1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v."

Transkript

1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. BEK nr. 637 af 30/06/1997 (Gældende) downloaded DELTA: Denne bek. er blandt andet gældende for vore aktiviteter på området Personcertificering ekstern støj. Relevante afsnit findes i bilag 4 Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 180 af 08/05/1985 LOV Nr. 476 af 30/06/1993 LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 939 af 27/10/1996 LBK Nr. 130 af 26/02/1999 LBK Nr. 632 af 23/06/2001 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 LBK Nr. 981 af 03/12/2002 Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. I medfør af 73, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994, 21, stk. 1 i lov om affaldsdepoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober 1996, 43, stk. 1 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, 25, stk. 1 i lov nr. 356 af 6. juni 1991 om miljø og genteknologi, 28 stk. 1 i lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, 60, stk. 2 i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, 60 i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 og 11, stk. 1 i lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker, fastsættes: Område 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på: 1) mikrobiologiske og kemiske målinger samt prøveudtagninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om

2 miljøbeskyttelse, lov om affaldsdepoter, lov om kemiske stoffer og produkter, lov om miljø og genteknologi, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om okker samt regler fastsat i medfør af de nævnte love, 2) støjmålinger/beregninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov samt 3) målinger, der indgår i offentligt finansierede overvågningsprogrammer, efterhånden som der træffes beslutning herom. Definitioner 2. Akkrediterede laboratorier er private og offentlige laboratorier, der er akkrediteret af DANAK til at udføre akkrediteret teknisk prøvning, jf. Erhvervsfremme Styrelsens regler herom. Laboratorier, der er akkrediteret til at udføre akkrediteret teknisk prøvning af øvrige akkrediteringsorganer, omfattet af EAL's (European Cooperation for Accreditation of Laboratories) multilaterale eller bilaterale aftaler, anerkendes på linie med laboratorier akkrediteret af DANAK. 3. Ved en certificeret person forstås en person, hvis kvalifikationer af et akkrediteret certificeringsorgan er konstateret og attesteret at være i overensstemmelse med angivne specificerede krav. Stk. 2. Ved certificering af en person angives i et certifikat 1) de aktiviteter, personens kvalifikationer dækker, 2) de dokumenter, hvor kravene til personens kvalifikationer er anført, samt 3) gyldighedsperiode. Krav til målinger m.m. 4. Målinger og prøveudtagning på de i bilag 14 nævnte områder skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium. Støjmålinger kan endvidere udføres af andre laboratorier, der beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre sådanne målinger m.m. Stk. 2. Amter og kommuner, der ikke er akkrediteret til prøveudtagning på spildevandsområdet kan dog fortsat udtage disse prøver, når det sker i deres egenskab af tilsynsmyndighed. I disse tilfælde skal prøveudtagningen udføres i overensstemmelse med DANAK's forskrifter for prøveudtagning. Stk. 3. Dog kan målinger og prøveudtagninger, som indgår i en virksomheds egenkontrol, udføres af virksomhedens eget laboratorium, hvis ikke andet er fastsat. Stk. 4. Der stilles ikke krav om, at orienterende støjmålinger, der udføres for at fastslå, om det er rimeligt begrundet at kræve en måling efter stk. 1, skal udføres af et akkrediteret laboratorium eller en certificeret person. 5. Akkrediterede laboratorier og andre laboratorier, der udfører støjmålinger ved hjælp af certificerede personer, skal ved udførelse af målinger på områder omfattet af bilagene 12 og 4, anvende de metoder og opfylde de krav til målekvalitet, der fremgår af disse bilag.

3 Stk. 2. Prøveudtagning på de i bilag 3 nævnte områder skal tilsvarende udføres i overensstemmelse med dette bilag. 6. Efter omstændighederne kan det accepteres at målinger og prøvetagninger udført i forbindelse med akutte forureningssituationer o. lign. ikke opfylder denne bekendtgørelses krav. Præstationsprøvninger 7. Præstationsprøvninger, der udbydes for at sikre overholdelse af kravene i denne bekendtgørelse, skal såvidt det er relevant for de pågældende målinger, foretages på prøvemateriale, der såvidt muligt repræsenterer laboratoriefremstillede, naturtro prøver med kendt indhold og/eller naturlige miljøprøver. Tilsyn 8. Såfremt tilsynsmyndigheden eller Miljøstyrelsen som rekvirent vælger at lade et udenlandsk laboratorium, der er akkrediteret til at udføre teknisk prøvning af øvrige akkrediteringsorganer omfattet af EAL's multilaterale eller bilaterale aftaler, udføre miljømålinger efter denne bekendtgørelse, er det rekvirentens ansvar at sikre sig dokumentation for, at laboratoriet opfylder bekendtgørelsens kvalitetskrav. Stk. 2. Hvis egenkontrol, der udføres af en virksomhed i medfør af miljøbeskyttelsesloven, ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, kan tilsynsmyndigheden i medfør af denne lovs 72, stk. 2 påbyde virksomheden at egenkontrol skal udføres i overensstemmelse med denne bekendtgørelses bilag 14. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september Stk. 2. Laboratorier, der udfører miljømålinger m.m., men som endnu ikke er akkrediteret eller ikke har personale certificeret til at udføre støjmålinger, kan udføre målinger og prøveudtagninger omfattet af bilag 14, såfremt de senest 1. oktober 1997 har ansøgt om at blive akkrediteret henholdsvis personcertificeret, deltager i de præstationsprøvninger, der udbydes indenfor deres arbejdsfelt samt i øvrigt opfylder de i bekendtgørelsen stillede kvalitetskrav. Får et laboratorium afslag på en ansøgning om akkreditering eller får en person afslag på en ansøgning om certificering, bortfalder retten til at udføre målinger eller prøveudtagninger efter 1. punktum straks. Miljø og Energiministeriet, den 30. juni 1997 Svend Auken Oversigt over bilagene til bekendtgørelsen: Bilag 1 Kemiske målinger / Niels Juul Jensen

4 1.0. Definitioner 1.1. Boringskontrol på vandværker 1.2. Drikkevandskontrol 1.3. Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand 1.4. Lossepladspercolat 1.5. Salt overfladevand 1.6. Spildevand, urenset 1.7. Spildevand, renset 1.8. Svømmebassinkontrol 1.9. Jord Sediment Slagger og flyveaske Slam Overvågning af grundvandet Overvågning af jordvand, drænvand m.m Overvågning af fersk overfladevand Overvågning af salt overfladevand Bilag 2 Mikrobiologiske målinger 2.0. Definitioner 2.1. Laboratoriets analysekvalitet Kontrol med laboratoriets interne kvalitetskontrol 2.2. Analysemetode 2.3. Saltog ferskvandsområder 2.4. Svømmebassinkontrol 2.5. Drikkevandskontrol 2.6. Spildevand, urenset 2.7. Spildevand, renset 2.8. Slam, kompost m.m Sediment Bilag 3 Prøveudtagning

5 Bilag 4 Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj 4.1. Generelt Overordnede krav m.v Definitioner 4.2. Krav til certificerede personer Kvalifikationer Fagteknisk aktivitet Ansvar 4.3. Krav til laboratorier Laboratoriet Krav til målinger Krav til måleudstyr Krav til rapportering 4.4. Krav til certificerende organer Certificeringsaktiviteter generelt Certifikater Administration af certifikater Kontrol og overvågningsaktiviteter Bilag 1.0 Definitioner Parameter Angiver et stof eller en egenskab i det medium (vand, jord, slam o.l.), der ønskes målt Normal forekommende værdi Variationsområde for den angivne parameter i det pågældende medie i Danmark. Maximal total standardafvigelse Den højst tilladte totale standardafvigelse i måleområdet (3 15) for kontrolprøver i den interne kvalitetskontrol. Den totale standardafvigelse beregnes som angivet nedenfor. Total standardafvigelse st

6 Estimatet for et laboratoriums totale standardafvigelse st bestemmes i den interne kvalitetskontrol ud fra resultaterne af et antal kontrolprøvepar. Estimatet for st bestemmes på følgende måde: st2 = sw2 + sb2 sw er estimatet for standardafvigelsen inden for serien og bestemmes ved: sw2 = (d1exp2 + d2exp2 + d3exp2 +.. d10exp dnexp2)/ 2n hvor d1, d2... d10.. dn er differensen mellem de enkelte prøvepars resultater af ialt n kontrolprøvepar (ialt 2n enkeltprøver) sb er estimatet for standardafvigelsen svarende til variationen mellem serierne og bestemmes ved: sbexp2 = ((m1 mv)exp2 + (m2 mv)exp2 + (m3 mv)exp2 +.. (m10 mv)exp2 +.. (mnmv)exp2 /(n1) 1/2 swexp2 hvor m1, m2, m3.. m10.. mn er middelværdierne af de enkelte prøvepar og hvor mv er middelværdien af ialt 2n analyseresultater Den tilsvarende relative totale standardafvigelse ct bestemmes som: ct = st x 100/mv I beregningen af estimatet for st indgår samtlige kontrolanalyseresultater foretaget af samtlige laboranter, der udfører sådanne målinger på de apparater, der anvendes ved målingen. Almindeligvis beregnes estimatet for st for hver 20 kontrolprøvepar og estimatet sammenlignes med den angivne værdi for i måleområdet (3 15) eller med kravene til den relative totale standardafvigelser for kontrolprøver med indhold større end 15 x st max. Indtil der er indsamlet tilstrækkeligt datamateriale, kan estimatet for st beregnes for 10 kontrolprøvepar, og dette estimat sammenlignes med de i parantes angivne

7 kravværdier for den relative totale standardafvigelse for kontrolprøver med indhold over 15. Kontrolprøver Som kontrolprøver kan anvendes naturlige prøver med kendt/certificeret indhold (referencematerialer). Kontrolprøver kan også fremstilles som homogene vandige opløsninger af analyserene kemikalier med veldefineret sammensætning i vand af tilstrækkelig renhed tilsat stoffer, som er i de naturlige vandprøver og som vides at influere på resultatet. Kontrolprøverne skal være prøver med et sporbart indhold med lang holdbarhed og skal så vidt muligt være de samme prøver fra gang til gang over et længere tidsrum. Blindprøver kan i visse tilfælde anvendes til kontrol af, men det må for hver parameter kontrolleres, om der opnås de samme resultater med blindprøver som med prøver, der indeholder (3 15). Hvis der ikke opnås overensstemmende resultater, må der udover blindprøven analyseres en kontrolprøve med indhold på (3 15). Kontrolprøvernes middelværdi mv bestemmes for hver 20 undersøgte kontrolprøvepar. Indtil der er tilstrækkeligt datamateriale, kan middelværdien af 10 kontrolprøvepar anvendes. Analysekvalitet Intern kvalitetskontrol Kravene til analysekvaliteten indebærer, at der i enhver prøveserie skal indgå en eller flere kontrolprøver. Kontrolprøverne skal vælges på rimelige niveauer i forhold til de miljøprøver, der analyseres, og omfatte koncentrationsniveauer på (3 15) samt koncentrationer omkring de niveauer, laboratorierne ofte måler i miljøprøverne. Kontrolprøverne analyseres som ægte dobbeltprøver og kan i det laveste område evt. være en dobbeltblind prøve (se ovenfor). Værdierne af de analyserede kontrolprøver indtastes løbende i et kvalitetskontrolprogram med X/R kort og med mulighed for at beregne kontrolprøvernes middelværdi og totale standardafvigelse. Kvalitetsklasser Kravene til analysekvalitet er forskellig alt efter hvilke formål resultaterne af miljøkontrollen skal anvendes til, og er afhængig af de muligheder, laboratorierne har til rådighed i form af egnede metoder og analyseudstyr. Kravene er inddelt i 3 kvalitetsklasser defineret ved krav til den totale standardafvigelse st og ved krav til middelværdiens (mv) afvigelse fra den fastlagte kontrolværdi i den interne kvalitetskontrol. I præstationsprøvningen er der alene stillet krav til afvigelsen mellem laboratoriernes analyseresultat og den fastlagte værdi for den enkelte prøve (ofte betegnet nominel værdi). Der er for hvert af kravene anført to værdier, heraf den ene i parantes. Værdierne uden parentes er krav, der skal kunne opfyldes senest 3 år efter denne bekendtgørelsens ikrafttræden. Indtil da accepteres værdierne i parentes. Kvalitetsklasse 1

8 Intern kvalitetskontrol Den totale standardafvigelse udgør for prøver med indhold > 15 ved 20 (evt 10) kontrolprøvepar maximalt 3 % (5 %) af kontrolværdien og for prøver med indhold < 15 den angivne værdi for i bilag 1. For prøver med indhold omkring 15 anvendes den største af de to beregnede værdier for st. Middelværdier af kontrolprøverne skal kunne genfindes indenfor +/ 2 % af kontrolmaterialets korrekte indhold. Ekstern kvalitetskontrol Enkeltprøver ved den eksterne kvalitetskontrol afviger højst 10 % (15 %) fra nominel værdi eller 3. Den største værdi af de to krav anvendes. Kvalitetsklasse 2 Intern kvalitetskontrol Den totale standardafvigelse udgør for prøver med indhold > 15 ved 20 (evt 10) kontrolprøvepar maximalt 5 % (7 %) af kontrolværdien og for prøver med indhold < 15 den angivne værdi for i bilag 1. For prøver med indhold omkring 15 anvendes den største af de to beregnede værdier for st. Middelværdier af kontrolprøverne skal kunne genfindes indenfor +/ 2 % (+/ 5 %) af kontrolmaterialets korrekte indhold. Ekstern kvalitetskontrol Enkeltprøver ved den eksterne kvalitetskontrol afviger højst 20 % (25 %) fra nominel værdi eller 4. Den største værdi af de to krav anvendes. Kvalitetsklasse 3 Intern kvalitetskontrol Den totale standardafvigelse udgør for prøver med indhold > 15 ved 20 (evt 10) kontrolprøvepar maximalt 7 % (10 %) af kontrolværdien og for prøver med indhold < 15 den angivne værdi for i bilag 1. For prøver med indhold omkring 15 anvendes den største af de to beregnede værdier for st. Middelværdier af kontrolprøverne skal kunne genfindes indenfor +/ 5 % af kontrolmaterialets korrekte indhold. Ekstern kvalitetskontrol

9 Enkeltprøver ved den eksterne kvalitetskontrol afviger højst 30 % fra nominel værdi eller 5. Den største værdi af de to krav anvendes. Analysemetoder En række parametre, der måles i miljøet, udtrykker egenskaber, som er bestemt af den valgte metode. Sådanne parametre skal måles ved den i bilag 1 angivne metode. Visse medier som spildevand, jord, slam m.m influerer på analyseresultatet. Derfor stilles der for forskellige parametre krav om anvendelse af en bestemt forbehandlingsmetode på denne type prøver. Den videre bestemmelse af parametren kan foretages med dokumenteret egnede metoder, med mindre det drejer sig om metodeafhængige parametre, hvor den angivne metode i bilag 1 skal anvendes. Bilag 1.1 Boringskontrol på vandværker Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Ledningsevne (ms/m) Tørstof (mg/l) DS 204 : 1980 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse

10 forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Svovlbrinte (S) < : DS Ilt (O2) < DS 2205:1990 Aggressiv kuldioxid (CO2) < DS 236 : 1977 Iltforbrug med kaliumpermanganat (KMnO4) DS 275 : 1984 Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC (C) SM 5310 C

11 EN 1484 *) Definitioner er givet i bilag 1.0 Bilag 1.1 Boringskontrol på vandværker Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Hydrogencarbonat (HCO3) DS 253 : 1977 Klorid (Cl) Sulfat (SO4) < Fluorid (F) Calcium (Ca)

12 Magnesium (Mg) Natrium (Na) Kalium (K) Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Ammonium (NH4) Nitrit (NO2) < Nitrat (NO3) Ortho fosfat fosfor (P) **)

13 Total fosfor (P) DS 292:1985 *) Definitioner er givet i bilag 1.0 opnå tilstrækkelig sikre resultater på det lave niveau skal de retningslinier, som Miljøstyrelsens referencelaboratorium udarbejder, følges. Bilag 1.1 Boringskontrol på vandværker Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse **) forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) microg/l Aluminium < ,03 2 Arsen < ,015 2 Barium ,3 2

14 Bly < ,015 2 Bromid Cadmium < , Chrom < ,01 2 Jern, total Kobber < ,015 2 Kviksølv < , Mangan ,5 2 Molybdæn ,05 2 Nikkel < ,015 2 Selen < ,03 2 Vanadium < ,15 2

15 Zink < ,15 2 *) Definitioner er givet i bilag 1.0 Bilag 1.2 Drikkevandskontrol Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Ledningsevne (ms/m) ,5 1 Farvetal (mg/l Pt) ,3 2 DS 289:1992 Turbiditet (FTU) 0,1 0,5 0,015 2 DS 290:1990 Tørstof (mg/l) DS 204:1980

16 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Svovlbrinte (S) < 0,05 0,2 0,015 2 DS 278:1976 Ilt (O2) 1 9 0,06 2 Klor, frit (Cl2) < 0,05 0,2 0,03 2 DS 282: :1990 DS Total klor (Cl2) < 0,05 0,3 0,03 2 DS 282: :1990 DS Aggresiv kuldioxid (CO2) < DS 236:1977

17 *) Definitioner er givet i bilag 1.0 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Hydrogencarbonat (HCO3) DS 253:1977 Carbonat (CO3) < DS 253:1977 Klorid (Cl) ,5 1 Sulfat (SO4) ,5 1 Fluorid (F) 0,1 3 0,03 2 Calcium (Ca) Magnesium (Mg) ,3 2

18 Natrium (Na) ,3 1 Kalium (K) ,06 1 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Ammonium (NH4) 0,01 1 0,003 2 Nitrit, (NO2) < 0,01 0,2 0,003 2 Nitrat, (NO3) < ,3 1 Ortho fosfat fosfor, (P) < ,003 2 **)

19 Total fosfor (P) < 0,01 0,5 0,003 2 DS 292:1985 *) Definitioner er givet i bilag 1.0 opnå tilstrækkelig sikre resultater på det lave niveau skal de retningslinier, som Miljøstyrelsens referencelaboratorium udarbejder, følges. Bilag 1.2 Drikkevandskontrol Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse **) forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Iltforbrug med kaliumpermanganat (mg/l KMnO4) DS 275:1984 Ikke flygtigt organisk kulstof NVOC (mg/l C) 1 5 0,15 2 SM 5310 C

20 EN:1484 Kontrol hos forbrugeren Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) microg/l Bly < ,3 2 Cadmium < 0,05 5 0,15 2 Chrom < ,3 2 Kobber < Nikkel < ,6 2 Zink <

21 *) Definitioner er givet i bilag 1.0 Bilag 1.2 Drikkevandskontrol Kontrol på vandværket Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) microg/l Aluminium < Arsen < ,3 2 Barium < Bly < 0,1 5 0,03 2 Bor < Cadmium < 0,05 0,5 0,015 2

22 Chrom < ,3 2 Jern, total < Kobber < Kviksølv < 0,01 0,1 0,003 2 Mangan ,5 2 Nikkel < ,3 2 Selen < ,3 2 Sølv 0,3 2 Zink < *) Definitioner er givet i bilag 1.0 Bilag 1.3 Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets

23 i måle området (3 15) Ledningsevne (ms/m) ,5 1 Farvetal (mg/l Pt) < ,5 2 DS 289:1992 Suspenderede stoffers tørstof (mg/l) < ,5 2 DS 207:1985 Ilt (mg/l) ,06 2 Iltforbrug med kaliumdichromat (mg/l O) ,5 2 DMU 1**) Biokemisk ilt forbrug BI5

24 (mg/l O) pr EN 18992***) Ikke flygtigt organisk kulstof NVOC (mg/l C) SM 5310 C EN 1484 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Klorid (Cl) ,5 1 Sulfat (SO4) ,5 1 Fluorid (F) 0,1 0,3 0,03 2 *) Definitioner er givet i bilag 1.0 er angivet i Teknisk rapport nr fra

25 Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium, Vand og sediment analyser i ferskvand, Særlige kemiske analyse og beregningsmetoder andardforslagene er tæt på færdiggørelse. Den færdige standard udsendes som en DS standard med det angivne EN nummer. Bilag 1.3 Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Ammonium, (NH4) < 0,01 1 0,003 2 Nitrat, (NO3) < ,3 1 Total fosfor, (P) < ,003 2 DS 292:1985 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse **) forekom total kvalitet*) metode*)

26 mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) microg/l Arsen 0,9 1,4 0,3 2 Barium Bly < ,3 2 Cadmium < 0,1 0,15 2 Chrom < 0,4 0,3 2 Jern, opløst Kobber 1 4 1,5 2 Kviksølv < 0,1 0,003 2 Mangan ,5 2

27 Nikkel < 1 5 0,3 2 Selen 0,1 0,7 0,3 2 Zink < 1 3 1,5 2 *) Definitioner er givet i bilag 1.0 pnå tilstrækkelig sikre resultater på det lave niveau skal de retningslinier, som Miljøstyrelsens referencelaboratorium udarbejder, følges. Bilag 1.4 Lossepladspercolat Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Ledningsevne (ms/m)

28 Iltforbrug med kaliumdichromat (mg/l O) DS 217:1991 ***) Biokemisk ilt forbrug BI5 mod. (mg/l O) pr 1** EN 1899 Ikke flygtigt organisk kulstof NVOC (mg/l C) EN 1484 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Alkalinitet

29 m mol/l ,3 1 DS 253 : 1977 Klorid (Cl) Sulfat (SO4) < Calcium (Ca) Magnesium (Mg) Natrium (Na) Kalium (K) *) Definitioner er givet i bilag 1.0 ndardforslagene er tæt på færdiggørelse. Den færdige standard udsendes som en DS standard med det angivne EN nummer. oridindholdet i percolat overstiger 500 mg/l, anvendes DIN , Teil 1, 1980 Bilag 1.4 Lossepladspercolat Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets

30 i måleområdet (3 15) mg/l Ammonium nitrogen (N) Kjeldahl nitrogen (N) ,5 2 DS 242:1988 Total nitrogen (N) ,5 2 DS 221:1975 Total fosfor (P) 0, DS 292:1985 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) microg/l

31 Aluminium < Arsen < Bly < Cadmium < Chrom Jern, opløst Kobber Kviksølv < Mangan Nikkel Zink *) Definitioner er givet i bilag 1.0

32 Bilag 1.5 Salt overfladevand Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Salininitet (0/00) Ilt (mg/l O) < 0,2 20 0,06 2 Biokemisk ilt forbrug BI5 pr. (mg/l O) < EN 18992**) Silicium (mg/l Si) < 0, Koroleff****)

33 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Ammonium nitrogen (N) < Nitrat + nitrit nitrogen (N) < DS 223:1985 Total nitrogen (N) 0, DS 221:1975 Ortho fosfat fosfor (P) < Total fosfor (P) < DS 292:1985 ***)

34 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. ndardforslagene er tæt på færdiggørelse. Når de færdige standarder er færdige erstatter de den angivne pr EN forskrifter. opnå tilstrækkelig sikre resultater på det lave niveau skal de retningslinier, som Miljøstyrelsens referencelaboratorium udarbejder, følges. e angivet i bogen Methods of Sea Water Analyses, Edited by K. Grasshoff, M. Ehrhardt, K. Kremling, 2. revised and extended edition Verlag Chemie. Bilag 1.5 Salt overfladevand Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) microg/l Arsen < Bly < Cadmium < ,

35 Chrom < Kobber < Kviksølv < Nikkel < Tin organisk**) Zink < 0, *) Definitioner er givet i bilag 1.0. ne gælder for tributyltin målt som Sn. Bilag 1.6 Spildevand, urenset Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15)

36 Klorid (mg/l Cl) Sulfat (mg/l SO4) Suspenderede stoffers tørstof (mg/l) DS 207:1985 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Iltforbrug med kaliumdichromat (mg/l O) DS 217:1991 ***) Biokemisk

37 iltforbrug BI5 mod. (mg/l O) pr 1 EN 1899 Biokemisk iltforbrug BI5 (mg/l O) DS 254/R Ikke flygtigt organisk kulstof NVOC (mg/l C) ,5 2 EN 1484 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. ndardforslagene er tæt på færdiggørelse. Den færdige standard udsendes som en DS standard med det angivne EN nummer. oridindholdet i spildevand overstiger 500 mg/l, anvendes DIN , Teil 1, Bilag 1.6 Spildevand, urenset Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse **) forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området

38 (3 15) mg/l Ammonium nitrogen (N) Kjeldahl nitrogen (N) DS 242:1988 Total Nitrogen (N) DS 221:1975 Total fosfor (P) DS 292:1985 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) microg/l

39 Arsen Bly Cadmium Chrom Kobber ,5 2 Kviksølv Nikkel Sølv Tin Zink *) Definitioner er givet i bilag 1.0. Bilag 1.7 Spildevand, renset Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse

40 forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Suspenderede stoffers tørstof (mg/l) < DS 207:1985 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Iltforbrug med kaliumdichromat (mg/l O) < DS 217***)

41 Biokemisk iltforbrug BI5 mod. (mg/l O) pr 1 EN 1899 Ikke flygtigt organisk kulstof NVOC (mg/l C) EN 1484 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. ndardforslagene er tæt på færdiggørelse. Den færdige standard udsendes som en DS standard med det angivne EN nummer. oridindholdet i spildevand overstiger 500 mg/l, anvendes DIN , Teil 1, Bilag 1.7 Spildevand, renset Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse **) forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15)

42 Ammonium nitrogen (N) Total Nitrogen (N) DS 221:1975 Total fosfor (P) DS 292:1985 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) microg/l Arsen Bly < Cadmium

43 Chrom Kobber Kviksølv Nikkel Sølv Tin Zink *) Definitioner er givet i bilag 1.0 Bilag 1.8 Svømmebassinkontrol Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15)

44 Turbiditet (FTU) DS 290:1990 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. Bilag 1.9 Jord Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Tørstof (g/kg) DS 204:1980 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. Bilag 1.10 Sediment Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets

45 i måle området (3 15) Tørstof (g/kg) DS 204:1980 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. Bilag 1.11 Slagger og flyveaske Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Tørstof (g/kg) DS 204:1980 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. Bilag 1.12

46 Slam Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Tørstof (g/kg) ,3 1 DS 204:1980 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. Bilag 1.13 Overvågning af grundvandet Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15)

47 Ledningsevne (ms/m) Tørstof (mg/l) DS 204:1980 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Svovlbrinte (S) < DS 278:1976 Ilt (O2) < DS 2205:1990 Aggressiv kuldioxyd (CO2) < DS 236:1977

48 Iltforbrug med kaliumpermanganat (KMnO4) < DS 275:1984 Ikke flygtigt organisk kulstof NVOC (C) SM 5310 C 1484 EN *) Definitioner er givet i bilag 1.0. Bilag 1.13 Overvågning af grundvandet Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Hydrogencarbonat (HCO3) DS 253:1977

49 Klorid (Cl) Sulfat (SO4) < Fluorid (F) Calcium (Ca) Magnesium (Mg) Natrium (Na) Kalium (K) Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Ammonium (NH4)

50 Nitrit (NO2) < Nitrat (NO3) Ortho fosfat fosfor (P) **) Total fosfor (P) DS 292:1985 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. opnå tilstrækkelig sikre resultater på det lave niveau skal de retningslinier, som Miljøstyrelsens referencelaboratorium udarbejder, følges. Bilag 1.13 Overvågning af grundvandet Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse **) forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) microg/l

51 Aluminium < Arsen < Barium Bly < Bor Bromid Cadmium < Chrom < Cyanider, total < SM 14:1975, D 413 B og SM 16:1985, E 412 Jern, total

52 Jodid Kobber < Kviksølv < Lithium Mangan Molybdæn < Nikkel < Selen < Strontium Vanadium < Zink *) Definitioner er givet i bilag 1.0. Bilag 1.14 Overvågning af jordvand, drænvand m.m.

53 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Ledningsevne (ms/m) Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Iltforbrug med kaliumdichromat (mg/l O) DMU 1**)

54 Ikke flygtigt organisk kulstof NVOC (mg/l C) SM 5310 C 1484 EN Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mmol/l Alkalinitet 0,03 2 DS 253:1977 Aciditet 0,03 2 DS 235:1978 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. angivet i Teknisk rapport nr fra Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium: Vand og sedimentanalyser i ferskvand, Særlige kemiske analyse og beregningsmetoder. Bilag 1.14

55 Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Klorid (Cl) Sulfat (SO4) Calcium (Ca) Magnesium (Mg) Natrium (Na) Kalium (K) Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse

56 forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Ammonium nitrogen (N) 0,01 2 0,003 2 Nitrat + nitrit nitrogen (N) < 0, DS 223:1985 Total nitrogen (N) < ,01 2 DS 221:1975 Ortho fosfat (P) < 0,01 2 0,003 2 **) Total fosfor (P) < 0,01 2 0,003 2 DS 292:1985 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. **)

57 opnå tilstrækkelig sikre resultater på det lave niveau skal de retningslinier, som Miljøstyrelsens referencelaboratorium udarbejder, følges. Bilag 1.15 Overvågning af fersk overfladevand Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15) Ledningsevne (ms/m) Farvetal (mg/l Pt) DS 289:1992 Suspenderede stoffers tørstof (mg/l) < DS 207:1985 Suspenderede stoffers

58 glødetab (mg/l) < DS 207:1985 Ilt (mg/l) < 0, Iltforbrug med kaliumdichromat (mg/l O) DMU 1***) Biokemisk iltforbrug BI5 (mg/l O) pr EN 18992**) Ikke flygtigt organisk kulstof NVOC (mg/l C) SM 5310 C EN 1484 Alkalinitet (mmol/l) DS 253:1977 < DMU 1***) Total jern

59 (mg/l) < ,015 2 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. ndardforslaget er tæt på færdiggørelse. Den færdige standard udsendes som en DS standard med det angivne EN nummer. angivet i Teknisk rapport nr fra Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium: Vand og sedimentanalyser i ferskvand, Særlige kemiske analyse og beregningsmetoder. Bilag 1.15 Overvågning af fersk overfladevand Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l Ammonium nitrogen (N) < Nitrat + nitrit nitrogen (N) < DS 223:1985

60 Total nitrogen (N) < DS 221:1975 Opløst ortho fosfat fosfor (P) < **) Total fosfor (P) < DS 292:1985 *) Definitioner er givet i bilag 1.0. opnå tilstrækkelig sikre resultater på det lave niveau skal de retningslinier, som Miljøstyrelsens referencelaboratorium udarbejder, følges. Bilag 1.16 Overvågning af salt overfladevand Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse **) forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måle området (3 15)

61 Salininitet (0/00) Ilt (mg/l O) < 0, Sulfid (mg/l S) < DS 278:1976 Silicium (mg/l Si) < 0, Koroleff***) Ikke flygtigt organisk kulstof NVOC (mg/l C) EN 1484 Parameter*) Normal Maximal Analyse Analyse forekom total kvalitet*) metode*) mende standard kvalitets i måleområdet (3 15) mg/l

62 Ammonium nitrogen (N) Nitrat + nitrit nitrogen (N) < DS 223:1985 Total nitrogen (N) 0, DS 221:1975 Ortho fosfat fosfor (P) < **) Total fosfor (P) < DS 292:1985 **) *) Definitioner er givet i bilag 1.0. ) For at opnå tilstrækkelig sikre resultater på det lave niveau skal de retningslinier, som Miljøstyrelsens referencelaboratorium udarbejder, følges. *) Metode angivet i bogen Methods of Sea Water Analyses, Edited by K. Grasshoff, M. Ehrhardt, K. Kremling, 2. revised and extended edition Verlag Chemie. Bilag 2 Mikrobiologiske målinger: 2.0 Definitioner Parameter

63 Angiver den mikroorganisme/gruppe af mikroorganismer i et givet medium (jord, vand mv.), det kan være relevant at undersøge. Anvendelsesområde Intervallet fra påvisningsgrænsen til den normalt målelige mængde af parameteren (mindste til højeste værdi) ved analyse af en dertil svarende prøvemængde. Metodens påvisningsgrænse Den laveste enhedsmængde (CFU, MPNværdi, PFU, tælling i mikroskop eller partikeltæller, titerværdi osv.), som kan påvises ved brug af det foreslåede/anbefalede anvendelsesområde og den foreskrevne metode. Resultatet angives normalt som anført under»parameter«i bilag Most Probable Number (MPN = Mest sandsynlige antal) Ved MPN forstås det statistisk beregnede antal mikroorganismer, der kan påvises i en dyrkningsbouillon. Membranfiltrering (MF) Filtrering af en prøvemængde og dyrkning af de tilbageholdte mikroorganismer på filtret. Colony forming unit (CFU) Ved CFU forstås en kolonidannende enhed. 2.1 Laboratoriets analysekvalitet Det er en forudsætning for angivelse af analysekvaliteten på mikrobiologiske analyser, at resultaterne logaritmeres, fordi logaritmerede resultater antages at være normalfordelte. Der anvendes titalslogaritmer af de enkelte kimtal, og disse angives med 3 decimaler. De 3 decimaler sikrer, at kimtal med to betydende cifre kan rekonstrueres entydigt. Laboratoriets analysekvalitet skal leve op til metodens præcision, der udtrykkes ved repeterbarhedsstandardafvigelsen, sr og ved reproducerbarhedsstandardafvigelsen, sr. Laboratoriets interne analysekvalitet angives ved standardafvigelsen for repeterbarheden, sr. Laboratoriet skal kunne sandsynliggøre, at dets repeterbarhedsstandardafvigelse, sr, ikke overstiger værdien sr angivet i bilag til bekendtgørelsen for hver af de angivne analyseparametre. Repeterbarhedsstandardafvigelsen er en standardafvigelse sr beregnet på målinger, som er udført under repeterbarhedsforhold. Ved repeterbarhedsforhold menes forhold, hvor gensidigt uafhængige analyseresultater opnås med den samme metode på identisk prøvemateriale i det samme laboratorium af samme laboratoriemedarbejder, der anvender samme udstyr.

64 Laboratoriet skal sikre sig, at repeterbarhedsstandardafvigelsen, sr, løbende er fastlagt inden for de seneste 4 år for alle metoder. Derudover skal alle laboratoriemedarbejderes repeterbarhedsstandardafvigelse bestemmes for hver af de følgende metodeprincipper: overfladeudsæd, dybdeudsæd, membranfiltrering og øvrige anvendte principper. Repeterbarhedsstandardafvigelsen for en laboratoriemedarbejder bestemmes ved: 1: at hver laboratoriemedarbejder udfører en dobbeltbestemmelse af 10 forskellige prøver I tilfælde af få prøver kan repeterbarhedsstandardafvigelsen bestemmes som følgende: 2: at hver laboratoriemedarbejder udfører 10 enkeltbestemmelser af en prøve Til beregning af sr skal der, hvis analysen kræver fremstilling af fortyndingsrække, startes med fremstilling af 2 fortyndingsrækker (fremgangsmåde1) eller 10 fortyndingsrækker (fremgangsmåde 2). Hvis analysearbejdet normalt udføres afflere laboratoriemedarbejdere i fællesskab,og gruppens repeterbarhedsstandardafvigelse overholder de anførte krav, kræves ikke fastlæggelse af hver enkelt af disse laboratoriemedarbejderes repeterbarhedsstandardafvigelse Kontrol med laboratoriets interne analysekvalitet: Kontrol af repeterbarhedsstandardafvigelsen, sr, bestemt efter fremgangsmåde 1 angivet i 2.1 skal foretages på følgende måde: Der foreligger 10 kimtalspar (dobbeltbestemmelser) yi,1,y i,2: y1,1, y1,2, y2,1, y2,2, y10,1, y10,2 Man går frem på følgende måde: 1. Kimtallene logaritmeres: xi,j = log10(yi,j). 2. De ti differenser, di, beregnes: di = xi,1 xi,2 3. Standardafvigelsen s beregnes: s = kvadratrod(sigmai2/20). 4. Kravværdien sr for repeterbarhedsstandardafvigelsen for den pågældende parameter fremgår af bilagets Hvis skønnet s er mindre end sr, er kravet umiddelbart overholdt. 5. Hvis det under 3 beregnede estimat s tilfredsstiller uligheden s2/srexp2 <= 2,37

65 anses analysekvaliteten for at være tilfredsstillende 6. Hvis sexp2/srexp2 > 3,01 anses analysekvaliteten for at være utilfredsstillende, og der iværksættes korrigerende handlinger. 7. Hvis 2,37 < sexp2/srexp2 <= 3,01 kaldes sexp2 for en strejfer (engelsk: straggler) Hvis den umiddelbart foregående værdi af s også var en strejfer, anses analysekvaliteten for at være utilfredsstillende, og der iværksættes korrigerende handlinger. I modsat fald anses analysekvaliteten for at være tilfredsstillende. Det er forudsat, at antallet af frihedsgrader for den ved præstationsprøvningen opnåede værdi, sr, er 40. Antallet af frihedsgrader for det beregnede estimat af s er 10. Der anvendes samme bedømmelseskategorier som ved præstationsprøvningerne, jvf. ISO 5725: 1994, dvs. at resultater under 95% fraktilen er tilfredsstillende at resultater mellem 95% og 99% fraktilen bedømmes som strejfere, dvs. værdier, der accepteres, når de optræder enkeltvis, idet de dog giver anledning til inspektion, mens to i ubrudt følge resulterer i, at analysekvaliteten bedømmes som utilfredsstillende, og der skal iværksættes korrigerende handlinger og at resultater over 99% fraktilen bedømmes som outliers, dvs. resultater der ikke er acceptable. De anførte grænser i ulighederne er således baseret på 95% og 99% fraktilerne i en x2 (10) fordeling, justeret for, at kravværdien er fastsat som den øvre 90% fraktil for sr, opnået ved præstationsprøvninger og rundet op til to decimaler. Det er forudsat, at der ikke er tale om kimtal tæt ved påvisningsgrænsen, idet det er en forudsætning for logaritmering og den efterfølgende statistiske behandling, at data ligger i et område, hvor de med tilnærmelse kan antages at være kontinuerte. Den angivne fremgangsmåde skal anvendes på kimtal, der er større end 10 gange påvisningsgrænsen.

66 Kontrol af repeterbarhedsstandardafvigelsen, sr, bestemt efter fremgangsmåde 2 angivet i 2.1 skal foretages på følgende måde: Der foreligger 10 kimtal yi,: y1, y2,y10 Man går frem på følgende måde: 1. Kimtallene logaritmeres: xi = log10 (yi,). 2. Standardafvigelsen s beregnes: s = kvadratrod(sigmai(xi x)exp2/(101)), hvor x er gennemsnittet af de 10 værdier, x = 1/10xSigmaxi 3. Kravværdien sr for repeterbarhedsstandardafvigelsen for den pågældende parameter fremgår af bilagets Hvis skønnet s er mindre end sr, er kravet umiddelbart overholdt. 5. Hvis det under 2 beregnede estimat s tilfredstiller uligheden sexp2/srexp2 <= 2,44 anses analysekvaliteten for at være tilfredsstillende 6. Hvis sexp2/srexp2 > 3,12 anses analysekvaliteten for at være utilfredsstillende, og der iværksættes korrigerende handlinger. 7. Hvis 2,44 < sexp2/srexp2 <= 3,12 kaldes sexp2 for en strejfer (engelsk: straggler) Hvis den umiddelbart foregående værdi af s også var en strejfer, anses analysekvaliteten for at være utilfredsstillende, og der iværksættes korrigerende handlinger. I modsat fald anses analysekvaliteten for at være tilfredsstillende. Det er forudsat, at antallet af frihedsgrader for den ved præstationsprøvningen opnåede værdi, sr, er 40. Antallet af frihedsgrader for det beregnede estimat af s er 9.

67 Der anvendes samme bedømmelseskategorier som ved præstationsprøvningerne, jf. ISO 5725: 1994, dvs. at resultater under 95% fraktilen er tilfredsstillende at resultater mellem 95% og 99% fraktilen bedømmes som strejfere, dvs. værdier, der accepteres, når de optræder enkeltvis, idet de dog giver anledning til inspektion, mens to i ubrudt følge resulterer i, at analysekvaliteten bedømmes som utilfredsstillende, og der skal iværksættes korrigerende handlinger og at resultater over 99% fraktilen bedømmes som outliers, dvs. resultater der ikke er acceptable. De anførte grænser i ulighederne er således baseret på 95% og 99% fraktilerne i en x2 (9) fordeling, justeret for, at kravværdien er fastsat som den øvre 90% fraktil for sr, opnået ved præstationsprøvninger og rundet op til to decimaler. Det er forudsat, at der ikke er tale om kimtal tæt ved påvisningsgrænsen, idet det er en forudsætning for logaritmering og den efterfølgende statistiske behandling, at data ligger i et område, hvor de med tilnærmelse kan antages at være kontinuerte. Den angivne fremgangsmåde skal anvendes på kimtal, der er større end 10 gange påvisningsgrænsen. Reproducerbarhedsstandardafvigelsen er en standardafvigelse srberegnet på målinger, somer udført under reproducerbarhedsforhold. Ved reproducerbarhedsforhold menes forhold, hvor analyseresultater opnås med den samme metode på identisk prøvemateriale i forskellige laboratorier (eksterne R). Reproducerbarhedsstandardafvigelsen er fastlagt ud fra præstationsprøvningerne. Laboratoriet skal sikre, at alle laboratoriemedarbejdere på lige fod udfører præstationsprøvninger Analysemetode Analysemetoden angiver den bestemte metode, som laboratorierne skal bruge til de mikrobiologiske parametre de såkaldte metoderelaterede parametre hvor analyseresultatet er afhængig af den pågældende metode. Hvis analysemetoden er markeret med *), betyder det, at der ikke er stillet krav til analysekvaliteten, da den pågældende metode har vist at være forbundet med stor usikkerhed. Metoden vil snarest blive erstattet af en bedre metode. Såfremt der ikke er angivet en bestemt metode, eller der ikke foreligger et forslag til en DSmetode, kan alternative metoder anvendes, hvis Miljøstyrelsen underrettes herom og modtager den fornødne dokumentation til vurdering. Såfremt en anden metode end de i beskrevne ønskes anvendt, skal Miljøstyrelsen meddele dispensation hertil. Som minimum for at kunne meddele

68 dispensation vil det blive krævet, at metoden er ligeværdig og sammenlignelig med den anviste metode. Det skal dog bemærkes, at der ikke meddeles dispensation for benyttelse af en anden metode, såfremt den anviste metode er en DSmetode eller en DS/ENmetode. Bilag 2.3 Salt og ferskvandsområder (badevandskvalitet) Parameter Anvendelses Metodens Laboratoriets analyse Analyse (enhed) område påvisnings kvalitet metode grænse sr sr Coliforme Modificeret bakterier ISO/DIS (/100 ml) < CFU 0,157 0, , Miljøsty relsen 1997 Termotole < CFU 0,157 0,190 Modificeret rante ISO/DIS coliforme 93081, bakterier Miljøsty

69 (E. coli) relsen 1997 (/100 ml) Entero < CFU 0,113 0,132 Modificeret kokker ISO 7899/2, (/100 ml) Miljøsty relsen 1997 Patogene Der henvises vibrio til bila gets 2.2. Salmonella (/l) 1 CFU DS 266:1988 (kvalita tivt) Bilag 2.4 Svømmebassinkontrol Parameter Anvendelses Metodens Laboratoriets analyse Analyse

70 (enhed) område påvisnings kvalitet metode grænse sr sr Bestem < CFU 0,106 0,107 DS 2217:1997 melse af (MF) antal mikro organis mer ved 37 graderc (/100 ml) Pseudo < CFU DS 268:1990 monas (MF)*) aerugi nosa (/100 ml) Entero < CFU 0,113 0,132 Modificeret kokker ISO 7899/2, (/100 ml) Miljøsty

71 relsen 1997 Legionella 1 CFU Der hen (/100 ml) vises til bilagets 2.2 Bilag 2.5 Drikkevandskontrol Parameter Anvendelses Metodens Laboratoriets analyse Analyse (enhed) område påvisnings kvalitet metode grænse sr sr Coliforme < DS 2255:1983 bakterier (MPN),*) (/100 ml) Termo < DS 2255:1983 tolerante (MPN),*)

72 coliforme bakterier (/100 ml) Kimtal v. < CFU 0,150 0,200 DS 2252: graderc (/ml) Kimtal v. < CFU 0,150 0,200 DS 2254: graderc (/ml) Entero < CFU 0,113 0,132 Modificeret kokker ISO 7899/2 (/100 ml) Miljøsty relsen 1997 Clostri < CFU DS 2256:1983*) dium per fringens (/50 ml)

73 Pseudo < CFU DS 268:1990 monas (MF)*) aerugi nosa (/100 ml) Legio Der henvises nella til bilagets (/100 ml) 2.2 Salmo 1 CFU DS 266:1988 nella (/5 l) Mikrosvampe 1 CFU Svensk (/100 ml) Standard SS Bilag 2.6 Spildevand, urenset Parameter Anvendelses Metodens Laboratoriets analyse Analyse

74 (enhed) område påvisnings kvalitet metode grænse sr sr Coliforme < DS 2255:1983 bakterier 16x10exp8 (MPN),*) (/100 ml) Termo < DS 2255:1983 tolerante 16x10exp8 (MPN),*) coliforme bakterier (/100 ml) Kimtal v. < CFU 0,150 0,200 DS 2252: graderc 20x10exp6 (/ml) Kimtal v. < CFU 0,089 0,104 DS 2251: graderc 20x10exp6 (/ml)

75 Kimtal v. < CFU 0,150 0,200 DS 2254: graderc 20x10exp6 (/ml) Entero < CFU 0,113 0,132 Modificeret kokker 20x10exp8 ISO 7899/2, (/100 ml) Miljøsty relsen 1997 Clostri < CFU DS 2256:1983*) dium per 50x10exp5 fringens (/ml) Salmonella < DS 266:1988 sp. (MPN) (/100 ml) Bilag 2.7 Spildevand, renset

76 Parameter Anvendelses Metodens Laboratoriets analyse Analyse (enhed) område påvisnings kvalitet metode grænse sr sr Coliforme < DS 2255:1983 bakterier 16x10exp7 (MPN),*) (/100 ml) Termo < DS 2255:1983 tolerante 16x10exp7 (MPN),*) coliforme bakterier (/100 ml) Kimtal v. < 1 1 CFU 0,150 0,200 DS 2252: graderc 20x10exp5 (/ml) Kimtal v. < 1 1 CFU 0,089 0,104 DS 2251: graderc 20x10exp5 (/ml)

77 Kimtal v. < 1 1 CFU 0,150 0,200 DS 2254: graderc 20x10exp5 (/ml) Entero < CFU 0,113 0,132 Modificeret kokker 20x10exp7 ISO 7899/2, (/100 ml) Miljøsty relsen 1997 Clostri < 1 1 CFU DS 2256:1983*) dium per 50x10exp4 fringens (/ml) Salmo < DS 266:1988 nella sp. (MPN) (/100 ml) Bilag 2.8 Slam, kompost og biomasse (behandlet)

78 Parameter Anvendelses Metodens Laboratoriets analyse Analyse (enhed) område påvisnings kvalitet metode grænse sr sr Fækale < CFU Der henvises strepto 20x10exp4 til bilagets kokker 2.2 (/ml eller /g) Salmo 1 CFU DS 266:1988 nella (kvalitativt) (/100 g) Bilag 2.9 Sediment Parameter Anvendelses Metodens Laboratoriets analyse Analyse (enhed) område påvisnings kvalitet metode grænse sr sr

79 Clostri < 1 1 CFU DS 2256:1983*) dium per 50x10exp4 fringens (/g) Salmo < DS 266:1988 nella (MPN) (/100g) Bilag 3 Prøveudtagning Udførelse af miljøanalyser forudsætter en prøveudtagning, der sikrer, at prøven er repræsentativ for det medium, der skal måles. Dette indebærer, at prøveudtagningsformen skal vælges efter den ensartethed i sammensætning, hvori prøven forekommer. Nogle medier er ret konstante i sammensætning, f.eks de fleste stoffer i grundvand og drikkevand, mens andre medier som spildevand kan variere meget i sammensætning især udledninger til spildevandsnettet. Spildevandsmængden udledes tillige med store variationer i vandmængden. For nogle prøver f.eks. grundvand og drikkevand vil det derfor være mest hensigtsmæssigt at udtage stikprøver, fordi vandets sammensætning er meget konstant. For prøver som spildevand giver ønsket om en gennemsnitskoncentration i spildevandet kun mulighed for at udtage prøver ved delprøver kontinuerlig fordelt over døgnet og ofte som flowproportionale prøver. Men prøveudtagningen kan i særlige tilfælde vælges i kortere perioder eller være stikprøver, hvis udledningen sker sjældent og batchvis. Mikrobiologiske prøver udtages som stikprøver og vil altid kun give et øjebliksbillede, der afspejler den mikrobiologiske sammensætning i mediet på prøveudtagningstidspunktet. Prøveudtagning af slam og kompost foretages efter en metode, der angiver minimumkravene, og som anses for tilstrækkeligt detaljeret til formålet.

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang

Læs mere

Tilbudspris Analyseprogram NPO

Tilbudspris Analyseprogram NPO Tilbudspris NPO Tilbudslisterne i NPO-programmet består af følgende delområder, for hvilke der gives tilbud: Program nr. Samlet pris DKK excl. moms 4.1 Vandløb 636.543 4.2 Vandløbsøkologisk program 75.840

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bilag 6 2 BILAG 6 Kontrol med vandets kvalitet. Der opereres med 5 forskellige kontroltyper. Forenklet kontrol foretages på de ikke-almene anlæg, det vil sige enkeltvandforsyningerne, mens begrænset kontrol

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 ODENSE C DÄNEMARK Dato 7.9.6 46 Yderligere Informationer til Ordernr. 78834

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

Hvordan læses en vandanalyse

Hvordan læses en vandanalyse Hvordan læses en vandanalyse v/civ.ing. Annelise Petersen (2002). Opdateret af civ.ing. Morten Due, R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium A/S (2015) Den første artikel med ovennævnte titel blev bragt i Vandposten

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel I/S VANDVÆRK V. FORMAND KNUD BYGMARKSVEJ 6 VOJENS.. 4676 Ordrenr. Side 9867 Til kunden, vedlagt analyserapporten.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1762833-830589

ANALYSERAPPORT 1762833-830589 LUFA-ITL GmbH Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=83589] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Risemarksvej 3 597 Ærøskøbing DOC-7-486-DA-P ANALYSERAPPORT 76833-83589 Ordre Analyse

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse Sådan læses en vandanalyse Drikkevandets hovedbestanddele: Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Jern, Fe Turbiditet Mangan, Mn Lugt og smag Bikarbonat, HCO 3 Temperatur Klorid, Cl ph 2 Sulfat, SO 4

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt indhold af

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=88448] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. 33 Give DÄNEMARK DOC--349943-DA-P ANALYSERAPPORT 65-88448 Ordre

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Vejledning nr. 317 06/2008 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Min første artikel om, hvordan en vandanalyse læses,

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser

ANALYTISK KEMI Drikkevandsanalyser Drikkevandsanalyser Alle vandforsyninger i Danmark skal undersøge drikkevandet, hvad enten de forsyner en enkelt familie eller en hel by. Omfang og analysehyppighed er dog meget forskelligt, men overordnet

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Drikkevandets hovedbestanddele

Drikkevandets hovedbestanddele Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst,men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldessom regel et højt indhold af organisk stof (humus)

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel 558 Nr. Aaby 23..23 53827 Ordrenr. Side 68644 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der er spørgsmål eller

Læs mere

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark

Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark Vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark STANDARD nr. 317 Side 1 af 4 1 00 Emne: Sådan læses en vandanalyse fra 1. januar 2002 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008

Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008 Uddrag fra Sådan læses en vandanalyse - revideret 2008 Af civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele: Farvetal Et højt farvetal er udtryk for,

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

Beskrivelse af Sandvig Vandværk

Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse og historie Sandvig vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tangvej 8, 4735 Mern på matrikel nr. 24g Sandvig By, Mern.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Ampullerne er kun certificeret til prøvefremstilling med brug af begge koncentrater i samme opløsning.

Ampullerne er kun certificeret til prøvefremstilling med brug af begge koncentrater i samme opløsning. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DWB HOVEDKOMPONENTER TIL DRIKKEVANDSANALYSE BATCH: VKI-16-8-0510 og VKI-16-9-0510 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK

INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK INFORMATION FRA NORDENSKOV VANDVÆRK 2007 TAKSTBLAD 1/1-31/12 2007 1.LEDNINGSBIDRAG (Forsynings- og stikledning) Ledningsbidraget er baseret på en partsfordeling, der er således: 1 part a.parcelhus/lejlighed

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice.

Hvis der er spørgsmål eller anden information I ønsker, bedes I kontaktere vores kundeservice. Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel, Germany Fax: +49(43)228-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 247 Kiel HERREDSVEJEN 4 664 LUNDERSKOV 7.3.22 4699 Ordrenr. Side 94482 Til kunden, vedlagt analyserapporten. Hvis der

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=637] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELS VANDVÆRK Karin Lind Gyrup DIXENSVEJ A JELS 663 RØDDING DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7637-637

Læs mere