Important information flyer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Important information flyer:"

Transkript

1 Important information flyer: Amendment to current policy terms and conditions. ENGLISH: We point out that this document only takes effect if the transfer of policies from International Health Insurance danmark a/s to Bupa Insurance Limited, which is set to take effect on 1 January 2009, is completed. ITALIANO: Vi preghiamo di notare che il presente documento entrerà in vigore solo se il trasferimento delle polizze dalla International Health Insurance danmark a/s alla Bupa Insurance Limited, previsto per il 1º gennaio 2009, verrà effettuato. FRANÇAIS : Il est à noter que le présent document n entrera en vigueur que dans la mesure où la cession des polices d International Health Insurance danmark a/s à Bupa Insurance Limited, prévue pour le 1er janvier 2009, sera effectuée. PORTUGUÊS: Queira observar que este documento só entrará em vigor caso a transferência das apólices da International Health Insurance danmark a/s para a Bupa Insurance Limited seja efectuada até 1 de Janeiro de 2009, data de início de vigência das apólices. ESPAÑOL: Por favor, tenga en cuenta que el presente documento sólo entrará en vigencia si la transferencia de la cartera de pólizas de seguro de International Health In surance danmark a/s a Bupa Insurance Limited se hace, de hecho, efectiva al 1 de enero de POLSK: Zwracamy uwagę, że niniejszy dokument wchodzi w życie wyłącznie pod warunkiem zrealizowania przejęcia polis International Health Insurance danmark a/s przez Bupa Insurance Limited, przewidywanego na dzień 1 stycznia 2009 r. DEUTSCH: Wichtig! Wir weisen darauf hin, dass dieses Dokument nur in Kraft tritt, wenn die für den 1. Januar 2009 vorgesehene Übertragung von Versicherungspolicen der International Health Insurance danmark a/s auf die Bupa Insurance Limited durchgeführt wird. SVENSKA: Vi ber dig notera att detta dokument endast träder i kraft om överlåtelsen av försäkringar från International Health Insurance danmark a/s till Bupa Insurance Limited, vilken förväntas träda i kraft den 1 januar 2009, genomförs. NORSK: Vi gjør oppmerksom på at dette dokumentet kun trer i kraft hvis poliser blir overdratt fra International Health Insurance danmark a/s til Bupa Insurance Limited, noe som forventes å skje den 1. januar DANSK: Du gøres opmærksom på, at dette dokument kun træder i kraft, hvis overdragelsen af policer fra International Health Insurance danmark a/s til Bupa Insurance Limited, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2009, gennemføres.

2 ihi Bupa Forretningsrejse Særligt udstyr Gældende fra 2009 DKK

3 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 3 Hvor dækker forsikringen? 4 Hvad dækker forsikringen? 5 Hvilke skader dækker forsikringen? 6 Undtagelser fra erstatning 7 Erstatningens beregning 8 Betingelser for erstatning og krav til skadeanmeldelsen 9 Dækning fra anden side 10 Overdragelse, opsigelse og ophør 11 Tvister, værneting m.v. Ordliste 2

4 1 Godkendelse af forsikringen 1.1: Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, herefter benævnt Selskabet, afgør om forsikringen kan antages. Ikraftrædelsesdatoen og forsikringsperioden fremgår af policedokumentet. 1.2: Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse. Forsikringen er i kraft, såfremt præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. 1.3: Alle begæringer behandles og vurderes på Selskabets kontor i København, hvor også udstedelse af policedokumentet foregår. 2.2: Forsikringen kan udvides til at omfatte effekter tilhørende bestyrelsesmedlemmer, medrejsende familiemedlemmer og andre, som rejser i virksomhedens interesse. 2.3: En eventuel udvidelse af kredsen af forsikrede jf skal fremgå af policedokumentet. 3 Hvor dækker forsikringen? 3.1: Forsikringen dækker i det geografiske område, som forsikringstager har angivet over for Selskabet, og som er anført på policedokumentet for ihi Bupa Forretningsrejse. 1.4: Forsikringen kan kun tegnes for rejser der allerede er dækket af ihi Bupa Forretningsrejse. 1.5: Den maksimale varighed pr. rejse er 12 måneder. 3.2: Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en udlandsrejse. Dækningen ophører ved hjemkomst til enten bopæl eller arbejdsplads, eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Forsikringen dækker ikke mellem forsikredes bopæl og arbejdsplads. 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 2.1: Forsikringen kan tegnes af virksomheder (forsikringstager) registreret i de skandinaviske lande. Forsikringen dækker de af virksomhedens og/eller medarbejderes effekter der er anført i policedokumentet, når forsikrede rejser ud i virksomhedens interesse. 3.3: Såfremt der er valgt dækning i bopælslandet, dækker forsikringen ikke under transport mellem forsikredes bopæl og arbejdspladsen samt i tilfælde, hvor forretningsrejsen ikke overstiger 50 (halvtreds) km. 3

5 4 Hvad dækker forsikringen? 4.1: Forsikringen kan tegnes for særligt udstyr, herunder mobiltelefoner, kamera-, video-, IT-, lyd- og lysudstyr, musik- og måleinstrumenter, lægeligt udstyr og sportsrekvisitter. erstatningspligt for alle de pr. rejse indtrædende forsikringsbegivenheder. Dog kan en genstand maksimalt forsikres for DKK og den samlede forsikringssum kan kun overstige DKK pr. rejse med Selskabets særskilte godkendelse. 4.2: Der kan ikke tegnes forsikring for: a) Effekter der benyttes til udlejning b) Almindeligt indbo udover effekter nævnt under 4.1, antikviteter, noder, plader, compact- og minidisks, film, video- og kassettebånd, edb-programmer og andet software, CD-ROM, smykker, ure, pelsværk, værktøj, briller, proteser, høreapparater, transportmidler med motorkraft og søfartøjer. Tilbehør til transportmidler og søfartøjer kan ligeledes ikke forsikres. c) Effekter, der skal gives som en gave eller videresælges 4.4: Udbetales der i løbet af forsikringsperioden hel eller delvis erstatning for en effekt, nedskrives forsikringssummen automatisk med et beløb svarende til det udbetalte beløb. 4.5: Ved totalskade, hvor forsikrede køber ny effekt, skal forsikrede for at kunne opnå dækning oplyse mærke/fabrikat, typenummer, art, serienummer samt om der er tale om en ny eller brugt effekt. 4.6: Der kan ikke tegnes større forsikringssum end den faktiske værdi for de enkelte effekter. d) Effekter, der benyttes til udstilling i forretningslokaler og lignende. Såfremt forsikringen bliver tegnet for ovennævnte effekter, er forsikringen ugyldig, og der ydes ikke dækning. Præmien vil blive refunderet på begæring og efter accept fra Selskabet. 4.3: De anførte forsikringssummer for de enkelte effekter på den indsendte begæring danner grænsen for Selskabets 4.7: Kulanceerstatninger afgøres af Selskabet. Hvis Selskabet beslutter at refundere udgifter, som forsikrede ikke er berettiget til ifølge forsikringen, regnes disse stadig med under den maksimale forsikringssum. 4.8: I intet tilfælde vil erstatning kunne udredes med beløb, der overstiger regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra Selskabet end vedkommende af Selskabet skønnes berettiget til, er forsikrede forpligtet til 4

6 straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. I modsat fald vil Selskabet modregne det overskydende beløb i andet fremtidigt udestående mellem forsikrede og Selskabet. varetægt. Beskadigelse er kun dækket, såfremt effekterne har været forsvarligt emballeret. Dækningen omfatter ikke effekter, der sendes særskilt. 4.9: Der beregnes en selvrisiko på 10 % pr. skadetilfælde dog mindst DKK 500 og højst DKK Hvilke skader dækker forsikringen? Er en skadebegivenhed ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen i 5.1, betyder det, at den ikke er dækket af forsikringen. 5.1: Effekterne på den indsendte begæring er dækket i tilfælde af: a) Indbrudstyveri fra forsvarligt aflåst bygning, værelse, lokale, hvor voldeligt opbrud eller gennembrud af dør, vindue, væg eller lignende kan konstateres. b) Indbrudstyveri fra forsvarlig aflåst bil fra et fra kabinen aflåst og adskilt bagagerum. Det er en betingelse, at der er synlige tegn på voldeligt opbrud, og at effekterne ikke har været synlige udefra. Tyveri fra bil erstattes maksimalt med DKK pr. skadetilfælde. c) Tyveri, bortkomst, beskadigelse eller forveksling af effekter under transport med bus, tog eller fly. Tab i forbindelse hermed er kun dækket, når effekterne er medbragt som håndbagage eller mens bagagen er i transportselskabets d) Forsikringen dækker tyveri, herunder ran og røveri sket fra andre steder end beskrevet under 5.1 a) c). Simpelt tyveri dækkes kun, såfremt effekten bæres på eller af forsikrede og når det er sandsynliggjort, at der er tale om tyveri. Det er en betingelse for dækning, at forsikrede har taget omhyggeligt vare på effekterne, og at disse ikke har været efterladt uden opsyn, heller ikke for et kort tidsrum. Dækningen omfatter ikke tyveri fra telt, lystfartøj, mobilhome, campingvogn, trailer eller andre påhængsvogne. e) Brandskader er omfattet af forsikringen, såfremt der er tale om ildsvåde. Herudover dækkes skader forårsaget af varme, røg eller slukningsskade i forbindelse med ildsvåde. f) Forsikringen dækker skader på effekter, der skyldes, at vand, olie, kølervæske eller lignende pludselig strømmer ud fra installationer, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Dækningen omfatter ikke skader som følge af langsom udsivning eller som følge af udsivning af medbragte væsker. 5

7 g) Forsikringen dækker hærværk i forbindelse med indbrudstyveri, jævnfør 5.1 a), samt i de tilfælde, hvor effekterne er i brug, og der er opsyn med disse. h) Forsikringen dækker endvidere anden beskadigelse end anført under 5.1 c), 5.1 e), 5.1 f) og 5.1 g). 5.2: Enhver skade skal straks anmeldes til Selskabet. d) Skade, der skyldes vejrligets påvirkning eller klimatiske forhold, f.eks., sol, tørke, fugt, kondensvand eller indtrængen af nedbør, e) Skade som følge af normal brug, såsom slitage, gradvis forringelse, dårlig vedligeholdelse, fejlbetjening, forkert strømtilslutning, mekaniske eller elektriske forstyrrelser, fabrikationseller materialefejl, skade opstået under reparation samt kosmetiske skader, 5.3: Tyveri og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Skriftlig bekræftelse fra det stedlige politi vedlægges skadeanmeldelsen til Selskabet. f) Skade, der er fremkaldt af forsikrede/ brugeren eller andre med lovlig adgang til effekten, ved forsæt eller grov uagtsomhed, ved selvforskyldt spiritus- eller narkotikapåvirkning eller misbrug af medicin, 5.4: Ved skadetilfælde under 5.1 c) skal skaden anmeldes til transportøren og originalen fremsendes til Selskabet. 6 Undtagelser fra erstatning 6.1: Forsikringen dækker ikke: a) Glemte, tabte eller forlagte effekter, b) Eventuelle omkostninger i forbindelse med anskaffelse af erstatnings- eller lejede effekter, f.eks. rejseudgifter og lignende, g) Skader, der direkte eller indirekte er opstået som følge af aktiv deltagelse i krig, invasion, fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset om der er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, terrorhandlinger, oprør, revolution, opstand, militær eller anden magtovertagelse, militær undtagelsestilstand samt militære operationer på land, til vands eller i luften (uanset om der er erklæret krig eller ikke), h) Atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, c) Omkostninger til reetablering af databaser, edb-programmer og andet software, i) Skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed. 6

8 7 Erstatningens beregning 7.1: Erstatningen beregnes efter værdien af tilsvarende effekter på skadetidspunktet ved levering i Danmark. 7.2: Effekter, der er over 2 år gamle, eller hvor original købsfaktura eller garantibevis til dokumentation for effektens alder ikke foreligger, erstattes efter Selskabets valg med enten tilsvarende brugte effekter eller med det beløb som Selskabet kan genanskaffe tilsvarende effekter til. 7.3: Effekter, der dokumenteret gennem originale købsfakturaer eller garantibeviser er under 2 år gamle, erstattes efter Selskabets valg enten med tilsvarende nye effekter eller med det beløb, som Selskabet kan genanskaffe tilsvarende nye effekter til. 7.4: Selskabet er ved beskadigelse berettiget til enten at lade effekterne reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. Kan effekterne ikke repareres, skal de på forlangende tilsendes Selskabet. Udgifter hertil refunderes ikke af Selskabet. Efter udbetaling af erstatning tilhører effekterne Selskabet. 7.5: Selskabet dækker ikke moms af erstatninger for effekter tilhørende momsregistreret virksomhed. Ved kontant erstatning udbetales erstatningsbeløbet fratrukket moms. Ved erstatning in natura skal forsikringstageren indbetale momsen til Selskabet, før erstatningseffekterne kan modtages. 8 Betingelser for erstatning og krav til skadeanmeldelsen 8.1: Erstatning ydes efter Selskabets anerkendelse af udgifterne som dækningsberettigede, når der indsendes en udfyldt og underskrevet skadeanmeldelse vedlagt originale, kvitterede og specificerede regninger, politirapport og/eller anden nødvendig dokumentation til Selskabet. 8.2: Forsikrede har pligt til at give Selskabet alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 8.3: Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de sikrede effekter behandles forsvarligt og opbevares betryggende, og at forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 8.4: Forsikringstageren hæfter for forsikredes eventuelle misbrug af forsikringen. 7

9 9 Dækning fra anden side 9.1: Såfremt der er dækning fra et andet forsikringsselskab, skal Selskabet informeres om dette, når skaden anmeldes. 10.2: Efter enhver anmeldt skade har både forsikringstager og Selskabet ret til at opsige forsikringen med 1 (en) måneds varsel inden for 14 (fjorten) dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden. 9.2: I sådanne tilfælde vil Selskabet koordinere skadeudbetalingen med det andet forsikringsselskab, og Selskabet er kun forpligtet til at dække sin egen forholdsmæssige del af udgiften. 10.3: Selskabets ansvar og dækningsforpligtelse ophører automatisk med udgangen af forsikringsperioden. Ophører forsikringen, ophører samtidig hermed retten til erstatning. 9.3: Forsikringstager og den forsikrede er forpligtet til at samarbejde med Selskabet og til straks at underrette Selskabet, såfremt der kan rejses krav om erstatning fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan foretages over for tredjemand. 10.4: Forsikringsperioden kan forlænges med indtil 48 (otteogfyrre) timer uden tillægspræmie, hvis forsikredes hjemkomst forsinkes uden egen skyld. 9.4: Endvidere skal forsikringstager og forsikrede holde Selskabet fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra anden side og varetage Selskabets interesser. 10.5: Har forsikringstageren og/eller forsikrede ved forsikringens tegning svigagtigt afgivet urigtige oplysninger eller fortiet en omstændighed, som må antages at være af betydning for Selskabet, er forsikringsaftalen ugyldig og ikke bindende for Selskabet 9.5: Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde direkte i forsikredes krav over for en ansvarlig skadevolder. 10 Overdragelse, opsigelse og ophør 10.1: Ingen kan uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 10.6: Har forsikringstager og/eller forsikrede ved forsikringens tegning eller senere afgivet urigtige oplysninger, er forsikringsaftalen ugyldig og Selskabet fri for ansvar, hvis Selskabet ikke ville have antaget forsikringen, såfremt det rette forhold havde været oplyst. Hvis Selskabet ville have antaget forsikringen men på andre vilkår, hæfter Selskabet i det omfang, i hvilket Selskabet mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig. 8

10 10.7: Forsikringen bortfalder automatisk, såfremt forsikrede forlader den virksomhed, hvorigennem forsikringen er tegnet. 10.8: Selskabet kan med 3 måneders skriftlig varsel til hovedforfald stoppe eller suspendere et forsikringsprodukt. 11 Tvister, værneting m.v. 11.1: Tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal afgøres i henhold til dansk ret, hvor såvel forsikrede som Selskabet vedtager København som værneting. I øvrigt er Selskabet tilknyttet Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. 9

11 Ordliste Denne ordliste med definitioner er en del af Forsikringsbetingelserne. Begæringen: Skema hvorpå forsikringssøgende giver Selskabet de oplysninger, som danner grundlag for forsikringens omfang, risiko og antagelsesvilkår. Beskadigelse: En skade opstået som følge af en ydre voldelig påvirkning af effekten, som medfører en ikke uvæsentlig forringelse af dennes funktion. Det er en forudsætning, at såvel skadeårsag som skadevirkning har været pludselig og er indtrådt på samme tid. Forfaldsdato: Dato hvor præmien skal betales. Forsikring: Forsikringsbetingelserne, policedokumentet samt eventuelle specielle vilkår aftalt med Selskabet. Forsikringsbetingelser: Generelle bestemmelser og eventuelle specielle vilkår for den tegnede forsikring. Bopælsland: Det land, hvor forsikrede har sin primære bopælsadresse, mens han/hun er dækket af forsikringen. Hærværk: Skadeforvoldelse i ondsindet og forsætligt øjemed begået af personer uden lovlig adkomst til det forsikrede. Dokumenter: Alle skriftlige oplysninger i forbindelse med forsikringen, inklusive originale regninger, policedokumenter og lign. Ledsaget bagage: Bagage, der er indskrevet på den rejsendes billet ihi Bupa (inkl. vi/os/vores): Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Ikrafttrædelsesdato: Dato, nævnt i policedokumentet, på hvilken forsikringen træderi kraft medmindre andet er angivet. 10

12 Ildsvåde: Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. vurdering/afgørelse af skaden er det afgørende tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet for skadens opståen. Policedokumentet: Policedetaljer, der angiver den købte forsikringstype, årlig præmie, eventuel selvrisiko og andre specielle vilkår. Tilsvarende effekter: Effekter som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende, svarer til de beskadigede eller stjålne effekter. Ran: Tyveri, der bemærkes i gerningsøjeblikket. Røveri: Tyveri, hvor den stjålne genstand fratages ved vold eller ved trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold. Selskabet: Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. Simpelt tyveri: Tyveri der ikke bemærkes i gerningsøjeblikket. Skade:Det økonomiske krav der helt eller delvist dækkes af forsikringen. I Selskabets Gældende fra 1. januar 2009 Forbehold for fejl og udeladelser 11

13 Kontakt ihi Bupa s Medical Centre for 24-timers alarmservice og medicinske råd og vejledning Tel: Fax: D9-22/ DANISH Kontakt ihi Bupa s kundeservice for spørgsmål vedr. din police, betaling, dækning, m.m. Åbningstid for telefoniske henvendelser: 08:00 17:00 alle hverdage Tel: Fax: Palægade København Danmark Alle opkald optages og kan blive aflyttet. ihi Bupa er brand-navnet for Bupa Denmark Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, CVR Bupa Insurance Limited er registreret i England nr The British United Provident Association Limited, Registreret i England og Wales nr Hjemsted: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA Bupa og livsnervesymbolet er registrerede varemærker Bupa Alle rettigheder forbeholdt

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. august 2014 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. august 2014 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company.

Your insurer will not be changing as both Bupa Insurance Limited and the Danish branch are parts of the same company. As the headquarters of ihi Bupa are moving from Denmark to the UK on 2nd December 2009, at that time the named insurer on your insurance policy, which is currently the Danish branch of Bupa Insurance Limited

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK

international top-up plan Vi tager hånd Gældende fra 2013 DKK international top-up plan Vi tager hånd om Dig Gældende fra 2013 DKK Indhold Vi prioriterer dit helbred frem for alt 3 Vi prioriterer dit helbred frem for alt 4 Dine dækningsmuligheder 5 Værd at vide 6

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7 Side 1 af 7 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Rejsestartsforsikring ved udrejse 7. Forsikring af bagage og ejendele 8. Transportforsinkelse 9. Forsinket

Læs mere