Moské og Islamisk Center i Århus Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moské og Islamisk Center i Århus Århus 07. 03 2007"

Transkript

1 Moské og Islamisk Center i Århus Århus Forbundet af Islamiske Foreninger Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Schønherr Landskab K/S Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

2 01 Foreninger og firmaer bag projektet Forbundet af Islamiske Foreninger består af: Den Tyrkiske Kvindeforening Islamisk Kulturcenter Arabisk Kulturforening Somalisk Familieforening Aarhus Eyüp Sultan Moské Den Aktive Kvindeforening Somalisk Kvinde- og Børneforening Lighed og Broderskab Multiaktivitetsforening Somalisk Kulturforening Forening for Moské og Islamisk Center Arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab K/S Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

3 02 Indholdsfortegnelse 03 Prolog 04 Perspektiv 05 Story line - Moské i tiden 07 Situationsplan 1: Landskabeligt hovedgreb og gårdrummet 10 Perspektiv fra gårdrummet 11 Idéen - funktion, rum og bevægelse 12 Perspektiv 13 Rumoversigt 14 Plan 0 1: Plan -1 1: Facade mod øst 1: Facade mod syd 1: Facade mod vest1: Facade mod nord 1: Perspektiv fra bedesalen 21 Snit AA 1: Snit BB 1: Snit CC 1: Materialer og overflader 25 Perspektiv 26 Fakta Modelfoto

4 03 Prolog Hvad gør en moské til en moské? Spørgsmålet er lige så ligetil, som det er enkelt: En væg korrekt orienteret mod Mekka. Omar Khattab Endvidere er der opstillet betingelser af mere fabulerende og ikkeanalytisk karakter. Nedenfor er programmet samlet og nedskrevet i 4 punkter (pejlemærker): Prolog - grunden Grunden - lokaliteten - der er tiltænkt nærværende projekt er med sine iboende potentielle muligheder ganske særegen. Bugtbyen Århus - midtbyen, gamle forstæder, nye vækstlag gennemskåret af tunneldale, Silkeborgvej, den vestlige af byens seks indfaldsfingre med Århus 3. ring, Åby Ringvej. Grundens betingelser er mangfoldige. Brabranddalen, der udgør den østlige del af Århus Ådalsænkning accentuerer Århus og vækstlagenes profil. Grunden er rundet af vandskel og erosionskløfter. Nu og i sin fremtidige brug betinget af Gjellerupplanens præcise blo-ke, parcelhusområder, blandområder, væsentlige trafikårer og institutions- og centerområder. Denne stakatoagtige opremsning indikerer, at alle elementer - hele den store, fysiske kakofoni - er nærværende fra grunden og i grundens sfære. Den nye moské og det islamiske center skal bygningsmæssigt og landskabeligt bringes i dialog med omgivelserne. Forudsætninger og iagttagelser Intentionerne for Moské og islamisk center i Aarhus, sådan som de er formuleret i oplæg og program, er præcise og ambitiøse. Det funktionelle og ideologiske plangrundlag er til stede i programmet for at skabe en åben og imødekommende miniatureby i en park. Programmets opstillede forudsætninger har sammen med for - slagsstillernes egne analyser og krav dannet plangrundlaget for disposition af grunden. Med baggrund i en analyse af plan- og bygningsmæssige betingelser sat i relation til - og dermed indbyrdes samspil med - bygningens egne påvirkninger af fysisk, funktionel art dannedes plangrundlag og mønster for programoverbygningen. Dette gjort for at få programmets intentioner transformeret til klare pejlemærker for løsningen. 1. Den klare, funktionelle logik, der lægges op til i programmet, skal være tydelig i plandispositionen. Moské og center skal i sin opbygning og funktionelle logik være let opfatteligt og fysisk bekvem - handicapegnet og med lige muligheder for mænd og kvinder i alle aldre. En hovedforudsætning for bygningens idé er en bevægelsesmæssig planlægning. 2. Moské og center skal integreres introvert/ekstrovert i en åben, indbydende udformning, en bærende ramme om et inspirerende miljø for møde og interkulturel udveksling. Centret skal have transparens visuelt og fysisk, såvel som der skal være lægivende lommer til udeophold - gårdrum - med smukke belægninger, vand og beplantning. Den islamiske kultur rummer en af verdens smukkeste havetraditioner. 3. Eftersom der ikke findes entydig moskéarkitektur, må bygningsanlægget ikke være en pastiche, men skal finde sit eget udtryk refererende til de muslimske arkitekturtraditioner i en dansk kontekst og samtid.moské og center sal udformningsmæssigt vokse ud af den jord, hvorpå den står. Dansk bygningskultur og byggeteknik i frugtbart møde med islamisk arkitektur. Præcist, relevant og uden etnocentriske mellemregninger. 4. Alle dispositioner skal bidrage til en åben, indbydende udformning med generel anvendelighed og fleksibilitet. Bygningsmæssige såvel som landskabelige anvisninger skal bidrage til at sikre en holistisk plan, en grøn plan, hvor brugssfæren ikke kun begrænses til moské og center, men hele det omkransende grønne parkareal som kan tages i anvendelse af alle beboere i området. Miljømæssige overvejelser er inddraget i projektet, og alle dispositioner skal senere hen kunne inddrage nye tiltag. Bygningerne skal byggeteknisk og installationsmæssigt sikre multianvendelighed, fleksibilitet, funktionstransformation og addition. Intet spildareal, ingen gange. Silkeborgvej Placering på grunden 1: Åby Ringvej

5 04 Perspektiv

6 05 Story line - Moské i tiden Europæisk/vestlig arkitektur og islamisk arkitektur har over tid beriget hinanden i et spind af tråde, der fører begge veje. Eksemplerne er talrige på, hvordan de 2 kulturers arkitektur har påvirket hinanden med resultat af smukke, raffinerede og gennemtænkte arkitektoniske værker. Mest kendt og elsket af genuine islamiske/mauriske bygninger i Europa er moskéen i Cordoba og paladskomplekset Alhambra. Sidstnævnte et betagende værk, hvor konstruktion, rum og ornamentik i sin helhed på det nærmeste hænger i luften og som en illusion næsten ikke rører grunden med de sublimt anlagte haver. Efterfølgende og i vor tid er denne kulturudveksling foregået på bygningens tektoniske og æstetiske fremtræden. Danske/europæiske arkitekter har den sidste snes år forestået fine byggerier i islamiske lande, hvor den gensidige påvirkning også i respektive hjemlande er tydelig. Moskéer er åbne bygninger uden decideret adskillelse mellem rum med verdslige og ån-delige funktioner. I plandispositionen skal Moské og center i Aarhus, også logisk, følge denne tradition. Paladskomplekset Alhambra I plandispositionen skal Moské og center i Aarhus, også logisk, følge denne tradition. Som indledningsvist nævnt er væggen orienteret mod Mekka. Qiblanichevæggen i bede-salen er det, der definerer en moské. Af andre komponenter fra moskéarkitekturens be-grebs-verden er vi medtaget kuplen, gårdrummet, plinten, portalen og minareten. Vand, lys, lyd, haver, kalligrafi og ornamentik er funktionelle og dekorative lag, der yderli-gere vil være med til at danne en moské og et islamisk center. I nærværende projekt er det arkitektoniske hovedgreb, bygningens volumener og land-skabslinier rettet ind efter grundens hovedretning, defineret af Åby Ringvej og Gudrunsvej. Bygningen fremstår med enkle, afklarede volumener i den konceptuelle lagdeling, basen, rammen og himlen. Standard elementer i en Moské (ikke i skala eller repræsentativ for nogen Moské) Moské i Singapore

7 L institut du monde Arab, Paris, Jean Nouvell Moskéen i Cordoba Moské i New York Moské i Kuala Lumpur Moské i Strasbourg, Zaha Hadid

8 07 Situationsplan 1:1500 Gudrunsvej Gudrunsvej Moské/Islamisk center Park Globus 1 DR. Holsts Vej

9 Gudrunsvej Park Edwin Rahrs Vej

10 09 Landskabeligt hovedgreb og gårdrummet I et landskabeligt hovedgreb tænkes moskeen placeret på grundens sydlige del, som et bygningsvolumen der sammen med Globus 1 udgør to kulturelle omdrejningspunkter på en stor, offentlig og grøn fælled. Fælleden indrammes og skærmes af eksisterende voldanlæg, samt dele af den eksiste-rende beplantning, som suppleres med nye egetræer. Fælleden beplantes med små grupper af frugttræer, og gennemløbes af en offentlig stiforbindelse. Dette store, grønne rum kan fremover rumme en række øvrige aktiviteter, som vil gøre området væsentligt mere attraktivt at benytte for alle bydelens beboere, end tilfæl-det er i dag. Egetræ Vandkanal Gårdrummet belægges med keramiske fliser i et flerfarvet, geometrisk mønster, der leger med klassiske islamiske ornamenteringer. Mønsteret tager afsæt i en af naturens grundformer - en sekskant, som deles i 4 retvinklede dele, der ifølge islam symboliserer paradisets 4 retninger. Disse moduler roteres og drejes, hvorved der opstår et retningsløst tæppe, der udspændes under det delvist overdækkede gårdrum, hvori dele af moskeens uformelle liv udspilles. I gårdens kvadrat indskrives endnu et kvadrat bestående af en lav vandrende, hvis modulerede bund får vandet til at hvirvle i cirkler og spiraler. Lyden herfra vil skabe rummets særlige ressonans. Et enkelt egetræ placeres forskudt fra kvadratets midte. Belægningskoncept i gårdrummet

11 10 Perspektiv fra gårdrummet Inspiration

12 11 Idéen -funktion, rum og bevægelse Det har været et overordnet mål at udforme og planlægge moskéen som et klart, veldefi-neret arkitektonisk objekt, således at det på værdig vis indpasses i parken mellem Ringvejen og Gudrunsvej og mellem bygningsgods i forskellig skala - Christianshøj, Gjellerupparken og Globus 1. På basen - den samlende plint - der indeholder parkering og teknik anlægges bygningens hjerte og ankomst. Et præcist defineret, kvadratisk gårdrum belagt med fliser i et sindrigt, geometrisk mønster. Der er placeret et enkelt, stort træ, der er vandkanaler og minaretens elegante buede, kalligrafiske form er landmark for det samlede byg -geri. Visuelt og funktionelt er gårdrummet koblingen internt såvel som eksternt til den omgivende park. to andre vægsider mod koranskole/børnerum og auditorium (multirum). Bedesalen kan således addere sin kapacitet til det dobbelte, og - når vejret tillader - ved hjælp af glas-skydepatier yderligere inddrage gårdrummet. Fra commonrummet er der også direkte adgang til information, bibliotek, klubrum, rituelt renselsesrum, café, køkken og ungdomsrum. Endvidere er der fra commonrummet adgang til toilet og garderobefaciliteter i basen. Commonrummet og de tilknyttede funktioner er dagslysmæssigt alle omnibelyste fra alle verdenshjørner og med ovenlys - levende og dynamiske dagslysrum. Der er fra commonrummet visuel kontakt til samtlige funktioner samt udkig til park og hori-sonter i alle retninger. Man ankommer til gårdrummet dels fra trappe/elevator, fra p-kælder og via trapper og ramper. Fra terræn kobles grundens 3 hovedforbindelser: Gudrunsvejforbindelsen - mod vest, hvorfra der er indkørsel til ca. 50 grønne p-pladser der indpasses som lommer i bevoksningen, mod nord en aktivitetsplads i forbindelse med den brede adgangsrampe, og fra øst krydset Åby Ringvej / Klokkervej. Gårdrummet giver adgang til de to boliger til imam og pedel samt til - via bygningens hovedindgang - bygningens store flexareal. Flexarealet - kaldet commonrum - er gårdrum-mets indvendige pendant. Rummet samler alle bevægelsesmæssige strømme. Fra commonrummet er der direkte adgang til samtlige funktioner verdslige såvel som åndelige. Vigtigst er adgangen til bedesal - denne fysiske kontakt kan i peakperioder foregå i hele bedesalens bredde. Tilsvarende kan bedesalen også ved hjælp af hævbare vægpartier åbne dennes Kalligrafi som inspiration. Ny islamisk afdelig på Louvre, Zaha Hadid Tilbygning til Ordrupgaard, Zaha Hadid Kongresscenter, Zaha Hadid

13 12 Perspektiv

14 13 Rumoversigt Mihrab Kuplen Qibla Minbar Bedesalen De fem søjler Portal (Iwan) Gårdrummet Minareten Portal (Iwan) Portal (Iwan) Himlen Det svævende tag Byen Den præcise ramme Basen Den samlende plint 1 Gårdrum Courtyard 2 Minaret Minaret 3 Bedesal Prayer hall 4 Common Common area 5 Information Information 6 Garderobe Wardrobe 7 Bibliotek Library 8 Ungdomsklub Youth area 9 Multirum Multi purpose room 10 Koranskole Koran school 11 Café Café 12 Køkken Kitchen 13 Administration Administration 14 Rituel renselse Ablution room 15 Mødelokaler Meeting rooms 16 Depot Storage 17 Kopi Photocopy room 18 Toiletter Toilets 19 Imambolig Imam s residence 20 Gæstebolig Guest residence 21 Pedelbolig Caretaker residence 22 Værksted Workshop 23 Teknik Plant room 24 Terrasse Terrace 25 Balkongang Balcony 26 Parkeringdæk Parking Bygningens elementer. Kommende Moské i London, MYAA

15 14 Plan 0 1:300 C B A A C B

16 15 Plan -1, Kælderplan 1:300 1 Gårdrum Courtyard 2 Minaret Minaret 3 Bedesal Prayer hall 4 Common Common area 5 Information Information 6 Garderobe Wardrobe 7 Bibliotek Library 8 Ungdomsklub Youth area 9 Multirum Multi purpose room 10 Koranskole Koran school 11 Café Café 12 Køkken Kitchen 13 Administration Administration 14 Rituel renselse Ablution room 15 Mødelokaler Meeting rooms 16 Depot Storage 17 Kopi Photocopy room 18 Toiletter Toilets 19 Imambolig Imam s residence 20 Gæstebolig Guest residence 21 Pedelbolig Caretaker residence 22 Værksted Workshop 23 Teknik Plant room 24 Terrasse Terrace 25 Balkongang Balcony 26 Parkeringdæk Parking

17 16 Østfacade 1:300 Diagram: Kalligraftegnet Diagram: Tagfladerne Diagram: Gårdrum + minaret Diagram: Boksene

18 17 Sydfacade 1:300 Diagram: Orintering mod Mekka Diagram: Bedesal Diagram: Udvidelse af bedesalen Diagram: Flexareal - ingen gangarealer

19 18 Vestfacade 1:300 Fra Gudrunsvej Fra Parkeringskælder Fra Grønningen Diagram: Hjertet i huset Diagram: Ankomst Fra Åbyhøj Ringvej Diagram: Kvadratisk bedesal og gårdrum Diagram: Transparens

20 19 Nordfacade 1:300 Diagram: De 2 pensel strøg (kalligrafitegn) Diagram: Vandspejl på taget giver himmellys på loftet. Inspiration

21 20 Perspektiv fra bedesalen

22 21 Snit AA 1:300

23 22 Snit BB 1:300 1 Gårdrum Courtyard 2 Minaret Minaret 3 Bedesal Prayer hall 4 Common Common area 5 Information Information 6 Garderobe Wardrobe 7 Bibliotek Library 8 Ungdomsklub Youth area 9 Multirum Multi purpose room 10 Koranskole Koran school 11 Café Café 12 Køkken Kitchen 13 Administration Administration 14 Rituel renselse Ablution room 15 Mødelokaler Meeting rooms 16 Depot Storage 17 Kopi Photocopy room 18 Toiletter Toilets 19 Imambolig Imam s residence 20 Gæstebolig Guest residence 21 Pedelbolig Caretaker residence 22 Værksted Workshop 23 Teknik Plant room 24 Terrasse Terrace 25 Balkongang Balcony 26 Parkeringdæk Parking

24 23 Snit CC 1:300 1 Gårdrum Courtyard 2 Minaret Minaret 3 Bedesal Prayer hall 4 Common Common area 5 Information Information 6 Garderobe Wardrobe 7 Bibliotek Library 8 Ungdomsklub Youth area 9 Multirum Multi purpose room 10 Koranskole Koran school 11 Café Café 12 Køkken Kitchen 13 Administration Administration 14 Rituel renselse Ablution room 15 Mødelokaler Meeting rooms 16 Depot Storage 17 Kopi Photocopy room 18 Toiletter Toilets 19 Imambolig Imam s residence 20 Gæstebolig Guest residence 21 Pedelbolig Caretaker residence 22 Værksted Workshop 23 Teknik Plant room 24 Terrasse Terrace 25 Balkongang Balcony 26 Parkeringdæk Parking

25 Materialer og overflader De 5 ideologiske bærende overflader i projektet er tegl, natursten, glas, træ og metal hen-visende til historie, transparens og teknologi - væsentlige kulturbærende begreber. Basen er opmuret i blødstrøgne teglsten i lys gul farve. De præcise volumener er tilsvarende op-muret i samme sten. Vinduer og glaspartier mellem volumenerne er monteret i gående og faste lakerede alumi-niumsrammer. Himlen - taget - det store, kalligrafiske tegn, beklædes med hvide, matte og glansglasere-de keramiske fliser i geometrisk mønster. Øvrige tage tilplantes med græs og sukkulenter. Taghimlen er krystallinsk svævende på glaspartier og holdes fri af terrænet. lavt niveau. Alle materialer og den tænkte overfladebehandling har lav vedligeholdelsesfrekvens. Miljømæssige overvejelser inddrages i projektet, og alle energiforbrugende komponenter/udstyr skal have så lavt et energiforbrug som muligt, ligesom der skal indbygges vandsparearrangementer. Ved udvælgelse skal indeklimamærkede produkter have præference. Af de anvendte materialer skal tilstræbes at en stor mængde kan genbruges, ligesom byggematerialer baseret på genbrug søges anvendt. Gulve i commonrum og tilstødende arealer og rum belægges med træklodsgulve. Renselsesrum og toiletter belægges med keramiske fliser. Bedesalen har tæppebelægning. Mihrab-væggen i bedesalen ornamenteres med gips- og marmorpuds. Væggen udspares med mindre glasfelter. Loftet står hvidt, i akustisk puds. De ind- og udvendigt anvendte materialer er udvalgt med henblik på at udgiften til vedligeholdelse og drift kan og skal kunne holdes på et Klodsgulv Blødstrøgne teglsten i lys gul farve Sydney Opera House er beklædt med matte- og glansglaserede keramiske fliser. Grønt tag

26 25 Perspektiv

27 26 Fakta Arealer (brutto) Plan m 2 Plan m 2 I alt 3190 m 2 Parkering i basen 4220 m 2 Arealer (netto) Plan m 2 Plan m 2 I alt 2920 m 2 Højder Plint Fladt, grønt tag Kuppel toppunkt Minaret Lofthøjde common Lofthøjde bedesal 2,4-4 m over terræn 5 m over plint 13 m over plint 35 m over plint 6,3 10,5 m 10,5 m Kapacitet Bedesal 710 m 2 Bedesal udvidet 1770 m 2 Bedesal udvidet incl. gårdrum 2690 m 2 Trafik Ankomst Parkering Materialer Basen Gårdrummet Gulv i bedesal Gulve i opholdsrum Gulve i vådrum Bokse på plinten Fladt grønt tag Kalligrafitaget Vinduer og glaspartier Qibla-væg Lofter Via Åby Ringvej, Gudrunsvej samt fra Globus 1 via aktivitetspladsen 50 pladser på aktivitetspladsen 123 pladser på plan -1 Tegl Natursten i et farvet og geometrisk mønster Tæpper Træklodsgulve Keramiske fliser Tegl Kobber stern. Sedum/græs på tagfladen Beton beklædt med hvide, matte og glansglaserede keramiske fliser i geometrisk mønste Lakerede aluminiumsrammer Ornamenteres med gips- og marmorpuds, udspares med mindre glasfelter. Hvid akustisk puds Modelfoto

28

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g KARKITEKTURPRIS SVENDBORG.. 2009 OMMUNE Nomineringen er foretaget af Svendborg Kommune og er et udtryk for anerkendelse af indsatsen for at gøre

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Fotograf: Paul Kozlowski

Fotograf: Paul Kozlowski 30 2014 E T M A G A S I N O M T E G L O G A N S V A R L I G A R K I T E K T U R Fotograf: Paul Kozlowski Kolumba-belægningen i sildebensmønster vokser i en blød kurve op ad det vandrette plan, hvor den

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere