Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 193 Januar-Februar 2014 Fra den officielle flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 2013 ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948 på Kastellet i København - 1 -

2 I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. (Kolofon) Landsformandens jule- og nytårshilsen Meddelelser fra kredsene: København Midt- og Vestsjælland Fyn Sydjyske Midtjyske Nordjyske Internettet Praktiske oplysninger om foreningen og bladet Kalender Side 2 Side 3 Side 4 Side 11 Side 16 Side 17 Side 19 Side 19 Side 23 Side 23 Side 24 FORMANDSKABET Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Oberst Erling B. Flebbe Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Oberstløjtnant Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: eller Skydeudvalgsformand/FOUAT: Translatør, major Gregers Djørup Brydebakken Helsinge Redaktion: Kaptajn Bjarne Skov Jensen Birkedalen 11, 2670 Greve Webredaktør: Major Jørgen H. Nielsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: Se sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december

3 Landsformandens jule- og nytårshilsen Med udgivelsen af dette nummer af MEDDELELSER Nr. 193, Januar-Februar 2014 siger vi farvel til I min seneste årsberetning vedr på repræsentantskabsmødet i april nævnede jeg under virksomheden i det kommende år (2013) 3 områder, der efter min mening burde fokuseres på, nemlig at fastholde medlemstallet på ca. 350 medlemmer, hvilket stort set er opfyldt. Vi har en naturlig afgang, men den er heldigvis modsvaret af optagelse af nye medlemmer i de enkelte kredse, at styrke anvendelsen af de elektroniske medier, hvor vi i overvejende grad er gået over til kun at have medlemsbladet i elektronisk udgave på vores hjemmeside og kun efter særligt ønske og mod betaling udsender en printet udgave, og at sikre det decentrale fokus gennem en modernisering af vore vedtægter. På dette område har Formandskabet efter input på repræsentantskabsmødet udarbejdet et forslag til nye vedtægter. Forslaget er i øjeblikket i høring i de enkelte kredse, så man på respektive generalforsamlinger kan drøfte forslaget og komme med bemærkninger hertil, og at dette således gennemarbejdede forslag kan drøftes og vedtages på næste Repræsentantskabsmøde. Vi kan således se tilbage på et år med et godt og varieret kredsarbejde, hvor aktivitetsniveauet afspejler de faktiske muligheder i kredsene. Vi er kommet fornuftigt gennem en række personudskiftninger, både i kredsene, i formandskabet og på de vitale funktioner redaktør og webmaster og umiddelbart kan jeg se tilbage på et godt år for foreningen. Det skyldes ikke mindst det solide, decentrale arbejde, der gennemføres i kredsene, og jeg vil benytte lejligheden til at takke kredsbestyrelser og medlemmer herfor. Vi vil også i det kommende år blive mødt med store udfordringer, men vi vil ufortrødent arbejde videre fra vores nuværende fundament for hele tiden at udvikle os i takt med tiden. Især medlemstilgang bør have fokus, for kun ved et fornuftigt medlemsgrundlag kan vi gøre os forhåbninger om fortsat at nyde samarbejdspartnernes respekt. Og det er en afgørende forudsætning for vores fortsatte eksistens og gennemslagskraft. Jeg skal derfor opfordre alle kredsbestyrelser og også de enkelte medlemmer til at gøre, hvad der overhovedet står i deres magt for at skaffe fornyet tilgang til foreningen til gavn for de enkelte kredse og for helheden. Jeg ønsker alle medlemmer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår, og jeg ønsker kredsene fortsat god vind med aktiviteterne i det kommende år. Jørgen Sverker Nilsson, Landsformand - 3 -

4 Københavns Kreds Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre : Bank: Reg.nr Konto nr Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 3000 Helsingør Fra bestyrelsen Bestyrelsen holder møde næste gang den 21. januar Emner, som medlemmer mener bør medtages til behandling på mødet, bedes meddelt formanden eller øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke senere end den 10. januar. Flagdagen på Kastellet torsdag den 5. september. Det er nu blevet en fast tradition, at flagdagen til ære for Danmarks udsendte markeres landet over. Fra Københavnskredsen overværede bl.a. formanden og foreningens webredaktør det arrangement i dagens anledning, som blev gennemført ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden Vi overværede kransenedlæggelsen og hørte udenrigsminister Villy Søvndals tale på vores ydmyge tilskuerplads på volden på den østlige side af Norgesporten. Udsigten derfra var rigtig fin, solen skinnede ned og næsten ikke en vind rørte sig. Med lidt snilde kunne alle dagens tilskuere, der havde taget opstilling oppe på voldene, mageligt have fundet plads rundt langs paradepladsen nede ved monumentet. Jeg tænker ikke de udgjorde den store sikkerhedsrisiko Erling Flebbe Husk at der er Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken søndag, den 5. januar 2014 kl. 14:00. Arrangør er Folk & Sikkerhed. Der vil være et mindre traktement i Gamle Varmecentral efter gudstjenesten.

5 Kontingent 2014 Kontingentet for 2014 er fastsat til kr Kontingentet bedes indbetalt inden udgangen af januar 2014 på foreningens bankkonto: reg. nr kontonr Opmærksomheden henledes på, at foreningen har fået ny bankkonto i år, så husk at rette i jeres netbanksystem, hvis I har indkodet det gamle kontonummer. Kontingentet kan også indbetales på foreningens girokonto nr Husk at anføre afsendernavn. Keld Meier Olsen Foredragssæson 2013-II Forsvarets materielle situation Tirsdag den 8. oktober 2013 holdt chefen for Forsvarets Materieltjeneste (FMT), generalløjtnant Per Pugholm Olsen, foredrag om Forsvarets materielle situation set i lyset af de mange ændringer og besparelser, der er varslet. Generalløjtnanten gav først et kort rids af sine 30 år i Forsvarets tjeneste. Efter Flyvevåbnets Officersskole fulgte tjeneste ved HAWK Eskadrille 542. Siden hen stabskursus i USA, stabschef i Flyvertaktisk Kommando, fagstabschef i Forsvarsstaben og de seneste cirka 3½ år chef for FMT. Indledningsvis gav generalen en oversigt over de udenrigspolitiske begivenheder, som havde påvirket dansk forsvarspolitik og dermed kravene, ikke mindst materielmæssigt, til dansk forsvar. Overgangen fra et mobiliseringsforsvar til et antalsmæssigt langt mindre, men professionelt forsvar krævede en enorm omstilling på det materielmæssige område. Generalløjtnant Per Pugholm Olsen Så fulgte operationerne i det tidligere Jugoslavien, reaktionerne på begivenheden den 11. september 2001 og de følgende militære operationer, herunder senest de offensive bombemissioner i Nordafrika og operationerne ud for Afrikas Horn

6 Da operationerne i Libyen begyndte, rådede Forsvaret over et antal bomber af den krævede type. Generalen blev da ringet op fra Forsvarskommandoen, som understregede, at de danske styrker under ingen omstændigheder måtte løbe tør for bomber. Kort efter blev han ringet op fra en anden myndighed med besked om endelig ikke at købe så mange bomber, at han risikerede at få nogen tilovers. Dette illustrerede efter generalens opfattelse klart, hvorledes man bliver præsenteret for uforenelige krav, men må tage en beslutning. Der blev brugt 1½ gange så mange bomber, som man lå inde med fra start. Fokus har ganske naturligt været på de internationale operationer, som selvfølgelig også har fået stor pressedækning. I det lys glemmes ofte de mange nationale opgaver, som Forsvaret også løser. Det forventes blot, at de løses rutinemæssigt. Det gælder fortsat søværnets og flyvevåbnets overvågning og suverænitetshævdelse, eftersøgnings- og redningsoperationer og de mange aktiviteter i Nordatlanten og Grønland samt en lang række andre opgaver, herunder bevogtningen af de kongelige slotte og Kastellet. Dagligt løses såvel de internationale som de nationale opgaver hver især af omkring militære og civile medarbejdere. Mange nye, store udfordringer venter ikke mindst i forbindelse med oprettelsen af Arktisk Kommando, nye sejlveje, beskyttelse af råstoffer og den stadig stigende trafik af krydstogtskibe i grønlandske farvande. Forsvaret forventes at råde over en knivskarp krigsmaskine klar til at blive brugt, hvis politikerne beslutter det. Forsvaret har ca køretøjer, 100 skibe og 135 fly. FMT skal til enhver tid materielmæssigt kunne understøtte de operative behov defineret af de operative kommandoer. Samtidig skal pengene bruges så effektivt som muligt. Udfaset materiel skal i videst muligt omfang sælges til politisk godkendte købere. FMT skal blive bedre til at udvise godt købmandskab ved at lave gode kontrakter. En del erfaring og ekspertise på dette område gik desværre tabt ved sammenlægningen af de tre materielkommandoer. Ensartede værksteder, som hidtil har været drevet af de enkelte værn, skal sammenlægges. Men til syvende og sidst handler det desværre også om betragtelige reduktioner på personalesiden. Generalen kom derefter ind på planerne om organisationsændringer og understregede, at alle modeller har fordele og ulemper. Det står imidlertid fast, at verden har ændret sig, og vi har ikke råd til at drive Forsvaret som før. Personligt kunne han se en fordel for FMT, hvis Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen blev knyttet tættere sammen, hvorved hans kommandovej til de politiske beslutningstagere ville blive kortere. Man kan imidlertid aldrig på forhånd vide, om en organisationsændring overvejende vil være en fordel eller en ulempe meget afhænger af god vilje hos de ansatte på alle niveauer. Hans A. Schrøder - 6 -

7 Dronerne er her! Torsdag, den 24. oktober holdt lektor, ph.d. Anders Henriksen foredrag om droner. Anders Henriksen er ansat ved Centre for International Law and Justice, Københavns Universitet og har tidligere arbejdet for Institut for Militære Studier. Han baserede sit foredrag på den rapport: Dronerne er her!, som han har udarbejdet for Dansk Institut for Internationale Studier sammen med lektor, ph.d. Jens Ringmose, Center for War Studies, Syddansk Universitet. [Rapporten - DIIS Report 2013:03 - kan downloades gratis på Lektor, ph.d. Anders Henriksen Rapporten beskæftiger sig fortrinsvis med bevæbnede droner og skulle bidrage til at aflive myter, idet der i mange kredse er en opfattelse af, at droner i sig selv er særskilt onde og nedrige våben. Dette har ført til en u-informeret og følelsesladet debat bl.a. i Danmark. Men i princippet kan dronerne som andre våbensystemer være nyttige eller skadelige afhængig af, hvorledes de anvendes. Kritikken er måske mere rettet mod asymmetrisk krigsførelse end mod dronerne som våbensystem. Anders Henriksen opridsede de basale teser fra rapporten. Krig har altid drejet sig om at slå fjenden ihjel på størst mulig afstand med mindst mulige tab for egne styrker - at opnå en ulige kamp. Fra spyd, bue og pil over rifler og langtrækkende artilleri til krydsermissiler. Og nu droner, der kan slå fjenden ihjel på den anden side af jordkloden, og som kan betragtes som krydsermissiler med større præcision og rækkevidde. Men bevæbnede droner vil ikke revolutionere krigens natur. Dronerne er kommet for at blive, og det er nødvendigt at politikere og beslutningstagere forholder sig hertil

8 Droner er ikke nogen ny opfindelse. Allerede i første verdenskrig eksperimenterede man med førerløse fly. Under Vietnamkrigen blev droner brugt til fotorekognoscering og elektronisk indhentning af informationer. Israel anvendte flere forskellige typer i 80 erne og under balkankrigene i 90 erne har USA anvendt droner, bl.a. Predator. Der er udviklet flere og flere dronetyper med flere og flere funktioner. I dag findes der små droner på 2 centimeter og kæmper som Global Hawk [længde 14½ m - vingefang ca. 40m], der kan flyve i 20 km højde og holde sig i luften i over et døgn. Fordelene ved droner kan være, at de er dull, dirty and dangerous. Mange overvågningsopgaver er kedelige - droner bliver aldrig trætte eller ukoncentrerede. De kan anvendes i forurenede områder, og de kan aflevere våben uden at sætte pilotens liv på spil og udelukker risiko for tilfangetagelse, hvor piloten kan bruges som gidsel. De vil også kunne begrænse civile tab ved anvendelse af præcise våben. De er ofte billigere i anskaffelse end bemandede fly. Blandt ulemper nævnes, at de er sårbare, lette at skyde ned, og er afhængige af et kontinuerligt og effektivt kontrol- og kommunikationssystem, der kræver en stor kontrolstab på jorden. Det kan også hævdes, at de begrænsede risici ved anvendelse af droner fører til øget og mere lemfældig brug og derved medfører flere civile tab. Det forventede øgede brug af droner i fremtiden til close air support, targeted killings og overvågning rejser strategiske, etiske og juridiske implikationer. Blandt strategiske implikationer kan være, at stater bliver mere villige til at gå i krig og anvende luftmagt, når det opfattes risikofrit. Dette er i princippet ikke noget nyt. Militær overlegenhed har altid påvirket beslutningstagere fra kolonikrige til interventionen i Libyen. En sådan magtanvendelse med droner kan imidlertid vise sig at være kontraproduktiv ved at radikalisere befolkninger og dermed øge antallet af modstandere. Det samme kan forekomme i visse kulturer, der anser anvendelse af droner som kujonagtig. Det kan også medføre afstandtagen i hjemlandets befolkning, hvis mange anser anvendelse af droner som illegitim. Endelig kan endnu flere lande ønske at beherske droneteknologi, så der bliver øget spredning - også til terrorister. I forbindelse med etiske overvejelser må man skelne mellem våbensystemet og våbenanvendelsen. Hvis droner kan anvendes med færre tab for egne styrker, har man så ikke en etisk pligt til at anvende droner? Andre hævder, at droner gør det for let at slå ihjel og påbegynde krige - men det er i sidste ende et politisk problem. Asymmetrien kan også virke uetisk - den angrebne har ikke mulighed for at forsvare sig. Det siges også, at der blandt droneoperatører kan udvikles en play-station mentalitet. Man skyder symboler på en PC og ikke levende mennesker. Omvendt ser droneoperatørerne nærbilleder af de omkomne og lemlæstede - i modsætning til piloter i fly eller operatører på skibe, der affyrer langtrækkende missiler. Risikerer man at udvikle to slags soldater? Dem, der risikerer livet i felten, og dem derhjemme der fører krig med en joy-stick. Kan man gøre sig fortjent til en medalje ved at betjene en joy-stick? Flere hævder, at det skulle være folkeretsstridigt at anvende droner, men dette er ikke korrekt. En drone er et våbensystem som mange andre. Jagerfly, ubåde og skibe - 8 -

9 dræber også med missiler. Det er anvendelsen af våbensystemerne, der kan have folkeretlige aspekter. Ifølge FN-pagten er det forbudt at true med eller bruge magt mod andre stater. Dog med følgende undtagelser: 1) Hvis det sker med samtykke fra den stat, hvor magtanvendelsen finder sted. Her skal man være opmærksom på, at det ikke altid er (indenrigs)politisk opportunt for værtslandet at vedstå et sådant samtykke. Det forlyder at Irak, Afghanistan, Pakistan, Yemen og Somalia alle har givet USA tilladelse til at anvende droner på deres territorium. 2) Hvis det sker efter en resolution fra FN s Sikkerhedsråd. 3) Hvis det sker i selvforsvar. Formentlig også ved angreb fra civile operatører - terrorister. Mange operationer, der finder sted på landes territorium, ligner i øvrigt mere politivirksomhed end militære operationer. Så for juristen er det ikke betydningsfuldt rent folkeretligt med hvilket våben en person dræbes, men omstændighederne er væsentlige. Folkeretligt skal det være modkombattanter, dvs. medlemmer af fjendens væbnede styrker eller andre personer, der tager direkte del i kamphandlingerne i konflikten. Det engagerende foredrag gav anledning til en livlig debat og formanden afsluttede med at takke foredragsholderen for at have gjort os meget klogere på dette komplicerede emne. Lars Fynbo Foredragssæson 2014-I Foredragene holdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i auditoriet i Kastellets Gamle Varmecentral bag ved Nordre Magasin. Indgang gennem porten i midten af bygningen Nordre Magasin. Bemærk at porten er aflåst og at man skal ringe på for at blive lukket ind. Efter foredraget vil der være et mindre traktement i Hestestalden til en kuvertpris af 150,- kr. Tilmelding til foredragene bedes foretaget til formanden ikke senere end tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Preussen i militærhistorisk perspektiv Torsdag, den 9. januar 2014 foredrager BA Claus Christoffersen om Preussen i militærhistorisk perspektiv. Se nærmere omtale i MEDDELELSER nr Flymedicin - som jeg har oplevet den Torsdag, den 23. januar 2014 foredrager pens. generallæge Knud Jessen om Flymedicin som jeg har oplevet den. Knud Jessen er uddannet speciallæge i anæstesiologi (narkose) og uddannet i flyvemedicin i bl.a. USA. Han aftjente - 9 -

10 værnepligt på Flyvestation Værløse. Der blev han tilknyttet ESK 722, som ønskede at få udviklet et system, der sikrede en særligt uddannet læges tilstedeværelse under SAR-missionerne. Sideløbende med sin speciallægeuddannelse fortsatte han sin ansættelse som reservelæge og overlæge på Værløse. Derefter fulgte ansættelse som stabslæge, som dels førte til internationalt arbejde indenfor flyvemedicin, dels deltagelse i introduktionen af F-16 i Flyvevåbnet. Blev senere udnævnt til generallæge, og da Forsvarets Sundhedstjeneste blev oprettet, chef for denne. Her fik han ansvaret for omstillingen fra traditionel krigskirurgi til moderne traumatologi, som udviklingen i verden krævede. Var i alt ansat i FSV som læge i 30 år. Knud Jessen har en bog i trykken: Flyvemedicinen i Det danske Flyvevåben som jeg har oplevet den. Kulstofprojektet Tirsdag, den 4. februar 2014 (bemærk det er en tirsdag) foredrager professor Katherine Richardson om Kulstofprojektet. Problemet med øget koncentration af CO 2 i atmosfæren bekymrer mange klimaforskere. Professor Richardson indhentede nogle af sine målinger og erfaringer gennem deltagelse i Galathea-III ekspeditionen i Det overordnede fokus for hendes forskning er at opnå en øget forståelse af den rolle, biologiske processer og biodiversitet har på ombytning af kulstof i de øvre lag i verdenshavene, og hvordan det påvirker fødekæden samt det globale kulstofkredsløb. Det meste af hendes forskning har drejet sig om plankton, primært planteplankton. Men hun har også studeret højere lag i fødekæden så som fisk og marsvin. Torsdag den 20. februar 2014, kl. 19:00 afholdes der generalforsamling i overensstemmelse med FOUAT s vedtægter. På valg i 2014 er: Hans A. Schrøder, næstformand (ønsker ikke genvalg), Per Brix Knudsen, forretningsfører (villig til genvalg), Jørgen Houlberg Nielsen, webredaktør og bestyrelsesmedlem (villig til genvalg) og Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalget (villig til genvalg). Eventuelle forslag til dagsorden eller bemærkninger til generalforsamlingen bedes meddelt formanden ikke senere end den 7. februar. Efter generalforsamlingen vil der være det sædvanlige traktement i Hestestalden i lighed med en ordinær foredragsaften

11 Midt- og Vestsjællands Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : bjørnen", der blev bygget i og engang blev kaldt verdens hurtigste. Nu er den degraderet til verdens langsomste skrotbunke, idet den står oppe på land. Kredsformandens nytårshilsen Kære medlemmer, Neden for kan I læse om året der gik og se indkaldelsen til generalforsamling tirsdag, den 4. marts Vi håber, at I igen møder talstærkt og veloplagte op. Det er jo jer, der er foreningen. Notér datoen i kalenderen, så I ikke går glip af denne glimrende mulighed for at mødes over den forlorne skildpadde og få en hyggelig aften med vennerne. Næste år er jubilæumsår på mange måder: året for Sjællandske Livregiments oprettelse (Sjællandske Kompagni af Skånske Regiment). Fynske Livregiment blev oprettet ved samme lejlighed. Hvem kom først? Det har vi så kunnet diskutere siden, året for 1. Verdenskrigs udbrud og Sikringsstyrkens formering 1914, året for Krigen mod Det Tyske Forbund 1864 og - 70 året for de allieredes landgang i Normandiet Allerede nu er der udkommet en stribe af interessante bøger om disse emner. Det vil nok fortsætte de kommende måneder. En dansk én af slagsen, som kan anbefales, er Tom Buk-Swientys nyeste: Kaptajn Dinesen - Ild og Blod (Bind I) - der som sædvanligt skiller sig ud fra mængden ved sin kvalitet og læsbarhed. Man bliver helt forpustet. En TV-film er også på vej om krigen i Gardehusarregimentet har overtaget SJLR og DLR historie. I England amalgamerer man regimentsnavnene og regimentshistorierne. Mere fair og korrekt, men det gør man ikke her til lands. Trist. Det skal ikke formindske glæden over de mange aktiviteter, som GHR m.fl. forbereder i anledning af jubilæet. Bl.a. også en bogudgivelse. Det vil der komme meget mere om i MEDDELELSER i Og så er det godt, at kredsens aktiviteter bliver droslet ned for vinteren. Det giver mulighed for at få læst de gode bøger. Måske også et godt glas portvin dertil. Og det skåner os for at skulle ud at køre i kolde biler på snedækkede og isglatte veje. Vi har mange glæder - vi der er "uden for tjeneste". Bestyrelsen ønsker jer alle et godt vinterhi, og vi glæder os til at se jer igen den 4. marts Venlig hilsen Hans Jürgen Jürgensen, kredsformand

12 Formandens beretning Indledning Den 1. januar 2014 lige et mikrosekund efter midnat slap 2013 op. Det kunne ikke mere. Selv om vi ikke havde slidt ret meget på det. Det har været et temmelig anderledes år, end dem vi plejer at have var året, hvor Storstrømskredsen gik i opløsning/nedlagde sig selv. Vi blev spillet på banen som mulig redningsplanke for de nu hjemløse medlemmer sydfra. Hele 11 har meldt sig under fanerne. Nogle få har vist nok også meldt sig ind i Københavnskredsen. Det er i sig selv glædeligt for os alle. Men det har ikke øget deltagerantallet til vore arrangementer nævneværdigt. Egentlig ikke særlig overraskende. Alder og afstand taget i betragtning. Vi har for længst erkendt, at i kredsen som består (nu) af ca. 70 medlemmer er der ca. 50, som vi aldrig ser, men som støtter foreningen gennem deres årlige kontingent. Det er vi utrolig glade for, for det giver lidt mere albuerum. Måske gør det det ligefrem muligt at kaste sig ud i lidt dyrere arrangementer og dermed måske kunne lokke lidt flere til at deltage. Vi har da lov at håbe. De aktive og det er stort set de samme fra år til år - deltager i skydningerne (ca.10) og andre arrangementer (mellem 10 og 20). Det er nemt at håndtere for bestyrelsen, og det passer meget godt til de lokaler, vi må bruge. Egentlig ret ideelt. Lad mig så med det samme sige, at vi ikke har opgivet at placere aktiviteter sydligere end vi plejer i håb om, at nogle af vore nye medlemmer kunne lokkes til at deltage. Men det tager altså mindst lige så lang tid og koster lige så mange liter benzin, at køre fra Kalundborg til Vordingborg, som det gør at køre fra Nykøbing Falster til Slagelse. Så hvis det skal have nogen mening, så må bytteforholdet være noget i retning af 1: var også året, da MEDDELELSER gik fra papir til skærmbilleder. Jeg fornemmer, at det ikke har været det helt store problem. Vi havde på forhånd undersøgt, om alle kunne (eller havde mulighed for at) modtage bladet elektronisk, og det havde alle (enkelte med gode venners hjælp). Bladet ser jo ud som det plejer. Man kan læse det på skærmen eller man kan printe det ud, helt eller delvist. Det er da fint. En lille anke: Vi synes stadig, at aktivitetskalenderen ikke fungerer optimalt, fordi det åbenbart skal være to steder man skal kigge. Og de er ikke altid synkroniserede. Derfor har vi i vores kreds valgt at udsende orientering om kommende aktiviteter som direct mail til vore medlemmer. Jeg håber meget, at I har haft glæde af det og er tilfredse med det. Ellers hører vi meget gerne om forbedringsforslag. FOUAT vedtog nye forenklede og decentrale vedtægter i Dem var vi i bestyrelsen meget glade for. De passede perfekt til vores måde at drive forretning på. I 2013 var der på repræsentantskabsmødet et forsøg på at centralisere og bureaukratisere dem igen. Det lykkedes nu ikke, men drøftelserne er ikke afsluttede med det. Et revideret og langt mere spiseligt udkast blev udsendt til medlemmerne sidst i november. Foreningen vil gerne give det enkelte medlem mulighed for at give sin mening til kende over for kredsbestyrelsen, så banen er kridtet op inden

13 repræsentantskabsmødet i april 2014, hvor den endelige behandling skal finde sted. Det er en god og demokratisk måde at gøre det på. Medlemstal Som nævnt i indledningen ligger det på ca. 70. Stabilt. Det er jo dejligt og sender et signal om, at I er ret seje. Desværre har vi måttet sige farvel til endnu et hæderkronet medlem, Kaj Hansen, som i en årrække var en fast bestanddel af hjemmeværnet i Vestsjælland og beklædte forskellige tillidshverv i lokalsamfundet (herunder som revisor i vores forening). Han vil blive husket og savnet. Økonomi Økonomien er også sej. Vi har penge på kontoen og vedtog sidste år at nedsætte kontingentet til kr. 100 pr. år. Meget billigere kan det næppe gøres. De aktive erlægger fortsat en 20 er for deltagelse i de forskellige arrangementer. Det synes vi er en rimelig måde at gøre det på. Partnere Vore partnere har vi også haft stor glæde af i år. Som alle årene mest vores hjemmeværn, både HHD SSJ og HHD MSJ, som igen igen har støttet os generøst og kompetent på forskellig vis Gennemførte aktiviteter Vi har igen i år planlagt og forsøgt at gennemføre de aktiviteter, som vi nu en gang har fastlagt som norm: Generalforsamling, skydning, sommerudflugt og foredrag/besøg. Det er ikke gået helt efter planen: - Generalforsamling 6. marts som vi plejer. Det gik rigtig udmærket. - Foredrag med Allan Huglstad 26. marts måtte aflyses. Der var alt for få tilmeldte. - EJBY-Bunkeren 2. maj. Gennemført, men med alt for få deltagere. - Sommerens skydninger. Fint, og fint fremmøde sluttende med præmieskydning og frokost 24. august. - Inden da var der Sommerudflugt til Trelleborg den 18. august med en rigtig god guide, som kunne fortælle en masse skrøner og et forrygende regnvejr. Men det overlevede vi. - Nationens Tilstand 10. oktober ved DLOG, Presse- & Informationsofficer, kaptajn Niels Brandt, på Vordingborg Kaserne. Tiden var ikke moden til at få en dækkende orientering om hærens forhold efter implementering af forsvarsaftalen. Det var det, vi havde bestilt og håbet at få, men det er stadig for usikkert. Til gengæld fik vi en god og dækkende orientering om den logistik, som understøtter vore udsendte styrker. Det blev fulgt op af en længere og nogenlunde fordomsfri drøftelse af hærens fremtidsudsigter. De ser ikke rosenrøde ud. Det værste perspektiv hvis man kan

14 kalde det noget sådant er udsigten til en total afprofessionalisering af officerskorpset. - En veloplagt oberst Søren Bo Bojesen og oberstløjtnant Jørn Arne Nielsen holdt den 14. november et yderst interessant foredrag om HQ/BALTIC CORPS NE i Stettin. Først en redegørelse for den fantastiske udvikling, der er sket af hovedkvarteret og dets indsættelser fra oprettelsen i september 1999 til dato. Antallet af deltagerlande er vokset eksplosivt. Til gengæld er de til rådighed værende militære enheder skrumpet voldsomt. Alligevel har hovedkvarteret formået at løse føringsopgaver bl.a. i Afghanistan og er i fuld gang med at forberede endnu en udlandsopgave i nær fremtid. Det var også en interessant orientering om de vilkår, der råder for udsendte og deres familier i Stettin i NATO-landet Polen. Spørgelysten var stor og svarene udtømmende og åbenhjertige. En god aften med 20 deltagere (heraf dog 4 ikke-medlemmer/ægtefæller, men det gør det jo ikke ringere). - Jeg må erkende, at vi ikke nåede alle de normerede og planlagte aktiviteter. Det er jeg faktisk ked af. Men vi kan jo ikke have en flok foredragsholdere stående klar i kulissen, rede til at springe ind, når publikum siger: Nej, ham gider jeg ikke. Kom med noget andet. Dem, der optræder for os, lægger meget arbejde i det. Har ofte ganske store udgifter af det, og gør det normalt gratis (får måske et par flasker vin som tak). Lidt respekt for dem ville være på sin plads. Tidspunkt på dagen: Eftermiddag eller aften? Pilen peger mest på fortsat aftenaktivitet (med den konsekvens, at der ikke sker så meget i vinterhalvåret). Et godt og hæderkronet medlem meldte sig ud, fordi vi eksperimenterede med dagaktiviteter og han var arbejdsramt. Ejby-bunkeren var et dagarrangement og en fiasko. Huglstad var et aftenarrangement og en fiasko. De var begge lidt langt fra hjemmet. Men konklusionen synes at være: Business as usual. Altså aften. Det kommende år 2014 Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 4. marts 2014, kl. 19:30 på Skovsøgård, Slagelse. Dagsorden jfr. vedtægterne. Se formandens beretning oven for. Tilmelding til Holger Janns senest fredag, den 28. februar Bestyrelsen: Formand (Hans Jürgen Jürgensen) på valg, villig til genvalg Næstformand (Jørn Arne Nielsen) ikke på valg Forretningsfører (Holger Janns) Kasserer (Søren Nør) på valg, villig til genvalg ikke på valg

15 Bestyrelsesmedlem (Mogens Røgind) ikke på valg Bestyrelsesmedlem (Steen Burild) på valg, ønsker ikke genvalg Nyt bestyrelsesmedlem To forslag: 1. Søren Jørgen Larsen, Vestsjælland 2.Tomas Legarth, Sydhavsøerne Suppleant (Tommy N. Andersen) Revisor Tommy L.R.J. Pedersen Revisorsuppleant Øvrige aktiviteter ikke på valg Nyvalg Forslag modtages gerne Ja, generalforsamling og skydninger ligger fast. Resten ligger lidt mere løst. Et foredrag i april hører sig til. Vi har besluttet, at det i anledning af 100-året for 1. verdenskrigs udbrud skal handle om 1. verdenskrig og Sikringsstyrkens formering i Vestsjælland (7. Regiment). En sommerudflugt hører sig til. Vi tænker på det nyåbnede Gåsetårn Historiecenter Vordingborg. Alternativt Mosede Batteri, som er nyåbnet som museum for Det kunne måske være et besøg på Borreby Herreborg ved Skælskør. Det skal vi undersøge nærmere. Det kunne også være Egholm Slots private Museum Samling (våben og militære køretøjer) ved Kirke Hyllinge. Og så et par efterårsforedrag eller tre, hvoraf det ene naturligvis må være Nationens Tilstand. Vi håber på, at 2. Brigade/Antvorskov Kaserne til den tid kan fortælle noget om den kommende hærstruktur. Er det for kedeligt? Så kom op med nogle realistiske alternativer. Det ville være fint, hvis I benyttede -muligheden og kom med nogle gode ideer bare en gang imellem. Ellers brænder en bestyrelse ud. I skal nok få svar. Kontingentbetaling Der er enkelte, der har den opfattelse, at man ikke skal betale kontingent før foreningsåret slutter og før de har modtaget mindst én rykker fra kassereren. Forkert. Foreningsåret starter den 1. januar altså før generalforsamlingen og vi betaler forud, for ellers har vi i princippet ikke penge til vore aktiviteter. Det er derfor vi minder om det med kontonummer osv. i generalforsamlingsindkaldelsen. Så betal med det samme. Ellers skal stakkels Søren bøvle med og have udgift af at udsende rykkere til de sædvanlige 15 i november OK? Så gør det med det samme. Nu koster det kun 100 kr. for et år. Betal på vores konto i Danske Bank, Slagelse Afdeling, Registreringsnummer 3511, konto nr

16 Og husk at anføre navn og Kontingent Vi ses - Med venlig hilsen H.J. Jürgensen, kredsformand Fyns Kreds Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV : Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev : Bank: Reg.nr Konto nr Sæsonen 2013-II Når dette nr. udkommer, har vor julefrokost med 42 deltagere fundet sted med godt humør. Formanden for FOUAT FYN ønsker alle medlemmer af kredsen samt deres familier en glædelig jul og godt nytår med tak for det gamle. I år lykkedes det kredsen at vinde landsskydningen samt både 1. og 2. pladsen individuelt det bedste resultat i mange år (om nogensinde). Tak til skytterne og skydelederen SSG Gert Schultz. Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Uden vor fælles indsats gik det slet ikke. Generalforsamling Vel mødt alle til generalforsamlingen, som finder sted torsdag, den 6. marts 2014, kl. 18:00 på Dannevirke. Forslag til dagsordenen sendes pr. mail el. brev til formand el. forretningsfører senest 19. februar. Indbydelse og dagsorden udsendes primo februar

17 Planlagte datoer i 2014 Repræsentantskabsmøde onsdag, den 23. april Forårstur torsdag, den 22. maj Landsskydninger 05., 12., 19. og 26. august Fynske Livregiment fylder 400 år den 17. november 2014, så der arbejdes på tværs af foreninger med arrangementer. Nærmere tilgår. Julefrokost fredag, den 12. december 2014 (jo det er en fredag)! Måske bliver der også en efterårstur (drøftes på generalforsamlingen). Vi fortsætter samarbejdet med HISAM om foredrag, og som noget nyt med Sydjyske Kreds, som har bedt om at måtte deltage i vore skydninger. Arrangementer vil blive annonceret løbende. MJ Kjeld Frimuth Formand Sydjyske Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Niels Steensens Vej 11, Taulov, 7000 Fredericia : Bank: Reg.nr Konto nr Siden sidst 23. oktober lykkedes det endeligt at få samlet en frisk og munter kreds af deltagere til et spændende besøg på museet Kongernes Jelling. 21 blev vi, og vi var utrolig heldige med vejret. Museets guide - Mike Crane gav først en levende indendørs gennemgang af området og de mange spændende nye opdagelser, arkæologerne har gjort gennem de senere år. Derefter førte han os rundt på åstedet i Harald Blåtands fodspor, og havde vi ikke før forstået, hvilket kolossalt projekt de gamle vikinger havde kastet sig ud i, så blev det helt klart, da vi selv skulle have de gamle ben op på Nordhøjen og ned igen. Kongernes Jelling er lukket nu og et helt år frem. De mange nye fund, kombineret med ideen om at gøre støvede museer til moderne oplevelsescentre nødvendiggør en omfattende omlægning af museet og dets udstillinger; men når det er slut vil det være oplagt at arrangere en ny tur til Jelling

18 Billedsiden med fabeldyret på den store Jelling-sten Bedømt ud fra deltagernes tilfredshed kan vi også roligt gentage stegt flæsk med persillesovs på Jelling Kro. Kommende arrangementer Kredsen har ikke mere på programmet i Næste arrangement bliver ordinær generalforsamling på Ryes Kaserne i Fredericia, onsdag, den 5. marts 2014, kl. 10:30. Dagsorden som anført i FOUAT s vedtægter, Tillæg A, stk. 2 og 3. Vi mødes med vore damer kl. 10:00. Generalforsamlingen starter kl. 10:30, og kl. 12:00 er der frokost. Vi forsøger at arrangere et eller andet hyggeligt for damerne, mens mændene kløver paragraffer i kælderen. Og efter frokost vil der som vanligt blive et foredrag. Detaljer herom er ikke klar endnu, og prisen for frokosten kan heller ikke røbes, da messen angiveligt er ved at blive solgt til ISS - men det skal nok blive hyggeligt

19 Sydjyske Kreds bestyrelse Karsten V. Petersen, Hans Vedholm og Ole E. von Holck I håbet om godt fremmøde i 2014 ønskes kredsens medlemmer Glædelig Jul og Godt Nytår. Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning : Nordjyske Kreds Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Foråret 2014 Bowling Start mandag, den 6. januar Sæsonen omfatter 19 mandage, hvor der spilles kl. 10:00 11:00. Tilmelding til KN Leif Nygaard, Tlf , eller hvor nærmere oplysninger samt pris kan fås

20 Nytårsgudstjeneste Hjemmeværnets Nytårsgudstjeneste torsdag, den 9. januar 2014, kl. 19:30 i Budolfi Kirke. Gæsteprædikant er oberst Karsten F. Jensen, chef for Air Transport Wing. Air Transport Wing Brass Band Aalborg samt domorganist Erling A. Thomsen vil fylde rummet med kirkelige og verdslige toner. Altertjeneste ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard. I lighed med tidligere år er alle velkomne i kirkens krypt efter gudstjenesten, hvor Hjemmeværnet er vært ved kaffen. Det vil glæde arrangørerne, hvis man møder op i uniform. Ordener og dekorationer anlægges. Interesserede medlemmer kan møde op i Duus Vinkælder kl. 18:00, hvor kredsen er vært ved en drink. Generalforsamling 2014 Onsdag, den 26. marts 2014, kl. 18:00 i Gildeborgen, Rafns Allé 1, Aalborg. Nærmere tilgår. Forårsudflugt Der påtænkes en forårsudflugt i Han Herred, hvor der besøges mindestene for nedstyrtningssteder for allierede flyvere i Tranum Klitplantage samt forskellige lokaliteter i Han Herred, bl.a. Kalkovnen i Klim, Bulbjerg med redesteder for riderne. Madkurv medbringes. Nærmere tilgår. Mindeparker for engelske flyvere Rødhusvej Den 13. august 2013 overværede mindst 350 mennesker indvielse af mindeparker og afsløring af mindesten, hvor to engelske fly styrtede ned på denne dato i 1940 på destinationerne Rødhusvej og Udholmvej i Tranum Klitplantage ved Brovst under angrebet på "Fliegerhorst Aalborg West", som indtil 9. april hed Aalborg Lufthavn eller lufthavnen ved Rødslet. Her var tyskerne ved at udbygge Nordeuropas største militære flyveplads. For englænderne var formålet at ødelægge anlægget og så mange af de tyske fly som muligt for at hindre de tyske fly i at nå Norge, som flyvepladsen var støttepunkt for, men også for at forsinke en invasion af England, som nu var det næste land på Hitlers "ønskeseddel"

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense.

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Sdr. Boulevard 15 5000 Odense C 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmeoptællere.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 191 September-oktober 2013 Ud af Afghanistan Soldaterne fra Price fik en heltemodtagelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 195 Maj-juni 2014 Andægtige tilhørere ved Københavnskredsens generalforsamling 2014-1

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere