Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn"

Transkript

1 Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 138, 2012

2 Titel: Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn Redaktion: Søren Hansen 1, Carsten T. Petersen 1, Mikkel Mollerup 1, Per Abrahamsen 1, Birgitte Gjettermann 1, Marie Habekost Nielsen 1, Merete Styczen 1, Robert Poulsen 2, Jens Kristian Lørup 2, Keiko Yamagata 2 og Michael Butts 2 1 Institut for Grundvidenskab og Miljø, Københavns Universitet 2 DHI Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K Foto: Illustration: År: Kort: 2012 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 11 1 INDLEDNING 15 2 BAGGRUND OG FORMÅL OVERORDNET FORMÅL AFGRÆNSNING BESKRIVELSE AF STRØMVEJE OG MEKANISMER Strømning i makroporer Transportveje for kolloider og stærkt adsorberende stoffer DAISY Det bioklimatiske modul Vegetationsmodulet Jordmodulet 23 3 FELTFORSØG LOKALITETEN METODER OG MATERIALER Vanding, sporstof og bioporetælling Jordprøver og analyser Genfinding af partikler (MS) Måling af bromid og Brilliant Blue RESULTAT OG DISKUSSION FRA SPORSTOFSFORSØGENE Farvede bioporer og andre præferentielle strømningsveje Modelkoncept Sporstofskoncentrationer 36 4 MODELBESKRIVELSE AF DAISY2D GRUNDLÆGGENDE MODELKONCEPTER D VANDTRANSPORT Transport i matrix Transport i sprækkesystemet Transport i makroporesystemet D STOFTRANSPORT Transport i matrix Transport i sprækkesystemet Transport i makroporesystemet KOLLOIDER Generering af kolloider Transport af kolloider Filtrering af kolloider Kolloid-faciliteret transport D VARMETRANSPORT KODELUDVIKLING Datalogiske principper for modeludvikling Daisy2D redesign Numeriske metoder 55

4 4.6.4 Kobling af Daisy2D og MIKE SHE 56 5 MODELOPSÆTNING OG PARAMETERISERING VEJR LANDBRUGSMÆSSIG DRIFT PARAMETERISERING AF JORDEN Matrixsystem Sprækkesystem Makroporer PARAMETRISERING AF PESTICIDER 68 6 MODELTEST RØRRENDEGAARD VAP Estrup Silstrup 82 7 SCENARIEANALYSER ANALYSE AF VAP-SIMULERINGERNE FOCUSBEREGNINGER Opsætning Resultater Diskussion SAMMENLIGNING PÅ OPLANDSDATA Modellering af vandstrømning i Lillebæk opland med MIKE SHE Opsætning af MIKE SHE-Daisy for vandstrømning Resultater fra MIKE SHE - Daisy Opsætning af MIKE SHE-Daisy for pesticider SAMMENFATTENDE DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING REFERENCER 143 Bilag A Daisy 2D simulation of Rørrendegård Bilag B Daisy 2D simulation of Silstrup and Estrup 4

5 Forord Projektet Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2 m af jorden i systemer med markdræn er finansieret af Miljøstyrelsens program for Bekæmpelsesmiddelforskning. Projektet er udført ved Københavns Universitet (Institut for Grundvidenskab og Miljø) i samarbejde med DHI. Projektet har været fulgt af en følgegruppe med følgende sammensætning: Dean Jacobsen, Københavns Universitet Jørgen Jakobsen Jørn Kirkegaard, Miljøstyrelsen Hans Roust Thysen, Videncentret for Landbrug Hans-Jørgen Albrechtsen, Danmarks Tekniske Universitet Niels Lindemark, Dansk Planteværn Peter Wiberg-Larsen, Aarhus Universitet Walter Brüsch, GEUS Anne Louise Gimsing, Miljøstyrelsen Rasmus Søgaard, Miljøstyrelsen Peter Jørgensen Vi vil gerne takke følgegruppens medlemmer for deres engagement og konstruktive input gennem projektperioden. DJF, Aarhus Universitet og GEUS har stillet observationer fra VAP-programmet til rådighed. Endelig vil vi takke Vibeke Ernstsen, GEUS for samarbejde vedrørende de eksperimentelle undersøgelser på Rørrendegård. Søren Hansen, Carsten T. Petersen, Mikkel Mollerup, Per Abrahamsen, Birgitte Gjettermann, Marie Habekost Nielsen, Merete Styczen, Robert Poulsen, Jens Kristian Lørup, Keiko Yamagata og Michael Butts. 5

6 6

7 Sammenfatning Baggrund og introduktion Beskyttelse af drikkevandet eller grundvandet i en større, men ikke nærmere defineret dybde er et hovedsigte for den administrative regulering af pesticidanvendelsen. I forbindelse med tidlig varsling og vurdering af risikoen for forurening af grundvandet med pesticider, har man i Danmark valgt at fokusere på det øverste grundvand. Bl.a. på denne baggrund blev Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) initieret i Drænvand udgør i mange systemer en del af det øverste grundvand. Markdræn er etableret på rundt regnet halvdelen af Danmarks landbrugsareal. Med dræning bliver vand- og stoftransport i de øverste meter af jordprofilen typisk til en flerdimensional problemstilling. Det er forholdsvis let at udtage repræsentative prøver af drænvandet (DV) og derigennem måle stoffluxe i drænene, hvorimod det er meget vanskeligt at opnå repræsentative prøver af den del af tilstrømningen til grundvandet, som går uden om drænene (UV). I relation til drikkevandsbeskyttelse har man især interesse i at kende udvaskningen af forskellige stoffer med UV, men man kan i realiteten kun måle udvaskningen med DV. Mange måleprogrammer, herunder eksempelvis VAP-programmet, har hidtil især været fokuseret på måling og præsentation af stoffluxe i DV. Målingerne i DV er typisk foretaget i ca. 1 m dybde, dvs. inden for det område af jorden, hvor man typisk finder såvel regnormegange som rodkanaler efter almindelige landbrugsafgrøder ( bioporedomænet ). For at fortolke disse målinger er der generelt brug for en flerdimensional, mekanisme-tro model til beskrivelse af vand- og stoftransport, som kan differentiere mellem DV og UV, og som kan bruges i forbindelse med analyse og fortolkning af målte stoffluxe i drænvandet samt i andre dele af det øvre grundvand. Modeludvikling. Der er taget udgangspunkt i den eksisterende markmodel Daisy, som herhjemme tidligere især har været brugt til beregning af kvælstofudvaskning. I det nærværende projekt er der fokuseret på tre nye aspekter, præferentielstrømning i bioporedomænet, kolloider og kolloidfaciliteret transport, samt lateral strømning i matrix domænet. Til støtte for udvikling af en ny model for præferentielstrømning i bioporedomænet blev der udført et feltforsøg. Der blev lavet tre store udgravninger på KU-LIFE s forsøgsmark i Tåstrup på tværs af dræn. I forbindelse med forsøget blev bioporerne optalt og kategoriseret. Derudover blev deres forbindelse med resten af jordsystemet afdækket ved hjælp af sporstofforsøg. På baggrund af dette forsøg og tidligere erfaringer blev der implementet en bioporemodel, hvor bioporerne blev opdelt i klasser efter start og slutdybde, diameter, afstand til dræn, samt oplysning om direkte forbindelse til dræn. Kolloidmodulet er baseret på tilsvarende funktionalitet i MACRO modellen, generaliseret så enkelte delmodeller kan udskiftes. Kolloidfaciliteret transport 7

8 blev baseret på en dynamisk ligevægtsbetragtning mellem opløst pesticid, pesticid bundet til kolloider, samt pesticid bundet i jordmatricen. Beregning af lateral transport i matrix domænet blev gennemfør ved at omskrive de basale ligninger (og tilhørende strukturelle understøttelse) i Daisy til 2 dimensioner, specifikt Richards ligning for vandtransport og konvektiondispersion ligningen for stoftransport. De gamle 1D ligninger kan dog stadig bruges i mindre komplekse Daisy-beregninger. Modellen er blevet testet på tre datasæt, den nævnte forsøgsmark i Tåstrup (særlig kolloiddata), samt to VAP marker, Silstrup og Estrup (særlig pesticiddata). I alle tre tilfælde var det nødvendigt at kalibrere modellen. For Tåstrup så vi, at vi kunne ramme dynamikken for kolloidudvaskningen. For Silstrup og Estrup blev vi nødt til at indføre en simpel model for overfladetransport. Med den på plads kunne vi forklare hovedparten af pesticidudvaskningen. Forvaltning og beskyttelse af grundvand foregår på oplandsskala. For at udvide anvendelsen af de nye proces-beskrivelser på markskala i Daisy til oplandsskala, koblede vi Daisy-modellen til en oplandsmodel, MIKE SHE. MIKE SHE kan beskrive grundvandsdynamikken i tid og rum på oplandsskala, og strømningsveje til recipienter via grundvand og igennem drænsystemet. Betydningen af transport af pesticider med strømning i drænene (DV) eller uden om drænene (UV) på koncentrationer i å-systemer og grundvand kan på den måde estimeres. En ny teknologi til model kobling, OpenMI, anvendes til at udvikle en dynamisk kobling mellem de to modeller. I dette arbejde foretager vi en proof-of-concept undersøgelse til både at evaluere resultaterne og den praktiske anvendelighed af den koblede model og dens evne til at beskrive pesticid transport på oplandsskala. Efter afprøvning af koden anvendt vi den koblede model til beregning af pesticidtransport i Lillbæk oplandet. Resultaterne synes lovende. Selv om den koblede model ikke reproducerer nøjagtig de feltmålinger i Lillebæk, viser disse første resultater at konceptet for opskalering kan bruges på opland skala, og de nye processer i Daisy på mark skala har en tydelig effekt på pesticidtransport og koncentrationer på oplandsskala. Scenarier og perspektiver. En analyse af simuleringerne gav anledning til to hovedresultater: Det er af meget stor betydning for simuleringsresultaterne om nedadgående stoffluxe beregnes i en dybde, der er inden for bioporedomænet eller uden for dette domæne. Der er ingen simpel sammenhæng mellem drænvandskoncentrationer og koncentrationer i vand, der bevæger sig uden om drænene til grundvandet. Ud fra simuleringerne finder vi, at den konceptuelle model af systemet, med særlig vægt på direkte forbundne bioporer og transport nær dræn, er en nødvendig forudsætning for en forståelse af de målte værdier for stærkt adsorberende pesticider i drænvand. Vi sammenholdt resultaterne fra kørsler af Daisy på opsætninger der inddrager erfaringer fra de tre testmarker, med standardopsætninger af FOCUS scenarierne der bygger på MACRO. De viste god overensstemmelse mellem de to modeller for vand og svagt adsorberende stoffer, men 8

9 standardopsætninger gav betydeligt lavere dyb udvaskning end Daisy for stærkt adsorberende pesticider. Med hensyn til VAP foreslår vi på baggrund af resultaterne i nærværende projekt at: Der lægges større vægt på pesticidkoncentrationer målt i horisontalt udbredte filtre uden for bioporedomænet end på målinger inden for bioporedomænet, når koncentrationer i perkolation til grundvand skal vurderes. Vandfluxe og pesticidkoncentrationer målt i drænvand anvendes sammen med målte pesticidkoncentrationer under bioporedomænet ved matematisk modellering af pesticidfluxe til grundvandet (gennemsnitskoncentrationer). Fluxene simuleres under bioporedomænet. For selve modellen mener vi der er to steder der bør arbejdes videre med: Processerne på overfladen, der er beskrevet ad-hoc i den nuværende model. Modellen bør konfronteres med et støre datamateriale, f.eks. det samlede VAP datasæt. Afsluttende mener vi, at modellen og VAP sammen bør bruges til at udvikle et katalog over hændelser og omstændigheder, der i særlig grad bidrager til pesticidudvaskning. En sådan viden vil kunne anvendes i reguleringssammenhæng. 9

10 10

11 Summary Background and introduction. Protection of drinking water or "groundwater" in a large, but undefined depth is a major issue for the administrative regulation of pesticide use. In connection with early warning and assessment of the risk of groundwater contamination by pesticides, focus in Denmark has been on the upper groundwater. In the light of this, the Pesticide Leaching Assessment Programme (PLAP) was initiated in Drainage water is in many systems part of the upper groundwater as drain pipes are established in roughly half of Denmark's farmland. By including drainage, water and nutrient transport becomes a multidimensional problem in the soil profile. It is relatively easy to obtain representative samples of drainage water (DW) and through those measure solutes in the drains, whereas it is very difficult to obtain representative samples of the water which is transported to the groundwater, bypassing the drains (BW). In relation to drinking water protection the leaching of various substances in BW is of particular interest, but one can in fact only measure leaching in DW. PLAP has so far mainly focused on measuring pesticide flux in DW. Measurements of DW are obtained at a depth of approximately 1 m, i.e. within the zone where you typically find both earthworms and root canals (the biopore domain). To interpret these measurements, we need a multidimensional model that includes the important mechanisms which can describe water and solute transport. The model must be able to differentiate between DW and BW, which can be used in analysis and interpretation of measured solute flux in drainage water, and in other parts of the upper groundwater. Model development. The existing Daisy model, previously used for nitrogen leaching analysis, has been chosen as basis for the model development. The present project focuses on three new aspects: preferential flow in the biopore domain, colloids and colloid facilitated transport, and lateral flow in the matrix domain. To support the development of a new model for preferential flow in the biopore domain, a field trial was conducted. Three major excavations at KU- LIFE's experimental field in Taastrup were made. Biopores were counted and categorized, and their links with the rest of the soil system was investigated through tracer experiments. Based on the findings in these experiments and prior experience, we implemented a biopore model where biopores were divided into classes depending on their start and end depth, diameter, distance to drainage and whether they had a direct connection to the drain or not. The new colloid module is based on equivalent functionality in the MACRO model, generalized so that individual sub-models can be replaced. Colloid facilitated transport was based on a dynamic equilibrium between dissolved pesticides, pesticides bound to colloids and pesticides bound to the soil matrix. 11

12 Calculation of lateral transport in the matrix domain was achieved by rewriting the basic equations (and associated structural support) in Daisy in two dimensions, specifically Richard s equation for water transport and the advection-dispersion equation for solute transport. The previous 1Dequations can still be used for less complex Daisy calculations. The model has been tested on three data sets, the experimental field in Taastrup (particularly for colloids) and the PLAP fields Silstrup and Estrup (particularly for pesticides). In all three cases the model had to be calibrated. At Taastrup we found that we could match the dynamics of colloid leaching. For Silstrup and Estrup we found that we had to introduce a simple model for surface transport. With this in place, we could explain the majority of pesticide leaching. The management and protection of groundwater is carried out at the catchment scale. To extend the new Daisy model formulations from the field scale to the catchment scale, Daisy was coupled to the catchment modellimg tool MIKE SHE. MIKE SHE is able to represent the groundwater dynamics in space and time at the catchment scale and the flow pathways to streams either via the groundwater flow or through the drain system. In this manner, the impact of the transport of pesticides with drain flow (DW) or by-passing the drain (BW) on concentrations in the streams and groundwater can be estimated. A new model coupling technology OpenMI was used to develop a dynamic coupling between the two models. In this study a proof-of-concept investigation is carried out to evaluate the performance and practicality of this coupled model approach and its ability to capture the pesticide fate and transport at the catchment scale. After initial testing of the code, we applied the coupled model to the application of pesticides in the Lillebæk catchment. These first results appear promising. Even though the coupled model is not able to exactly reproduce the field measurements in Lillebæk, these first results show that this concept for upscaling give plausible results at the catchment scale and the new field scale processes in Daisy have a direct impact on pesticide transport and concentrations at the catchment scale. Scenarios and perspectives. An analysis of the simulations gave rise to two main results: It is of great importance for the simulation results whether downward solute fluxes are calculated within or below the biopore domain. There is no simple correlation between concentration in drainage water and concentrations in the water that moves between the drains to the groundwater. From the simulations we conclude that the conceptual model of the system, with special emphasis on directly connected biopores and transport near drains, is a necessary prerequisite for an understanding of the measured values of strongly adsorbing pesticides in drainage water. We compared the results from Daisy simulations using setups based on lessons learned from the three test fields, with standard configurations of FOCUS scenarios (using the MACRO model). The results showed good agreement between the two models for water and weakly adsorbing substances, but the FOCUS configurations seriously underestimated deep leaching of strongly adsorbing pesticides compared to Daisy. 12

13 With regard to PLAP, we propose: A greater emphasis on pesticide concentrations measured in the horizontal filters outside the biopore domain, and less on measurements within the biopore domain, for evaluation of deep leaching. Water fluxes and pesticide concentrations measured in drainage water should be used together with measured pesticide concentrations below the biopore domain, and combined with a mathematical modeling for estimation of pesticide leaching to deep groundwater, below the biopore domain. For the model itself, we propose: The surface processes should be further developed, with more permanent models replacing the ad-hoc descriptions in the current model. The model should be confronted with additional data material, for example from PLAP, for robustness. In conclusion, we believe that the model and PLAP data should be used together in order to develop a catalog of events and circumstances which significantly contributes to pesticide leaching. Such knowledge is highly relevant to the regulation and administration of pesticide use. 13

14 14

15 1 Indledning Beskyttelse af drikkevandet eller grundvandet i en større, men ikke nærmere defineret, dybde er et hovedsigte ved den administrative regulering af pesticidanvendelsen. I forbindelse med tidlig varsling og vurdering af risikoen for forurening af grundvandet med pesticider har man i Danmark valgt at fokusere på det øverste grundvand (f.eks. Kjær et al., 2009; Miljøstyrelsen, 1998). I drikkevandsudvalgets betænkning fra 1998 (Miljøstyrelsen, 1998, p. 122) står der således: Disse grænseværdier (drikkevandsdirektivets grænseværdier, vores bemærkning) skal være opfyldt i ca. 1 m dybde svarende til umiddelbart under rodzonen, og eventuel yderligere nedbrydning, tilbageholdelse i jorden eller fortynding umiddelbart under rodzonen medtages således ikke i vurderingen. Bl.a. på denne baggrund blev Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) initieret i 1998 (se Drænvand udgør i mange systemer en del af det øverste grundvand. Markdræn er etableret på rundt regnet halvdelen af Danmarks landbrugsareal (Olesen, 2009) for at kompensere for dårlige naturlige afvandingsforhold, dvs. ringe hydraulisk ledningsevne og/eller afløbsmuligheder. Dræningen har i reglen en betydelig indflydelse på markens hydrologi og medfører, at overskudsnedbør hurtigt ledes bort fra arealerne, som herved bliver bedre egnet til dyrkning. Med dræning bliver vand- og stoftransport i de øverste meter af jordprofilen typisk til en flerdimensional problemstilling, hvor tidsfaktoren (specielt nedbørsdynamikken) sammenholdt med jordlagenes hydrauliske egenskaber og stoffernes nedbrydnings- og adsorptionsegenskaber får særlig stor betydning for udvaskningsrisikoen. Det er forholdsvis let at udtage repræsentative prøver af drænvandet (DV) og derigennem måle stoffluxe i drænene, hvorimod det er meget vanskeligt at opnå repræsentative prøver af den del af tilstrømningen til grundvandet, som går uden om drænene (UV). I relation til drikkevandsbeskyttelse har man især interesse i at kende udvaskningen af forskellige stoffer med UV, men man kan i realiteten kun måle udvaskningen med DV. VAP-programmet har på lerjord hidtil været fokuseret på måling og afrapportering af pesticidfluxe i DV, men omfattende måling af pesticidkoncentrationer i andre overfladenære grundvandskomponenter indgår også. Målingerne i DV er foretaget i ca. 1 m dybde, dvs. inden for det område af jorden, hvor man typisk finder et højt antal af såvel regnormegange som rodkanaler efter almindelige landbrugsafgrøder ( bioporedomænet ), mens målinger i andre dybereliggende grundvandskomponenter med stor sikkerhed er foretaget under bioporedomænet. Vi mener således, at drikkevandsudvalgets betænkning fra 1998 giver anledning til nogen uklarhed, når man på én gang henviser til referencedybden ca. 1 m og på den anden side til en (noget større) dybde umiddelbart under rodzonen. I nærværende projekt indgår en vurdering af værdien af at prøvetage grundvandet inden for bioporedomænet. VAP-programmets resultater fra drænede arealer har givet anledning til diskussion af, hvordan målinger i forskellige overfladenære 15

16 grundvandskomponenter bør fortolkes i forhold regulering af pesticidanvendelsen. Særlig fokus har der været på det forhold, at der er målt betydelig udvaskning af en række pesticider herunder glyfosat med drænvand, samtidig med at pesticidkoncentrationerne i store horisontale filtre fra 3.5 m dybde har været meget lave i forhold til koncentrationerne i drænvand (Kjær et al., 2009). Diskussionen har lænet sig op ad forskellige konceptuelle modeller for, hvordan pesticider og andre adsorberende stoffer transporteres i systemet. Der har især været forskellig opfattelse af, hvilken vægt man bør tillægge makroporekontinuiteten samt særlige transportmekanismer forbundet med bioporer i drænenes næromgivelser, og som udløber heraf i hvor høj grad man kan forvente, at pesticidkoncentrationer målt i DV repræsenterer koncentrationer i UV i drændybden. Selv for svagt adsorberende stoffer, som opblandes effektivt i jordens forskellige poredomæner, herunder sporstoffer som bromid og klorid og måske enkelte pesticider, vil drænvandskoncentrationer formentlig ikke være fuldt repræsentative for koncentrationer i UV. Det skyldes især, at afstrømnings-komponenternes (DV og UV) relative fordeling varierer over året, og med en varierende koncentration i det øvre grundvand bliver gennemsnitskoncentrationerne i de to strømningskomponenter også forskellige. Der vil m.a.o. være brug for en fortolkning af målte drænvandskoncentrationer, sådan som det f.eks. kan gøres vha. eksisterende endimensionale matematiske simuleringsmodeller som MACRO (Larsbo og Jarvis, 2003) og Daisy (Hansen et al., 1990; Abrahamsen og Hansen, 2000). Pga. god opblanding af svagtadsorberende stoffer i jorden vil en god overensstemmelse mellem målte og simulerede drænvands-koncentrationer og drænvandsfluxe give en vis sandsynlighed for at beregnede stoffluxe uden om drænene i drændybden og lidt dybere er nogenlunde rigtige. Derfor vil det i de fleste tilfælde formentlig være acceptabelt at bruge en endimensional model til at beregne fluxe af vand og svagt adsorberende stoffer i UV og DV, selv om sådanne modeller repræsenterer en meget kraftig forenkling af det reelle strømningsbillede. At anvende en endimensional model til forklaring af transporten af adsorberende stoffer og jordpartikler til dræn vil derimod være stærkt kritisabelt (f.eks. DJF, 2004; Stamm et al., 2002), idet sådanne stoffer i overvejende grad transporteres i makroporerne og derfor ikke fordeles ligeligt mellem jordens vandførende porer, specielt ikke mellem vertikalt orienterede makroporer med forbindelse til drænene og horisontalt orienterede transportveje. Der er m.a.o. brug for en flerdimensional, mekanisme-tro model til beskrivelse af vand- og stoftransport, som kan differentiere mellem DV og UV, og som kan bruges i forbindelse med analyse og fortolkning af målte stoffluxe i drænvandet og i andre dele af det øvre grundvand. 16

17 2 Baggrund og formål 2.1 Overordnet formål Det er projektets hovedformål er at udvikle en matematisk model, der kan simulere pesticiders skæbne i drænet jord. Projektet skal bygge på en opdateret og virkelighedsnær konceptuel forståelse, der indbefatter transport i 2 dimensioner og flere domæner (herunder et bioporedomæne), kolloidfaciliteret transport samt særlige transportforhold knyttet til kontinuerte makroporer i drænenes nærområde. Modellen skal for et givet pesticid med givne egenskaber udbragt på et givet tidspunkt kunne simulere: Nedbrydning Transport til drænene Transport til den del af det øverste grundvand, som ikke ender i drænene Simuleringsmodellen baseres på eksisterende viden om nedbrydning, adsorption samt transport af pesticider i jord suppleret med et feltforsøg på KU-LIFE s forsøgsgård Rørrendegård ved Tåstrup, hvis formål er at bidrage til at kortlægge aktive transportveje i jordsystemet. Modellen testes mod eksperimentelle resultater fra andre feltforsøg udført på Rørrendegård, samt mod resultater fra VAP-programmet målt ved Estrup og Silstrup i Jylland. Validiteten af den konceptuelle forståelse skal vurderes gennem sammenligning af simuleringsresultater med måledata. I denne forbindelse vurderes betydningen af de særlige transportforhold ved drænene, som indgår i konceptet. Endvidere vurderes, om koncentrationer af pesticider målt i drænvand kan forventes at repræsentere koncentrationer i den del af grundvandsstrømmen, som ikke ender i drænene. Endelig skal modellen anvendes til gennemregning af en række stofeksempler, der yderligere kan bidrage til Miljøstyrelsens vurdering af udvaskningen til overfladevand og grundvand. 2.2 Afgrænsning Principielt er der fire mekanismer, der kan bidrage til transport af pesticider i jordsystemet: 1. Diffusion i gasfasen 2. Advektion i gasfasen 3. Diffusion i væskefasen 4. Advektion i væskefasen Transport i gasfasen bidrager ikke til pesticidtransport til markdræn eller grundvand. Gasformige tab vil normalt især ske inden pesticidet bevæger sig ind i jordsystemet. Derfor ses der i modellering af pesticidtransport i jordsystemet bort fra transport i gasfasen. I markskala under naturlige forhold er diffusion i væskefasen en meget lidt effektiv transportmekanisme i sammenligning med advektion i denne fase. 17

18 Sidstnævnte er m.a.o. den helt dominerende transportmekanisme. Derfor koncentrerer modelleringen af pesticidtransport sig om advektionen, selvom diffusion indgår i beregningerne. Da pesticidet altså primært bevæger sig med vandet, er beskrivelsen af vandets strømning, herunder dets strømveje og strømningsdynamik i jorden, en meget central del af modelleringen. Når drænene ligger indbyrdes parallelt og med lille vinkel i forhold til højdekurverne, som det normalt vil være tilfældet (om tværdræningsprincippet: se f.eks. Jensen, 2002), kan strømningen mellem og til drænene generelt karakteriseres rumligt ved hjælp af blot 2 dimensioner (2D), hvilket er attraktivt rent beregningsmæssigt i forhold til at regne i 3 dimensioner. Det er derfor i modeludviklingen valgt at beskrive jordsystemet i 2D. I nogle lavtliggende områder vil der også være et grundvandsbidrag fra højere liggende områder, og der vil eventuelt være interaktion med å-systemer. Dette betyder, at der skal være mulighed for at påtvinge modellen særlige randbetingelser. Dette opnås ved at koble den udviklede model dynamisk (via OpenMI, Gijsbers et al., 2002) til grundvandsmodellen i MIKE SHE, sådan at der tages højde for 3D effekter i grundvandet og omkring dræn foruden 2D-effekterne i de øvre jordlag. 2.3 Beskrivelse af strømveje og mekanismer Strømning i jordmatrix, dvs. den del af jordens poresystem, hvor de kapillære kræfter spiller en væsentlig rolle, beskrives ved Darcy s lov; dvs. strømhastigheden og strømretningen afhænger af gradienten i hydraulisk potential. Det hydrauliske potential skyldes den samlede virkningen af gravitationskraften og de kapillære kræfter. Strømhastigheden afhænger også af størrelsen af jordens hydrauliske ledningsevne, K. Størrelsen af K afhænger især af størrelsen og kontinuiteten af jordens største, vandfyldte porer. Der eksisterer ofte en betydelig rumlig variation i K. Systematisk variation i K ses mellem forskellige zoner i jorden. En drænet markjord vil typisk kunne inddeles i følgende hydrauliske zoner (se Figur 2.1): Jordens horisonter Pløjesål og evt. overfladelag med lav K pga. jordpakning og slæmning Drængrøft Endvidere påvirker jordens makroporer (f.eks. bioporer, sprækker og interaggregat porer) den hydrauliske ledningsevne. Øverst i profilen (i pløjelaget) varierer makroporestrukturen under indflydelse af vejrlig, jordbearbejdning og biologisk aktivitet (Petersen et al a,b; Petersen et al. 2001; Daraghmeh et al., 2008). I den øvre del (0-2 m) af jorden kan der både findes bioporer og sprækker. Bioporerne er skabt ved biologisk aktivitet (primært af planterødder og regnorme). Sprækkerne er primært skabt enten som udtørringssprækker (som følge af opfugtnings- og udtørringscykler) eller pga. frysning (gentagne frost/tø hændelser). I den nedre del af 2m jordlaget kan der også findes glaciotektoniske sprækker, der er dannet på grund af presset fra den glaciale is (Ullum, 2001; Klint, 2004). Ydermere kan der her findes tektoniske sprækker, der kan have en udbredelse dybere ned i jorden, som det f.eks. angives i Rosenbom et al., (2008). I nogle dybtgående sprækker kan der være rodkanaler fra tidligere tiders trævegetation, som kan udgøre dominerende transportveje for vand samt for sporstof tilført i 3 m dybde (Jørgensen et al., 2002). Sprækkesystemerne er potentielt af stor betydning, da sprækkerne 18

19 typisk besidder stor kontinuitet. Men også sprækkernes åbningsgrad har afgørende betydning. Sprækker med en apertur større end 30 μm vil typisk bidrage betragteligt til jordens hydrauliske ledningsevne. Sprækketætheden spiller formentlig en mindre fremtrædende rolle. (a) Drænets nærområde Afgrøde/ukrudt/afgrøderester Overfladelag Pløjelag Pløjesål Grundvandsspejl Kalkgrænse Transportveje for vand og svagt adsorberende stof Dominerende transportvej til dræn for vand og svagt adsorberende stof Drænrør Makropore/biopore Vandfyldte dele af makropore/biopore Sprækker /bioporer/ porer dannet ved jordbearbejdning Gamle udtørringssprækker/ glaciotektoniske sprækker Sprække under kalkgrænsen med forbindelse til en biopore Horisont med fx udtørringssprækker (b Strømning i makroporer Transportveje for opslæmmet og adsorberende stof Dominerende transportveje til dræn for opslæmmet og adsorberende stof Figur 2.1. Konceptuel model af vigtige strukturelementer med indikation af transportveje ved vandmættede forhold i drændybde. (a): Transportveje for vand og svagt adsorberende stof, (b): Transportveje for opslæmmet og stærkere adsorberende stof. Strømning i jordens makroporer, dvs. porer med kun ubetydelig kapillarvirkning, skyldes hovedsagelig gravitationskraften. Kapillarvirkningen i en pore bestemmes af dens størrelse. Der findes forskellige angivelser af, hvor stor en pore mindst skal være for at blive benævnt som en makropore. Definitioner varierer mellem diametre på 75 µm (Bouma, 1991) og 1000 µm (Luxmore, 1981). Jarvis (2007) angiver grænsen ved en ækvivalent porediameter på 0,3-0,5 mm i erkendelse af, at porer større end denne grænse spiller en afgørende rolle for transporten af adsorberende stoffer i jord ( nonequilibrium flow ). Grænsen er vigtig, idet de lidt mindre porer (der altså i dele af litteraturen fortsat benævnes som makroporer ) typisk vil modvirke kortslutning af jordens filterfunktion ved at reducere den trykopbygning, der finder sted i forbindelse med nedbør. Børgesen et al. (2006) viste, at funktioner, der beskriver danske jordes hydrauliske ledningsevne som funktion af ækvivalent diameter af største vandfyldte pore, ofte udviser et dramatisk knæk ved en diameter på ca. 0,75 mm. Mange forsøg med det relativt 19

20 svagtadsorberende farvesporstof Brilliant Blue har vist, at farvenedtrængning i meter-skala kun finder sted gennem porer med diameter større end ca. 0,5-1 mm (fortrinsvis regnormegange og/eller store rodkanaler). På den baggrund definerer vi grænsen for hvad der benævnes som makroporer ved en ækvivalent porediameter på ca. 0,5-1,0 mm. Med denne definition er makroporer i jord ofte af biologisk oprindelse, dvs. bioporer dannet af regnorme og de større planterødder (termen makroporer bruges derfor som synonym for bioporer i det følgende). Roddybden afhænger bl.a. af plantearten. I underjorden finder man ofte mange større planterødder (bl.a. fra kornafgrøder) i regnormegangene, idet betingelserne for dyb rodudvikling typisk er bedre her end i jordmatricen. Rod- og regnormegange er ofte fundet ned til ca. 1,5 meters dybde (f.eks. Klint, 2004; Petersen et al., 2004). Andre har rapporteret, at kanaler lavet af stor regnorm (Lumbricus terrestris) kan række fra jordoverfladen og ned i 2,4 meters dybde (Edwards og Bohlen, 1996). Strømretningen i disse porer bestemmes typisk af porernes orientering, der ofte er vertikal. Strømning i makroporerne kan foregå som en filmstrømning langs porevæggene eller som en puls, der bevæger sig ned gennem poren (Tofteng et al., 2002; Gjettermann et al., 2004). Strømhastigheden i makroporerne afhænger typisk af tilførselsraten. Da makroporerne kun besidder ubetydelig kapillarvirkning, kræves det, at den omgivende jordmatrix har et positivt trykpotential et eller flere steder langs med makroporen for at makroporestrømning initieres. Når makroporestrømning er etableret, opbygges en hængende vandsøjle, der giver et negativt trykpotential i makroporen. Tilstrømning til makroporen fortsætter herefter indtil trykpotentialet i makroporen overstiger potentialet i den omgivende jordmatrix. Strømning fra en vandfyldt makropore til jordmatrix foregår, når trykpotentialet et eller flere steder langs makroporen overstiger potentialet i jordmatrix. Strømhastigheden bestemmes her af forskellen mellem de to potentialer og jordmatrixens - specielt overgangzonens (makroporernes vægge) - hydrauliske egenskaber. Udvekslingen af vand mellem makroporer og matrix kan være stærkt reduceret af coatings (belægninger) på makroporernes vægge. Belægningerne kan f.eks. bestå af ler og humusrige partikler (Petersen et al., 2001; Rosenbom, 2005) og af jern- og aluminium-gel (Robert & Terce, 1989). Jern og aluminium kan f.eks. være afsat på makroporernes vægge ved redoxprocesser (Lee, 1985). Endvidere afsætter regnormene proteinrigt slim, der får partiklerne på regnormenes vægge til at hænge sammen (Lee, 1985). Vandstrømningen i makroporerne er meget irregulær i tid såvel som rum og er ofte afgrænset til en lille fraktion af makroporerne (Villholth et al., 1998). I forsøg med farvesporstoffer tilført med relativ høj intensitet på dansk moræneler er det fundet, at bioporer (primært ormegange) dominerer sporstoffernes migration i de øverste 1-1,5 m (Petersen et al., 1995, 1997a, 1997b, 2001; Gjettermann et al., 1997). Lokalt i pløjelaget og ved furebunden kan sporstoffernes transportveje være domineret af strukturer dannet i forbindelse med jordbearbejdning og jordpakning, og bearbejdnings-induceret præferentiel transport i pløjelaget kan påvirke aktiveringen af bioporer i større dybder (Petersen et al., 1997a, 1997b). Forskellige former for jordbearbejdning kan påvirke omfanget af makroporestrømning; således fandt Petersen et al. (2001) i forsøg med vinterhvede 5 gange flere strømningsaktive makroporer i cm dybde efter minimal jordbearbejdning end efter 20

Ny simuleringsmodel for udvaskning af pesticider på drænet jord

Ny simuleringsmodel for udvaskning af pesticider på drænet jord Ny simuleringsmodel for udvaskning af pesticider på drænet jord En nyudviklet simuleringsmodel (Daisy2D) øger forståelsen for, hvordan kemiske bekæmpelsesmidler som glyfosat kan ende i vores vandløb og

Læs mere

Makroporetransport på Drænet Jord. Carsten Petersen Institut for Grundvidenskab og Miljø KU-Life

Makroporetransport på Drænet Jord. Carsten Petersen Institut for Grundvidenskab og Miljø KU-Life Makroporetransport på Drænet Jord Carsten Petersen Institut for Grundvidenskab og Miljø KU-Life Plantekongres 14-01-2009 Store bioporer er afgørende for transporten gennem rodzonen (struktureret jord)

Læs mere

Om betydningen af valg af modelleringskoncepter ved beregning af udvaskningen fra drænede arealer

Om betydningen af valg af modelleringskoncepter ved beregning af udvaskningen fra drænede arealer Om betydningen af valg af modelleringskoncepter ved beregning af udvaskningen fra drænede arealer Søren Hansen Per Abrahamsen Mikkel Mollerup Marie Habekost Carsten Petersen Grundvidenskab og Miljø Dias

Læs mere

Makroporeforbindelser og pesticidudvaskning

Makroporeforbindelser og pesticidudvaskning Makroporeforbindelser og pesticidudvaskning Petersen, C.T., Nielsen, M.H., Hansen, S., Abrahamsen, P. og Koch C.B. En ny sporingsteknik afslører store porer, kaldet makroporer, som forbinder jordoverfladen

Læs mere

Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model

Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model 1 Peter van der Keur, 1 Annette E. Rosenbom, 2 Bo V. Iversen 1 Torben

Læs mere

Baggrund og rationale

Baggrund og rationale 28-01-2016 DYBE BIOPORERS FOREKOMST OG BETYDNING FOR PESTICIDUDVASKNING I MORÆNELER PESTPORE 2011-2015 Peter R. Jørgensen (PJ-Bluetech ApS) Søren Hansen, Carsten T. Pedersen, Per Abrahamsen og Marie Habekost

Læs mere

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland PhD studerende Morten Andreas Dahl Larsen (afsluttes i forsommeren 2013) KU (Karsten Høgh Jensen) GEUS (Jens Christian

Læs mere

Undersøgelse af makroporekontinuitet ved markdræn og effekter af direkte forbundne makroporer på jords filterfunktion

Undersøgelse af makroporekontinuitet ved markdræn og effekter af direkte forbundne makroporer på jords filterfunktion Undersøgelse af makroporekontinuitet ved markdræn og effekter af direkte forbundne makroporer på jords filterfunktion Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 144, 2013 Titel: Undersøgelse af makroporekontinuitet

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Mobilisering og Transport af Jordkolloider og Fosfor

Mobilisering og Transport af Jordkolloider og Fosfor Mobilisering og Transport af Jordkolloider og Fosfor L.W. de Jonge, G. Heckrath, M. Lamandé, B.V. Iversen, and M. Holmstrup A A R H U S U N I V E R S I T E T Faculty of Agricultural Sciences Formål Forudsige

Læs mere

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Formål Formålet med modellering af stoftransport i GMS MT3DMS er, at undersøge modellens evne til at beskrive den målte stoftransport gennem sandkassen ved anvendelse

Læs mere

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Gitte Blicher-Mathiesen DCE/Institut for Bioscience, Aarhus

Læs mere

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Anne Lausten Hansen Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

9. Udvekslingskoefficienter mellem makroporer og jordmatrix

9. Udvekslingskoefficienter mellem makroporer og jordmatrix 9. Udvekslingskoefficienter mellem makroporer og jordmatrix Hubert de Jonge (DJF), Ole Hørbye Jacobsen (DJF) og Bo Vangsø Iversen (DJF) 9.1 Metode I tabel 9.1 findes en oversigt over de kolonner der blev

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

Håndtering af regnvand i Nye

Håndtering af regnvand i Nye Resume: Håndtering af regnvand i Nye Grønne tage og bassiner Jasper H. Jensen (jhje08@student.aau.dk) & Carina H. B. Winther (cwinth08@student.aau.dk) I projektet fokuseres der på, hvordan lokal afledning

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9.

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala. Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala Anne Lausten Hansen (GEUS) NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Nitrat reduktion i undergruden Nitrat kan fjernes naturlig ved reduktion

Læs mere

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) Indhold Baggrund og formål Opbygning af model Geologisk/hydrogeologisk model Numerisk setup

Læs mere

Dynamisk modellering af det urbane vandkredsløb

Dynamisk modellering af det urbane vandkredsløb Dynamisk modellering af det urbane vandkredsløb Risvangen separering! Tilstødende opland, separat Projektområde, fælleskloakeret Riis Skov Aarhus havn Regnvand på privat grund Afledning fra privat grund

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Kapitel 7 FASTLÆGGELSE AF RANDBETINGELSER

Kapitel 7 FASTLÆGGELSE AF RANDBETINGELSER Kapitel 7 FASTLÆGGELSE AF RANDBETINGELSER Adam Brun IHA Ingeniørhøjskolen i Århus Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke-stationær, fastholdt tryk, flux, indvinding. ABSTRACT: En numerisk model

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe Post Doc. Klaus Mosthaf DTU Miljø Lektor Mette Broholm DTU Miljø MSc Mie B. Sørensen DTU Miljø Civilingenør Henriette Kerrn-Jespersen Region H Professor

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

A4: Driftsmæssige reguleringer Foto: Jens Petersen, DJF

A4: Driftsmæssige reguleringer Foto: Jens Petersen, DJF Kortlægning af risikoarealer for fosfortab i Danmark A4: Driftsmæssige reguleringer Foto: Jens Petersen, DJF Foto: DJF Indarbejdning eller direkte nedfældning, som alternativ til slangeudlægning på jordoverfl

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Modellering af interaktion mellem landoverflade atmosfæren

Modellering af interaktion mellem landoverflade atmosfæren Modellering af interaktion mellem landoverflade atmosfæren Koblet klima-hydrologisk model PhD Søren H. Rasmussen, EnviDan Vejledere: Jens Hesselbjerg Christensen, DMI Michael B. Butts, DHI Jens Christian

Læs mere

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL Britt S.B. Christensen og Hans Jørgen Henriksen, Hydrologisk afdeling, GEUS Indledning Med henblik på at validere DK-modellens rodzonemodul sammenlignes data fra rodzonemodulet

Læs mere

3. Fremgangsmåde ved fortolkning af data

3. Fremgangsmåde ved fortolkning af data 3. Fremgangsmåde ved fortolkning af data For at finde de jordegenskaber som rummer de nødvendige oplysninger til udpegning af særligt pesticidfølsomme områder og som kan fremskaffes med den mindste ressource

Læs mere

SPRÆKKER I KALK - LILLE ÅRSAG, STOR VIRKNING

SPRÆKKER I KALK - LILLE ÅRSAG, STOR VIRKNING SPRÆKKER I KALK - LILLE ÅRSAG, STOR VIRKNING Hydrogeolog, ph..d. Peter R. Jørgensen Hydrogeolog, cand.scient. Mads R. Mølgaard GEO ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8. november 2006 RESUME Strømning

Læs mere

NITRATTRANPORT I UMÆTTET OG MÆTTET KALK

NITRATTRANPORT I UMÆTTET OG MÆTTET KALK NITRATTRANPORT I UMÆTTET OG MÆTTET KALK Jacob Birk Jensen og Ellen Eldrup, NIRAS A/S Per Møldrup, Aalborg Universitet Margrethe Dalsgaard Bonnerup, Asplan Viak AS Forurening af vores kalkmagasiner - ATV

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden?

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Jens Christian Refsgaard, Flemming Larsen og Klaus Hinsby, GEUS Peter Engesgaard, Københavns Universitet

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS

Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Jakob Qvortrup Christensen og Gunnar Larsen, NIRAS Er råstofindvinding god under grundvandet god grundvandsbeskyttelse? Ja, da det skærmer mod anden forurening

Læs mere

Måling og simulering af vandindhold og vandtransport i umættet zone på lokal skala

Måling og simulering af vandindhold og vandtransport i umættet zone på lokal skala Måling og simulering af vandindhold og vandtransport i umættet zone på lokal skala ULLA LYNGS LADEKARL Ladekarl, U.L. 2005 11 21: Måling og simulering af vandindhold og vandtransport i umættet zone på

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

I vækstsæsonen 2012 er dræningens betydning for vækst og udbytte af vårbyg blevet belyst i en undersøgelse.

I vækstsæsonen 2012 er dræningens betydning for vækst og udbytte af vårbyg blevet belyst i en undersøgelse. Bilag 8.12 Afvandingens betydning for høstudbyttet I vækstsæsonen 2012 er dræningens betydning for vækst og udbytte af vårbyg blevet belyst i en undersøgelse. Undersøgelsen blev foretaget i en mark på

Læs mere

Bilag 5. Hydrauliske parametre - Repræsentativitet DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Bo Vangsø Iversen, Christen Børgesen

Bilag 5. Hydrauliske parametre - Repræsentativitet DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Bo Vangsø Iversen, Christen Børgesen Bilag 5. Hydrauliske parametre - Repræsentativitet DJF: Ole Hørye Jacosen, Bo Vangsø Iversen, Cristen Børgesen Hydraulisk ledningsevne I dataaser findes der kun meget egrænsede data vedrørende ydrauliske

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

10. Naturlig dræning og grundvandsdannelse

10. Naturlig dræning og grundvandsdannelse 1. Naturlig dræning og grundvandsdannelse Bjarne Hansen (DJF), Svend Elsnab Olesen (DJF) og Vibeke Ernstsen (GEUS) 1.1 Baggrund og formål Mulighederne for nedsivning af overskudsnedbør og dermed grundvandsdannelse

Læs mere

Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention

Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention Minihøring, 18. november 2014, Scandinavian Congress Center, Århus Kvælstoffets vej til recipient erfaringer med kortlægning af retention Baggrund Metodik Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE og

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Heidi Birch, PhD-studerende Peter Steen Mikkelsen, Hans-Christian Holten Lützhøft, Anitha Sharma, Luca Vezzaro Blå-grønne løsninger til håndtering

Læs mere

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne.

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne. Workhop for miljørådgivere den 14. maj 2013 Kontrolleret dræning Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience, Orbicon A/S, Wavin A/S og Videncentret for Landbrug gennemfører

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening - Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Undersøgelse af flow- og trykvariation

Undersøgelse af flow- og trykvariation Undersøgelse af flow- og trykvariation Formål Med henblik på at skabe et kalibrerings og valideringsmål for de opstillede modeller er trykniveauerne i de 6 observationspunkter i sandkassen undersøgt ved

Læs mere

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler Kortleverancer Anker Lajer Højberg, Jørgen Windolf, Christen Duus Børgesen, Lars Troldborg, Henrik Tornbjerg, Gitte Blicher-Mathiesen,

Læs mere

Opfølgning på Internationalt review

Opfølgning på Internationalt review på Internationalt review Baggrund Historik Politisk aftale 31. Maj 2016 Ph.d. i miljøkemi Anne Louise Gimsing Pesticider & Genteknologi 1. juni 2016 Baggrund Citat: For at sikre, at DK opnår den bedste

Læs mere

7. Flouriserende tracere til kortlægning af hydraulisk aktive strømningsveje i moræneler ved Gjorslev

7. Flouriserende tracere til kortlægning af hydraulisk aktive strømningsveje i moræneler ved Gjorslev 7. Flouriserende tracere til kortlægning af hydraulisk aktive strømningsveje i moræneler ved Gjorslev Annette Rosenbom (GEUS) 7.1 Indledning Årstidsvariationer i de hydrauliske strømningsveje igennem den

Læs mere

Øvre rand ilt. Den målte variation, er antaget at være gældende på randen i en given periode før og efter målingerne er foretaget.

Øvre rand ilt. Den målte variation, er antaget at være gældende på randen i en given periode før og efter målingerne er foretaget. MIKE 11 model til beskrivelse af iltvariation i Østerå Formål Formålet med denne model er at blive i stand til at beskrive den naturlige iltvariation over døgnet i Østerå. Til beskrivelse af denne er der

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Green Silencer Udvikling og test af grøn støjvæg Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Titel: Green Silencer Redaktion: Brian Nielsen, Green Silencer ApS Anders Theisen, Green Silencer ApS Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

A5: Driftsmæssige reguleringer

A5: Driftsmæssige reguleringer Kortlægning af risikoarealer for fosfortab i Danmark A5: Driftsmæssige reguleringer Risikoen for tab af fosfor reduceres, når man ikke tilfører fosfor via gødskning og undlader at mobilisere fosfor via

Læs mere

TATION. Problemstillinger. Humus overset faktor i jordens potentiale. Other issues. Kulstof og jordens fuktioner. Hvad gør jordens kulstof for os?

TATION. Problemstillinger. Humus overset faktor i jordens potentiale. Other issues. Kulstof og jordens fuktioner. Hvad gør jordens kulstof for os? Humus overset faktor i jordens potentiale Professor Jørgen E. Olesen Problemstillinger Ændringer i jordens kulstof påvirker klimabelastning (positivt eller negativt) Jordens kulstof påvirker jordens funktion

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

FAUPE Forbedring af Afgrødernes Udbytte og Produktionsmæssige Egenskaber

FAUPE Forbedring af Afgrødernes Udbytte og Produktionsmæssige Egenskaber K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T FAUPE Forbedring af Afgrødernes Udbytte og Produktionsmæssige Egenskaber Markforsøg generelt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen

Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen 2013/14 Side 2 Præsentation af udstyr Side 3 Prøvetagning fra drænudløb Side 4 Prøvetagning fra drænbrønd Side 6 Prøvetagning fra vandløb eller afvandingskanal/-grøft

Læs mere

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER Til gavn for både samfundet og landbruget FOTO: SØREN ULRIK VESTERGAARD INTRODUKTION TIL PROJEKTET 9 meter randzone Randzoner, som vi kender i dag, skaber nogle steder

Læs mere

Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler

Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler PhD. Hubert de Jonge, Sorbisense A/S, Denmark hubert@sorbisense.com Indhold Introduktion Baggrund for Fluxmålinger ved forureningsundersøgelser

Læs mere

Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion

Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion Fotos: Erik Skov Nielsen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne 2... Vi vil gerne give svar Hvor mange

Læs mere

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne.

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Christen Duus Børgesen, AU-Agro Finn P Vinther, AU-AGRO Kristoffer Piil. SEGES Hans S. Østergaard. SEGES Helle Sønderbo, AU-AGRO

Læs mere

Fremtidige landvindinger og oversvømmelser i Danmark som følge af klimaændringer. Torben O. Sonnenborg Hydrologisk afdeling, GEUS

Fremtidige landvindinger og oversvømmelser i Danmark som følge af klimaændringer. Torben O. Sonnenborg Hydrologisk afdeling, GEUS Fremtidige landvindinger og oversvømmelser i Danmark som følge af klimaændringer Torben O. Sonnenborg Hydrologisk afdeling, GEUS Indhold Kvantificering af klima-ændringernes betydning for følgende faktorer:

Læs mere

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en række forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen GEUS, DCE og DCA, Aarhus Universitet og DHI AARHUS UNIVERSITET Oplandsmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler landsdækkende oplandsmodel (nitrat

Læs mere

MIKE 12 modellering af Hjarbæk Fjord

MIKE 12 modellering af Hjarbæk Fjord 1 Kapitel MIKE 12 modellering af Hjarbæk Fjord I følgende kapitel redegøres der for de forudsætninger, der danner grundlag for simuleringer af hydrodynamikken i Hjarbæk Fjord. Der simuleres fire forskellige

Læs mere

Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet

Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi 31.marts 2009/Gitte Blicher-Mathiesen Dokumentation for beregning af N-reduktion fra rodzonen til kyst i N- risikoværktøjet N-risikokortlægning

Læs mere

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S JAGG 2 - Vertikal Transport og Olie JAGG 2.0 MST s risikovurderingsværktøj

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Vandløb og Afvanding Brian Kronvang 1, Jane R. Poulsen 1, Niels B. Ovesen 1 og Søren Munch Kristiansen 2

Vandløb og Afvanding Brian Kronvang 1, Jane R. Poulsen 1, Niels B. Ovesen 1 og Søren Munch Kristiansen 2 AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR BIOSCIENCE 1 OG GEOSCIENCE 2 VANDLØB OP AD BAKKE 2016 Vandløb og Afvanding Brian Kronvang 1, Jane R. Poulsen 1, Niels B. Ovesen 1 og Søren Munch Kristiansen 2 FAKTORER SOM

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

Skiverod, hjerterod eller pælerod

Skiverod, hjerterod eller pælerod Træernes skjulte halvdel III Skiverod, hjerterod eller pælerod Den genetiske styring af rodsystemernes struktur er meget stærk. Dog modificeres rodarkitekturen ofte stærkt af miljøet hvor især jordbund

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Vedrørende bemærkninger fra Videncenter for Landbrug til DJF s faglige input til arbejdet med gødskningsbekendtgørelsen Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab

Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab AARHUS UNIVERSITET 11-13 Januar 2010 Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab Plantekongres 2011 - produktion, plan og miljø 11-13. Januar 2011 Steen Gyldenkærne Afd. for

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Potentialet for LAR i Vinkælderrendens opland, Odense. ATV-møde 2012 26. april 2012 Ph.d. Jan Jeppesen

Potentialet for LAR i Vinkælderrendens opland, Odense. ATV-møde 2012 26. april 2012 Ph.d. Jan Jeppesen Potentialet for LAR i Vinkælderrendens opland, Odense ATV-møde 2012 26. april 2012 Ph.d. Jan Jeppesen Hvem er jeg Urbane vandkredsløb Urban hydrolog LAR specialist LAR-elementer Vandbalance Modellering

Læs mere