Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S 2015 Januar 2016

2 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted Udgivelse: Januar Nærværende grønne regnskab er udarbejdet i perioden 1. januar 2016 til 31. januar 2016 og offentliggøres både internt og eksternt via hjemmesiden. Titel: Formål: Godkendelse: Frivilligt grønt regnskab for Gribvand Spildevand A/S Regnskabet er en præsentation af aktiviteter og væsentlige miljødata i Gribvand Spildevand A/S. Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S bliver orienteret om nærværende grønne regnskab d. 25. februar Gribvand Spildevand A/S Side 2

3 formål jf. Naturstyrelsens hjemmeside Siden indførelsen af reglerne om grønne regnskaber i 1996, har formålet været todelt. Der har været fokus på den brede offentligheds adgang til information om udviklingen i virksomhedernes miljøforhold og på at inspirere virksomhederne til at fokusere på deres miljøforhold. Dette gøres f.eks. ved at se på virksomhedens valg af råvarer, ressourceforbrug, produktionsprocesser og forureningsforhold for indirekte at medvirke til miljøforbedringer og ressourcebesparelser. Nærværende grønne regnskab Nærværende grønne regnskab for 2015 omfatter primært en gennemgang af de væsentligste tiltag i 2015 og tiltag påbegyndt i 2015 til videreførelse i 2016, som vil have en markant positiv indflydelse på forureningsbelastningen af vandløbene, søerne og havet. Derudover er der oplyst de vigtigste forbrug af ressourcer, herunder energi, der er medgået til transport og rensning af spildevandet samt oplyst de udledte forureningsmængder. Som det fremgik af regnskabet for 2014, blev der lagt op til det grønne regnskab for 2015, skal fokusere på udvalgte nøgletal som gør regnskabet mere sammenligneligt med landsplan-nøgletal og nøgletal fra andre forsyninger. På den lidt længere bane skal nøgletallene anvendes til at optimere den interne drift af selskabet, hvilket der vil blive lagt vægt på ved det grønne regnskab for Bagest i nærværende regnskab er indsat udvalgte nøgletal for Disse vil i regnskabet for 2016 blive suppleret med yderligere nøgletal. Indsatsområder af betydning for miljøet Afsluttede og igangværende kloakprojekter i Kloakering af dele af Rågeleje-Udsholt Kloakering af dele af Rågeleje-Udsholt omkring de to søer og langs vejen fra søerne til Udsholt Renseanlæg, vil forbedre vandkvaliteten i søerne der er forringet som følge af udledningen af spildevand fra de ukloakerede ejendomme. Kloakeringen afsluttes i Ny trykledning fra Tisvilde Parkeringsplads til Tisvilde Renseanlæg Den stigende aktivitet i Tisvilde indebærer større spildevandsmængder. Trykledningen i vejen fra parkeringspladsen til stationen er ved at være nedslidt og kapaciteten ved at være for lille i forhold til behovet for at kunne pumpe "peaks" væk fra området. Pumpestationen blev i 2015 ombygget til større Gribvand Spildevand A/S Side 3

4 kapacitet og bedre overvågning, men trykledningen udgør nu det svage led. Den nye trykledning lægges i skoven vest for Tisvilde, så vejen ikke skal opbrydes. Ny renseanlægsstruktur Den nye renseanlægsstruktur med tre renseanlæg (Helsinge, Gilleleje og Udsholt Renseanlæg) er under myndighedsbehandling. Planen vil lukke 6 renseanlæg alle med udledning til vandløb eller kysterne. Udledningen til Arresø af renset spildevand fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg vil ophøre og udledningen til Kattegat vil kun stige marginalt. Kvaliteten af vandløbene og badevandet forventes at blive forbedret. Gribskov Kommune har fokus på den forøgede udledning af renset spildevand til Gilleleje Havn, hvilket kan afstedkomme et behov for en havledning eller bakteriefjernelse på det udledte spildevand fra Gilleleje Renseanlæg. Renovering af pumpestationer Renoveringen af pumpestationer rundede i 2015 ca. 65 stk. Renoveringen indebærer dels nye pumper og ny styring/overvågning samt tillige at pumperne i nogle tilfælde er blevet forøget i kapacitet. Renoveringen sikrer i betydelig grad mod driftsforstyrrelser og dermed utilsigtede udledninger til vandløbene, søerne og strandene som den der bl.a. ramte badestranden i Tisvilde i maj 2014, hvor en udledning af spildevand udløste badeforbud i en periode. Nedlægning af spildevandsbassin ved Idrætsvej Spildevandsbassinet ved Lærkevej er beliggende i nogle baghaver og har forbindelse til Ammendrup Å. Bassinet nedlægges og spildevandet ledes til tunnellen med forbindelse til Helsinge Renseanlæg. Projektet vil reducere generne for beboerne omkring bassinet, men også helt fjerne den påvirkning af Ammendrup Å der til tider finder sted, når bassinet er fyldt. Afsluttede og igangværende optimeringsprojekter i Uvedkommende vand Gribvand Spildevand A/S har i 2015 fortsat indsatsen mod uvedkommende vand, men har været hæmmet i fremdriften som følge af problemer med måleudstyr leveret af Grundfos. Problemerne forventes løst primo 2016 og forventningen er derfor at der i 2016 for alvor leveres resultater både i forhold til indsivning og i forhold til fejlkoblinger der belaster spildevandssystemerne under regn. Uvedkommende vand skaber unødige overløb til vandløbene og kysterne, koster unødige driftsudgifter og belaster renseanlæggene med deraf følgende forhøjede udledninger af renset spildevand. Gribvand Spildevand A/S Side 4

5 Der vil i 2016 fortsat være fokus på opsporing af uvedkommende vand i oplandene til renseanlæggene Tisvilde, Udsholt, Stokkebro, Dronningmølle og Smidstrup. I 2016 vil der blive taget fat på at få nyttiggjort målinger i oplandene til Helsinge, Græsted, Vejby og Gilleleje Renseanlæg. Målet er at nedbringe de uvedkommende vandmængder til et niveau der maksimalt svarer til vandforbruget. For hver m³ uvedkommende vand der fjernes fra kloaksystemet, forventes elforbruget at falde med 2% eller svarende til ca kwh. Nedbringes de uvedkommende vandmængder til et niveau der svarer til vandforbruget, vil elforbruget være reduceret med ca kwh. Frakobling af regnvand Grundejerforeningen i bebyggelsen "Bakkelandet" er frivilligt udtrådt af Gribvand Spildevand A/S for så vidt angår regnvand. Grundejerforeningen der tæller ca. 60 ejendomme er overgået til nedsivning af tagvandet og vejvandet i stedet for at det ledes til kloakken. Andre grundejernforeninger i oplandene langs Arresø forventes i 2016 at følge trop. Miljømæssigt er der mange fordele som mindre forbrug af el og kemikalier, færre aflastninger til Arresø og mindre udledning af renset spildevand fra Helsinge Renseanlæg. Slamafvanding Afvandingen af slam sker fra 2015 udelukkende ved slammineralisering og afvanding i centrifuge. I begge tilfælde afhændes slammet til landbruget. I bestræbelserne på at minimere slammængderne mest muligt, er der etableret et drivhus ved Helsinge Renseanlæg til yderligere afvanding af det mineraliserede slam. Ved at henligge i drivhuset før afhænding til landbruget, forventes tørstofprocenten bragt op på ca. 50%, hvilket vil reducere transportomkostningerne for dette slam med ca. 1/3. Skift i kemikalier Det overvejes at skifte fra pulver til flydende kemikalie til afvanding af slam i forbindelse med ibrugtagning af ny tank. Den nye kemikalietype forventes at reducere slammængden hvilket vil betyde, at mindre mængder slam skal transporteres til udbringning. Ny slamflowmåler Der etableres ny slamflowmåler tørstofmåler på tilløbet til centrifugen. Herved bliver det muligt bedre at kontrollere slamkvaliteten fra de mindre renseanlæg og dermed identificere evt. behov for bedre for afvanding af slammet forinden det transporteres til afvanding på Helsinge Renseanlæg. Bedre afvanding før Gribvand Spildevand A/S Side 5

6 transport betyder mindre transportbehov med tankvogne. Der er således igangsat en lang række projekter der, når de alle er afsluttet, vil bidrage til at begrænse belastningen af vandløb, søer og havet. Ved udarbejdelsen af det grønne regnskab for 2016, vil der blive givet en opsummering af tiltagenes betydning for belastningen af miljøet. Arbejdsmiljøforhold og ulykker I 2015 har der været to arbejdsulykker. Ingen af ulykkerne har medført fravær. I løbet af 2015 er der både arbejdet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Ligeledes har selskabet taget nye lagerfaciliteter i brug samt nye arbejdsbiler. Indretningen er sket i tæt dialog med medarbejderne med henblik på en optimal og sikker arbejdsplads. Der er ligeledes udarbejdet sikkerhedsdatablade indenfor en række områder som kemi, olier og clean. Ultimo 2015 er ny APV planlagt til gennemførelse fra medio januar. APV omfatter både medarbejdernes input samt en gennemgang af den fysiske arbejdsplads. Gribvand Spildevand A/S Side 6

7 Spildevandsmængder Gribvand Spildevand A/S modtager og renser spildevand fra ca forbrugersteder i Gribskov Kommune Gribvand Spildevand A/S modtager årligt ca. 6,6 mio. m³ spildevand på de ni renseanlæg der samlet betjener ca forbrugersteder. Spildevandsmængden er sammensat som følger: - Vandforbrug 1,80 mio. m³ - Regn fra befæstede arealer 1,70 mio. m³ - Uvedkommende vand 3,10 mio. m³ Som det fremgår belastes renseanlæggene for ca. 50 % vedkommende af uvedkommende vand i form af indsivende grundvand via utætheder og regnvand fra fejlkoblede tagflader og vejarealer. I forhold til 2014, er vandmængderne øget med ca. 1 mio. m³/år. Stigningen skyldes primært øgede nedbørsmængder i november og december 2015 (0,3 mio. m³), øget vandforbrug (0,05 mio. m³) og øget indsivning (skønnet til 0,4 mio. m³). Derudover skyldes en del af stigningen, at flowmåleren på Smidstrup Renseanlæg i ca. halvdelen af 2014 har mål for lavt, ca. 0,2 mio. m³. Flowmåleren er udskiftet og som følge deraf måles vandmængderne nu korrekt (højere) på Smidstrup Renseanlæg. Gribvand Spildevand A/S arbejder på at nedbringe mængden af uvedkommende vand. Målet er at være kommet ned på ca. 1,80 mio. m³ i Ud over spildevand modtager renseanlæggene tillige slam fra septiktanke og opsug af slam fra kloakker mv. Disse mængder dog forsvindende små i forhold til belastningen med spildevand. Spildevandet indeholder følgende mængder af forurenende stoffer - Organisk stof (BOD) 844 tons - Kvælstof (tot-n) 206 tons - Fosfor (tot-p) 3 tons Derudover indeholder spildevandet tungmetaller og miljøfremmede stoffer, men ikke i mængder der er højere end for almindeligt spildevand. Tungmetallerne og de miljøfremmede stoffer medfører ikke at slamkvaliteten forringes i en grad, så slammet ikke kan deponeres på landbrugsjord. 50 % af slammet undergår mineralisering og udspredes på landbrugsjord. De andre 50 % af slammet afvandes i centrifuge og afhændes til landbruget. Forbrænding af slam på Avedøre Spildevandscenter er ophørt med virkning fra ultimo Med det nye renseanlæg der forventes idriftsat i 2019, vil alt slam blive mineraliseret og udspredt på landbrugsjord. Gribvand Spildevand A/S Side 7

8 PE Kapacitet og belastning på de ni renseanlæg Anlæg Type (1) Kapacitet PE PE (4) Recipient Helsinge Vejby Tisvilde Rågemark Udsholt Smidstrup Godkendt (2) Dimensionering (3) MBNDKF MBNDKF MBNDK (*) MBN MBNDK MBNK Gilleleje MBNDKL Dronning Mølle MBNK Græsted MBNK Ammendrup Å (B1) Maglemose Å (B0) Bymose Å (B3) Højbro Å (B1) Kattegat (Generel) Tinkerup Å (B3) Søborg Kanal (B3) Pandehave Å (B3) Søborg Landkanal (B3) (*) Forskellen på 2014 & 2015 skyldes at 2014 havde en meget lang varm sommer med ekstraordinær stor aktivitet i sommerhusene i oplandet til renseanlægget. Derudover har der været en del tilkørsler af spildevand og slam fra slamsugere, som kan have belastet renseanlægget ekstraordinært meget i 2014 (1) MBNDKF: Mekanisk-biologisk-nitrifikation-dinitrifikation-kemisk-filtering MBNDK: Mekanisk-biologisknitrifikation-dinitrifikation-kemisk MBN: Mekanisk-biologisk-nitrifikation MBNK: Mekanisk-biologisk-nitrifikation kemisk MBNDKL: Mekanisk-biologisk-nitrifikation-dinitrifikation-kemisk-lagune (2) Den spildevandsmængde, der teoretisk tilføres renseanlægget fra de områder, der i henhold til kommunens spildevandsplan er tilsluttet renseanlægget. (3) Den spildevandsmængde, opgjort som antal person-ækvivalenter (PE) anlægget er bygget til at kunne rense. (4) Den belastning opgjort som antal PE, der på baggrund af egenkontrolmålingerne er beregnet tilført renseanlægget. en opgøres som antal PE beregnet på baggrund af spildevandets BOD-indhold i tilløbet til renseanlægget (gns. For ) Bortset fra Tisvilde Renseanlæg hvor belastningen er faldet markant (se (*) ovenfor), er der generelt ikke de store udsving. Udsving mellem årsbelastninger i størrelsesordenen +/- 20% er ikke usædvanligt. Forskellen på 2014 og 2015 for Smidstrup skyldes formentlig den defekte flowmåler som ovenfor beskrevet. Forskellen på 2014 og 2015 for Helsinge Renseanlæg kan skyldes tilkørsler af slam og spildevand ved slamsugere, som i høj grad har benyttet Helsinge Renseanlæg. Gribvand Spildevand A/S Side 8

9 Miljødata Indgående hjælpestoffer til processerne for alle renseanlæggene: Indgået hjælpestoffer på Renseanlæggene (*) Kemikalie PIX 113 Kg Jernsulfat Kg Polymer Kg (*) De oplyste tal for 2014 er udtryk for de indkøbte mængder i 2014 og ikke udtryk for hvad der er brugt i De oplyste tal for 2015 er udtryk for de reelle forbrug. Indgåede energi ressourcer til processerne Helsinge Renseanlæg EL-forbrug kwh Naturgas - forbrug m³ Vejby Renseanlæg EL-forbrug kwh Tisvilde Renseanlæg EL-forbrug kwh Stokkebro Rågemark Renseanlæg EL-forbrug kwh Udsholt Renseanlæg EL-forbrug kwh Smidstrup Renseanlæg EL-forbrug kwh Gilleleje Renseanlæg EL-forbrug kwh Dronningmølle Renseanlæg EL-forbrug kwh Græsted Renseanlæg EL-forbrug kwh Olie- forbrug liter Procestal for alle anlæg Behandlet spildevand m³ Gribvand Spildevand A/S Side 9

10 Indkøb af diesel samt transport af vådslam Arbejdsbiler Liter Slamtankbiler Liter Samlet kørsel for slamtankbiler km Transport af vådslam til Helsinge m³ Der anvendes således ca. 0,7 liter diesel pr. transporterede m³ vådslam. Udgående emissioner fra processerne Ved forbrug af el, olie, diesel og naturgas udledes der forskellige gasser til atmosfæren der bidrager til bl.a. forsuring og drivhuseffekt. Naturgasforbruget Målepunkt Forbrug m CO₂ udledning kg SO₂ udledning g NO X udledning g Olieforbrugetopvarmning på Holtvej Målepunkt Forbrug liter **) CO₂ kg SO₂ udledning kg 0,1 0,15 NO X udledning kg 9,6 13,4 Dieselforbruget Målepunkt Forbrug liter CO₂ kg SO₂ udledning kg 0,5 0,5 NO X udledning kg Elforbruget Målepunkt Forbrug kwh *) CO₂ kg SO₂ udledning kg NO X udledning kg *) Stigningen i elforbruget skyldes den større belastning på renseanlæggene og pumpestationerne som følge af de øgede vandmængder og som overskygger de besparelser på forbruget af el der følger den omfattende renovering af pumpestationer. Vandmængderne er steget med 16% men elforbruget er kun steget 4%. **)Stigningen i olieforbruget på Holtvej, kan ikke umiddelbart forklares, men kan skyldes at der ved årsskiftet 2014/2015 ikke blev aflæst oliestand. Gribvand Spildevand A/S Side 10

11 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter fra Helsinge Renseanlæg Målepunkt Centrifugeret slam til landbrugsjord Ton TS Centrifugeret slam til forbrænding Ton TS Mineraliseret slam til landbrugsjord Ton TS Ristestof til deponi Ton Sand til deponi Ton , rensekapacitet og udledt forurening fra renseanlæggene I det følgende gennemgås belastning, rensekapacitet og udledt forurening fra renseanlæggene. Som det fremgår af tabellerne, ligger udledningen af forurening betydeligt under de gældende udledningstilladelser for de fleste af renseanlæggene. Denne tendens har baggrund i en tradition i spildevandsbranchen fra før tidspunktet for at forsyningerne blev omdannet til selskaber drevet på mere forretningsmæssige vilkår, dog underlagt en statslig regulering (pr. 1. januar 2010). Traditionen var, at spildevand skulle renses bedst muligt med de etablerede renseteknikker og knowhow. I takt med at selskaberne underlægges stadig mere restriktive krav til driftsbesparelser, kommer selskaberne ikke udenom at se på om der kan opnås driftsbesparelser på driften af renseanlæggene, ved bedre at udnytte de meddelte udledningstilladelser. Konkret vil Gribvand Spildevand A/S i 2015 undersøge mulighederne for at øge udledningen fra Vejby Renseanlæg inden for renseanlæggets udlednings-tilladelse med henblik på at få afklaret, i hvilket omfang der kan spares driftsmidler. Det understreges, at sikkerheden for overholdelsen af udledningstilladelsen ikke vil blive reduceret, men at det handler om at finde en passende balance mellem udgifterne forbundet ved rensningen af spildevandet og sikkerheden for overholdelsen af tilladelsen. Gribvand Spildevand A/S Side 11

12 Kvalitetskrav og analyseresultater Helsinge Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2014 (*) 2015 (*) PH 6,5-8,5 8,07 8,07 Ilt min. 50 % P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,30 0,44 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 2,30 2,79 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,04 0,10 BOD 5,0 mg/l 0,89 0,80 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 1,44 1,42 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 12

13 Kvalitetskrav og analyseresultater Vejby Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2014 (*) 2015 (*) PH 6,5-8,5 8,07 8,12 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,20 0,23 N totalt (kvælstof) [8,0 mg/l] 5,6 5,97 NH₃-N (sommer/vinter krav) 1,00/3,00 mg/l 0,18 0,64 BOD 5,0 mg/l 1,03 1,32 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) [(75 mg/l)] SS 10 mg/l 2,22 2,14 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 13

14 Kvalitetskrav og analyseresultater Tisvilde Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2014 (*) 2015 (*) PH 6,5-8,5 7,94 8,03 Ilt 50% P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,39 0,22 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 4,74 5,39 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,32 0,14 BOD 5,0 mg/l 1,25 1,22 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 2,60 3,50 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 14

15 Kvalitetskrav og analyseresultater Stokkebro Rågemark Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2014 (*) 2015 (*) PH 6,5-8,5 7,89 7,85 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) - 1,45 1,55 N totalt (kvælstof) - 15,91 12,28 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,09 0,27 BOD 5,0 mg/l 1,56 2,73 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) [(75 mg/l)] SS 10 mg/l 3,51 7,67 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 15

16 Kvalitetskrav og analyseresultater Udsholt Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2014 (*) 2015 (*) PH - 7,96 8,03 Ilt P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,77 0,71 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 1,69 1,43 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,20 0,14 BOD 15,0 mg/l 1,94 1,99 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 30 mg/l 4,25 3,48 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 16

17 Kvalitetskrav og analyseresultater Smidstrup Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2014 (*) 2015 (*) PH 6,5 8,5 7,88 7,75 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,42 0,50 N totalt (kvælstof) - 8,15 7,24 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,68 0,36 BOD 5,0 mg/l 2,30 2,14 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 4,19 4,05 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 17

18 Kvalitetskrav og analyseresultater Gilleleje Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2014 (*) 2015 (*) PH 6,5 8,5 7,76 7,72 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,45 0,88 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 2,81 3,44 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,31 0,26 BOD 8,0 mg/l 2,04 1,85 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 4,92 4,48 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 18

19 Kvalitetskrav og analyseresultater Dronningmølle Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2014 (*) 2015 (*) PH 6,5 8,5 7,73 7,91 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,40 1,06 N totalt (kvælstof) ,75 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,36 0,70 BOD 5,0 mg/l 2,13 2,20 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 5,33 5,20 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 19

20 Kvalitetskrav og analyseresultater Græsted Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2014 (*) 2015 (*) PH 6,5 8,5 7,96 7,94 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,30 0,62 N totalt (kvælstof) - 1,84 4,60 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,64 0,58 BOD 5,0 mg/l 1,99 1,88 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 6,67 4,63 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 20

21 Aktiviteter i 2016 I 2016 vil Gribvand Spildevand A/S gennemføre følgende aktiviteter for at forbedre datakvaliteten og for at optimere brugen af ressourcer. Undersøgelse af mulighederne for og potentialet ved at øge udledningen fra Helsinge Renseanlæg inden for rammerne af udledningstilladelsen. Øgning af udledningen vil ske under nøje hensyn til overholdelse af tilladelsen, men det der sigtes mod er at få et overblik over den sparede energimængde (primært el der er den dominerende kilde til udledning af drivhusgasser), i forhold til den øgede miljøpåvirkning. På det grundlag tages stilling til om det samlede regnskab kan begrunde at justere rensningen af spildevandet Med de nye regler der fastsætter nationale grænseværdier for særbidrag, er det vurderet, at der ikke er grundlag for opkrævning af særbidrag fra virksomhederne der afleder spildevand til Gribvand Spildevand A/S. I stedet er det planen at gå i dialog med de virksomheder, der afleder spildevand til kloaknettet, som kan påvirke renseprocesserne på renseanlæggene. I dialogen vil der blive lagt vægt på at finde løsninger, som både virksomhederne og Gribvand Spildevand A/S finder optimale. F.eks. kan Gribvand Spildevand A/S s slamsugere anvendes til at afhente problematisk spildevand fra virksomhederne og transportere det til det renseanlæg der bedst kan rense vandet. Hvis det viser sig, at det pågældende spildevand har en sammensætning der muliggør opkrævning af særbidrag, hvilket nemmere og mere retvisende lader sig dokumentere når spildevandet afhentes i tankvogne, vil særbidrag blive opkrævet. For Esrum og Esbønderup vil der blive gjort en ekstraordinær indsats for at eliminere uvedkommende vand. I disse bysamfund er det konstateret, at den uvedkommende vandmængde er specielt høj. Der er mistanke om at Esrum Å står i forbindelse med kloaknettet via utætheder eller overløb, og de vandmængder der derved trænger i kloaknettet belaster både pumpestationer og Dronningmølle Renseanlæg. Gribvand Spildevand A/S Side 21

22 Nøgletal Forbrug af el til transport af spildevand drejer sig om forbrug af el til pumpning. Forbrug af el til pumpning er alene et spørgsmål om hvor mange kwh der medgår pr. bortpumpet m³ vand, idet der ses bort fra topografiske og afstandsmæssige forhold, der forudsættes nogenlunde ens for de fem forsyninger. For at kunne sammenligne disse forbrug mellem forsyninger, kan man indledningsvist, for at etablere et overblik, antage følgende: Forbruget af el til pumpning stiger med stigende samlet spildevandsmængde, ud fra en antagelse om, at andelen af den spildevandsmængde, der bortpumpes i forhold til den samlede spildevandsmængde, er nogenlunde konstant fra forsyning til forsyning. Om der er én eller mange pumpestationer er underordnet, idet der er tale om det samlede forbrug af el til pumpning. Forbruget af el pr. pumpestation stiger ved stigende belastning af pumpestationerne. Dermed må forsyninger, der har relativt få pumpestationer i forhold til vandmængden, umiddelbart forventes at have et relativt højt forbrug af el pr. pumpestation. For de fem forsyninger er følgende sammenhænge identificeret: El pr. pumpestation i forhold til transporteret vandmængde kwh/pst ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 vmgd Gribvand Frederikssund Halsnæs Stevns Holbæk El pr. pumpestation i forhold til transporteret vandmængde Stevns adskiller sig ved at forsyningen har få pumpestationer Gribvand Spildevand A/S Side 22

23 El pr. pumpestation i forhold til antal pumpestationer kwh/pst vmgd Gribvand Frederikssund Halsnæs Stevns Holbæk El pr. pumpestation i forhold til antal pumpestationer Stevns adskiller ved at forsyningen har få pumpestationer Samlet forbrug af el i forhold til samlet transporteret vandmængde kwh/pst ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 vmgd Gribvand Frederikssund Halsnæs Stevns Holbæk Samlet forbrug af el i forhold til transporteret vandmængde Samlet set ligger Gribvand Spildevand i alle tre sammenligninger fint i forhold til de andre forsyninger. Gribvand Spildevand A/S Side 23

24 Forbrug af el til rensning fordeler sig på to hovedgrupper af forbrug: Forbrug til beluftning som følge af forureningsbelastning (forureningsbelastningen sættes ækvivalent med debiteret vandmængde) Forbrug til pumpning som følge af vandmængder (samlet behandlet vandmængde) El til rensning i forhold til renseanlæggenes gennemsnitlige forureningsbelastning kwh/pe renseanlæg (PE) Gribvand Frederikssund Halsnæs Stevns Holbæk El til rensning i forhold til behandlet forureningsmængde pr. renseanlæg El til rensning i forhold til renseanlæggenes hydrauliske belastning/debiteret vandmængde kwh/pe ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Indløb/debiteret vandmængde Gribvand Frederikssund Halsnæs Stevns Holbæk El til rensning i forhold til uvedkommende vand El til rensning ligger for Gribvand Spildevand A/S relativt højt, hvilket tilskrives uvedkommende vand (se ovenfor vedr. uvedkommende vand). Samlet set ligger Gribvand Spildevand i begge sammenligninger fint i forhold til de andre forsyninger. Gribvand Spildevand A/S Side 24

25 Følgende supplerende nøgletal vil i 2016 blive beregnet: kwh anvendt ved rensning af spildevand (kwh/m³) kwh forbrugt ved at fjerne 1 kg kvælstof, forfor og organiskstof kwh anvendt ved pumpning af spildevand (kwh/m³) kg kemikalier anvendt ved rensning (kg kemikalie/m³) kørsel i forbindelse med servicering af pumpestationer (km/pst) (km/m³) energiforbrug for mandskabsbygninger (kwh/m³) olie mv. omregnes til kwh belastning af renseanlæg i forhold til debiteret vandmængde (m³/m³) De identificerede nøgletal vil i relevant omfang, blive omsat til konkrete tiltag med henblik på at reducere forbruget af ressourcer. Identificerede nøgletal kan også blive nedbrudt i mindre enheder, f.eks. kan elforbruget til rensning blive opdelt i væsentlige komponenter, f.eks. indløbspumper, blæsere mv. For Gribvand Spildevand A/S medgår der ekstraordinære forbrug af diesel til transport af vådslam og disse forbrug kan være interessante at sætte i forhold til vådslammets tørstofprocent. Andre forsyninger der transporterer vådslam bør i deres grønne regnskaber logge sådanne oplysninger. Det forventes, at der i løbet af 2016 vil være identificeret ca. 25 nøgletal, der tilsammen vil kendetegne selskabets forbrug af ressourcer på de store linjer. Disse nøgletal kombineret med den stadigt mere målrettede forbedring af datakvaliteten fra målere placeret i kloaksystemet og på renseanlæggene, vil skabe grundlaget for optimering af forbruget af energi og andre ressourcer. Gribvand Spildevand A/S Side 25

26 Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted Tlf. nr Gribvand Spildevand A/S Side 26

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2016

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2016 Gribvand Spildevand A/S 2016 Januar 2017 1 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Borgermøde. Gribskov Hallen, Græsted. 3. November 2015

Borgermøde. Gribskov Hallen, Græsted. 3. November 2015 Gribskov Hallen, Græsted 3. November 2015 Velkomst Velkommen til borgermøde 2 Dagsorden Velkomst v. Jannick Petersen Gribvand Spildevand A/S en kort præsentation v. Mette Therkildsen Nøgletal, Ejerskab,

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 RENSEANLÆGSSTRUKTUR... 4 2 STATUS... 4 2.1 Spildevandsforsyningens renseanlæg... 4 2.2 Krav

Læs mere

Køkkenkværne energi der går i vasken?

Køkkenkværne energi der går i vasken? Køkkenkværne energi der går i vasken? V/ Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning, Kloak A/S repræsentant for Komité for Spildevand, DANVA 1 Hvorfor drøfte køkkenkværne? Stigende efterspørgsel flere henvendelser

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Roskilde Kommune. Februar 2011

Roskilde Kommune. Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 1 1 Baggrund 2 1.1 Terminologi 2 1.2 Grundlag for tillægget

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Juni 2000 Forord For bare 5-6 år siden var de fleste renseanlæg i Danmark mekanisk-biologiske. Målinger og registreringer blev nedskrevet i driftsjournaler,

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Forsyning A/S. Strukturplan for renseanlæg September 2015

Holbæk Forsyning A/S. Strukturplan for renseanlæg September 2015 Holbæk Forsyning Koncernen Bestyrelsesmødet den 24. september 2015 Pkt. 10, bilag 10.2 Holbæk Forsyning A/S Strukturplan for renseanlæg September 2015 Udarbejdet til: Holbæk Forsyning A/S Udarbejdet af:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

BRÆDSTRUP HORSENS CENTRALRENSEANLÆG CENTRALRENSEANLÆG

BRÆDSTRUP HORSENS CENTRALRENSEANLÆG CENTRALRENSEANLÆG BRÆDSTRUP HORSENS CENTRALRENSEANLÆG CENTRALRENSEANLÆG Spildevand - et spejl af samfundet Det spildevand der løber til Horsens centralrenseanlæg, indeholder en stor mængde forskellige forurenende stoffer.

Læs mere

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014. Klimatilpasning, vandsektor og Grundvand J.nr. NST-4400-00029 24. oktober 2014 malas/hedis/todue/masor Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Indledning Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE LANGELAND FORSYNING A/S Att.: Berit Bang-Jensen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 214 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape 3. november 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø -

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød Indhold: 2001 Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød 1. Generelt... 2 1.1 Renseresultater for anlæggene... 2 1.2 Belastning af renseanlæggene... 3 1.3 Nye udledningstilladelser... 6 1.4

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Spildevandsplan 2008-2012

Spildevandsplan 2008-2012 Spildevandsplan 2008-2012 Fra otte til ét renseanlæg 1 Et godt vandmiljø og en sikker fremtid Det handler om badevandskvalitet, om et godt vandmiljø i vores åer og søer, rent grundvand og om, hvordan vi

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008 Strukturplan 1 - Renseanlæg September 28 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål...3 Indhold...3 Nuværende struktur og anlæg... 4 Hovedtal for anlæggene...4 Anlæggenes tilstand...5 Modeller for fremtidig

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg. Rekvirent. Rådgiver. Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg. Rekvirent. Rådgiver. Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Rekvirent Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Telefon: 64 82 82 82 E-mail: post@nordfynskommune.dk Rådgiver Orbicon A/S Byggeri og Miljøteknik Munkehatten 9 5220

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-12-2015 Mødetid: 10:30 til 12:00 med efterfølgende julefrokost Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Mads Rubæk Sørensen Fraværende: Referent:

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere