Rensning af spildevand i det åbne land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rensning af spildevand i det åbne land"

Transkript

1 Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1

2 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand fra mange ejendomme i det åbne land skal forbedres. Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger bidrager med spildevand til grøfter, vandløb og søer, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Formålet med denne pjece er at oplyse dig om, hvorfor, hvor og hvornår der skal ske forbedret rensning af dit spildevand. Derudover beskriver vi, hvordan du skal forbedre rensningen af dit spildevand, og hvad det cirka koster. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Pjecen omhandler både Randers Kommune, Miljø og Teknik og Randers Spildevand A/S s roller, fordi vi har hver vore arbejdsopgaver, når det drejer sig om at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land. Miljø og Teknik giver tilladelser og udsender varslinger og påbud. Randers Spildevand sørger for etablering og vedligeholdelse af den løsning, du vælger, hvis du indgår en kontrakt om medlemskab af kloakforsyningen. Du finder vores telefonnumre og adresser på bagsiden. Her er der også en ordforklaring, som tydeliggør de tekniske udtryk.

3 Hvad siger loven? Rensning af spildevand bidrager til, at vandkvaliteten i vandløb og søer forbedres. Det er til gavn for hygiejnen og dermed borgerne, dyrelivet og plantelivet. Derfor vedtog Folketinget i 1997 en lov, som blandt andet stiller krav om forbedret spildevandsrensning. Loven er indarbejdet i Vandmiljøplan ll. Denne side fortæller om, hvordan love og planer hænger sammen. Vandmiljøplanen er baggrunden Efter vedtagelsen af den første vandmiljøplan er der især opnået gode resultater med at rense spildevandet i byerne. Det er desværre ikke tilfældet med det spildevand, som udledes uden for byerne. Der er stadigvæk en hel del vandløb og søer, som forurenes af spildevand. En væsentlig del af årsagen er, at spildevandet fra ejendomme i det åbne land ikke bliver renset godt nok. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra mange af disse ejendomme i det åbne land skal renses bedre. Miljøbeskyttelsesloven er lovgrundlaget Miljøbeskyttelsesloven følger op på, at Vandmiljøplanen føres ud i praksis. Loven siger, at de ejendomme, som er med til at forurene vandløb og søer i visse områder, skal sørge for forbedret spildevandsrensning. Amtets Regionplan udpeger områderne Regionplanen for det tidligere Århus Amt blev vedtaget i Amtsrådet. I Regionplanen findes Vandkvalitetsplanen, som angiver miljøkravene til søer, vandløb og havområder. I Regionplanen er de geografiske områder udpeget, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Selvom amterne er nedlagt, gælder Regionplanen stadigvæk. Kommunens Spildevandsplan udpeger ejendommene På grundlag af amtets Regionplan har Randers Kommune udarbejdet en Spildevandsplan, som er vedtaget i Byrådet. Spildevandsplanen indeholder blandt andet en detaljeret oversigt over de ejendomme, der ligger i områder, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Yderligere information Du kan se kommunens Spildevandsplan på under Miljø, affald og natur - Spildevand - Spildevandsplan, eller du kan henvende dig til Miljø og Teknik (se bagsiden). Du kan ikke få Spildevandsplanen tilsendt, fordi den er meget omfattende. 3

4 Hvorfor rense spildevandet? Det er nødvendigt at gøre en indsats for at mindske forureningen af vandløb og søer i Danmark. Målet er at opnå en god økologisk tilstand. Det sker bl.a. ved at rense spildevandet fra huse på landet, inden det udledes til bestemte vandløb og søer. Når spildevandet renses, vil der ske en mindre udledning af organiske stoffer og næringsstoffer. Det vil forbedre livsvilkårene for planter, smådyr og fisk i vandløbene og søerne. Afhængigt af forholdene i den enkelte sø eller vandløb, kræves der forskellige renseklasser: SOP Skærpede krav til rensning af organisk stof, fosfor og kvælstof. SO Skærpede krav til rensning af organisk stof og kvælstof. OP Rensning af organisk stof og fosfor O Rensning af organisk stof Hvor? Hvornår? Kortet på næste side viser oplandene til de vandløb og søer, som er udpeget til forbedret spildevandsrensning. De afgrænsede områder er vejledende. Den forbedrede rensning skal være gennemført senest i Lyserøde områder hvor spildevandet fra ejendommene løber til vandløb med utilfredsstillende miljøtilstand. Der er krav om rensning af spildevandet for 90 % af de organiske stoffer fra områdets ejendomme, svarende til Renseklasse O. Gule områder hvor spildevandet fra ejendommene løber til vandløb, der ender i en sø eller direkte til en sø. Der er krav om rensning for 90 % af de organiske stoffer og 90 % af fosforen fra områdets ejendomme, svarende til Renseklasse OP. Øvrige områder, hvor spildevandet fra ejendommene løber til vandløb, som ikke er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning. Pink streg Vandløb med rensekrav til udløb. Pink område Sø med rensekrav til udløb. 4

5 5

6 Hvordan? Du kan vælge imellem følgende tre muligheder: Etablering af dit eget private renseanlæg Etablering af et privat renseanlæg med for eksempel naboer Medlemskab af Randers Spildevand A/S (Kloakforsyningen), der etablerer renseløsningen. Alle tre muligheder kræver, at du allerede har eller installerer en to- eller trekammer bundfældningstank, som renseanlægget skal tilsluttes. Hvis Randers Spildevand Kloakerer ejendommen skal der ikke installeres en bundfældningstank.du kan læse mere om den obligatoriske bundfældningstank og kravene til denne på side 9. For at leve op til kravene om forbedret spildevandsrensning foruden det, som bundfældningstanken medvirker til, skal du vælge en af følgende tre muligheder: Etablering af dit eget private renseanlæg På siderne gennemgår vi de fleste forskellige muligheder for at etablere et privat renseanlæg, og hvad du skal regne med af omkostninger. Du er også velkommen til at kontakte Miljø of Teknik for at drøfte mulighederne. Du skal benytte en autoriseret kloakmester, når du udfører arbejdet med at etablere et privat renseanlæg på din grund. Etablering af et privat renseanlæg med f.eks. naboer Denne mulighed kan spare plads og være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden. Her går flere ejendomme sammen om at vælge en eller anden form for privat renseanlæg. Læs mere herom på side 15. Medlemskab af Randers Spildevand Randers Kommune har pligt til at tilbyde dig kontraktligt medlemskab af Randers Spildevand/Kloakforsyningen. Hvis du vælger denne mulighed, så betaler Randers Spildevand for og etablerer en renseløsning, som sørger for spildevandsrensningen på din ejendom. Derudover tager Randers Spildevand sig også af driften af det nye anlæg og tømmer din bundfældningstank. Hvis du ønsker en anden løsning end den Randers Spildevand vælger, skal du selv betale forskellen mellem det, som vi har tilbudt dig, og den anden løsning, du vælger. Det gælder både i forhold til renseanlægget, driften og vedligeholdelsen. Du kan blive pålagt at etablere en ny bundfældningstank, hvis den, som du har nu, ikke er funktionsdygtig (læs mere herom på side 9). Hvis det er nødvendigt at etablere en ny bundfældningstank, skal du også sørge for at fjerne den gamle for egen regning. Desuden skal du betale et tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Priserne fremgår af side 7. Vi benytter naturligvis kun autoriserede håndværkere, når vi udfører et arbejde på din ejendom. Tilbuddet gælder kun for private helårsboliger. 6

7 Hvad koster det? Prisen afhænger af, om du vælger et medlemskab af Kloakforsyningen, etablerer dit eget private renseanlæg eller etablerer et privat renseanlæg med for eksempel naboer. Alle priser ændrer sig løbende Derudover ændrer prisen for hver af de tre valgmuligheder sig med tiden. Hvis du vælger et medlemskab af Randers Spilde vand, skal du regne med, at vandafledningsbidraget kan ændre sig fra år til år. Hvis du vælger at etablere dit eget private eller et privat renseanlæg med for eksempel naboer, kan prisen ændre sig i takt med, at efterspørgsel og udbud for de forskellige renseanlæg enten bliver højere eller lavere. Der kan også være prisforskelle fra ét lokalområde til et andet. Når vi oplyser priser, giver vi dig derfor udelukkende et vejledende skøn over priserne, som alle er inklusive moms. Vi anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret kloakmester for at få opdaterede priser. Hvad koster et medlemskab af Randers Spildevand? Tilslutningsbidraget for spildevand er i 2010 kr ,50 - inklusive moms. Beløbet inkluderer ikke bortskaffelse af regnvand, som du således selv skal sørge for. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug. I 2010 er prisen kr. 37,50 pr. m³ inklusive moms. For ejendomme uden vandmåler fastsætter vi et anslået forbrug, der for tiden er 170 m³ pr. år. Du betaler tilslutningsbidraget, når du underskriver aftalen om medlemskab, og inden vi installerer renseløsningen eller tilslutter kloakken. Hvis du bliver tilsluttet i år 2011 eller senere, kan tilslutningsbidraget være højere end i 2010, da tilslutningsbidraget ifølge loven skal pristalsreguleres. Hvad koster det at etablere et renseanlæg? Uanset om der er tale om dit eget private eller et privat renseanlæg med f.eks. naboer, varierer prisen meget. Vi anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret kloakmester. Du betaler dog altid en spildevandsafgift til staten og for en årlig tømning af din bundfældningstank som en del af den kommunale tømningsordning. Afgiften og tømningen er indregnet i vores skøn over den årlige driftsudgift på siderne Hvad kan bedst betale sig medlemskab eller renseanlæg? På kort sigt er medlemskab af Randers Spildevand ofte billigere end etablering af et privat renseanlæg. På lang sigt er et privat renseanlæg ofte billigere, fordi du eller dig og dine naboer ikke betaler vandafledningsbidrag. Du kan eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester for at få et overslag over udgifterne, så du kan vurdere, om det kan betale sig for dig at blive medlem af Randers Spildevand. 7

8 Hvad sker der nu? På side 3 har vi beskrevet det overordnede forløb for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det konkrete forløb for, hvornår du eventuelt skal forbedre din spildevandsrensning, bliver sat i værk ved, at Miljø- og Teknikforvaltningen sender dig et såkaldt varsel om påbud. Varsel om påbud Miljø og Teknik undersøger først hvordan afløbsforholdene er på din og andre ejendomme i det åbne land. Undersøgelsen viser, om du skal forbedre din spildevandsrensning eller ej. Viser undersøgelsen, at dit spildevand afleder til et vandløb direkte eller via et dræn, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning, vil du i første omgang få et varsel om påbud. Du får med dette varsel en mulighed for at belyse sagen yderligere og udtale dig i sagen inden et eventuelt påbud. Påbud om forbedret spildevandsrensning Hvis Miljø og Teknik derefter sender dig et påbud, er det et krav, at du forbedrer din spildevandsrensning. I påbuddet tilbyder vi dig medlemskab af Randers Spildevand, hvilket du skal give os et svar på. Kontakt os Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte Randers Spildevand eller Miljø og Teknik, hvis du ønsker yderligere information, inden du træffer dit valg af renseløsning eller indgår i medlemskab af Randers Spildevand. Selve udførelsen af forbedringen Hvis du ønsker medlemskab af Randers Spildevand/Kloakforsyningen, indgår vi en kontrakt med dig og påbegynder arbejdet på din ejendom. Hvis du ønsker at etablere dit eget private renseanlæg eller et privat renseanlæg med for eksempel naboer, sørger du selv for, at arbejdet bliver udført inden for den frist, som vi giver dig. Husk i god tid at søge Miljø og Teknik om tilladelse til at etablere et privat renseanlæg. 8

9 Du skal have en bundfældningstank på din ejendom Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank kaldes også en hustank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder. Bundfældningstanken er kun det første rensetrin i alle de rensemetoder, som vi beskriver på siderne Derfor er det et krav, at en familie på op til 5 personer har en bundfældningstank på mindst 2 m³ og med flere kamre. Bundfældningstanken renser kun spildevandet for ca. 30 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor en mere omfattende indsats til foruden den, som bundfældningstanken medvirker til. Der skal altså være en rensning efter bundfældningstanken, og den afhænger af, hvilken løsning du vælger (se siderne 10-14). Hvis du vælger at etablere et privat renseanlæg med for eksempel naboer, er størrelsen afhængig af antallet af ejendomme, som er fælles om bundfældningstanken. Jo flere der er fælles om bundfældningstanken, desto større volumen. Der må kun tilsluttes husspildevand til bundfældningstanken. Afledning af regnvand fra tag og andre overflader skal løses på anden måde. For eksempel ved nedsivning eller udledning til grøft eller vandløb. Hvad koster det? Hvis din nuværende bundfældningstank ikke lever op til kravene, skal du regne med en udgift til en ny bundfældningstank på kr inklusive moms. Yderligere information Retningslinierne for bundfældningstanke er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger. Hvilke krav er der? Bundfældningstanken skal have et volumen på mindst 2-3 m³ (vandfyldt) og være opdelt i to eller tre kamre. Du skal have en bundfældningstank Her skal du vælge en renseløsning mere. Du skal vælge mellem løsningerne på side Beplantet filteranlæg er også en mulighed, men er ikke beskrevet. 9

10 Biologisk minirenseanlæg Kan det lade sig gøre? Kan etableres alle steder, da det kan opfylde alle rensekrav afhængigt af den valgte type og kræver meget lidt plads i forhold til så mange andre løsninger. Pris Etablering Årlig driftsudgift Årligt elforbrug kr kr kr. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes over i minirenseanlægget, der i princippet er en lille kopi af de store moderne renseanlæg. Det vil sige, at næringsstofferne fjernes såvel biologisk som kemisk. Kan anlægget ses? Anlægget er nedgravet i terrænet og er derfor ikke synligt bortset fra 1 til 2 dæksler med en diameter på op til 2 meter hævet cirka 15 cm over terrænet. Renseklasser O, OP, SO og SOP afhængig af det konkrete anlæg. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. Erfaringer Rimelige renseresultater. Kræver ikke meget plads. Ikke særligt synlig. Kan stille krav til brugerens anvendelse af rengøringsmidler, vaskepulver m.m. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et biologisk minirenseanlæg eller en af de andre løsninger i pjecen. 10

11 Nedsivningsanlæg Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når jordbundsforholdene og grundvandsstanden tillader det. Jorden skal være sandholdig, så spildevandet kan nedsive. Afstandskravene til et nedsivningsanlæg er angivet i den vejledning, som vi henviser til nederst til højre på siden. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes igennem en evt. pumpebrønd til nedsivningsanlæggets sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem jordlagene, nedbrydes eller bindes affaldsstofferne fra spildevandet. Pris Etablering kr. Årlig driftsudgift kr. Årligt elforbrug kr. Renseklasser O, OP, SO og SOP - se forklaring på side 4. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om nedsivningsanlæg op til 30 PE. Kommunens hjemmeside under Miljø, affald og natur - Spildevand - Nedsivning af spildevand. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler, som er synlige. I nogle tilfælde skal nedsivningsanlæg hæves og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Erfaringer Er en god løsning, hvis forholdene og afstandskravene tillader det. Kræver begrænset vedligeholdelse. Overholder alle rensekrav. Ikke særligt synlig. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et nedsivningsanlæg eller en af de andre løsninger i pjecen (pumpebrønd er ikke altid nødvendig). 11

12 Biologisk sandfilteranlæg Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når nedsivningsanlæg ikke er muligt. Anlægget renser ikke for fosfor og kan således ikke etableres, når spildevandet løber til en sø. Pris Etablering Årlig driftsudgift Årligt elforbrug kr kr. 200 kr. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes igennem en pumpebrønd til sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandfilterlaget, sker der en biologisk rensning. Nederst i anlægget er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Renseklasser O, SO - se forklaring på side 4. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om sandfilteranlæg op til 30 PE. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler og et par udluftningsrør, som er synlige. Erfaringer En god og stabil løsning ved rensning for organisk stof. Kan ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor. Ikke særligt synlig. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et biologisk sandfilteranlæg eller en af de andre løsninger i pjecen. 12

13 Rodzoneanlæg Kan det lade sig gøre? Anlægget renser ikke for fosfor og kan således ikke etableres, når spildevandet løber til en sø. Pris Etablering Årlig driftsudgift Årligt elforbrug kr kr. 200 kr. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes igennem en pumpebrønd. Spildevandes pumpes ind i en faskine og videre ind i filtersandet, hvor planterne forbruger en del af vandet og næringsstofferne. Herefter løber spildevandet ud i en anden faskine og igennem en reguleringsbrønd til nærmeste dræn eller vandløb. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Renseklasser O - se forklaring på side 4. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om Rodzoneanlæg op til 30 PE. Kan anlægget ses? Kræver et stort areal på cirka m2 for en familie på op til 5 personer og vil fremstå som et vådt område med cirka 1-1,5 meter høje tagrørsplanter. Erfaringer Har en lang indkøringsperiode. Vanskeligt at opnå stabil drift, især under længere perioder med frost. Kræver plads. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et rodzoneanlæg eller en af de andre løsninger i pjecen 13

14 Pileanlæg Kan det lade sig gøre? Etableres helt uden afløb, da spildevandet fordamper. Er derfor velegnet på steder, hvor afledning af spildevand er vanskeligt. Pris Etablering Årlig driftsudgift Årligt elforbrug kr kr. 200 kr. Hvordan virker anlægget? De groveste partikler fjernes i bundfældningstanken, hvorefter spildevandet ledes igennem en pumpebrønd. Spildevandes pumpes ud gennem huller i sivestrengene og fordeles gennem faskiner til pileplanterne, som forbruger en del af vandet og næringsstofferne. Hele anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Renseklasser O, OP, SO og SOP - se forklaring på side 4. Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens seneste vejledning om pileanlæg op til 30 PE. Kan anlægget ses? Kræver et stort areal på cirka m2 for en familie på op til 5 personer og vil fremstå som et vådt område med flere meter høje piletræer. Erfaringer Driftserfaringerne er gode. Piletræer skal fældes cirka hvert tredje år. Kræver meget plads. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et pileanlæg eller en af de andre løsninger i pjecen. 14

15 Privat renseanlæg med for eksempel naboer Hvad går det ud på? På side 6 nævner vi, at du også kan vælge den mulighed, at du sammen med dine naboer i fællesskab etablerer et privat renseanlæg. Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden, fordi længden på kloak-ledningerne i så fald kan begrænses. Fælles private renseanlæg egner sig især, hvis en af parterne har særlig meget plads, fordi de andre ejere således sparer plads på deres ejendom. Hvilke krav er der? Hvis du vælger at etablere et privat renseanlæg med for eksempel naboer, skal der etableres en stor, fælles bund-fældningstank, som har 2 eller 3 kamre. Bundfældningstankens volumen afhænger af antallet af ejendomme, som er tilsluttet det fælles renseanlæg. Derudover skal ejerne stifte et spildevandslaug, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle andre foreninger skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, inden der kan gives tilladelse til udledning af det rensede spildevand. Pris Afhænger af antal medlemmer af fællesskabet Hvem kan hjælpe jer? Miljø og Teknik hjælper gerne med råd om, hvordan I etablerer en forening, og hvad I selv kan starte med at gøre. Du skal have en bundfældningstank Du kan vælge at få et rodzoneanlæg eller en af de andre løsninger i pjecen 15

16 Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til tilladelser, varslinger eller påbud er du velkommen til at kontakte Natur og Miljøafdelingen i Miljø og Teknik på eller på mailadressen Hvis du har spørgsmål til medlemskab af kloakforsyningen eller om kloakering er du velkommen til at kontakte Randers spildevand på eller på mailadressen Ordforklaring: Faskine: Stenfyldt rende eller plastikkassette i jorden, hvor vand eller spildevand løber igennem. Fosfor: Grundstoffet phosfor (P). Er forurenende i for store mængder. Husspildevand: Brugt vand fra toilet, bad, køkken, vaskemaskine og andre afløb i huset. Kvælstof: Grundstoffet nitrogen (N). Er forurenende i for store mængder. Næringsstof: Se under fosfor, kvælstof og organisk stof. Er forurenende i for store mængder. Organisk stof: Materiale, der stammer fra levende organismer. Er forurenende i for store mængder. Plastmembran: Vandtæt plastikdug eller bassinfolie. Pumpestation: Brønd med pumpe, der pumper spildevandet videre. Rensekrav O: Rensekrav for de ejendomme, der udleder spildevand til vandløb, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O). Rensekrav OP: Rensekrav for de ejendomme, der udleder spildevand til vandløb og søer, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O) og fosfor (P). Sivestreng: Rør eller slange med huller i, hvor vandet kan sive fra. Spildevandsafgift: En afgift, der årligt skal betales til staten for den afledte spildevands-mængde, hvis der ikke er indgået kontrakt om medlemskab af Kloakforsyningen. Tilslutningsbidrag: Et engangsbeløb, der betales ved medlemskab af Kloakforsyningen. Udluftningsrør: Rør, der stikker op af jorden og som sørger for udluftning af anlægget. Vandafledningsbidrag: Det beløb, der årligt skal betales for den afledte spildevandsmængde, hvis der er indgået kontrakt om medlemskab af Kloakforsyningen. Vandløb: Inkluderer også grøfter, bække, åer og drænledninger. Åbne land: Område uden for bymæssig bebyggelse. 2. udgave 2010 Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Spildevandsplanens statusdel

Spildevandsplanens statusdel Spildevandsplanens statusdel Spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land. Forberedelse af spildevandsplanen for det åbne land Udgangspunktet har været data i BBR. BBR kode Forklaring Anlægskode

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND HELST DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND Ansvar Adgang Afhjælpning Værd at vide om skelbrønde? Hvorfor en skelbrønd? En skelbrønd bidrager til at det bliver lettere for både dig og os at: få hurtig adgang

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det?

SPILDEVAND. I det åbne land. Teknik & Miljø. Bedre rensning af spildevand. Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? Teknik & Miljø SPILDEVAND I det åbne land Bedre rensning af spildevand Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvad sker der nu? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 HVORFOR HVAD SIGER LOVEN?... 3 HVOR?...

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 193 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I dette bilag findes først en beskrivelse af miljøstyrelsens kategoriseringssystem

Læs mere

Om udfyldning af ansøgningsskema

Om udfyldning af ansøgningsskema Natur Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand Spildevandsplan 2007 201 Forslag Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest By- og Udviklingsforvaltningen Natur & vand Dato 26. maj 2010 Sagsnr. 09/1146 Løbenr. 48607/10 Sagsbehandler Birgitte Braae Andresen

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR HVORFOR DENNE PJECE? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO

Renseanlæg som opfylder renseklasse SO Renseanlæg som opfylder renseklasse SO På de følgende sider beskrives de typer af renseanlæg som kan opfylde renseklasse SO. Før alle anlæg skal der etableres en godkendt bundfældningstank. Arbejdes skal

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S

Lolland Forsyning A/S Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og spildevandskloakering af Fuglse Bøsserup 18. januar 2016 Lolland Kommune, Rødby Fuglse Bøsserup Program: 1. Indledning om

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape 3. november 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø -

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Røde Anes Vej - Hovedgaden

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Røde Anes Vej - Hovedgaden Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Røde Anes Vej - Hovedgaden 1. Velkomst m/kaffe og brød 2. Hvem er vi 3. Gennemgang af årsagen til denne miljøindsats (Natur- og miljøafdelingen) 4. Projektgennemgang

Læs mere

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE

Udledningstilladelse til beplantet filteranlæg for Strynø 400 PE LANGELAND FORSYNING A/S Att.: Berit Bang-Jensen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med udledning af renset spildevand Journal nr. BBiillaagg 11 Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg ed udledning af renset spildevand Beplantet filteranlæg opbygget so anført i "Retningslinier for

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

3. udgave marts 2011. Prisoversigt

3. udgave marts 2011. Prisoversigt Prisoversigt 2011 Fjernvarme Forbrugsbidrag: (1/6-2010 - 31/12-10 219,00 kr. pr MWh) kr. pr. MWh 338,00 398,00 Afkølingsbidrag: kr. pr.(mwh x C) 3,38 3,98 Der betales et tillægsbidrag på 1% af forbruget

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU

SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU SPILDEVANDSKLOAKERING I SOMMERHUSOMRÅDET HALS-HOU ETAPE 6 og 7 Miljø- og Energiforvaltningen HVORFOR DENNE BROCHURE? I dag leder du dit spildevand fra f.eks. toilet, håndvask og vaskemaskine til din bundfældningstank.

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere