Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. maj 2017 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. maj 2017 (OR. en)"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. maj 2017 (OR. en) 8964/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 8377/1/17 ENV 371 FIN 267 FSTR 31 REGIO 45 AGRI 211 Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 1/2017: "Det vil kræve en yderligere indsats at gennemføre Natura 2000-nettet på en sådan måde, at dets fulde potentiale realiseres" Vedtagelse 1. Den Europæiske Revisionsret offentliggjorde den 21. februar 2017 særberetning nr. 1/2017: "Det vil kræve en yderligere indsats at gennemføre Natura 2000-nettet på en sådan måde, at dets fulde potentiale realiseres" De Faste Repræsentanters Komité udpegede den 8. marts 2017 i henhold til de regler, der er fastsat i Rådets konklusioner om forbedring af gennemgangen af Revisionsrettens særberetninger 2, Miljøgruppen som det rådsorgan, der er kompetent til at gennemgå beretningen Denne særberetning er tilgængelig på alle officielle sprog på Revisionsrettens websted: Dok. 7515/00 + COR 1. Dok. 6883/ /17 la/tm/hsm 1 DG E 1A DA

2 3. Miljøgruppen gennemgik på mødet den 14. marts 2017 særberetningen, efter at repræsentanter for Revisionsretten havde fremlagt de vigtigste konklusioner heri. Den 4. april 2017 drøftede Miljøgruppen det udkast til Rådets konklusioner, som formandskabet havde foreslået 4. Den 9. maj 2017 nåede gruppen efter en uformel stiltiende samtykkeprocedure til principiel enighed om det reviderede udkast til Rådets konklusioner De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det som A- punkt vedtager udkastet til Rådets konklusioner, jf. bilaget til denne note. 4 5 Dok. 7803/17. Dok. 8377/1/17 REV /17 la/tm/hsm 2 DG E 1A DA

3 BILAG Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 1/2017: "Det vil kræve en yderligere indsats at gennemføre Natura 2000-nettet på en sådan måde, at dets fulde potentiale realiseres" Udkast til Rådets konklusioner RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM MINDER OM fugledirektivet 1 og habitatdirektivet 2, der etablerede Natura 2000-nettet og skabte en fælles EU-ramme for naturbeskyttelse, og OM sine konklusioner vedrørende EU's biodiversitetsstrategi frem til og midtvejsevalueringen af denne strategi 4, som støtter aktioner, der tager sigte på færdiggørelse, bedre forvaltning og overvågning af samt samarbejde og offentlig bevidsthed om Natura 2000-nettet, herunder en forudsigelig, tilstrækkelig og regelmæssig finansiering, så nettet vedligeholdes og fungerer korrekt, 1. SER MED TILFREDSHED PÅ Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 1/2017; 2. BEMÆRKER, at revisionen blev gennemført efter samråd med både Kommissionen og medlemsstaterne med yderligere dokumentation fra 24 Natura 2000-lokaliteter i fem medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Polen, Rumænien og Spanien), der dækker otte af de ni biogeografiske områder i EU; 3. ANERKENDER, at beskyttelse af biodiversitet er en afgørende miljøprioritet for EU, og BEKRÆFTER, at fugledirektivet og habitatdirektivet er væsentlige komponenter i europæisk naturbeskyttelse, og at deres effektivitet afhænger af en konsekvent gennemførelse og tilstrækkelige finansielle midler på EU-plan og på medlemsstatsplan; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af , s. 7). Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af , s. 7). EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 Rådets konklusioner af 21. juni 2011 (dok /11 + COR 1) og af 19. december 2011 (dok /11). Midtvejsevalueringen af EU's 2020-strategi for biodiversitet Rådets konklusioner af 16. december 2015 (dok /15). 8964/17 la/tm/hsm 3

4 4. NOTERER SIG med tilfredshed kvalitetskontrollen af EU's naturbeskyttelseslovgivning (fugledirektivet og habitatdirektivet "naturbeskyttelsesdirektiverne") 5 og den overordnede konklusion om, at naturbeskyttelsesdirektiverne inden for rammerne af den bredere biodiversitetspolitik er egnede til formålet, men at gennemførelsen af dem skal forbedres, for at målsætningerne for dem kan nås, og deres fulde potentiale realiseres; NOTERER SIG desuden med tilfredshed, at Kommissionen som opfølgning på resultaterne af kvalitetskontrollen og på grundlag af en interessenthøring har vedtaget en konkret handlingsplan 6, der hurtigt skal forbedre den praktiske gennemførelse af naturbeskyttelsesdirektiverne og fremskynde opnåelsen af EU 2020-målet om at standse og vende tabet af biodiversitet og økosystemtjenester, herunder i forbindelse med modstandsdygtighed over for og modvirkning af klimaændringer; Fuld gennemførelse af naturbeskyttelsesdirektiverne 5. NOTERER SIG, at det i beretningen bemærkes, at koordineringen mellem de relevante myndigheder, interesseparternes deltagelse og det grænseoverskridende samarbejde ikke var sat tilstrækkeligt i system i forbindelse med forvaltningen af Natura 2000-nettet; 6. NOTERER SIG desuden vigtigheden af at forbedre adgangen til Kommissionens relevante vejledninger og resultaterne af de biogeografiske seminarer for at sikre en mere effektiv gennemførelse af naturbeskyttelsesdirektiverne og behovet for at forbedre udbredelsen af vejledningerne; 7. ER ENIGT I Revisionsrettens anbefaling om at sikre en hensigtsmæssig koordinering i forbindelse med forvaltningen af Natura 2000-lokaliteter mellem alle de myndigheder, der er involveret på nationalt plan, herunder alle tværsektorielle politikker, og de relevante medlemsstater med henblik på at afslutte etableringen af de nødvendige bevaringsforanstaltninger for lokaliteter, der har været udpeget i mere end seks år, og sikre, at vurderingerne tager hensyn til kumulative virkninger og er af tilstrækkelig høj kvalitet; 5 6 Dok /16 SWD(2016) 472 final + ADD 1 SWD(2016) 473 final. Dok. 8643/17 COM(2017) 198 final + ADD 1 SWD(2017) 139 final. 8964/17 la/tm/hsm 4

5 8. OPFORDRER Kommissionen TIL i tæt samarbejde med medlemsstaterne at overveje, hvordan tilgængeligheden og anvendelsen af vejledningerne og kendskabet til dem kan øges, herunder hvordan sproglige barrierer kan overvindes; 9. FREMHÆVER behovet for at styrke koordineringen af målsætninger og gennemførelsesstrategier på EU-plan mellem de relevante politikker og den vigtige rolle, som Kommissionen spiller for at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne; Finansiering og regnskabsmæssig behandling af omkostningerne til Natura ANERKENDER, at der stadig er udfordringer, som medlemsstaterne og Kommissionen skal tackle for at sikre, at EU's finansieringsprogrammer tydeligere og mere udtømmende afspejler Natura 2000-finansieringsbehovene, og at finansieringsordningerne på mere effektiv vis skal skræddersyes efter de specifikke målsætninger for Natura 2000-lokaliteterne; 11. GENTAGER, at det er vigtigt at sikre forudsigelige, tilstrækkelige, regelmæssige og målrettede EU-midler til finansiering af Natura 2000-nettet, og GLÆDER SIG i lyset af, hvor vanskeligt det er at opnå finansiering til Natura 2000 og biodiversitet inden for rammerne af andre sektorers finansieringsprogrammer, OVER det gunstige tidspunkt, som beretningen fremlægges på, forud for udarbejdelsen af den næste flerårige finansielle ramme; 12. ER ENIGT I Revisionsrettens anbefaling om, at der bør udarbejdes mere nøjagtige overslag over udgifterne og de fremtidige finansieringsbehov på lokalitetsniveau og på netniveau for at sikre, at Natura 2000 på behørig vis medtages i programmeringsdokumenterne for de relevante EU-fonde; 13. ER ENIGT I Revisionsrettens anbefaling om, at Kommissionen efter aftale med den berørte medlemsstat bør ajourføre de prioriterede aktionsplaner på grundlag af en forenklet og mere fokuseret metode for at sikre sammenhæng mellem de prioriteter, der er fastsat i de prioriterede aktionsplaner, og programmeringsdokumenterne for de forskellige EUfinansieringsinstrumenter; 8964/17 la/tm/hsm 5

6 Måling af Natura 2000's resultater 14. NOTERER SIG anbefalingen om, at der bør indføres specifikke præstationsindikatorer for de EU-midler, der anvendes til at støtte nettet; 15. ER ENIGT I Revisionsrettens anbefaling om at opstille tværgående Natura 2000-indikatorer for de EU-fonde, der støtter Natura 2000-nettet, for at sikre en nøjagtig sporing af de resultater, som disse fonde skaber, og for at forbedre målingen af resultaterne af bevarelsesforanstaltningerne på grundlag af eksisterende og regelmæssigt ajourførte EUrapporteringskrav og -oplysninger. 8964/17 la/tm/hsm 6