UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 1)"

Transkript

1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i Lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser: Anvendelse 1. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder med det formål at forbedre vandmiljøet ved en reduktion af kvælstofbelastningen. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder på arealer klassificeret som egnede og potentielt egnede på udpegningskortet for minivådområder til fjernelse af kvælstof. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen offentliggør disse arealer i IMK. Stk. 2. Landbrugs og Fiskeristyrelsen kan til ansøgere, der har opnået tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder jf. stk.1, give tilsagn om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet. Kompensationen ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 3. Tilsagn om tilskud kan gives til alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer. Definitioner 1 I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning nr. 2005/1698/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.

2 4. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Drænopland: Areal der afvander til minivådområdet. 2) Egnede områder: Arealer klassificeret som egnede arealer på udpegningskortet for minivådområder til fjernelse af kvælstof. 3) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, der tilgås via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 4) ID 15-oplande: Geografisk opdeling af landet i topografiske oplande med en størrelse på ca ha. 5) N-effekten: Kg kvælstof (N) pr. ha, som er fastsat af Aarhus Universitet, og findes i Tast- Selv-service når ansøgningsperioden åbner. 6) Minivådområde: Anlæg bestående af et sedimentationsbassin efterfulgt at et vådområde opbygget skiftevis af dybe og lavvandede vegetationszoner. 7) Oplandskonsulent: Konsulent ansat af SEGES. 8) Potentielt egnede områder: Arealer klassificeret som potentielt egnede arealer på udpegningskortet for minivådområder til fjernelse af kvælstof. 9) Projektareal: Minivådområdet bestående af et vådområde og et sedimentationsbassin med et omkringliggende areal. 10) Projekt: Projektarealet med tilhørende drænopland. 11) Rimelige priser: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen. 12) Sedimentationsbassin: Bassin i minivådområdet som drænvandet ledes igennem før det ledes igennem vådområdet og hvis primære funktion er, at tilbageholde sediment, herunder partikelbundet fosfor. 13) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via Landbrugsog Fiskeristyrelsens hjemmeside. 14) Udpegningskort for minivådområder: Det kort, der er gældende for den pågældende ansøgningsperiode for ansøgning om tilsagn om tilskud, og som viser hvor der er et kvælstofreducerende indsatsbehov og effekt. Udpegningskortet for minivådområder offentliggøres på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside senest ved begyndelsen af den nævnte ansøgningsperiode. Administration Obligatorisk digital kommunikation 5. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer, projektoverdragelser og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal indsendes via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service. Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via . Ansøgning om tilsagn om tilskud

3 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service. Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder, jf. 2, stk. 1, skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i perioden fra den 1. februar til den 3. april I forbindelse med ansøgning, jf. 2, stk. 1, skal ansøger tilkendegive om ansøger ønsker at søge om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet. Stk. 3. Ansøgninger om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af et minivådområde, jf. 2, stk. 2, kan indgives senest en måned efter, at der er opnået tilsagn om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af et konstrueret minivådområde, jf. 2, stk. 1. Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende: 1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet. 2) Præcist afgrænsede indtegninger af projektarealet, minivådområdet og drænoplandet i IMK. 3) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over kr., til dokumentation for rimelige priser. 4) De minimis erklæring, hvis tilsagn er givet efter 2, stk. 2, jf. 2 stk. 2, 2. punktum. Stk. 5. For ansøgninger om et minivådområde med tilhørende drænopland i områder, hvor 50% eller derover af drænoplandet er klassificeret som potentielt egnet på udpegningskortet, erklærer oplandskonsulenten med sin underskrift på ansøgningen desuden, at dræn er vandførende i sommermånederne, og at drænvandet indeholder kvælstof både sommer, efterår og vinter. Stk. 6. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 4, nr. 3, hvis der kun findes en leverandør. Ansøgers dokumentation for, at der kun findes en leverandør, skal fremgå af ansøgningen. Stk. 7. Der skal indgives en ansøgning for hvert projekt, der ønskes tilsagn om tilskud til, jf. 2, stk. 1. Stk. 8. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, kan projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko. Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen 7. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis 1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. 6, stk. 4, ikke er afgivet, 2) ansøgningen ikke er underskrevet af en oplandskonsulent, jf. 6, stk. 5, 3) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, 4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. 11 eller 12. Afgørelse på baggrund af prioriteringen 8. Inden for hver af de bevillingsmæssige rammer, jf. stk. 2, træffer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilsagn på grundlag af en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 3-6.

4 Stk. 2. Til ansøgninger om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder, jf. 2, stk. 1, er den bevillingsmæssige ramme 50 mio. kr. Til ansøgninger om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområder, jf. 2, stk. 2, er den bevillingsmæssige ramme [xx] kr. Stk. 3. Ved prioriteringen af ansøgningerne lægger Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vægt på omkostningseffektiviteten, som udregnes på baggrund af N-effekten (Kg N pr. ha) for det pågældende minivådområde og det ansøgte beløb. Hvis det i en ansøgning efter 2, stk. 1, er tilkendegivet, at der ønskes tilsagn om tilskud til kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, jf. 2, stk. 2, inddrager Landbrugs- og Fiskeristyrelsen også dette beløb i beregningen af omkostningseffektivitet. Udregningen resulterer i en pointscore, som anvendes til prioriteringen jf. bilag 2. Stk. 4. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag til et eller flere af de ansøgte projekter om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder, jf. stk. 2, første punktum, gives der afslag til dem, der opnår lavest pointscore. Stk. 5. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag til ansøgning om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, jf. stk. 2, andet punktum, gives der afslag til de minivådområder, der opnår lavest pointscore. Stk. 6.. Ved pointlighed mellem to eller flere projekter om tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder, jf. 2, stk. 1, prioriteres projekter med større projektarealer over projekter med mindre projektarealer. Kriterier og forpligtelser Kriterier for støtteberettigelse 9. Tilsagn om tilskud er betinget af, at 1) projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud, 2) tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres, 3) tilsagnshaver ejer investeringerne i projektet, 4) projektet gennemføres på tilsagnshavers eget eller forpagtede areal, 5) tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om slutudbetaling indsendes, 6) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol, 7) tilsagnshaver indsender en underskrevet erklæring om al øvrig de minimis-støtte, som tilsagnshaver har modtaget efter Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 eller andre de minimis forordninger, som denne måtte have modtaget i løbet af det pågældende regnskabsår samt de foregående to regnskabsår, 8) tilsagnshaver sikrer, at projektet i opretholdelsesperioden, jf. 10, nr. 6), til stadighed opfylder de krav, som fremgår af bilag 1,

5 9) tilsagnshaver sikrer, at hoveddrænet fra drænoplandet afvander til minivådområdet og at der ikke eksisterer øvrige drænudløb fra drænoplandet, 10) minimum 80% af drænoplandet har været i omdrift i et år forud for ansøgning om tilsagn om tilskud. Forpligtelser 10. Tilsagnshaver er forpligtet til, at 1) gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder med det i tilsagnet anførte antal hektar, antal investeringer, type investeringer og placering af minivådområdet, 2) give universitetsforskere, jf. de til enhver tid gældende myndighedsaftaler mellem Miljø- og Fødevareministeriet og universiteterne, adgang til uden vederlag at foretage målinger i minivådområdet i hele tilsagnsperioden, 3) sikre adgang til fods rundt om hele minivådområdet, 4) sørge for, at en oplandskonsulent eller et firma autoriseret til tilsyn med anlægsprojekter mindst to gange i løbet af anlægsperioden, inden der tilføres vand, og senest når minivådområdet er udgravet, udfører tilsyn med anlægsprojektet for at sikre, at minivådområdet er udført efter forskrifterne i bilag 1, 5) indsende en erklæring fra en oplandskonsulent, eller et firma autoriseret til tilsyn med anlægsprojekter, jf. nr. 4), 6) sørge for, at projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektarealet i 10 år fra datoen for slutudbetaling, herunder sikre, at minivådområdet vedligeholdes, så det til stadighed reducerer kvælstofbelastningen i projektet, 7) informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014, 8) afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen, hvor Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har modtaget ansøgning om tilsagn om tilskud til minivådområder, jf. dog 14, 9) sende udbetalingsanmodning, rettidigt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, jf. 16, stk. 3, 10) holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud, 11) holde dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af loven, 12) opbevare alt materiale til brug for dokumentation af, at Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte er overholdt, i 10 år fra den dato, hvor tilskuddet blev modtaget, hvis tilskuddet gives som de minimis-støtte, jf. 2, stk. 2, 13) have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet, 14) afgive de oplysninger, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen beder om i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan bede om oplysninger, som er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013 af den 17. december 2013.

6 Tilskudsberettigede udgifter 11. De tilskudsberettigede udgifter, jf. 2, stk. 1, kan omfatte følgende: 1) Anlægsudgifter. 2) Udgifter til køb af materialer. 3) Udgifter til eksterne konsulenter dog højes 10 pct. af de øvrige tilskudsberettigede udgifter og til en timepris på maksimalt kr. Alle konsulentens udgifter i projektet skal være indeholdt i timeprisen. 4) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 3. 5) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet. Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet. Stk. 3. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres. Stk. 4. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de i stk.1, anførte som tilskudsberettigede, forudsat at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet. Stk. 5. For tilsagn omfattet af 2, stk. 2, udgør tilskuddet et engangsbeløb svarende til projektarealets størrelse, dog maksimalt 1,3 gange minivådområdets størrelse. Ikke tilskudsberettigede udgifter 12. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende: 1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. 2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed. 3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel. 4) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel. 5) Udgifter til reparation af udstyr. 6) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/ ) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/ ) Advokat- og revisionsomkostninger. 9) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013, 10) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. 11) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøgning om tilsagn om tilskud er indsendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

7 12) Udgifter til simple genanskaffelser. 13) Almindelige driftsomkostninger. 14) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet. 15) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver. 16) Udgifter til eget arbejde. 17) Udgifter til forskning og teknologisk udvikling. Beregning af tilskud 13. Til ansøgninger omfattet af 2, stk. 1, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, jf. 11. Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan ikke gives til projekter vedrørende minivådområder, hvor projektarealet ligger på et areal, som er omfattet af tilsagn om tilskud til en arealbaseret tilskudsordning for miljøvenligt landbrug, miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk landbrug under et af landdistriktsprogrammerne, eller som er omfattet af en servitut om vådområder eller lavbundsprojekt. Stk. 3. Ansøgere, der søger om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. 2, stk. 2, kan over en periode på 3 regnskabsår maksimalt modtage EUR i de minimis-støtte efter Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn 14. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, inden ændringen må sættes i gang. Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt. Stk. 4. Anmodning om ændring af et projekt kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge 3, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Udbetaling af tilskud

8 16. Udbetaling af tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder, jf. 2, stk. 1, sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, som er faktureret til og betalt af tilsagnshaver. Anmodning om udbetaling af tilskud skal vedlægges følgende: 1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet. 2) Alle udgiftsbilag, herunder faktura udstedt til tilsagnshaver og betalingsdokumentation. 3) Eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer til projektet fra offentlige myndigheder. 4) En erklæring udfærdiget af en oplandskonsulent eller et rådgivende ingeniørfirma, jf. 10, nr. 4 og nr. 5. 5) En slutrapport, der skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Udbetaling af tilskud kan ske i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte anmodning om rateudbetaling skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb. Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Stk. 4. Inden slutudbetaling kan ske, er det en betingelse, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har godkendt slutrapporten. Stk. 5. Alle udgifter skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3. Stk. 6. Tilskud efter 2, stk. 2 udbetales samtidig med slutudbetalingen, jf. stk Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto. Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 18. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis 1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovbekendtgørelsens 8 eller 9, stk. 2, 3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog 19, eller 4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i 9 ikke er opfyldt. Stk. 2. Hvis der træffes afgørelse om tilbagebetaling af tilskud efter stk. 1, jf. 2, stk. 1, vil tilskud i form af kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. 2, stk. 2, samtidig blive krævet tilbagebetalt. Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

9 19. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. 10, jf. dog Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vurdering forsat lever op til ordningens formål og er prioriteret jf. 8, da tilsagnet ellers bortfalder. Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, jf. stk. 1, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen samtidig efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af tilskud i form af kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. 2, stk Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. 10, nr. 8: 1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse. 2) kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse. 3) kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse. 4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn. 21. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. 16, stk.3, til og med den 20. kalenderdag. Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn. 22. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. 20 og 21, sanktioneres alene efter Såfremt hele projektet, eller dele af projektet, jf. 2, stk. 1, er omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, og disse regler ikke er overholdt, træffer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud. 24. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der konstateres manglende overholdelse af skiltning, jf. 11, stk. 1, nr. 3, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli Beløbet, der nedsættes med, udgør 1. pct., dog maksimalt kr., af det tilskudsberettigede beløb. 25. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis bestemmelserne i 10, nr. 10, 11 eller 12 ikke overholdes: 1) Ved første fysiske kontrol, hvor der konstateres manglende bilag, kræves tilbagebetaling af tilskud svarende til den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for. 2) Ved en efterfølgende fysisk kontrol, som udføres efter en kontrol, hvor der ikke blev konstateret mangler, hvor der konstateres manglende bilag, kræves tilbagebetaling af tilskud svarende til halvdelen af den procentdel af tilskudsgrundlaget, som der mangler bilag eller anden dokumentation for.

10 26. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis 10, nr. 13, ikke er overholdt. 27. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes, jf. 10, nr. 6. Der anvendes følgende procentsatser: 1) Hvis projektet er opretholdt i 0-18 måneder kræves 80 pct. af tilskuddet tilbagebetalt. 2) Hvis projektet er opretholdt i måneder kræves 40 pct. af tilskuddet tilbagebetalt 3) Hvis projektet er opretholdt i måneder kræves 20 pct. af tilskuddet tilbagebetalt 28. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis oplysningspligten i artikel 71 i forordning nr. 1305/2013 af den 17.december 2013, ikke er overholdt, og kræver tilskuddet tilbagebetalt. Kontrol 29. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol, samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud. Ikrafttræden 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, den dd.mm.åååå. Underskrift / Underskrift

11 Bilag 1 Krav til udformning af minivådområdet Dele af minivådområdet Sedimentationsbassin og vådområdet Krav til udformning Minivådområdet skal bestå af et sedimentationsbassin efterfulgt af et vådområde, opbygget sekventielt af dybe og lavvandede zoner. Sedimentationsbassinet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,8 m og 1 m. De dybe zoner i vådområdet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,9 m og 1 m. De lavvandede zoner i vådområdet skal etableres med en vanddybde på 0,3 m. De lavvandede zoner i vådområdet skal være beplantet med vådbundsvegetation Vådområdet skal etableres i et længde:bredde forhold på mellem 3:1 til 5:1. Vådområdet skal etableres med en langstrakt rektangulær form, der fremmer en ensrettet strømning og minimerer ikke-strømningsaktive zoner. Minivådområdets bund Brinkerne (volden og den skrånende kant på sedimentationsbassinet og vådområdet ned mod vandoverfladen) Beplantning i vådområdet Indløb til sedimentationsbassinet fra drænoplandet Minivådområdets bund skal være vandtæt. Brinkerne skal udformes med en maksimal hældning på 30 grader. Brinkerne skal være beplantede med græs for at holde på jorden. Op til halvdelen af frøblandingen kan bestå af blomsterne urter, som er bi- og bestøvervenlige. Plantetætheden i vådområdets lavvandede zoner skal være mellem 9-10 planter pr. m 2. Der må ikke plantes almindelig vandpest (Elodea canadensis) og smalbladet vandpest (Elodea nuttallii). Faldhøjden på drænindløbet skal etableres så der ikke stuves vand bagud i drænsystemet.

12 Udløb fra vådområdet Minivådområdet størrelse Størrelsesforhold mellem minivådområde og drænopland Overgangen mellem sedimentationsbassin og vådområde skal etableres som enten overrisling af en beplantet bræmme eller ved rørføring via ét eller flere rør. Diameteren på drænudløbet fra vådområdet skal være samme dimension eller større end det samlede indløb til minivådområdet. Vandet fra vådområdets drænudløb ledes fritløbende over en iltningstrappe bestående af sten. Minivådområdet skal minimum være 0,3 ha med et tilhørende drænopland på minimum 30 ha. Minivådområdet dimensioneres i forhold til minivådområdets drænopland inden for rammerne af forholdet 1:100 til 1,5:100.

13 Bilag 2 Prioriteringsmodel for etablering af minivådområder Projekterne prioriteres efter omkostningseffektivitet. Ved prioritering af projekterne lægges derfor vægt på følgende: 1. Projektets N-effekt 2. Projektets omkostninger Ansøgerne vil blive prioriteret på baggrund af en pointscore, som er et udtryk for omkostningseffektiviteten. Projekter med lave omkostninger pr. kg N prioriteres forud for projekter med højere omkostninger pr. kg N. I tilfælde af pointlighed vil det være størrelsen, der prioriteres efter. Point tildeles med udgangspunkt i beregningen nedenfor. Point = Total N effekt af minivådområde (kg N) Omkostninger Den totale N-effekt er den effekt i Kg N, det pågældende minivådområde leverer. Effekten er beregnet på ID 15 oplandsniveau og er fastsat af Aarhus Universitet. Omkostningerne er det beløb, der er ansøgt om i henhold til det billigste af to tilbud indsendt med ansøgningen.

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1) BEK nr 519 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1 Formål og anvendelse

Kapitel 1 Formål og anvendelse UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1) BEK nr 526 af 24/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8156-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden

Læs mere

Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder

Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder 13. december 2017 Julie Rose Bang, EU & Erhverv Agnete Suhr, Kunder & Kommunikation Landbrugsstyrelsens guide til entreprenører Om minivådområdeordningen

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i Lov

Læs mere

Udkast til Ekstern høring

Udkast til Ekstern høring Udkast til Ekstern høring Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 1 I medfør af 1, stk. 1-5, 1 a, stk. 1-4, 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1) BEK nr 518 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8160-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme 1)

Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme 1) BEK nr 1210 af 27/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86197-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) BEK nr 195 af 24/02/2017 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8152-000020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer BEK nr 893 af 17/07/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-32640-000012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) BEK nr 392 af 28/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-86195-000004 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

BEK nr 953 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar Tilsagn om tilskud kan søges af alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer.

BEK nr 953 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar Tilsagn om tilskud kan søges af alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer. BEK nr 953 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr.17-23310-000002

Læs mere

Huskeliste vedr. ansøgning, etablering og udbetaling til minivådområder

Huskeliste vedr. ansøgning, etablering og udbetaling til minivådområder Huskeliste vedr. ansøgning, etablering og udbetaling til minivådområder Februar 218 8-2 Vi har lavet en huskeliste over de ting, du som ansøger til minivådområdeordningen skal huske i dit projekt. Læs

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Tilskudsåret 2014 Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1)

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1) BEK nr 926 af 24/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-86191-000005 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 252 af 20/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., Fiskeristyrelsen, j.nr. 19-2500-000002 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL. Kapitel 1 Formål og anvendelse

UDKAST TIL. Kapitel 1 Formål og anvendelse UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer og producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer og producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer og producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 497 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8618-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) BEK nr 1116 af 21/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86194-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren 1) BEK nr 1141 af 20/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugsstyrelsen, j.nr. 17-23335-000123 Senere ændringer

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1)

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1) Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1)

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) Lovtidende A af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde BEK nr 896 af 21/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-860-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1

Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1 Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden,

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf.

Læs mere

Indsatsområde 1 (barmarksprojekt) inkl. alle obligatoriske elementer stipladser á kr./stiplads.

Indsatsområde 1 (barmarksprojekt) inkl. alle obligatoriske elementer stipladser á kr./stiplads. Agri International Holding Aps Hjortevej 2 Mou 9280 Storvorde Journalnummer: 16-0229584 Dato: 27. juni 2017 CVR-nummer: 31577519 fh@aiholding.dk Du får tilskud til dit projekt Projekttitel: Barmarksprojekt

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1 Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer I medfør af, 5, 7, stk., og, stk., i lov nr. 55 af 0. december 006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) og med henvisning

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1)

Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor 1) BEK nr 1006 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8624000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.:15-8157-000027 Dato: 20. januar 2015 BENTHO/KRL Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Hermed sender

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter BEK nr 912 af 06/08/2014 Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-860-000005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4 i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9.

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9. NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 17-12232- 000007 Ref. KBK Den 18. oktober 2017 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og om udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018 NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1224-000002 Ref. KBK Den 3. oktober 2018 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad konto 24.21.02.15 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes følgende efter

Læs mere