Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Udviklet af: Eva Buus Jette Nicolajsen Århus social- og Sundhedsskole Århus social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 Olof Palmes Allé Århus N 8200 Århus N Tlf.: Tlf.: December 2007

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen hører til i følgende fælles kompetencebeskrivelse (FKB) nr Pædagogisk arbejde med børn og unge. FBK en kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside, eller under Uddannelser på Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK ere) i FKB en og skal kvalificere deltageren inden for disse felter: Det drejer sig om følgende TAK er: 1. Medvirke til børn og unges udvikling 2. Igangsættelse af aktiviteter med og for børn og unge 3. Kommunikation og samarbejde inden for børne- og ungeområdet Uddannelsen er relevant for flere af målgrupperne i FBK en, primært dagplejere, pgu ere og pædagogmedhjælpere ansat i dagtilbud som vuggestuer, dagpleje, børnehaver, integrerede institutioner, SFO ere og fritidshjem samt medhjælpere ansat i pædagogiske dag- og døgntilbud for børn og unge. Endelig kan uddannelsesmålet have relevans for familieplejere, der har for tidligt fødte børn i pleje eller aflastning. Arbejdsfunktioner Den primære arbejdsfunktion for målgrupperne ansat i jobområdet er at medvirke til og understøtte det for tidligt fødte barns udvikling både fysisk og psykisk. Dette i et samarbejde med forældre, kolleger og andre faggrupper omkring barnet. Et stigende antal børn fødes for tidligt og udviklingen inden for det lægefaglige område gør, at flere af disse børn overlever og senere i livet skal passes i de forskellige pasningstilbud. En for tidlig fødsel kan medføre øget risiko for fysiske og psykiske senfølger/problemer. Disse senfølger kan være svære at opspore og kræver ofte en særlig observation af og opmærksomhed på barnet i forhold til dets udvikling. Mange børnelæger på børneambulatorierne og sundhedsplejersker anbefaler, at for tidligt fødte børn passes i dagpleje på grund af lavere smitterisiko samt muligheden for her at skabe trygge og overskuelige rammer. Dette betyder en særlig ud- 1 af 16

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET fordring for den enkelte dagplejer at observere barnet og være med til at sikre barnet optimal støtte i forhold til dets særlige behov. Denne udfordring kræver en særlig viden om børns normale udvikling og skærpet opmærksomhed i at kunne observere og dokumentere det enkelte barns behov. Specielt dagplejere står alene med opgaven, fordi de arbejder alene i eget hjem. Der stilles ligeledes store krav til kommunikation og samarbejde med forældre til det for tidligt fødte barn. En forældregruppe, som ofte er meget ængstelige, bekymrede og måske angste for at skulle have barnet passet udenfor hjemmet og for at miste. Forældrene kan stille anderledes forventninger til pasningen, og samspillet med disse forældre kan også kræve andet end i samarbejdet med de øvrige forældre. Deltagerforudsætninger Deltagernes faglige og personlige forudsætninger vil være forskellige. Der vil være forskellige forudsætninger for, hvordan det daglige samspil omkring barnet er inden for det enkelte dagtilbudsområde. Inden for daginstitutionsområdet vil pædagogmedhjælperen have daglig sparring med en uddannet pædagog, mens en dagplejer arbejder alene og skal kunne viderebringe sine observationer og dokumentationer til dagplejepædagogen. Det er vigtigt, at deltageren har viden om barnets normale udvikling. Det er endvidere vigtigt, at deltageren kan observere barnets udvikling fysisk, psykisk og social samt at deltageren kan handle på og evaluere sine observationer. Struktur Det anbefales, at deltageren, inden hun/han starter på kurset, har en grundlæggende viden om arbejdet i dagtilbud eller døgninstitutioner f.eks. uddannelsesbevis fra Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, Grundkursus for dagplejere (ikke AMU-uddannelse) eller Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder. Derudover anbefales det, at deltageren har deltagerbevis fra Samspil og relationer i pædagogisk arbejde samt Børns kompetenceudvikling 0-5 år eller tilsvarende viden om barnets normaludvikling. I forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelsesmålet anbefales et splitforløb, så deltagerne kan få mulighed for at undersøge og reflektere over egen praksis og mulighed for sparring med kolleger. I forlængelse af kurset Arbejdet med for tidligt fødte børn vil det være hensigtsmæssigt at tilbyde kurset Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 2 af 16

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 2. Ideer til tilrettelæggelse Udviklingen af inspirationsmaterialet er sket ved inspiration fra Jonna Jepsen, Preem Team, som har arbejdet med at udbrede viden om for tidligt fødte børns udvikling, specielt med fokus på evt. senfølger. Vi anbefaler, at kurset tilrettelægges som split, så der er mulighed for at den enkelte deltager får tid til at arbejde med den nye viden fra dag 1 og samle erfaringer i forhold til dag 2. Erfaringerne viser, at mange af deltagerne derved får mulighed for at vende tilbage med afklarende spørgsmål eller der er dukket nye spørgsmål op. I tilrettelæggelsen af undervisningen er det vigtigt, at der skabes rum til dialog og erfaringsudveksling. Undervisningen skal give viden om mulige problemstillinger for et barn, der er født for tidligt. Det er vigtigt, at deltagerne bliver opmærksomme på, at der er mange udviklingsforløb, og at hvert barn og forældre har deres egen historie. Undervisningen tilrettelægges, så deltageren i forløbet kan arbejde med at koble viden om for tidligt fødte til den daglige pædagogiske praksis. Det anbefales, at deltagernes egne praksiserfaringer inddrages, og at der arbejdes ud fra cases, som kan relateres til den daglige praksis. Omkring samarbejde og kommunikation med forældrene er det vigtigt, at deltagerne opnår en forståelse af, hvorfor forældre til for tidligt fødte børn kan reagere meget anderledes end øvrige forældre. Der er tale om at møde både sårbare børn og sårbare forældre. Forslag til dagsplaner for forløbet: Dag 1 Velkomst, præsentation, program for kurset, fagmål m.m. Fødselsoplevelsen: barnets oplevelse, forældrenes oplevelse Hvorfor er det for tidligt fødte barn anderledes? (Fødslen, udvikling, modning, kuvøse og lignende forskellige oplevelser i den første levetid) Mulige senfølger: fysiske, psykiske og sociale Tegn og opmærksomhed på senfølger Introduktion af handleplan for det for tidligt fødte barn i dagtilbudet 3 af 16

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Dag 2 Det for tidligt fødte barn i pasningstilbud Det for tidligt fødte barn kan have andre behov for stimulering (indlæring, spisesituation, sprogudvikling, stimulering af sanser, sociale kompetencer mm.) Samarbejde med forældre og andre personaler Hjælpemidler, støtteforanstaltninger og lignende Hvordan gør jeg i min dagpleje/mit dagtilbud? case med handleplan for barnet i daginstitution. Temaer Tema 1: Fødselsoplevelsen v/ den for tidlige fødsel Tema 2: Hvordan og hvorfor er det for tidligt fødte barn anderledes Tema 3: Det for tidligt fødte barn i dagtilbud Tema 4: Samarbejde med forældre og andre fagpersoner 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Tema 1: Fødselsoplevelsen v/ den for tidlige fødsel Målet med temaet er, at deltagerne får en forståelse for, hvilket forløb både barn, forældre og familie har været igennem og hvordan dette forløb er meget anderledes fra det normale forløb både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt for både barn og forældre. Dette kan anskueliggøres ved, at en præmaturforælder kommer og fortæller om forventninger omkring graviditeten, følelser omkring fødslen, barnets mange undersøgelser og dets forløb: angsten for at miste, påvirkninger af familieliv og parforhold samt den manglende barselshvile og stolthed/usikkerhed over forældrerollen. Indledningen på temaet kan være definitioner på for tidlig fødsel og hvilken indflydelse fosterets alder har på overlevelseschancer og udvikling. Det er en god idé at vise billeder af børn fra det neonathale-ophold, gerne billeder af børn ved fødsel og hvordan de senere har udviklet sig. Giv også viden om, hvordan forholdene på en neonathal-afdelingen er for både barn, forældre og søskende, og hvordan afdelingen fortsat følger barnet efter udskrivelsen. 4 af 16

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Definition på en for tidlig fødsel: Uge 40 fuldbårne Uge 37 for tidligt fødte Uge 32 meget for tidligt fødte Uge 28 ekstremt tidligt fødte I forhold til forældrerollen kan flg. emner være relevante at komme ind på: Den nye forældrerolle Sikring af barnets overlevelse, hvordan vil det vokse og trives? Anerkendelse af egen intuition Graviditet afbrydes før tid => angstprovokerende fødsel => bristede drømme og forventninger Forældrerolle får vi lov at beholde barnet? Drømmebarnet hvordan bliver fremtiden? Ingen barselshvile Usikre forventninger til livet Parforholdet Evt. andre børn Tema 2: Hvordan og hvorfor er det for tidligt fødte barn anderledes Målet med dette tema er, at deltagerne får viden om, hvordan barnet fra fødslen adskiller sig fra børn født til tiden. Det drejer sig om umodenhed, belastning af nervesystemet og organerne samt påvirkning af barnet på grund af smerte, stress og tidlig adskillelse fra moderen. Deltageren skal opnå en forståelse af, hvorfor det for tidligt fødte barn er anderledes og hvordan dette viser sig i barnets adfærd. Det er vigtigt også at tale om, at for tidligt fødte børn udvikler sig forskelligt. Hvad sker der med barnet i forbindelse med fødslen: Nervesystemets, hjernens og organernes umodenhed Svækket immunforsvar Indgreb på grund af sygdom 5 af 16

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Stress og smerter Adskillelse, forældre barn samspil Mulige senfølger (sansemotorik, sprog, søvn, spisning, tilknytning, følelsesliv, samspil, adfærd) Tema 3: Det for tidligt fødte barn i dagtilbud Under dette tema er målet, at deltagerne får viden om, hvordan det for tidligt fødte barns adfærd kan adskille sig fra andre børns, og hvilke tegn i dagligdagen man skal være opmærksom på. Et vigtigt emne er, at deltageren får viden om, hvad dagtilbuddet konkret kan gøre for at støtte barnets udvikling samt viden om hvorfor tryghed, ro, og struktur er nøgleord for et for tidligt født barn. Deltageren skal kunne tilrettelægge dagen i forhold til de individuelle behov det enkelte barn måtte have. I dette tema skal der også sættes fokus på regulationsproblemer hos barnet, og hvordan disse kan vise sig og hvad man konkret kan gøre i den forbindelse ved problemer omkring søvn, gråd, spisning, motorik, opmærksomhed, kontakt, kognition og psykosocialt udvikling. Det anbefales at arbejde med Handleplan for et for tidligt født barn enten ud fra deltagerens egne erfaringer eller ud fra en case. (se bilag 2). Endelig skal deltageren have kendskab til lovgivningen i forhold til muligheder for hjælp og støtte til barnets udvikling. Her kan anbefales at anskaffe Dansk Præmatur Forenings pjece om sociallovgivningen. Den kan, sammen med en række øvrige pjecer, bestilles og/eller downloades her: Følgende punkter kan være relevante at inddrage i undervisningen under dette tema: Hvordan skabes tillid og tryghed Arbejde med døgnrytme, rutiner, ritualer, genkendelighed og forudsigelighed Give mulighed for ro Give tid Dæmpe indtryk, give barnet omsorg og kropskontakt Opmærksomhed på mange eller voldsomme sanseindtryk 6 af 16

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Skab få og gode skift/overgange Vekslen mellem fordybelse og udadvendt leg Støtte barnets stærke sider, selvværd og selvtillid Støtte sprogudviklingen Støtte sansemotorisk udvikling Tema 4: Samarbejde med forældre og andre fagpersoner Forældrene er vigtige samarbejdspartnere. Det er et vigtigt mål under dette tema at opnå en forståelse for, at forældrene kender deres barn bedst, og at de anerkendes for deres viden. Mødet med disse forældre kan være anderledes end med øvrige forældre. Det er ligeledes et vigtigt mål, at deltagerne kender til de øvrige fagpersoner, der kan støtte op omkring barnet, herunder hvilke behandlingsformer barnet kan være i, og hvordan dette indvirker på barnets udvikling. Denne viden kan samtidig bruges af dagtilbudet i forbindelse med observation af det enkelte barn i forhold til evt. senfølger. Det tværfaglige samarbejde er meget vigtigt i forbindelse med for tidligt fødte børn og en forudsætning for at sikre barnet den bedst mulige udvikling. Derfor skal deltagerne også have kendskab til behandlingsmuligheder og hele tiden være opmærksom på ændringer i barnets udvikling og være med til at justere på f.eks. handleplanen for barnet. Følgende behandlinger kan være aktuelle, at deltagerne har kendskab til: Sansemotorisk træning / stimulering Ergoterapi og fysioterapi Specialpædagogisk og psykologisk indsats Anden behandling af barnet (f.eks. kiropraktik, kranio sacral massage) I bilag 1 er der en oversigt over de anbefalinger, opmærksomhedspunkter i forbindelse med mulige senfølger, som Jonna Jepsen gør opmærksom på. 4. Litteraturliste mv. Dansk Præmatur Forening; 7 af 16

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Jepsen, Jonna; Født for tidligt en forældrehåndbog. Kbh., P. Haase & Søn Er udkommet i en revideret og udvidet 2. udgave i 2007 Jepsen, Jonna; For tidligt fødte børn. Usynlige senfølger. Kbh., Hans Reitzels Forlag 2004 Ringsted. Mette Ziemendorf (red); Meget små børn beretninger om for tidligt fødte børn. Kbh., Munksgaards Forlag 2000 Falk, Bonnie, Peter; Miraklernes tid er ikke forbi. Forlaget Gemini Vogel, I; Forskning i for tidlig fødsel, I Livsbladet 2004; 3:12-5 Ringsted, Sylvest; At blive forældre til et for tidligt født barn. Kbh.; Munksgaard, 2000 (Beretninger om for tidligt fødte børn) Mai, D; Det første år; Kbh., Rigshospitalet 2001 (Evaluering af for tidligt fødte børns første leveår efter udskrivelsen fra Neonathalklinikken til THO (Tidligt Hjemme Ordning)) Kirkebæk, Clausen, Storm, og Dyssegaard; Skrøbelig kontakt, For tidligt fødte børn og deres samspil med omgivelserne. Kbh., Dansk Psykologisk Forlag 1994 Gjesing, Gudrun; Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet i dagpleje, børneinstitution og derhjemme; Kroghs Forlag, 2004 Gjesing, Gudrun; Kroppens muligheder og kropumulige unger i indskoling, fritid og hjemme; Kroghs Forlag, 2004 Wegloop, Mette Vainer; Spliid, Lone; Leg med din baby 0-12 måneder; Kbh., Politikkens Forlag, 2006 Tóoddsdóttir, Tóra; Klodsmajor og englebørn, Kbh. Borgens Forlag, 2001 Andersen, Mette Malene; m.fl.; Ergoterapi og børn udvikling gennem aktivitet; Forlaget FADL, 2003 Roskilde Kommune, Dagpleje; For tidligt født børn i dagplejen, Tværfagligt udviklingsprojekt. Kan hentes på Andersen, John; Rasmussen, Kjeld; Gundelach, Søren; Det trygge og utrygge barn - en vejledning for dagplejen; Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde, Avnesø, Birgitte; Børn uden selvtillid; bragt i Børn og unge nr. 1, Avnesø, Birgitte; Forældre kender deres børn bedst; bragt i Børn og unge nr. 1, Sundhedsguiden; Ernæring (for tidligt fødte børn); 8 af 16

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 1 Oversigt over usynlige senfølger og hvad kan vi gøre. Hentet fra Preem Team, Jonna Jepsen. Mulige senfølger ved for tidlig fødsel Ofte forekommende at barnet: Er hypersensitivt sart over for sansepåvirkninger/stimuli/stress Har kropslig uro og asymmetri Græder meget, utrøsteligt Er tågænger Har svært ved at registrere og regulere kropstemperatur Har svært ved at: - sove ustabilt søvnmønster, mareridt, vågner ofte, nærkontakt - spise lidt men tit, småtspisende/storspisende, smerter - Blive/holde sig rent Er ofte sygt, også kronisk Har en høj smertetolerance/manglende smertereaktion Har underudviklede basale sanseområder Har perceptuelle og kognitive vanskeligheder Har svært ved at: o Koordinere sanseindtryk o Modtage og forstå kollektive beskeder o Koncentrere sig og fastholde opmærksomheden o Kontrollere egen adfærd o Huske o Ræsonnere o Indlære Er langsom har brug for god tid Har forsinkede reaktioner Er længe om at udvikle motoriske og sproglige færdigheder 9 af 16

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Er hyperaktiv eller passiv Er aggressivt eller indesluttet Har lav energi Har manglende selvtillid Har lavt selvværd Er utryg og ængstelig tilknytning til få, separationsangst Har dårlig kontakt til andre børn søger voksenkontakt Er perfektionist Hvad kan vi gøre? Pasning: Dagpleje frem for vuggestue Dobbelt eller tripel plads i dagpleje (se også projekt fra Roskilde Dagpleje) Specieldagpleje Undgå legestue og udflugter eller tage særligt hensyn Primærperson eller støttepædagog i institution Små enheder i institution og skole Behandling m.m. Kravle, varierede bevægelsesmuligheder Fedtsyrer Massage Marte meo Udviklingsbeskrivelse (PAS, Kuno Beller) Neuropsykologisk/-pædagogisk, psykologisk, psykoterapeutisk behandling (spædbarnterapi/legeterapi) Eventyr Fri leg 10 af 16

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Ved stress, uro og overstimulering Hængekøje, vugge, kugledyne Omslutning, holde fast om, kropskontakt, massage, bad, fod - hoved tryk, rolige bevægelser Stille musik, få indtryk, pastelfarver Rytme, struktur, rutiner, ritualer, faste rammer Vekslen mellem fordybelse og udadvendt leg Forudsigelighed og forberedelse Give tid Skabe rum til ro, hvile, afstresning og afspænding Undgå lange pasningsdage Ved koncentrationsbesvær Opmærksomhedstræning Brætspil, puslespil, arbejde i hus og have, gåtur i natur, tegne/male Pædagogiske regler/opgaver mindre impulsstyring Positiv tænkning og visualisering af mål/delmål Spørgsmål om opgaven Rytme og rutiner + pauser Afpassede krav Ro, hvile, begrænsning af indtryk God almen trivsel, få bekymringer, tilstrækkelig søvn Små grupper, enkle rammer Leg og fysisk udfoldelsesmulighed Sansemotoriske øvelser Undgå sukker og tilsætningsstoffer i maden Sørg for meget frugt og grønt + essentielle fedtsyrer Fysio-/ergo-/kranio-sacral massage/osteopati Ved spiseproblemer Ro, tid, overskuelighed Stemning, ingen tvang, ikke true eller lokke 11 af 16

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bredt udvalg og indbydende mad Lad barnet spise selv Flere små måltider og afmålte portioner Findelt/flydende kost Særlige kosttilskud Behandling kranio-sacral, zoneterapi eller andet Ved sprogvanskeligheder Musik og rytmik, rim og remser Sansemotoriske øvelser Fysisk udfoldelse Trampolin hop Styrke mundmotorikken via leg Historielæsning Bruge sproget Undgå at korrigere Stimulering af sanserne i hverdagen Balancesans Rulle, vugge, gynge, hoppe, løbe, svinge, rutsche, dreje rundt, hinke, gå på ujævnt terræn, balancegang, trampolin hop, klatre i træer, cykle, kængurobold. (Redskabsbane i dagtilbudet) Berøringssans Faste tryk, reder, huler, kugledyne, vand, kropskontakt, maveleje, bage, lege med ler, sand og mudder Muskel- og ledsans Trampolin, hop, trække og skubbe, svinge, hænge, gymnastik, boldsport, leg i naturen, fysiske anstrengelser Undgå sansemæssig overstimulering Relationer reparere og genopbygge Tolke barnets signaler Tilbyde omsorg og nærvær 12 af 16

14 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Hjælpe med at skabe positiv kontakt til andre børn Støtte ved adskillelse fra forældre Hjælpe med at udvikle selvværd og selvtillid - acceptere og rumme barnet uden kritik og fordømmelse - succesoplevelser og fokus på stærke sider Hjælpe med at forstå og udholde egne følelser Forældre evt. terapeutisk behandling 13 af 16

15 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 2 Forslag til handleplan for et for tidligt født barn i dagtilbud Handleplan for arbejdet i dagplejen med Barnets navn Daglige rutiner Samspil/adfærd Rumindretning Internt samarbejde i dagplejen Tværfagligt samarbejde (herunder udredning, træning og behandling) 14 af 16

16 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Samarbejde dagpleje/hjem Ansøgning(er) om tiltag/støtte/hjælpemidler Andet Medhjælper Forældre 15 af 16

17 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Overvejelser/spørgsmål/refleksion i sammenhæng med arbejdet med handleplan Hvilke stærke sider har barnet? Er det f.eks. kreativt, indlevende, omsorgsfuldt, empatisk, kærligt, intuitivt, følsomt? Hvordan er barnets kontakt til andre børn? Hvordan er barnets kontakt til voksne? Hvordan er barnets fysiske, motoriske og sansemæssige udvikling? Får barnet sansemotorisk træning og stimulering? Hvordan er barnets sprogudvikling? Viser barnet tegn på særlige vanskeligheder og frustrationer? Hvis, hvordan reagerer barnet? Hvordan er barnets familiemæssige forhold Hvordan er barnets forhold til mad og spisning? Hvor mange timer er barnet i dagtilbud hver dag? 16 af 16

Født for tidligt? Til dagplejere og institutioner For tidligt fødte børn i alderen 0-6 år

Født for tidligt? Til dagplejere og institutioner For tidligt fødte børn i alderen 0-6 år Født for tidligt? Til dagplejere og institutioner For tidligt fødte børn i alderen 0-6 år Indhold Forord....................................... s. 3 Født for tidligt................................ s.

Læs mere

Født for tidligt. Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet. www.praematur.dk

Født for tidligt. Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet. www.praematur.dk Født for tidligt Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet Dansk præmatur Forening www.praematur.dk Denne pjece er forfattet og udgivet af: Dansk Præmatur Forening 1. oplag 2007 Oplag: 5.000 eksemplarer

Læs mere

Hverdagen med præmature børn

Hverdagen med præmature børn Hverdagen med præmature børn Af Jonna Jepsen Mange familier med for tidligt fødte børn oplever, at børnenes adfærd er væsentligt anderledes end andre børns. Det er naturligvis ekstra tydeligt i familier

Læs mere

DAGPLEJEN FOR TIDLIGT FØDT

DAGPLEJEN FOR TIDLIGT FØDT DAGPLEJEN FOR TIDLIGT FØDT Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen, sin egen

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44799 Udviklet af: Jeppe Sjøgren & sosumedia Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44299 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Forældreinformation. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet

Forældreinformation. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet Forældreinformation - om hvad du kan gøre for dit lille barn, når det er født for tidligt. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet Den vigtigste person i dit barns liv er dig

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

DAGPLEJEN OMSORGSSVIGT

DAGPLEJEN OMSORGSSVIGT DAGPLEJEN OMSORGSSVIGT Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen, sin egen personlighed,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44261 Udviklet af: Hanne Holm CVU Vest Skolebakken 171 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 7614

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede 40956 Udviklet af: Jens Erik Assing Århus Social-og Sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus N Tlf.: 87412626

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter For tidligt fødte børn I Danmark fødes ca. 7,5 % af en børneårgang for tidligt. Det svarer til omkring 4.500 børn om året eller ca.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Hvordan kan vi hjælpe præmature børn og unge i skolen?

Hvordan kan vi hjælpe præmature børn og unge i skolen? Hvordan kan vi hjælpe præmature børn og unge i skolen? Af Anne Marie Klysner Møller og Jonna Jepsen, Rafael Centeret. Denne artikel har til hensigt at bidrage til, at man med rolig iagttagelse kan være

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

- brug af hjælpemidler (eks skohorn,specialkop + service, mosgummi, toiletstol, boardmaker)

- brug af hjælpemidler (eks skohorn,specialkop + service, mosgummi, toiletstol, boardmaker) Krop og bevægelse Kroppen er et meget komplekst system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation. De følelsesmæssige og erkendelsesmæssige

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Født for tidligt. barnet i skole og SFO. www.praematur.dk

Født for tidligt. barnet i skole og SFO. www.praematur.dk Født for tidligt barnet i skole og SFO Dansk præmatur Forening www.praematur.dk Denne pjece er forfattet og udgivet af: Dansk Præmatur Forening 1. udgave. 1. oplag. November 2006 Oplag: 5.000 eksemplarer

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014. AKT og inklusion

Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014. AKT og inklusion AKT og inklusion Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014 - At man, når det i sandhed skal lykkedes én at føre et menneske til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er,

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere