FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288"

Transkript

1

2 FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg. nr konto Hjemmeside: hvor ældre rapporter kan læses. Redaktion: Arne Bo Larsen, Flemming H. Nielsen, Peter Lange Medarbejdere ved rapporten: Arne Bo Larsen, Asger Lykkegaard Møldrup, Carsten Høeg, Flemming H. Nielsen, Henning Ettrup, Henrik Stenholt, Inger F. Jensen, Kent Olsen, Morten Jenrich Hansen, Lotte Skjerbæk, Ole Jensen, Peter Lange, Ursula Burmann Foto: Christian A. Jensen, Flemming H. Nielsen, Kent Olsen, Thora Frello, Ursula Burmann Tegninger: Brian Zobbe, Ursula Burmann Trykning: Søe-Knudsen, Stoholm Oplag: 100 stk. Pris: 110 kr. plus forsendelse (140 kr. inkl. forsendelse). Henvendelse til redaktionen: Kan ske til foreningens adresse eller til redaktionen (se adresseliste bagest i rapporten). Forside: Ursula Burmann Foto Thora Frello DOF Østjylland Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Lokalrapporten Fugle i Århus Amt / Østjylland i 40 år... 4 Vejret Indsend dine observationer Vejledning om sjældne fugle Forkortelser Ringmærkningsaktiviteten i 2010 og Artsgennemgang Lommer Lappedykker Stormfugle Årefodede Hejre Storke Ibiser Andefugle Rovfugle Hønsefugle Traner Strandskader Brokfugle Sneppefugle Kjover Måger Terner Alkefugle Duer Ugler Natravne Spætter Lærker Svaler Vipstjerter Silkehaler Drosler Sangere Fluesnappere Mejser Piroler, Tornskader Kragefugle Stære Spurve Finker Værlinge Litteratur Medarbejdere ved rapporten Bidragydere Artsindex

4

5 3 INDLEDNING Dette er den 40. udgave af DOF-Østjylland s lokalrapport. Antallet af indrapporteringer til DOFbasen ligger igen på et højt niveau i Østjylland. Der har været en støt stigende rapportering igennem de senere år. I 2011 er der indberettet lidt over observationer, hvilket dog er 2 procent færre end i I 2011 er der registreret 271 fuglearter i Østjylland. Der foreligger 3 observationer af SU-arter, som er blevet godkendt af SU (DOF s Sjældenhedsudvalg). De 3 er alle fra maj, der vel nok er den måned, hvor sandsynligheden er størst for at træffe en sjældenhed i Østjylland. De 3 fund drejer sig om henholdsvis en trækkende stor skrigeørn i Randers, en returtrækkende steppeørn set over Ebeltofthalvøen samt en syngende bjergløvsanger på Anholt. Anholt står således for én af årets SU-arter i Østjylland. Det store potentiale, som Anholt rummer, understreges af en række andre arter, som ligeledes blev noteret her i F.eks. hvidnæbbet lom, kongeederfugl, aftenfalk, lille kjove, tredækker, rovterne, perleugle, biæder, hærfugl, storpiber, markpiber, høgesanger, lundsanger, hvidbrynet løvsanger, gulirisk og hortulan. Af øvrige observationer fra fastlandet kan fremhæves islom med 3 ex. Med sandsynligvis 5 forskellige sølvhejrer fortsætter denne art fremgangen. 6 sorte storke er ligeledes pænt, heraf 3 på samme lokalitet. Yngleudbredelsen af skestork smitter af i det østlige Jylland med 3 ynglepar i Mariager Fjord, dog på en lille ø, som ligger lige uden for DOF Østjyllands område. For 10. år ses sortbuget knortegås i Stavns Fjord, og rødhovedet and ses med 3 ex. i Egå Engsø. Østjylland fik også andel i de mange steppehøge, der blev set i efteråret i Danmark med 5 fugle. Af fåtallige vadefugle kan nævnes tredækker med 3 ex og damklire, som igen er set ved Norsminde Fjord. En rødrygget svale slog vejen forbi Gjerrild Klint. Efteråret udmærker sig desuden ved hvidbrynet løvsanger med 3 ex, og ikke mindst ved den største invasion af hvidvinget korsnæb i Danmark, som også lod sig mærke i Østjylland, hvor der sås flokke op til 35 ex. Men udover disse blev der gjort masser af spændende iagttagelser i Østjylland i 2011, hvilket der kan læses mere om i årets rapport. De mange observationer er indtastet på DOFbasen. Der skal endnu engang lyde en opfordring til ved indtastning af usædvanlige fund, såsom en sjælden art, et usædvanligt observationstidspunkt, eller et usædvanligt stort antal individer, at der indberettes en beskrivelse i notatfeltet, således at det også fremgår tydeligt, at der ikke er tale om en fejlindtastning. En ny funktion i DOFbasen gør det muligt også at indlæse et foto. Mangelfuld dokumentation og beskrivelse af usædvanlige fund betyder i reglen, at observationerne skal kvalitetssikres i DOFbasens Kvalitetsudvalg, og at de dermed ikke i første omgang kan medtages i lokalrapporten. Her fra redaktionen vil vi gerne sige tak til alle medarbejdere i rapportgruppen, og til dem der har leveret illustrationer og fotos til rapporten, samt selvfølgelig en stor tak til de mange bidragydere. God læselyst! Redaktionen

6 4 LOKALRAPPORTEN FUGLE I ÅRHUS AMT / ØSTJYLLAND I 40 ÅR Lidt historie Den første rapport udkom i Søravnen 1. årg. Nr. 1, 1973 og omfattede efteråret Rapporten med titlen Efterårsrapport 1972 fra Århus Amt var forfattet af Peter Thomsen, Jörn Eskildsen, og Jens Kirkeby og fyldte 5 sider i det første nummer af Søravnen. Der blev omtalt ca. 485 observationer, indsendt af i alt 14 bidragydere. Forud for lokalrapporten i det første nummer af Søravnen, var der gået en række år med mere eller mindre strukturerede duplikerede årsrapporter fra Midtjylland ( ) og Århusegnen (i hvert fald i 1971), suppleret af sammendrag (landsdækkende) i Feltornitologen. En Årsrapport 1970 Midtjylland forfattet af Hans Ulrik Skotte Møller & Kjeld Hansen betegnes som årsrapport nr. 1 fra ornitologiske undersøgelser i Midtjylland og blev fulgt op af i hvert fald yderligere to årgange af samme type. Disse rapporter dækker et ikke nærmere defineret område af Midtjylland, incl. dele af Vejle- Ringkøbing- og Viborg amter og indholdt tillige en del obs fra andre egne af landet (Skagen, Blåvand etc.). Fra samme periode foreligger nogle duplikerede rapporter med titlen Århusegnen, DOF observationsrapport, FO s rapportgruppe sammenstillet af Peter Thomsen. Også disse rapporter indeholder, udover obs fra Århus amt, mængder at iagttagelser fra mange andre egne af landet. Det er uvist, hvornår udgivelsen af disse rapporter er startet. En rivende udvikling Præsentationen i lokalbladet sendt til alle amtets medlemmer førte hurtigt til en forøget interesse for at indsende materiale og allerede få år efter, i 1976, rundede de 1000 obs/år. Bidragyderantallet steg i samme periode til 45! Herefter fulgte en årrække med stagnation eller svag nedgang i mængden af materiale. Hvad årsagen er hertil er uklar muligvis skal årsagen findes i det faktum, at rapporterne en overgang udkom stærkt forsinkede, og man samtidig gik over til duplikerede rapporter (fra 2/76), som kun udsendtes til bidragyderne. De duplikerede rapporter i A4-format fortsatte indtil 1980, hvor den første trykte og hæftede rapport i A5-format så dagens lys. Denne markerede et kraftigt spring fremad, både mht. antal bidragydere (for første gang over 50!), omfanget af materiale samt det at man for første gang omtalte næsten alle arter i lokalrapporten. Hidtil var kun de mere interessante arter blevet omtalt, hovedsageligt fordi materialet om de mere almindelige arter næsten helt manglede eller var meget tyndt. Samtidig sås de første tilløb til en egentlig bearbejdning af materialet, som kom i form af en vurdering af artens status og bestandsvurdering samt oversigt over flere år. Stilen var hermed lagt for rapporten, som vi kender den i dag. Undervejs skete der kun mindre ændringer, såsom overgangen til limet ryg og navneskiftet til det mere informative og mundrette Fugle i Århus Amt I 2000 blev rapporten ændret til B5-format og i 2007 blev der navneskifte igen pga. nedlæggelsen af amterne, oprettelse af regionerne og ikke mindst ændringer af kommunegrænserne. Navnet blev ændret til Fugle i Østjylland og udgivelsen fik et nyt ydre med farvetryk. Der er der ikke siden sket større ændringer i rapportens ydre. Efter at blev introduceret i 2002 er datamængden steget fra ca poster om året til ca poster om året og antallet af observatører der indberetter deres observationer er steget fra 161 til 417 observatører om året. Det skyldtes helt sikkert den meget nemmere adgang til aflevering af data via hjemmesiden.

7 5 Indholdet Til gengæld er der sket ret store ændringer i indholdet. Fra at have nævnt stort set samtlige indsendte iagttagelser fra først i 80 erne, med tobindsværk på næsten 180 sider i 1981 som kulmination, er der siden løbende sket et skift i retning af en langt større bearbejdning af det indsendte materiale. En milepæl var indførelse at faste statistiske oplysninger med totaler, månedsfordelinger m.m. i I 1989 udkom den første rapport som var lavet på Pc er (med Word Perfekt tekstbehandling) men først i løbet af 90 erne gik man over til at sætte hele rapporten inkl. figurer og scannede tegninger på PC. Hermed blev der sat punktum for mange års klippe-klisteren for at få den endelige rapport færdig til tryk. DOFbasen Halvfemsernes store syvmileskridt i lokalrapportarbejdet var uden tvivl indførelse af databasen til brug ved bearbejdning af de nu meget store datamængder. Den første officielle dofbase programmeret i Dbase III plus af Jacob Vestergård & Co. på Fyn, så dagens lys i 1989 og i starten af 90 erne fulgte 2. generation i Paradox udviklet til projekt Fugles Danmark i Med indførelsen af databaserne blev det nu for første gang muligt at bearbejde de kæmpe store datamængder (op imod obs. årligt!) og udtrække data på tværs af tid og sted. I 1997 kom 3. generation af DOFbasen i Kim Billedgårds udgave lavet i Acces til Windows. Denne fungerede upåklageligt. I 2002 åbnede hjemmesiden Fra denne hjemmeside kunne man hente et indtastningsprogram til afløsning af Kim Billedgårds DOFbase og de indtastede data kunne så overføres til den centrale database. Med tiden er det blevet muligt at indtaste online på den centrale DOFbase, så det i løbet af 2012 er blevet fremtidens indtastningsmåde og indtastningsprogrammet er blevet afviklet, da der har vist sig, at det indeholder et sikkerhedsbrist. Lokalafdelingens data Alle data, som er blevet sendt til rapportgruppen siden rapportens start, befinder sig i vores arkiv. Den 4. november 1998 blev det besluttet, at alle arkiverede data skal tastes ind i DOFbasen. En række af rapportgruppens medlemmer begyndte på dette enormt omfattende arbejde, som stadig er i gang. I dag er alle lokalafdelingens data fra 1972 og frem indtastet på DOFbasen, undtagen årgangene samt lidt af Vi har stadig skemaer til indtastning fra 1981, 1982 og Rapporterne fra vil blive indtastet i DOFbasen, hvis der er arbejdskraft til det. Alle rapporterne fra 1972 og frem kan ses på lokalafdelingens hjemmeside. Rapporterne fra indeholder alle indleverede data, medens data i rapporterne fra 1982 og frem er bearbejdede.

8 Arne Bo Larsen Dubbeld Samplonius Flemming H. Nielsen Henning Ettrup Knud Forthoft Marianne Graversen Peter Lange Svend Dybkjær Ursula Burmann 6 Lokalafdelingens indtastning af data 1972 x x 1973 x 1974 x 1975 x 1976 x 1977 x 1978 x 1979 x x 1984 x 1985 x x 1986 x x x x x 1987 x 1988 x 1989 x 1990 x x x x 1991 x 1992 x x 1993 k 1994 x k 1995 x k 1996 x k 1997 k 1998 k 1999 k 2000 k 2001 k 2002 k Grøn: Alle data er i DOFbasen. K: Gamle DOFbasedata er konverteret til ny udgave. X: Indtastning.

9 7 Redaktion og skribenter Indtil i dag har i alt 89 personer deltaget i arbejdet med rapporten igennem årene og flere har været med i mange år. Vi håber naturligvis, at der er mange, som har lyst til at yde en arbejdsindsats i fremtiden, for uden den får vi ikke en bearbejdet oversigt over fuglenes udvikling i Østjylland. Skribenter med mere end 10 års anciennitet i rapportgruppen: 27 år Peter Lange 23 år Henning Ettrup 21 år Arne Bo Larsen 20 år Carsten Høeg 16 år Flemming H. Nielsen 13 år Ursula Burmann 13 år Jørgen S. Christensen 12 år Jørgen T. Lauersen 11 år Niels Aagård 11 år Ole F. Jensen Oversigt over lokalrapporterne i Århus Amt/Østjylland Se tabellen på næste side. Type S = Trykt i Søravnen, D = Duplikeret/fotokopieret rapport, TH = trykt hæftet rapport, TL = Trykt og limet rapport. Antal bidragydere er opgjort ud fra bidragyderlisten i rapporterne. Antal medarbejdere ved rapporterne (mangelfulde oplysninger ved flere af de tidligere rapporter). Sideantal inkl. evt. indledende afsnit (i parentes angives format). Antal observationer indsendt. For er antallet skønnet ud fra sideantal, fra kan antallet ikke opgøres, da ikke alle obs er nævnt i rapporterne, fra 1986 fremgår obs. af databasen (inkl. gengangere) i hele tusinde. Antal fugle der omtales særskilt i rapporten. Fra og med 1986 omtales alle arter.

10 8 Årgang År Type Bidragyderbejderlag Medar- Sider Datagrund- Arter (antal Obs) 1 Efterår 72 S 14 3? 5 (A5) Ca /1 Forår 73 S 22 3? 8 (A5) Ca /2 Efterår 73 S (A5) Ca S (A5) Ca /1 1/75 S (A5) > /2 2/75 S 41 2? 16 (A5)? 124 5/1 1/76 S 43 2? 5/1? 149 5/2 2/76 D 47 2? 11 (A4)? D (A4)? D (A4)? D (A4)? TH Ca (A5)? Alle? TH Ca (A5)? Alle? TH Ca (A5)? TH Ca (A5)? TH Ca (A5)? TH Ca (A5) TH (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL Ca (A5) Alle TL Ca (A5) Alle TL Ca (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (A5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle TL (B5) Alle

11 VEJRET 2011 Vejret i Danmark i 2011 var varmt og solrigt med overskud af nedbør. Rekordvarm april og rekordhøj maksimum temperatur i oktober. Tør april og november og anden vådeste sommer. Solrig januar med underskud af nedbør og lidt over normal temperatur. Januar 2011 fik en døgnmiddeltemperatur på 0,3 C i gennemsnit for landet som helhed. Det er lidt over normalen på 0 C beregnet på perioden Februar fik solunderskud, men ellers ret normal. Februar 2011 fik en døgnmiddeltemperatur på -0,1 C i gennemsnit for landet som helhed, hvilket er -0,1 C under normalen beregnet på perioden (normal 0,0 C). Marts varm, tør og solrig. Marts endte med en middeltemperatur på 3,1 C på landsplan, hvilket er 1,0 C over normalen. April rekordvarm, meget solrig og tør. April fik en døgnmiddeltemperatur på rekordvarme 9,9 C i gennemsnit for Danmark som helhed. Det er hele 4,2 C over normalen beregnet på perioden (5,7 C) og så meget som 0,5 C over den tidligere rekord fra april Frost, sommer og sol i maj. Maj endte med en middeltemperatur på 11,4 C på landsplan, hvilket er 0,6 C over normalen. Juni - varm med overskud af nedbør og sol. Juni fik en døgnmiddeltemperatur på 15,1 C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,8 C over normalen beregnet på perioden Syvende vådeste juli med overskud af varme og underskud af sol. Juli fik en døgnmiddeltemperatur på 16,4 C i gennemsnit for landet som helhed. Det er 0,8 C over normalen beregnet på perioden , der er 15,6 C. Meget våd og solfattig august med overskud af varme. August fik en døgnmiddeltemperatur på 16,1 C for landet som helhed. Det er 0,4 C over normalen beregnet på perioden Lun og våd september. September fik en døgnmiddeltemperatur på 14,1 C. Det er 1,4 C over klimanormalen beregnet på perioden Varm og meget solrig oktober med underskud af nedbør. Oktober fik en døgnmiddeltemperatur på 9,8 C. Det er 0,7 C over normalen beregnet på perioden Meget tør, mild og grå november. November fik en døgnmiddeltemperatur på 6,7 C. Det er 2 C over normalen beregnet for perioden Varm og våd december. December fik en døgnmiddeltemperatur i gennemsnit på 4,2 C. Det er 2,6 C over normalen beregnet på perioden og den ottendevarmeste december registeret siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i Kilde: Vejrdata er DMI s månedsberetninger på 9

12 10 INDSEND DINE OBSERVATIONER Brug gerne DOFbasen Lokalrapporten udarbejdes fortrinsvis ud fra data indtastet i Dansk Ornitologisk Forenings fugledatabase DOFbasen (www.dofbasen.dk). Alle kan frit tilmelde sig DOFbasen, og observationer kan indtastes direkte på hjemmesiden. Hvilke obs? Alle iagttagelser modtages med glæde, også af de almindelige arter. Men er dette uoverkommeligt, er vi især interesseret i: a) Ynglefund/observationer der tyder på yngel, b) Optællinger af ynglende, rastende eller trækkende fugle, og c) Sæsonens tre første og tre sidste observationer af trækfuglene. Vi modtager også gerne observationer af pattedyr, krybdyr, padder og sommerfugle. Supplerende oplysninger er vigtige Angiv adfærd (rastende, syngende, trækkende osv.). Husk klokkeslet ved trækiagttagelser, sjældne fugle m.m. Notér gerne evt. medobservatører. Husk ved ynglefund at angive antal par (sikresandsynlige) samt om der er tale om reder, udfløjne unger osv. Angiv også hvis antallet er skønnet. Dokumentation og korrektur Ved indtastning af usædvanlige observationer, anmoder vi kraftigt om, at man supplerer med en kort beskrivelse. Den bør indeholde oplysninger om, hvad man så på fuglen, observationsforhold, medobservatører etc. Det er ens eget ansvar, at de indsendte oplysninger er korrekte. Det anbefales derfor, at man læser korrektur på indtastningerne inden indsendelse til DOFbasen/Rapportgruppen. Indsendelsesfrist Observationer skal være indtastet i DOFbasen senest 10. januar. VEJLEDNING OM SJÆLDNE FUGLE Caretakerprojektets artsdel Overvågning af truede og sjældne ynglefugle Siden 1998 har DOF overvåget Danmarks mest sjældne og truede ynglefugle. Indtil projektet i 2008 blev en del af Caretakerprojektet, var det bedre kendt under betegnelsen DATSY. Som en del af Caretakerprojektet løber projektet frem til Her følges udviklingen i bestandene af truede og sjældne ynglefugle i Danmark. På kan du læse, hvilke arter der følges, og hvem der er koordinator for de enkelte arter. Hvis du registrerer en af de sjældne arter på listen, er det vigtigt, at du bringer din iagttagelse videre til artskoordinatoren også selv om du ønsker fundet hemmeligholdt! Kun derved får vi et dækkende billede af de sjældne ynglefugles forekomst og fordeling. Læs som sagt mere på SU Sjældenhedsudvalget Sjældenhedsudvalget er et udvalg under DOF, som foretager en vurdering af observationer af sjældne og nye arter i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) samt af observationer af usædvanlig karakter i øvrigt, inden disse kan offentliggøres. På kan du se listen over arter og racer, der skal bedømmes af udvalget. Lokal SU-liste Som supplement til den nationale SU-liste findes en lokalliste gældende for DOF Østjylland med arter, der ligeledes skal beskrives for SU, før omtale kan finde sted i nærværende rapport: Lille Stormsvale Sydlig Nattergal Rosenstær (1k-fugle) Stellersand Hvidhalset Fluesnapper Fyrremejse Hvidvinget Måge (kun brune fugle) Sandterne

13 11 Vores politik I lokalrapporten bearbejdes SU-arterne efter følgende procedure: Godkendte observationer bringes på deres rette plads i artsgennemgangen med alle oplysninger. Beskrevne, ikke færdigbehandlede observationer bringes uden dato og observatørinitial, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Ubeskrevne fund og forkastede fund nævnes ikke i rapporten. Vi opfordrer kraftigt til, at man straks efter en usædvanlig observation indsender beskrivelse heraf til Dansk Ornitologisk Forening, Sjældenhedsudvalget, Vesterbrogade , 1620 København V. Der er netop indført en ny fremgangsmåde, hvor man via Sjældenhedsudvalgets hjemmeside kan indberette sin SU-beskrivelse. Rapportgruppen står gerne til rådighed med vejledning om beskrivelse o.l. ARTSBEHANDLING I RAPPORTEN Der tilgår Rapportgruppen et meget stort datamateriale. Alt indsendt materiale anvendes ved udarbejdelse af rapporten, men det er den enkelte skribent, der står for prioriteringen af, hvad der er relevant at nævne. De enkelte arter er generelt søgt behandlet efter følgende skabelon (vedr. sjældne fugle, se ovenfor): 1. Overskrift. Dansk og videnskabeligt artsnavn samt euring-nummer. 2. Kommentar til artens forekomst i det forløbne år i forhold til normalen. 3. Yngleforekomst. Ynglepar og syngende fugle samt andre fund som tyder på yngel. 4. Træk-/rasteforekomst opdelt i første/andet halvår eller forår/efterår. Første og sidste forekomster samt større antal rastende og trækkende fugle. Endvidere sommer- eller vinterfund hos arter, der normalt ikke ses i hhv. sommer/-vinterperioden. 5. Tabel. En oversigt over materialet i tabelform: Årstotal (= summen af månedssummerne + evt. udaterede observationer) Gennemsnit for de 10 foregående år Antal indsendere, antal observationer og antal lokaliteter, hvor arten er observeret Total: (22.128) Indsendere: 27 Observationer: 216 Lokaliteter: Månedsfordeling over alle daterede obs (minus oplagte gengangere), samt for udvalgte arter andre former for sammentællinger. Dubletter og stationære fugle Månedsfordelinger og totaler søges udarbejdet gennem frasortering af dobbeltobservationer. Dvs. når flere personer har indsendt obs fra samme lokalitet samme dag, bruges kun den største obs; ved trækobs tages dog hensyn til optællingstidspunktet, hvis dette er oplyst. Ved rasteflokke observeret gentagne gange over en periode sker der også en frasortering, hvis fuglene med overvejende sandsynlighed kan skønnes at være stationære. Denne metode giver ikke de store problemer ved primære trækobs og fåtallige arter, men er vanskeligere ved f.eks. rastende ande- og vadefugle, hvor det kan være svært at afgøre graden af udskiftning i flokkene. Vi håber dog, at en ensartet behandling vil give et tydeligere billede af arternes forekomst og et bedre sammenligningsgrundlag.

14 12 FORKORTELSER Alder pull: Pullus, fra klækning til flyveevne opnås. juv: Juvenil, fra første rigtige fjerdragt til første vinterdragt. imm: Immatur, ikke-ynglende fugl fra første vinterdragt til kønsmodenhed. subad: Subadult, ynglende fugl, der endnu ikke har fuld udfarvet voksendragt. ad: Adult, kønsmoden fugl i fuldstændig voksendragt. 1K, 2K, 3K : Alder i kalenderår. En fugl er i sit 1. kalenderår fra klækning til førstkommende nytår, derefter i 2. kalenderår hele næste år osv. Dragt sdr: Sommerdragt odr: Overgangsdragt vdr: Vinterdragt Adfærd N, Ø, S, V, SV : Trækretning fou: Fouragerende/fødesøgende indtrk: Indtrækkende of: Overflyvende ret: Returtrækkende rst: Rastende sy: Syngende th: Territoriehævdende trk: Trækkende trkf: Trækforsøg yp: Ynglepar Tidsangivelser pri.: Primo, fra 1. til 10. i måneden. med.: Medio, fra 11. til 20. i måneden. ult.: Ultimo, fra 21. til 31. i måneden. Øvrige forkortelser ex: Eksemplar/individ (-er) h: Hørt lok.max (>n): Lokalitetsmaksima, største obs på lokaliteterne (større end det angivne antal n). medd: Meddelt, meddeler obs: Observation rmk: Ringmærket SU: DOF s sjældenhedsudvalg

15 DYR I ØSTJYLLAND 2011 Art Obs Lok Periode Art Obs Lok Periode Pattedyr Dværgflagermus /7 Pindsvin /3-30/12 Muldvarp /7 Padder Alm. Spidsmus /1-21/10 Lille Vandsalamander /3-22/5 Dværgspidsmus /10 Stor Vandsalamander 1 1 9/8 Vandspidsmus /5 Skrubtudse 7 7 9/4-19/4 Hare /1-18/12 Grønbroget Tudse /5 Egern /1-31/12 Strandtudse /5 Mosegris /6 Løvfrø /5 Ræv /1-30/12 Butsnudet Frø 5 5 3/4-18/5 Grævling /1-16/9 Grøn Frø 4 4 6/6-11/6 Husmår /2-10/9 Skovmår 3 3 4/3-6/11 Krybdyr Ilder /1-24/9 Markfirben /6-13/8 Mink /1-3/3 Stålorm /4-27/10 Lækat 3 3 1/6-15/8 Snog /4-2/10 Brud /5 Hugorm /4-20/8 Odder /2-27/10 Mårhund /5-25/5 Spættet Sæl /1-31/12 Gråsæl 8 3 2/1-26/12 Marsvin /2-26/12 Vildsvin /8 Krondyr /2-14/12 Dådyr /1-19/11 Sika /1-19/11 Rådyr /1-31/12 Pattedyr, padder og krybdyr i Østjylland Antal poster i DOFbasen, antal lokaliteter og fundperiode. Tabellen indeholder kun obs fra DOFbasen samt 13 Pattedyr Vandspidsmus er set 31/5 ved Tåstrup Sø (CHJ). 25 Harer 12/5 Anholt (KMN,FSV) er klart største obs i år. Rødmus er set 19/12 Hinnerup (APN). Af de 16 obs af Grævling er de 13 desværre af døde (trafikdræbte) dyr. Mink er set 16/1 1 Grenå Havn (LLH) og 3/3 1 Ørnbjerg Mølle v. Ulstrup Å (JKL) dem kunne vi godt have undværet! Odderen ser heldigvis ud til at være i fremgang, og 4/10 3 Årslev Engsø (LLH,PMM) må have været et fantastisk syn. De to Mårhunde er set 22/5 1 død Kondrup (AS) og 25/5 1 død Hornbæk Enge (HLR) dem kunne vi også godt have undværet! 500 Spættede Sæler 6/2 Anholt (FSV) er største obs i år. Gråsæler er observeret på Anholt (FSV m.fl.) og Kalø Slotshalvø (ABU,PER) - dem vil vi til gengæld gerne have flere af. Største obs af Marsvin bliver 22/4 10 Gjerrild Nordstrand (KO). 158 Krondyr 18/3 Stenvad Hede (BJS) er altså pænt mange. Det er også 43 Dådyr 12/2 Skaføgård (LPJ). Dværgflagermus er set 27/7 Botanisk Have (FBC). Padder Stor Vandsalamander er set 9/8 1 Århus Plantage i Mols Bjerge (AS). Grønbroget Tudse og Strandtudse er set/hørt ved Grønhoved (PLA). Løvfrø er hørt ved Vilhelmsborg Sø, Mårslet (JLY). Krybdyr Mest bemærkelsesværdigt er nok manglen på obs af Skovfirben i år!

16 14 RINGMÆRKNINGSAKTIVITETEN i 2010 og 2011 Da der ikke for 2010 er udarbejdet en liste over ringmærkningsaktiviteten i Østjylland er både 2010 og 2011 behandlet i årets rapport. Oversigten viser, at der i Østjylland og på Anholt har været en meget høj ringmærkningsaktivitet i både 2010 og 2011 med henholdsvis 7550 fugle og 8758 fugle; og som sædvanligt med flest på Anholt (hhv fugle og 5918 fugle, se tabellen). Det fremgår tydeligt af tabellen, at Anholt er en typisk træklokalitet, mens der i det øvrige Østjylland mærkes mere sporadisk og ikke på træklokaliteter. Antallet af mærkede Løvsanger (3211 på Anholt mod 29 i Østjylland) og Fuglekonge (456 på Anholt mod 6 i Østjylland) er et godt eksempel herpå. Af interessante mærkninger må nævnes, at vi i 2011 har fået mærket de første Havørne, fanget den første Sydlige Blåhals i Østjylland, ved Brabrand Sø i efteråret Af det mere kuriøse må nævnes, at Henning Elgaard har fanget ikke mindre end 58 råger i Mursejlerne fra 2010 er specielt interessante, fordi de blev mærket med dataloggere i et forsøg på at klarlægge deres trækforhold. To blev genfanget i 2011 og forsynet med nye loggere, ligesom yderligere 3 fik loggere monteret. Og glæd jer til resultaterne offentliggøres, det er spændende og epokegørende nyt for en art, som vi intet ved om, hvordan dens træk forløber. Anholt udmærker sig ved fangst af Drosselrørsanger og Fuglekongesanger i 2010 og Hvidbrynet Løvsanger begge år. Interessant er også fangsten af 2 Stor Tornskade, 16 Bjergirisk og 5 Snespurv, arter, som der ikke ringmærkes mange af i Danmark. Og så ser det ud til, at der igen heldigvis - er kommet lidt gang i mågemærkningen på øen. Listen er udarbejdet på baggrund af tilsendte oplysninger fra Ringmærkningsafdelingen på Statens Naturhistoriske Museum i København, hvilket der takkes for. Ringmærkning af fugle i Østjylland og på Anholt i 2010 og Ringmærkningen foretages af ringmærkere tilknyttet Østjysk Ringmærkergruppe og Anholt Ringmærkergruppe Østjylland Anholt Østjylland Anholt Nr. Art 1K Andet 1K Andet 1K Andet 1K Andet 2060 Ederfugl Rød Glente Havørn Rørhøg Spurvehøg Musvåge Tårnfalk Grønbenet Rørhøne Vandrikse Skovsneppe Rødben Hvidklire Mudderklire Stormmåge Sildemåge Sølvmåge Svartbag 12 7

17 Østjylland Anholt Østjylland Anholt Nr. Art 1K Andet 1K Andet 1K Andet 1K Andet 6150 Havørn Fjordterne Lomvie Ringdue Tyrkerdue Gøg Stor Hornugle Natugle Mursejler Vendehals Stor Flagspætte Digesvale Landsvale Bysvale Skovpiber Engpiber Bjergvipstjert Hvid Vipstjert Gærdesmutte Jernspurv Rødhals Blåhals, Nordlig Blåhals, Sydlig Nattergal Rødstjert Bynkefugl Stenpikker Solsort Sjagger Sangdrossel Vindrossel Græshoppesanger Sivsanger Kærsanger Rørsanger Drosselrørsanger Gulbug Gærdesanger Tornsanger Havesanger Munk Skovsanger Gransanger Løvsanger Fuglekongesanger Hvidbrynet Løvsanger

18 Østjylland Anholt Østjylland Anholt Nr. Art 1K Andet 1K Andet 1K Andet 1K Andet Fuglekonge Grå Fluesnapper Broget Fluesnapper Skægmejse Halemejse Halemejse, Nordlig Halemejse, Sydlig Sumpmejse Topmejse Sortmejse Blåmejse Musvit Spætmejse Træløber Pungmejse Rødrygget Tornskade Stor Tornskade Skovskade Husskade Allike Råge Gråkrage Stær Gråspurv Skovspurv Bogfike Kvækerfinke Grønirisk Stillits Grønsisken Tornirisk Bjergirisk Gråsisken, Lille* Gråsisken, Stor Korsnæb, Lille Karmindompap Dompap * Dompap, Stor Kærnebider Snespurv Gulspurv Rørspurv I ALT Antal arter *: Omfatter ubestemte og "Lille"

19 Lommer 17 ARTSGENNEMGANG Rødstrubet Lom Gavia stellata Næsten identisk med sidste år, og dermed et ret gennemsnitligt år, som ligger en smule over 10-årsgennemsnittet. Der bemærkes dog en del fugle i juli. Desværre heller ikke i år obs fra Kysing Næs. 1. halvår: Fornæs: 6 obs af 30 fugle, flest 2/1 8 N og 27/2 18 S (begge HLL). Overgårds Dige 6 obs af 10 fugle, flest 20/3 4 N (HLL). Anholt: 3 obs af 7 fugle, flest: 11/5 og 12/5 3 trk (KMN). 1. halvårs sidste fugle ses alle i maj: 12/5 5 of Anholtfærgen (HOF) og 3 trk Anholt (KMN) samt 15/5 2 N Overgårds Dige (HLL). Sommer: Eskeplet 3 obs: 2/6 1 S (LTP), 3/7 6 N (HLL) og 10/7 1 S (HLL). Overgårds Dige 4 obs: 3/7 7 N + 4 S (HLL), 10/7 2 S (HLL), 16/7 1 (LLH) og 24/7 1 S (HLL). Øvrige obs: 16/7 1 Strand v. Ingerslev Å (ASF), 17/7 6 trk Hevring Strand (ASF) og 25/7 2 N Sødringholm Strand (LTP). 2. halvår: Efterårets første fugle ses: 6/8 1 N Overgårds Dige (HLL), 14/8 1 S Sødringholm Strand (LTP) og 21/8 3 Gjerrild Nordstrand (NJU,KEH). Fornæs dominerer som altid med 162 fugle (54 % af halvårets fugle). Flest ses 8/10 16 N (FNI), 12/11 15 S + 1 N (PNN,ASF), 14/11 16 S (LLH,HLL, PMM), 17/11 24 S + 3 N (HLL) og 2/12 8 N + 7 S (HLL). Øvrige obs med mere end 5 fugle: 10/9 4 trk + 1 rst Sødringholm Strand (LTP), 11/9 7 Gjerrild Nordstrand (ASF,JSC), 17/9 12 N Århus Nordhavn (SSL,KO,RDN), 19/9 6 S + 1 N Overgårds Dige (HLL), 23/9 11 S + 5 N Overgårds Dige (HLL), 25/9 7 Gjerrild Nordstrand (NJU) og 12/10 11 NV Århus Østhavn (RDN). Total: 394 (353) Indsendere: 28 Observationer: 100 Lokaliteter: Sortstrubet Lom Gavia arctica Igen et fint år, som ligger pænt over 10-årsgennemsnittet. Anholt er i perioder rigtigt fint dækket, og var der flere observatører på øen, ville årstotalen sikkert være langt højere.

20 18 Lommer, Lappedykkere 1. halvår: Alle obs af mere end én fugl nævnes: 18/3 2 Anholtfærgen (FSV), 7/5 3 trk samt 8/5 3 SØ begge Totten, Anholt (HLa,Mårten Müller), 22/5 2 ad SØ Gjerrild Nordstrand (ASF,KO) og 29/5 1 ad + 2 2K Sangstrup Klint (KEH). De sidste 2 fund udgør også de sidste fugle i 1. halvår. Sommer: 3/7 1 N Overgårds Dige (HLL) og 23/7 1 Anholt (FSV). 2. halvår: Indledes med obs i september: 21/9 5 Gjerrild Nordstrand (NJU), 23/9 1 Overgårds Dige (HLL) og 28/9 2 Gjerrild Nordstrand (NJU). Øvrige obs med mere end 1 fugl: 7/10 2 2K SV Anholt Havn (KO), 9/10 1 ad sdr NØ + 2 2K NØ Anholt (KO), 20/10 5 Totten, Anholt (JPIP,HHN m.fl.), 30/10 4 Gjerrild Nordstrand (NJU) og 29/11 2 Moesgård Strand (KEH). Total: 66 (49) Indsendere: 19 Observationer: 47 Lokaliteter: Islom Gavia immer Skal man finde en Islom i østjyske farvande er lokaliteter omkring Anholt og Nordøstdjursland klart de bedste bud. Således også i år, hvor 3 fugle optræder i oktober måned. Årets obs: 9/10 1 imm vdr N til rast Gjerrild Klint (TEO,HAG), 18/10 1 Anholtfærgen (JPIP, Jens Frimer) og 21/10 1 vdr SØ Gjerrild Klint (PKJ,HKN). Storlom sp. Gavia immer/g. adamsii En enkelt obs blev det til i 2011, og ikke overraskende ses den fra Anholt, som er storlommernes kerneområde i Østjylland. Årets obs: 21/10 1 NØ Anholtfærgen (JPIP,MLU,HHN). Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii fund på samme dag på to forskellige lokaliteter på Anholt kunne det blive til i Forskellig alder på de to fugle afslører, at det helt sikkert er forskellige individer. Årets obs: 16/10 1 imm rst Anholt Havn (TEO,TWJ) og 1 ad sdr NNØ Totten, Anholt (JPIP,MLU). Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis Et af de dårligste resultater for arten i mange år, vi skal helt tilbage til 2002 for at finde lavere totaltal. Der kan dog ikke helt sammenlignes, da kun de sidste to år er opgjort i forhold til lokalitetsmaksima. Selv sammenlignet med sidste år er resultatet dog meget lavt. Dette gælder også antal indsendere, observationer og lokaliteter, måske et resultat af de seneste par hårde vintre? Også ynglemæssigt er resultatet dårligt, idet der kun er meldt 7-13 par fra 6-10 lokaliteter. Kun de sikre angives: 2-3 par Hornbæk Enge (LTP), 1-2 par Søballe Grusgrav (PLA), 1 par Mosekær (PLA), 1 par Kolsbjerg (PLA), 1 par Hinnerup (SMJ) og 1 par Årslev (KEH). Årets største ansamlinger er (lok.max 10): 2/1 13 Lilleøre (MWH), 6/1 10 Studstrup (ToLa,PMM), 18/2 14 Århus Å (KEH), 27/2 og 5/12 15 Norsminde Havn (LG), 5/8 11 Egå Engsø (HLL), 2/9 25 Hornbæk Enge (TBR), 8/10 34 Norsminde Fjord (IZN) og 11/11 12 Lindholm Hoved (BRS).

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Fugle i Danmark 2005 og 2006

Fugle i Danmark 2005 og 2006 Fuglea?ret G side 798:Layout 1 7/1/8 11:32 Side 7 Fugle i Danmark og Årsrapport over observationer meddelelse nr. 34 fra Rapportgruppen Redigeret af Jørgen Staarup Christensen og Peter Lange. Indledning

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Fugle i Danmark Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Redigeret af Peter Lange og Jørgen Staarup Christensen Indledning Årsrapporten kan med denne udgivelse fejre jubilæum,

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

2010 38. årgang Udgivelsestidspunkt: November 2011

2010 38. årgang Udgivelsestidspunkt: November 2011 2010 38. årgang Udgivelsestidspunkt: November 2011 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Lasse Braae (ansv.), Jørgen Bech, Jørgen Hulbæk Christiansen, Bent Borgmand Pedersen og Knud-Erik Strange. Jørgen Bech,

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Sådan skriver du Fugle og Dyr i Nordjylland

Sådan skriver du Fugle og Dyr i Nordjylland Sådan skriver du Fugle og Dyr i Nordjylland - i daglig tale Hvidbogen 2. udgave, jan. 2007 Indledning Dette skrift giver vejledning i skrivning af Fugle og dyr i Nordjylland. Garvede skribenter kan ofte

Læs mere

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Slangeørn i hovedhøjde over altanerne Hotel Monaco, Kavarna. Foto: Jakob Hermann DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: Bulgarien har altid været et

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012.

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012. 2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Jørgen Bech, Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange (ansv.). Lars Andersen, Stefan Andersen, Jørgen

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow Det sydøstlige Tyrkiet 7 maj til 15 maj - 2011 Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli Franck Ishøi & Aase Mielow 1 I maj måned 2011 besøgte vi det sydøstlige Tyrkiet i ca. 1 uges tid. Vi arrangerede først turen

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

L E S B O S Maj 2010

L E S B O S Maj 2010 L E S B O S Maj 2010 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Ole Geertz-Hansen og René Rantzau Forord Fra den 09. 16. maj 2010 afholdt DOF Travel atter en tur til den græske ø Lesbos. Turen

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Søravnen. Rågekolonier i Østjylland 2009 Søravnen ophører som kvartalsblad DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND

Søravnen. Rågekolonier i Østjylland 2009 Søravnen ophører som kvartalsblad DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Nr. 1 april 2009 37. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Rågekolonier i Østjylland 2009 Søravnen ophører som kvartalsblad 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Søravnen. Bølling Sø - Naturgenopretning Generalforsamling i februar. Nr. 4 december 2004 32. årg.

Søravnen. Bølling Sø - Naturgenopretning Generalforsamling i februar. Nr. 4 december 2004 32. årg. Nr. 4 december 2004 32. årg. Søravnen D A N S K O R N I T O L O G I S K F O R E N I N G L O K A L A F D E L I N G E N I Å R H U S A M T Bølling Sø - Naturgenopretning Generalforsamling i februar 1 Dansk

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008.

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND. (LESBOS). 11.05.2008 18.05.2008. Sorthovedet gul vipstjert, West River INDLEDNING. Nærværende rapport handler om fugleregistreringer foretaget på en begivenhedsrig

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF-FYN 15. ÅRGANG NR. 2, JUN 2008

HAVREVIMPEN DOF-FYN 15. ÅRGANG NR. 2, JUN 2008 HAVREVIMPEN DOF-FYN 15. ÅRGANG NR. 2, JUN 2008 Ringmærkning på KNF 2007 Ringmærkning på Fyn Lille Rørvagtel Lærling på KNF Det centrale Vietnam Hvidskægget Terne Ørnens Dag HAVREVIMPEN Udgives af Dansk

Læs mere

Portugal. Scanbird ApS www.scanbird.com. 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur. med Stig Jensen

Portugal. Scanbird ApS www.scanbird.com. 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur. med Stig Jensen Portugal 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur med Stig Jensen Scanbird ApS www.scanbird.com Portugal bliver af mange glemt som iberisk rejsemål grundet storebror Spaniens størrelse og mange

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Extremadura, Spanien

Extremadura, Spanien Extremadura, Spanien 25. april 3. maj 2010 DOF Travel Ledere: Jørgen Ballegaard og Jens Ballegaard Foto: Per Frydenlund Nielsen Turprogram: Søndag 25. april: Flyvning København 08.35 Madrid 11.50 Kørsel

Læs mere

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Indledning Denne rapport er en sammenfatning af plante- og fuglelister m.m. som 12 deltagere fra Naturhistorisk Forening fra Sydvestjylland

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj Turrapport Lesbos Stortur i dagene 9. maj 16. maj 2010 Forsidefoto: Balkan Skakbrætsommerfugl, Melanargia larissa, af Ole Andersen Deltagere: Kære deltager på turen til Lesbos Lesbos er en græsk ø, der

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

SØM. Fuglelivet i MossØ-Saltendalen. Landsleir på Bornholm RNI ELI. TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT 9ANSKO LOKALAFD. Nr. 2 o Juni 2002 o 30.

SØM. Fuglelivet i MossØ-Saltendalen. Landsleir på Bornholm RNI ELI. TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT 9ANSKO LOKALAFD. Nr. 2 o Juni 2002 o 30. SØM Nr. 2 o Juni 2002 o 30. årgpng 9ANSKO LOKALAFD RNI ELI TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT Fuglelivet i MossØ-Saltendalen Landsleir på Bornholm Dansk Ornitologisk Forenlnlt Fuglenes Hus Vesterbrcgade

Læs mere

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 Inholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus 3 Første ynglefund af vandrefalk i SJ 4 Stor Hornugles fødevalg 7 Gråsten

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005 AMMARNÄS LAPLAND Juni 2005 En anderledes turrapport Anderledes fordi deltagerne gjorde den til det den blev Jag vill sjunga en liten sång, en liten sång som er stark. Unija unija Morten Møller Hansen &

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard Extremadura, Spanien 11. - 19. april 2011 DOF Travel Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard 1 Turprogram Udrejsedag Flyvning: Kastrup og Billund Madrid over Amsterdam Kørsel Madrid Torrejón el Rubio.

Læs mere

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Af Willy Mardal Stærke naturkræfter I 1800-tallet var der strandenge på den ubrudte tange, som også dengang hed Agger Tange, mellem Harboøre og Agger.

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

Sardinien 7-14 juli- 2009

Sardinien 7-14 juli- 2009 Sardinien 7-14 juli- 2009 Alghero og vestlige Sardinien ( fugle alm i Dk ikke nævnt, kun int obs + de lokale racer) Indkvartering på Hotel Buganvilla i Alghero, i gå afstand til centrum, et udmærket hotel

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sydlangeland Steppetornskaden. Generalforsamlingen Bestyrelsen Forårstræk/ringmærkning Fyns Hoved

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sydlangeland Steppetornskaden. Generalforsamlingen Bestyrelsen Forårstræk/ringmærkning Fyns Hoved lssn 0909. Postbesørge HAVREVMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse. ARGANG NR. 1, MAR. 1996 Generalforsamlingen Bestyrelsen Forårstræk/ringmærkning Sydlangeland Steppetornskaden

Læs mere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere

Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere Fuglenes forunderlige rejser trækvejene kortlægges ved hjælp af små dataloggere? Anders P. Tøttrup, ph.d., lektor Statens Naturhistorisk Museum Københavns Universitet Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Læs mere

Område nr. 189, Ertholmene

Område nr. 189, Ertholmene Idefase vedrørende vand- og naturplaner 2007 Område nr. 189, Ertholmene (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 79, EF-habitatsområde nr. 210, Ramsarområde nr. 26) Den private forening Christiansøs Naturvidenskabelige

Læs mere

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Orbicon, oktober 2013 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Bodil Deen Petersen Telefon 89

Læs mere

Fugletur til Hovvig. Rovfugletur i det vestsjællandske

Fugletur til Hovvig. Rovfugletur i det vestsjællandske Fugletur til Hovvig Lørdag den 12. oktober 2013, kl. 09.00 13.00 Hovvig er et naturreservat som ligger i Odsherred Kommune på Sjælland. Området er et menneskeskabt vådområde med et rigt fugleliv. Det blev

Læs mere

Mallorca 1-8. Maj 2010

Mallorca 1-8. Maj 2010 Mallorca 1-8. Maj 2010 Forord Denne turs tilblivelse begyndte nok allerede for godt et par år siden. Idet Frank Desting, senere kun benævnt Frank, eller (FDE) og Leif Frederiksen (LFR) allerede talte om

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere