Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015

2 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted Udgivelse: Januar Nærværende grønne regnskab er udarbejdet i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 og offentliggøres både internt og eksternt via hjemmesiden. Titel: Formål: Godkendelse: Frivilligt grønt regnskab for Gribvand Spildevand A/S Regnskabet er en præsentation af aktiviteter og væsentlige miljødata i Gribvand Spildevand A/S. Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S bliver orienteret om nærværende grønne regnskab d. 24. februar Gribvand Spildevand A/S Side 2

3 formål jf. Naturstyrelsens hjemmeside Siden indførelsen af reglerne om grønne regnskaber i 1996, har formålet været todelt. Der har været fokus på den brede offentligheds adgang til information om udviklingen i virksomhedernes miljøforhold og på at inspirere virksomhederne til at fokusere på deres miljøforhold. Dette gøres f.eks. ved at se på virksomhedens valg af råvarer, ressourceforbrug, produktionsprocesser og forureningsforhold for indirekte at medvirke til miljøforbedringer og ressourcebesparelser. Nærværende grønne regnskab Nærværende grønne regnskab for 2014 omfatter primært en gennemgang af de væsentligste tiltag i 2014 og tiltag påbegyndt i 2014 til videreførelse i 2015, som vil have en markant indflydelse på forureningsbelastningen af vandløbene, søerne og havet i nedadgående retning. Derudover er der oplyst de vigtigste forbrug af ressourcer, herunder energi, der er medgået til transport og rensning af spildevandet samt oplyst de udledte forureningsmængder. Som det fremgår af regnskabet, lægges der op til at næste grønne regnskab for 2015, vil fokusere på nøgletal som gør regnskabet mere sammenligneligt med landsplannøgletal og nøgletal fra andre forsyninger. På den lidt længere bane skal nøgletallene anvendes til at optimere den interne drift af selskabet, hvilket der vil blive lagt vægt på ved det grønne regnskab for Der henvises til sidste afsnit i regnskabet, hvor der er redegjort for de tiltag der vil blive udført i 2015, med henblik på at styrke datakvaliteten og optimere forbruget af ressourcer. Indsatsområder Afsluttede og igangværende indsatser i 2014 Udvalgte initiativer i 2014 i forhold til spildevandsplanen Tunneleret kloakledning fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg Som følge af tilbagevendende oversvømmelser omkring VP-Torvet, afsluttedes i 2014 tunneleringen af kloakledningen fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg. Tunnellen blev suppleret med en yderligere tunnel fra VP-Torvet til Lærkevej. De to tunneller udgør rygraden i klimasikringen af Helsinge By og rummer tilsammen ca m³. Volumenet af tunnellerne har den sidegevinst, at volumenet tilbageholder så meget vand under regn, at aflastningerne til Ammendrup Å og dermed Arresø er faldet væsenligt. Gribvand Spildevand A/S Side 3

4 Kloakering af landsbyer I 2014 blev den vestlige del af Mårum Tinghuse og Højelt kloakeret. Udledning af spildevand til jorden via nedsivningsanlæg og vandløb via dræn fra ca. 30 ejendomme er hermed ophørt. Endelig blev kloakeringen af Sandet med ca. 900 ejendomme afsluttet. De ca. 930 ejendomme udgør omkring 25 % af det samlede antal ukloakerede ejendomme i Gribskov Kommune der udleder spildevand. Dermed er 25 % af den samlede forurening der nedsives eller udledes til henholdsvis jorden og vandløbene blevet fjernet. Ny renseanlægsstruktur Den nye renseanlægsstruktur med to renseanlæg (Helsinge Renseanlæg og et nyt centralt placeret renseanlæg) skal udfase 8 renseanlæg hvoraf det ene allerede er udfaset og spildevandet afskåret til Helsinge Renseanlæg. Udpegning af den endelige placering for det nye renseanlæg er pågået politisk i 2014 og fortsætter i Det står imidlertid klart, at det nye renseanlæg vil rense spildevandet bedre end de nuværende 8 renseanlæg som skal nedlægges. Nedgangen i belastningen af miljøet med spildevand som følge af det nye anlæg, skønnes til %. Endvidere er det hensigten, ifølge spildevandsplanen, at spildevandet skal udledes til Kattegat i stedet for som i dag til vandløbene. Renovering af pumpestationer Renoveringen af pumpestationer rundede i 2014 ca. 50 stk. Renoveringen indebærer dels nye brøndindsatser med pumper og ny styring/overvågning samt tillige at pumperne i nogle tilfælde er blevet forøget i kapacitet. Renoveringen sikrer i betydelig grad mod driftsforstyrrelser og dermed utilsigtede udledninger til vandløbene, søerne og strandene som den der bl.a. ramte badestranden i Tisvilde i maj 2014, hvor en udledning af spildevand udløste badeforbud i en periode. Øvrige initiativer i 2014 Uvedkommende vand Gribvand Spildevand A/S har i 2014 iværksat et måleprogram til opsporing af uvedkommende vand i de separatkloakerede oplandene til renseanlæggene Tisvilde, Udsholt, Stokkebro Rågemark, Dronningmølle og Smidstrup. Uvedkommende vand er regnvand der fejlagtigt ledes til kloakken fra veje og tagflader samt indsivende grundvand der trænger ind i kloakkerne via utætheder. Målet er at nedbringe de uvedkommende vandmængder til et niveau der maksimalt svarer til vandforbruget. I 2010 udgjorde de uvedkommende vandmængder det dobbelte af vandforbruget svarende til 3,5 mio. m³/år. Gribvand Spildevand A/S Side 4

5 Målet er således at nedbringe de 3,5 mio. m³/år til 1,75 mio. m³/år svarende til 25 % af hele den samlede udledning af spildevand fra Gribvand Spildevand A/S. En nedgang på 25 % af vandmængderne betyder at den udledte forurening også vil falde. Målet forventes nået senest i Frakobling af regnvand Grundejerforeningen i bebyggelsen "Bakkelandet" er frivilligt udtrådt af Gribvand Spildevand A/S for så vidt angår regnvand. Grundejerforeningen der tæller ca. 60 ejendomme er overgået til nedsivning af tagvandet og vejvandet i stedet for at det ledes til kloakken. Herved reduceres den vandmængde der skal pumpes og renses på renseanlægget med ca m³/år. Grundejerforeningen modtog fra Gribvand Spildevand A/S en tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget i henhold til Betalingsloven for spildevand og tilbagebetalingen finansierer udgifterne ved at overgå til nedsivning af regnvandet. Miljømæssigt er der mange fordele som mindre forbrug af el og kemikalier, færre aflastninger til Arresø og mindre udledning af forurening fra Helsinge Renseanlæg. Nyt SRO anlæg Det nye SRO-anlæg (anlæg til styring, regulering og overvågning) er nu implementeret på Helsinge Renseanlæg og opkoblet til de 9 renseanlæg. SROanlægget er ved at blive opkoblet til alle pumpestationerne og på sigt tillige alle bassinerne. SRO-anlægget med tilhørende opkobling til alle driftspunkterne i kloaksystemet, skal i løbet af 2015 kunne levere alle relevante driftsdata fra pumpestationerne. Bassinerne og øvrige driftspunkter opkobles i efterfølgende år. Data fra pumpestationerne og renseanlæggene vil primært blive anvendt i bestræbelserne på, at opspore uvedkommende vand og løbende optimering af driften af det samlede kloaksystem og renseanlæg. Indsats i 2015 under udarbejdelse eller i projektfase Ny renseanlægsstruktur Som nævnt ovenfor er der overvejelser i gang vedr. placering af nyt renseanlæg. Det er forventningen at VVM-proceduren igangsættes i 2015 med afslutning medio 2017 og igangsætning af etableringen af renseanlægget i 2018 og Gribvand Spildevand A/S Side 5

6 Kloakering af Rågeleje-Udsholt Kloakering af 120 ejendomme i Rågeleje-Udsholt vil primært have betydning for belastningen af de to søer Åkandesøen og Tuemosen, der er højt værdsatte søer på grund af et rigt dyre- og planteliv. Der er således igangsat en lang række projekter der, når de alle er afsluttet, vil bidrage til at begrænse belastningen af vandløb, søer og havet. Ved udarbejdelsen af det grønne regnskab for 2015, vil der blive givet en opsummering af tiltagenes betydning for belastningen af miljøet. De grønne regnskaber for 2015 og 2016 Som indledningsvist nævnt, omfatter nærværende grønne regnskab primært en præsentation af centrale tal for selskabet i relation til forbrug af ressourcer og udledte forureningsmængder til omgivelserne. I løbet af 2015 vil Gribvand Spildevand A/S sætte fokus på udarbejdelse af nøgletal. Med nøgletal menes her forbrug af ressourcer i forhold til den opnåede effekt i form af rensning og transport at spildevand. Eksempelvis vil et nøgletal for forbrug af el til transport af spildevand pr. m³ kunne sammenlignes direkte med nøgletal på landsplan, leverandørers nøgletal samt nøgletal for andre forsyninger. Det grønne regnskab vil derfor indeholde en præsentation af de nøgletal som selskabet finder relevante og som samtidig også kan nyttiggøres i en sammenligningskontekst. Regnskabet for 2015 vil endvidere rummer en beskrivelse af hvilke nøgletal man i 2016 vil søge at optimere på og der vil være sat konkrete mål op for, hvorledes disse nøgletal gerne skal udvikle sig i løbet af Det grønne regnskab for 2016 vil tage udgangspunkt i "nøgletals-regnskabet" for 2015 og sætte fokus på opnåede forbedringer af nøgletallene som præsenteret i regnskabet for Der henvises til sidste afsnit i regnskabet, hvor der er redegjort for de tiltag der vil blive udført i 2015, med henblik på at styrke datakvaliteten og optimere forbruget af ressourcer. Gribvand Spildevand A/S Side 6

7 Spildevandsmængder Gribvand Spildevand A/S modtager og renser spildevand fra ca forbrugersteder i Gribskov Kommune Gribvand Spildevand A/S modtager årligt ca. 5,5 mio. m³ spildevand på de ni renseanlæg der samlet betjener ca forbrugersteder. Spildevandsmængden er sammensat som følger: - Vandforbrug 1,75 mio. m³ - Regn fra befæstede arealer 1,40 mio. m³ - Uvedkommende vand 2,35 mio. m³ Som det fremgår belastes renseanlæggene for ca. 40 % vedkommende af uvedkommende vand i form af indsivende grundvand via utætheder og regnvand fra fejlkoblede tagflader og vejarealer. Gribvand Spildevand A/S arbejder på at nedbringe mængden af uvedkommende vand. Målet er at være kommet ned på 1,75 mio. m³ i 2019 og derefter yderligere ned på ca. 1 mio. m³/år. Ud over spildevand modtager renseanlæggene tillige slam fra septiktanke og opsug af slam fra kloakker mv. Disse mængder er dog forsvindende små i forhold til belastningen med spildevand. Spildevandet indeholder følgende mængder af forurenende stoffer: - Organisk stof (BOD) 927 tons - Kvælstof (tot-n) 206 tons - Fosfor (tot-p) 3 tons Derudover indeholder spildevandet lidt tungmetaller og miljøfremmede stoffer, men ikke i mængder der er alarmerende høje. Tungmetallerne og de miljøfremmede stoffer medfører ikke at slamkvaliteten forringes i en grad, så slammet ikke kan deponeres på landbrugsjord. 50 % af slammet undergår mineralisering og udspredes på landbrugsjord. De andre 50 % af slammet afvandes dels i centrifuge og forbrændes eller centrifugeres og udspredes på landbrugsjord. Med det nye renseanlæg der forventes idriftsat i 2019, vil alt slam blive mineraliseret og udspredt på landbrugsjord. Gribvand Spildevand A/S Side 7

8 PE Kapacitet og belastning på de ni renseanlæg Anlæg Type (1) Kapacitet PE PE (4) Recipient Helsinge Vejby Tisvilde Rågemark Udsholt Smidstrup Godkend t (2) Dimensioner et (3) MBNDKF MBNDKF MBNDK (*) MBN MBNDK MBNK Gilleleje MBNDKL Dronning Mølle MBNK Græsted MBNK Ammendrup Å (B1) Maglemose Å (B0) Bymose Å (B3) Højbro Å (B1) Kattegat (Generel) Tinkerup Å (B3) Søborg Kanal (B3) Pandehave Å (B3) Søborg Landkanal (B3) (*) Forskellen på 2013 & 2014 skyldes at 2014 havde en meget lang varm sommer med ekstraordinær stor aktivitet i sommerhusene i oplandet til renseanlægget (1) MBNDKF: Mekanisk-biologisk-nitrifikation-dinitrifikation-kemisk-filtering MBNDK: Mekanisk-biologisknitrifikation-dinitrifikation-kemisk MBN: Mekanisk-biologisk-nitrifikation MBNK: Mekanisk-biologisk-nitrifikation kemisk MBNDKL: Mekanisk-biologisk-nitrifikation-dinitrifikation-kemisk-lagune (2) Den spildevandsmængde, der teoretisk tilføres renseanlægget fra de områder, der i henhold til kommunens spildevandsplan er tilsluttet renseanlægget. (3) Den spildevandsmængde, opgjort som antal person-ækvivalenter (PE) anlægget er bygget til at kunne rense. (4) Den belastning opgjort som antal PE, der på baggrund af egenkontrolmålingerne er beregnet tilført renseanlægget. en opgøres som antal PE beregnet på baggrund af spildevandets BOD-indhold i tilløbet til renseanlægget (gns. For ) Gribvand Spildevand A/S Side 8

9 Miljødata Indgående hjælpestoffer til processerne for alle renseanlæggene: Indgået hjælpstoffer på Renseanlæggene (*) Kemikalie PIX 113 Kg Jernsulfat Kg Polymer Kg (*) De oplyste tal er indkøbte mængder i Det grønne regnskab for 2015 og efterfølgende år vil oplyse om de konkret forbrugte mængder. Indgåede energiresourser til processerne Helsinge Renseanlæg EL-forbrug kwh Naturgas - forbrug m³ Vejby Renseanlæg EL-forbrug kwh Tisvilde Renseanlæg EL-forbrug kwh Stokkebro Rågemark Renseanlæg EL-forbrug kwh Udsholt Renseanlæg EL-forbrug kwh Smidstrup Renseanlæg EL-forbrug kwh Gilleleje Renseanlæg EL-forbrug kwh Dronningmølle Renseanlæg EL-forbrug kwh Græsted Renseanlæg EL-forbrug kwh Olie- forbrug liter Procestal for alle anlæg Behandlet spildevand m³ Gribvand Spildevand A/S Side 9

10 Indkøb af diesel samt transport af vådslam Arbejdsbiler Liter Slamtankbiler Liter Samlet kørsel for slamtankbiler km Transport af vådslam til Helsinge m³ Der anvendes således ca. 0,7 liter diesel pr. transporterede m³ vådslam. Udgående emissioner fra processerne Ved forbrug af el, olie, diesel og naturgas udledes der forskellige gasser til atmosfæren der bidrager til bl.a. forsuring og drivhuseffekt. Naturgasforbruget Målepunkt Forbrug m CO₂ udledning kg SO₂ udledning g NO X udledning g Olieforbruget Målepunkt Forbrug liter Ingen data CO₂ kg Ingen data SO₂ udledning kg Ingen data 0,1 NO X udledning kg Ingen data 9,6 Dieselforbruget Målepunkt Forbrug liter CO₂ kg SO₂ udledning kg 0,5 0,5 NO X udledning kg Elforbruget Målepunkt Forbrug kwh CO₂ kg SO₂ udledning kg NO X udledning kg Gribvand Spildevand A/S Side 10

11 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter fra Helsinge Renseanlæg Målepunkt Centrifugeret slam til landbrugsjord Ton TS Centrifugeret slam til forbrænding Ton TS Mineraliseret slam til landbrugsjord Ton TS Ristestof til deponi Ton Sand til deponi Ton - 103, rensekapacitet og udledt forurening fra renseanlæggene I det følgende gennemgås belastning, rensekapacitet og udledt forurening fra renseanlæggene. Som det fremgår af tabellerne, ligger udledningen af forurening betydeligt under de gældende udledningstilladelser for de fleste af renseanlæggene. Denne tendens har baggrund i en tradition i spildevandsbranchen fra før tidspunktet for at forsyningerne blev omdannet til selskaber d. 1. januar Som selskaber drives de på mere forretningsmæssige vilkår, dog underlagt en statslig regulering. Denne regulering betyder øgede krav til driftseffektivisering og vil udfordre den tidligere tradition, at spildevand skulle renses bedst muligt med de etablerede renseteknikker og knowhow og med mindre fokus på driftsøkonomien. I takt med at selskaberne underlægges stadig mere restriktive krav til driftsbesparelser, kommer selskaberne ikke udenom at vurdere, om der kan opnås besparelser på driften af renseanlæggene, ved at øge udledningen af forurening inden for de meddelte udledningstilladelser. Konkret vil Gribvand Spildevand A/S i 2015 undersøge mulighederne for at øge udledningen fra Vejby Renseanlæg inden for renseanlæggets udlednings-tilladelse, med henblik på at få afklaret, i hvilket omfang der kan spares driftsmidler. Det understreges, at sikkerheden for overholdelsen af udledningstilladelsen ikke vil blive reduceret, men at det handler om at finde en passende balance mellem udgifterne forbundet ved rensningen af spildevandet og sikkerheden for overholdelsen af tilladelsen. Gribvand Spildevand A/S Side 11

12 Kvalitetskrav og analyseresultater Helsinge Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 8,11 8,07 Ilt min. 50 % P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,32 0,30 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 4,96 2,30 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,15 0,04 BOD 5,0 mg/l 0,96 0,89 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 4,33 1,44 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 12

13 Kvalitetskrav og analyseresultater Vejby Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 8,03 8,07 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,20 0,20 N totalt (kvælstof) [8,0 mg/l] 5,1 5,6 NH₃-N (sommer/vinter krav) 1,00/3,00 mg/l 1,2 0,18 BOD 5,0 mg/l 1,51 1,03 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) [(75 mg/l)] SS 10 mg/l 2,25 2,22 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 13

14 Kvalitetskrav og analyseresultater Tisvilde Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 7,90 7,94 Ilt 50% P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,35 0,39 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 5,06 4,74 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,91 0,32 BOD 5,0 mg/l 1,91 1,25 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 4,08 2,60 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 14

15 Kvalitetskrav og analyseresultater Stokkebro Rågemark Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 7,93 7,89 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) - 0,82 1,45 N totalt (kvælstof) - 10,18 15,91 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,13 0,09 BOD 5,0 mg/l 1,44 1,56 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) [(75 mg/l)] SS 10 mg/l 3,05 3,51 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 15

16 Kvalitetskrav og analyseresultater Udsholt Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH - 7,76 7,96 Ilt P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,56 0,77 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 3,24 1,69 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 1,71 0,20 BOD 15,0 mg/l 2,98 1,94 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 30 mg/l 7,95 4,25 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 16

17 Kvalitetskrav og analyseresultater Smidstrup Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,88 7,88 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,38 0,42 N totalt (kvælstof) - 5,65 8,15 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,42 0,68 BOD 5,0 mg/l 1,92 2,30 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 3,13 4,19 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 17

18 Kvalitetskrav og analyseresultater Gilleleje Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,69 7,76 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,70 0,45 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 2,33 2,81 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,31 0,31 BOD 8,0 mg/l 1,75 2,04 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 5,69 4,92 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 18

19 Kvalitetskrav og analyseresultater Dronningmølle Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,77 7,73 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,49 0,40 N totalt (kvælstof) - 19, NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 3,23 0,36 BOD 5,0 mg/l 2,06 2,13 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 7,96 5,33 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 19

20 Kvalitetskrav og analyseresultater Græsted Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,82 7,96 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,75 0,30 N totalt (kvælstof) - 3,62 1,84 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,69 0,64 BOD 5,0 mg/l 4,08 1,99 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 12,92 6,67 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 20

21 Aktiviteter i 2015 I 2015 vil Gribvand Spildevand A/S gennemføre følgende aktiviteter for at forbedre datakvaliteten og for at optimere brugen af ressourcer. Opgørelse af lagerbeholdninger af kemikalier ved årsskifterne 2014/2015 og 2015/2016 med henblik på en mere præcis opgørelse af de forbrugte mængder af kemikalier. Undersøgelse af mulighederne for og potentialet ved at øge udledningen fra Vejby Renseanlæg inden for rammerne af udledningstilladelsen. Øgning af udledningen vil ske under nøje hensyn til overholdelse af tilladelsen, men det der sigtes mod er at få et overblik over den sparede energimængde (primært el der er den dominerende kilde til udledning af drivhusgasser), i forhold til den øgede miljøpåvirkning. På det grundlag tages stilling til om det samlede regnskab kan begrunde at justere rensningen af spildevandet. Opstilling af relevante nøgletal men henblik på grønt regnskab for Nøgletal i denne sammenhæng udtrykker forbrug af ressourcer i forhold til produktion (transport og rensning af spildevand). For at nøgletallene skal blive så relevante som muligt, skal Gribvand Spildevand A/S primo 2015 identificere de nøgletal som andre selskaber genererer og som findes på landsplan, for at sikre den bedst mulige sammenligning af selskabet op mod andre selskaber og landsplantal. De identificerede nøgletal omsættes til konkrete tiltag, for at fremskaffe oplysninger til generering af nøgletallene. F.eks. kan det være relevant at begynde at logge elforbrugsdata for renseanlæggenes blæsere, der erfaringsmæssigt står for op mod 50 % af renseanlæggenes totale elforbrug. Dette forbrug kan da stilles i forhold til belastningen af renseanlæggene. Andre nøgletal udvælges efter deres betydning i det samlede regnskab og her bør der være fokus på de store forbrug. For Gribvand Spildevand A/S medgår der ekstraordinære forbrug af diesel til transport af vådslam og disse forbrug kan være interessante at sætte i forhold til vådslammets tørstofprocent. Andre forsyninger der transporterer vådslam bør i deres grønne regnskaber logge sådanne oplysninger. Det anslås at der skal identificeres mindst 25 nøgletal, hvis de tilsammen skal kunne kendetegne selskabets forbrug af ressourcer på de store linjer og samtidig skabe mulighed for at kunne foretage relevante sammenligninger med andre forsyninger og landsplantal. Gribvand Spildevand A/S Side 21

22 Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted Tlf. nr Gribvand Spildevand A/S Side 22

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere