Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013"

Transkript

1 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: F Ref.: Anne van Gellekom Dato: Tilsagn om tilskud til forundersøgelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaureringsprojekt Faunapasasge i Ringsted Å ved Høm Mølle Naturstyrelsen har indstillet ansøgningen til tilsagn om tilskud jf. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering 4. NaturErhvervstyrelsen har efter Naturstyrelsens indstilling behandlet kommunens ansøgning, modtaget den 29. april Ansøgningen omhandler tilskud til forundersøgelser af kommunalt projekt vedrørende vandløbsrestaurering i henhold til bekendtgørelse nr af 29. oktober 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Afgørelsen NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilskud til forundersøgelsen, som beskrevet i nærværende tilsagn, under punktet Projektbeskrivelse. Tilskuddet tildeles under forudsætning af, at kommunen overholder betingelserne beskrevet i bekendtgørelsen, se bilag 1, og budgetposterne, der fremgår af bilag 2. Tilskuddet Kommunen får tilsagn om tilskud til projektet på ,00 kr. Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Projektbeskrivelse Projektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til gennemførelse af et projekt om etablering af faunapassage. Projektet består af en forundersøgelse, der omfatter én indsats. Det ansøgte projekt har til formål at belyse de anlægstekniske muligheder, konsekvenser, afværgeforanstaltninger og lodsejerholdninger samt belyse de relevante kriterier og prioriteringskriterier. Projektperiode Projektperioden løber fra den til den Det er vigtigt, at projektet afsluttes inden for projektperioden, da der kun ydes tilskud til godkendte projektudgifter, som er afholdt i projektperioden, eller fra datoen af igangsætningstilladelsen. Krav til information og skiltning Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer, som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve og websider, at projektet har fået tilskud fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. EU og Ministeriets logoer skal anvendes ved offentliggørelse. Reglerne for skiltning findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside:

2 2 Disse særlige betingelser skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales: Konsulentydelser: Kommunen skal sammen med udbetalingsanmodningerne sende fakturaer på konsulentydelser. Fakturaen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at NaturErhvervstyrelsen kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer og timepris skal fremgå af fakturaen, og eventuelle rejseudgifter og udlæg betalt af konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris. Medarbejder der arbejder i projektet: Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem medarbejderen kommunen for medarbejdere, der er ansat i projektet. Angiv timeløn, arbejdsopgaver og ansættelsesperiode. Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte. Husk at angive arbejdsopgaver, timepris og antal timer. Der skal også foreligge dokumentation for det faktiske timetal (timeregnskab) og lønsedler. Udbud: Dit projekt kan være omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler. Læs derfor allerede nu, om reglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Læs mere under Generelle betingelser (punkt 6) i Bilag 1 til dette tilsagn. Klagevejledning Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, kommunen modtog vores afgørelse. Klagen skal til: Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervstyrelsen Pionér Alle Tønder Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. Vi sender herefter din klage sammen med vores kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. Med venlig hilsen Anne van Gellekom Center for Projekttilskud Tlf

3 3 Vedlagt som bilag Bilag 1: Generelle betingelser for tilsagnet og for udbetaling af tilskud Bilag 2: Godkendt budget over tilskudsberettigede omkostninger Følgende skal bruges i forbindelse med udbetaling af tilskud. Udbetalingsvejledning Skema til omkostningsopgørelse Skema til bilagsoversigt Slutrapport Se dem på vores hjemmeside:

4 4 BILAG 1 Generelle betingelser Retsgrundlaget for tilsagnet om tilskud er Bekendtgørelse nr af og om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Bekendtgørelse nr af og om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering. Følgende generelle betingelser er gældende for tilsagnet om tilskud: Kommunens pligter ved modtagelse af tilsagn 1. Kommunen er tilsagnshaver, så det er kommunen, der skal gennemføre projektet. 2. Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, som står i tilsagnet i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse og det godkendte budget. 3. Alle udgifter skal afholdes inden for projektperioden. Udgifterne skal betales af kommunen inden anmodning om udbetaling. Både udgifter og betaling af disse skal dokumenteres ved anmodning om udbetaling. 4. Alle fakturaer skal udstedes til kommunen, ikke fx samarbejdspartnere, andre kommuner eller andre. 5. Alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder skal være indhentet senest ved anmodning om udbetaling. 6. Hvis projektet er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal det kunne dokumenteres, at reglerne er opfyldte, ved anmodning om udbetaling. Hvis ikke udbudsregler er overholdt, vil tilskud blive nedsat. Nedsættelsen af den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for den Europæiske Fiskerifond. Udbudsmaterialet skal gemmes, herunder de tilbud, kommunen ikke har valgt at bruge. NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Al dokumentation, herunder også de ikke accepterede tilbud, skal opbevares, efter projektet er afsluttet indtil 31. december Oplysninger om udbudsreglerne kan findes hos Konkurrence og Forbrugerstyrelsen på følgende hjemmeside: 7. Udgifter til eksterne leverandører skal være baseret på indhentede tilbud eller åbne tilbud. 8. Krav om særskilt regnskabssystem. De projektrelaterede udgifter og indtægter skal enten bogføres med en særlig kode i kommunens regnskabssystem eller på særskilt konti i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne konto. 9. Anmodning om udbetaling skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, så den er modtaget senest 3 måneder efter projektperiodens udløb.

5 5 Kommunens pligter ved ændring af projektet 10. Kommunen skal ansøge om ændringer senest 2 måneder før projektperiodens udløb. 11. Der må ikke sættes ændringer i projektet i gang, før ændringerne er godkendt af NaturErhvervstyrelsen. 12. Forlængelse af projektperioden kan kun ske i særlig tilfælde. I de tilfælde hvor projektperioden er fastsat til 6 måneder, kan fristen forlænges med op til 3 måneder. 13. Hvis en ny tilsagnshaver vil indtræde i kommunens rettigheder og pligter, som beskrevet i tilsagnet, skal der søges om overdragelse af projektet. Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver selvstændigt ville kunne få tilsagn efter ordningen. Kommunens pligter ved anmodning om udbetaling 14. Kommunen skal senest 3 måneder efter projektets afslutningsdato, indsende slutudbetaling og slutrapport for projektet til NaturErhvervstyrelsens godkendelse. 15. Anmodningen skal være vedlagt en udtalelse fra Naturstyrelsen, om at forundersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med tilsagnets indhold. 16. Slutrapporten skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, og projektets beregnede effekt. 17. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af kommunens opgørelse over tilskudsberettigede projektudgifter, som kommunen har afholdt indenfor projektperioden. 18. Når der anmodes om udbetaling af tilskud, skal der benyttes et særligt skema, som fås via Udbetalingsanmodningen skal vedlægges en bilagsoversigt med angivelse af bl.a. udgiftens art, beløbsstørrelse, og betalingsdato i overensstemmelse med kontoudskrift/betalingstransaktioner. Skema til bilagsoversigt fås via 19. Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Hvis der medtages udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb overstiger det beløb, kommunen er berettiget til, med 3 % eller mere, risikerer kommunen yderligere en sanktion. Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, der anmodes om, og det beløb, kommunen er berettiget til. Dette kaldes 3 % - reglen. Kommunens pligter efter projektets afslutning 20. Investeringer, hvortil der er ydet tilskud skal opretholdes i en periode på mindst fem år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. 21. Originalt ansøgningsmateriale, tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de støtteberettigede udgifter samt alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet skal opbevares. Materialet skal opbevares indtil den 31. december Kommunen skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

6 6 Øvrige generelle vilkår 23. Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne kan også blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Endelig vil oplysningerne blive videregivet til SKAT og EU-Kommissionen, herunder revisionsorganer. 24. NaturErhvervstyrelsen offentliggør, bl.a. i form af nyheder, information om projekter, som opnår tilskud gennem NaturErhvervstyrelsens tilskudsordninger. Projektrapporter, afrapporteringer mv. eller dele heraf vil eventuelt blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 25. Tilsagnet kan bortfalde hvis, betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, tilsagnshaver giver urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Tilsagnet bortfalder ligeledes hvis projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, herunder hvis væsentlige dele af projektet bortfalder, hvis tilsagnsholder tilsidesætter sine pligter efter fiskeriudviklingslovens 11 stk. 2 eller ikke overholder sin underretningspligt efter bekendtgørelsens 22 og 23.

7 BILAG 2 Budget NaturErhvervstyrelsen har godkendt følgende budget over tilskudsberettigede udgifter til projektet j.nr F , Faunapasasge i Ringsted Å ved Høm Mølle. Aktiviteter Tekst Ansøgt Tilsagn Udgifter til løn til Kommunens personale i alt Konsulentbistand 1: (120 timer á 775 kr.) 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. Udgifter til konsulentbistand i alt ,00 kr ,00 kr. Udgifter i alt ,00 kr ,00 kr. Der kan ydes et tilskud på maksimalt kr ,00. Bemærk, at der kun kan udbetales til ovenstående budgetposter, herunder kun de angivne timesatser og timeantal. Ved anmodning om udbetaling skal der være overensstemmelse mellem ovenstående budget og anmodning om udbetaling. Alle udgifter skal dokumenteres ved fakturaer og betalingsdokumentation. Ændres budgettet, herunder lønudgifterne (timer og satser), skal der søges om ændringer af tilsagn efter punkt 8-11 i bilag 1. Der gøres opmærksom på, at løn til tilsagnshavers egne ansatte beregnes som årsløn delt med et årsværk. Et årsværk er 1648 timer. Lønnen skal dokumenteres ved udbetalingen ved timesedler, udtræk fra tids registreringssystemer samt lønsedler. Særligt om konsulentydelser Der gøres opmærksom på at, antal timer og timesats skal fremgå af faktura. Eventuelle tillæg til rejseudgifter, repræsentation, mv. skal være indeholdt i konsulentens timepris.

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere