FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288"

Transkript

1

2 FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg. nr konto Hjemmeside: hvor ældre rapporter kan læses. Redaktion: Arne Bo Larsen, Flemming H. Nielsen, Peter Lange Medarbejdere ved rapporten: Arne Bo Larsen, Asger Lykkegaard Møldrup, Carsten Høeg, Flemming H. Nielsen, Henning Ettrup, Henrik Stenholt, Inger F. Jensen, Kent Olsen, Morten Jenrich Hansen, Lotte Skjerbæk, Ole Jensen, Peter Lange, Ursula Burmann Foto: Christian A. Jensen, Flemming H. Nielsen, Kent Olsen, Thora Frello, Ursula Burmann Tegninger: Brian Zobbe, Ursula Burmann Trykning: Søe-Knudsen, Stoholm Oplag: 100 stk. Pris: 110 kr. plus forsendelse (140 kr. inkl. forsendelse). Henvendelse til redaktionen: Kan ske til foreningens adresse eller til redaktionen (se adresseliste bagest i rapporten). Forside: Ursula Burmann Foto Thora Frello DOF Østjylland Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Lokalrapporten Fugle i Århus Amt / Østjylland i 40 år... 4 Vejret Indsend dine observationer Vejledning om sjældne fugle Forkortelser Ringmærkningsaktiviteten i 2010 og Artsgennemgang Lommer Lappedykker Stormfugle Årefodede Hejre Storke Ibiser Andefugle Rovfugle Hønsefugle Traner Strandskader Brokfugle Sneppefugle Kjover Måger Terner Alkefugle Duer Ugler Natravne Spætter Lærker Svaler Vipstjerter Silkehaler Drosler Sangere Fluesnappere Mejser Piroler, Tornskader Kragefugle Stære Spurve Finker Værlinge Litteratur Medarbejdere ved rapporten Bidragydere Artsindex

4

5 3 INDLEDNING Dette er den 40. udgave af DOF-Østjylland s lokalrapport. Antallet af indrapporteringer til DOFbasen ligger igen på et højt niveau i Østjylland. Der har været en støt stigende rapportering igennem de senere år. I 2011 er der indberettet lidt over observationer, hvilket dog er 2 procent færre end i I 2011 er der registreret 271 fuglearter i Østjylland. Der foreligger 3 observationer af SU-arter, som er blevet godkendt af SU (DOF s Sjældenhedsudvalg). De 3 er alle fra maj, der vel nok er den måned, hvor sandsynligheden er størst for at træffe en sjældenhed i Østjylland. De 3 fund drejer sig om henholdsvis en trækkende stor skrigeørn i Randers, en returtrækkende steppeørn set over Ebeltofthalvøen samt en syngende bjergløvsanger på Anholt. Anholt står således for én af årets SU-arter i Østjylland. Det store potentiale, som Anholt rummer, understreges af en række andre arter, som ligeledes blev noteret her i F.eks. hvidnæbbet lom, kongeederfugl, aftenfalk, lille kjove, tredækker, rovterne, perleugle, biæder, hærfugl, storpiber, markpiber, høgesanger, lundsanger, hvidbrynet løvsanger, gulirisk og hortulan. Af øvrige observationer fra fastlandet kan fremhæves islom med 3 ex. Med sandsynligvis 5 forskellige sølvhejrer fortsætter denne art fremgangen. 6 sorte storke er ligeledes pænt, heraf 3 på samme lokalitet. Yngleudbredelsen af skestork smitter af i det østlige Jylland med 3 ynglepar i Mariager Fjord, dog på en lille ø, som ligger lige uden for DOF Østjyllands område. For 10. år ses sortbuget knortegås i Stavns Fjord, og rødhovedet and ses med 3 ex. i Egå Engsø. Østjylland fik også andel i de mange steppehøge, der blev set i efteråret i Danmark med 5 fugle. Af fåtallige vadefugle kan nævnes tredækker med 3 ex og damklire, som igen er set ved Norsminde Fjord. En rødrygget svale slog vejen forbi Gjerrild Klint. Efteråret udmærker sig desuden ved hvidbrynet løvsanger med 3 ex, og ikke mindst ved den største invasion af hvidvinget korsnæb i Danmark, som også lod sig mærke i Østjylland, hvor der sås flokke op til 35 ex. Men udover disse blev der gjort masser af spændende iagttagelser i Østjylland i 2011, hvilket der kan læses mere om i årets rapport. De mange observationer er indtastet på DOFbasen. Der skal endnu engang lyde en opfordring til ved indtastning af usædvanlige fund, såsom en sjælden art, et usædvanligt observationstidspunkt, eller et usædvanligt stort antal individer, at der indberettes en beskrivelse i notatfeltet, således at det også fremgår tydeligt, at der ikke er tale om en fejlindtastning. En ny funktion i DOFbasen gør det muligt også at indlæse et foto. Mangelfuld dokumentation og beskrivelse af usædvanlige fund betyder i reglen, at observationerne skal kvalitetssikres i DOFbasens Kvalitetsudvalg, og at de dermed ikke i første omgang kan medtages i lokalrapporten. Her fra redaktionen vil vi gerne sige tak til alle medarbejdere i rapportgruppen, og til dem der har leveret illustrationer og fotos til rapporten, samt selvfølgelig en stor tak til de mange bidragydere. God læselyst! Redaktionen

6 4 LOKALRAPPORTEN FUGLE I ÅRHUS AMT / ØSTJYLLAND I 40 ÅR Lidt historie Den første rapport udkom i Søravnen 1. årg. Nr. 1, 1973 og omfattede efteråret Rapporten med titlen Efterårsrapport 1972 fra Århus Amt var forfattet af Peter Thomsen, Jörn Eskildsen, og Jens Kirkeby og fyldte 5 sider i det første nummer af Søravnen. Der blev omtalt ca. 485 observationer, indsendt af i alt 14 bidragydere. Forud for lokalrapporten i det første nummer af Søravnen, var der gået en række år med mere eller mindre strukturerede duplikerede årsrapporter fra Midtjylland ( ) og Århusegnen (i hvert fald i 1971), suppleret af sammendrag (landsdækkende) i Feltornitologen. En Årsrapport 1970 Midtjylland forfattet af Hans Ulrik Skotte Møller & Kjeld Hansen betegnes som årsrapport nr. 1 fra ornitologiske undersøgelser i Midtjylland og blev fulgt op af i hvert fald yderligere to årgange af samme type. Disse rapporter dækker et ikke nærmere defineret område af Midtjylland, incl. dele af Vejle- Ringkøbing- og Viborg amter og indholdt tillige en del obs fra andre egne af landet (Skagen, Blåvand etc.). Fra samme periode foreligger nogle duplikerede rapporter med titlen Århusegnen, DOF observationsrapport, FO s rapportgruppe sammenstillet af Peter Thomsen. Også disse rapporter indeholder, udover obs fra Århus amt, mængder at iagttagelser fra mange andre egne af landet. Det er uvist, hvornår udgivelsen af disse rapporter er startet. En rivende udvikling Præsentationen i lokalbladet sendt til alle amtets medlemmer førte hurtigt til en forøget interesse for at indsende materiale og allerede få år efter, i 1976, rundede de 1000 obs/år. Bidragyderantallet steg i samme periode til 45! Herefter fulgte en årrække med stagnation eller svag nedgang i mængden af materiale. Hvad årsagen er hertil er uklar muligvis skal årsagen findes i det faktum, at rapporterne en overgang udkom stærkt forsinkede, og man samtidig gik over til duplikerede rapporter (fra 2/76), som kun udsendtes til bidragyderne. De duplikerede rapporter i A4-format fortsatte indtil 1980, hvor den første trykte og hæftede rapport i A5-format så dagens lys. Denne markerede et kraftigt spring fremad, både mht. antal bidragydere (for første gang over 50!), omfanget af materiale samt det at man for første gang omtalte næsten alle arter i lokalrapporten. Hidtil var kun de mere interessante arter blevet omtalt, hovedsageligt fordi materialet om de mere almindelige arter næsten helt manglede eller var meget tyndt. Samtidig sås de første tilløb til en egentlig bearbejdning af materialet, som kom i form af en vurdering af artens status og bestandsvurdering samt oversigt over flere år. Stilen var hermed lagt for rapporten, som vi kender den i dag. Undervejs skete der kun mindre ændringer, såsom overgangen til limet ryg og navneskiftet til det mere informative og mundrette Fugle i Århus Amt I 2000 blev rapporten ændret til B5-format og i 2007 blev der navneskifte igen pga. nedlæggelsen af amterne, oprettelse af regionerne og ikke mindst ændringer af kommunegrænserne. Navnet blev ændret til Fugle i Østjylland og udgivelsen fik et nyt ydre med farvetryk. Der er der ikke siden sket større ændringer i rapportens ydre. Efter at blev introduceret i 2002 er datamængden steget fra ca poster om året til ca poster om året og antallet af observatører der indberetter deres observationer er steget fra 161 til 417 observatører om året. Det skyldtes helt sikkert den meget nemmere adgang til aflevering af data via hjemmesiden.

7 5 Indholdet Til gengæld er der sket ret store ændringer i indholdet. Fra at have nævnt stort set samtlige indsendte iagttagelser fra først i 80 erne, med tobindsværk på næsten 180 sider i 1981 som kulmination, er der siden løbende sket et skift i retning af en langt større bearbejdning af det indsendte materiale. En milepæl var indførelse at faste statistiske oplysninger med totaler, månedsfordelinger m.m. i I 1989 udkom den første rapport som var lavet på Pc er (med Word Perfekt tekstbehandling) men først i løbet af 90 erne gik man over til at sætte hele rapporten inkl. figurer og scannede tegninger på PC. Hermed blev der sat punktum for mange års klippe-klisteren for at få den endelige rapport færdig til tryk. DOFbasen Halvfemsernes store syvmileskridt i lokalrapportarbejdet var uden tvivl indførelse af databasen til brug ved bearbejdning af de nu meget store datamængder. Den første officielle dofbase programmeret i Dbase III plus af Jacob Vestergård & Co. på Fyn, så dagens lys i 1989 og i starten af 90 erne fulgte 2. generation i Paradox udviklet til projekt Fugles Danmark i Med indførelsen af databaserne blev det nu for første gang muligt at bearbejde de kæmpe store datamængder (op imod obs. årligt!) og udtrække data på tværs af tid og sted. I 1997 kom 3. generation af DOFbasen i Kim Billedgårds udgave lavet i Acces til Windows. Denne fungerede upåklageligt. I 2002 åbnede hjemmesiden Fra denne hjemmeside kunne man hente et indtastningsprogram til afløsning af Kim Billedgårds DOFbase og de indtastede data kunne så overføres til den centrale database. Med tiden er det blevet muligt at indtaste online på den centrale DOFbase, så det i løbet af 2012 er blevet fremtidens indtastningsmåde og indtastningsprogrammet er blevet afviklet, da der har vist sig, at det indeholder et sikkerhedsbrist. Lokalafdelingens data Alle data, som er blevet sendt til rapportgruppen siden rapportens start, befinder sig i vores arkiv. Den 4. november 1998 blev det besluttet, at alle arkiverede data skal tastes ind i DOFbasen. En række af rapportgruppens medlemmer begyndte på dette enormt omfattende arbejde, som stadig er i gang. I dag er alle lokalafdelingens data fra 1972 og frem indtastet på DOFbasen, undtagen årgangene samt lidt af Vi har stadig skemaer til indtastning fra 1981, 1982 og Rapporterne fra vil blive indtastet i DOFbasen, hvis der er arbejdskraft til det. Alle rapporterne fra 1972 og frem kan ses på lokalafdelingens hjemmeside. Rapporterne fra indeholder alle indleverede data, medens data i rapporterne fra 1982 og frem er bearbejdede.

8 Arne Bo Larsen Dubbeld Samplonius Flemming H. Nielsen Henning Ettrup Knud Forthoft Marianne Graversen Peter Lange Svend Dybkjær Ursula Burmann 6 Lokalafdelingens indtastning af data 1972 x x 1973 x 1974 x 1975 x 1976 x 1977 x 1978 x 1979 x x 1984 x 1985 x x 1986 x x x x x 1987 x 1988 x 1989 x 1990 x x x x 1991 x 1992 x x 1993 k 1994 x k 1995 x k 1996 x k 1997 k 1998 k 1999 k 2000 k 2001 k 2002 k Grøn: Alle data er i DOFbasen. K: Gamle DOFbasedata er konverteret til ny udgave. X: Indtastning.

9 7 Redaktion og skribenter Indtil i dag har i alt 89 personer deltaget i arbejdet med rapporten igennem årene og flere har været med i mange år. Vi håber naturligvis, at der er mange, som har lyst til at yde en arbejdsindsats i fremtiden, for uden den får vi ikke en bearbejdet oversigt over fuglenes udvikling i Østjylland. Skribenter med mere end 10 års anciennitet i rapportgruppen: 27 år Peter Lange 23 år Henning Ettrup 21 år Arne Bo Larsen 20 år Carsten Høeg 16 år Flemming H. Nielsen 13 år Ursula Burmann 13 år Jørgen S. Christensen 12 år Jørgen T. Lauersen 11 år Niels Aagård 11 år Ole F. Jensen Oversigt over lokalrapporterne i Århus Amt/Østjylland Se tabellen på næste side. Type S = Trykt i Søravnen, D = Duplikeret/fotokopieret rapport, TH = trykt hæftet rapport, TL = Trykt og limet rapport. Antal bidragydere er opgjort ud fra bidragyderlisten i rapporterne. Antal medarbejdere ved rapporterne (mangelfulde oplysninger ved flere af de tidligere rapporter). Sideantal inkl. evt. indledende afsnit (i parentes angives format). Antal observationer indsendt. For er antallet skønnet ud fra sideantal, fra kan antallet ikke opgøres, da ikke alle obs er nævnt i rapporterne, fra 1986 fremgår obs. af databasen (inkl. gengangere) i hele tusinde. Antal fugle der omtales særskilt i rapporten. Fra og med 1986 omtales alle arter.

10 8 Årgang År Type Bidragyderbejderlag Medar- Sider Datagrund- Arter (antal Obs) 1 Efterår 72 S 14 3? 5 (A5) Ca /1 Forår 73 S 22 3? 8 (A5) Ca /2 Efterår 73 S (A5) Ca S (A5) Ca /1 1/75 S (A5) > /2 2/75 S 41 2? 16 (A5)? 124 5/1 1/76 S 43 2? 5/1? 149 5/2 2/76 D 47 2? 11 (A4)? D (A4)? D (A4)? D (A4)? TH Ca (A5)? Alle? TH Ca (A5)? Alle? TH Ca (A5)? TH Ca (A5)? TH Ca (A5)? TH Ca (A5) TH (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL Ca (A5) Alle TL Ca (A5) Alle TL Ca (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle

11 VEJRET 2011 Vejret i Danmark i 2011 var varmt og solrigt med overskud af nedbør. Rekordvarm april og rekordhøj maksimum temperatur i oktober. Tør april og november og anden vådeste sommer. Solrig januar med underskud af nedbør og lidt over normal temperatur. Januar 2011 fik en døgnmiddeltemperatur på 0,3 C i gennemsnit for landet som helhed. Det er lidt over normalen på 0 C beregnet på perioden Februar fik solunderskud, men ellers ret normal. Februar 2011 fik en døgnmiddeltemperatur på -0,1 C i gennemsnit for landet som helhed, hvilket er -0,1 C under normalen beregnet på perioden (normal 0,0 C). Marts varm, tør og solrig. Marts endte med en middeltemperatur på 3,1 C på landsplan, hvilket er 1,0 C over normalen. April rekordvarm, meget solrig og tør. April fik en døgnmiddeltemperatur på rekordvarme 9,9 C i gennemsnit for Danmark som helhed. Det er hele 4,2 C over normalen beregnet på perioden (5,7 C) og så meget som 0,5 C over den tidligere rekord fra april Frost, sommer og sol i maj. Maj endte med en middeltemperatur på 11,4 C på landsplan, hvilket er 0,6 C over normalen. Juni - varm med overskud af nedbør og sol. Juni fik en døgnmiddeltemperatur på 15,1 C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,8 C over normalen beregnet på perioden Syvende vådeste juli med overskud af varme og underskud af sol. Juli fik en døgnmiddeltemperatur på 16,4 C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,8 C over normalen beregnet på perioden , der er 15,6 C. Meget våd og solfattig august med overskud af varme. August fik en døgnmiddeltemperatur på 16,1 C for landet som helhed. Det er 0,4 C over normalen beregnet på perioden Lun og våd september. September fik en døgnmiddeltemperatur på 14,1 C. Det er 1,4 C over klimanormalen beregnet på perioden Varm og meget solrig oktober med underskud af nedbør. Oktober fik en døgnmiddeltemperatur på 9,8 C. Det er 0,7 C over normalen beregnet på perioden Meget tør, mild og grå november. November fik en døgnmiddeltemperatur på 6,7 C. Det er 2 C over normalen beregnet for perioden Varm og våd december. December fik en døgnmiddeltemperatur i gennemsnit på 4,2 C. Det er 2,6 C over normalen beregnet på perioden og den ottendevarmeste december registeret siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i Kilde: Vejrdata er DMI s månedsberetninger på 9

12 10 INDSEND DINE OBSERVATIONER Brug gerne DOFbasen Lokalrapporten udarbejdes fortrinsvis ud fra data indtastet i Dansk Ornitologisk Forenings fugledatabase DOFbasen (www.dofbasen.dk). Alle kan frit tilmelde sig DOFbasen, og observationer kan indtastes direkte på hjemmesiden. Hvilke obs? Alle iagttagelser modtages med glæde, også af de almindelige arter. Men er dette uoverkommeligt, er vi især interesseret i: a) Ynglefund/observationer der tyder på yngel, b) Optællinger af ynglende, rastende eller trækkende fugle, og c) Sæsonens tre første og tre sidste observationer af trækfuglene. Vi modtager også gerne observationer af pattedyr, krybdyr, padder og sommerfugle. Supplerende oplysninger er vigtige Angiv adfærd (rastende, syngende, trækkende osv.). Husk klokkeslet ved trækiagttagelser, sjældne fugle m.m. Notér gerne evt. medobservatører. Husk ved ynglefund at angive antal par (sikresandsynlige) samt om der er tale om reder, udfløjne unger osv. Angiv også hvis antallet er skønnet. Dokumentation og korrektur Ved indtastning af usædvanlige observationer, anmoder vi kraftigt om, at man supplerer med en kort beskrivelse. Den bør indeholde oplysninger om, hvad man så på fuglen, observationsforhold, medobservatører etc. Det er ens eget ansvar, at de indsendte oplysninger er korrekte. Det anbefales derfor, at man læser korrektur på indtastningerne inden indsendelse til DOFbasen/Rapportgruppen. Indsendelsesfrist Observationer skal være indtastet i DOFbasen senest 10. januar. VEJLEDNING OM SJÆLDNE FUGLE Caretakerprojektets artsdel Overvågning af truede og sjældne ynglefugle Siden 1998 har DOF overvåget Danmarks mest sjældne og truede ynglefugle. Indtil projektet i 2008 blev en del af Caretakerprojektet, var det bedre kendt under betegnelsen DATSY. Som en del af Caretakerprojektet løber projektet frem til Her følges udviklingen i bestandene af truede og sjældne ynglefugle i Danmark. På kan du læse, hvilke arter der følges, og hvem der er koordinator for de enkelte arter. Hvis du registrerer en af de sjældne arter på listen, er det vigtigt, at du bringer din iagttagelse videre til artskoordinatoren også selv om du ønsker fundet hemmeligholdt! Kun derved får vi et dækkende billede af de sjældne ynglefugles forekomst og fordeling. Læs som sagt mere på SU Sjældenhedsudvalget Sjældenhedsudvalget er et udvalg under DOF, som foretager en vurdering af observationer af sjældne og nye arter i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) samt af observationer af usædvanlig karakter i øvrigt, inden disse kan offentliggøres. På kan du se listen over arter og racer, der skal bedømmes af udvalget. Lokal SU-liste Som supplement til den nationale SU-liste findes en lokalliste gældende for DOF Østjylland med arter, der ligeledes skal beskrives for SU, før omtale kan finde sted i nærværende rapport: Lille Stormsvale Sydlig Nattergal Rosenstær (1k-fugle) Stellersand Hvidhalset Fluesnapper Fyrremejse Hvidvinget Måge (kun brune fugle) Sandterne

13 11 Vores politik I lokalrapporten bearbejdes SU-arterne efter følgende procedure: Godkendte observationer bringes på deres rette plads i artsgennemgangen med alle oplysninger. Beskrevne, ikke færdigbehandlede observationer bringes uden dato og observatørinitial, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Ubeskrevne fund og forkastede fund nævnes ikke i rapporten. Vi opfordrer kraftigt til, at man straks efter en usædvanlig observation indsender beskrivelse heraf til Dansk Ornitologisk Forening, Sjældenhedsudvalget, Vesterbrogade , 1620 København V. Der er netop indført en ny fremgangsmåde, hvor man via Sjældenhedsudvalgets hjemmeside kan indberette sin SU-beskrivelse. Rapportgruppen står gerne til rådighed med vejledning om beskrivelse o.l. ARTSBEHANDLING I RAPPORTEN Der tilgår Rapportgruppen et meget stort datamateriale. Alt indsendt materiale anvendes ved udarbejdelse af rapporten, men det er den enkelte skribent, der står for prioriteringen af, hvad der er relevant at nævne. De enkelte arter er generelt søgt behandlet efter følgende skabelon (vedr. sjældne fugle, se ovenfor): 1. Overskrift. Dansk og videnskabeligt artsnavn samt euring-nummer. 2. Kommentar til artens forekomst i det forløbne år i forhold til normalen. 3. Yngleforekomst. Ynglepar og syngende fugle samt andre fund som tyder på yngel. 4. Træk-/rasteforekomst opdelt i første/andet halvår eller forår/efterår. Første og sidste forekomster samt større antal rastende og trækkende fugle. Endvidere sommer- eller vinterfund hos arter, der normalt ikke ses i hhv. sommer/-vinterperioden. 5. Tabel. En oversigt over materialet i tabelform: Årstotal (= summen af månedssummerne + evt. udaterede observationer) Gennemsnit for de 10 foregående år Antal indsendere, antal observationer og antal lokaliteter, hvor arten er observeret Total: (22.128) Indsendere: 27 Observationer: 216 Lokaliteter: Månedsfordeling over alle daterede obs (minus oplagte gengangere), samt for udvalgte arter andre former for sammentællinger. Dubletter og stationære fugle Månedsfordelinger og totaler søges udarbejdet gennem frasortering af dobbeltobservationer. Dvs. når flere personer har indsendt obs fra samme lokalitet samme dag, bruges kun den største obs; ved trækobs tages dog hensyn til optællingstidspunktet, hvis dette er oplyst. Ved rasteflokke observeret gentagne gange over en periode sker der også en frasortering, hvis fuglene med overvejende sandsynlighed kan skønnes at være stationære. Denne metode giver ikke de store problemer ved primære trækobs og fåtallige arter, men er vanskeligere ved f.eks. rastende ande- og vadefugle, hvor det kan være svært at afgøre graden af udskiftning i flokkene. Vi håber dog, at en ensartet behandling vil give et tydeligere billede af arternes forekomst og et bedre sammenligningsgrundlag.

14 12 FORKORTELSER Alder pull: Pullus, fra klækning til flyveevne opnås. juv: Juvenil, fra første rigtige fjerdragt til første vinterdragt. imm: Immatur, ikke-ynglende fugl fra første vinterdragt til kønsmodenhed. subad: Subadult, ynglende fugl, der endnu ikke har fuld udfarvet voksendragt. ad: Adult, kønsmoden fugl i fuldstændig voksendragt. 1K, 2K, 3K : Alder i kalenderår. En fugl er i sit 1. kalenderår fra klækning til førstkommende nytår, derefter i 2. kalenderår hele næste år osv. Dragt sdr: Sommerdragt odr: Overgangsdragt vdr: Vinterdragt Adfærd N, Ø, S, V, SV : Trækretning fou: Fouragerende/fødesøgende indtrk: Indtrækkende of: Overflyvende ret: Returtrækkende rst: Rastende sy: Syngende th: Territoriehævdende trk: Trækkende trkf: Trækforsøg yp: Ynglepar Tidsangivelser pri.: Primo, fra 1. til 10. i måneden. med.: Medio, fra 11. til 20. i måneden. ult.: Ultimo, fra 21. til 31. i måneden. Øvrige forkortelser ex: Eksemplar/individ (-er) h: Hørt lok.max (>n): Lokalitetsmaksima, største obs på lokaliteterne (større end det angivne antal n). medd: Meddelt, meddeler obs: Observation rmk: Ringmærket SU: DOF s sjældenhedsudvalg

15 DYR I ØSTJYLLAND 2011 Art Obs Lok Periode Art Obs Lok Periode Pattedyr Dværgflagermus /7 Pindsvin /3-30/12 Muldvarp /7 Padder Alm. Spidsmus /1-21/10 Lille Vandsalamander /3-22/5 Dværgspidsmus /10 Stor Vandsalamander 1 1 9/8 Vandspidsmus /5 Skrubtudse 7 7 9/4-19/4 Hare /1-18/12 Grønbroget Tudse /5 Egern /1-31/12 Strandtudse /5 Mosegris /6 Løvfrø /5 Ræv /1-30/12 Butsnudet Frø 5 5 3/4-18/5 Grævling /1-16/9 Grøn Frø 4 4 6/6-11/6 Husmår /2-10/9 Skovmår 3 3 4/3-6/11 Krybdyr Ilder /1-24/9 Markfirben /6-13/8 Mink /1-3/3 Stålorm /4-27/10 Lækat 3 3 1/6-15/8 Snog /4-2/10 Brud /5 Hugorm /4-20/8 Odder /2-27/10 Mårhund /5-25/5 Spættet Sæl /1-31/12 Gråsæl 8 3 2/1-26/12 Marsvin /2-26/12 Vildsvin /8 Krondyr /2-14/12 Dådyr /1-19/11 Sika /1-19/11 Rådyr /1-31/12 Pattedyr, padder og krybdyr i Østjylland Antal poster i DOFbasen, antal lokaliteter og fundperiode. Tabellen indeholder kun obs fra DOFbasen samt 13 Pattedyr Vandspidsmus er set 31/5 ved Tåstrup Sø (CHJ). 25 Harer 12/5 Anholt (KMN,FSV) er klart største obs i år. Rødmus er set 19/12 Hinnerup (APN). Af de 16 obs af Grævling er de 13 desværre af døde (trafikdræbte) dyr. Mink er set 16/1 1 Grenå Havn (LLH) og 3/3 1 Ørnbjerg Mølle v. Ulstrup Å (JKL) dem kunne vi godt have undværet! Odderen ser heldigvis ud til at være i fremgang, og 4/10 3 Årslev Engsø (LLH,PMM) må have været et fantastisk syn. De to Mårhunde er set 22/5 1 død Kondrup (AS) og 25/5 1 død Hornbæk Enge (HLR) dem kunne vi også godt have undværet! 500 Spættede Sæler 6/2 Anholt (FSV) er største obs i år. Gråsæler er observeret på Anholt (FSV m.fl.) og Kalø Slotshalvø (ABU,PER) - dem vil vi til gengæld gerne have flere af. Største obs af Marsvin bliver 22/4 10 Gjerrild Nordstrand (KO). 158 Krondyr 18/3 Stenvad Hede (BJS) er altså pænt mange. Det er også 43 Dådyr 12/2 Skaføgård (LPJ). Dværgflagermus er set 27/7 Botanisk Have (FBC). Padder Stor Vandsalamander er set 9/8 1 Århus Plantage i Mols Bjerge (AS). Grønbroget Tudse og Strandtudse er set/hørt ved Grønhoved (PLA). Løvfrø er hørt ved Vilhelmsborg Sø, Mårslet (JLY). Krybdyr Mest bemærkelsesværdigt er nok manglen på obs af Skovfirben i år!

16 14 RINGMÆRKNINGSAKTIVITETEN i 2010 og 2011 Da der ikke for 2010 er udarbejdet en liste over ringmærkningsaktiviteten i Østjylland er både 2010 og 2011 behandlet i årets rapport. Oversigten viser, at der i Østjylland og på Anholt har været en meget høj ringmærkningsaktivitet i både 2010 og 2011 med henholdsvis 7550 fugle og 8758 fugle; og som sædvanligt med flest på Anholt (hhv fugle og 5918 fugle, se tabellen). Det fremgår tydeligt af tabellen, at Anholt er en typisk træklokalitet, mens der i det øvrige Østjylland mærkes mere sporadisk og ikke på træklokaliteter. Antallet af mærkede Løvsanger (3211 på Anholt mod 29 i Østjylland) og Fuglekonge (456 på Anholt mod 6 i Østjylland) er et godt eksempel herpå. Af interessante mærkninger må nævnes, at vi i 2011 har fået mærket de første Havørne, fanget den første Sydlige Blåhals i Østjylland, ved Brabrand Sø i efteråret Af det mere kuriøse må nævnes, at Henning Elgaard har fanget ikke mindre end 58 råger i Mursejlerne fra 2010 er specielt interessante, fordi de blev mærket med dataloggere i et forsøg på at klarlægge deres trækforhold. To blev genfanget i 2011 og forsynet med nye loggere, ligesom yderligere 3 fik loggere monteret. Og glæd jer til resultaterne offentliggøres, det er spændende og epokegørende nyt for en art, som vi intet ved om, hvordan dens træk forløber. Anholt udmærker sig ved fangst af Drosselrørsanger og Fuglekongesanger i 2010 og Hvidbrynet Løvsanger begge år. Interessant er også fangsten af 2 Stor Tornskade, 16 Bjergirisk og 5 Snespurv, arter, som der ikke ringmærkes mange af i Danmark. Og så ser det ud til, at der igen heldigvis - er kommet lidt gang i mågemærkningen på øen. Listen er udarbejdet på baggrund af tilsendte oplysninger fra Ringmærkningsafdelingen på Statens Naturhistoriske Museum i København, hvilket der takkes for. Ringmærkning af fugle i Østjylland og på Anholt i 2010 og Ringmærkningen foretages af ringmærkere tilknyttet Østjysk Ringmærkergruppe og Anholt Ringmærkergruppe Østjylland Anholt Østjylland Anholt Nr. Art 1K Andet 1K Andet 1K Andet 1K Andet 2060 Ederfugl Rød Glente Havørn Rørhøg Spurvehøg Musvåge Tårnfalk Grønbenet Rørhøne Vandrikse Skovsneppe Rødben Hvidklire Mudderklire Stormmåge Sildemåge Sølvmåge Svartbag 12 7

17 Østjylland Anholt Østjylland Anholt Nr. Art 1K Andet 1K Andet 1K Andet 1K Andet 6150 Havørn Fjordterne Lomvie Ringdue Tyrkerdue Gøg Stor Hornugle Natugle Mursejler Vendehals Stor Flagspætte Digesvale Landsvale Bysvale Skovpiber Engpiber Bjergvipstjert Hvid Vipstjert Gærdesmutte Jernspurv Rødhals Blåhals, Nordlig Blåhals, Sydlig Nattergal Rødstjert Bynkefugl Stenpikker Solsort Sjagger Sangdrossel Vindrossel Græshoppesanger Sivsanger Kærsanger Rørsanger Drosselrørsanger Gulbug Gærdesanger Tornsanger Havesanger Munk Skovsanger Gransanger Løvsanger Fuglekongesanger Hvidbrynet Løvsanger

18 Østjylland Anholt Østjylland Anholt Nr. Art 1K Andet 1K Andet 1K Andet 1K Andet Fuglekonge Grå Fluesnapper Broget Fluesnapper Skægmejse Halemejse Halemejse, Nordlig Halemejse, Sydlig Sumpmejse Topmejse Sortmejse Blåmejse Musvit Spætmejse Træløber Pungmejse Rødrygget Tornskade Stor Tornskade Skovskade Husskade Allike Råge Gråkrage Stær Gråspurv Skovspurv Bogfike Kvækerfinke Grønirisk Stillits Grønsisken Tornirisk Bjergirisk Gråsisken, Lille* Gråsisken, Stor Korsnæb, Lille Karmindompap Dompap * Dompap, Stor Kærnebider Snespurv Gulspurv Rørspurv I ALT Antal arter *: Omfatter ubestemte og "Lille"

19 Lommer 17 ARTSGENNEMGANG Rødstrubet Lom Gavia stellata Næsten identisk med sidste år, og dermed et ret gennemsnitligt år, som ligger en smule over 10-årsgennemsnittet. Der bemærkes dog en del fugle i juli. Desværre heller ikke i år obs fra Kysing Næs. 1. halvår: Fornæs: 6 obs af 30 fugle, flest 2/1 8 N og 27/2 18 S (begge HLL). Overgårds Dige 6 obs af 10 fugle, flest 20/3 4 N (HLL). Anholt: 3 obs af 7 fugle, flest: 11/5 og 12/5 3 trk (KMN). 1. halvårs sidste fugle ses alle i maj: 12/5 5 of Anholtfærgen (HOF) og 3 trk Anholt (KMN) samt 15/5 2 N Overgårds Dige (HLL). Sommer: Eskeplet 3 obs: 2/6 1 S (LTP), 3/7 6 N (HLL) og 10/7 1 S (HLL). Overgårds Dige 4 obs: 3/7 7 N + 4 S (HLL), 10/7 2 S (HLL), 16/7 1 (LLH) og 24/7 1 S (HLL). Øvrige obs: 16/7 1 Strand v. Ingerslev Å (ASF), 17/7 6 trk Hevring Strand (ASF) og 25/7 2 N Sødringholm Strand (LTP). 2. halvår: Efterårets første fugle ses: 6/8 1 N Overgårds Dige (HLL), 14/8 1 S Sødringholm Strand (LTP) og 21/8 3 Gjerrild Nordstrand (NJU,KEH). Fornæs dominerer som altid med 162 fugle (54 % af halvårets fugle). Flest ses 8/10 16 N (FNI), 12/11 15 S + 1 N (PNN,ASF), 14/11 16 S (LLH,HLL, PMM), 17/11 24 S + 3 N (HLL) og 2/12 8 N + 7 S (HLL). Øvrige obs med mere end 5 fugle: 10/9 4 trk + 1 rst Sødringholm Strand (LTP), 11/9 7 Gjerrild Nordstrand (ASF,JSC), 17/9 12 N Århus Nordhavn (SSL,KO,RDN), 19/9 6 S + 1 N Overgårds Dige (HLL), 23/9 11 S + 5 N Overgårds Dige (HLL), 25/9 7 Gjerrild Nordstrand (NJU) og 12/10 11 NV Århus Østhavn (RDN). Total: 394 (353) Indsendere: 28 Observationer: 100 Lokaliteter: Sortstrubet Lom Gavia arctica Igen et fint år, som ligger pænt over 10-årsgennemsnittet. Anholt er i perioder rigtigt fint dækket, og var der flere observatører på øen, ville årstotalen sikkert være langt højere.

20 18 Lommer, Lappedykkere 1. halvår: Alle obs af mere end én fugl nævnes: 18/3 2 Anholtfærgen (FSV), 7/5 3 trk samt 8/5 3 SØ begge Totten, Anholt (HLa,Mårten Müller), 22/5 2 ad SØ Gjerrild Nordstrand (ASF,KO) og 29/5 1 ad + 2 2K Sangstrup Klint (KEH). De sidste 2 fund udgør også de sidste fugle i 1. halvår. Sommer: 3/7 1 N Overgårds Dige (HLL) og 23/7 1 Anholt (FSV). 2. halvår: Indledes med obs i september: 21/9 5 Gjerrild Nordstrand (NJU), 23/9 1 Overgårds Dige (HLL) og 28/9 2 Gjerrild Nordstrand (NJU). Øvrige obs med mere end 1 fugl: 7/10 2 2K SV Anholt Havn (KO), 9/10 1 ad sdr NØ + 2 2K NØ Anholt (KO), 20/10 5 Totten, Anholt (JPIP,HHN m.fl.), 30/10 4 Gjerrild Nordstrand (NJU) og 29/11 2 Moesgård Strand (KEH). Total: 66 (49) Indsendere: 19 Observationer: 47 Lokaliteter: Islom Gavia immer Skal man finde en Islom i østjyske farvande er lokaliteter omkring Anholt og Nordøstdjursland klart de bedste bud. Således også i år, hvor 3 fugle optræder i oktober måned. Årets obs: 9/10 1 imm vdr N til rast Gjerrild Klint (TEO,HAG), 18/10 1 Anholtfærgen (JPIP, Jens Frimer) og 21/10 1 vdr SØ Gjerrild Klint (PKJ,HKN). Storlom sp. Gavia immer/g. adamsii En enkelt obs blev det til i 2011, og ikke overraskende ses den fra Anholt, som er storlommernes kerneområde i Østjylland. Årets obs: 21/10 1 NØ Anholtfærgen (JPIP,MLU,HHN). Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii fund på samme dag på to forskellige lokaliteter på Anholt kunne det blive til i Forskellig alder på de to fugle afslører, at det helt sikkert er forskellige individer. Årets obs: 16/10 1 imm rst Anholt Havn (TEO,TWJ) og 1 ad sdr NNØ Totten, Anholt (JPIP,MLU). Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis Et af de dårligste resultater for arten i mange år, vi skal helt tilbage til 2002 for at finde lavere totaltal. Der kan dog ikke helt sammenlignes, da kun de sidste to år er opgjort i forhold til lokalitetsmaksima. Selv sammenlignet med sidste år er resultatet dog meget lavt. Dette gælder også antal indsendere, observationer og lokaliteter, måske et resultat af de seneste par hårde vintre? Også ynglemæssigt er resultatet dårligt, idet der kun er meldt 7-13 par fra 6-10 lokaliteter. Kun de sikre angives: 2-3 par Hornbæk Enge (LTP), 1-2 par Søballe Grusgrav (PLA), 1 par Mosekær (PLA), 1 par Kolsbjerg (PLA), 1 par Hinnerup (SMJ) og 1 par Årslev (KEH). Årets største ansamlinger er (lok.max 10): 2/1 13 Lilleøre (MWH), 6/1 10 Studstrup (ToLa,PMM), 18/2 14 Århus Å (KEH), 27/2 og 5/12 15 Norsminde Havn (LG), 5/8 11 Egå Engsø (HLL), 2/9 25 Hornbæk Enge (TBR), 8/10 34 Norsminde Fjord (IZN) og 11/11 12 Lindholm Hoved (BRS).

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

FUGLE I ÅRHUS AMT 2006

FUGLE I ÅRHUS AMT 2006 FUGLE I ÅRHUS AMT 2006 DOF ØSTJYLLAND FUGLE I ÅRHUS AMT 2006 ISSN 0904-1346 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, Louisevej 100, 8220 Brabrand. Gironr.: 5 51 09 61. Hjemmeside:

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

FUGLE I ØSTJYLLAND 2009

FUGLE I ØSTJYLLAND 2009 FUGLE I ØSTJYLLAND 2009 DOF Østjylland FUGLE I ØSTJYLLAND 2009 ISSN 0904-1346 Indholdsfortegnelse: Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, Louisevej 100, 8220 Brabrand. Gironr.:

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

FUGLE I ÅRHUS AMT 2004

FUGLE I ÅRHUS AMT 2004 FUGLE I ÅRHUS AMT 2004 3. UDGAVE DOF ÅRHUS AMT FUGLE I ÅRHUS AMT 2004 3. UDGAVE ISSN 0904-1346 Version: 3. udgave med farvefotos og flere rettelser (ved Knarand, Skeand, Baltisk Sildemåge, Britisk Sildemåge,

Læs mere

FUGLE I ÅRHUS AMT 2003

FUGLE I ÅRHUS AMT 2003 FUGLE I ÅRHUS AMT 2003 3. UDGAVE DOF ÅRHUS AMT FUGLE I ÅRHUS AMT 2003-3. UDGAVE ISSN 0904-1346 Udgave: Denne PDF-version er med enkelte rettelser og tilføjelser i forhold til den trykte version. Udgiver:

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

FUGLE I ÅRHUS AMT 2005

FUGLE I ÅRHUS AMT 2005 FUGLE I ÅRHUS AMT 2005 DOF ÅRHUS AMT FUGLE I ÅRHUS AMT 2005 ISSN 0904-1346 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand. Gironr.: 5 51 09 61. Hjemmeside:

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

FUGLE I ÅRHUS AMT 1999

FUGLE I ÅRHUS AMT 1999 FUGLE I ÅRHUS AMT 1999 DOF ÅRHUS AMT FUGLE I ÅRHUS AMT 1999 ISSN 0904-1346 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand. Gironr.: 5 51 09 61 Redaktion:

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6 Af +HQQLQJ(WWUXSRUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJYHG%UDEUDQG6. Ved Brabrand Sø har Danmarks Ringmærkerforening i

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Fugle i Danmark 2005 og 2006

Fugle i Danmark 2005 og 2006 Fuglea?ret G side 798:Layout 1 7/1/8 11:32 Side 7 Fugle i Danmark og Årsrapport over observationer meddelelse nr. 34 fra Rapportgruppen Redigeret af Jørgen Staarup Christensen og Peter Lange. Indledning

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007 Af Peter Søgaard Jørgensen Constand Effort Site (CES) projektet fik trods sin lange historie i flere europæiske lande først sin start i Danmark i 2004

Læs mere

FUGLE I ØSTJYLLAND 2007 ISSN

FUGLE I ØSTJYLLAND 2007 ISSN FUGLE I ØSTJYLLAND 2007 ISSN 0904-1346 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, Louisevej 100, 8220 Brabrand. Gironr.: 5 51 09 61. Hjemmeside: www.dofoj.dk, hvor ældre rapporter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2014 1 2 3 ISSN 1904-0288 INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2014 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg.nr. 1551

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Fuglene i Tofte Skov og Mose

Fuglene i Tofte Skov og Mose Fuglene i Tofte Skov og Mose 1958-2010 Af Tscherning Clausen I tiden efter Karl O. Pedersens aktive perioden indtil 1958 skyldes iagttagelserne den nye revirjæger i Tofte Skov, Peter Knudsen, og fra 1989

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 5

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 5 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. august 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 5 MARTS - JUNI 2016 Af Henrik Knudsen og John Frikke Efter en lang pause

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

FUGLE I ØSTJYLLAND 2008 DOF ØSTJYLLAND

FUGLE I ØSTJYLLAND 2008 DOF ØSTJYLLAND FUGLE I ØSTJYLLAND 2008 DOF ØSTJYLLAND FUGLE I ØSTJYLLAND 2008 ISSN 1904-0288 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, Louisevej 100, 8220 Brabrand. Gironr.: 5 51 09 61. Hjemmeside:

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Fugle i Danmark Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Redigeret af Peter Lange og Jørgen Staarup Christensen Indledning Årsrapporten kan med denne udgivelse fejre jubilæum,

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3. Fuglereservatets historie... 4 Karakteristik af fuglereservatet... 4

Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3. Fuglereservatets historie... 4 Karakteristik af fuglereservatet... 4 Kompendium og CV for Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Videreudvikling af Kværkeby Fuglereservat Projekt handicaptoilet og handicaplift Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3 Fuglereservatets

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 15. august 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 2 MAJ JUNI 2015 Tekst og foto af Henrik Knudsen Så er det atter tid til

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Biomedia Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen og Anders N. Michaelsen Antal sider: 45 December 2013 Datablad Titel: Fugle, padder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288 1 2 3 ISSN 1904-0288 INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg.nr. 1551

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere