Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015

2 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted Udgivelse: Januar Nærværende grønne regnskab er udarbejdet i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 og offentliggøres både internt og eksternt via hjemmesiden. Titel: Formål: Godkendelse: Frivilligt grønt regnskab for Gribvand Spildevand A/S Regnskabet er en præsentation af aktiviteter og væsentlige miljødata i Gribvand Spildevand A/S. Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S bliver orienteret om nærværende grønne regnskab d. 24. februar Gribvand Spildevand A/S Side 2

3 formål jf. Naturstyrelsens hjemmeside Siden indførelsen af reglerne om grønne regnskaber i 1996, har formålet været todelt. Der har været fokus på den brede offentligheds adgang til information om udviklingen i virksomhedernes miljøforhold og på at inspirere virksomhederne til at fokusere på deres miljøforhold. Dette gøres f.eks. ved at se på virksomhedens valg af råvarer, ressourceforbrug, produktionsprocesser og forureningsforhold for indirekte at medvirke til miljøforbedringer og ressourcebesparelser. Nærværende grønne regnskab Nærværende grønne regnskab for 2014 omfatter primært en gennemgang af de væsentligste tiltag i 2014 og tiltag påbegyndt i 2014 til videreførelse i 2015, som vil have en markant indflydelse på forureningsbelastningen af vandløbene, søerne og havet i nedadgående retning. Derudover er der oplyst de vigtigste forbrug af ressourcer, herunder energi, der er medgået til transport og rensning af spildevandet samt oplyst de udledte forureningsmængder. Som det fremgår af regnskabet, lægges der op til at næste grønne regnskab for 2015, vil fokusere på nøgletal som gør regnskabet mere sammenligneligt med landsplannøgletal og nøgletal fra andre forsyninger. På den lidt længere bane skal nøgletallene anvendes til at optimere den interne drift af selskabet, hvilket der vil blive lagt vægt på ved det grønne regnskab for Der henvises til sidste afsnit i regnskabet, hvor der er redegjort for de tiltag der vil blive udført i 2015, med henblik på at styrke datakvaliteten og optimere forbruget af ressourcer. Indsatsområder Afsluttede og igangværende indsatser i 2014 Udvalgte initiativer i 2014 i forhold til spildevandsplanen Tunneleret kloakledning fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg Som følge af tilbagevendende oversvømmelser omkring VP-Torvet, afsluttedes i 2014 tunneleringen af kloakledningen fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg. Tunnellen blev suppleret med en yderligere tunnel fra VP-Torvet til Lærkevej. De to tunneller udgør rygraden i klimasikringen af Helsinge By og rummer tilsammen ca m³. Volumenet af tunnellerne har den sidegevinst, at volumenet tilbageholder så meget vand under regn, at aflastningerne til Ammendrup Å og dermed Arresø er faldet væsenligt. Gribvand Spildevand A/S Side 3

4 Kloakering af landsbyer I 2014 blev den vestlige del af Mårum Tinghuse og Højelt kloakeret. Udledning af spildevand til jorden via nedsivningsanlæg og vandløb via dræn fra ca. 30 ejendomme er hermed ophørt. Endelig blev kloakeringen af Sandet med ca. 900 ejendomme afsluttet. De ca. 930 ejendomme udgør omkring 25 % af det samlede antal ukloakerede ejendomme i Gribskov Kommune der udleder spildevand. Dermed er 25 % af den samlede forurening der nedsives eller udledes til henholdsvis jorden og vandløbene blevet fjernet. Ny renseanlægsstruktur Den nye renseanlægsstruktur med to renseanlæg (Helsinge Renseanlæg og et nyt centralt placeret renseanlæg) skal udfase 8 renseanlæg hvoraf det ene allerede er udfaset og spildevandet afskåret til Helsinge Renseanlæg. Udpegning af den endelige placering for det nye renseanlæg er pågået politisk i 2014 og fortsætter i Det står imidlertid klart, at det nye renseanlæg vil rense spildevandet bedre end de nuværende 8 renseanlæg som skal nedlægges. Nedgangen i belastningen af miljøet med spildevand som følge af det nye anlæg, skønnes til %. Endvidere er det hensigten, ifølge spildevandsplanen, at spildevandet skal udledes til Kattegat i stedet for som i dag til vandløbene. Renovering af pumpestationer Renoveringen af pumpestationer rundede i 2014 ca. 50 stk. Renoveringen indebærer dels nye brøndindsatser med pumper og ny styring/overvågning samt tillige at pumperne i nogle tilfælde er blevet forøget i kapacitet. Renoveringen sikrer i betydelig grad mod driftsforstyrrelser og dermed utilsigtede udledninger til vandløbene, søerne og strandene som den der bl.a. ramte badestranden i Tisvilde i maj 2014, hvor en udledning af spildevand udløste badeforbud i en periode. Øvrige initiativer i 2014 Uvedkommende vand Gribvand Spildevand A/S har i 2014 iværksat et måleprogram til opsporing af uvedkommende vand i de separatkloakerede oplandene til renseanlæggene Tisvilde, Udsholt, Stokkebro Rågemark, Dronningmølle og Smidstrup. Uvedkommende vand er regnvand der fejlagtigt ledes til kloakken fra veje og tagflader samt indsivende grundvand der trænger ind i kloakkerne via utætheder. Målet er at nedbringe de uvedkommende vandmængder til et niveau der maksimalt svarer til vandforbruget. I 2010 udgjorde de uvedkommende vandmængder det dobbelte af vandforbruget svarende til 3,5 mio. m³/år. Gribvand Spildevand A/S Side 4

5 Målet er således at nedbringe de 3,5 mio. m³/år til 1,75 mio. m³/år svarende til 25 % af hele den samlede udledning af spildevand fra Gribvand Spildevand A/S. En nedgang på 25 % af vandmængderne betyder at den udledte forurening også vil falde. Målet forventes nået senest i Frakobling af regnvand Grundejerforeningen i bebyggelsen "Bakkelandet" er frivilligt udtrådt af Gribvand Spildevand A/S for så vidt angår regnvand. Grundejerforeningen der tæller ca. 60 ejendomme er overgået til nedsivning af tagvandet og vejvandet i stedet for at det ledes til kloakken. Herved reduceres den vandmængde der skal pumpes og renses på renseanlægget med ca m³/år. Grundejerforeningen modtog fra Gribvand Spildevand A/S en tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget i henhold til Betalingsloven for spildevand og tilbagebetalingen finansierer udgifterne ved at overgå til nedsivning af regnvandet. Miljømæssigt er der mange fordele som mindre forbrug af el og kemikalier, færre aflastninger til Arresø og mindre udledning af forurening fra Helsinge Renseanlæg. Nyt SRO anlæg Det nye SRO-anlæg (anlæg til styring, regulering og overvågning) er nu implementeret på Helsinge Renseanlæg og opkoblet til de 9 renseanlæg. SROanlægget er ved at blive opkoblet til alle pumpestationerne og på sigt tillige alle bassinerne. SRO-anlægget med tilhørende opkobling til alle driftspunkterne i kloaksystemet, skal i løbet af 2015 kunne levere alle relevante driftsdata fra pumpestationerne. Bassinerne og øvrige driftspunkter opkobles i efterfølgende år. Data fra pumpestationerne og renseanlæggene vil primært blive anvendt i bestræbelserne på, at opspore uvedkommende vand og løbende optimering af driften af det samlede kloaksystem og renseanlæg. Indsats i 2015 under udarbejdelse eller i projektfase Ny renseanlægsstruktur Som nævnt ovenfor er der overvejelser i gang vedr. placering af nyt renseanlæg. Det er forventningen at VVM-proceduren igangsættes i 2015 med afslutning medio 2017 og igangsætning af etableringen af renseanlægget i 2018 og Gribvand Spildevand A/S Side 5

6 Kloakering af Rågeleje-Udsholt Kloakering af 120 ejendomme i Rågeleje-Udsholt vil primært have betydning for belastningen af de to søer Åkandesøen og Tuemosen, der er højt værdsatte søer på grund af et rigt dyre- og planteliv. Der er således igangsat en lang række projekter der, når de alle er afsluttet, vil bidrage til at begrænse belastningen af vandløb, søer og havet. Ved udarbejdelsen af det grønne regnskab for 2015, vil der blive givet en opsummering af tiltagenes betydning for belastningen af miljøet. De grønne regnskaber for 2015 og 2016 Som indledningsvist nævnt, omfatter nærværende grønne regnskab primært en præsentation af centrale tal for selskabet i relation til forbrug af ressourcer og udledte forureningsmængder til omgivelserne. I løbet af 2015 vil Gribvand Spildevand A/S sætte fokus på udarbejdelse af nøgletal. Med nøgletal menes her forbrug af ressourcer i forhold til den opnåede effekt i form af rensning og transport at spildevand. Eksempelvis vil et nøgletal for forbrug af el til transport af spildevand pr. m³ kunne sammenlignes direkte med nøgletal på landsplan, leverandørers nøgletal samt nøgletal for andre forsyninger. Det grønne regnskab vil derfor indeholde en præsentation af de nøgletal som selskabet finder relevante og som samtidig også kan nyttiggøres i en sammenligningskontekst. Regnskabet for 2015 vil endvidere rummer en beskrivelse af hvilke nøgletal man i 2016 vil søge at optimere på og der vil være sat konkrete mål op for, hvorledes disse nøgletal gerne skal udvikle sig i løbet af Det grønne regnskab for 2016 vil tage udgangspunkt i "nøgletals-regnskabet" for 2015 og sætte fokus på opnåede forbedringer af nøgletallene som præsenteret i regnskabet for Der henvises til sidste afsnit i regnskabet, hvor der er redegjort for de tiltag der vil blive udført i 2015, med henblik på at styrke datakvaliteten og optimere forbruget af ressourcer. Gribvand Spildevand A/S Side 6

7 Spildevandsmængder Gribvand Spildevand A/S modtager og renser spildevand fra ca forbrugersteder i Gribskov Kommune Gribvand Spildevand A/S modtager årligt ca. 5,5 mio. m³ spildevand på de ni renseanlæg der samlet betjener ca forbrugersteder. Spildevandsmængden er sammensat som følger: - Vandforbrug 1,75 mio. m³ - Regn fra befæstede arealer 1,40 mio. m³ - Uvedkommende vand 2,35 mio. m³ Som det fremgår belastes renseanlæggene for ca. 40 % vedkommende af uvedkommende vand i form af indsivende grundvand via utætheder og regnvand fra fejlkoblede tagflader og vejarealer. Gribvand Spildevand A/S arbejder på at nedbringe mængden af uvedkommende vand. Målet er at være kommet ned på 1,75 mio. m³ i 2019 og derefter yderligere ned på ca. 1 mio. m³/år. Ud over spildevand modtager renseanlæggene tillige slam fra septiktanke og opsug af slam fra kloakker mv. Disse mængder er dog forsvindende små i forhold til belastningen med spildevand. Spildevandet indeholder følgende mængder af forurenende stoffer: - Organisk stof (BOD) 927 tons - Kvælstof (tot-n) 206 tons - Fosfor (tot-p) 3 tons Derudover indeholder spildevandet lidt tungmetaller og miljøfremmede stoffer, men ikke i mængder der er alarmerende høje. Tungmetallerne og de miljøfremmede stoffer medfører ikke at slamkvaliteten forringes i en grad, så slammet ikke kan deponeres på landbrugsjord. 50 % af slammet undergår mineralisering og udspredes på landbrugsjord. De andre 50 % af slammet afvandes dels i centrifuge og forbrændes eller centrifugeres og udspredes på landbrugsjord. Med det nye renseanlæg der forventes idriftsat i 2019, vil alt slam blive mineraliseret og udspredt på landbrugsjord. Gribvand Spildevand A/S Side 7

8 PE Kapacitet og belastning på de ni renseanlæg Anlæg Type (1) Kapacitet PE PE (4) Recipient Helsinge Vejby Tisvilde Rågemark Udsholt Smidstrup Godkend t (2) Dimensioner et (3) MBNDKF MBNDKF MBNDK (*) MBN MBNDK MBNK Gilleleje MBNDKL Dronning Mølle MBNK Græsted MBNK Ammendrup Å (B1) Maglemose Å (B0) Bymose Å (B3) Højbro Å (B1) Kattegat (Generel) Tinkerup Å (B3) Søborg Kanal (B3) Pandehave Å (B3) Søborg Landkanal (B3) (*) Forskellen på 2013 & 2014 skyldes at 2014 havde en meget lang varm sommer med ekstraordinær stor aktivitet i sommerhusene i oplandet til renseanlægget (1) MBNDKF: Mekanisk-biologisk-nitrifikation-dinitrifikation-kemisk-filtering MBNDK: Mekanisk-biologisknitrifikation-dinitrifikation-kemisk MBN: Mekanisk-biologisk-nitrifikation MBNK: Mekanisk-biologisk-nitrifikation kemisk MBNDKL: Mekanisk-biologisk-nitrifikation-dinitrifikation-kemisk-lagune (2) Den spildevandsmængde, der teoretisk tilføres renseanlægget fra de områder, der i henhold til kommunens spildevandsplan er tilsluttet renseanlægget. (3) Den spildevandsmængde, opgjort som antal person-ækvivalenter (PE) anlægget er bygget til at kunne rense. (4) Den belastning opgjort som antal PE, der på baggrund af egenkontrolmålingerne er beregnet tilført renseanlægget. en opgøres som antal PE beregnet på baggrund af spildevandets BOD-indhold i tilløbet til renseanlægget (gns. For ) Gribvand Spildevand A/S Side 8

9 Miljødata Indgående hjælpestoffer til processerne for alle renseanlæggene: Indgået hjælpstoffer på Renseanlæggene (*) Kemikalie PIX 113 Kg Jernsulfat Kg Polymer Kg (*) De oplyste tal er indkøbte mængder i Det grønne regnskab for 2015 og efterfølgende år vil oplyse om de konkret forbrugte mængder. Indgåede energiresourser til processerne Helsinge Renseanlæg EL-forbrug kwh Naturgas - forbrug m³ Vejby Renseanlæg EL-forbrug kwh Tisvilde Renseanlæg EL-forbrug kwh Stokkebro Rågemark Renseanlæg EL-forbrug kwh Udsholt Renseanlæg EL-forbrug kwh Smidstrup Renseanlæg EL-forbrug kwh Gilleleje Renseanlæg EL-forbrug kwh Dronningmølle Renseanlæg EL-forbrug kwh Græsted Renseanlæg EL-forbrug kwh Olie- forbrug liter Procestal for alle anlæg Behandlet spildevand m³ Gribvand Spildevand A/S Side 9

10 Indkøb af diesel samt transport af vådslam Arbejdsbiler Liter Slamtankbiler Liter Samlet kørsel for slamtankbiler km Transport af vådslam til Helsinge m³ Der anvendes således ca. 0,7 liter diesel pr. transporterede m³ vådslam. Udgående emissioner fra processerne Ved forbrug af el, olie, diesel og naturgas udledes der forskellige gasser til atmosfæren der bidrager til bl.a. forsuring og drivhuseffekt. Naturgasforbruget Målepunkt Forbrug m CO₂ udledning kg SO₂ udledning g NO X udledning g Olieforbruget Målepunkt Forbrug liter Ingen data CO₂ kg Ingen data SO₂ udledning kg Ingen data 0,1 NO X udledning kg Ingen data 9,6 Dieselforbruget Målepunkt Forbrug liter CO₂ kg SO₂ udledning kg 0,5 0,5 NO X udledning kg Elforbruget Målepunkt Forbrug kwh CO₂ kg SO₂ udledning kg NO X udledning kg Gribvand Spildevand A/S Side 10

11 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter fra Helsinge Renseanlæg Målepunkt Centrifugeret slam til landbrugsjord Ton TS Centrifugeret slam til forbrænding Ton TS Mineraliseret slam til landbrugsjord Ton TS Ristestof til deponi Ton Sand til deponi Ton - 103, rensekapacitet og udledt forurening fra renseanlæggene I det følgende gennemgås belastning, rensekapacitet og udledt forurening fra renseanlæggene. Som det fremgår af tabellerne, ligger udledningen af forurening betydeligt under de gældende udledningstilladelser for de fleste af renseanlæggene. Denne tendens har baggrund i en tradition i spildevandsbranchen fra før tidspunktet for at forsyningerne blev omdannet til selskaber d. 1. januar Som selskaber drives de på mere forretningsmæssige vilkår, dog underlagt en statslig regulering. Denne regulering betyder øgede krav til driftseffektivisering og vil udfordre den tidligere tradition, at spildevand skulle renses bedst muligt med de etablerede renseteknikker og knowhow og med mindre fokus på driftsøkonomien. I takt med at selskaberne underlægges stadig mere restriktive krav til driftsbesparelser, kommer selskaberne ikke udenom at vurdere, om der kan opnås besparelser på driften af renseanlæggene, ved at øge udledningen af forurening inden for de meddelte udledningstilladelser. Konkret vil Gribvand Spildevand A/S i 2015 undersøge mulighederne for at øge udledningen fra Vejby Renseanlæg inden for renseanlæggets udlednings-tilladelse, med henblik på at få afklaret, i hvilket omfang der kan spares driftsmidler. Det understreges, at sikkerheden for overholdelsen af udledningstilladelsen ikke vil blive reduceret, men at det handler om at finde en passende balance mellem udgifterne forbundet ved rensningen af spildevandet og sikkerheden for overholdelsen af tilladelsen. Gribvand Spildevand A/S Side 11

12 Kvalitetskrav og analyseresultater Helsinge Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 8,11 8,07 Ilt min. 50 % P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,32 0,30 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 4,96 2,30 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,15 0,04 BOD 5,0 mg/l 0,96 0,89 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 4,33 1,44 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 12

13 Kvalitetskrav og analyseresultater Vejby Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 8,03 8,07 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,20 0,20 N totalt (kvælstof) [8,0 mg/l] 5,1 5,6 NH₃-N (sommer/vinter krav) 1,00/3,00 mg/l 1,2 0,18 BOD 5,0 mg/l 1,51 1,03 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) [(75 mg/l)] SS 10 mg/l 2,25 2,22 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 13

14 Kvalitetskrav og analyseresultater Tisvilde Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 7,90 7,94 Ilt 50% P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,35 0,39 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 5,06 4,74 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,91 0,32 BOD 5,0 mg/l 1,91 1,25 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 4,08 2,60 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 14

15 Kvalitetskrav og analyseresultater Stokkebro Rågemark Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 7,93 7,89 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) - 0,82 1,45 N totalt (kvælstof) - 10,18 15,91 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,13 0,09 BOD 5,0 mg/l 1,44 1,56 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) [(75 mg/l)] SS 10 mg/l 3,05 3,51 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 15

16 Kvalitetskrav og analyseresultater Udsholt Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH - 7,76 7,96 Ilt P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,56 0,77 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 3,24 1,69 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 1,71 0,20 BOD 15,0 mg/l 2,98 1,94 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 30 mg/l 7,95 4,25 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 16

17 Kvalitetskrav og analyseresultater Smidstrup Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,88 7,88 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,38 0,42 N totalt (kvælstof) - 5,65 8,15 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,42 0,68 BOD 5,0 mg/l 1,92 2,30 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 3,13 4,19 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 17

18 Kvalitetskrav og analyseresultater Gilleleje Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,69 7,76 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,70 0,45 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 2,33 2,81 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,31 0,31 BOD 8,0 mg/l 1,75 2,04 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 5,69 4,92 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 18

19 Kvalitetskrav og analyseresultater Dronningmølle Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,77 7,73 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,49 0,40 N totalt (kvælstof) - 19, NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 3,23 0,36 BOD 5,0 mg/l 2,06 2,13 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 7,96 5,33 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 19

20 Kvalitetskrav og analyseresultater Græsted Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,82 7,96 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,75 0,30 N totalt (kvælstof) - 3,62 1,84 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,69 0,64 BOD 5,0 mg/l 4,08 1,99 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 12,92 6,67 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 20

21 Aktiviteter i 2015 I 2015 vil Gribvand Spildevand A/S gennemføre følgende aktiviteter for at forbedre datakvaliteten og for at optimere brugen af ressourcer. Opgørelse af lagerbeholdninger af kemikalier ved årsskifterne 2014/2015 og 2015/2016 med henblik på en mere præcis opgørelse af de forbrugte mængder af kemikalier. Undersøgelse af mulighederne for og potentialet ved at øge udledningen fra Vejby Renseanlæg inden for rammerne af udledningstilladelsen. Øgning af udledningen vil ske under nøje hensyn til overholdelse af tilladelsen, men det der sigtes mod er at få et overblik over den sparede energimængde (primært el der er den dominerende kilde til udledning af drivhusgasser), i forhold til den øgede miljøpåvirkning. På det grundlag tages stilling til om det samlede regnskab kan begrunde at justere rensningen af spildevandet. Opstilling af relevante nøgletal men henblik på grønt regnskab for Nøgletal i denne sammenhæng udtrykker forbrug af ressourcer i forhold til produktion (transport og rensning af spildevand). For at nøgletallene skal blive så relevante som muligt, skal Gribvand Spildevand A/S primo 2015 identificere de nøgletal som andre selskaber genererer og som findes på landsplan, for at sikre den bedst mulige sammenligning af selskabet op mod andre selskaber og landsplantal. De identificerede nøgletal omsættes til konkrete tiltag, for at fremskaffe oplysninger til generering af nøgletallene. F.eks. kan det være relevant at begynde at logge elforbrugsdata for renseanlæggenes blæsere, der erfaringsmæssigt står for op mod 50 % af renseanlæggenes totale elforbrug. Dette forbrug kan da stilles i forhold til belastningen af renseanlæggene. Andre nøgletal udvælges efter deres betydning i det samlede regnskab og her bør der være fokus på de store forbrug. For Gribvand Spildevand A/S medgår der ekstraordinære forbrug af diesel til transport af vådslam og disse forbrug kan være interessante at sætte i forhold til vådslammets tørstofprocent. Andre forsyninger der transporterer vådslam bør i deres grønne regnskaber logge sådanne oplysninger. Det anslås at der skal identificeres mindst 25 nøgletal, hvis de tilsammen skal kunne kendetegne selskabets forbrug af ressourcer på de store linjer og samtidig skabe mulighed for at kunne foretage relevante sammenligninger med andre forsyninger og landsplantal. Gribvand Spildevand A/S Side 21

22 Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted Tlf. nr Gribvand Spildevand A/S Side 22

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 24. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2014 Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND

STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND MAJ 2014 EGEDAL FORSYNING A/S, FORSYNING HELSINGØR, FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S, FREDENSBORG FORSYNING A/S, FREDERIKSSUND FORSYNING A/S, GRIBVAND SPILDEVAND A/S, HALSNÆS FORSYNING A/S, HILLERØD FORSYNING,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 21. august 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. august 2013 Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere:

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S w w w. h s p v. d k Velkommen til Hedensted Spildevand A/S Hedensted Spildevand A/S overtog i 2009 drift og administration af Hedensted Kommunes kloaksystem og renseanlæg. Vores ambition er, at du får

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg Grønt regnskab 2013 Allerød Spildevands renseanlæg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Lillerød Renseanlæg... 8 Sjælsmark Renseanlæg... 10 Lynge

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere