Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Udviklet af: Eva Buus Jette Nicolajsen Århus social- og Sundhedsskole Århus social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 Olof Palmes Allé Århus N 8200 Århus N Tlf.: Tlf.: December 2007

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen hører til i følgende fælles kompetencebeskrivelse (FKB) nr Pædagogisk arbejde med børn og unge. FBK en kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside, eller under Uddannelser på Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK ere) i FKB en og skal kvalificere deltageren inden for disse felter: Det drejer sig om følgende TAK er: 1. Medvirke til børn og unges udvikling 2. Igangsættelse af aktiviteter med og for børn og unge 3. Kommunikation og samarbejde inden for børne- og ungeområdet Uddannelsen er relevant for flere af målgrupperne i FBK en, primært dagplejere, pgu ere og pædagogmedhjælpere ansat i dagtilbud som vuggestuer, dagpleje, børnehaver, integrerede institutioner, SFO ere og fritidshjem samt medhjælpere ansat i pædagogiske dag- og døgntilbud for børn og unge. Endelig kan uddannelsesmålet have relevans for familieplejere, der har for tidligt fødte børn i pleje eller aflastning. Arbejdsfunktioner Den primære arbejdsfunktion for målgrupperne ansat i jobområdet er at medvirke til og understøtte det for tidligt fødte barns udvikling både fysisk og psykisk. Dette i et samarbejde med forældre, kolleger og andre faggrupper omkring barnet. Et stigende antal børn fødes for tidligt og udviklingen inden for det lægefaglige område gør, at flere af disse børn overlever og senere i livet skal passes i de forskellige pasningstilbud. En for tidlig fødsel kan medføre øget risiko for fysiske og psykiske senfølger/problemer. Disse senfølger kan være svære at opspore og kræver ofte en særlig observation af og opmærksomhed på barnet i forhold til dets udvikling. Mange børnelæger på børneambulatorierne og sundhedsplejersker anbefaler, at for tidligt fødte børn passes i dagpleje på grund af lavere smitterisiko samt muligheden for her at skabe trygge og overskuelige rammer. Dette betyder en særlig ud- 1 af 16

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET fordring for den enkelte dagplejer at observere barnet og være med til at sikre barnet optimal støtte i forhold til dets særlige behov. Denne udfordring kræver en særlig viden om børns normale udvikling og skærpet opmærksomhed i at kunne observere og dokumentere det enkelte barns behov. Specielt dagplejere står alene med opgaven, fordi de arbejder alene i eget hjem. Der stilles ligeledes store krav til kommunikation og samarbejde med forældre til det for tidligt fødte barn. En forældregruppe, som ofte er meget ængstelige, bekymrede og måske angste for at skulle have barnet passet udenfor hjemmet og for at miste. Forældrene kan stille anderledes forventninger til pasningen, og samspillet med disse forældre kan også kræve andet end i samarbejdet med de øvrige forældre. Deltagerforudsætninger Deltagernes faglige og personlige forudsætninger vil være forskellige. Der vil være forskellige forudsætninger for, hvordan det daglige samspil omkring barnet er inden for det enkelte dagtilbudsområde. Inden for daginstitutionsområdet vil pædagogmedhjælperen have daglig sparring med en uddannet pædagog, mens en dagplejer arbejder alene og skal kunne viderebringe sine observationer og dokumentationer til dagplejepædagogen. Det er vigtigt, at deltageren har viden om barnets normale udvikling. Det er endvidere vigtigt, at deltageren kan observere barnets udvikling fysisk, psykisk og social samt at deltageren kan handle på og evaluere sine observationer. Struktur Det anbefales, at deltageren, inden hun/han starter på kurset, har en grundlæggende viden om arbejdet i dagtilbud eller døgninstitutioner f.eks. uddannelsesbevis fra Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, Grundkursus for dagplejere (ikke AMU-uddannelse) eller Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder. Derudover anbefales det, at deltageren har deltagerbevis fra Samspil og relationer i pædagogisk arbejde samt Børns kompetenceudvikling 0-5 år eller tilsvarende viden om barnets normaludvikling. I forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelsesmålet anbefales et splitforløb, så deltagerne kan få mulighed for at undersøge og reflektere over egen praksis og mulighed for sparring med kolleger. I forlængelse af kurset Arbejdet med for tidligt fødte børn vil det være hensigtsmæssigt at tilbyde kurset Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 2 af 16

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 2. Ideer til tilrettelæggelse Udviklingen af inspirationsmaterialet er sket ved inspiration fra Jonna Jepsen, Preem Team, som har arbejdet med at udbrede viden om for tidligt fødte børns udvikling, specielt med fokus på evt. senfølger. Vi anbefaler, at kurset tilrettelægges som split, så der er mulighed for at den enkelte deltager får tid til at arbejde med den nye viden fra dag 1 og samle erfaringer i forhold til dag 2. Erfaringerne viser, at mange af deltagerne derved får mulighed for at vende tilbage med afklarende spørgsmål eller der er dukket nye spørgsmål op. I tilrettelæggelsen af undervisningen er det vigtigt, at der skabes rum til dialog og erfaringsudveksling. Undervisningen skal give viden om mulige problemstillinger for et barn, der er født for tidligt. Det er vigtigt, at deltagerne bliver opmærksomme på, at der er mange udviklingsforløb, og at hvert barn og forældre har deres egen historie. Undervisningen tilrettelægges, så deltageren i forløbet kan arbejde med at koble viden om for tidligt fødte til den daglige pædagogiske praksis. Det anbefales, at deltagernes egne praksiserfaringer inddrages, og at der arbejdes ud fra cases, som kan relateres til den daglige praksis. Omkring samarbejde og kommunikation med forældrene er det vigtigt, at deltagerne opnår en forståelse af, hvorfor forældre til for tidligt fødte børn kan reagere meget anderledes end øvrige forældre. Der er tale om at møde både sårbare børn og sårbare forældre. Forslag til dagsplaner for forløbet: Dag 1 Velkomst, præsentation, program for kurset, fagmål m.m. Fødselsoplevelsen: barnets oplevelse, forældrenes oplevelse Hvorfor er det for tidligt fødte barn anderledes? (Fødslen, udvikling, modning, kuvøse og lignende forskellige oplevelser i den første levetid) Mulige senfølger: fysiske, psykiske og sociale Tegn og opmærksomhed på senfølger Introduktion af handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbudet 3 af 16

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Dag 2 Det for tidligt fødte barn i pasningstilbud Det for tidligt fødte barn kan have andre behov for stimulering (indlæring, spisesituation, sprogudvikling, stimulering af sanser, sociale kompetencer mm.) Samarbejde med forældre og andre personaler Hjælpemidler, støtteforanstaltninger og lignende Hvordan gør jeg i min dagpleje/mit dagtilbud? case med handleplan for barnet i daginstitution. Temaer Tema 1: Fødselsoplevelsen v/ den for tidlige fødsel Tema 2: Hvordan og hvorfor er det for tidligt fødte barn anderledes Tema 3: Det for tidligt fødte barn i dagtilbud Tema 4: Samarbejde med forældre og andre fagpersoner 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Tema 1: Fødselsoplevelsen v/ den for tidlige fødsel Målet med temaet er, at deltagerne får en forståelse for, hvilket forløb både barn, forældre og familie har været igennem og hvordan dette forløb er meget anderledes fra det normale forløb både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt for både barn og forældre. Dette kan anskueliggøres ved, at en præmaturforælder kommer og fortæller om forventninger omkring graviditeten, følelser omkring fødslen, barnets mange undersøgelser og dets forløb: angsten for at miste, påvirkninger af familieliv og parforhold samt den manglende barselshvile og stolthed/usikkerhed over forældrerollen. Indledningen på temaet kan være definitioner på for tidlig fødsel og hvilken indflydelse fosterets alder har på overlevelseschancer og udvikling. Det er en god idé at vise billeder af børn fra det neonathale-ophold, gerne billeder af børn ved fødsel og hvordan de senere har udviklet sig. Giv også viden om, hvordan forholdene på en neonathal-afdelingen er for både barn, forældre og søskende, og hvordan afdelingen fortsat følger barnet efter udskrivelsen. 4 af 16

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Definition på en for tidlig fødsel: Uge 40 fuldbårne Uge 37 for tidligt fødte Uge 32 meget for tidligt fødte Uge 28 ekstremt tidligt fødte I forhold til forældrerollen kan flg. emner være relevante at komme ind på: Den nye forældrerolle Sikring af barnets overlevelse, hvordan vil det vokse og trives? Anerkendelse af egen intuition Graviditet afbrydes før tid => angstprovokerende fødsel => bristede drømme og forventninger Forældrerolle får vi lov at beholde barnet? Drømmebarnet hvordan bliver fremtiden? Ingen barselshvile Usikre forventninger til livet Parforholdet Evt. andre børn Tema 2: Hvordan og hvorfor er det for tidligt fødte barn anderledes Målet med dette tema er, at deltagerne får viden om, hvordan barnet fra fødslen adskiller sig fra børn født til tiden. Det drejer sig om umodenhed, belastning af nervesystemet og organerne samt påvirkning af barnet på grund af smerte, stress og tidlig adskillelse fra moderen. Deltageren skal opnå en forståelse af, hvorfor det for tidligt fødte barn er anderledes og hvordan dette viser sig i barnets adfærd. Det er vigtigt også at tale om, at for tidligt fødte børn udvikler sig forskelligt. Hvad sker der med barnet i forbindelse med fødslen: Nervesystemets, hjernens og organernes umodenhed Svækket immunforsvar Indgreb på grund af sygdom 5 af 16

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Stress og smerter Adskillelse, forældre barn samspil Mulige senfølger (sansemotorik, sprog, søvn, spisning, tilknytning, følelsesliv, samspil, adfærd) Tema 3: Det for tidligt fødte barn i dagtilbud Under dette tema er målet, at deltagerne får viden om, hvordan det for tidligt fødte barns adfærd kan adskille sig fra andre børns, og hvilke tegn i dagligdagen man skal være opmærksom på. Et vigtigt emne er, at deltageren får viden om, hvad dagtilbuddet konkret kan gøre for at støtte barnets udvikling samt viden om hvorfor tryghed, ro, og struktur er nøgleord for et for tidligt født barn. Deltageren skal kunne tilrettelægge dagen i forhold til de individuelle behov det enkelte barn måtte have. I dette tema skal der også sættes fokus på regulationsproblemer hos barnet, og hvordan disse kan vise sig og hvad man konkret kan gøre i den forbindelse ved problemer omkring søvn, gråd, spisning, motorik, opmærksomhed, kontakt, kognition og psykosocialt udvikling. Det anbefales at arbejde med Handleplan for et for tidligt født barn enten ud fra deltagerens egne erfaringer eller ud fra en case. (se bilag 2). Endelig skal deltageren have kendskab til lovgivningen i forhold til muligheder for hjælp og støtte til barnets udvikling. Her kan anbefales at anskaffe Dansk Præmatur Forenings pjece om sociallovgivningen. Den kan, sammen med en række øvrige pjecer, bestilles og/eller downloades her: Følgende punkter kan være relevante at inddrage i undervisningen under dette tema: Hvordan skabes tillid og tryghed Arbejde med døgnrytme, rutiner, ritualer, genkendelighed og forudsigelighed Give mulighed for ro Give tid Dæmpe indtryk, give barnet omsorg og kropskontakt Opmærksomhed på mange eller voldsomme sanseindtryk 6 af 16

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Skab få og gode skift/overgange Vekslen mellem fordybelse og udadvendt leg Støtte barnets stærke sider, selvværd og selvtillid Støtte sprogudviklingen Støtte sansemotorisk udvikling Tema 4: Samarbejde med forældre og andre fagpersoner Forældrene er vigtige samarbejdspartnere. Det er et vigtigt mål under dette tema at opnå en forståelse for, at forældrene kender deres barn bedst, og at de anerkendes for deres viden. Mødet med disse forældre kan være anderledes end med øvrige forældre. Det er ligeledes et vigtigt mål, at deltagerne kender til de øvrige fagpersoner, der kan støtte op omkring barnet, herunder hvilke behandlingsformer barnet kan være i, og hvordan dette indvirker på barnets udvikling. Denne viden kan samtidig bruges af dagtilbudet i forbindelse med observation af det enkelte barn i forhold til evt. senfølger. Det tværfaglige samarbejde er meget vigtigt i forbindelse med for tidligt fødte børn og en forudsætning for at sikre barnet den bedst mulige udvikling. Derfor skal deltagerne også have kendskab til behandlingsmuligheder og hele tiden være opmærksom på ændringer i barnets udvikling og være med til at justere på f.eks. handleplanen for barnet. Følgende behandlinger kan være aktuelle, at deltagerne har kendskab til: Sansemotorisk træning / stimulering Ergoterapi og fysioterapi Specialpædagogisk og psykologisk indsats Anden behandling af barnet (f.eks. kiropraktik, kranio sacral massage) I bilag 1 er der en oversigt over de anbefalinger, opmærksomhedspunkter i forbindelse med mulige senfølger, som Jonna Jepsen gør opmærksom på. 4. Litteraturliste mv. Dansk Præmatur Forening; 7 af 16

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Jepsen, Jonna; Født for tidligt en forældrehåndbog. Kbh., P. Haase & Søn Er udkommet i en revideret og udvidet 2. udgave i 2007 Jepsen, Jonna; For tidligt fødte børn. Usynlige senfølger. Kbh., Hans Reitzels Forlag 2004 Ringsted. Mette Ziemendorf (red); Meget små børn beretninger om for tidligt fødte børn. Kbh., Munksgaards Forlag 2000 Falk, Bonnie, Peter; Miraklernes tid er ikke forbi. Forlaget Gemini Vogel, I; Forskning i for tidlig fødsel, I Livsbladet 2004; 3:12-5 Ringsted, Sylvest; At blive forældre til et for tidligt født barn. Kbh.; Munksgaard, 2000 (Beretninger om for tidligt fødte børn) Mai, D; Det første år; Kbh., Rigshospitalet 2001 (Evaluering af for tidligt fødte børns første leveår efter udskrivelsen fra Neonathalklinikken til THO (Tidligt Hjemme Ordning)) Kirkebæk, Clausen, Storm, og Dyssegaard; Skrøbelig kontakt, For tidligt fødte børn og deres samspil med omgivelserne. Kbh., Dansk Psykologisk Forlag 1994 Gjesing, Gudrun; Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet i dagpleje, børneinstitution og derhjemme; Kroghs Forlag, 2004 Gjesing, Gudrun; Kroppens muligheder og kropumulige unger i indskoling, fritid og hjemme; Kroghs Forlag, 2004 Wegloop, Mette Vainer; Spliid, Lone; Leg med din baby 0-12 måneder; Kbh., Politikkens Forlag, 2006 Tóoddsdóttir, Tóra; Klodsmajor og englebørn, Kbh. Borgens Forlag, 2001 Andersen, Mette Malene; m.fl.; Ergoterapi og børn udvikling gennem aktivitet; Forlaget FADL, 2003 Roskilde Kommune, Dagpleje; For tidligt født børn i dagplejen, Tværfagligt udviklingsprojekt. Kan hentes på Andersen, John; Rasmussen, Kjeld; Gundelach, Søren; Det trygge og utrygge barn - en vejledning for dagplejen; Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde, Avnesø, Birgitte; Børn uden selvtillid; bragt i Børn og unge nr. 1, Avnesø, Birgitte; Forældre kender deres børn bedst; bragt i Børn og unge nr. 1, Sundhedsguiden; Ernæring (for tidligt fødte børn); 8 af 16

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 1 Oversigt over usynlige senfølger og hvad kan vi gøre. Hentet fra Preem Team, Jonna Jepsen. Mulige senfølger ved for tidlig fødsel Ofte forekommende at barnet: Er hypersensitivt sart over for sansepåvirkninger/stimuli/stress Har kropslig uro og asymmetri Græder meget, utrøsteligt Er tågænger Har svært ved at registrere og regulere kropstemperatur Har svært ved at: - sove ustabilt søvnmønster, mareridt, vågner ofte, nærkontakt - spise lidt men tit, småtspisende/storspisende, smerter - Blive/holde sig rent Er ofte sygt, også kronisk Har en høj smertetolerance/manglende smertereaktion Har underudviklede basale sanseområder Har perceptuelle og kognitive vanskeligheder Har svært ved at: o Koordinere sanseindtryk o Modtage og forstå kollektive beskeder o Koncentrere sig og fastholde opmærksomheden o Kontrollere egen adfærd o Huske o Ræsonnere o Indlære Er langsom har brug for god tid Har forsinkede reaktioner Er længe om at udvikle motoriske og sproglige færdigheder 9 af 16

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Er hyperaktiv eller passiv Er aggressivt eller indesluttet Har lav energi Har manglende selvtillid Har lavt selvværd Er utryg og ængstelig tilknytning til få, separationsangst Har dårlig kontakt til andre børn søger voksenkontakt Er perfektionist Hvad kan vi gøre? Pasning: Dagpleje frem for vuggestue Dobbelt eller tripel plads i dagpleje (se også projekt fra Roskilde Dagpleje) Specieldagpleje Undgå legestue og udflugter eller tage særligt hensyn Primærperson eller støttepædagog i institution Små enheder i institution og skole Behandling m.m. Kravle, varierede bevægelsesmuligheder Fedtsyrer Massage Marte meo Udviklingsbeskrivelse (PAS, Kuno Beller) Neuropsykologisk/-pædagogisk, psykologisk, psykoterapeutisk behandling (spædbarnterapi/legeterapi) Eventyr Fri leg 10 af 16

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Ved stress, uro og overstimulering Hængekøje, vugge, kugledyne Omslutning, holde fast om, kropskontakt, massage, bad, fod - hoved tryk, rolige bevægelser Stille musik, få indtryk, pastelfarver Rytme, struktur, rutiner, ritualer, faste rammer Vekslen mellem fordybelse og udadvendt leg Forudsigelighed og forberedelse Give tid Skabe rum til ro, hvile, afstresning og afspænding Undgå lange pasningsdage Ved koncentrationsbesvær Opmærksomhedstræning Brætspil, puslespil, arbejde i hus og have, gåtur i natur, tegne/male Pædagogiske regler/opgaver mindre impulsstyring Positiv tænkning og visualisering af mål/delmål Spørgsmål om opgaven Rytme og rutiner + pauser Afpassede krav Ro, hvile, begrænsning af indtryk God almen trivsel, få bekymringer, tilstrækkelig søvn Små grupper, enkle rammer Leg og fysisk udfoldelsesmulighed Sansemotoriske øvelser Undgå sukker og tilsætningsstoffer i maden Sørg for meget frugt og grønt + essentielle fedtsyrer Fysio-/ergo-/kranio-sacral massage/osteopati Ved spiseproblemer Ro, tid, overskuelighed Stemning, ingen tvang, ikke true eller lokke 11 af 16

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bredt udvalg og indbydende mad Lad barnet spise selv Flere små måltider og afmålte portioner Findelt/flydende kost Særlige kosttilskud Behandling kranio-sacral, zoneterapi eller andet Ved sprogvanskeligheder Musik og rytmik, rim og remser Sansemotoriske øvelser Fysisk udfoldelse Trampolin hop Styrke mundmotorikken via leg Historielæsning Bruge sproget Undgå at korrigere Stimulering af sanserne i hverdagen Balancesans Rulle, vugge, gynge, hoppe, løbe, svinge, rutsche, dreje rundt, hinke, gå på ujævnt terræn, balancegang, trampolin hop, klatre i træer, cykle, kængurobold. (Redskabsbane i dagtilbudet) Berøringssans Faste tryk, reder, huler, kugledyne, vand, kropskontakt, maveleje, bage, lege med ler, sand og mudder Muskel- og ledsans Trampolin, hop, trække og skubbe, svinge, hænge, gymnastik, boldsport, leg i naturen, fysiske anstrengelser Undgå sansemæssig overstimulering Relationer reparere og genopbygge Tolke barnets signaler Tilbyde omsorg og nærvær 12 af 16

14 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Hjælpe med at skabe positiv kontakt til andre børn Støtte ved adskillelse fra forældre Hjælpe med at udvikle selvværd og selvtillid - acceptere og rumme barnet uden kritik og fordømmelse - succesoplevelser og fokus på stærke sider Hjælpe med at forstå og udholde egne følelser Forældre evt. terapeutisk behandling 13 af 16

15 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 2 Forslag til handleplan for et for tidligt født barn i dagtilbud Handleplan for arbejdet i dagplejen med Barnets navn Daglige rutiner Samspil/adfærd Rumindretning Internt samarbejde i dagplejen Tværfagligt samarbejde (herunder udredning, træning og behandling) 14 af 16

16 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Samarbejde dagpleje/hjem Ansøgning(er) om tiltag/støtte/hjælpemidler Andet Medhjælper Forældre 15 af 16

17 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Overvejelser/spørgsmål/refleksion i sammenhæng med arbejdet med handleplan Hvilke stærke sider har barnet? Er det f.eks. kreativt, indlevende, omsorgsfuldt, empatisk, kærligt, intuitivt, følsomt? Hvordan er barnets kontakt til andre børn? Hvordan er barnets kontakt til voksne? Hvordan er barnets fysiske, motoriske og sansemæssige udvikling? Får barnet sansemotorisk træning og stimulering? Hvordan er barnets sprogudvikling? Viser barnet tegn på særlige vanskeligheder og frustrationer? Hvis, hvordan reagerer barnet? Hvordan er barnets familiemæssige forhold Hvordan er barnets forhold til mad og spisning? Hvor mange timer er barnet i dagtilbud hver dag? 16 af 16

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET?

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er dyspraksi? 3 Hvad betyder dyspraksi for barnet og dets behov? 4 Hvad er barnets fremtidsudsigter? 5 Typiske symptomer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

RÆMATURITET. Fagbladet. Barnet med særlige behov. Alle børn har udviklingsmuligheder. TEMA: For tidligt fødte børn i skolen. Kvalitativ inklusion

RÆMATURITET. Fagbladet. Barnet med særlige behov. Alle børn har udviklingsmuligheder. TEMA: For tidligt fødte børn i skolen. Kvalitativ inklusion Fagbladet RÆMATURITET TEMA: For tidligt fødte børn i skolen 1. udgave nr. 10 2013 Kvalitativ inklusion Barnet med særlige behov Vi skal gøre det der er bedst for barnet Alle børn har udviklingsmuligheder

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere