Afrapportering på beskæftigelsesområdet. Marts 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering på beskæftigelsesområdet. Marts 2019"

Transkript

1 Afrapportering på beskæftigelsesområdet Marts 2019

2 Aktivitetsområde Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende i de seneste år. Kommune har siden kontanthjælpsreformen i 2014 haft et særligt fokus på at afklare borgere, som har været på langvarig offentlig forsørgelse til job/uddannelse, eller til anden forsørgelse hvis de har varige begrænsninger i arbejdsevnen. Af nedenstående tabel ses, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i er faldet mere end i de omkringliggende kommuner. I 20 lå antallet i Kommune på indeks 49 mod indeks 55 i og henholdsvis 68 i, 72 i og 77 i Antal fuldtidspersoner og egne beregninger. Andel kontanthjælpsmodtager (2014= indeks ) Den gennemsnitlige varighed på kontanthjælp i uger er steget fra 2017 til 20. Det skyldes, at de kontanthjælpsmodtagere der fortsat er tilbage er vanskelige at bringe nærmere arbejdsmarkedet. Endvidere er anntallet af nytilmeldte kontanthjælpsmodtagere meget lavt. Gns. Varighed i uger 32,6 35,1 34,6 28,9 31,2 Uddannelseshjælp For unge under 30 år på uddannelseshjælp ses også et fald, dog knap så markant som for borgere på kontanthjælp. Siden 2014, hvor uddannelseshjælp for unge blev indført, er antallet af helårspersoner faldet med 17 pct... Der er i 20 set en stigning i antallet af ledige unge. Stigning er primær i alderen 16 til 19 år, hvor antallet er steget fra 13 fuldtidspersoner i 2017 til 21 fuldtidspersoner i 20. Der er et tæt samarbejde mellem Borgerservice og Familie i forhold til at sikre en fortsat indsats ved overgangen Antal fuldtidspersoner Andel uddannelseshjælpsmodtagere (214=indeks ) Den gennemsnitlige varighed på uddannelseshjælp har været faldende fra 2014 til 2017, men er steget i forbindelse med tilgangen en øget tilgang af borgere i 20. Gns. Varighed i uger 30,3 30,9 30,1 26,0 28,9 Kilde :Jobindsats.dk Faldet i antallet af borgere på kontanthjælp skal ses i sammenhæng med stigningen i antallet af borgere visiteret til fleksjob.

3 Aktivitetsområde Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger - fortsat Samlet set er antallet af fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp i faldet med 34,5 pct. fra 2014 til 20. Udgifterne til forsørgelsesydelser til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere har i perioden 2014 til 20 været følgende. Budget mio. Antal fuldtidspersoner ,6 15,8-8, ,5 17,2-8, ,8 17,8-5, ,3 13,0-4, ,4 10,5-3, * 11,7-3,9 130 * Adm. Budget I 2016 faldt antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp med ca. 20 pct. Ud over et intensivt fokus på at afklare borgeren til job/uddannelse, skyldes faldet også indførsel af integrationsydelse til borgere som ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, samt kontantydelse til forsikrede ledige med opbrugt dagpengeret. Statsrefusionen omlægges i 2016 således at der hjemtages refusion fra 20 til pct. afhængig af borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Det betød, at gennemsnitsprisen pr. helårsperson steg fra ca til ca , svarende til en merudgift i 2016 på ca. 1,4 mio. Udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp forventes fortsat at være faldende. Der er fra 2019 ansat 2 personlige jobformidlere som via en særlig intensiv indsats forventes at nedbringe ledigheden yderligere.

4 Aktivitetsområde Forsikrede ledige Kommune har i mange år haft landets laveste ledighed. I 20 udgjorde antallet af fuldtidspersoner 195 svarende til 1,6 pct. af arbejdsstyrken (16 til 66 år), hvilket er en stigning på 5 fuldtidspersoner i forhold til niveauet i På trods af at den lave ledighed har Kommune formået at sænke ledigheden svarende til eller under niveauet i de omkringliggende kommuner Fuldtidspersoner Andelen af forsikrede ledige (2014 = indeks ) 75 Baggrunden for de gode resultater er ikke alene rammevilkårene, men et stort beskæftigelsesrettede fokus i indsatsen fra det første møde med borgeren til den dag de afmeldes som ledige. Ligeledes har vi i et tæt samarbejde med arbejdsgiverne om rekruttering, hvilket betyder, at vi har mulighed for at bringe ledige i spil, som måske ellers ikke var kommet i betragtning til jobbene. Antallet af forsikrede ledige som indenfor de seneste 52 uger har været ledige i 80 pct. af tiden (langtidsledige) udgør i december personer svarende til 17,5 pct. af de ledige. 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Andelen af langtidsledige forsikrede ledige Dec 2014 Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 20 Borgere med lang ledighed vil kunne indgå i vores projekt med personlig jobformidling, hvis de vurderes at have særlig brug for støtte. Udgifterne til medfinansiering af ydelserne til forsikrede ledige har i perioden 2013 til 20 været følgende: Budget mio. Antal fuldtidspersoner ,9 27,6-31, ,8 27,0 --30, ,3 27,2-28, ,4 26,4-27, ,4 25,0-28,0 195 Adm. 2019* Budget ,5-27,5 191

5 Aktivitetsområde Forsikrede ledige - fortsat Der forventes således i budgetårene at være 191 HÅP på ydelsen til en gennemsnitlig udgift på ca pr. HÅP svarende til en udgift på ca. 24,2 mio. netto. I forhold til budgettet svarer det til et merforbrug på ca. 2,7 mio., hvilket skyldes, at budgettet tidligere er sat meget lavt. Der var en forventning om et forsat stort fald i ledigheden, som det var set frem til Dette har ikke kunne indfris, idet særligt ledige akademikere har vanskeligt ved at opnå ordinær beskæftigelse. Kommunerne modtager et ledighedsafhængigt beskæftigelsestilskud til medfinansiering af dagpengeområdet, herunder udgifterne til forsørgelse og løntilskud til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet giver fuld kompensation for udgifterne til forsikrede ledige på landsdelsniveau, men internt i landsdelen fordeles tilskuddet efter ledigheden to år tidligere. Reguleringerne skal tilskynde til gode resultater på området, således at kommuner, der sammenholdt med andre kommuner i en landsdel har en bedre udvikling i antallet af dagpengemodtagere, vil få en højere dækningsgrad for deres udgifter. På baggrund af de gode resultater på området er beskæftigelsestilskuddet til Kommune ca. 2,0 mio. højere end udgiften på området. Den lave ledighed for forsikrede ledige betyder således samlet set en indtægt for Kommune.

6 Aktivitetsområde Sygedagpenge Andelen af sygemeldte i pct. af arbejdsstyrken (1-66 år) ligger højere i end i de omkringliggende kommuner. I var 2,4 pct. af arbejdsstyrken sygemeldt i 20, men det eksempelvis i var 1,9 pct. og i 1,8 pct. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at har en lavere ledighedsprocent end de omkringliggende kommuner, hvorfor der også vil være en større andel af borgere, som er berettiget til sygedagpenge i forbindelse med sygdom. I 20 steg antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge til 285 mod 262 fuldtidspersoner i I 20 var andelen af sygemeldt i Kommune på indeks 101 mod 86 i og 97 i Kommune. Udviklingen i antallet af helårspersoner viser, at Kommune fortsat har et forbedringspotentiale i forhold til de øvrige kommuner Antal fuldtidspersoner Andel sygedagpengemodtagere (2014 =indeks ) Det vurderes, at der i Kommune særligt er udfordringer i forhold til den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb. Sammenlignet med de omkringliggende kommuner ligger det gennemsnitlige sygefravær i Kommune højere end forventet. Der er derfor i marts 20 igangsat et 2 årigt effektiviseringsprojekt med henblik på at nedbringe den gennemsnitlige varighed og dermed antallet af Helårspersoner på ydelsen. Gns. Varighed i uger 11,5 11,1 10,6 11,0 10,8 Kommune har således på trods af det stigende antal borgere der har sygemeldt sig formået at nedbringe den gennemsnitlige varighed med 0,2 uge pr. fuldtidsperson. Det forventes, at den gennemsnitlige varighed kan nedbringes til 10,2 uge ved udgangen af marts Der henvises til særskilt notat for opfølgning på sygedagpenge. Nedbringelse af den gennemsnitlige varighed med 0,2 uge betyder, at der er 6 fuldtidspersoner mindre på ydelse i 20 end hvis den gennemsnitlige varighed havde været på niveau med Med en gennemsnitspris pr. fuldtidsperson på 0,1 mio. netto betyder den intensiveret indsats, at der er opnået en besparelse på 0,6 mio. - alt andet lige. Udgifterne til sygedagpengerefusion har i perioden 2014 til 20 været følgende: *Adm. Budget Budget mio. Antal fuldtids -personer ,3 28,5-11, ,6 27,1-10, ,5 25,3-15, ,2 26,4-16, ,5 28,5-17, * 25,9 15,5 258 Det skal bemærkes, at ud over et større antal borgere på sygedagpenge blev grundlaget for hjemtagelse af refusion omlagt i På sygedagpengeområdet betød refusionsomlægningen at der modsat tidligere kunne hjemtages refusion på borgere med mere end 52 ugers sygefravær. Det betød at en på området steg med ca. 5 mio. I forbindelse med budgetlægningen i 2016 blev der begået fejlbudgettering således, at budgettet var ca. 3,2 mio. for lavt i hvert af budgetårene. Aktivitetsområdet har derfor de seneste år udvist et større merforbrug.

7 Aktivitetsområde Førtidspension Førtidspension Antallet af ny-tilkendelser af førtidspension har været begrænset siden 2013 hvor Førtids- og fleksjobreformen trådte i kraft. Reformen betyder, at kommunen forud for tilkendelse af førtidspension skal søge at udvikle borgerens arbejdsevne via et ressourceforløb, og at borgere med selv en lille arbejdsevne skal tilbydes fleksjob i stedet for førtidspension. Antallet af borgere på førtidspension 2014 har derfor 2015 været faldende 2016 siden Antal fuldtidspersoner Kommunes har i perioden 2014 til 20 oplevet et fald i antallet af borgere der er på førtidspension på 11 pct., hvilket stort set er det samme som i de omkringliggende kommuner. Kun Kommune skiller sig ud med et fald på kun 5 pct. Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension (2014 = indeks ) Udgifterne til førtidspension har i årene 2014 til 20 været følgende: * Adm. Budget Budget mio. Antal fuldtidspersoner ,1 40, ,5 38, ,2 38, ,4 40, ,6 43, * 45,3 370 På trods af at det må forventes, at en del af de borgere som er visiteret til ressourceforløb og fleksjob tilkendes førtidspension forventes antallet af borgere på førtidspension fortsat at falde, idet der ved udgangen af 20 var 22 personer, som var mere end 65 år, og som overgår til folkepension inden for en kort tidshorisont.

8 Aktivitetsområde Revalidering og løntilskud Det overordnede fokus i de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har været, at flere skal i beskæftigelse eller uddannelse. Eksempelvis er formålet med Førtids- og fleksjobreformen fra 2013, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og forsørger sig selv, og at færre ender på passiv forsørgelse. Reformen betyder, at adgange til førtidspension er blevet begrænset, og at fleksjobordningen er blevet målrettet, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. Ressource- og jobafklaringsforløb Ressourceforløb blev indført med førtids- og fleksjobreformen i 2013, og med sygedagpengereformen i 2014 kom jobafklaringsforløb også til som forsørgelsesgrundlag for sygemeldte borgere, som ikke var omfattet af forlængelsesbestemmelserne i sygedagpengelovgivningen. Antal fuldtidspersoner Antallet af borgere på ressource- og jobafklaringsforløb var i 20 forventet at være på 82 fuldtidspersoner, men antallet af borgere i målgruppen har været overvurderet. Udgifterne til forsørgelse til borgere i ressource- og jobafklaringsforløb har i perioden 2014 til 20 været følgende: Budget mio. Antal fuldtidspersoner ,4 3,1-2, ,3 6,2-2, ,7 9,1-3, ,8 9,1-4, ,0 10,2 72 Fleksjobvisiterede I lyset af Førtids- og fleksjobreformen fra 2013 var det forventeligt, at antallet af borgere der visiteres til fleksjob ville være stigende. I 2013 var 152 fuldtidspersoner visiteret til fleksjob mens antallet ved udgangen af 20 udgjorde 296 fuldtidspersoner. Antal fuldtidspersoner Stigningen i antallet af borgere visiteret til fleksjob skal ses i lyset af en nedgang i antallet af borgere på kontanthjælp og på førtidspension i overensstemmelse med intensionerne i lovgivningen. Endvidere betyder den generelle forhøjelse af pensionsalderen, at borgeren bliver længere på ydelserne end hidtil Andel af fleksjobvisiterede borgere (2014 = indeks ) Kommune har visiteret flere borgere til fleksjob end de omkringliggende kommune. Kommune ligger i 20 på indeks 4 mens de øvrige ligger på indeks 140 eller derunder. sagen er, at Kommune siden 2016 har arbejdet målrette på at afklare borgere på kontanthjælp til job, uddannelse eller anden forsørgelsestype. Udviklingen skal derfor ses i sammenhæng med faldet i antallet af borgere på kontanthjælp og førtidspension. 2019* 10,7-4,8 86 *Adm. Budget Det stigende forbrug i perioden 2014 til 2016 skyldes implementering af den nye lovgivning.

9 Aktivitetsområde Revalidering og løntilskud - fortsat Ledighedsydelse Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende siden førtids- og fleksjobreformen. Fra 2013 til 20 er antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse således steget fra 36 i 2013 til 66 i 20. En stigning i antallet af ledige fleksjobbere var forventelig i betragtning af at antallet af visiterede til ordningen næsten blev fordoblet fra 2014 til 20. Der skal bemærkes, at Kommune ligger på niveau med Kommune, som kun har øget andelen af fleksjobvisiterede med 40 pct Andel borgere på ledighedsydelse (2014 = indeks ) Udgifterne til forsørgelse til borgere på ledighedsydelse har i perioden 2014 til 20 været følgende: Budget mio. Antal fuldtidspersoner ,4 5, ,1 4, ,3 4, ,7 6,8-1, ,8 8,8-1, * 8,7.2,2 63 *Adm. Budget Bemærk: Hjemtagelse af refusion for perioden 2014 til 2015 medgår under Fleksjob på næste side. sagen til at stigningen i antallet af borgere, der visiteres til fleksjob, først for alvor slår igennem i 2017, er at størstedelen af disse borgere har været gennem et ressourceforløb, hvor der har været iværksat en intensiv indsats for at udvikle eller genoptræne deres arbejdsevne i forhold til ordinær beskæftigelse. Når mulighederne for udvikling ikke længere er til stede, vil borgerne oftest være omfattet af reglerne om fleksjob. Den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse har været stigende i 20. sagen er den markante stigning i antallet af fleksjobvisiterede i 2017 og 20. Ligeledes har udvidelsen af målgruppen for fleksjob betydet, at borgere med meget lille arbejdsevne er visiteret til fleksjob, og vi oplever, at en større andel af borgeren end tidligere bliver langtidssygemeldte. Der er i 20 og 2019 tilført yderligere ressourcer til området for at sikre, at borgere kommer i fleksjob. Gns. Varighed i uger 26,1 23,2 22,5 22,7 26,2

10 Aktivitetsområde Revalidering og løntilskud - fortsat Fleksjob Antallet af borgere der er ansat i fleksjob har været stærkt sigende siden 2013, hvor målgruppen blev udvidet. Ved udgangen af 2012 var 108 fuldtidspersoner ansat i fleksjob, hvilket efter implementering af reformen er steget til 230 fuldtidspersoner. Det svarer til, at 265 personer i 20 var ansat i fleksjob. Antal fuldtidspersoner Kommune har haft en væsentlig større stigning i antallet af borger i fleksjob end de omkringliggende kommuner, og stigningen har været særlig stor i 2017 grundet afslutningen af mange ressourceforløb, hvor det ikke har været muligt at udvikle borgernes arbejdsevne til et niveau hvor de kan blive selvforsørgende på ordinære vilkår. 200 Andel borgere ansat i fleksjob (2014 = indeks ) På trods af, at Kommune har øget antallet af fleksjobvisiteret markant i forhold til de omkringliggende kommuner, har vi formået at få dem i job. Andelen af fleksjobvisiterede der er ansat i fleksjob ligger i 20 på niveau med de øvrige kommuner. 88% 83% 78% 73% 68% Chart Title Andel fleksjobvisiterede ansat i fleksjob i pct Udgifterne til forsørgelse til borgere på ledighedsydelse har i perioden 2014 til 20 været følgende: Budget mio. Antal fuldtidspersoner ,4 14,7-16, ,9 16,2-17, ,0 14,7-17, ,7 19,4 -, ,7 21,3-21, * 24,7 -,7 239 * Adm. Budget Bemærk: I perioden 2013 til 2015 indgår vedr. ledighedsydelse under Fleksjob.

11 Aktivitetsområde Tilbud til udlændinge Kommune har siden efteråret 2016 arbejdet med den vedtagne strategi for modtagelse og integration af flygtninge, og med udgangspunkt i de nedenfor beskrevne indikatorer følger udvalget kvartalsvis effekterne af strategiens implementering på baggrund af de vedtagne mål. Antal flygtninge og familiesammenførte i arbejde Visionen i Strategi for modtagelse og integration af flygtninge er, at flygtninge i Kommune hurtigst muligt bliver selvforsørgende aktive medborgere, der trives i og med det lokale samfund. Resultatmålet for beskæftigelsesindsatsen er jf. Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte og Beskæftigelsesplan 20 følgende: Minimum 33 pct. af alle voksne flygtninge og familiesammenførte er i ordinær beskæftigelse inden for det første år. Ved udgangen af 20 var der 6 personer som inden for de seneste 5 år har været omfattet af integrationsprogrammet. Af dem modtog 84 personer integrationsydelse og var helt eller delvis ledige, mens 102 personer var i job, uddannelse, eller er uden offentlig forsørgelse svarende til 54,8 pct. Ifølge Kommunes oplysninger er 55 personer i arbejde, 3 er i uddannelse med SU/elevløn og 3 er forsørget af ægtefælle/samlever, og 8 er fraflyttet kommunen. For de resterende 33 er status ikke registreret, idet de er ophørt før Jobcentrets nye fagsystem er taget i brug. Antal personer jan- Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet indenfor de seneste 5 år med og uden offentlig forsørgelse 0 40,0 feb- mar- apr- Kilde: Fasit og egne beregning maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Antal borgere omfattet af integrationsprogrammet indenfor 5 år Antal borgere på integrationsydelse Andel borgere uden integrationsydelse 60,0 55,0 50,0 45,0 Andel Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenført i forhold til tidspunktet for udstedelse af cpr. nr. Andel i beskæftigelse Cpr. nr. i ,8 51,2 51,4 40,0 46,4 Cpr. nr. i ,5 50,0 36,9 39,1 35,9 Cpr. nr. i ,0 39,2 43,6 36,2 26,8 Cpr. nr. i 2017,8 35,0 22,6,8 15,2 Cpr. nr. i 20 41,7 15,4 0 20,0 15,6 Kilde. Jobindsats.dk Styrelsens opgørelsen omfatter personer i ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse uanset omfanget af beskæftigelsen. Tabellen viser, at og generelt har en større andel af borgere, som opnår beskæftigelse end de øvrige kommuner. Såvel Kommunes egen opgørelse som tallene fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering understøtter, at strategiens fokus på beskæftigelse har båret frugt. Antal modtagne flygtninge og familiesammenførte Antallet af flygtninge som forventes at blive meddelt opholdstilladelse er faldet markant siden I 2015 fik ca personer asyl med flygtningestatus, mens tallet i 2016 var på ca personer og i 2017 på ca personer. I 20 og 2019 forventer Udlændingestyrelsen, at der bliver meddelt opholdstilladelse til ca personer. Kommune har i kvoteåret 20 modtaget 3 flygtninge samt 4 familiesammenførte. Nedenstående tabel angiver antallet af modtagne flygtninge og familiesammenførte pr. 1. marts Kvote Modtagne flygtninge Voksne Børn Uledsagede Voksne fam.sam. førte Børn fam.sam. førte Såvel målet om at 33 pct. af alle voksne flygtninge og familiesammenførte er uden offentlig forsørgelse ved udgangen af 20 og 50 pct. inden udgangen af år 2020, er opfyldt.

12 Aktivitetsområde Tilbud til udlændinge - fortsat Udviklingen i antal personer og antal fuldtidspersoner på integrationsydelse Ved udgangen af december 20 var 84 personer på Integrationsydelse. 65 af disse personer vurderes at være job- eller uddannelsesparate mens 19 er aktivitetsparate. Aktivitetsparate borgere vurderes at være syge eller at have behov for en særlig indsat, før de kan påbegynde job eller uddannelse. Antal borgere i Integrationsgrunduddannelse Der er i Strategi for modtagelse og integration af flygtninge følgende resultatmål: Integrationssamtalerne indeholder fra start sagsbehandlerens vurdering af flygtningens egnethed ift. at påbegynde Integrationsgrunduddannelse (IGU). IGU skal være påbegyndt 6 mdr. herefter Antal personer Antal fuldtidspersoner Antallet af borgere på integrationsydelse har været faldende siden december 2016, hvilket dels skyldes at tilgangen er faldet, men især at Kommune har fået en del flygtninge og familiesammenførte i job eller uddannelse. Antallet af borgere på integrationsydelse er således faldt fra 167 personer i december 2016 til 81 i december 20. Resultattilskud Kommunerne kan hjemtage resultattilskud fra Staten. Tilskuddet udbetales, når indsatsen har formået at flytte borgeren fra offentlig forsørgelse til at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere. Der kan jf. Integrationsloven hjemtages resultattilskud ved bestået danskprøve samt efter 6 måneder i ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse. Antal personer 2017 Antal personer 20 Bestået danskuddannelse Ordinær uddannelse 5 10 Ordinær beskæftigelse Der er 20 hjemtaget 5,1 mio. i resultattilskud, herunder resultattilskud for de kommunale IGU-forløb Der blev i 2017 hjemtaget resultattilskud på ca. 3,2 mio.kr, mens beløbet i 2016 var på 0,75 mio. Der er i Kommune 12 igangværende aftaler om i IGU-uddannelse. En aftale er i privat virksomheder og de øvrige 11 i Kommune. 1 borger har gennemført IGU-uddannelse og er nu i job, mens 4 borgere opsagt deres IGU-aftale. 2 borgere har opsagt forløbet, idet de ønsker at være selvforsørgende (forsørges af ægtefællen), mens 2 har opsagt aftalen, idet de ikke ønsker at arbejde for den løn der følger af en IGU aftale. Borgeren der opsiger job er berettiget til integrationsydelse efter en sanktion svarende til 3 dages forsørgelse. De pågældende borgere er straks blevet sat i gang med andet virksomhedsrettet tilbud. Antal borgere i virksomhedsrettet aktivering Fokus i integrationsindsatsen er, at flygtninge og familiesammenførte så hurtigt som muligt skal blive selvforsørgende. Et væsentligt element i vejen mod beskæftigelse er virksomhedsrettet aktivering, som åbner døre og bibringer borgeren relevante kompetencer i forhold til at varetage forskellige arbejdsopgaver. Antal 60 Jan 17 Feb 17 Mar 17 Apr 17 Virksomhedspraktik Antal integrationsborgere i virksomhedsrettet aktivering Maj 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dec 17 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ansættelse med løntilskud Jul Aug Sep Okt Nov

13 Aktivitetsområde Tilbud til udlændinge - fortsat Ved udgangen af november 20 var 23 personer i virksomhedsrettet aktivering, svarende til 28 pct. af alle jobparate flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse. Det skal bemærkes, at borgere der aktuelt er sygemeldte fortsat betragtes som jobparate. Aktuel er 13 kvinder på barsel eller sygemeldt grundet graviditet. Fraregnes disse er andelen af borgere, der var i virksomhedsrettet aktivering i november 20 på 41 pct. Indenfor de seneste 3 måneder har 37 borgere været i virksomhedsrettet aktivering. Der har i perioden gennemsnitligt været 83 borgere på forsørgelse hvilket svarer til, at ca. 45 pct. af alle flygtninge og familiesammenførte har været i virksomhedsrettet aktivering indenfor de seneste 3 måneder. Andel aktiveringsberørte Kommune prioriterer at flygtninge og familiesammenførte så vidt muligt skal være i aktivering. Aktiveringstilbud som medgår i denne måling er virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, Uddannelse, mentorstøtte og danskuddannelse. Borgere som ikke er i aktivering er fritaget grunde barselsorlov eller fysisk/psykisk sygdom. Uddannelse Igangværende forløb 27 Afsluttede forløb 143 Afbrudt forløb 29 Uddannelse er under fortsat udvikling og bliver løbende tilrette det aktuelle behov. Antallet af nyankomne borgere er faldet væsentligt i løbet af 2017 og 20, hvorfor der har været behov for at nytænke uddannelsen således at den i højere grad målrettes borgere som har været i i en periode. Der skal m ed paradigmeskiftet i indsatsen fremover i endnu højere grad fokuseres på jobsøgning og selvforsørgelse og i mindre grad orientering om det det danske samfund. Andel aktiveringsberørte 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Landet Kommune har et højere aktiveringsniveau end på landsplan. Andelen af aktiveringsberørte er faldende i 20, hvilket skyldes at andelen af sygemeldte, kvinder på barsel mm. udgør en stigende andel af de borgere som er på forsørgelse. uddannelse Uddannelsen er en særlig tilrettelagt uddannelse til borgere på integrationsydelse, hvor fokus er på arbejdsmarkedet, jobsøgning, sprogundervisning og integration i aktiviteter i lokalområdet. Uddannelsen består af fire dele: Sprogskole, undervisning, praktik og jobsøgning. Forløbet strækker sig over 6 måneder, og er bygget op i 3 moduler, de studerende skal igennem. Undervisningens kompleksitet og sværhedsgrad stiger gennem forløbet i takt med de studerendes progression. Modulerne lægges ind mellem virksomhedspraktik, løntilskud m.m.

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommune har siden efteråret 2016 arbejdet med den vedtagne strategi for modtagelse og integration

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 4. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017/2 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og forelægges Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 23.11.217 Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 217 et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland November 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 3. kvartal 20 Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017 4. kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt en gang

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK Øst / 25. maj 201 Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles videns grundlag for RAR-medlemmerne.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast juni 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere