfor 4 uger. Nogle sager så som el-scooter, el-kørestole, 3-hjuletcykler m.m. kan have en længere sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden fra ansøgningstidspunkt til afgørelse er maksimalt 4 måneder. Såfremt tidsfristen ikke kan overholdes underrettes borgeren før tidsfristens udløb om ny tidsfrist. Borgeren orienteres om tidsfrist for sagsbehandling senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ansøgning. Leveringstid Leveringstiden fra bevilling af et hjælpemiddel til levering fra hjælpemiddeldepotet er maksimalt 10 hverdage. Akutte hjælpemidler leveres dog indenfor 1-2 hverdage. Hvis hjælpemidlet ikke er på depotet kan der forventes længere leveringstid. Depotet har udbringning af hjælpemidler i kommunens områder på følgende dag. Område Nord Område Rudkøbing Område Syd Tirsdag Onsdag Torsdag Depotet reparer hjælpemidler mandag og fredag

5 Pårørende og borgere kan selv afhente bevilligede hjælpemidler på depotet Spodsbjergvej 129 A. Tirsdag Fredag Bevillingskompetence Kommunens sagsbehandlere har en bevillingskompetence op til kr. Koster det ansøgt hjælpemiddel mere, så forelægges sagen til afgørelse om bevilling i sundhedsudvalget. Opfølgning Der er ikke et lovmæssigt krav om regelmæssig omvisitation, men der kan i nogen sager være behov for at følge op på et bevilget hjælpemiddel, når borgeren i nogen tid har brugt det, idet der kan være behov for yderligere instruktion eller tilretning. For nogle hjælpemidlers vedkommende vil der derudover være behov for en jævnlig opfølgning. Hos borgere med progredierende lidelser kan der også være behov for opfølgning på, om det bevilgede hjælpemiddel stadig kompenserer tilstrækkeligt. Klage og ankemuligheder - Evt. spørgsmål kan rettes til Sundhedsafdelingen i Langeland Kommune - Klage over afgørelse kan indbringes for det sociale nævn Kontaktinformation Personlige hjælpemidler Telefon: / 76 Telefontid: mandag onsdag torsdag fredag

6 Genbrugshjælpemidler Telefon: / 82 Telefontid: mandag - fredag

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere