Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015

2 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted Udgivelse: Januar Nærværende grønne regnskab er udarbejdet i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 og offentliggøres både internt og eksternt via hjemmesiden. Titel: Formål: Godkendelse: Frivilligt grønt regnskab for Gribvand Spildevand A/S Regnskabet er en præsentation af aktiviteter og væsentlige miljødata i Gribvand Spildevand A/S. Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S bliver orienteret om nærværende grønne regnskab d. 24. februar Gribvand Spildevand A/S Side 2

3 formål jf. Naturstyrelsens hjemmeside Siden indførelsen af reglerne om grønne regnskaber i 1996, har formålet været todelt. Der har været fokus på den brede offentligheds adgang til information om udviklingen i virksomhedernes miljøforhold og på at inspirere virksomhederne til at fokusere på deres miljøforhold. Dette gøres f.eks. ved at se på virksomhedens valg af råvarer, ressourceforbrug, produktionsprocesser og forureningsforhold for indirekte at medvirke til miljøforbedringer og ressourcebesparelser. Nærværende grønne regnskab Nærværende grønne regnskab for 2014 omfatter primært en gennemgang af de væsentligste tiltag i 2014 og tiltag påbegyndt i 2014 til videreførelse i 2015, som vil have en markant indflydelse på forureningsbelastningen af vandløbene, søerne og havet i nedadgående retning. Derudover er der oplyst de vigtigste forbrug af ressourcer, herunder energi, der er medgået til transport og rensning af spildevandet samt oplyst de udledte forureningsmængder. Som det fremgår af regnskabet, lægges der op til at næste grønne regnskab for 2015, vil fokusere på nøgletal som gør regnskabet mere sammenligneligt med landsplannøgletal og nøgletal fra andre forsyninger. På den lidt længere bane skal nøgletallene anvendes til at optimere den interne drift af selskabet, hvilket der vil blive lagt vægt på ved det grønne regnskab for Der henvises til sidste afsnit i regnskabet, hvor der er redegjort for de tiltag der vil blive udført i 2015, med henblik på at styrke datakvaliteten og optimere forbruget af ressourcer. Indsatsområder Afsluttede og igangværende indsatser i 2014 Udvalgte initiativer i 2014 i forhold til spildevandsplanen Tunneleret kloakledning fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg Som følge af tilbagevendende oversvømmelser omkring VP-Torvet, afsluttedes i 2014 tunneleringen af kloakledningen fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg. Tunnellen blev suppleret med en yderligere tunnel fra VP-Torvet til Lærkevej. De to tunneller udgør rygraden i klimasikringen af Helsinge By og rummer tilsammen ca m³. Volumenet af tunnellerne har den sidegevinst, at volumenet tilbageholder så meget vand under regn, at aflastningerne til Ammendrup Å og dermed Arresø er faldet væsenligt. Gribvand Spildevand A/S Side 3

4 Kloakering af landsbyer I 2014 blev den vestlige del af Mårum Tinghuse og Højelt kloakeret. Udledning af spildevand til jorden via nedsivningsanlæg og vandløb via dræn fra ca. 30 ejendomme er hermed ophørt. Endelig blev kloakeringen af Sandet med ca. 900 ejendomme afsluttet. De ca. 930 ejendomme udgør omkring 25 % af det samlede antal ukloakerede ejendomme i Gribskov Kommune der udleder spildevand. Dermed er 25 % af den samlede forurening der nedsives eller udledes til henholdsvis jorden og vandløbene blevet fjernet. Ny renseanlægsstruktur Den nye renseanlægsstruktur med to renseanlæg (Helsinge Renseanlæg og et nyt centralt placeret renseanlæg) skal udfase 8 renseanlæg hvoraf det ene allerede er udfaset og spildevandet afskåret til Helsinge Renseanlæg. Udpegning af den endelige placering for det nye renseanlæg er pågået politisk i 2014 og fortsætter i Det står imidlertid klart, at det nye renseanlæg vil rense spildevandet bedre end de nuværende 8 renseanlæg som skal nedlægges. Nedgangen i belastningen af miljøet med spildevand som følge af det nye anlæg, skønnes til %. Endvidere er det hensigten, ifølge spildevandsplanen, at spildevandet skal udledes til Kattegat i stedet for som i dag til vandløbene. Renovering af pumpestationer Renoveringen af pumpestationer rundede i 2014 ca. 50 stk. Renoveringen indebærer dels nye brøndindsatser med pumper og ny styring/overvågning samt tillige at pumperne i nogle tilfælde er blevet forøget i kapacitet. Renoveringen sikrer i betydelig grad mod driftsforstyrrelser og dermed utilsigtede udledninger til vandløbene, søerne og strandene som den der bl.a. ramte badestranden i Tisvilde i maj 2014, hvor en udledning af spildevand udløste badeforbud i en periode. Øvrige initiativer i 2014 Uvedkommende vand Gribvand Spildevand A/S har i 2014 iværksat et måleprogram til opsporing af uvedkommende vand i de separatkloakerede oplandene til renseanlæggene Tisvilde, Udsholt, Stokkebro Rågemark, Dronningmølle og Smidstrup. Uvedkommende vand er regnvand der fejlagtigt ledes til kloakken fra veje og tagflader samt indsivende grundvand der trænger ind i kloakkerne via utætheder. Målet er at nedbringe de uvedkommende vandmængder til et niveau der maksimalt svarer til vandforbruget. I 2010 udgjorde de uvedkommende vandmængder det dobbelte af vandforbruget svarende til 3,5 mio. m³/år. Gribvand Spildevand A/S Side 4

5 Målet er således at nedbringe de 3,5 mio. m³/år til 1,75 mio. m³/år svarende til 25 % af hele den samlede udledning af spildevand fra Gribvand Spildevand A/S. En nedgang på 25 % af vandmængderne betyder at den udledte forurening også vil falde. Målet forventes nået senest i Frakobling af regnvand Grundejerforeningen i bebyggelsen "Bakkelandet" er frivilligt udtrådt af Gribvand Spildevand A/S for så vidt angår regnvand. Grundejerforeningen der tæller ca. 60 ejendomme er overgået til nedsivning af tagvandet og vejvandet i stedet for at det ledes til kloakken. Herved reduceres den vandmængde der skal pumpes og renses på renseanlægget med ca m³/år. Grundejerforeningen modtog fra Gribvand Spildevand A/S en tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget i henhold til Betalingsloven for spildevand og tilbagebetalingen finansierer udgifterne ved at overgå til nedsivning af regnvandet. Miljømæssigt er der mange fordele som mindre forbrug af el og kemikalier, færre aflastninger til Arresø og mindre udledning af forurening fra Helsinge Renseanlæg. Nyt SRO anlæg Det nye SRO-anlæg (anlæg til styring, regulering og overvågning) er nu implementeret på Helsinge Renseanlæg og opkoblet til de 9 renseanlæg. SROanlægget er ved at blive opkoblet til alle pumpestationerne og på sigt tillige alle bassinerne. SRO-anlægget med tilhørende opkobling til alle driftspunkterne i kloaksystemet, skal i løbet af 2015 kunne levere alle relevante driftsdata fra pumpestationerne. Bassinerne og øvrige driftspunkter opkobles i efterfølgende år. Data fra pumpestationerne og renseanlæggene vil primært blive anvendt i bestræbelserne på, at opspore uvedkommende vand og løbende optimering af driften af det samlede kloaksystem og renseanlæg. Indsats i 2015 under udarbejdelse eller i projektfase Ny renseanlægsstruktur Som nævnt ovenfor er der overvejelser i gang vedr. placering af nyt renseanlæg. Det er forventningen at VVM-proceduren igangsættes i 2015 med afslutning medio 2017 og igangsætning af etableringen af renseanlægget i 2018 og Gribvand Spildevand A/S Side 5

6 Kloakering af Rågeleje-Udsholt Kloakering af 120 ejendomme i Rågeleje-Udsholt vil primært have betydning for belastningen af de to søer Åkandesøen og Tuemosen, der er højt værdsatte søer på grund af et rigt dyre- og planteliv. Der er således igangsat en lang række projekter der, når de alle er afsluttet, vil bidrage til at begrænse belastningen af vandløb, søer og havet. Ved udarbejdelsen af det grønne regnskab for 2015, vil der blive givet en opsummering af tiltagenes betydning for belastningen af miljøet. De grønne regnskaber for 2015 og 2016 Som indledningsvist nævnt, omfatter nærværende grønne regnskab primært en præsentation af centrale tal for selskabet i relation til forbrug af ressourcer og udledte forureningsmængder til omgivelserne. I løbet af 2015 vil Gribvand Spildevand A/S sætte fokus på udarbejdelse af nøgletal. Med nøgletal menes her forbrug af ressourcer i forhold til den opnåede effekt i form af rensning og transport at spildevand. Eksempelvis vil et nøgletal for forbrug af el til transport af spildevand pr. m³ kunne sammenlignes direkte med nøgletal på landsplan, leverandørers nøgletal samt nøgletal for andre forsyninger. Det grønne regnskab vil derfor indeholde en præsentation af de nøgletal som selskabet finder relevante og som samtidig også kan nyttiggøres i en sammenligningskontekst. Regnskabet for 2015 vil endvidere rummer en beskrivelse af hvilke nøgletal man i 2016 vil søge at optimere på og der vil være sat konkrete mål op for, hvorledes disse nøgletal gerne skal udvikle sig i løbet af Det grønne regnskab for 2016 vil tage udgangspunkt i "nøgletals-regnskabet" for 2015 og sætte fokus på opnåede forbedringer af nøgletallene som præsenteret i regnskabet for Der henvises til sidste afsnit i regnskabet, hvor der er redegjort for de tiltag der vil blive udført i 2015, med henblik på at styrke datakvaliteten og optimere forbruget af ressourcer. Gribvand Spildevand A/S Side 6

7 Spildevandsmængder Gribvand Spildevand A/S modtager og renser spildevand fra ca forbrugersteder i Gribskov Kommune Gribvand Spildevand A/S modtager årligt ca. 5,5 mio. m³ spildevand på de ni renseanlæg der samlet betjener ca forbrugersteder. Spildevandsmængden er sammensat som følger: - Vandforbrug 1,75 mio. m³ - Regn fra befæstede arealer 1,40 mio. m³ - Uvedkommende vand 2,35 mio. m³ Som det fremgår belastes renseanlæggene for ca. 40 % vedkommende af uvedkommende vand i form af indsivende grundvand via utætheder og regnvand fra fejlkoblede tagflader og vejarealer. Gribvand Spildevand A/S arbejder på at nedbringe mængden af uvedkommende vand. Målet er at være kommet ned på 1,75 mio. m³ i 2019 og derefter yderligere ned på ca. 1 mio. m³/år. Ud over spildevand modtager renseanlæggene tillige slam fra septiktanke og opsug af slam fra kloakker mv. Disse mængder er dog forsvindende små i forhold til belastningen med spildevand. Spildevandet indeholder følgende mængder af forurenende stoffer: - Organisk stof (BOD) 927 tons - Kvælstof (tot-n) 206 tons - Fosfor (tot-p) 3 tons Derudover indeholder spildevandet lidt tungmetaller og miljøfremmede stoffer, men ikke i mængder der er alarmerende høje. Tungmetallerne og de miljøfremmede stoffer medfører ikke at slamkvaliteten forringes i en grad, så slammet ikke kan deponeres på landbrugsjord. 50 % af slammet undergår mineralisering og udspredes på landbrugsjord. De andre 50 % af slammet afvandes dels i centrifuge og forbrændes eller centrifugeres og udspredes på landbrugsjord. Med det nye renseanlæg der forventes idriftsat i 2019, vil alt slam blive mineraliseret og udspredt på landbrugsjord. Gribvand Spildevand A/S Side 7

8 PE Kapacitet og belastning på de ni renseanlæg Anlæg Type (1) Kapacitet PE PE (4) Recipient Helsinge Vejby Tisvilde Rågemark Udsholt Smidstrup Godkend t (2) Dimensioner et (3) MBNDKF MBNDKF MBNDK (*) MBN MBNDK MBNK Gilleleje MBNDKL Dronning Mølle MBNK Græsted MBNK Ammendrup Å (B1) Maglemose Å (B0) Bymose Å (B3) Højbro Å (B1) Kattegat (Generel) Tinkerup Å (B3) Søborg Kanal (B3) Pandehave Å (B3) Søborg Landkanal (B3) (*) Forskellen på 2013 & 2014 skyldes at 2014 havde en meget lang varm sommer med ekstraordinær stor aktivitet i sommerhusene i oplandet til renseanlægget (1) MBNDKF: Mekanisk-biologisk-nitrifikation-dinitrifikation-kemisk-filtering MBNDK: Mekanisk-biologisknitrifikation-dinitrifikation-kemisk MBN: Mekanisk-biologisk-nitrifikation MBNK: Mekanisk-biologisk-nitrifikation kemisk MBNDKL: Mekanisk-biologisk-nitrifikation-dinitrifikation-kemisk-lagune (2) Den spildevandsmængde, der teoretisk tilføres renseanlægget fra de områder, der i henhold til kommunens spildevandsplan er tilsluttet renseanlægget. (3) Den spildevandsmængde, opgjort som antal person-ækvivalenter (PE) anlægget er bygget til at kunne rense. (4) Den belastning opgjort som antal PE, der på baggrund af egenkontrolmålingerne er beregnet tilført renseanlægget. en opgøres som antal PE beregnet på baggrund af spildevandets BOD-indhold i tilløbet til renseanlægget (gns. For ) Gribvand Spildevand A/S Side 8

9 Miljødata Indgående hjælpestoffer til processerne for alle renseanlæggene: Indgået hjælpstoffer på Renseanlæggene (*) Kemikalie PIX 113 Kg Jernsulfat Kg Polymer Kg (*) De oplyste tal er indkøbte mængder i Det grønne regnskab for 2015 og efterfølgende år vil oplyse om de konkret forbrugte mængder. Indgåede energiresourser til processerne Helsinge Renseanlæg EL-forbrug kwh Naturgas - forbrug m³ Vejby Renseanlæg EL-forbrug kwh Tisvilde Renseanlæg EL-forbrug kwh Stokkebro Rågemark Renseanlæg EL-forbrug kwh Udsholt Renseanlæg EL-forbrug kwh Smidstrup Renseanlæg EL-forbrug kwh Gilleleje Renseanlæg EL-forbrug kwh Dronningmølle Renseanlæg EL-forbrug kwh Græsted Renseanlæg EL-forbrug kwh Olie- forbrug liter Procestal for alle anlæg Behandlet spildevand m³ Gribvand Spildevand A/S Side 9

10 Indkøb af diesel samt transport af vådslam Arbejdsbiler Liter Slamtankbiler Liter Samlet kørsel for slamtankbiler km Transport af vådslam til Helsinge m³ Der anvendes således ca. 0,7 liter diesel pr. transporterede m³ vådslam. Udgående emissioner fra processerne Ved forbrug af el, olie, diesel og naturgas udledes der forskellige gasser til atmosfæren der bidrager til bl.a. forsuring og drivhuseffekt. Naturgasforbruget Målepunkt Forbrug m CO₂ udledning kg SO₂ udledning g NO X udledning g Olieforbruget Målepunkt Forbrug liter Ingen data CO₂ kg Ingen data SO₂ udledning kg Ingen data 0,1 NO X udledning kg Ingen data 9,6 Dieselforbruget Målepunkt Forbrug liter CO₂ kg SO₂ udledning kg 0,5 0,5 NO X udledning kg Elforbruget Målepunkt Forbrug kwh CO₂ kg SO₂ udledning kg NO X udledning kg Gribvand Spildevand A/S Side 10

11 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter fra Helsinge Renseanlæg Målepunkt Centrifugeret slam til landbrugsjord Ton TS Centrifugeret slam til forbrænding Ton TS Mineraliseret slam til landbrugsjord Ton TS Ristestof til deponi Ton Sand til deponi Ton - 103, rensekapacitet og udledt forurening fra renseanlæggene I det følgende gennemgås belastning, rensekapacitet og udledt forurening fra renseanlæggene. Som det fremgår af tabellerne, ligger udledningen af forurening betydeligt under de gældende udledningstilladelser for de fleste af renseanlæggene. Denne tendens har baggrund i en tradition i spildevandsbranchen fra før tidspunktet for at forsyningerne blev omdannet til selskaber d. 1. januar Som selskaber drives de på mere forretningsmæssige vilkår, dog underlagt en statslig regulering. Denne regulering betyder øgede krav til driftseffektivisering og vil udfordre den tidligere tradition, at spildevand skulle renses bedst muligt med de etablerede renseteknikker og knowhow og med mindre fokus på driftsøkonomien. I takt med at selskaberne underlægges stadig mere restriktive krav til driftsbesparelser, kommer selskaberne ikke udenom at vurdere, om der kan opnås besparelser på driften af renseanlæggene, ved at øge udledningen af forurening inden for de meddelte udledningstilladelser. Konkret vil Gribvand Spildevand A/S i 2015 undersøge mulighederne for at øge udledningen fra Vejby Renseanlæg inden for renseanlæggets udlednings-tilladelse, med henblik på at få afklaret, i hvilket omfang der kan spares driftsmidler. Det understreges, at sikkerheden for overholdelsen af udledningstilladelsen ikke vil blive reduceret, men at det handler om at finde en passende balance mellem udgifterne forbundet ved rensningen af spildevandet og sikkerheden for overholdelsen af tilladelsen. Gribvand Spildevand A/S Side 11

12 Kvalitetskrav og analyseresultater Helsinge Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 8,11 8,07 Ilt min. 50 % P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,32 0,30 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 4,96 2,30 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,15 0,04 BOD 5,0 mg/l 0,96 0,89 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 4,33 1,44 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 12

13 Kvalitetskrav og analyseresultater Vejby Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 8,03 8,07 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,20 0,20 N totalt (kvælstof) [8,0 mg/l] 5,1 5,6 NH₃-N (sommer/vinter krav) 1,00/3,00 mg/l 1,2 0,18 BOD 5,0 mg/l 1,51 1,03 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) [(75 mg/l)] SS 10 mg/l 2,25 2,22 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 13

14 Kvalitetskrav og analyseresultater Tisvilde Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 7,90 7,94 Ilt 50% P - totalt (fosfor) 0,50 mg/l 0,35 0,39 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 5,06 4,74 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,91 0,32 BOD 5,0 mg/l 1,91 1,25 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 4,08 2,60 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 14

15 Kvalitetskrav og analyseresultater Stokkebro Rågemark Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5-8,5 7,93 7,89 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) - 0,82 1,45 N totalt (kvælstof) - 10,18 15,91 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,13 0,09 BOD 5,0 mg/l 1,44 1,56 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) [(75 mg/l)] SS 10 mg/l 3,05 3,51 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 15

16 Kvalitetskrav og analyseresultater Udsholt Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH - 7,76 7,96 Ilt P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,56 0,77 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 3,24 1,69 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 1,71 0,20 BOD 15,0 mg/l 2,98 1,94 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 30 mg/l 7,95 4,25 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 16

17 Kvalitetskrav og analyseresultater Smidstrup Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,88 7,88 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,38 0,42 N totalt (kvælstof) - 5,65 8,15 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,42 0,68 BOD 5,0 mg/l 1,92 2,30 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 3,13 4,19 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 17

18 Kvalitetskrav og analyseresultater Gilleleje Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,69 7,76 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,70 0,45 N totalt (kvælstof) 8,0 mg/l 2,33 2,81 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,31 0,31 BOD 8,0 mg/l 1,75 2,04 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 5,69 4,92 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 18

19 Kvalitetskrav og analyseresultater Dronningmølle Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,77 7,73 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,49 0,40 N totalt (kvælstof) - 19, NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 3,23 0,36 BOD 5,0 mg/l 2,06 2,13 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 7,96 5,33 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 19

20 Kvalitetskrav og analyseresultater Græsted Renseanlæg Udledt Rensegrad % COD BOD TOT-N TOT-P Rensekapacitet Målepunkt Behandlet spildevandsmængder (indløb) m³ Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE PE PE Stofudledning Udlederkrav (**) 2013 (*) 2014 (*) PH 6,5 8,5 7,82 7,96 Ilt 50 % P - totalt (fosfor) 1,50 mg/l 0,75 0,30 N totalt (kvælstof) - 3,62 1,84 NH₃-N (sommer/vinter) 1,00/3,00 mg/l 0,69 0,64 BOD 5,0 mg/l 4,08 1,99 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l SS 10 mg/l 12,92 6,67 (*)Gennemsnit af målte data over året. (**) Hvor andet ikke er angivet er kravet max værdi. Gribvand Spildevand A/S Side 20

21 Aktiviteter i 2015 I 2015 vil Gribvand Spildevand A/S gennemføre følgende aktiviteter for at forbedre datakvaliteten og for at optimere brugen af ressourcer. Opgørelse af lagerbeholdninger af kemikalier ved årsskifterne 2014/2015 og 2015/2016 med henblik på en mere præcis opgørelse af de forbrugte mængder af kemikalier. Undersøgelse af mulighederne for og potentialet ved at øge udledningen fra Vejby Renseanlæg inden for rammerne af udledningstilladelsen. Øgning af udledningen vil ske under nøje hensyn til overholdelse af tilladelsen, men det der sigtes mod er at få et overblik over den sparede energimængde (primært el der er den dominerende kilde til udledning af drivhusgasser), i forhold til den øgede miljøpåvirkning. På det grundlag tages stilling til om det samlede regnskab kan begrunde at justere rensningen af spildevandet. Opstilling af relevante nøgletal men henblik på grønt regnskab for Nøgletal i denne sammenhæng udtrykker forbrug af ressourcer i forhold til produktion (transport og rensning af spildevand). For at nøgletallene skal blive så relevante som muligt, skal Gribvand Spildevand A/S primo 2015 identificere de nøgletal som andre selskaber genererer og som findes på landsplan, for at sikre den bedst mulige sammenligning af selskabet op mod andre selskaber og landsplantal. De identificerede nøgletal omsættes til konkrete tiltag, for at fremskaffe oplysninger til generering af nøgletallene. F.eks. kan det være relevant at begynde at logge elforbrugsdata for renseanlæggenes blæsere, der erfaringsmæssigt står for op mod 50 % af renseanlæggenes totale elforbrug. Dette forbrug kan da stilles i forhold til belastningen af renseanlæggene. Andre nøgletal udvælges efter deres betydning i det samlede regnskab og her bør der være fokus på de store forbrug. For Gribvand Spildevand A/S medgår der ekstraordinære forbrug af diesel til transport af vådslam og disse forbrug kan være interessante at sætte i forhold til vådslammets tørstofprocent. Andre forsyninger der transporterer vådslam bør i deres grønne regnskaber logge sådanne oplysninger. Det anslås at der skal identificeres mindst 25 nøgletal, hvis de tilsammen skal kunne kendetegne selskabets forbrug af ressourcer på de store linjer og samtidig skabe mulighed for at kunne foretage relevante sammenligninger med andre forsyninger og landsplantal. Gribvand Spildevand A/S Side 21

22 Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted Tlf. nr Gribvand Spildevand A/S Side 22

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015 Gribvand Spildevand A/S 2015 Januar 2016 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2016

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2016 Gribvand Spildevand A/S 2016 Januar 2017 1 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Borgermøde. Gribskov Hallen, Græsted. 3. November 2015

Borgermøde. Gribskov Hallen, Græsted. 3. November 2015 Gribskov Hallen, Græsted 3. November 2015 Velkomst Velkommen til borgermøde 2 Dagsorden Velkomst v. Jannick Petersen Gribvand Spildevand A/S en kort præsentation v. Mette Therkildsen Nøgletal, Ejerskab,

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10.

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10. Anlægsidentifikation Kommune Græsted-Gilleleje Anlægsnavn og nr. Udsholt Renseanlæg 213-27 Adresse Udsholt Strandvej 181 3230 Græsted Matr.nr. Anlægstype MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl.

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 24. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2014 Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5165 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S

HOLBÆK FORSYNING A/S HOLBÆK FORSYNING A/S Frivilligt Grønt Regnskab 2010 2012 INDHOLD Præsentation... 3 Beretning... 3 Visioner for miljø... 4 Miljøpolitik... 4 Basisoplysninger... 5 Affald A/S... 6 Holbæk Spildevand A/S...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to.

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to. Formål Fokusområdet dækker over de udvalgte rensningsanlæg, som selskabet gerne vil benchmarke imod andre udvalgte rensningsanlæg fra de andre deltagere. Da der i indberetningen 2016 ikke er obligatoriske

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 3 Renseanlæg Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 RENSEANLÆGSSTRUKTUR... 4 2 STATUS... 4 2.1 Spildevandsforsyningens renseanlæg... 4 2.2 Krav

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere

Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel. Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland

Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel. Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov. 2016 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland Disposition Generelt om vådområder Vilsted Sø Proportioner

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1 1 Samsø Kommune Teknisk Afdeling Søtofte 10 8305 Samsø 2. december 2012 Bemærkninger og ændringsforslag til: Udkast til Spildevandsplan 2012-2016 Grundejerforeningen Fredendal sender hermed sine spørgsmål,

Læs mere

Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00.

Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 25. juni 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2014 Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00. Mødedeltagere:

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel Overordnet Nærværende hjælpeark beskriver en gruppe af nøgletal, der overordnet har til formål at belyse det der fremover benævnes rensning bedre end krav. Det vil sige, hvor meget et selskab renser det

Læs mere

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016 Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde Dagsorden Indlæg ved Gribvand Spildevand A/S Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb Oversvømmelser som følge af fejlkoblinger *) til kloaksystemet

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Matr.nr. Anlægstype. 650 m 3 /d BI kg/d

Matr.nr. Anlægstype. 650 m 3 /d BI kg/d Anlægsidentifikation Kommune Helsinge Anlægsnavn og nr. Vejby Renseanlæg 215-3 Adresse Gammel Skolevej 3210 Vejby Matr.nr. Anlægstype 6el Vejby MBNDKF Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Køkkenkværne energi der går i vasken?

Køkkenkværne energi der går i vasken? Køkkenkværne energi der går i vasken? V/ Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning, Kloak A/S repræsentant for Komité for Spildevand, DANVA 1 Hvorfor drøfte køkkenkværne? Stigende efterspørgsel flere henvendelser

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016 BILAG A: Skemaforklaring Side 1 A. SKEMAFORKLARING A.1 KLOAKOPLANDE Hovedoplande Frederikshavn Kommune er inddelt i 11 hovedoplande svarende til hvilket renseanlæg, der afledes til: Hovedopland 1 Brønden

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Titel: Miljøscreening af tillæg til Spildevandsplan 2017 Nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg Ansvarlig: Rasmus Kierudsen

Titel: Miljøscreening af tillæg til Spildevandsplan 2017 Nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg Ansvarlig: Rasmus Kierudsen Miljøvurderings-screeningskema af revision af spildevandsplan 2017 - nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015) Titel: Miljøscreening

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere