KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER DATO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010"

Transkript

1 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER DATO

2 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden er afgrænset af Holmbladsgade og Prags Boulevard i hhv. sydlig og nordlig retning samt af to kontorejendomme. Den konkrete projektgrund henstår i dag ubenyttet, og det er derfor ønsket, at omdanne grunden, således at den vil bidrage til en positiv udvikling af nærområdet. Sommeren 2008 søgte Årstiderne Arkitekter på vegne af BOKA GROUP A/S ansøgning om byggetilladelse på baggrund af lokalplan nr. 53. Københavns kommune udstedte foråret 2009 byggetilladelse. Det ansøgte indeholdte butikker i 2 etager samt liberalt serviceerhverv. BOKA GROUP A/S har i samarbejde med Årstiderne Arkitekter A/S, efter anmodning fra København Kommunes planafdeling, udarbejdet nærværende argumentation for ændring af tidligere udarbejdet og ansøgt projekt. Hovedformålet med skitseoplægget er således at berige Prags Boulevard og Holmbladsgade med en attraktiv og levende kontorbebyggelse, som vil bidrage positivt til kvarteret som helhed. LUFTFOTO HOLMBLADSGADE-KVARTERET I 1997 begyndte et kvarterløftprojekt i området omkring ejendommen. Denne massive kvarterløftsindsats har bidraget til, at området ikke længere fremstår som et nedslidt kvarter, men i stedet et attraktivt og levende område med et varieret erhvervsliv, en bred vifte af caféer og småbutikker, forskellige boligtypologier, idræts- og kulturinstitutioner og grønne pletter til udendørs ophold og leg. Projektidéen, der arbejdes med, skal ses som en forlængelse af denne positive transformation, som kvarteret har undergået i de sidste 12 år. I udviklingen af skitseoplægget for grundens omdannelse, er der samtidig lagt stor vægt på en række af de visioner og nøgleord for den kommende planlægning i København, som er udtrykt i forslag til Kommuneplan 2009 for Københavns Kommune. I kommuneplanforslaget beskrives en overordnet vision om at gøre København til en tænkende storby, og konkret peges der i kommuneplanforslaget på en række tiltag eller såkaldte udviklingsløfter, som skal medvirke til at virkeliggøre denne vision. Det er særligt tiltaget om Den bæredygtige by, som nærværende projekt har taget sit afsæt i. Herunder er der konkret arbejdet med principper omkring fortætning af bygningsmassen samt begrønning i form af grønne udeopholdsrum. I forslag til Kommuneplan 2009 udlægges grunden til område for serviceerhverv, S2, herunder administration, liberale erhverv, butikker, hoteller og erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. For grunden gælder endvidere, at den maksimale bebyggelsesprocent er 150, den maksimale bygningshøjde er 24 meter og friarealprocenten for erhverv er 10. Det er dog et ønske for projektets gennemførelse at forhøje bebyggelsesprocenten fra 150 til 175. GRUNDEN BILLEDER FRA GRUNDEN

3 PROJEKTET Projektet indeholder i alt ca m² bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 151%. Bebyggelsen vil primært blive anvendt til kontor- og serviceerhverv. Kontorbebyggelsen tænkes som et kontorfællesskab med lejemål af varierende størrelser. En forskellig sammensætning af brugere i og udenfor huset vil danne en særlig dynamik, idet grunden aktiveres på forskellige tider af dagen, hvorved området beriges på mange måder. Bebyggelsen placeres i hovedsagen som ét samlet kompleks i 4 etager, hvoraf den nederste etage delvist er til parkering/ankomst og de øverste 4 etager er til kontor- og erhvervsformål. Hoveddisponeringen har taget sit afsæt i konteksten og består af to kontorstænger, der spænder imellem de to gadeforløb Holmbladsgade og Prags Boulevard. En mellembygning indeholdende fællesfunktioner sammenbinder de to kontorstænger og der dannes to ligeværdige uderum, der indbyder til udendørs ophold. Med denne disponering af bygningsmasser og grønne forløb skabes en stærk forbindelse imellem Holmbladsgade og Prags Boulevard. De to kontorstænger forholder sig samtidig direkte til nabobebyggelserne. Den ene af stængerne knyttes imod den mørke naboejendom mod øst, hvorved karréen færdigsluttes. Den anden kontorstang vil derved fremstå mere solitær, og via en tilbagetrækning fra Holmbladsgade danne en fl ot overgang, som samtidig indbyder til ankomst og adgang til bebyggelsen. Bebyggelsens facader tænkes udført i et moderne udtryk med respekt for den omkringliggende kontekst. Projektet lægger op til et facadekoncept, hvor de ydre facader imod nabofacaderne optager den primære facaderytme, mens der arbejdes mere frit med de inderliggende kontorfacader. Et farveskift i bebyggelsen vil kunne accentuere bygningens hovedgreb omkring det grønne landskabelige træk Grønningen. Den primære vejtilslutning til kontorbebyggelsen sker via Holmbladsgade, og der er ligeledes mulighed for udkørsel til Prags Boulevard. I slippet mellem det kommende projekt og den hvide naboejendom mod vest, skabes en forbindelsesvej på tværs med indkørsel til et parkeringsområde på terræn. Der påtænkes en begrønning af denne forbindelseslinje imellem Holmbladsgade og Prags Boulevard, således at denne også kan benyttes til gennemgang for kvarterets beboere. Hævet gårdrum Grønning/ankomst

4 KONCEPT FORTÆTNING OG BEGRØNNING Stationsnærhed Projektets relative høje bebyggelsesprocent kan muliggøres, idet området ligger i en afstand af ca. 550 meter til Lergravsparken, som er den nærmest beliggende metrostation. Dette princip omkring fortætning i stationsnære bydele er helt i tråd med forslaget til Kommuneplan 2009, som konkret peger på, at fortætningen vil øge grundlaget for den kollektive trafi k, medvirke til at skabe varieret byliv med en blanding af funktioner samt at sikre en god økonomi i byudviklingen. PRAGS BOULEVARD DEN ÅBNE SKÆRM PLATEAU HAVE DEN ÅBNE SKÆRM BINDING PARKERING KANTINE GRØNNING Kombinationen af tæthed og nærheden til den kollektive trafi k medfører et mindsket behov i antallet af parkeringspladser. I stedet for at skulle anlægge store, arealkonsumerende parkeringsflader frigives dermed plads til andre formål. Samtidig hermed planlægges bebyggelsen opført i 4-5 etager, hvorved der arbejdes i højden frem for at placere al bebyggelse på terræn. Dette frigiver ligeledes plads til andre formål på terræn. BINDING SKALLEN GRØNNING I skitseoplægget er der konkret arbejdet med en sammenhængende grøn fl ade, som pakker parkeringspladserne ind. Projektet søger dermed visuelt at mindske synligheden af parkeringspladserne, og i stedet fremhæve det grønne, hvorved der skabes et indbydende og særligt ankomst- og opholdsareal, som vil medvirke til at forbedre vilkårene for et mangfoldigt og levende byliv i kvarteret. GRØNING BYGNING B BINDING BYGNING A Der er relativt få grønne friområder og grønne træk i Holmbladsgade-kvarteret, ligesom der er mangel på frodige områder og gode udendørs opholdsmuligheder, som f.eks. pladser og torve samt offentlige legearealer. Derfor kan der etableres et grønt område til brug for husets såvel som kvarterets beboere. HOLMBLADSGADE DISPONERING PARKERING LEJEMÅL KANTINE PARKERING LOGISTIK

5 AREALER Grund (Matrikel nr. 38D) Adresse: Holmbladsgade 113, København S m² Kælder: m² Stueplan: m² 1.Sal - 3.Sal (Grundplan ca m²) m² Samlet bebyggelse i projekt: m² Bebyggelsesprocent: 151 % Forventet P-krav 1 PP pr. 150 m²: 68 P-pladser Parkering på terræn: 93 P-pladser Parkering i kælder: 167 P-pladser Samlet parkering i projekt: 260 P-pladser Sitplan 1:1000

6 PLAN NIVEAU 0 1:500

7 PLAN NIVEAU 1 1:500

8 PLAN NIVEAU :500

9 KÆLDER - AREALER 1:500

10 FACADER1:500 UDTRYK Facaderne er tænkt udført i et enkelt og nutidigt formsprog med en bygningskrop i betonelementer sort og hvid afsyret beton. For at styrke den overordnede ide med det grønne skår, er facaderne ud til det grønne strøg skitseret i en hvid beton med en komposition af glasåbninger og diverse farvede fyldninger. Vertikale vinduesbånd kædes sammen og står i kontrast til husets øvrige horisontale glasåbninger.

11 SNIT 1:500

12 KONTEKST - HØJDER Bygningen respekterer mod vest det fine hvide hus og opføres således en etager lavere. Mod øst resulterer det i at bygningen blive hele to etager lavere en nabobygningen incl. penthouse. Bygningen virker lidt klemt Inde mellem de to noget højere nabobygninger. Derfor foretrækkes forslag A, hvor facadelinien fra den omkringliggende kontekst optages i den nye bebyggelse. MODELFOTOS

13 PERSPEKTIV FRA HOLMBLADSGADE

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 23. maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn. Offentlig høringsperiode fra den

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Del I - baggrund og indhold Lokalplanen er vedtaget på Borgerrepræsentationens møde 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanens

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere