Hvad koster et vindue?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad koster et vindue?"

Transkript

1 Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse og energiforbedring af de oprindelige vinduer. Det dyreste her og nu er billigt på lang sigt: Køb af nye forsatseller koblede Raadvad vinduer. Det billigste her og nu er dyrt på lang sigt: Udskift de oprindelige vinduer til nye trævinduer med energitermoruder. Dyrt her og nu og det dyreste på lang sigt: Udskift de oprindelige vinduer til nye træ/aluvinduer med energitermoruder. Beregningerne viser de samlede totaløkonomiske omkostninger for reparation af oprindelige vinduer sammenlignet med de oftest anvendte typer af nye vinduer. Undersøgelsen viser at nutids-omkostningerne omtrent er de samme ved at istandsætte de oprindelige vinduer, som ved at udskifte til nye træ-energirudevinduer. Ser man derimod på de totaløkonomiske omkostninger, opnås den laveste totaløkonomiske udgift ved at istandsætte de oprindelige vinduer, og den højeste udgift fremkommer ved køb af nye træ/alu-vinduer. Beregningerne gælder for vinduer til den ældre boligmassse med relativt små rudestørrelser. Hvad er en totaløkonomisk beregning: Princippet bag totaløkonomi er at anvende helhedsbetragtninger og se på de samlede udgifter i hele levetiden. Det nytter ikke at udvikle et produkt, som er billigt at fremstille, hvis der er store udgifter forbundet med dets brug (eller fjernelse). Ved totaløkonomiske beregninger tages der hensyn til de mest relevante udgifter såsom anlægsudgift, vedligeholdelse, varmetab og skrotning. Totaløkonomi er et godt redskab i beslutningsprocessen, da det muliggør sammenligning af alternative løsninger, og man kan f.eks. se, om det kan betale sig at investere i kvalitet og lang holdbarhed. De totaløkonomiske vurderinger bør derfor indgå så tidligt som muligt i beslutningsprocessen. Der er stor usikkerhed forbundet med totaløkonomiske beregninger, men ofte har beregningerne til formål at sammenligne alternativer, hvor den største usikkerhed knytter sig til forhold, som er ens alle for alternativerne. For at kunne sammenligne udgifter, som afholdes på forskellige tidspunkter i forskellige år, omregnes alle udgifter til et tidspunkt kaldet nuværdien. Ved beregningerne tages hensyn til inflationen. Brug af totaløkonomiske beregninger i det støttede byggeri: 2.1

2 Totaløkonomiske vurderinger er indført som krav i offentligt støttet byggeri fra 1998 og er fra år 2000 indført som krav for statsligt byggeri. Kravet om totaløkonomiske vurderinger skal også anvendes på ombygningsarbejder, når disse gennemføres efter et projektmateriale, og har et sådant omfang at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag. Der er fuld overensstemmelse mellem valg af vindues-type ud fra miljøhensyn, beskrevet ved livscyklusanalyser, og økonomiske hensyn belyst gennem totaløkonomiske beregninger: Miljørigtig projektering og beregning af totaløkonomi anvendes i stigende omfang under projektering af byggeri. Disse miljøvurderingsredskaber er udviklet for at nedbringe energi- og råstofforbruget i byggeriets anlægs- og driftsfaser. Som det fremgår af en anden artikel i denne serie på tre, der omhandler livscyklusanalyse på forskellige vinduesløsninger, er der fuld overensstemmelse mellem, hvad der er den økonomisk og miljømæssig optimale løsning - nemlig at istandsætte og energiforbedre de oprindelige vinduer. Sammenligning af udgifter på forskellige tidspunkter Problemet med at sammenligne udgifter på forskellige tidspunkter er, at værdien af en "nutidig" krone er mere værd end en "fremtidig" krone om 30 år. For at vurdere fremtidige udgifter ser man på hvad man alternativt kunne have tjent hvis man havde købt f.eks. obligationer. For at sammenligne økonomien i alternative løsningsmodeller skal alle beløb derfor henføres til det samme tidspunkt. Det er så kronens værdi på dette tidspunkt, som er grundlag for en sammenligning. Det valgte tidspunkt er altså principielt ligegyldigt, hvis blot alle udgifter i hele levetiden henføres hertil. Omregningen fra individuelle tidspunkter til et fælles sammenligneligt tidspunkt kalde med et fagudtryk for diskontering til nuværdi. Da kronens værdi på forskellige tidspunkter fastsættes gennem prisen på at låne eller udlåne penge, nemlig renten, udføres diskonteringen ved en simpel renteberegning. Den valgte rente kaldes kalkulationsrenten. Selve formlerne der benyttes til udregningen, kan ses i bl.a.: Udviklingsprojekt - en vurdering af totaløkonomi og miljørigtig projektering. [1] Da inflationen "spiser" af rentefordelen, benyttes den såkaldte kalkulationsrente, der tager hensyn til både rente og inflation. Ved fastlæggelse af renten i det støttede byggeri anvendes sædvanligvis lånerenten eller den såkaldte "alternativ rente minus inflation" (dvs. den bedste alternative anvendelse af kapitalen). Beregning af nuværdi: Anlægsudgiften er selvfølgelig udgiften her og nu. Derimod er løbende udgifter til f.eks. vedligeholdelse og varmetab en fast årlig udgift, som antages at være konstant hvert år under hele levetiden. Disse løbende udgift omregnes til nuværdi med en formel, der tager hensyn til kalkulationsrenten og levetiden. På tilsvarende måde omregnes fremtidige punktudgifter, som f.eks. skrotning af vinduet eller udskiftning af energiruden, til nuværdien. Punktudgifter omregnes også til nuværdi udfra kalkulationsrenten og mht. om hvor lang tid udgiften kommer. F.eks. koster det 453 kr. at aflevere et vindue til skrotning idag. Hvis levetiden sættes til 100 år, vil det svare til en nuværdi på kun 24 kr. ved 3 % kalkulationsrente. Hvis man købte obligationer for 24 kr. nu, vil værdien om 100 år med renters rente svare til 453 kr. Denne udgift om mange år har altså kun en meget lille betydning idag. 2.2

3 Tidligere beregninger af totaløkonomi for vinduer BUR, Byggeriets Udviklings Råd, har tidligere udregnet de totaløkonomiske konsekvenser for forskellige vinduesløsninger [2]. Anlægsudgifterne stammede fra Vinduesrenovering med linolie, Projekt renovering, nr. 264 [3]. Konklusionen på de totaløkonomiske beregninger var, at det optimale valg af vinduer er plastikvinduer, primært pga. lavere vedligeholdelsesudgifter. I BUR s beregninger var det forudsat at alle vinduestyper har samme levetid og at varmetabet gennem alle undersøgte alternativer var det samme. Beregningerne i denne undersøgelse tager derimod udgangspunkt i at vinduer har forskellige levetider, og udfra nøjagtige beregninger af hver types energitab for hele vinduet. Beregningen fra BUR tog heller ikke hensyn til at termo/energiruder ikke har så lang levetid som selve vinduet - og at ruderne derfor skal skiftes - samt med omkostningerne til skrotning af vinduerne. BUR-undersøgelsen behandlede ikke træ/alu-vinduer, de er idag det oftest benyttede alternativ til trævinduer. [2] [2] Hvilke parametre medregnes i denne undersøgelse: Udgangspunktet for beregningerne er de samme som i BUR-rapporten, nemlig "Vinduesrenovering med linolie" [3]. Denne rapport opstillede de samlede anlægsomkostninger for forskellige istandsættelses-grader af de oprindelige vinduer og nye træ-termovinduer i en konkret sag på Vesterbro i København. Alle tal er dog pristalsreguleret med 110 %. I denne beregning benyttes tallene fra disse rapporter, som så er udvidet til også at omfatte Raadvad- og træ/alu-vinduer. 2.3

4 Vinduer istandsat og malet i vinteren Synet 1½ år efter, ingen vedligeholdelse, pris 4844 kr. pr. dannebrogsvindue inkl. afrensning, maling og forsatsvinduer. Med stillads og facademaling 6009 kr. pr. dannebrogsvindue. Renovering/ anskaffelsespris Priserne for en nænsom istandsættelse af de oprindelige vinduer samt nye træ- og plastenergirudevinduer er taget fra BUR-rapporten [2] dog pristalsreguleret 110 %. Prisen for nye Raadvad- og træ/alu-vinduer er katalogpriser, hvortil der er lagt de samme byggeplads- og stilladsudgifter som til de førstnævnte. Prisen for det renoverede oprindelige vindue med forsatsramme isat energirude (tre lag glas ialt), er skønnet til prisen for det renoverede med et lag energiglas plus 1000 kr. Disse vinduer er fra 1741, nænsomt istandsat i 1999 med linoliemaling og ikke vedligeholdt siden. Levetider for vinduerne Spørgsmålet om levetider kan for alvor sætte sindene i kog, og der findes ingen store uvildige undersøgelser om emnet. Dertil kommer nogle oplagte paradokser: Når først de oprindelige vinduer er skåret op og brændt, er det svært at dokumentere, i hvilken tilstand de var. Tilsvarende for nye vinduer er problemet, at der hele tiden kommer nye konstruktioner på markedet, som simpelthen ikke har bevist en lang levetid, da de endnu er for "unge". Der er til gengæld et stort erfaringsgrundlag og desuden mange bygninger, hvori der både sidder de oprindelige samt nye typer vinduer. Desuden er det oplagt at tage udgangspunkt i fabrikanternes tro på egne produkter, som udtrykkes gennem længden af garantiperioden. Totaløkonomiske beregninger tager udgangspunkt i en periode på 30 år. Da oprindelige vinduer, Raadvad-, træ/alu- og plast-vinduet anslås at have en længere levetid, tillægges de forskellige restværdier. Restværdien for den enkelte vinduestype beregnes som en procentdel af nuværdien udfra hvor lang restlevetid, udover de 30 år, de har. Restværdien om 30 år omregnes, ligesom de øvrige parametre, til nuværdi udfra realrenten. 2.4

5 Levetid for oprindelige vinduer: Raadvads Bygningssyn og -arkitekter har undersøgt tusindvis af gamle vinduer, både dem, der stadig sidder i bygningerne, og dem, som blev skåret op og endte i containeren. Udfra denne erfaring vurderes det, at mindst 95 % af oprindelige vinduer med fordel kan istandsættes der er utallige eksempler på vinduer, der er 250 år gamle og at de har en restlevetid på 100 år ved korrekt istandsættelse og vedligeholdelse [4]. Levetid for Raadvad-vinduet Raadvad-vinduet er fremstillet som kopi af gamle vinduer med stor kernetræs-andel og linoliemalet, derfor vurderes de at kunne holde 100 år - sammenholdt med at producenterne giver 30 års garanti mod råd og svamp. Typisk billede fra en container: Det øverste stykke træ stammer fra nogle træ-termovinduer, der er omkring 30 år gamle træet er helt ædt op af råd. Underneden ligger resterne af de oprindelige vinduer, som dufter friskt af harpiks og intet fejler. Levetid for træ-termo/energirudevinduer: Visse nye trævinduer med termo/energiruder har erfaringsmæssigt ringe holdbarhed, de fleste producenter giver kun 5 års garanti, og desuden er langt den overvejende del af vinduerne forsynet med de meget dårligt isolerende termoruder. Levetiden er her sat til 30 år. 2.5

6 Helt nye træ/alu-vinduer og altandøre. Snydesprosserne på den venstre altandør er allerede faldet af! Det var sket på flere døre opad. Bemærk, nye vinduer skal også vedligeholdes, her et citat fra en træ/alu-vinduesproducent: "10 ÅRS VINDUESGARANTI: Det er vigtigt at vinduets udvendige flader vedligeholdes ved afvaskning 2 gange årligt for at bevare overflade-behandlingens holdbarhed Levetid for træ/alu-vinduer: Nogle træ/alu-vindues-producenter vurderer at deres vinduer holder 40 år, og det afspejler sig i at der gives 10 års garanti - dog under forudsætning af at vinduerne vaskes to gange årligt på ramme og karm. Det skal bemærkes at mange træ/alu-vinduer har et så stort varmetab, selv med energiruder, at de ikke opfylder Bygningsreglementet krav fra Levetiden er her sat til 40 år. Plastik-vinduer som man nok hverken som beboer eller ejer er særlig stolte af nu! Tætningslisten kan skiftes, men det er nærmest umuligt at male vinduerne. Plastik-vinduer hvor de fleste af vinduerne er revnet i hjørnerne. De er ikke til at reparere og oven i købet måtte alle vinduesstikkene (det murede felt over vinduerne) forstærkes med meget dyre betondragere, da de alle var revnede og i fare for at styrte ned. Levetid for plastvinduer: Der er nærmest ingen producentoplysninger om levetider for plastikvinduer, den er derfor skønnet til 35 år. 2.6

7 Termo/energiruder skiftes hvert år, dog skønnet til en levetid på 33 år hvis de er placeret indendørs i forsatsrammer. Forsats- og koblede vinduer skal ikke skiftes, da de ikke kan punktere. Billedet viser en punkteret termorude. Levetider for ruderne Termo/energiruder består af to lag glas sammenholdt af et afstandsprofil, forseglet og med enten atmosfærisk luft eller en isolerende gas i hulrummet. Disse ruder er udsat for vejrliget på ydersiden med stærkt varierende temperatur (forårssol afløst af en haglbyge), og efterhånden siver gassen ud (de bliver dårligere isolerende) og ruden punkterer, som ses ved at der opstår kondens mellem ruderne. Et andet problem er kondens langs kanten af ruden, som også er medvirkende til at nedbryde kantforseglingen. Der gives normalt kun 5 års garanti mod punkterede ruder og det skønnes at ruderne holder år (visse træ/alu producenter giver dog 10 års rude-garanti, hvis ramme/karm vaskes to gange årligt). Levetiden for energiruder er her sat til halvdelen af hele vinduets levetid, dels af regnemæssige årsager, dels da det afspejler den garanti vinduesproducenter giver. Anvendes energiruden "indendørs" i forsatsramme skønnes levetiden at være længere og er sat til ca. 33 år. Prisen for en ny energirude inklusiv montering er sat til halvdelen af et nyt vindues pris. Et enkelt lag energiglas kan af gode grunde ikke punktere og har ligeså lang levetid som selve vinduet, energibelægningen er stærkere end glasset og kan ikke slides af. Billedet viser en simpel vedligeholdelse med linoliemaling Årlig løbende vedligeholdelse Det forudsættes at de renoverede - og Raadvad-vinduerne er linoliemalede. Hver vindue skal vedligeholdes 5 min hvert år + 25 min. pr. 5 år min. pr. 10 år min. pr. 30 år ialt 2150 min./100 år Trævinduer smøres på beslag 5 min hvert år og males 100 min pr. 6-7 år ialt 450 min/ 30 år. Ifølge træ/alu-producenter skal vinduerne vaskes på ramme og karm to gange årligt og beslag og tætningslister smøres en gang årligt. Vedligeholdelsen er derfor sat til 5 min. hvert halve år min. for indvendig maling og tætningslister ialt 500 min./40 år. For plast-vinduer skønnes det, at vinduet skal vaskes og smøres en gang årligt som for trævinduet. 275 min./35 år Timelønnen er i alle tilfælde sat til 350 kr./time. 2.7

8 Årligt varmetab: Varmetabet er udregnet for et vindue på cm med energibalance tal for hele vinduet beregnet på BYG DTU [5]. Der er regnet med olie som opvarmningsform. Fjernvarme er noget billigere og el dyrere, der er valgt en pris midt imellem med hensyn til at det må forventes, at energipriserne snarere stiger end falder set over en længere periode. Desuden er der lavet to scenarier, dels hvor der ikke tages hensyn til energitabet (svarer til situationen for en udlejer), og dels med stigende energipriser svarende til prisen ved brug af el-varme idag. Eventuel skrotning af oprindelige vinduer nu: Ved en istandsættelse af de oprindelige vinduer kommer der kun en ubetydelig mængde affald prisen er derfor sat til 0 kr. Hvis man derimod skifter til nye vinduer, skal der betales for skrotning af de oprindelige. Skrotning af nye/ oprindelige vinduer om mange år: Priserne for skrotning af de forskellige vinduestyper er indhentet hos et affaldshåndteringsfirma [6]. Plastikvinduer er de dyreste at skrotte, da PVC en skal sendes til oparbejdning, og vinduet derfor skal kildesorteres. Total nuværdi: Den totale nuværdi er summen af alle udgifterne i vinduets levetid, hvor der tages hensyn til diskonteringsfaktoren. Total udgift pr. år: Hvis levetidsomkostningen som nuværdi på anlægstidspunktet lægges ud som et gennemsnit (annuitet) over bygningens levetid, fremkommer årsomkostninger. Disse svarer til de gennemsnitlige årlige udgifter og kan benyttes ved sammenligning og vurdering af alternative vinduesløsninger. Det bør pointeres, at årsomkostningerne er ens beløb pr. år fordelt over et givet tidsrum. Årsomkostningerne er et godt udgangspunkt for beregning af de samlede udgifter, men de er forskellige fra de årlige udgifter, som normalt varierer fra år til år. Total udgift pr. år i % af trævindue: For at lette en sammenligning mellem de forskellige muligheder sættes et nyt træ-energirudevindue til 100 % og alle andre alternativer er så i % af udgiften hertil. Realrente: Forudsætningen for nuværdiberegningerne er renteniveau og prisstigningstakt i år 2000 [1]. nominel rente 5 % inflationsrate 2 % realrente 3 % 2.8

9 Forskellige scenarier med hensyn til levetider, energipriser og realrente: For at bedømme hvor stor indflydelse levetiden har, er beregningerne lavet for tre scenarier: 1: realistiske levetider fra år 2: maksimallevetid på 60 år 3: alle vinduer sat til 30 år Som det fremgår af skemaerne har levetiden en afgørende indflydelse på den årlige udgift, men tendenserne ændres ikke dramatisk mellem de enkelte scenarier. Raadvad-vinduernes højere anlægspris kommer dog til at betyde, at de bliver lidt dyrere end træ-energirudevinduet ved kun 30 års levetid men stadig en smule mindre omkostninger end for træ/alu-vinduet. Da der er stor usikkerhed om fremtidens energipriser, er der lavet to scenarier med forskellige energipriser i det tilfælde, hvor levetiden er sat til maksimalt 100 år. Da man i udlejningsejendomme har den situation, at ejeren har alle vedligeholdelsesudgifter, men ikke skal betale for varmeudgiften, er der derfor medtaget et scenario helt uden varmeudgifter. 1: energipris svarende til olieprisen år : uden hensyn til energipris 3: energipris svarende til el-prisen år 2002 Det fremgår af skemaerne, at selv når der ikke tages hensyn til udgifter til varmetabet, er det renoverede vindue med et energiforsatsglas det billigste på lang sigt, og dermed for ejere af udlejningsejendomme. For at bedømme hvor følsom beregningen er overfor realrenten, er der ligeledes foretaget en beregning med tre forskellige realrentesatser igen hvor levetiden er sat til maksimalt 100 år. 1: realrente på 1 % 2: realrente på 3 % 3: realrente på 5 % Det ses, at der ikke er den store forskel indenfor de tre scenarier, hvor de største forskelle mellem de forskellig typer forekommer, jo lavere renten er. Ejendommen er mere værd, når den skal sælges, hvis vinduerne ikke står lige for en udskiftning: I praksis er det de kortsigtede økonomiske forhold, der har størst betydning. Der skiftes især mange vinduer i udlejnings- og andels boligmassen, fordi der er en tradition for at nye vinduer tillægges en forbedring af ejendommens værdi med 2/3 af udgiften ved en vinduesudskiftning (1/3 hvis der er forsatsvinduer i forvejen). Det sker til trods for, at de millioner af termovinduer (uden energibelægning), der er isat de sidste 30 år, har et større varmetab, end de oprindelige vinduer havde, hvis disse var forsynede med almindelige forsatsrammer (ligeledes uden energibelægning). Dette forhold smitter af på andelsbolig markedet, hvor en udskiftning af vinduerne umiddelbart anses for en forbedring, hvorved andelskronen stiger salg af lejligheder bliver ofte brugt som springbræt for en større bolig. Resultater af de totaløkonomiske beregninger viser imidlertid, hvor forkert denne betragtning er, og den opmærksomme køber vil da heller ikke bedømme vinduer af en dårlig kvalitet til en høj købspris. 2.9

10 Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2000 blev afsagt en boligretsdom, hvoraf det fremgår at en ejer ikke kunne kræve 2/3 lejeforhøjelse ved at udskifte de oprindelige vinduer, og tilsvarende er virkningen af en sag fra 2004, at ejeren kunne kræve 2/3 lejeforhøjelse ved nænsom istandsættelse og energiforbedring af de eksisterende vinduer med koblede rammer. Se nærmere på om "lov barriere undersøgelsen", der belyser om der sker en fortrinsstilling ved vinduesudskiftninger fremfor istandsættelse. Mulighed for støtte til bevaringsværdige bygninger "Bygningsforbedringsudvalg", fredning mm. Udover de rene udgifter skal man også være opmærksom på, at der er mulighed for at opnå støtte til vinduesistandsættelse og forsatsvinduer. En del kommuner har nedsat et såkaldt "Bygningsforbedringsudvalg". hvor det er muligt at låne op til 2/3 af udgifterne som rente- og afdragsfrie lån for bevaringsværdige bygninger. Man kan forhøre Teknisk Forvaltning i sin kommune for at få oplyst, om der er et sådant udvalg, og om ens hus kan betegnes som bevaringsværdigt. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at huset kan risikere "nedrykning" til en klasse hvor der ikke længere er mulighed for få disse meget fordelagtige lån, hvis vinduerne skiftes og arkitekturen og autenticiteten derved forringes. Tilsvarende kan muligheden for at frede et hus forringes, hvis vinduerne skiftes (et fredet hus har fradrag i ejendomsskatter og for alle udgifter til huset). 2.10

11 Skemaer med de totaløkonomiske udgifter: Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, forventede levetider på op til 100 år, realrente 3 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Anskaffelse Regningsmæssig levetid Anslået levetid Restværdi efter 30 år Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Udskiftning af termoruder Skrotning af oprl. vinduer Skrotning af nye/ gl. vinduer Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 Den årlige totale omkostning for et vindue afspejler umiddelbart levetiden. Det ses, at de miljømæssige bedste valg, hvor det årlige varmetab er mindst nemlig for 1+2 energirude Forsats fulgt af 1+1 Forsats, også er de mest økonomiske på lang sigt - og tilmed har rimelige anskaffelsesudgifter her og nu. Det renovere vindue 1+1 Forsats koster således kun omkring 2/3 af udgiften til et nyt træ energirudevindue. Selv det forholdsvis dyre Raadvad-vindue har en lavere totaløkonomisk udgift på 83 % af udgiften til et nyt træ-energirudevindue. De traditionelle vinduers lidt dyrere vedligeholdelse opvejes af det lavere energitab og så er der ingen udgift til "vedligeholdelse" af punkterede energiruder (bortset fra det renoverede med energirude i forsatsrammerne (1+2 energirude Forsats)). For de nye energirudevinduer ses, at træ/alu-vinduet totalt set er en smule dyrere end et tilsvarende træ-energirudevindue, primært pga. den højere anskaffelsespris. PVC vinduerne svarer i pris til træ-energirudevinduerne. 2.11

12 Realrentens betydning: Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 100 år, realrente 1 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,01 Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 100 år, realrente 5 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,05 De samme udregninger er her foretaget med forskellige kalkulationsrentesatser på henholdsvis 1 og 5 %. Der sker ingen ændring i rang-rækkefølgen mellem de forskellige vinduestyper af, hvor lave/høje de totaløkonomiske udgifter er. Som det ses, udjævnes forskellen af den totaløkonomiske udgift, des højere renten er. 2.12

13 Varmeudgiftens betydning: Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 100 år, realrente 3 %, uden udgift pga. varmetab: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 Her er der ikke taget hensyn til udgift til energitabet gennem vinduet, dette scenario svarer til de totaløkonomiske udgifter for en udlejer, hvor lejerne jo betaler for varmen. Det istandsatte vindue med en forsatsramme er stadig den billigste totaløkonomiske løsning. Selv den ekstra investering i forsats-energiruden, med de bedst isolerende vinduer, er billigere end nogle af de nye vinduestyper med energiruder. Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 100 år, realrente 3 %, med udgift pga. varmetab som ved el-varme idag eller med stigende energipriser: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 Totaløkonomiske udgifter ved høj energipris svarende til el-varme ved nuværende energipriser (1,74 kr./ kwh) eller hvis/når energipriserne begynder at stige kraftigt. De totale omkostninger pr. år stiger selvfølgelig kraftigt og selvfølgelig mest for de nye dårligt isolerende energirudevinduer. Træ/alu- og plast-energirudevinduerne har mere end dobbelt så stort årligt varmetab, som det renoverede med energirude Forsatsrammer. 2.13

14 Levetidens betydning: Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 60 år, realrente 3 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Anskaffelse Regningsmæssig levetid Anslået levetid Restværdi efter 30 år Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Udskiftning af termoruder Skrotning af oprl. vinduer Skrotning af nye/ gl. vinduer Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 I dette scenario er den maksimale levetid sat til 60 år for de "langtidsholdbare" vinduer. Kalkulationsrenten er på 3 % som ved levetiden på fra 100 til 30 år, og tendensen fra første scenario er den samme, omend den totaløkonomiske udgift til de "langtidsholdbare" vinduer er steget til fra % til % af udgiften til et nyt træ-energirudevindue. 2.14

15 Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider for alle vinduer på 30 år, realrente 3 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Anskaffelse Regningsmæssig levetid Anslået levetid Restværdi efter 30 år Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Udskiftning af termoruder Skrotning af oprl. vinduer Skrotning af nye/ gl. vinduer Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 I dette scenario er alle vinduer sat til den samme levetid på 30 år. Selv her er den billigste totaløkonomiske løsning de renoverede vinduer 1+1 Forsats og 1+2 energirude Forsats, men forskellene er ikke så markante som ved de mere realistiske levetider. Raadvad-, Plast- og især træ/alu-vinduet bliver de dyreste, da den højere anskaffelsessum ikke kan afskrives over et længere tidsrum. 2.15

16 Artiklen om totaløkonomi af vinduer i gamle huse er en i en række af tre, der er betalt af Grundejernes Investeringsfond. De to andre artikler omhandler livscyklusanalyse og støjisolering. Grundejernes Investeringsfond har desuden under "Projekt Vindue" bl.a. betalt for måling af Raadvad-vinduerne for lyd- og varmeisolering samt lyskvalitet undersøgelse. Desuden er der lavet en lov-barriereundersøgelse for at se, om lovgivningen fremmer udskiftning af vinduer frem for istandsættelse. Baggrundsrapporterne og de andre artikler kan ses på og Kildehenvisning: [1] Udviklingsprojekt - en vurdering af totaløkonomi og miljørigtig projektering, By & Bolig ministeriet, Oktober 1999 [2] Totaløkonomi i beslutningsprocessen, Nybyggere og renovering, Byggeriets Udviklings Råd, 2000, Kim Haugbølle Hansen, Kjeld Roger Henriksen, Jens Østergaard [3] Vinduesrenovering med linolie. Projekt Renovering, projekt nr. 264, By- og Boligministeriet, 1999 [4] Gode råd om vinduer i ældre bygninger, vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring, Søren Vadstrup, [5] Vinduers varmetab, Energi-, kondens- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950, maj 2002, Thomas Kampmann. [6] BRANDIS A/S, NEDRIVNING 2.16

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet og de bevaringsværdige bygninger. Først en kort gennemgang af hvor langt man kan sænke energiforbruget i bevaringsværdige bygninger. Dernæst

Læs mere

Vinduers samlede miljøbelastning

Vinduers samlede miljøbelastning Vinduers samlede miljøbelastning Livscyklusanalyse af fire vinduestyper - eller hvordan man billigt og bekvemt begrænser CO 2 udslippet mærkbart! Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk

Læs mere

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer:

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: København januar 2012 Sag 11294 TM Vinduesprojekt Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: E/F Ved Amagerport 2 10 m.fl. Rapport ved arkitekt Troels Maaløe CVR-nr.

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad. 1 RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.dk www.raadvad.dk Vinduers varmetab Energi-, kondens- og

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET 1-afprøvning af RAADVAD-VINDUET i Horsensgade og Florsgade i København RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET i to byfornyelsesprojekter i København Horsensgade 10-12 og Florsgade 3-5 Side 1 1-afprøvning

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for TOTALØKONOMISKE VURDERINGER for web-applikation Wep-applikation Side 1 af 9 Indhold Generelt... 3 1 Baggrund... 3 1.1 Nuværende lovgrundlag... 3 1.2 Formål... 3 2 Beregningsmetoder... 3 2.1 Hovedprincip...

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

STØJ ISOLERING. af vinduer. med ALU DESIGN forsatsvinduer. Effektiv støj- og varmeisolering Stilhed God komfort Sund økonomi Smukke vinduer

STØJ ISOLERING. af vinduer. med ALU DESIGN forsatsvinduer. Effektiv støj- og varmeisolering Stilhed God komfort Sund økonomi Smukke vinduer STØJ ISOLERING af vinduer med ALU DESIGN forsatsvinduer Effektiv støj- og varmeisolering Stilhed God komfort Sund økonomi Smukke vinduer jernbaner veje folkeliv musik restauration industri Fra støjplage

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

ANVISNINGER til Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 Standardiseret tilstandsundersøgelse For at hjælpe husejere med at bedømme gamle

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Nænsom Bygningsbevaring Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bevar husets sjæl Barnet og badevandet Barnet og badevandet Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi

Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi Vurdering af energirenoveringsprojekters totaløkonomiske rentabilitet i almene boligafdelinger Version 1.0

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sibirien 7 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024587 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 23.03.2011 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 23.03.2011 / 24.03.2011 Faktura fra EL-installatør

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer. www.renoveringsrammer.dk

HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer. www.renoveringsrammer.dk HORN Renoveringsrammer efterisolering af gamle vinduer www.renoveringsrammer.dk Forord Horn aps er oprindeligt et datterselskab af firmaet PC Vinduer og Døre A/S, etableret i 1978 ved Poul Christensen.

Læs mere

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE, ISTANDSÆTTELSE OG ENERGIFORBEDRING AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold vinduer - vold mod bygninskulturen 3 1. raadvad-centerets restaurerings-principper

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere