Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 i lov nr af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Formål og anvendelse 1. Formålet med ordningen er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer. 2. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter inden for indsatsområdet økologi, herunder omstilling af offentlige og private køkkener. 3. Forud for ansøgningsperioden kan NaturErhvervstyrelsen offentliggøre den indikative, beløbsmæssige ramme for indsatsområdet, jf. 2. Stk. 2. I forbindelse med offentliggørelse efter stk. 1, kan NaturErhvervstyrelsen udmelde puljer til særlige indsatser under indsatsområdet, jf Tilskud efter 13, stk. 1, herunder tilskud til projekter der vedrører private køkkener, ydes i overensstemmelse med artikel 47 i forordning nr. 702/2014 som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Stk. 2. En støttemodtager, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af tilskud jf. stk. 1, som EU-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, er udelukket fra at søge tilskud. Kapitel 2 Definitioner 5. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Forordning nr. 640/2014: Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse. 2) Forordning nr. 702/2014: Kommissionens forordning (EU) Nr. 702/2014 af den 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugsog skovbrugssektoren og i landdistrikter. 3) Forordning nr. 809/2014: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse. 4) Forordning nr. 1303/2013: Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/ ) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens Forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.

2 5) Forordning nr. 1305/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af Landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/ ) Forordning nr. 1306/2013: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/ ) Forordning nr. 1308/2013: Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/ ) Projekt om videnoverførsel: Aktiviteter til kompetenceudvikling, hvis primære formål er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer. 9) Foodservice: Offentlige og private køkkener. 10) Offentlige køkkener: Køkkener, der drives af en statslig, regional eller kommunal myndighed, et offentligt retligt organ eller en forsyningsvirksomhed. Hvis der er tale om, at køkkenet drives for en statslig, regional eller kommunal myndighed, et offentligt retligt organ eller en forsyningsvirksomhed, er køkkenet offentligt, hvis der betales mere end 50 pct. i tilskud fra en offentlig myndighed eller et offentligretligt organ. 11) Private køkkener: Professionelle køkkener, der drives af en privat virksomhed eller en privat institution. 12) Køkkenpersonale: Personer, der har en relevant arbejdsfunktionskode, som arbejdsgiver har indberettet til Danmarks Statistik. Arbejdskoderne udmeldes af NaturErhvervstyrelsen. 13) Mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder: Virksomheder, som defineret i bilag 1 til Kommissionens Forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter. 14) Landdistrikter: Alle områder uden for de 13 største byområder, forstået som byområder med mere end indbyggere. 15) Kommerciel rådgivning: Rådgivning, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed eller det enkelte køkken i form af specifikke analyser, herunder analyser for omstilling. 16) Udgifter til markedsføring: Udgifter direkte forbundet med afsætningskampagner for specifikke produkter eller specifikke virksomheders produkter. 17) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen. Kapitel 3 Administration Kontrol 6. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud. Stk. 2. Efter lovens 10 kan NaturErhvervstyrelsen fra andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at foretage kontrol. Ansøgning om tilsagn om tilskud 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud kan indsendes fra den 1. december 2015 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. februar Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal for ansøgningsrunden 2015 indsendes på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via til Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet. Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende: 1) Et udfyldt ansøgningsskema. 2) Et udspecificeret budget. 3) En samarbejdsaftale med en offentlig eller privat samarbejdspartner. 4) En udspecificeret liste med de deltagende køkkener. 5) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over kr., jf. dog stk. 5. Tilbuddene skal være vedhæftet det udfyldte ansøgningsskema. 6) Foreningens vedtægter, hvis ansøger er en forening. Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan se bort fra stk. 4, nr. 5, hvis der alene findes en leverandør på markedet. Ansøgeres begrundelse for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen. Afgørelse og prioritering

3 8. NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at 1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. 7, stk. 4, ikke er afgivet, 2) projektet ikke har relevans i forhold til ordningens formål, 3) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. 5, nr. 17, 4) projektets kvalitet ikke er tilstrækkelig, herunder at a) projektets aktiviteter ikke er beskrevet klart og tydeligt, b) der ikke er sammenhæng mellem projektaktiviteterne, c) projektet ikke indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, og d) de nødvendige aktører og kompetencer ikke er til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter. Stk. 2. For ansøgninger om tilskud til projekter om videnoverførsel, kan NaturErhvervstyrelsen give helt eller delvist afslag, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udbyderen ikke har den nødvendige kapacitet i form af personalets kvalifikationer og uddannelse til at udføre aktiviteterne. 9. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering jf. 10, af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for den indikative ramme, som er på tentativ 28 mio. kr. til omstilling af offentlige og private køkkener. 10. Ved prioritering af projekter, jf. 13, stk. 1, lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på omkostningseffektivitet, jf. bilag 1. Stk. 2. For projekter, jf. 13, stk. 1, sker prioriteringen ud fra en inddeling af ansøgninger i deciler efter omkostningseffektivitet. Ansøgninger, der falder i den ringeste tiendedel, bortprioriteres. Stk. 3. Til brug for prioriteringen af ansøgninger om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse kan NaturErhvervstyrelsen indhente indstillinger fra Det Økologiske Fødevareråd. Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud Generelle betingelser for tilsagn om tilskud 11. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at 1) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om første udbetaling, 2) ansøger afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, 3) projektet afsluttes på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest to år fra tilsagnsdatoen, medmindre NaturErhvervstyrelsen i særlige tilfælde meddeler dispensation herfra, 4) tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning, opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, og slutrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, 5) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelig i mindst fem år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud, 6) tilsagnshaver, hvis projektet eller del heraf er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumenter, som er dokumenterer, at EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelige i mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling, og 7) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder krav om skiltning Særlige betingelser for tilsagn om tilskud 12. Det er, ud over betingelserne i 11, en betingelse for tilsagn om tilskud, at 1) de samlede tilskudsberettigede udgifter for projekter om videnoverførsel beløber sig til mindst kr., 2) projekter, jf. 13, stk. 1, skal enten vedrøre offentlige køkkener eller private køkkener. For projekter, der vedrører private køkkener, skal de private virksomheder være en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed beliggende i et landdistrikt, 3) der skal foreligge dokumentation for, at de deltagende køkkener er omfattet af målgruppen foodservice, jf. 13, stk. 1, 4) inden for målgruppen foodservice, jf. 13, stk. 1, må køkkenpersonale i offentlige og private køkkener, som har den relevante udmeldte arbejdskode, deltage. Tilsagnshaver skal indsende dokumentation for opfyldelse af deltagerkravet, sammen med anmodning om udbetaling, og 5) projektet, jf. kapitel 5, gennemføres i samarbejde med en offentlig eller en privat samarbejdspartner. Stk. 2. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013. Kapitel 5 Projekter om videnoverførsel

4 13. Tilsagn om tilskud kan gives til projekter om videnoverførsel, herunder til kompetenceudvikling af personer inden for målgruppen foodservice Stk. 2 Tilsagn om tilskud kan gives til virksomheder, organisationer, foreninger og selvejende uddannelsesinstitutioner, der ikke er en offentlig myndighed og som udbyder aktiviteter til videnoverførsel. Stk. 3. Offentlige myndigheder kan ikke modtage tilsagn om tilskud. Universiteter er dog undtaget herfra. Stk. 4. Producentorganisationer som defineret i forordning nr. 1308/2013, kapitel III, afdeling 1, eller medlemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme har mulighed for at modtage støtte til aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, eller aktiviteter, der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud. Producentsammenslutninger, der repræsenterer primærproducenter, som er medlem af en producentorganisation, kan heller ikke modtage tilsagn om tilskud. Tilskudsberettigede udgifter 14. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til 1) løn til tilsagnshavers personale, 2) konsulentbistand, herunder maks. 20 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter, 3) køb af nye materialer, 4) rejseomkostninger, 5) overhead, herunder 15 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter til løn til tilsagnshavers personale. Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end dem nævnt i stk. 1 som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 15. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte 1) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel, 2) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel, medmindre dette godkendes af NaturErhvervstyrelsen, 3) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. art. 69, stk. 3, c) i forordning nr. 1303/2013, 4) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, a) i forordning nr. 1303/2013, 5) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i forordning nr. 1303/2013, 6) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning, 7) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. 7, stk. 3, 8) udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra andre offentlige myndigheder, 9) udgifter til tilsagnshavers eget arbejde, 10) udgifter til kommerciel rådgivning, 11) udgifter til markedsføring, 12) udgifter til produktudvikling, 13) udgifter til køb af fast ejendom, herunder køb af jord og etablering af bygninger og andre faste anlæg, 14) almindelige driftsudgifter. 15) udgifter til kurser eller praktisk uddannelse der indgår i normale uddannelsesprogrammer eller -systemer på sekundærtrinnet eller derover. Beregning af tilskud 16. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der vedrører offentlige køkkener indenfor foodservice. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der vedrører private køkkener indenfor foodservice, jf. artikel 47 i forordning nr. 702/2014. Stk. 3. For projekter der vedrører private køkkener indenfor foodservice, jf. stk. 2, må der ikke være anden offentlig medfinansiering ud over de 60 pct. Kapitel 6 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn 17. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring skal indsendes med på et særligt skema, der findes på

5 NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes. Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Stk. 3. Der kan maksimalt indsendes en budgetændring pr. år. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette. Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt. 18. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge 13, stk. 4 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Kapitel 7 Udbetaling af tilskud 19. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes med på det ansøgningsskema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende: 1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet. 2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter. 3) Alle udgiftsbilag. 4) Dokumentation for betaling af udgifterne. 5) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. 6) En slutrapport. Slutrapporten skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 7) Deltagerregistrering samt en deltagerliste. Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb. Stk. 3. Det er en betingelse for rateudbetaling, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt rateopgørelser. Ved slutudbetaling er det endvidere en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt den endelige opgørelse og slutrapport for projektet. Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. 20. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto. Kapitel 8 Oplysningspligt 21. Tilsagnshaver skal efter lovens 8, stk. 1, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud er opfyldte. Stk. 2. Tilsagnshaver skal efter lovens 8, stk. 2, i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt. Kapitel 9 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud 22. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald og tilbagebetaling af tilskud, hvis 1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 2) tilsagnshaver tilsidesætter sine forpligtelser efter lovens 9, stk. 2, 3) tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens 8, 4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller 5) betingelserne for tilsagn om tilskud efter 11 og 12 ikke er opfyldt. 23. Uanset 22 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet eller foretage en proportionel nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis følgende ikke er overholdt: 1) Betingelsen i 11, nr. 6. 2) Betingelsen i 11, stk. 2. 3) Betingelsen i 12, stk. 1, nr. 2. 4) Betingelsen i 12, stk. 1, nr. 3. 5) Betingelsen i 12, stk. 1, nr. 4. 6) Betingelsen i 12, stk. 2. 7) EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven. 8) Ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

6 9) Tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens 8. Stk. 2. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, hvorvidt der er tale om gentagelse, jf. artikel 35 i forordning nr. 640/2014, samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed. Stk. 3. I tilfælde af overtrædelse af statsstøttereglerne skal NaturErhvervstyrelsen kræve det uberettigede udbetalte tilskud tilbage. Kapitel 10 Ikrafttræden 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 782 af 29. juni 2011 om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf. NaturErhvervstyrelsen, den dd.mm.åååå Underskrift /Underskrift

7 Bilag 1 Beregning af omkostningseffektivitet for projekter der vedrører foodservice (både offentlige og private køkkener): (b a) c Omkostningseffektivitet = d a angiver den nuværende økologiprocent (opgjort i vægt eller kr.), b angiver den forventede økologiprocent (opgjort i samme enhed som den nuværende pct.), c angiver antallet af serveringer pr. år, d angiver det ansøgte beløb. Omkostningseffektiviteten udregnes først for alle deltagende køkkener pr. ansøgning og dernæst for hele ansøgningen (som svarer til den gennemsnitlige omkostningseffektivitet for de deltagende køkkener i ansøgningen). Ansøgningerne inddeles i deciler (tiendedele) efter omkostningseffektivitet. Grænserne for decilerne sættes efter omkostningseffektiviteten på køkkenniveau. Ansøgningerne med en samlet omkostningseffektivitet blandt de 10 pct. laveste bortprioriteres. For at vægte en geografisk spredning af omstillingsindsatsen skaleres ansøgninger, der vedrører offentlige køkkener, efter, om der indgår kommunale samarbejdspartnere, der tidligere har deltaget på lignende projekter. For de samarbejdspartnere, der har deltaget før, nedskaleres omkostningseffektiviteten med 10 pct. (b a) c e Omkostningseffektivitet = d e angiver hvorvidt den offentlige samarbejdspartner har deltaget før? (ja/nej).