SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN"

Transkript

1 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

2 Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN 8 BEREDSKABET 8 ANKLAGEMYNDIGHEDEN 9 VORES INDSATSOMRÅDER 10 ROCKERE OG BANDER 10 INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE 10 FÆRDSEL 11 LOKALE TRYGHEDSINDSATSER 12 TRYGHED I NATTELIVET 12 BERIGELSESKRIMINALITET 12 VOLD I SAMLIVSFORHOLD 12 UTRYGHEDSSKABENDE ADFÆRD PÅ STATIONERNE 12 INDSATSEN I DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER 13 EFFEKTIVITET I STRAFFESAGSBEHANDLINGEN 13 BILAG: ORGANISATIONSOVERSIGT 14 OVERSIGT OVER CENTRALE SAMARBEJDSFORA 15

3 3 Forord Politiet har til opgave at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige. Politiet kan imidlertid ikke løfte opgaven med at sikre et trygt samfund alene. Det kræver et tæt samarbejde med andre myndigheder, erhvervslivet, interesseorganisationer og borgerne i lokalsamfundet. Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi lægger derfor stor vægt på til stadighed at udvikle og udvide disse samarbejdsrelationer. Det sker fx i arbejdet med at skabe tryghed i kredsens udsatte boligområder, på og omkring kredsens stationer og i nattelivet. Her indgås samarbejdsaftaler med kredsens kommuner, boligselskaber, restauratører, DSB, Regionstog A/S, Banedanmark osv. for at vi kan koordinere indsatserne og samlet set skabe mere tryghed for borgerne. I denne samarbejdsplan giver vi et overblik over vores organisation, de vigtigste mål i 2015 samt en præsentation af nogle af vores mange samarbejdsparter og relationer. Lene Frank politidirektør Retsplejelovens 111: I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Retsplejelovens 113: Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.

4 4 Mission, vision og mål MISSION Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sam men med politiet sikre, at straf skyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige. VISION Vi skal sikre et trygt og sikkert lokalsamfund, men også bidrage samlet til dansk politis resultater, hvilket skal ske i samarbejde med kommunerne og det øvrige lokalsamfund. Vi skal prioritere løsningen af vores kerneopgaver og have fokus på samspil mellem politi og anklagemyndighed, så der opnås den bedst mulige kvalitet, rettidighed og effektivitet i sagsbehandlingen. Vores borgere og samarbejdspartnere skal opleve en høj grad af service og et nærværende, professionelt samt troværdigt politi. OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER CENTRALE MÅL SAMARBEJDSPARTNERE LOKALE MÅL OG INDSATSER ANALYSER FRA MISSION TIL MÅL Vores samlede strategi er dannet af overordnede målsætninger fx fra de politiske flerårsaftaler, centrale mål formuleret af Rigspolitiet og Rigsadvokaten og endelig lokale mål og indsatser, der er blevet til på baggrund af input fra medarbejdere, ledere og ikke mindst samarbejdspartnere. Målformuleringen skal bygge på grundige analyser, som yderligere klarlægger vores kurs. Vores mål og strategiprocesser skal dels sikre en klog udnyttelse af vores ressourcer og dels sikre, at politikredsen bevæger sig i den rigtige retning til gavn for dansk politi, medarbejderne og vores samarbejdspartnere.

5 5 Rammerne for samarbejdet KREDSRÅDET Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand for rådet, og borgmestrene i Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner. Kredsrådet er det øverste strategiske forum, hvor der drøftes spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Kredsrådet får på kredsrådsmøderne et overblik over kriminalitetssituationen og udviklin gen i kredsen gennem analyse af kriminalitetsproblemernes omfang, udvikling, geografiske placering og sociale sammenhæng. På baggrund af dette kan det i Kredsrådet drøftes, hvilke foranstaltnin ger, der bør iværksættes. LOKALRÅDENE Lokalrådene er det operationelle forum for samarbejdet i lokalsamfundet, hvor det lokale politi med repræsentanter fra de syv kommuner, ligesom andre relevante samarbejdsparter fra det øvrige lokalsamfund inddrages ved drøftelser af konkrete emner af fælles interesse. Der er lokalråd i samtlige syv kommuner i vores politikreds. Det er i kredsrådet aftalt, at lokalrådene sammensættes på den måde, som man lokalt finder mest hensigtsmæssig. For at sikre den fornødne sammenhæng og koordination på tværs af politikredsen, deltager politiinspektøren for lokalpolitiet i samtlige lokalråd bistået af lederen af den relevante lokalpolitiafdeling. Lokalrådene har til opgave at fremme det løbende praktiske samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer - en opgave der løses i tæt samarbejde med de lokale SSP- og PSPorganisationer. ØVRIGE SAMARBEJDSFORA Efter politiloven har politiet pligt til at yde andre myndigheder bistand, ligesom politiet har sæde i forskellige udvalg og nævn. Desuden deltager politiet ad hoc i en lang række samarbejdsfora med eksterne samarbejdspartnere og interesseorganisationer mv., der arbejder med en lang række forskellige problemstillinger med tilknytning til politiets opgavevaretagelse. I Kredsrået sætter vi retningen for vores samarbejde. Her drøfter politidirektøren og borgmestrene spørgsmål af fælles interesse i kredsen. Vi ønsker i videst muligt omfang, at der sker involvering af kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer mv. i forbindelse med tilrettelæggelsen og den praktiske udførelse af de opgaver, vi er pålagt. Samarbejdsplanen er den strategiske ramme for det lokale samarbejde i I lokalrådene og i vores øvrige samarbejdsfora udmøntes samarbejdet på alle relevante niveauer. Samarbejdet drejer sig navnligt om opgaver vedrørende den kriminalitetsforebyggende indsats, men det vil også være relevant at inddrage aktører fra lokalsamfundet i løsningen af mange andre af politiets opgaver. Se en oversigt over politiets vigtigste samarbejdpartnere på næste side.

6 6 Samarbejdsfora Se endvidere bilag side 15. Beredskabskommisionen Lokalråd Trafikrådet Bevillingsnævn Ungesamråd SSP, PSP, KSP Teknik Boligselskaber Banderåd Restauratører Skoler Virksomheder Skat Kredsrådet Pressen Netværk: Illegalt arbejde Netværk: Kvindehandel Beredskabscenter Beredskabsstab Vejdirektoratet Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Forsvaret Fødevareregion Hjemmeværnet Arresterne Arbejdstilsynet Region Sjælland Misbrugscentre Retterne Kriminalforsorgen Tysk politi mv. Offerrådgivning Storebælt Femern Dyrenes beskyttelse Krisecentre Natteravne Væresteder

7 7 Sådan arbejder vi LOKALPOLITIET Lokalpolitiet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi består af fem afdelinger fordelt i Næstved, Slagelse, Vordingborg, Nykøbing F. og Nakskov samt. Der er endvidere nærstationer i Faxe og Sorø kommuner samt enkelte nærstationer i områder, som ligger langt fra lokalstationerne. Lokalpolitiets opgaver er kriminalitetsforebyggelse, sagsbehandling, efterforskning og arrestantsagsbehandling på en række områder inden for særlove og straffeloven. Voldskriminalitet, tyveri og indbrudskriminalitet er nogle af de største sagsområder.. Sagsbehandling Forebyggelse Indbrud Lokalpolitiets nærmeste samarbejdspartnere er de syv kommuner i politikredsen, hvor de centrale samarbejdsorganer er Lokalrådene. Her mødes lokalpolitiet med repræsentanter fra de respektive kommuner, ligesom andre relevante samarbejdsparter fra det øvrige lokalsamfund inddrages ved drøftelser af konkrete emner af fælles interesse. Lokalrådene sammensættes på den måde, som man lokalt finder mest hensigtsmæssig. Lokale kriminalitetsproblemer håndteres i fx SSP-regi (samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi) eller PSP-regi (samarbejde mellem Psykiatri, Sociale myndigheder og Politi). Tryghed Der er etableret bevillingsnævn i seks af politikredsens syv kommuner, og bevillingssagerne behandles fortrinsvis på møder i bevillingsnævnene. Sagerne oplyses i et samarbejde med lokalpolitiet, som har kendskab til restaurationsmiljøet i politikredsen. Sagsbehandlingen foregår i et samarbejde mellem politiet og kommunerne, ligesom der tages forskellige initiativer for at sikre et godt og trygt natteliv. Lokalpolitiet har et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen herunder med KiF i Næstved, der geografisk dækker hele politikredsen. Kriminalforsorgen deltager i mindst et kredsrådsmøde hvert år. Samarbejdet forventes yderligere konsolideret i 2015 i forbindelse med etablering af KSP (samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Sociale myndigheder og Politi). Bevillingsnævn Lokalpolitiet deltager i borgermøder, hvor aktuelle problemstillinger drøftes med borgerne. Også i 2015 vil der være stor fokus på det indbrudspræventive nabohjælpsprincip, som Det Kriminalpræventive Råd, Tryg Fonden, politiet, presse og kommunerne er gået sammen om at promovere. Af øvrige samarbejdspartnere kan nævnes Natteravnene, hvor ordningen er udbredt til alle kommuner i politikredsen, og i nogle kommuner er der endda flere natteravnsordninger. Derudover arbejder lokalpolitiet sammen med retterne, arresterne, krisecentre, misbrugscentre, væresteder, Offerrådgivningen, fødevareregionerne, Dyrenes Beskyttelse, restauratører, handelsstandsforeninger m.fl. SSP KSP PSP

8 Sådan arbejder vi 8 EFTERFORSKNINGEN Den Centrale Efterforskning i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi består af tre afdelinger, der alle er placeret på Vordingborg politistation. Personfarlig Afdelingen for personfarlig kriminalitet behandler primært sager vedrørende drab, grove voldssager, voldtægt, røverier, brandsager og anden grov personfarlig kriminalitet. Afdelingen for organiseret kriminalitet behandler primært sager vedrørende organiseret kriminalitet som rocker-bandekriminalitet, narkokriminalitet, smuglerier med mere. Økonomisk Afdelingen for økonomisk kriminalitet behandler primært sager vedr. den grovere økonomiske kriminalitet, organiseret økonomisk kriminalitet og særlige sagstyper omkring økonomisk kriminalitet. I forhold til sagsbehandlingen i afdelingen for økonomisk kriminalitet har politikredsen særlige resultatkrav med hensyn til sagsbehandlingstiden i efterforskningen, ligesom der for større økonomiske straffesager skal udarbejdes milepælsplaner til sikring af fremdriften i sagerne. Organiseret Den centrale efterforskning forestår således efterforskningen af de komplicerede, organiserede og ressourcetunge straffesager, hvilket sker gennem et tæt samarbejde med politikredsens anklagemyndighed, Statsadvokaten, Rigspolitiets afdelinger og øvrige politikredse samt relevante eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis kommunerne, Regionen (særlig retspsykiatrien), SKAT, kriminalforsorgen, embedslægeinstitutionen, Retsmedicinsk Institut med flere. Da kriminaliteten i en del sager ikke blot sker indenfor egen politikreds men også i stigende grad på tværs af såvel politikredsgrænser som landegrænser, er det nødvendigt med et internationalt samarbejde, der primært sker gennem Rigspolitiet og Europol. Kredsen afgiver endvidere dygtige efterforskere til et opgavefællesskab etableret af alle politikredsene på Sjælland (Task Force Øst). Taskforcen har til opgave at intensivere efterforskningen mod rocker- og bandemiljøerne på Sjælland samt at styrke koordinationen mellem politikredsene på dette område. Den centrale efterforskning indgår i en del samarbejdsfora med vores eksterne samarbejdspartnere, hvor såvel den efterforskningsmæssige som forebyggende indsats drøftes. Der pågår et konstruktivt samarbejde både i forhold til de konkrete sager og også på et mere generelt niveau, hvor der gensidigt udveksles råd og vejledning. Vagtcentral døgnet rundt BEREDSKABET Beredskabet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi består af tre beredskabsafdelinger i hhv. Slagelse, Næstved og Nykøbing F., en hundeafdeling i Nykøbing F. med en sektion i Slagelse, en færdselsafdeling i Vordingborg og en udlændingekontrolafdeling i Maribo. En væsentlig del af beredskabet er politikredsens vagtcentral, som er placeret på politigården i Næstved. Herfra disponeres og prioriteres politikredsens samlede beredskab døgnet rundt. Vagtcentralen har et tæt samarbejde med 112-alarmcentralen samt 114-servicecentret, som er borgernes primære indgang til politiet. Herfra visiteres de hastende opgaver videre til vagtcentralen I tilfælde af større eller meget alvorlige hændelser kan der i regi af vagtcentralen etableres en

9 Sådan arbejder vi 9 kommandostation (KSN). Herfra styrer politiet den koordinerende ledelse af hændelsen. Såfremt hændelsen er af sådan en karakter, at der er flere myndigheder indblandet, kan der ligeledes på politistationen i Næstved blive etableret den Lokale Beredskabsstab, hvor de involverede myndigheder samles for at samordne og koordinere indsatsen. Beredskabet, som arbejder alle årets dage døgnet rundt, har af naturlige årsager en meget bred berøringsflade i forhold til samarbejdspartnere. Blandt andet på grund af 112-alarmcentralens placering i politikredsen er en af vores primære samarbejdspartnere Region Sjælland, som står for den præhospitale indsats, og er ansvarlig for prioritering og disponering af ambulancer i politikredsen samt psykiatrisk udrykningstjeneste. Der foretages flere gange dagligt en tæt koordinering mellem politi og Region Sjælland i forhold til vagtcentralen, og i forhold til de kørende patruljer i politikredsen. Også de kommunale beredskaber udgør vigtige samarbejdspartnere både i forhold til aktuelle hændelser og fx ved udarbejdelse af planer for håndtering af større ulykker. Nogle brande og ulykker kan være af så stort et omfang, at også Beredskabsstyrelsen må bidrage til den samlede opgaveløsning. Beredskabscentret i Næstved er derfor også en væsentlig samarbejdspartner. Brand Ambulancer Færdsel I forbindelse med ressourcekrævende opgaver, som fx observation omkring et afspærret område, færdselsregulering ved større arrangementer som fx markeder og cykelløb er hjemmeværnet en væsentlig ressource og samarbejdspartner for politikredsen. Beredskabet bidrager til politikredsens samlede målopfyldelse i tæt samarbejde med de øvrige linjer i politisøjlen. Beredskabets primære målområder ligger naturligt i forhold til akut respons, færdsel- og tryghedsindsatsen. ANKLAGEMYNDIGHEDEN Anklagemyndigheden i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har til huse i Næstved. Anklagemyndighedens kerneopgave er den juridiske behandling af straffesager, herunder såvel den administrative som den retslige behandling heraf. De for anklagemyndigheden fastsatte mål relaterer sig primært til produktivitet og effektivitet, herunder krav til sagsbehandlingstiden. Anklagemyndighedens nærmeste samarbejdspartnere er i den forbindelse kredsens to retter, retten i Næstved og retten i Nykøbing F. Anklagemyndigheden samarbejder med retterne i vidt omfang på det praktiske niveau og afholder bl.a. ugentlige dialogmøder med retterne for at sikre en hurtig og effektiv afvikling af straffesagerne med henblik på opfyldelse af de gældende mål for sagsbehandlingstiden for såvel anklagemyndigheden som domstolene. Straffesager Produktivitet Retterne Anklagemyndigheden samarbejder tillige med Kriminalforsorgen i Frihed, som udarbejder personundersøgelser til brug for straffesager, ligesom der samarbejdes med kredsens arrester omkring transport af arrestanter og håndtering af disse i øvrigt. Samarbejdet skal sikre det bedst mulige fundament for fastsættelse af sanktioner samt sikre sagens gennemførelse i øvrigt. I kommunalt regi møder anklagemyndigheden i det nedsatte Ungesamråd, hvor anklagemyndigheden præsenterer de sager, som kommunerne eller kriminalforsorgen ønsker drøftet på rådets møder. Ungesamrådet er nedsat med henblik på at udnytte kommunernes samlede faglige viden om sanktioner for unge under 18 år, der har begået et strafbart forhold. Ungesamråd

10 10 Indsatsområder 2015 Med udgangspunkt i de nationale mål, den politiske flerårsaftale for politiets og anklagemyndigheden og på baggrund af lokale kriminalitetsanalyser har politikredsen udpeget følgende vigtige indsatsområder i 2015: ROCKERE OG BANDER exit Indsatsen mod rocker- og bandegrupperingerne kræver et tæt samarbejde med Rigspolitiet, de særligt nedsatte Task Forces i øst- og vestdanmark og politikredsene imellem. Derfor er en række af målene på dette område fastsat som fælles mål. Politikredsen skal derfor i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikre, at der fortsat gennem en stærk politimæssig indsats skabes tryghed for befolkningen ved at forhindre voldelige opgør samt sikre, at rocker- og bandemedlemmerdrages til ansvar for deres handlinger. Vores politikreds skal i 2015 desuden have etableret en exitenhed med dedikerede ressourcer, ligesom der skal udarbejdes lokale processer til sikring af en helhedsorienteret exitindsats. Ydermere skal vi have fokus på at sikre, at de exitegnede rocker- og bandemedlemmer tilbydes de rette muligheder for at komme ud af det kriminelle miljø Også i 2015 vil politikredsen i samarbejde med de kommunale banderåd bl.a. gennem afholdelse af bekymringssamtaler med unge i risiko for rekruttering til rocker- og bandemiljøet forebygge rekruttering til miljøet. Ud over efterforsking og forebyggelse vil politikredsen i et tæt samarbejde med kommunerne have fokus på de allerede etablerede rockertilholdssteder i politikredsen og på mulighederne for at hindre etablering af nye tilholdssteder særligt i boligområder og bymidter. INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE OG HÆLERI Der har i politikredsen været en generel nedgang i antal indbrud privat beboelse gennem de seneste år. Imidlertid viser de lokale analyser, at Sorø og Faxe kommuner ikke umiddelbart har nydt godt af denne udvikling. Derfor har vi i 2014 sat særlige indsatser i gang, hvor politiet samarbejder med kommunerne om bl.a. at nedbringe antallet af indbrud. Dette samarbejde fortsætter i Vores mål for 2015 på dette område er, at det samlede antal anmeldelser om indbrud i privat beboelse, skal være faldet i forhold til gennemsnittet for Hvis ikke dette er sket, skal sigtelsesprocenten i stedet være øget. Kommunerne Med hensyn til hæleri skal vi senest den 1. april 2015 have gennemført en analyse, der belyser arten og omfanget af hæleri i kredsen. På baggrund af analysen skal vi iværksætte mindst fire forebyggende eller efterforskningsmæssige indsatser, der retter sig mod hæleri. Vi arbejder tæt sammen med politiets særlige indbrudstaskforce (TFI) ligesom vi internt har oprettet særlige indbrudsgrupper, der på baggrund af efterretninger og analyser er sat i verden for at få nedbragt antallet af indbrud i vores kreds. HÆLERI? NEJ TAK

11 Indsatsområder FÆRDSEL Politikredsen har i overensstemmelse med de prioriteter, der er peget på i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, udarbejdet en lokal analyse af og strategi for færdselsindsatsen med følgende fokusområder: For høj hastighed Kørsel under påvirkning af spiritus, narkotika og medicin Uopmærksomhedskørsel Manglende sele- og hjelmbrug Fodgængere Cyklister og knallertførere Unge bilister op til 24 år Mødeulykker Eneulykker Ulykker i kryds i åbent land. Samarbejde Unge Politiets indsats i forhold til trafiksikkerhed er vigtig, men for at få de allerbedste resultater, må vi samarbeje. Derfor blev der i slutningen af 2014 etableret et tværfagligt trafiksikkerhedssamarbejde mellem politiet og kommunerne i politikredsen kaldet Trafikrådet. Det primære formål vil være at styrke det tværsektiorielle samarbejde og optimere beslutningsprocessen om de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Trafikrådet skal i løbet af 2015 konsolidere sig og arbejde med følgende fokusområder: Politikredsens trafiksikkerhedsanalyse Planlægning og gennemførelse af fælles kampagner Udpegning af nye målestrækninger for ATK (Automatisk Trafik Kontrol) Forsøg med at nedbringe gennemsnitshastigheden på udvalgte vejstrækninger Planlægning af øvrige færdselsindsatser ved lokale arrangemente/aktiviteter Udbredelsen af trafiksikkerhedpolitikker Forslag til iværksættelse af vejtekniske foranstaltninger, der vurderes at kunne øge trafiksikkerheden i den enkelte kommune, Kontrol ATK Politikredsen vil endvidere være opsøgende i forhold til den forebyggende indsats, og sikre den nødvendige færdselsundervisning i fx skoler og institutioner. Vi vil benytte os af målrettede indsatser, traditionelle færdselskontroller, storkontroller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og rigspolitiet samt nabokredse, indsatser under almindelig patruljetjeneste og forebyggende og præventive indsatser. Fx skal vi i 2015 øge niveauet for måletimer via ATK og fastholde antallet af sigtelser for trafikfarlige forseelser - herunder bl.a. spirituskørsel, kørsel frem mod rødt/gult lys og vigepligtforseelser. For at sikre en større borgerinddragelse på området, har vi i 2014 oprettet et system, så borgerne via vores hjemmeside kan anmode politiet om at foretage kontrol på vejstrækninger, hvor der efter borgernes opfattelse er behov for det. Man kan også bede politiet om at gennemføre særlige indsatser rettet mod utryghedsskabende knallertkørsel. Denne ordning har vist sig at være en succes, og den fortsætter i 2015 med endelig evaluering i slutningen af året. På samme måde skal vores indsats mod spirituskørsel evalueres. Denne ordning har med udgangen af 2015 kørt i to år. Indsatsen består af et postkort, der af politibetjente på patrulje placeres i forruden på biler, der holder parkeret fx ved forsamlingshuse, cafeer eller steder, hvor folk samles med mulighed for at drikke alkohol. I postkortet opfordrer vi til at finde andre måder at komme hjem på end at tage bilen, hvis man har drukket for meget alkohol. Bestil en færdselskontrol

12 Indsatsområder LOKALE TRYGHEDSINDSATSER Et af de vigtige mål for 2015 er at styrke befolkningens tryghed og sikre, at der er tillid til politiet både lokalt og på landsplan. Vi vil prioritere bekæmpelsen og forebyggelsen af den kriminalitet, der generer borgerne mest i hverdagen, og som opleves som særligt utryghedsskabende. Indsatsen over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet tager udgangspunkt i vores lokale trusselsbillede og er baseret på analyser og dialog med de lokale interessenter i politikredsen. Vores analyser viser, at der er en koncentration af urohændelser disse steder: I nattetimerne på og omkring værtshusene I dagtimerne på og omkring stationerne I det særligt udsatte boligområde Ringparken i Slagelse > TRYGHED I NATTELIVET For at øge trygheden i nattelivet vil vi i 2015 fortsætte en lokal indsats, der retter sig mod utryghedsskabende adfærd på og omkring restaurationer i nattetimerne som fx hærværk, utryghedsskabende salg af narkotika og overtrædelser af ordensbekendtgørelsen. Målet med indsatsen er at nedbringe antallet af anmeldelser om vold i nattelivet. Indsatsen består bl.a. i tilsyn og kontrolbesøg på restaurationerne samt synlig tilstedeværelse i nattelivet. Antallet af tilsyn og kontrolbesøg skal således fastholdes i ikke mindst i Nykøbing F., hvor analyser har vist, at andelen af voldsanmeldelser ligger på et relativt højt niveau, > BERIGELSESKRIMINALITET - FOKUS PÅ OMREJSENDE KRIMINELLE Besøg Værtshuse Som et led i indsatsen mod berigelseskriminalitet, vil politikredsen i 2015 sætte særligt fokus på at forebygge, forhindre og opklare berigelseskriminalitet begået af omrejsende kriminelle. Indsatsen vil bestå i målrettede kontroller på udvalgte vejstrækninger, hvor der skal være fokus på afdække omrejsende kriminelle eller personer, som kan mistænkes for at have til hensigt at begå kriminalitet under deres ophold i Danmark. Fx har vi sat os et mål om at øge antallet af kontroller. > VOLD I SAMLIVSFORHOLD Analyser af kredsens voldssager viser, at der i nogle af kommunerne i politikredsen er relativt mange anmeldelser vedrørende vold begået i samlivsforhold. Politikredsen har et samarbejde med Lolland Kommune samt andre relevante samarbejdsparter, fx krisecentre med henblik på at kortlægge mulighederne for på sigt at nedbringe antallet af anmeldelser om vold i samlivsforhold. I 2015 skal et nyt koncept for håndtering af vold i samlivsforhold implementeres i Lolland Kommune, og et tilsvarende samarbejde skal søges etableret i Slagelse Kommune. > UTRYGHEDSSKABENDE ADFÆRD PÅ STATIONERNE - HOT SPOT STATIONER For at øge trygheden for brugerne af kredsens stationer blev der i 2014 iværksat en særlig indsats mod utryghedsskabende adfærd særligt i dag- og aftentimerne på og omkring stationerne i Slagelse, Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster og Nakskov. Dette er sket i samarbejde med DSB, Regionstog A/S, Banedanmark og de respektive kommuner. Indsatsen består dels af skabelse af hensigtsmæssige fysiske rammer dels af en målrettet politimæssig indsats afpasset de særlige problemstillinger, der er på og omkring de enkelte stationer. Dette arbejde fortsætter i 2015, hvor projektet også skal evalueres. Målet for 2015 er bl.a. at antallet af urohændelser på og omkring 3 ud af 5 stationer er nedbragt med 10% i forhold til Samarbejde HOT SPOT

13 Indsatsområder > DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER Her i kredsen er Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør af Regeringen udpeget som særligt udsatte boligområder (SUB-områder). Politikredsen har igennem de seneste par år i et tæt samarbejde med Slagelse kommune og de berørte boligforeninger sat fokus på problemerne i Ringparken og på Motalavej. Positiv kontakt Politikredsen vil i 2015 øge den synlige tilstedeværelse i Ringparken og på Motalevej og yderligere intensivere samarbejdet med de øvrige interessenter i området. Politikredsen ønsker at opnå positiv og tillidsskabende kontakt med beboerne i området og medvirke til at skabe jobmuligheder for unge fra området med henblik på at bringe dem ud af en potentiel kriminel løbebane. En del af kontakten skal skabes ved dialog med faste og kendte betjente i områderne. Desuden deles trykt informationsmateriale ud med informationer om, hvordan borgerne i området let og uformelt kan komme i kontakt med deres lokale betjente. Endelig udbygges en lokal facebookside (Dit Politi), der skal bruges som en alternativ kommunikationskanal til beboerne i de to områder. Målet for 2015 er, at den grundlæggende tryghed i henholdsvis Ringparken og på Motalavej er forbedret, så den ikke afviger væsentligt fra gennemsnittet i landets øvrige SUB-områder målt i Politiets Tryghedsindeks. Dit Politi EFFEKTIVITET OG KVALITET I STRAFFESAGSBEHANDLINGEN Såvel forurettede som sigtede og tiltalte i straffesagerne har et krav på at få sagen behandlet hurtigt og ordentligt. Samtidig skal politikredsen hele tiden have fokus på produktivitet og effektivitet. I 2015 skal anklagemyndigheden have fokus på at effektivisere hele straffesagskæden yderligere. Der er i den forbindelse krav om, at 90 procent af sagerne skal være fuldbyrdet senest 30 dage efter afgørelsesdatoen. I 2015 vil anklagemyndigheden desuden have endnu større fokus på fremdriften i sager om økonomisk kriminalitet. hurtig behandling 90%

14 14 Organisationsoversigt BILAG SLAGELSE NÆSTVED VORDINGBORG NAKSKOV NYKØBING F. KREDSEN KORT I TAL Syv kommuner: Sorø, Slagelse, Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Indbyggere 754 medarbejdere, heraf 584 politiansatte, 34, jurister, 117 administrative og 19 andre.

15 Oversigt over centrale samarbejdsfora 15 BILAG Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrundlag Retsplejelovens 112 Formål Sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, navnlig i forbindelse med lokale kriminalitetsforebyggende indsats Planer Der udarbejdes en årlig samarbejdsplan Deltagere Politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, der indgår i politikredsen Årlige møder Mindst 4 Lokalrådene Spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og forebyggende indsatser i lokalområdet. Lovgrundlag Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokale samarbejdsfora Formål Sikre en lokalt funderet udmøntning af nationale strategier eller de af kredsrådet udpegede indsatsområder Handleplaner Der er udarbejdet en generel samarbejdsplan Snitflader Kommunernes SSP-medarbejdere Deltagere Ledere fra den relevante lokalstation samt repræsentanter fra kommunen og repræsentanter fra lokalsamfundene (fx handelsstandsforeninger, erhvervsforeninger) Årlige møder Mindst 4 Banderådene Den kriminalpræventive indsats mod bander i berørte områder Lovgrundlag Retsplejeloven, forarbejder til den såkaldte bandepakke Formål Inddrage og delagtiggøre lokale aktører i opgaven med at dæmme op for rekrutteringen til bander Snitflader Kreds- og lokalråd Deltagere Ledere fra den relevante lokalstation samt repræsentanter fra kommunen og repræsentanter fra lokalsamfundene (fx handelsstandsforeninger, erhvervsforeninger) Årlige møder Mindst 4 SSP og SSP+ i de en enkelte kommuner Kriminalpræventivt arbejde for unge op til 25 år Lovgrundlag Retsplejelovens 114 og 115 Formål Kriminalitetsforebyggende arbejde Snitflader Lokalråd Deltagere Lokalpolitiet samt repræsentanter fra SSP-regi Årlige møder 2 til 4 PSP-samarbejde Indsatsen overfor socialt udsatte og psykisk syge personer Lovgrundlag Retsplejelovens 114 og 115 samt Justitsministeriets rundskrivelse af 10. juli 2009 om PSP-samarbejde (samarbejde mellem psykiatrien, sociale myndigheder og politi) Formål Koordination af de involverede myndigheders indsats i forhold til den særlige persongruppe Snitflader Til øvrige fora på psykiatriområdet Deltagere Repræsentanter fra lokalpolitiet, kommunen, Kriminalforsorgen og ad hoc Regions Sjælland Årlige møder Efter behov

16 Oversigt over centrale samarbejdsfora 16 BILAG KSP Koordineret udslusning fra fængsel eller ungdomsinstitution Lovgrundlag Retsplejelovens 114 og 115 Formål Styrke den gode løsladelse fra fængsel eller ungdomsinstitution Snitflader Kreds- og lokalråd Deltagere Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politiet Årlige møder Efter behov Ungesamråd Spørgsmål i relation til unge lovovertrædere Lovgrundlag Retsplejelovens 114 samt Regeringens indsats mod ungdomskriminalitet, 2009 ( Mere konsekvens, opfølgning og omsorg ) Formål Sikre en hurtig og effektiv anbefaling af, hvilke sanktioner og indsatser, der er behov for i sager mod unge under 18 år Snitflader Kreds- og lokalråd Deltagere Kommune, Kriminalforsorgen og politi (anklagemyndighed) Årlige møder Efter behov Beredskabskommissioner i de enkelte kommuner Overordnet drøftelse af sager af beredskabsmæssig karakter Lovgrundlag Beredskabslovens 9 Formål Sikre at redningsberedskaberne i de enkelte kommuner er i stand til at forebygge, begrænse og afhjælpe skader ved brande, ulykker og katastrofer Deltagere Linjechefen for beredskabet, borgmesteren for de enkelte kommuner, beredskabschefen for de enkelte kommuner og øvrige udvalgsmedlemmer Årlige møder 3 til 4 Beredskabsstaben (strategisk niveau) Samarbejdet med Totalforsvaret og beredskabsregionen Lovgrundlag Beredskabslovens 17 Formål Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med større ulykker og katastrofer Snitflader Beredskabsstaben (operativt niveau) Deltagere Politidirektøren, chefpolitiinspektøren, linjechef for beredskabet, chefen for Totalforsvarsregionen og chefen for Beredskabsstyrelsens Regionale Beredskabscenter og lederen af Regions Præhospitale Center Årlige møder 2 Øvelsesudvalg under strategisk stab Samarbejde med Totalforsvaret, Beredskabsstyrelsen og Region Sjælland om øvelsesvirksomhed Lovgrundlag Beredskabslovens 17 Formål Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med øvelsesplanlægning vedrørende større ulykker og katastrofer Snitflader Beredskabsstaben (operativt niveau) Deltagere Hjemmeværnsdistriktet, Beredskabsstyrelsens Regionale Beredskabscenter og Regionens Præhospitale Center samt repræsentant fra Operativ Planlægning og Analyse/Plan Årlige møder Efter behov

17 Oversigt over centrale samarbejdsfora Beredskabsstaben (operativt niveau) Samarbejde med Totalforsvaret og beredskabsregionen Lovgrundlag Beredskabslovens 17 Formål Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med større ulykker og katastrofer Snitflader Beredskabsstaben (strategisk niveau) Deltagere Linjechefen for beredskabet samt repræsentanter for Totalforsvarsregionen, Region Sjælland, Beredskabsstyrelsens Regionale Beredskabscenter, relevante kommuner og andre myndigheder og samarbejdspartnere (ad hoc) Årlige møder Efter behov 17 BILAG Koordinationsudvalg politi/hjemmeværn (operativt niveau) Samarbejde med Totalforsvaret og politikredsen Lovgrundlag Beredskabslovens 17 og samarbejdsaftalen med Totalforsvaret om bistand Formål Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med større ulykker samt drøfte samarbejde om uddannelse og øvelser herunder rekvisitionssystemet REVAPOL Snitflader Beredskabsstaben (operativt niveau) Deltagere Lederen af OPA samt repræsentanter fra Totalforsvarsregionen Årlige møder 2 4 Møder med Region Sjællands Sundhedsberedskabs- og Præhospitale Udvalg (SIPU) Samarbejde med Region Sjælland på sygehusområdet Formål Sikre samarbejde og koordination af den præhospitale indsats på skadesteder i forbindelse med ulykker og kriminalitet Deltagere Linjechefer for beredskaberne i regionens to politikredse, lederen af politikredsenes vagtcentraler, lederen af Region Sjællands Præhospitale enhed, repræsentanter for lægevagt og sygehuse, herunder de psykiatriske samt ambulanceentreprenører, de kommunale redningsberedskaber, kommunerne og Embedslægeinstitutio nen samt Beredskabsstyrelsens Regionale Center Årlige møder 2 Møder med Embedslægeinstitutionen Samarbejde om emner, hvor politiet har behov for lægefaglig assistance, herunder fx ligsyn og kørekortsager Formål Drøftelse og koordination af samarbejdet på de områder, hvor politiet har behov for lægefaglig assistance Deltagere Linjechefen for lokalpolitiet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, linjechefen for beredskabet i Midt og Vestsjællands Politi samt repræsentanter for embedslægeinstitutionen Årlige møder 1 Møder med Fødevareregionen Samarbejde med fødevare- og dyreværnsområdet Lovgrundlag Fødevare- og dyreværnslovgivningen Formål Samarbejde ved generelle problemstillinger og principielle sager på fødevare- og dyreværnsområdet Deltagere Specialanklager for fagområdet særlige sagsområder, lederen af lokalpolitiet i Næstved, en sektionsleder fra lokalpolitiet i Næstved samt repræsentanter for Fødevareregionen Årlige møder 1

18 Oversigt over centrale samarbejdsfora 18 BILAG Kontaktpersonsordning for dyreværnsorganisationerne Samarbejde med dyreværnsorganisationerne Lovgrundlag Retningslinjer fra Rigspolitiet Formål Sikre et smidigt samarbejde og korte kommunikationsveje samt udveksling af informationer og erfaringer Deltagere Lederen af lokalpolitiet i Næstved, en sektionsleder fra lokalpolitiet i Næstved, repræsentanter fra anklagemyndigheden samt repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse Årlige møder 1 Offerrådgivning Offerrådgivningen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds Lovgrundlag Justitsministeriets cirkulære skrivelse af 25. juni Formål Erfaringsudveksling og videreudvikling af samarbejdet om offerrådgivning Deltagere Offerrådgiverne og lederen af politikredsens forebyggelsessekretariat Årlige møder 1 Møder med psykiatrien i Region Sjælland Indsatsen overfor psykisk syge Formål Aftale/koordinere fælles forhold på områder som undvigelse, overfald og udarbejdelse af attester, herunder etablering af samarbejde mellem faste kontaktpersoner Deltagere Chefanklageren, en advokaturchef, linjechefen for lokalpolitiet og repræsentanter for psykiatrien i Region Sjælland Årlige møder 1 Trafikrådet Lovgrundlag Formål Handleplaner Snitflader Deltagere Årlige møder 2 til 4 Tværfagligt trafiksikkerhedssamarbejde vedrørende den samlede indsats på færdselssikkerhedsområdet i politikredsen. Intet At fremme den generelle trafiksikkerhed med det overordnede formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Samarbejdet skal desuden medvirke til at skabe en tryghed blandt trafikanterne gennem koordinerede indsatser vedrørende skoleveje, sorte pletter og særlige kampagner mv. Ingen Lokale trafiksikkerhedsudvalg i kommunerne og lokalt forebyggelsesarbejde i øvrigt Lederen af færdselsafdelingen, Forebyggelses Sekretariatet, repræsentanter fra kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og Vejdirektoratet (vejcenter Sjælland) Møder i vejcentre Samarbejde med Vejcenter Sjælland Formål Drøftelse af opgaver på det statslige vejnet, der indebærer et samarbejde mellem politi og vejcentre, herunder fjernelse af forulykkede køretøjer og samarbejdet om kvalitetssikring af data i forbindelse med færdselsuheld Snitflader Møder i de lokale trafiksikkerhedsudvalg Deltagere Politidirektøren, chefpolitiinspektøren/linjechefen for beredskabet og repræsentanter for Vejcenter Sjælland Årlige møder 1

19 Oversigt over centrale samarbejdsfora 19 BILAG Møder i de lokale trafiksikkerhedsudvalg Lokale initiativer i de enkelte kommuner vedrørende trafiksikkerhed, herunder skolestart m.v. Formål Tværfaglig håndtering af lokale initiativer om færdselssikkerhed, herunder skoleveje, sorte pletter, særlige kampagner m.v. Snitflader Lokalt forebyggelsesarbejde i øvrigt Deltagere Lederen af færdselsafdelingen, repræsentanter fra lokalpolitiafdelingerne, repræsentanter fra kommunerne, skolernes færdselskontaktlærere m.fl. Årlige møder Forskelligt fra kommune til kommune Møder med Rådet for Sikker Trafik Planlægningsmøder om de landsdækkende spirituskampagner Formål Tværfaglig planlægning/udformning af de landsdækkende kampagner mod spirituskørsel Deltagere Lederen af færdselsafdelingen, repræsentanter fra Rådet for Sikker Trafik, kommunale repræsentanter Årlige møder 2 Illegalt arbejde Indsatsen mod illegalt arbejde Lovgrundlag Rigspolitiets nationale strategi Formål Udarbejde lokale strategier for bekæmpelse af illegalt arbejde samt etablere lokale netværk/ kontaktpersonsordninger Deltagere Politidirektøren, chefanklageren, linjechef efterforskning, afdelingsleder for Udlændinge Kontrol Afdelingen (UKA), faglige organisationer, SKAT, Statsforvaltning Sjælland, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Dansk Byggeri og Arbejdstilsynet Årlige møder 2 Regional referencegruppe omkring menneskehandel Regionalt samarbejde omkring menneskehandel Formål At vurdere og koordinere indsatsen og trends Deltagere Center for Menneskehandel, 3F, SKAT og lederen fra organiseret kriminalitet Årlige møder 2 Børnehuset Lovgrundlag Formål Handleplan Snitflader Deltagere Deltagere Samarbejde omkring det nye koncept med etablering af et børnehus i Næstved Samarbejdsaftale Samle, styrke og koordinere samarbejdet omkring en tværfaglig indsats i forhold til børn, der har været udsat for et overgreb Samarbejdsaftale Ingen (hver uge) En leder fra afdelingen for personfarlig kriminalitet, repræsentanter for Børnehuset, de aktuelle myndighedskommuner og Region Sjælland (hver måned) En leder fra afdelingen for personfarlig kriminalitet, en leder fra Midtog Vestsjællands Politi, Børnehusets ledelse, Region Sjælland og Retsmedicinsk Institut

20 Oversigt over centrale samarbejdsfora Bevillingsnævnene Behandling af ansøgninger om spiritusbevilling Lovgrundlag Restaurationsloven Formål Sikre en smidig og effektiv behandling af ansøgninger om spiritusbevilling Deltagere Jurist fra ledelsessekretariatet, den relevante lokalpolitileder samt medlemmer af bevillingsnævnet Årlige møder Efter behov 20 BILAG Møder med arresthusene - centralt Samarbejdet med arresthusene i politikredsen Formål Drøftelse af generelle problemstillinger om arresthuspladser, kontrollerede besøg, flytning og kørsel af arrestanter Snitflader Til de lokale møder med arresthusene Deltagere Linjechefen for efterforskning, en lokalpolitileder samt arrestinspektøren og vicearrestinspektøren for Sjælland Årlige møder 2 Møder med arresthuse - lokalt Samarbejde med de lokale arresthuse Formål Drøftelse af lokale problemstillinger om arresthuspladser og det daglige samarbejde om varetægtsfængslinger Snitflader Til de centrale møder med arresthusene Deltagere Den relevante lokalpolitileder og den lokale arrestforvarer Årlige møder Efter behov Møder med Kriminalforsorgen Samarbejdet med Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) Formål Drøftelse af generelle problemstillinger om samfundstjeneste, tilsyn m.v. Deltagere Chefanklageren og anklagere samt repræsentanter for Kriminalforsorgen i Frihed Årlige møder 1 Møder med SKAT Samarbejdet med SKAT Lovgrundlag Samarbejdsaftale Formål Styrke samarbejdet og den fælles udnyttelse af de deltagende myndigheders kompetencer om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Deltagere Ledelsesrepræsentanter fra politi og SKAT Årlige møder 1 Møder med banker, pengeinstitutter og Postdanmark Samarbejde med disse virksomheder i politikredsen Formål Drøftelse af generelle forhold og problemstillinger Snitflader Finanstilsynets overordnede møder med politiet Deltagere Linjechef for efterforskning, afdelingslederen i personfarlig kriminalitet og leder af lokalpolitiet i Næstved Årlige møder 1 og/eller efter behov

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere