gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten"

Transkript

1 Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som fejlbehæftet i grænseomrdet for alvorligt fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en ptale for fejl i en tilsta ndsra pport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet at bygningssagkyndig den 17. september 212. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 1. december 212. Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 1. december 212. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen p møde den 21. januar 213. med bisidder havde foretræde under behandlingen af sin sag og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede bilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten er veldokumenterede, og at afvejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren at fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke p nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

2 Kriterium - OISCIPUNÆR. OG TEKNISKI RE V S O I I I I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RRSKIKFOR BYGNINGSSAGYNDIGF Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 25. januar 213 Påtale 24. januar 216 Hurtige besigtigelser 25. juni 21 Retvisende Kontaktoplysninger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I Ja ig(bs) I Ledsager til [ Ja bygningssagkynd ig Syns- og Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Repræsentant for BS Ejendommen Ejer Ejendommens beliggenhed - Billedtekst Bolig set fra sydøst Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Oversigtsbilleder 2. marts213 16:21 Sagen lukket

3 Udestue set fra nordøst Stald/lade, litra C, set fra nordvest Stald, litra D, set fra nordøst Sag sforl øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 1-okt-12 9:5 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 1-okt-12 9:5 er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 15-okt-12 14:38 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra pef 2. marts :21 Sagen lukket 2

4 15-okt-12 14:38 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 29-okt-12 14: Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 31-okt-12 23:8 Kontrolrapport udarbejdet 6-nov-12 8:13 Høring iværksat 2-nov-12 9:2 Søgt ny deadline: 23. nov nov-12 9:2 Ny deadline for BS kommentar: 23. nov nov-12 23:44 kommenteret høring 24-nov-12 1:8 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 1 -dec-i 2 12:47 Kontrolrapport godkendt af NS 2-dec-12 9:5 Indstilling til nævn 17-jan-13 8:41 Indkaldelse til nævnsmøde 25-jan-13 14:24 Sagen lukketafnævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Der forelå intet tegningsmateriale ved besigtigelsen. 2. marts :21 Sagen lukket 3

5 Eventuelle Bygningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejendom men Tagets restlevetid Enfamilieshus Stuehus Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 1 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagelage Bwtto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder rn2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1827 i i B Havestue/udestue i 15 2 C Statdbygning 1827 i D Staldbygning Fejlangivelse Ad Hustype: Hustypen Landhus ( ) er meget bedre dækkende for nærværende ejendom Det er lidt ærgeligt at der sker registrering her. Der skal ikke her lyde en kritik af de valgte hustypebeskrivelser, men der generelt meget stor usikkerhed om de korrekte typer, sidts tydeligt udtryke ved formentligt samtlige møder i HE regi her i november. Hvis man ser på hustype navnet i den aktuelle sag er det mindst lige så passende med et Stuehus fremfor et Landhus, da der er tale om en trelænget gård. Punktet bør udgå Jeg er enig i at der kan være forvirring om valget, men her er det ret entydigt at et landhus Al er mest passende. P.g.a. den generelle usikkerhed om værdien af disse oplysninger, foreslås pointtildeling nedsat Bemærkninger f 1. Bygningsdele der er Nej [gjprt utilgængelige? i [2. Bygningsdele, der Ja: AC - (A) Gulve under væg til væg tæpper i stue og værelser er ikke besigtiget. (C) Badeværelse er [e kunne besigtiges? under udførelse og ikke medtaget rapporten. 3. Bemærkninger til Ja: AB - synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. Da vejrforhold termoruder? kan gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret, tages der forbehold for eventuelt yderligere punkterede ruder. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 2. marts213 16:21 Sagen lukket 4

6 Bygning A (Beboelse - 138m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1. Tagkonstruktion!- Ingen bemærkninger belæanina/skorsten Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Kl. Tagbelægning har enkelte steder mod syd afslået overfladebeskyttelse og dermed mindre rustskader. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret Ingen indsigelser. OK 1.3 K3: Sammenbygning mellem udestue og stuehus, er ikke udført håndværksmæssig korrekt. Desuden Skotrender!inddækninge er der anvendt PU skum til tætning. Note: Der er risiko for regnvand med tiden kan løbe ind i taakonstruktionen ved kraftia blæstlslaarecin. oa oofuatnina af PU skummet. 1.4 Hætter!Aftræk K3: Aftræksrør fra emhætte er kun ført op i tagrum. Note: Aftræk fra emhætte skal være ført til over tag, afsluttet i egen taghætte for at modvirke fugt ophobning i trækonstruktion. Aftræksrør skal altid være isoleret så kondens indvendig i røret undgås. 1.6 Tagrender!tagnedløb]K3: Tagnedløb er ikke ført til faskine!afløb, men leder regnvandet ud på jorden ved sokkel. Note: Der er [øget risiko for fugtskader i ydervæg. 1.8 Spær og lægter K3: Der er en enkelt hanebånd der mangler fastgørelse til hovedspær. Note: Der er risiko for nedbøjning og skade på spæret. 1.8 Spær og lægter K2: Spær er generelt angrebet af borebiller. Og der er målt forhøjet fugt i flere spær. 2. marts :21 Sagen lukket 5

7 1.1 Ingen bemærkninger Undertage/understrygnin ø Fejlangivelse Beskrivelse at skadelmangel: B8 K3. Der er ikke monteret afstandslister mellem lægter og spær til at skabe ventilationshulrum mellem undertag og tagbelægning. Note: Skaden giver risiko for fugtophobning og fugtskader på underside at tagbelægningen og på lægterne Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Der er monteret undertag at typen Non Con, og det skønnes, at tagbelægningen er at typen Lindab. Selv om Lindab ikke har noget krav til ventilation, bør der være det, da der ellers er risiko for opfugtning at lægterne.. Vedhæftet: kendelse_i 135, afstandslister.pdf Vedhæftet: Afgørelse vedr, undertag j.nr. i 135.pdf Der er fra producenten af tagbelægning intet krav om undertag, specielt ikke ved denne høje taghældning. Tagbelægningen må således anses for værende 1% tæt, og undertaget kan således ikke skabe problemer, afstandslister eller ej. Det kunne ved den tekniske revision tydeligt fornemmes, at der mellem tagbelægning og undertag er et fornuftigt luftskifte. Yderligere var der absolut ingen tegn på fugtskjolder eller andre indikationer på fugtophobning. Der skal for god ordens skyld i øvrigt henvises til de vedhæftede bilag (hhv, syn- og skønserklæring og nævnsafgørelse) som entydigt afviser et erstatnningskrav ved en klagesag, hvor der tillige ikke er monteret afstandslister. Der ret. endda her til Håndbogen som angiver at forholdet ikke nødvendigvis behøver at blive registreret ved et huseftersyn. Punktet_kan_fint_registreret,_men_bør_ikke_udløse_point. Undertaget her har naturligvis alene til formål at undgå kondens. Her er taget ikke fra bygningsoptørelsen, men det er ikke muligt at konstatere, om der er sket kondensskade på lægter og tagplader, da dugen ikke er gennemsigtig. Forholdet bør derfor anføres. På baggrund at den tidligere afgørelse kan en reduceret pointtildeling dog accepteres 1.12 Isolering Kl: Isolering er udlagt i varierende kvalitet og tykkelse. 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: De udvendige vægge er med flere mindre og mellemstore revnedannelser, samt enkelte pudsafskalninger. Fejlangivelse Beskrivelsen er mangelfuld idet revnerne ikke er konkret beskrevet og stedfæstet, ligesom større revner bør have mindst karakteren K2, se nedenfor. Ingen indsigelser overfor karakter og point, men det virker som om at systemet tæller denne afvigelse to gange grundet opsplitning af punktet 2.1 ydervægge (denne samt nedenstående række). En simpel sammeltælling af samtlige punkter understøtter dette. Umiddelbart_mener vi_således_at totalen_er_3_point_for_høj! Der tildeles kun point i gang pr. skade 2. marts :21 Sagen lukket 6

8 2.1 Facader/gavle Ingen bemærkninger 2. marts :21 Sagen lukket 7

9 Fejlangivelse 2. marts :21 Sagen lukket 8

10 Beskrivelse af skadelmangel: K2. Mod syd er der større lodret revne samt revne og nedbøjning i vinduesoverligger. Mod øst er der større lodret revne i gavlen. Mod nord er der større revne under vindue. Begrundelse for fejl: Skaden er kun delvist registreret, ikke stedfæstet og angivet med for lav karakter. Med ref til ovenstàende kommentar. Kommentaren tages til efterretning 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Der er flere af dørene der har kradsemærker, bl.a ved badeværelse og baggang. 2. marts :21 Sagen lukket 9

11 3.2 Vinduer Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: K2. Badvindue er punkteret og har råd i bunden. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Ingen indsigelser Pointtildeling fastholdes 3.3 Fuger Kl: Der mangler fuger omkring flere af vinduerne bla. på nordsiden ved køkken. A2 2. marts :21 Sagen lukket 1

12 3.3 Fuger Jingen bemærkninger - Fejlangivelse A2 Beskrivelse af skade mangel: K2. Mod nord er der større udskumning om et vindue med synlig afstandstræ Begrundelse for fejl: Skaden er mangelfuldt beskrevet og karaktersat for lavt Fejlens vægt: Pointtildelinq er nedsat, da skaden er delvist beskrevet Ingen indsigelser. OK! 3.4 Sålbænke Kl: Klinkesålbænke under vinduer har generelt begrænset vedhæftning og enkelte med skadet kant og fuge udfald. A2 A2 2.marts2Ol3l6:21 Sagenlukket 11

13 3.4 Sålbænke Fejla ngivelse : Beskrivelse af skadelmangel: K2. Sålbænke mangler under 2 vinduer mod nord Bearundelse for fejl: Skaden er ikke reistreret Umiddelbart er det tvivlsomt om ejendommen oprindeligt er opført med sålbænke. Det ændrer ikke på skadesrisikoen Al 2. marts :21 Sagen lukket 12

14 4. Fundamentlsokler i bygning A 2. marts :21 Sagen lukket 13

15 4. Fundamentlsokler n bemærkninqer Fejlangivelse.;. :- -: j: Beskrivelse af skadelmangel: K3. Mod syd er der hul i soklen mellem syldsten. Mod øst og nord er der lodret revne med forløb op i facaden. Note: Skaden har givet skade i overliggende murværk og mod syd er der risiko for indtrængende skadedyr. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke reistreret. Ingen indsigelser. - OK 2. marts :21 Sagen lukket 14

16 4. Fundamentlsokler Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Kl. Mod syd er der 4 revner i sokkel mellem syldsten. Begrundelse fo fejl: Skaden er ikke registreret. Ingen indsigelser OK 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5. IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: K2. I entre er der revne! mindre forskydning i betongulv, som også har ødelagt vinylbelægning. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret Ingen indsigelser. OK 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6. Vådrum IB: Ingen bemærkninger (badeværelse, toilet og bryggers) 2. marts :21 Sagen lukket 15

17 6.2 Vægkonstruktion/ belægning Fejlangivelse Ingen bemærkninger Beskrivelse af skadelmangel: K3. Nogle vægfliser i brusenichen er ikke fuldklæbet. Note: Der er risiko for fugtindtrængning og skader på bagvedliggende bygningsdele Bearundelse for feil: Skaden er ikke reaistreret Ved en særdelse grundig gennemgang af samtlige vægfliser i brusenichen, kunne der ved Al den tekniske revision kun registreres 2 måske 3 vægfliser som havde egentlig mangelfuld vedhæftning, og dette ikke fuldstændigt. Der kunne ikke registreres nogen som helst tegn på skader som følge heraf. Registreringen anderkendes, men bør takseres lavere. Fliserne blev registreret lige over blandingsbatteriet, hvilket må anses for at være et af de mest fugtpåvirkede steder Pointtildeling_fastholdes 6.7 Rumaftræk Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Kl. Der er ikke rumaftræk fra badeværelse ud over vindue. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Registreringen kan anderkendes, men der har ikke været krav hertil og der er oplukkeligt vindue. Punktet bør således kun registreres. da der ikke kan være økonomi herpå. Pointtildeling fastholdes 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.1 Gulvkonstruktioner Kl: Gulvkonstruktion er generelt lidt ujævn, bla. i køkkenalrum. Desuden er der slidmærker på trægulv i soveværelset. 2, marts :21 Sagen lukket 16

18 1. Indvendige trapper i bygning A risiko for vandskader. normalt for ejendomme af denne alder. 9.2 Loftbeklædning KO: Lofter har ujævnheder og hænger lidt enkelte steder, bla. entré. Note: Dette er forholdsvis 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 8.1 Indvendige vægge Kl: De indvendig vægge med forsats beklædning har flere steder enkelte revner i pladesamlinger. I[8.i Indvendige vægge IK1: De indvendige vægge haren del kradsemærkeri pudslagetibaqqang. 2. marts :21 Sagen lukket 17 Der er tale om et hus bygget i 1827, og der er ikke foretaget væsentlig ombygning ved Al Pointtildeling fastholdes omstændigheder, hvilket der ikke er her. det findes rimeligt at punktet skal registreres, kan der ikke rigtigt være økonomi herpå. Skaden skal registreres og er normalt laveste tildeling, medmindre der er formildende etablering af nye køkkener gennem tiderne. Der er således ikke kloakeret, og skønt Beqrundelse for feil: Skaden er ikke reaisreret K2. Afløb fra køkkenvask er ført ud gennem ydervæg og ned til udvendig kloak Beskrivelse af skadelmangel: Fejlangivelse 11.3 Afløbsinstallationer 11. VVS-installationer i bygning A jio.o Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger 8. lndervægge/skillevægge i bygning A 11.2 Varmeinstallationer K3: Der er en del rustitærring på varmerør til gulvvarme ved udestuen. Note: Ved gennemtørring er der

19 Bygning B (Havestueludestue - 15m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1. Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning B 2.2 Beklædninger 1(2: Beklædning sider i forbindelse med terræn og der er begyndende nedbrud at træet. 3. Vinduer og døre i bygning B 3. Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning B 4. Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5. IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 2 marts :21 Sagen lukket 18

20 Bygning C (Staidbygning - 232m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning 1. Tagkonstruktion!- Ingen bemærkninger belægning/skorsten Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: K3. 2 tagplader er rustne forneden indvendigt mod vest. Note: Der er risiko for gennemtæring og dermed fugtindtrængning Bearundelse for fejl: Skaden er ikke reaistreret Ingen indsigelser. OK! r._i marts Sagen lukket 19

21 * cl), (i, cl), :3 cl, 3 ) :3 -I,. [.,- b) H = D :3 DC I) cc CO ) ci) - :33 :3 D c/) a1 D c/) :3 c/) Cl, 3 :3 D :3 ci) ci, D m cn Dl CC- Dl CC Ifl DC cl) ci, :3 3 -o ci, (i, :3 Ci) 3 :3 :3 c ci, ) r ). 2 3 D_ < Q D.!.!. o ) (i) ci) -1 ccn <. : c- ). 3 :33. -I ;D;- o ci, -D - <. ;- a3 :3 MCI) cc >1> > C)

22 2. Ydervægge i bygning C 2.1 Facader/gavle Fejlangivelse Beskrivelsen er generelt mangelfuld idet skadesomfanget og stedfæstelse ikke fremgår. Se også nedenfor. Tilføjelse: Facaden har flere steder områder med pudsafskalninger mod vest Beqrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret Ingen indsigelser. OK 2. marts :21 Sagen lukket 21

23 2.1 Facader/gavle Ingen bemærkninger 2. marts :21 Sagen lukket 22

24 og Skønsmand -le 1 2. marts :21 Sagen lukket 23

25 Beskrivelse af skadelmangel: K2. Mod vest er der 2 større revner i facaden og mod syd er der større revne i gavl. Mod øst er der 2 større revner over vinduer. 3. Vinduer og døre i bygning C 3.2 Vinduer K2: Enkelte vinduesglas mangler. 2. marts :21 Sagen lukket 24

26 4. Fundament/sokler i bygning Fejlangivelse A5 Beskrivelse at skadelmangel: K3. Mod vest har sokkel større sætningsrevne og flere steder mangler der mørtel mellem sokkelsten. Mod syd er der større sætningsrevne. Note: Sætningerne har givet skade i overliggende murværk. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret Fejlens vægt: Det er en skærpende omstændighed at der slet ikke er registreret skader oå nærværende bvaninas sokkel ingen indsigelser. - OK 4. Fundamentlsokler Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skade! omfang: Kl. Mod øst er der mindre afskalninger Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret A5 A5 Ingen indsigelser overfor registreringen, men overfor point. Pointtildeling fastholdes Al 2. marts :21 Sagen lukket 25

27 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning C 5. Kældre/krybekældre/terr ændæk Fejlangivelse IB: Ingen bemærkninger Beskrivelse af skadelmangel: Kl: Terrændæk mangler i nogle felter laden Bearundelse for feil: Skaden er ikke registreret Da ejendommen er fra 1827, er der nok nærmere tale om at der nogle steder er etableret terrændæk. Bygningen er oprindeligt opført uden terrændæk, så der kan næppe være tale om en fejl/skade. Punktet bør udgå. Kommentaren accepteres 8. Indervægge/skillevægge i bygning C 8.1 Indvendige vægge Kl: De indvendige vægge er slidte og er med revnedannelser og pudsafskalninger. II 2. marts :21 Sagen lukket 26

28 Bygning D (Stald bygning - 269m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning D 1.1 K3: Der er mindre utæthed på sydsiden aftaget, hvor der kommer vand ind. Note: Ved utætte tage er Tagbelægning/rygning der risiko for følgeskader at de underliggende konstruktioner. 1.6 Tagrerider/tagnedløb I -- Fejlangivelse Beskrivelse af skade! mangel: K3.Tagnedløb slutter over terræn og der er utæthed i samling. Note: Mod syd er der skyllet en del jord væk under soklen med risiko for skade på facaden Begrundelse for fejl: Skaden er ikke reciistreret Ingen indsigelser. OK 1.8 Spær og lægter K2: Spær er angrebet at borebiller, et omfang, hvor der er nedbrud i konstruktionen. 2. marts213 16:21 Sagen lukket 27

29 2. Ydervægge i bygning D 2.1 Facader/gavle Fejlangivelse Kl: Ydervæaae har aenerelt en del revnedannelser oa oå aavlen er der en del fuaeudfald. Tilføjelse: Mod syd er der en del områder med dårlig vandskuring I pudsafskalning Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret Der vurderes at være tale om en sækkeskuring, som således ikke er i så dårlig stand som A2 kommenteret. Pointtildeling fastholdes Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 2. marts :21 Sagen lukket 28

30 2.1 Facader/gavle Ingen bemærkninger I Fejlangivelse A2 BeskrveIse af skadelmangel: K2. østgavl har større skrårevne og mange dårlige fuger. Mod nord er der større revne over vindue. Begrundelse for fejl: Skaden er mangelfuldt beskrevet og karaktersat for lavt. Fejlens væcit: Pointtildelina er nedsat. da skaden er delvist beskrevet Ingen indsigelser. OK A2 A2 2. marts :21 Sagen lukket 29

31 3. Vinduer og døre i bygning D 3.2 Vinduer K2: Enkelte vinduesglas mangler. 4. Fundament/sokler i bygning D 4.2 Sokkel Kl: Soklen har enkelte skader/manglende pudslag. 4.2 Sokkel Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: K3. Flere steder mangler der mørtel mellem sten i soklen og mod syd er der hul under sokkel ved nedløbsrør Note: Der er sket skade overliggende murværk og risiko for yderligere udvikling Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret Ingen indsigelser. OK 2. marts :21 Sagen lukket 3

32 5. KæIdre/krybekæIdre/terrændk i bygning D 5. IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: Kl.Terrændæk har flere revner Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret Da der er tale om simple terrændæk i en udlænge, og tillige om store arealer, vurderes Al det, at der er tale om støbeskel. Der er således ikke tale om egentlige skader. Som det ses på billedet er der ikke tale om retlinede støbeskel, hvorfor kommentaren bør anføres, men nedsat pointtildeling accepteres Al 8. Indervægge/skillevægge i bygning D 8.1 Indvendige vægge Kl: De indvendige vægge er slidte og er med revnedannelser og pudsafskalninger. Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten x x 2 Ydervægge 3 1 x 3 Vinduerogdøre x Fundamentlsokler x i 5 Kældre/krybekældre/terrændæk X 6 Vddrum (badeværelse, toilet, bryggers) x 7 Gulvkonstrulrtion og gulve 8 lndervægge/skillevægge 4 9 Lofter/etageadskillelser i X 1O Indvendige trapper X ii VVS-installationer 1 x 2. marts :21 Sagen lukket 31

33 - kælder Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejendommen (A, B, C og D) er en noget ældre nedlagt landbrugsejendom, som trods sin alder er i rimelig god stand. Det må dog forventes, at der skal udføres nogle udbedringer inden alm. vedligeholdelse kan påregnes. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dit forsikringsselskab evt, via din ejndomsmægler.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja, 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? Siden 1995 I hvilken periode har du boet på ejendommen? Hele perioden i i 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Bad lade Ca. 21, udskiftning af udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, tag Ca indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: / krybekælder / ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge I skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej - lofter I etageadskillelser? Nej -gulve? -tage Nej Nej Nej 2. Tage i 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller nddækninger)? Ja, Før udskiftning 98, ingen problemer siden. i 2.2 Er der, eller har der været, skader I ved skorsten (feks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder I ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen I Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 2. marts :21 Sagen lukket 32

34 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse I revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 1. VVS-installationer 1.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 1.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 1.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 1.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 1.5 Er der varmeinstallationer og I eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktiorier 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A Sadeltag A A A B B B 1-lanebåndspær Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Metaiplader Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader B C Sadeltag C Hanebåndspær C C C Sedeltag Hanebåndspær D Tagbelægning - Metalpiader Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Metalplader Skorsten - Elementer Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Metalplader 2. Ydervæge A Massiv murværk A Formur - Murværk med puds 2. marts :21 Sagen lukket 33

35 G) DC.3 ),; DC DC- DC DC DC CCC. Ø.

36 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og 83 17% ikke angivet ikke angivet 68 Skønsmand 51 17% ikke angivet ikke angivet 42 Syns- og 68 17% ikke angivet ikke angivet 56 Skønsmand Syns- og 17% ikke angivet ikke angivet Skønsmand Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Middel Der er middel usikkerhed Ikke angivet Middel Der er middel usikkerhed Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger 2. marts :21 Sagen lukket 35

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars o Schou Jørgensen dresse Fynshovedvej 604 Postnr. 5390 Dato y Martofte Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 440-1154 Matrikel/Ejerlav: 18 Martofte y, Stubberup Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Stikprøve 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 H-14-02378-0029

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Børge Kisbye Adresse Lille Sandbjerg 9 Postnr. 3210 Dato 12-06-2011 By Vejby Udløbsdato 12-12-2011 H-11-0-0046 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-6345 Matrikel/Ejerlav: 2EZ Hesselbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAG ENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket I is - - ndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Ole Sahl Nielsen dresse Slagtergade 36 Postnr. 6100 Dato 08-11-2010 y Haderslev Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-9478 Matrikel/Ejerlav: 91 Haderslev Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: For Harry Christoffersen dresse Ellekratvej 1D Postnr. 5210 Dato 09-05-2011 y Odense NV Udløbsdato 09-11-2011 H-11-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-597238 Matrikel/Ejerlav: 25U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Gadstrup. Udløbsdato 02-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Gadstrup. Udløbsdato 02-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen dresse skhavevej 1, Hastrup Postnr. 4621 Dato 02-03-2015 y Gadstrup Udløbsdato 02-09-2015 H-15-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-196099 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Steffen Morris Floodness. By Ringe. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Steffen Morris Floodness dresse Rynkebyvej 6 Postnr. 5750 Dato 31-03-2011 y Ringe Udløbsdato 30-09-2011 H-11-00-0047 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-15034 Matrikel/Ejerlav: 4 Rynkeby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Ole Hartmann Hede dresse Solvang 35 Postnr. 6100 Dato 11-07-2011 y Haderslev Udløbsdato 11-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11457 Matrikel/Ejerlav: 4112 Haderslev Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen dresse Øsbygade 15 Postnr. 6100 Dato 07-10-2009 y Haderslev Udløbsdato 07-04-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12445 Matrikel/Ejerlav: 43 Øsby Ejerlav,

Læs mere

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Lei Stokholm dresse Lokesager 15 Postnr. 6500 Dato 23-01-2011 y Vojens Udløbsdato 23-07-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-17125 Matrikel/Ejerlav: 1653 Vojens Ejerlav,

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016 beliggenhed -- - - Stikprøve TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPIJNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16.

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødkærsbro. Udløbsdato 28-04-2015. Lb. nr. H-14-03479-0284. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødkærsbro. Udløbsdato 28-04-2015. Lb. nr. H-14-03479-0284. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet dresse Højbjerg Huse 12 Postnr. 8840 Dato 28-10-2014 By Rødkærsbro Udløbsdato 28-04-2015 H-14-0-0284 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-200594 Matrikel/Ejerlav: 5I Højbjerg By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Bente & Laurits Børge Pedersen. By Hadsund. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Bente & Laurits Børge Pedersen. By Hadsund. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Bente & Laurits Børge Pedersen dresse Kystvejen 209 Postnr. 9560 Dato 26-08-2015 By Hadsund Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-6345 Matrikel/Ejerlav: 17 ls By, ls Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Boet efter Kristian Schlægelberger dresse Rougsøvej 63 Postnr. 8950 Dato 05-06-2014 By Ørsted Udløbsdato 05-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-109156 Matrikel/Ejerlav: 17F Ørsted

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 07-09-2015. Lb. nr. H-15-00365-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 07-09-2015. Lb. nr. H-15-00365-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 07-03-2015 By Bagenkop Udløbsdato 07-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 02-12-2016. Lb. nr. H-16-00787-0034. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 02-12-2016. Lb. nr. H-16-00787-0034. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Clausen Larsen dresse Torpevej 10 Postnr. 4050 Dato 02-06-2016 By Skibby Udløbsdato 02-12-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-17269 Matrikel/Ejerlav: 1R Torpegård, Skuldelev Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke lbrektse og Henrik Hansen dresse Egevej 10 Postnr. 3650 Dato 27-05-2009 By Ølstykke Udløbsdato 27-11-2009 H-09-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9711 Matrikel/Ejerlav: 7TF

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Lindhardt Kristensen. By Silkeborg. Udløbsdato 21-04-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Lindhardt Kristensen. By Silkeborg. Udløbsdato 21-04-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Lindhardt Kristensen dresse Frederiksberggade 63 Postnr. 8600 Dato 21-10-2015 By Silkeborg Udløbsdato 21-04-2016 H-15-0-0081 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-6977 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 06-07-2016. Lb. nr. H-16-02698-0001. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 06-07-2016. Lb. nr. H-16-02698-0001. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Lundorff dresse Fyrrehøjen 4 Postnr. 8800 Dato 06-01-2016 By Viborg Udløbsdato 06-07-2016 H-16-0-0001 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-27438 Matrikel/Ejerlav: 15bø OVERLUND BY, SMILD

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus. By Karup J. Udløbsdato 09-05-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus. By Karup J. Udløbsdato 09-05-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus dresse Åhusevej 60 Postnr. 7470 Dato 09-11-2015 By Karup J Udløbsdato 09-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-210060 Matrikel/Ejerlav: 3G Torp Gde.,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kurt Hugo Hansen dresse Skrænten 15 Postnr. 5560 Dato 26-05-2011 y arup Udløbsdato 26-11-2011 H-11-0-0056 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-019137 Matrikel/Ejerlav: 3 R Skydebjerg y, arup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Asnæs. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02306-0103. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Asnæs. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02306-0103. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Hem dresse Stenbjergvej 15 Postnr. 4550 Dato 16-04-2015 By snæs Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-6485 Matrikel/Ejerlav: 5K Åstofte By, snæs Internt

Læs mere

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for dresse: Gavlbakken 21 Post nr.: 2730 Herlev Reference: HM Skønnede udbedringspriser for reparationer nævnt i tilstandsrapporten: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.3 Skotrender/ inddækninger Der

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier Adresse Syrenager 12 Postnr. 4573 Dato 03-06-2015 By Højby Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-26060 Matrikel/Ejerlav: 8AV

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Thavarajah Sabanathan. By Trige. Udløbsdato 24-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Thavarajah Sabanathan. By Trige. Udløbsdato 24-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Thavarajah Sabanathan dresse Vestermøllevej 34 Postnr. 8380 Dato 24-07-2015 By Trige Udløbsdato 24-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-925662 Matrikel/Ejerlav: 8GR Trige By, Trige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 17-06-2015. Lb. nr. H-14-02783-0108. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 17-06-2015. Lb. nr. H-14-02783-0108. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Susanne Jensen dresse Højens lle 23 Postnr. 9400 Dato 17-12-2014 By Nørresundby Udløbsdato 17-06-2015 H-14-0-0108 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-132570 Matrikel/Ejerlav: 8N Lindholm

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers. By Helsinge. Udløbsdato 01-05-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers. By Helsinge. Udløbsdato 01-05-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers dresse Skovbrynet 6 Postnr. 3200 Dato 01-11-2015 By Helsinge Udløbsdato 01-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-24788 Matrikel/Ejerlav: 2S Kagerup By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 259-011000

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 259-011000 for ejendommen Sælger: Køge Kommune dresse yledet 16, Lellinge Postnr. 4600 Dato y Køge Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 259-011000 Matrikel/Ejerlav: 5 Lellinge, Køge Jorder Internt sagsnummer NTJ Indhold

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere