RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi"

Transkript

1 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2015

2 Indledning Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2015 og gælder i ét år. Planen er udarbejdet på baggrund af Moderniseringsstyrelsens vejledning om Økonomistyring i staten Del II, Regelgrundlag, og indeholder dels landsdækkende mål, som har til formål at udmønte centralt fastsatte krav, og dels kredsspecifikke mål, der tager udgangspunkt i de lokale udfordringer for Bornholms Politi i De landsdækkende mål er blandt andet en udmøntning af de mål, som indgår i politiets og anklagemyndighedens mål- og resultatplaner med Justitsministeriet, herunder krav som følger af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen (oktober 2011), flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i , den fælles strategi for politiet og anklagemyndigheden for , politiets virksomhedsplan for 2015 og anklagemyndighedens mål og strategi for Fokusområder I Bornholms Politis mål- og resultatplan for 2015 er der fastsat følgende fokusområder, som er rettet mod bekæmpelse og forebyggelse af kriminaliteten på en række helt centrale områder samt mod at øge borgernes tryghed: Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket og effektiv politiindsats Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær Effektivitet og kvalitet i straffesagsbehandlingen Fokus på at øge fremdriften i sager om økonomisk kriminalitet. Politiets og anklagemyndighedens opgaver i politikredsene er nært forbundne, og de overordnede operative mål om bekæmpelse af rocker-/bandekriminalitet, indbrud i privat beboelse og kriminaliteten i de særligt udsatte boligområder kan kun nås gennem et tæt, dagligt samarbejde. Derfor er politiets og anklagemyndighedens mål i politikredsenes kontrakter koordineret, så kontrakterne, ud over fagspecifikke og særlige udviklingsmæssige mål, også understøtter opnåelsen af de fælles, overordnede mål, som er fastlagt i politiets og anklagemyndighedens strategi Siden 2009 har politiet og anklagemyndigheden særligt prioriteret styringen af større sager om økonomisk kriminalitet. Indsatsen har betydet et stærkere fokus på de store økonomiske sager, både efterforskningsmæssigt og i anklagemyndigheden. Også i 2015 vil både politiet og anklagemyndigheden have særlig fokus på behandlingen af større sager om økonomisk kriminalitet. For at understøtte dette, er der opstillet mål i politikredsenes mål- og resultatplaner for sagsbehandlingstiden for disse sager. Den utryghedsskabende, borgervendte kriminalitet skal nedbringes. På baggrund af lokalt definerede målsætninger er politikredsen forpligtet til at nedbringe og forebygge den kriminalitet f.eks. narkotikasalg og utryghedsskabende kriminalitet der lokalt generer borgerne Antallet af indbrud i privat beboelse reduceres, og politikredsen skal samtidig sætte mere fokus på forebyggelse af hæleri Mål- og resultatplanens fokus på sagsbehandlingstid og effektivitet må ikke have negative konsekvenser i forhold til retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen. Domfældelsesprocenten anvendes som indikator for kvaliteten af straffesagsbehandlingen, og der må således ikke forekomme betydende afvigelser i forhold til det sædvanlige niveau. Endvidere er det et grundlæggende krav, at Bornholms Politis kvalitets- og legalitetssikring mindst opnår

3 karakteren Tilfredsstillende i Statsadvokaten i Københavns bedømmelse af kredsen. Det er samtidig helt afgørende, at kvaliteten af de data, der anvendes til såvel virksomhedsstyringen som den operative styring, er retvisende. Det er i den forbindelse politikredsenes ansvar at sikre, at de data, der registreres i eksempelvis sagsstyringssystemet og tidsregisteringssystemet, er korrekte. Det er derfor også et grundlæggende krav, at kredsens datakvalitet skønnes at kunne danne grundlag for en retvisende styring, herunder en valid vurdering af resultaterne for Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil i 2015 fortsat styrke forretningscontrollingen, hvilket bl.a. vil omfatte en nøjere opfølgning på kredsenes registreringspraksis. Ved opstillingen af mål- og resultatplanen er der taget udgangspunkt i politiets og anklagemyndighedens forventede resultater i 2014 eller i et gennemsnit af resultaterne for perioden samt forventningen til sagsbelastningen i Herudover tager indsatsen vedrørende bekæmpelse af indbrud i privat beboelse udgangspunkt i resultaterne for perioden

4 1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes vægt 15 pct. Antallet af sigtelser 2 for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven i restaurationsmiljøet og/eller nattelivet i Rønne skal som minimum være på niveau med antallet i Politiet skal også i 2015 prioritere bekæmpelsen og forebyggelsen af den kriminalitet, der generer borgerne mest i hverdagen, og som opleves som særligt utryghedsskabende. Det gælder indbrud, tyveri, narkotikakriminalitet og den mere alvorlige voldskriminalitet samt uro, konfrontationer eller voldelige opgør i borgernes lokalområde. Indsatsen over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet tager udgangspunkt i det lokale trusselsbillede og er baseret på et analytisk politiarbejde samt dialog med de lokale interessenter i politikredsen. Målet for 2015 er at styrke befolkningens tryghed og sikre, at der er tillid til politiet både lokalt og på landsplan. Det skal ske ved en stærk lokal indsats, hvor hver politikreds er forpligtet til at planlægge og gennemføre lokale indsatser, der er målrettet mod bekæmpelsen og forebyggelsen af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet. På den baggrund vil Bornholms Politi gennemføre særlige indsatser rettet mod: Utryghedsskabende uro og adfærd Narkotikakriminalitet. Lokale borgerrettede mål Mål 1a Utryghedsskabende uro og adfærd Antallet af tilsyn med restaurationer på hele Bornholm udgør mindst 500. Antallet af anmeldelser 1 vedrørende vold i restaurationsmiljøet og/eller nattelivet i Rønne, er faldet i forhold til det gennemsnitlige niveau for Mål 1b Narkotikakriminalitet Antallet af sigtelser 3 for overtrædelse af straffelovens 191 og lov om euforiserende stoffer er på niveau med antallet i Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og forebyggelse af hæleri vægt 15 pct. Selvom indbrudskriminaliteten er faldet, er den fortsat et landsdækkende problem, der er til stor gene og bekymring for borgerne. Derfor er der i samtlige politikredses mål- og resultatplaner fastsat mål for deres indsats mod indbrud i privat beboelse. Med udgangspunkt i niveauet for perioden blev der omkring årsskiftet 2012/2013 fastsat et 3-årigt mål for nedbringelse af antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse. Dette mål er anført i denne mål- og resultatplan. For at understøtte indsatsen mod den organiserede indbrudskriminalitet, herunder omrejsende kriminelle, og for at styrke det tværgående samarbejde mellem politikredsene, er der i mål- og resultatplanerne ligeledes fastsat særlige mål for den regionale indsats. En indsats der understøttes af de såkaldte indbrudstask forces, der blev etableret i 2012 i både Øst- og Vestdanmark. Politiets indsats over for bekæmpelsen af indbrud og hæleri kan ikke stå alene. Det er derfor helt nødvendigt, at borgerne, politiet og private aktører m.fl. arbejder sammen om bekæmpelsen og forebyggelsen af disse krimina- 1 Journalkoder: 70311, 70323, 73241, og Bornholms Politi følger selv op på målet. 2 Journalkoder: og Bornholms Politi følger selv op på målet. 3 Journalkoder: 71281, 71282, og Bornholms Politi følger selv op på målet. 4

5 litetsformer. Politiet vil derfor fortsat øge inddragelsen af borgerne og relevante samarbejdspartnere i arbejdet med at forebygge og bekæmpe indbrud og hæleri. Hæleriindsatsen vil i 2015 være baseret på politikredsenes konkrete udfordringer, som de har identificeret på baggrund af lokale analyser. Mål 2: Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og forebyggelse af hæleri Den målrettede indsats mod indbrud i privat beboelse og hæleri videreføres i 2015, hvilket indebærer, at Bornholms Politi skal gennemføre følgende: Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse 4 skal i Bornholms Politi i 2015 være faldet med mindst 27 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau i Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet i overensstemmelse med de fastsatte målkrav, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser, dvs. sigtelsesprocenten skal øges. Udviklingen i sigtelsesprocenten i 2015 måles i forhold til det gennemsnitlige niveau i Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats 10 pct. Politiets færdselsindsats skal understøtte realiseringen af de målsætninger, der fremgår af Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, som løber frem til I handlingsplanen er der taget afsæt i EU s målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020 i forhold til niveauet i For at opfylde målene for 2020 skal politiets fremtidige færdselsindsats såvel nationalt som lokalt i langt videre omfang tilrettelægges på baggrund af forudgående analyser. Det vil føre til, at planlægningen og gennemførelsen af de enkelte færdselsindsatser bliver mere differentierede og effektive og medvirker til at forbedre trafiksikkerheden. Dette gælder blandt andet politiets landsdækkende og målrettede færdselskontroller, der er rettet mod spiritus- og narkotikakørsel, høj hastighed, manglende brug af sikkerhedssele og hjelm samt uopmærksomhed i trafikken. På samme måde skal de tværsektorielle særlige kontroller af tunge køretøjer være baseret på grundige analyser af de enkelte kontrolområder. Derved forventes det, at indsatsen opnår den tilsigtede færdselssikkerhedsmæssige effekt. Rigspolitiet fastlagde i 2014 en strategi for politiets færdselsindsats frem til Strategien danner blandt andet grundlag for politiets hastighedskontroller. Med afsæt i færdselsstrategien fortsættes arbejdet med udarbejdelsen af den mere langsigtede strategi for brugen af automatisk trafikkontrol (ATK). Bornholms Politi færdselsindsats skal baseres på lokale analyser, der belyser kredsens udfordringer på færdselsområdet. Disse analyser udmøntes gennem lokale operationsplaner for den samlede færdselsindsats i kredsen, der både omfatter indsatsen vedrørende trafikfarlige forseelser og automatisk trafikkontrol. Det fremgår endvidere af politiets nationale færdselsstrategi for 2014 og 2015, at hastighedskontrol skal gennemføres på strækninger, hvor den færdselsmæssige, tryghedsskabende og adfærdsregulerende effekt er størst. Foruden det overordnede fokus på færdselssikkerheden skal politiets indsats også bidrage til at skabe tryghed blandt trafikanterne og understøtte en hensigtsmæssig trafikafvikling. 4 Omfatter indbrud i villa, lejlighed, værelse og landejendom. 5

6 Mål 3: Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats Politiet fortsætter sin målrettede indsats for at øge færdselsindsatsen i 2015 gennem en styrket politiindsats. Dette indebærer, at Bornholms Politi skal gennemføre følgende. Der er minimum foretaget måletimer vedrørende automatisk trafikkontrol. Der er minimum rejst 750 sigtelser for trafikfarlige forseelser, herunder spirituskørsel, kørsel frem mod rødt/gult lys og vigepligtforseelser mv. 4. Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær vægt Effektiv virksomhedsstyring Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil i de kommende år implementere en ny styringskæde og videreudvikle mål- og resultatstyringen i politiet og anklagemyndigheden. Dette skal sikre en enstrenget styringsstruktur samt understøtte, at måltalsstyringen anvendes mere målrettet, analytisk baseret og forståeligt. Samtidig vil det give politikredsene et større strategisk råderum. På den baggrund skal politiet i 2015 tilpasse den lokale styring med henblik på, at politikredsenes strategier fremover er et centralt omdrejningspunkt for udmøntningen af såvel de landsdækkende som lokale mål. Således skal politikredsene i 2015 fastlægge lokale strategiske styringskæder, der kan understøtte udmøntningen af pejlemærkerne for mål- og resultatstyring og sikre en effektiv eksekvering af de strategiske mål. Politikredsenes stabe har ansvaret for en lang række væsentlig opgaver, herunder blandt andet løsningen af kredsenes økonomi- og HR-opgaver, ledelsesstøtte samt koordinering af samarbejdet med de centrale myndigheder og med politikredsens lokale interessenter. Det er ligeledes stabene, der har ansvaret for koordinering og afrapportering af mål- og resultatkrav og gennemførelsen af de årlige strategiprocesser i politikredsene. I 2015 skal der fastlægges et koncept indeholdende et nationalt målbillede for stabe. Med udgangspunkt i det nationale målbillede for stabe skal der udarbejdes anbefalinger, der kan understøtte stabenes arbejde med skabe værdi for den samlede opgavevaretagelse i politikredsen. I 2015 skal samtlige politikredse således fastlægge en handlingsplan for deres stabs opgavevaretagelse og udvikling understøttet af konkrete fokusområder og klare udviklingsmål. Fokus på lederskab og sygefravær I 2015 skal de overordnede HR-initiativer, der blev iværksat i 2013 og 2014 med blandt andet en lederreform samt et fælles ledelsesgrundlag for politiet og anklagemyndigheden, fastholdes og konsolideres. Dette vil blandt andet ske ved et fortsat fokus på arbejdet med ledelsesgrundlaget, hvor der iværksættes yderligere tiltag til at understøtte lederne i de nye roller, herunder med henblik på at sikre, at organisationen arbejder aktivt ud fra ledelsesgrundlaget i dagligdagen. Som led i dette arbejde vil understøttelsen af medarbejderleder-niveauet, der i forlængelse af lederreformen har oplevet væsentlige ændringer i ledelsesrollen, være særligt central. I 2015 vil der være fokus på fortsat nedbringelse af sygefraværet. Som led heri skal konkrete aktiviteter understøtte politikredsenes og Rigspolitiets områder i at forebygge og håndtere sygefravær, ligesom fastsatte differentierede mål for sygefravær for de enkelte politikredse og områder i Rigspolitiet skal sikre ambitiøse men også realistiske målsætninger. Som led i dette arbejde skal der tillige være fokus på trivselsskabende initiativer. 6

7 Mål 4: Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær Politiet fokuserer særligt på at sikre en effektiv virksomhedsstyring, understøtte lederne i dansk politi bedst muligt samt arbejder målrettet på at nedbringe medarbejdernes sygefravær. Dette indebærer, at Bornholms Politi gennemfører følgende: Ved udgangen af 2015 er sygefraværet 5 i politikredsen faldet med 10 procent i forhold til sygefraværet i kredsen i januar-november niveauet for sygefravær december 2013, svarende til et fald på 1,2 dag i gennemsnit pr. medarbejder. Målet er, at det gennemsnitlige antal sygedage i kredsen i 2015 maksimalt udgør 10,5 dage. Der er inden udgangen af 1. kvartal 2015 sikret udarbejdelse af konkrete handlingsplaner, hvor trivselsundersøgelsen i 4. kvartal 2014 peger på behov herfor. Der er inden udgangen af 2015 fastlagt og gennemført lokale Leadership Pipeline initiativer for at understøtte medarbejderlederniveauet. Politikredsen har i 2015 fastlagt en handlingsplan for stabens opgavevaretagelse og udvikling understøttet af konkrete fokusområder og klare udviklingsmål. I minimum 95 procent af alle vagter i 2. halvår 2015 er der sket tidsregistrering inden for 10 dage og i 99 procent af vagterne er der sket tidsregistrering inden for 20 dage. 6 Politikredsen foretager månedlig stikprøvevis kvalitetssikring af mindst 5 medarbejderes registreringer i forhold til, om der er en sammenhæng mellem medarbejdernes tidsregistreringer og de aktiviteter, som medarbejderne jf. blandt andet POLSAS har beskæftiget sig med. Resultatet af kvalitetssikringen indsendes til Rigspolitiet. 7 Der fastlægges målkrav for opfølgningen på resttiden. 7 Politikredsen foretager månedlig stikprøvevis kvalitetssikring af, at registreringen af hændelser i POLSAS sker i overensstemmelse med vejledning i registrering af hændelser. Resultatet af kvalitetssikringen indsendes til Rigspolitiet. 7 Der er minimum 2 gange årligt gennemført uanmeldt egenkontrol med, at responstidsmålingerne er foretaget korrekt. Egenkontrollen skal omfatte de retningslinier, der fremgår af politikredsens instruks/vejledning for kvalitetssikring af målingerne. Resultatet af egenkontrollen er indsendt til Rigspolitiet Effektivitet i straffesagsbehandlingen vægt 30 pct. Der er ikke fastsat centrale mål for effektiviteten i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale, men det er efter Justitsministeriets og Rigsadvokatens opfattelse vigtigt at fastholde fokus på at forbedre effektiviteten løbende. I anklagemyndighedens kontrakt for 2012 blev der på denne baggrund opstillet et flerårigt mål om, at anklagemyndighedens produktivitet i politikredsene skal forbedres (stykprisen pr. vægtet sag nedbringes) med 5 % over flerårsaftaleperioden Målet er indfaset, så der i 2012 og 2013 blev forudsat en produktivitetsstigning på 1,5 % og i 2014 og 2015 på 1 %. Da bevillingerne stort set er stabile over perioden, indebærer målet, at pro- 5 Sygefravær er opgjort for alle medarbejdere i politikredsen. 6 Forudsætter at Rigspolitiet kan levere den nødvendige ledelsesinformation til at følge op på målet. 7 Målkravene træder først i kraft pr. 1. april I første kvartal 2015 vil Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene udarbejde en nærmere beskrivelse af de krav, der vil blive stillet til kvalitetssikringen. Endvidere skal der opstilles et mål for opfølgning på resttiden. 7

8 duktionen af straffesager skal øges, og kravet retter sig således både mod politiet, der skal efterforske sagerne, og mod anklagemyndigheden, som efterfølgende skal tage stilling til dem. I 2015 foretages en mindre omfordeling af bevillingerne, ligesom der stilles differentierede krav til kredsens produktivitetsstigninger. De differentierede mål fastsættes så stykprisen svarer til målkravet i 2014, dog må ingen kreds have en stykpris på over kr. Såfremt alle kredse overholder disse målkrav i 2015, vil anklagemyndigheden samlet have en produktivitetsforbedring på 9 % fra 2011 til Samtidig med at flere sager skal behandles, er det også vigtigt, at alle sager behandles så hurtigt, som sagen tillader, for uanset om man er sigtet, tiltalt, offer for en forbrydelse eller vidne, er en straffesag en belastning. Sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltale eller anden afgørelse er derfor fortsat et mål i Kredsenes mål er fastsat individuelt i forhold til kredsenes nuværende niveau, og tager udgangspunkt i at overholde to måneders fristen på mindst 60 % på landsplan. Målet er opstillet, så 67 % udgør den øvre grænse. Den samlede sagsbehandlingstid i politi og anklagemyndighed omfatter både politiets efterforskning og anklagemyndighedens juridiske vurdering samt iværksættelse af den endelige fuldbyrdelse af domme, og politikredsene skal derfor have fokus på alle dele af straffesagskæden. Derfor er der fastsat et nyt mål om sagsbehandlingstiden for fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme. Målet er fastsat ens for samtlige kredse. I en tid, hvor anklagemyndigheden i politikredsene øger produktiviteten ved at tilrettelægge velfungerende sagsgange i de mindre og ukomplicerede sager, er det vigtigt også at holde fokus på de længerevarende og komplicerede sager. Med henblik på at begrænse antallet af langvarige sigtelser og sikre en hurtigere behandling af straffesagerne, er der fortsat fokus på at nedbringe den gennemsnitlige alder af de 20 % ældste sigtelser, hvor der endnu ikke er taget stilling til tiltalespørgsmålet. For at anklagemyndigheden samlet set kan leve op til målene, er det afgørende, at der i de enkelte politikredse løbende arbejdes med at effektivisere arbejdet i hele straffesagskæden gennem styrket driftsledelse og målrettede forbedringer af arbejdsprocesser og administrative rutiner mv. Den enkelte kreds har metodefrihed og vælger selv, hvordan den vil effektivisere arbejdet i hele straffesagskæden. Mål 5: Effektivitet i straffesagsbehandlingen Bornholms Politi arbejder målrettet på at: Anklagemyndighedens vægtede sagsproduktion skal minimum være 800 sager. Sagsbehandlingstiden i straffelovssager skal forbedres, så der i mindst 62 % af sagerne er rejst tiltale eller truffet en anden afgørelse senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet. Give besked til kriminalforsorgen om fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme i mindst 90 % af sagerne inden 30 dage fra domsdato. Den gennemsnitlige alder af de 20 % ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale eller anden afgørelse, er maksimalt 200 dage ved udgangen af Til sammenligning var Bornholms Politis sagsbehandlingstider følgende pr. 1. november 2014: 63 % af tiltalerne eller andre afgørelser i straffelovssager blev rejst/truffet senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet (mål 2014: 56 %) Den gennemsnitlige alder af de 20 % ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale udgjorde 185 dage (mål 2014: 200 dage) 8

9 100 % af kredsens betingede og ubetingede domme blev i 2013 fuldbyrdet inden 30 dage. 6. Kvalitet i straffesagsbehandlingen vægt 20 pct. Det er et centralt mål i politiets og anklagemyndighedens strategi for at forbedre borgerbetjeningen og øge effektiviteten og kvaliteten i opgavevaretagelsen. Der er derfor gennem flere år arbejdet med lean og driftsledelse i den lokale anklagemyndighed, og langt hovedparten af landets politikredse har endvidere gennem de senere år i samarbejde med Rigsadvokatens lean-enhed gennemført lokale projekter med henblik på at øge kvalitet og effektivitet i straffesagsbehandlingen. På baggrund af erfaringerne fra de lokale projekter stillede Rigspolitiet og Rigsadvokaten i 2014 krav om, at der blev gennemført lokale projekter i politikredsene, hvor opgavevaretagelsen i beredskab og vagtcentral blev vurderet med henblik på at øge effektiviteten og kvaliteten i straffesagsbehandlingen i den enkelte kreds. Som følge af det igangværende arbejde med implementering af en omfattende samlet udviklingsplan for Københavns Politi blev der ikke stillet særskilt krav om et sådant lokalt projekt i denne politikreds i 2014, men det er forventningen, at et lignende krav vil kunne stilles til Københavns Politi i 2016, når alle tiltag i udviklingsplanen er gennemført. Ved kravene i 2014 var det forudsat, at projekterne skulle øge kvaliteten i straffesagsbehandlingen lokalt. Kvaliteten i første led i straffesagsbehandlingen er en forudsætning for effektiviteten i den efterfølgende sagsbehandling og kvaliteten af slutproduktet. Der stilles derfor i 2015 krav om, at de gennemførte projekter evalueres med henblik på at kunne vurdere, hvilke konkrete kvalitetsforbedringer projekterne har medført. I forbindelse med gennemførelsen af de lokale kvalitetsprojekter i 2014 foretog politikredsene i samarbejde med Rigsadvokatens lean-enhed en kvalitetsmåling af straffesagsbehandlingen i beredskabet. Denne måling blev gennemført ved at vurdere kvaliteten i en stikprøve på 300 sager fra beredskabet og analysere resultaterne nærmere ved hjælp af de redskaber, der indgår i SixSigma-metoden. På baggrund af disse analyser har kredsene udvalgt de væsentligste lokale kvalitetsudfordringer, som de vil arbejde videre med, og kredsene definerer selv deres succeskriterier for, hvor stor en reduktion i fejl mv., som kredsen skal opnå. Evalueringen af det lokale projekt skal gennemføres ved, at der i 2015 bliver gennemført en tilsvarende analyse af en stikprøve på 300 sager fra beredskabet. I 2014 har en række medarbejdere fra politikredsen gennemgået en uddannelse i brugen af SixSigma-metoden. Derfor skal kredsen i 2015 gennemføre kvalitetsanalysen med langt mindre bistand fra Rigsadvokatens lean-enhed, der dog fortsat vil have en koordinerende rolle i forhold til kvalitetsmålingerne, foretage opsamling af resultaterne på landsplan og i mindre omfang yde direkte bistand til gennemførelsen af kredsenes kvalitetsmåling i beredskabet. Mål 6: Kvalitet i straffesagsbehandlingen I 2015 gennemføres som videreførelse af kravet om øget kvalitet i straffesagsbehandlingen følgende aktiviteter: 1. Politikredsen har senest 1. februar 2015 indsendt en beskrivelse af de konkrete lokale mål for forbedringen af kvaliteten i straffesagsbehandlingen i beredskabet i 2015 til Rigsadvokaten. 2. Politikredsen har senest 1. februar 2015 fremsendt en beskrivelse af, hvornår 9

10 og hvordan kredsen ønsker at gennemføre evalueringen af de lokale målsætninger metodebeskrivelse og tidsplan skal godkendes af Rigsadvokaten. 3. Politikredsen har gennemført evalueringen af det lokale projekt vedrørende kvalitet i straffesagsbehandlingen i beredskabet i overensstemmelse med den fremsendte beskrivelse, og resultatet af evalueringen er fremsendt til Rigsadvokaten inden udgangen 2015.* *Rigsadvokaten udsender senest den 1. marts 2015 en skabelon for afrapporteringen af resultaterne af evalueringen. 10

11

12 Bilag 1: ning af mål Dimensioner i mål- og resultatplan for Bornholms Politi 1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 2. Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og forebyggelse af hæleri 3. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats 4. Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær 5. Effektivitet i straffesagsbehandlingen 6. Kvalitet i straffesagsbehandlingen 15 pct. 15 pct. 30 pct. 20 pct. Mål 1: Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes vægt 15 pct. Mål 1a: Utryghedsskabende uro og adfærd Antallet af tilsyn med restaurationer på hele Bornholm udgør mindst 500. Antallet af anmeldelser 8 vedrørende vold i restaurationsmiljøet og/eller nattelivet i Rønne, er faldet i forhold til det gennemsnitlige niveau for Antallet af sigtelser 9 for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven i restaurationsmiljøet og/eller nattelivet i Rønne skal som minimum være på niveau med antallet i pct. Mål 1b: Narkotikakriminalitet Antallet af sigtelser 10 for overtrædelse af straffelovens 191 og lov om euforiserende stoffer er på niveau med antallet i pct. Mål 2: Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og forebyggelse af hæleri vægt 15 pct. Den målrettede indsats mod indbrud i privat beboelse og hæleri videreføres i 2015, hvilket indebærer, at Bornholms Politi skal gennemføre følgende: Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse 11 skal i Bornholms Politi i 2015 være faldet med mindst 27 procent i forhold til det gennemsnitlige 100 pct. 8 Journalkoder: 70311, 70323, 73241, og Bornholms Politi følger selv op på målet 9 Journalkoder: og Bornholms Politi følger selv op på målet 10 Journalkoder: 71281, 71282, og Bornholms Politi følger selv op på målet 12

13 niveau i Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet i overensstemmelse med de fastsatte målkrav, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser, dvs. sigtelsesprocenten skal øges. Udviklingen i sigtelsesprocenten i 2015 måles i forhold til det gennemsnitlige niveau i Mål 3: Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats vægt Politiet fortsætter sin målrettede indsats for at øge færdselsindsatsen i 2014 gennem en styrket politiindsats. Dette indebærer, at Bornholms Politi skal gennemføre følgende punkter: Der er minimum foretaget måletimer vedrørende automatisk trafikkontrol. Der er minimum rejst 750 sigtelser for trafikfarlige forseelser, herunder spirituskørsel, kørsel frem mod rødt/gult lys og vigepligtforseelser mv. Mål 4: Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær vægt Politiet fokuserer særligt på at sikre en effektiv virksomhedsstyring, understøtte lederne i dansk politi bedst muligt samt fokusere på at nedbringe medarbejdernes sygefravær. Dette indebærer, at Bornholms Politi gennemfører følgende punkter: Ved udgangen af 2015 er sygefraværet 12 i politikredsen faldet med 10 procent i forhold til sygefraværet i kredsen i januar-november niveauet for sygefravær december 2013, svarende til et fald på 1,2 dag i gennemsnit pr. medarbejder. Målet er, at det gennemsnitlige antal sygedage i kredsen i 2015 maksimalt udgør 10,5 dage. Der er inden udgangen af 1. kvartal 2015 sikret udarbejdelse af konkrete handlingsplaner, hvor trivselsundersøgelsen i 4. kvartal 2014 peger på behov herfor. Der er inden udgangen af 2015 fastlagt og gennemført lokale Leadership Pipeline initiativer for at understøtte medarbejderlederniveauet. Politikredsen har i 2015 fastlagt en handlingsplan for stabens opgavevaretagelse og udvikling understøttet af konkrete fokusområder og klare udviklingsmål. I minimum 95 procent af alle vagter i 2. halvår 2015 er der sket tidsregistrering inden for 10 dage og i 99 procent af vagterne er der sket tidsregistrering inden for 20 dage. 13 Politikredsen foretager månedlig stikprøvevis kvalitetssikring af mindst 5 medarbejderes registreringer i forhold til, om der er en sammenhæng mellem medarbejdernes tidsregistreringer og de aktiviteter, som medarbejderne jf. blandt andet POLSAS har beskæftiget sig med. Resultatet af kvalitetssikringen indsendes til Rigspolitiet pct. 50 pct. 20 pct. Omfatter indbrud i villa, lejlighed, værelse og landejendom Sygefravær er opgjort for alle medarbejdere i politikredsen. 13 Forudsætter at Rigspolitiet kan levere den nødvendige ledelsesinformation til at følge op på målet. 13

14 Der fastlægges målkrav for opfølgningen på resttiden. 15 Politikredsen foretager månedlig stikprøvevis kvalitetssikring af, at registreringen af hændelser i POLSAS sker i overensstemmelse med vejledning i registrering af hændelser. Resultatet af kvalitetssikringen indsendes til Rigspolitiet. 15 Der er minimum 2 gange årligt gennemført uanmeldt egenkontrol med, at responstidsmålingerne er foretaget korrekt. Egenkontrollen skal omfatte de retningslinier, der fremgår af politikredsens instruks/vejledning for kvalitetssikring af målingerne. Resultatet af egenkontrollen er indsendt til Rigspolitiet. 15 Mål 5: Effektivitet i straffesagsbehandlingen vægt 30 pct. Anklagemyndighedens vægtede sagsproduktion er minimum 800 sager 50 pct. Sagsbehandlingstiden forbedret. 15 pct. Sagsbehandlingstiden for fuldbyrdelsen af domme er overholdt. 20 pct. Langvarige sigtelser nedbragt. 15 pct. Note: Produktiviteten opgøres som totalt lønsumsforbrug pr. standardsag i anklagemyndigheden (efter Rigsadvokatens sagsvægtsmodel). Mål 6: Kvalitet i straffesagsbehandlingen vægt 20 pct. Punkt 1 er opfyldt. 50 pct. Punkt 1, 2 og 3 er opfyldt. 100 pct. 14 Målkravene træder først i kraft pr. 1. april I første kvartal 2015 vil Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene udarbejde en nærmere beskrivelse af de krav, der vil blive stillet til kvalitetssikringen. Endvidere skal der opstilles et mål for opfølgning på resttiden. 14

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Vestegns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Vestegns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Vestegns

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordjyllands Politi. Planen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2016 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

National strategi for politiets færdselsindsats i 2014 2015

National strategi for politiets færdselsindsats i 2014 2015 National strategi for politiets færdselsindsats i 2014 2015 Indhold Indledning 2 Rigspolitiet og Nationalt Færdselscenter 3 Politikredsene og tungvognscentrene 3 Overordnede mål 4 Fokusområder og delmål

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde

Resultatlønskontrakt for Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Resultatlønskontrakt for Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde Mellem rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen og rigspolitichef Torsten Hesselbjerg samt politidirektør Poul Bjørnholdt

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2015. Politiets virksomhedsplan

Politiets virksomhedsplan 2015. Politiets virksomhedsplan Politiets virksomhedsplan 2015 Politiets virksomhedsplan 2015 Indledning Som andre offentlige virksomheder står politiet over for en række udfordringer, som vi skal imødegå i forhold til at fastholde en

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 INDHOLD Anmeldelser og sigtelser 2016 - antal og sigtelsesprocent Anmeldelser og sigtelser 2015 - antal og sigtelsesprocent Sagsbehandlingstider 2016

Læs mere

FYNS POLITI. Virksomhedsplan. Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit

FYNS POLITI. Virksomhedsplan. Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit FYNS POLITI Virksomhedsplan 2011 Publiceret af: LEDELSESSEKRETARIATET Analyse & udviklingsafsnit Indhold Indledning...3 1.0. Baggrund og forudsætninger...4 Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Vestegns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Vestegns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Vestegns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Vestegns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Vestegns Politi.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestsjællands

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordjyllands Politi. Planen træder i

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

5. september Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008

5. september Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 5. september 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 INDLEDNING... 3 1. RESPONSTID... 5 1.1. Politiet er hurtigere fremme på gernings eller

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Østjyllands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Vision og overordnede mål 2 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold

Læs mere

Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi

Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi - hvordan samarbejder vi? Tove Hels, strategisk analytiker Chefkonsulent Nationalt Færdselscenter Rigspolitiet the011@politi.dk Evidensbaseret arbejde

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Mål og strategi 2012-2015

Mål og strategi 2012-2015 Mål og strategi 2012-2015 2012-2015 2 Mål og strategi 2012-2015 Fokus på kvalitet Anklagemyndigheden har i de senere år gennemlevet den største modernisering i vores knap 100-årige historie. Vi har etableret

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2016 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2016. Statistikken

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi Årsberetning 2015 Østjyllands Politi INDHOLD INDLEDNING... 2 UDVALGTE INDSATSOMRÅDER.. 3 Indbrud i privat beboelse. 3 Patruljedækning og borgerservice 4 Færdsel.. 5 Særligt udsatte boligområder.. 6 Antiradikalisering

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere