Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne"

Transkript

1 BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne I medfør af 2, 4-5 og 8-12, i lov nr af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden, 1, stk. 3, i Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, 5, stk. 3, i Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsættes: Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Tilskudsordningens formål er gennem lokalstyret udvikling at fremme vækst og etablering af nye arbejdspladser samt styrke rammevilkårene i udpegede landdistrikter, hvor der er etableret en lokal aktionsgruppe, jf. bilag Midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU udgør de bevillingsmæssige rammer for de lokale aktionsgrupper. Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte rammer kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmelde rammer, der alene omfatter EU-midler. Inden for disse rammer kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstille projekter, der medfinansieres af andre offentlige nationale midler. 3. Tilsagn om tilskud til projekter om etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder, jf. 11, nr. 1 og nr. 3 kan gives til enhver fysisk eller juridisk person eller grupper af fysiske eller juridiske personer. Stk. 2. Tilsagn om tilskud til projekter om fremme af erhvervssamarbejde, 11, nr. 2-3 kan gives til enhver person, virksomhed, institution eller forening, som udpeges som den juridiske ansvarlige for et samarbejdsprojekt. Stk. 3. Tilsagn om tilskud til projekter for at fremme udbuddet og forbedre basale servicefaciliteter og byfornyelse omfattet af 12 kan gives til private- og offentlige aktører. Stk. 4. Der kan ikke ydes tilsagn om tilskud til offentlige myndigheder, herunder selvejende institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, statsfinansierede selvejende institutioner og selvejende institutioner, der modtager statsligt eller kommunalt tilskud, der dækker mere end halvdelen af driftsudgifterne, til varetagelse af opgaver, som offentlige myndigheder normalt varetager. Kapitel 2 Definitioner 4. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Privat fond med almennyttigt formål, at det af fondens vedtægter fremgår, at fondens midler har til formål at tilgodese en større, typisk ubekendt, kreds af nydere, og at formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan anses som nyttigt for den brede kreds af nydere. 1

2 2) Projekt med almennyttig karakter, at projektet har til formål, ved blandt andet offentlig tilgængelighed, at tilgodese en større, typisk ubekendt, kreds af nydere, at formålet med projektet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan anses som nyttigt for den brede kreds af nydere, og at projektet iværksættes uden fortjeneste for øje. 3) Små virksomheder og mikrovirksomheder defineres som virksomheder, der har færre end 50 ansatte, og hvis årlige omsætning ikke overstiger 10 mio. euro på tidspunktet for ansøgning. 4) Forretningsplan, en beskrivelse af den virksomhed ansøger vil etablere eller udvikle, herunder en plan for hvordan ansøger vil drive og udvikle virksomheden. 5) Plan for samarbejde, en beskrivelse af formålet med projektet, herunder en finansieringsplan, de forventede resultater, samarbejdsaktiviteter og samarbejdspartnerne. Kapitel 3 Ansøgning om tilsagn om tilskud 5. Ansøgning om tilskud, jf. 3, stk. 1-3 indsendes til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gennemføres. Ved ansøgning om tilskud skal anvendes et særligt skema, der findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside eller fås ved henvendelse til den lokale aktionsgruppe. 6. Indsendelse af ansøgning kan ske, når bestyrelsen for aktionsgruppen har offentliggjort en lokal udviklingsstrategi for aktionsgruppens geografiske område, som er godkendt efter bekendtgørelsen om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper. Stk. 2. Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen om tilskud, kvitterer bestyrelsen for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at ansøgeren iværksætter projektet for egen regning og risiko. Stk. 3. Hvis bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe er ansøger, indsendes ansøgningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give bestyrelsen tilladelse til at iværksætte projektet for egen regning og risiko. 7. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurderer, om ansøgningerne ligger inden for rammerne af den lokale udviklingsstrategi, og tildeler hver enkel ansøgning point på grundlag af de prioriteringskriterier, der er fastsat i udviklingsstrategien. Kun ansøgninger om tilsagn om tilskud på minimum kr. kan komme i betragtning. Stk. 2. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstiller inden for den afsatte udgiftsamme, jf. 2, de projekter, som bestyrelsen vurderer, bidrager bedst til at opfylde målene i den godkendte lokale udviklingsstrategi, til endelig afgørelse om tilsagn om tilskud i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 3. De projektansøgninger, som bestyrelsen ikke indstiller til tilsagn om tilskud, jf. stk. 2, får afslag på ansøgningen fra bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan ikke indstille ansøgninger efter stk. 2, til tilsagn om tilskud efter den 1. juli Hvis der er tale om et erhvervsrettet projekt, jf. 11, med et ansøgt tilskud på mere end 1 mio. kr., foretager bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe en høring af det regionale vækstforum, før bestyrelsen sender en indstilling om godkendelse af projektet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det regionale vækstforum kan i den forbindelse komme med forslag til ændringer af projektet med henblik på at sikre koordinering af erhvervsindsatsen i det pågældende område. 2

3 Kapitel 4 Legalitetskontrol og afgørelse 9. Når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter modtager en ansøgning om tilskud via en lokal aktionsgruppes bestyrelse, udfører Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en legalitetskontrol, inden ministeriet træffer endelig afgørelse om tilsagn om tilskud. Stk. 2. Den lokale aktionsgruppe kan hvert år indsende indstillinger om tilsagn om tilskud til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i perioden 1. januar til 1. november, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsteder tilsagn om tilskud senest den 31. december. Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan træffe beslutning om at ændre en eller flere af de i stk. 2, nævnte frister. Kapitel 5 Tværnationalt samarbejdsprojekt mellem lokale aktionsgrupper 10. Ansøger bestyrelsen for en lokal aktionsgruppe om tilsagn om tilskud til gennemførelse af et tværnationalt samarbejdsprojekt, kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give et foreløbigt tilsagn om tilskud til gennemførelse af projektet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal, senest fire måneder efter ansøgningen er modtaget, træffe afgørelse om endelig godkendelse af ansøgningen. Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud til gennemførelse af tværnationale samarbejdsprojekter skal vedlægges en udfyldt samarbejdsaftale. Skabelon til samarbejdsaftalen fås via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter orienterer Europa-Kommissionen om det foreløbige tilsagn til ethvert tværnationalt samarbejdsprojekt og udpeger en dansk kontaktperson fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for hvert projekt. Stk. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konsulterer EU s database for tværnationale samarbejdsprojekter for at sikre, at et tværnationalt samarbejdsprojekt har opnået foreløbig godkendelse af de kompetente myndigheder i de øvrige involverede EU-medlemslande. Stk. 5. Hvis det tværnationale samarbejdsprojekt opnår foreløbig godkendelse fra de kompetente myndigheder i de øvrige involverede EU-medlemslande, kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddele endeligt tilsagn om tilskud til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe til gennemførelse af et tværnationalt samarbejdsprojekt. Stk. 6. Hvis det tværnationale samarbejdsprojekt ikke opnår foreløbig godkendelse af de kompetente myndigheder i de øvrige involverede EU-medlemslande inden udløbet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters foreløbige tilsagn, bortfalder tilsagnet. Kapitel 6 Projekter for at fremme udvikling i landdistrikterne 11. Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling inden for følgende temaer: 1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder. 2) Erhvervssamarbejde. 3) Innovation. 12. Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne inden for følgende temaer: 1) Basale servicefaciliteter. 2) Fornyelse i landsbyer. 3) Innovation. 3

4 Kapitel 7 Betingelser for tilsagn om tilskud 13. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at 1) ansøger i ansøgningen redegør for, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af målsætningerne i den lokale aktionsgruppes godkendte udviklingsstrategi, 2) ansøger afgiver de oplysninger, som bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anmoder om til brug ved sagsbehandlingen, 3) ansøger vedlægger en forretningsplan ved ansøgning om tilskud til etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder, jf ) ansøger vedlægger en plan for samarbejdet ved ansøgning om tilskud til erhvervssamarbejde, jf. 11, stk 2. 5) ansøger indestår for, at nødvendige offentligretlige tilladelser er opnået endeligt inden anmodning om udbetaling, 6) ansøger i ansøgningen oplyser, om indkøb i det tilsagnsberettigede projekt eller dele heraf er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, 7) ansøger kan dokumentere udgifternes rimelighed, 8) ansøger indestår for, at projektet er gennemført, at alle fakturaer er betalt, og at afsluttende projektrapport er indsendt til den lokale aktionsgruppe senest to måneder efter, projektet er afsluttet, medmindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i særlige tilfælde har meddelt dispensation herfra, eller tilsagnet er udstedt i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020, i hvilket tilfælde ansøger indestår for, at projektet er gennemført, at alle fakturaer er betalt, og at afsluttende projektrapport er indsendt til den lokale aktionsgruppe senest to måneder efter, projektet er afsluttet, 9) ansøger indestår for, at produktive investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes i mindst fem år, efter at tilsagnshaver har modtaget den endelige afregning af tilskuddet, 10) ansøger holder udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag samt, hvis det er relevant, dokumentation for overholdelse af udbudsreglerne, tilgængelige i fem år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. 11) ansøger indestår for, at løn til betaling for en arbejdsindsats er direkte relateret til projektet og kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokumentation, og 12) ansøger indestår for, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Stk. 2. Tilsagn om tilskud til samarbejdsprojekter under de i 11 og 12 nævnte temaer, og hvor den lokale aktionsgruppe er ansøger, er endvidere betinget af, at 1) et transnationalt samarbejdsprojekt består af mindst to partnere fra mindst to EU-lande, og 2) at den transnationale samarbejdspartner opnår myndighedernes godkendelse, jf. 10, stk. 4. Stk. 3. Tilsagn om tilskud under temaerne basale servicefaciliteter og fornyelse i landsbyer, jf. 12, er endvidere betinget af, at 1) der er tale om almennyttige projekter, 2) projektet ikke omhandler jordbrugsproduktion, og 3) landsbyplaner skal være i overensstemmelse med kommunens og regionens planer for udvikling af området. Stk. 4. Ydes tilskuddet som de minimis-støtte, jf. 18, stk. 2, skal tilsagnshaver opbevare alt materiale til brug for dokumentationen af overholdelse af kravene i forordningerne nævnt i 18, stk. 2, i ti år fra den dato, hvor tilskuddet blev modtaget. Stk. 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter i tilsagnet betingelser for tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter. 4

5 Stk. 6. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte supplerende betingelser for tilsagnet. Kapitel 8 Projektudgifter, der er tilskudsberettigede 14. Der kan ydes tilskud til følgende udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er direkte relateret til projektet. Udgifterne kan omfatte: 1) Materielle omkostninger, herunder køb af materialer, udstyr og brugt udstyr. 2) Immaterielle investeringer, herunder erhvervelse eller udvikling af computersoftware og erhvervelse af patentrettigheder, licenser, ophavsret eller varemærker. 3) Opførelse, erhvervelse, herunder leasing eller forbedring af fast ejendom. 4) Køb eller leje med købsforpligtelse af nye maskiner og nyt udstyr. 5) Generalomkostninger i forbindelse med de under punkt 3 og 4 nævnte udgiftstyper, herunder honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter til rådgivning om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, gennemførlighedsundersøgelser, mv. 6) Udgifter vedrørende forberedelse og fremme af samarbejde. 7) Løn til betaling for en arbejdsindsats direkte relateret til projektet. 8) Rejseomkostninger der er billigst muligt, herunder kørselsgodtgørelse i henhold til statens laveste takst på tidspunktet for kørslen. 9) Testaktiviteter m.v. der ligger forud for udviklingsaktiviteterne. 10) Udvikling og afsætning. 11) Andre omkostninger som kan være relevante og nødvendige i gennemførelsen af projektet. 15. Tilskud til projekter om erhvervssamarbejde, jf. 11, nr. 2, kan kombineres med projekter, der støttes med andre EU-midler end Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EL- FUL) inden for det samme område. Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan fastsætte rammer for timesatserne til løn for projekttilknyttede medarbejdere og standardomkostninger. 16. Der kan ydes tilskud til frivilligt, ulønnet og tilskudsberettiget arbejde med 100 kr. pr. time, til projekter under 12, og hvis projektet har almennyttig karakter, jf. 4, nr. 2. Dog kan det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, ikke overstige de samlede reelt afholdte udgifter. Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal godkende udgifterne som tilskudsberettigede. Kapitel 9 Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede 17. Der kan ikke ydes tilskud til: 1) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. 6, stk. 2. 2) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. 6, stk. 3. 3) Udgifter i form af naturalydelser, bortset fra frivilligt arbejde der udføres i forbindelse med almennyttige projekter. 4) Køb af brugt udstyr og brugt materiel, medmindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilladelse hertil. 5) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel, medmindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilladelse hertil. 6) Udgifter hvortil der gives andre EU-tilskud. 5

6 7) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. 8) Finansierings- revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 9) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. 10) Køb af fast ejendom, herunder køb af jord. 11) Driftsudgifter, herunder husleje, med mindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilladelse hertil under temaerne i 11, nr ) Simple genanskaffelser. 13) Udgifter forbundet med jordbrugsproduktion. Kapitel 10 Beregning af tilskud 18. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter for projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne, jf. 11 og 12. Det er endvidere en forudsætning, at 1) projektet er af almennyttig karakter, eller 2) projektet i øvrigt ikke er konkurrenceforvridende. Stk. 2. Tilskud til andre projekter end nævnt i stk. 1, som kan være konkurrenceforvridende, kan udgøre op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for tilskud til sådanne projekter, at tilskuddet kan rummes inden for den ramme, som den enkelte tilsagnshaver er omfattet af efter EU Kommissionens Forordning (EF) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 19. Påregnes der indtægter i projektperioden under temaet forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne, jf. 12, modregnes summen af indtægterne i de samlede tilskudsberettigede projektudgifter. Kapitel 11 Ændring af projektet og indtræden i tilsagn 20. Ændring af et projekt kan godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på betingelse af, at ændringen efter ministeriets vurdering er i overensstemmelse med projektets formål, og at ændringen indstilles efter at være godkendt af den lokale aktionsgruppes bestyrelse. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, inden ændringen iværksættes. Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan nedsættes i forbindelse med væsentlige ændringer i projektets aktiviteter eller budget. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer af projektet. 21. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge 3 kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser i henhold til tilsagnet. Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et særligt skema, der findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Kapitel 12 Udbetaling af tilskud 22. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes senest to måneder efter projektets afslutning til den lokale aktionsgruppe. Ved ansøgning om udbetaling skal anvendes et særligt udbetalingsskema, der findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside eller fås ved henvendelse til den lokale aktionsgruppe. 6

7 Stk. 2. Ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1, skal vedlægges udgiftsbilag udstedt i tilsagnshavers navn på alle udgifter samt dokumentation for betaling dateret og specificeret således, at udgiften kan henføres til en tilskudsberettiget og nødvendig udgift. Herudover skal ansøgningen om udbetaling af tilskud vedlægges tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter udarbejdet på et særligt skema samt en afsluttende projektrapport udarbejdet på et særligt skema. Begge skemaer findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Stk. 3. Den lokale aktionsgruppe afsyner projektet, hvis projektet har et tilsagn på kr. og derover, jf. 25, stk. 3, og indsender herefter sin indstilling om udbetaling af tilskud til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedlagt den lokale aktionsgruppes afsyningsrapport, ansøgers ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1, og den i stk. 2 nævnte dokumentation. Den lokale aktionsgruppe sender det samlede ansøgningsmateriale til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, således at det er ministeriet i hænde senest tre måneder efter projektets afslutning, dog senest den 1. juli 2022,. Stk. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter begrundet ansøgning herom fra tilsagnshaver eller den lokale aktionsgruppe meddele dispensation fra fristen for indsendelse af ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1 og 3. Stk. 5. For projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til etablering af nye arbejdspladser eller etablering af attraktive levevilkår i programperioden , skal ansøgningen om udbetaling af tilskud indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 6. Hvis tilsagnshaver har indgået aftale om mellemfinansiering med tredje part, skal dokumentation for, at tilsagnshaver har overført et udbetalt tilskud til den mellemfinansierende part, være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest tre uger efter, tilskuddet er udbetalt. Tilsagnshavers betalingsdokumentation skal omfatte et beløb, der svarer til det beløb, som tredje part kan dokumentere at have betalt på tilsagnshavers vegne. 23. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto. Kapitel 13 Underretningspligt 24. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive en erklæring til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes. Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter 26. Kapitel 14 Kontrol 25. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. Stk. 3. Den lokale aktionsgruppe afsyner projekter med tilsagn på kr. og derover. Stk. 4. Tilsagnshaver og den lokale aktionsgruppe bistår efter behov Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med kontrollen. Stk. 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang. 7

8 Kapitel 15 Bortfald af tilsagn og nedsættelse eller tilbagebetaling af tilskud 26. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis 1) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, 2) tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, 4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter, eller 5) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter 24. Stk. 2. I de i stk. 1, nævnte tilfælde træffer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. 27. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis styrelsen vurderer, at reglerne i EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Nedsættelse af tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed. Kapitel 16 Klageadgang 28. Den lokale aktionsgruppes afgørelser om at indstille eller ikke indstille ansøgninger til tilsagn om tilskud kan i medfør af denne bekendtgørelse påklages til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, for så vidt angår retlige spørgsmål. Stk. 2. Klagen skal indgives til den lokale aktionsgruppe, som har truffet afgørelsen, og være den lokale aktionsgruppe i hænde senest fire uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører. 29. Afgørelser truffet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, for så vidt angår retlige spørgsmål. Stk. 2. Klagen skal indgives til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Klagen skal være ministeriet i hænde senest fire uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører. Stk. 3. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage. Kapitel 17 Straffebestemmelser 30. Efter 12 i Lov om Landdistriktsfonden straffes med bøde den, der 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, 2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, 3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, 4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, 5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter 9, stk. 1, eller 8

9 6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter 9, stk. 2. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 18 Ikrafttrædelse 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne med senere ændringer ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn givet i medfør heraf, og for behandlingen af ansøgninger, der er modtaget i den lokale aktionsgruppe inden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, og for klager over afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 309 af 29. marts Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 310 af 29. marts 2012 om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne med senere ændringer ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn givet i medfør heraf, og for behandlingen af ansøgninger, der er modtaget i den lokale aktionsgruppe inden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, og for klager over afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 310 af 29. marts Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 17. december 2014 CARSTEN HANSEN / Christian Lützen 9

10 Bilag 1 Oversigt over områder hvor der er etableret en lokal aktionsgruppe 10

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere