Hvad koster et vindue?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad koster et vindue?"

Transkript

1 Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse og energiforbedring af de oprindelige vinduer. Det dyreste her og nu er billigt på lang sigt: Køb af nye forsatseller koblede Raadvad vinduer. Det billigste her og nu er dyrt på lang sigt: Udskift de oprindelige vinduer til nye trævinduer med energitermoruder. Dyrt her og nu og det dyreste på lang sigt: Udskift de oprindelige vinduer til nye træ/aluvinduer med energitermoruder. Beregningerne viser de samlede totaløkonomiske omkostninger for reparation af oprindelige vinduer sammenlignet med de oftest anvendte typer af nye vinduer. Undersøgelsen viser at nutids-omkostningerne omtrent er de samme ved at istandsætte de oprindelige vinduer, som ved at udskifte til nye træ-energirudevinduer. Ser man derimod på de totaløkonomiske omkostninger, opnås den laveste totaløkonomiske udgift ved at istandsætte de oprindelige vinduer, og den højeste udgift fremkommer ved køb af nye træ/alu-vinduer. Beregningerne gælder for vinduer til den ældre boligmassse med relativt små rudestørrelser. Hvad er en totaløkonomisk beregning: Princippet bag totaløkonomi er at anvende helhedsbetragtninger og se på de samlede udgifter i hele levetiden. Det nytter ikke at udvikle et produkt, som er billigt at fremstille, hvis der er store udgifter forbundet med dets brug (eller fjernelse). Ved totaløkonomiske beregninger tages der hensyn til de mest relevante udgifter såsom anlægsudgift, vedligeholdelse, varmetab og skrotning. Totaløkonomi er et godt redskab i beslutningsprocessen, da det muliggør sammenligning af alternative løsninger, og man kan f.eks. se, om det kan betale sig at investere i kvalitet og lang holdbarhed. De totaløkonomiske vurderinger bør derfor indgå så tidligt som muligt i beslutningsprocessen. Der er stor usikkerhed forbundet med totaløkonomiske beregninger, men ofte har beregningerne til formål at sammenligne alternativer, hvor den største usikkerhed knytter sig til forhold, som er ens alle for alternativerne. For at kunne sammenligne udgifter, som afholdes på forskellige tidspunkter i forskellige år, omregnes alle udgifter til et tidspunkt kaldet nuværdien. Ved beregningerne tages hensyn til inflationen. Brug af totaløkonomiske beregninger i det støttede byggeri: 2.1

2 Totaløkonomiske vurderinger er indført som krav i offentligt støttet byggeri fra 1998 og er fra år 2000 indført som krav for statsligt byggeri. Kravet om totaløkonomiske vurderinger skal også anvendes på ombygningsarbejder, når disse gennemføres efter et projektmateriale, og har et sådant omfang at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag. Der er fuld overensstemmelse mellem valg af vindues-type ud fra miljøhensyn, beskrevet ved livscyklusanalyser, og økonomiske hensyn belyst gennem totaløkonomiske beregninger: Miljørigtig projektering og beregning af totaløkonomi anvendes i stigende omfang under projektering af byggeri. Disse miljøvurderingsredskaber er udviklet for at nedbringe energi- og råstofforbruget i byggeriets anlægs- og driftsfaser. Som det fremgår af en anden artikel i denne serie på tre, der omhandler livscyklusanalyse på forskellige vinduesløsninger, er der fuld overensstemmelse mellem, hvad der er den økonomisk og miljømæssig optimale løsning - nemlig at istandsætte og energiforbedre de oprindelige vinduer. Sammenligning af udgifter på forskellige tidspunkter Problemet med at sammenligne udgifter på forskellige tidspunkter er, at værdien af en "nutidig" krone er mere værd end en "fremtidig" krone om 30 år. For at vurdere fremtidige udgifter ser man på hvad man alternativt kunne have tjent hvis man havde købt f.eks. obligationer. For at sammenligne økonomien i alternative løsningsmodeller skal alle beløb derfor henføres til det samme tidspunkt. Det er så kronens værdi på dette tidspunkt, som er grundlag for en sammenligning. Det valgte tidspunkt er altså principielt ligegyldigt, hvis blot alle udgifter i hele levetiden henføres hertil. Omregningen fra individuelle tidspunkter til et fælles sammenligneligt tidspunkt kalde med et fagudtryk for diskontering til nuværdi. Da kronens værdi på forskellige tidspunkter fastsættes gennem prisen på at låne eller udlåne penge, nemlig renten, udføres diskonteringen ved en simpel renteberegning. Den valgte rente kaldes kalkulationsrenten. Selve formlerne der benyttes til udregningen, kan ses i bl.a.: Udviklingsprojekt - en vurdering af totaløkonomi og miljørigtig projektering. [1] Da inflationen "spiser" af rentefordelen, benyttes den såkaldte kalkulationsrente, der tager hensyn til både rente og inflation. Ved fastlæggelse af renten i det støttede byggeri anvendes sædvanligvis lånerenten eller den såkaldte "alternativ rente minus inflation" (dvs. den bedste alternative anvendelse af kapitalen). Beregning af nuværdi: Anlægsudgiften er selvfølgelig udgiften her og nu. Derimod er løbende udgifter til f.eks. vedligeholdelse og varmetab en fast årlig udgift, som antages at være konstant hvert år under hele levetiden. Disse løbende udgift omregnes til nuværdi med en formel, der tager hensyn til kalkulationsrenten og levetiden. På tilsvarende måde omregnes fremtidige punktudgifter, som f.eks. skrotning af vinduet eller udskiftning af energiruden, til nuværdien. Punktudgifter omregnes også til nuværdi udfra kalkulationsrenten og mht. om hvor lang tid udgiften kommer. F.eks. koster det 453 kr. at aflevere et vindue til skrotning idag. Hvis levetiden sættes til 100 år, vil det svare til en nuværdi på kun 24 kr. ved 3 % kalkulationsrente. Hvis man købte obligationer for 24 kr. nu, vil værdien om 100 år med renters rente svare til 453 kr. Denne udgift om mange år har altså kun en meget lille betydning idag. 2.2

3 Tidligere beregninger af totaløkonomi for vinduer BUR, Byggeriets Udviklings Råd, har tidligere udregnet de totaløkonomiske konsekvenser for forskellige vinduesløsninger [2]. Anlægsudgifterne stammede fra Vinduesrenovering med linolie, Projekt renovering, nr. 264 [3]. Konklusionen på de totaløkonomiske beregninger var, at det optimale valg af vinduer er plastikvinduer, primært pga. lavere vedligeholdelsesudgifter. I BUR s beregninger var det forudsat at alle vinduestyper har samme levetid og at varmetabet gennem alle undersøgte alternativer var det samme. Beregningerne i denne undersøgelse tager derimod udgangspunkt i at vinduer har forskellige levetider, og udfra nøjagtige beregninger af hver types energitab for hele vinduet. Beregningen fra BUR tog heller ikke hensyn til at termo/energiruder ikke har så lang levetid som selve vinduet - og at ruderne derfor skal skiftes - samt med omkostningerne til skrotning af vinduerne. BUR-undersøgelsen behandlede ikke træ/alu-vinduer, de er idag det oftest benyttede alternativ til trævinduer. [2] [2] Hvilke parametre medregnes i denne undersøgelse: Udgangspunktet for beregningerne er de samme som i BUR-rapporten, nemlig "Vinduesrenovering med linolie" [3]. Denne rapport opstillede de samlede anlægsomkostninger for forskellige istandsættelses-grader af de oprindelige vinduer og nye træ-termovinduer i en konkret sag på Vesterbro i København. Alle tal er dog pristalsreguleret med 110 %. I denne beregning benyttes tallene fra disse rapporter, som så er udvidet til også at omfatte Raadvad- og træ/alu-vinduer. 2.3

4 Vinduer istandsat og malet i vinteren Synet 1½ år efter, ingen vedligeholdelse, pris 4844 kr. pr. dannebrogsvindue inkl. afrensning, maling og forsatsvinduer. Med stillads og facademaling 6009 kr. pr. dannebrogsvindue. Renovering/ anskaffelsespris Priserne for en nænsom istandsættelse af de oprindelige vinduer samt nye træ- og plastenergirudevinduer er taget fra BUR-rapporten [2] dog pristalsreguleret 110 %. Prisen for nye Raadvad- og træ/alu-vinduer er katalogpriser, hvortil der er lagt de samme byggeplads- og stilladsudgifter som til de førstnævnte. Prisen for det renoverede oprindelige vindue med forsatsramme isat energirude (tre lag glas ialt), er skønnet til prisen for det renoverede med et lag energiglas plus 1000 kr. Disse vinduer er fra 1741, nænsomt istandsat i 1999 med linoliemaling og ikke vedligeholdt siden. Levetider for vinduerne Spørgsmålet om levetider kan for alvor sætte sindene i kog, og der findes ingen store uvildige undersøgelser om emnet. Dertil kommer nogle oplagte paradokser: Når først de oprindelige vinduer er skåret op og brændt, er det svært at dokumentere, i hvilken tilstand de var. Tilsvarende for nye vinduer er problemet, at der hele tiden kommer nye konstruktioner på markedet, som simpelthen ikke har bevist en lang levetid, da de endnu er for "unge". Der er til gengæld et stort erfaringsgrundlag og desuden mange bygninger, hvori der både sidder de oprindelige samt nye typer vinduer. Desuden er det oplagt at tage udgangspunkt i fabrikanternes tro på egne produkter, som udtrykkes gennem længden af garantiperioden. Totaløkonomiske beregninger tager udgangspunkt i en periode på 30 år. Da oprindelige vinduer, Raadvad-, træ/alu- og plast-vinduet anslås at have en længere levetid, tillægges de forskellige restværdier. Restværdien for den enkelte vinduestype beregnes som en procentdel af nuværdien udfra hvor lang restlevetid, udover de 30 år, de har. Restværdien om 30 år omregnes, ligesom de øvrige parametre, til nuværdi udfra realrenten. 2.4

5 Levetid for oprindelige vinduer: Raadvads Bygningssyn og -arkitekter har undersøgt tusindvis af gamle vinduer, både dem, der stadig sidder i bygningerne, og dem, som blev skåret op og endte i containeren. Udfra denne erfaring vurderes det, at mindst 95 % af oprindelige vinduer med fordel kan istandsættes der er utallige eksempler på vinduer, der er 250 år gamle og at de har en restlevetid på 100 år ved korrekt istandsættelse og vedligeholdelse [4]. Levetid for Raadvad-vinduet Raadvad-vinduet er fremstillet som kopi af gamle vinduer med stor kernetræs-andel og linoliemalet, derfor vurderes de at kunne holde 100 år - sammenholdt med at producenterne giver 30 års garanti mod råd og svamp. Typisk billede fra en container: Det øverste stykke træ stammer fra nogle træ-termovinduer, der er omkring 30 år gamle træet er helt ædt op af råd. Underneden ligger resterne af de oprindelige vinduer, som dufter friskt af harpiks og intet fejler. Levetid for træ-termo/energirudevinduer: Visse nye trævinduer med termo/energiruder har erfaringsmæssigt ringe holdbarhed, de fleste producenter giver kun 5 års garanti, og desuden er langt den overvejende del af vinduerne forsynet med de meget dårligt isolerende termoruder. Levetiden er her sat til 30 år. 2.5

6 Helt nye træ/alu-vinduer og altandøre. Snydesprosserne på den venstre altandør er allerede faldet af! Det var sket på flere døre opad. Bemærk, nye vinduer skal også vedligeholdes, her et citat fra en træ/alu-vinduesproducent: "10 ÅRS VINDUESGARANTI: Det er vigtigt at vinduets udvendige flader vedligeholdes ved afvaskning 2 gange årligt for at bevare overflade-behandlingens holdbarhed Levetid for træ/alu-vinduer: Nogle træ/alu-vindues-producenter vurderer at deres vinduer holder 40 år, og det afspejler sig i at der gives 10 års garanti - dog under forudsætning af at vinduerne vaskes to gange årligt på ramme og karm. Det skal bemærkes at mange træ/alu-vinduer har et så stort varmetab, selv med energiruder, at de ikke opfylder Bygningsreglementet krav fra Levetiden er her sat til 40 år. Plastik-vinduer som man nok hverken som beboer eller ejer er særlig stolte af nu! Tætningslisten kan skiftes, men det er nærmest umuligt at male vinduerne. Plastik-vinduer hvor de fleste af vinduerne er revnet i hjørnerne. De er ikke til at reparere og oven i købet måtte alle vinduesstikkene (det murede felt over vinduerne) forstærkes med meget dyre betondragere, da de alle var revnede og i fare for at styrte ned. Levetid for plastvinduer: Der er nærmest ingen producentoplysninger om levetider for plastikvinduer, den er derfor skønnet til 35 år. 2.6

7 Termo/energiruder skiftes hvert år, dog skønnet til en levetid på 33 år hvis de er placeret indendørs i forsatsrammer. Forsats- og koblede vinduer skal ikke skiftes, da de ikke kan punktere. Billedet viser en punkteret termorude. Levetider for ruderne Termo/energiruder består af to lag glas sammenholdt af et afstandsprofil, forseglet og med enten atmosfærisk luft eller en isolerende gas i hulrummet. Disse ruder er udsat for vejrliget på ydersiden med stærkt varierende temperatur (forårssol afløst af en haglbyge), og efterhånden siver gassen ud (de bliver dårligere isolerende) og ruden punkterer, som ses ved at der opstår kondens mellem ruderne. Et andet problem er kondens langs kanten af ruden, som også er medvirkende til at nedbryde kantforseglingen. Der gives normalt kun 5 års garanti mod punkterede ruder og det skønnes at ruderne holder år (visse træ/alu producenter giver dog 10 års rude-garanti, hvis ramme/karm vaskes to gange årligt). Levetiden for energiruder er her sat til halvdelen af hele vinduets levetid, dels af regnemæssige årsager, dels da det afspejler den garanti vinduesproducenter giver. Anvendes energiruden "indendørs" i forsatsramme skønnes levetiden at være længere og er sat til ca. 33 år. Prisen for en ny energirude inklusiv montering er sat til halvdelen af et nyt vindues pris. Et enkelt lag energiglas kan af gode grunde ikke punktere og har ligeså lang levetid som selve vinduet, energibelægningen er stærkere end glasset og kan ikke slides af. Billedet viser en simpel vedligeholdelse med linoliemaling Årlig løbende vedligeholdelse Det forudsættes at de renoverede - og Raadvad-vinduerne er linoliemalede. Hver vindue skal vedligeholdes 5 min hvert år + 25 min. pr. 5 år min. pr. 10 år min. pr. 30 år ialt 2150 min./100 år Trævinduer smøres på beslag 5 min hvert år og males 100 min pr. 6-7 år ialt 450 min/ 30 år. Ifølge træ/alu-producenter skal vinduerne vaskes på ramme og karm to gange årligt og beslag og tætningslister smøres en gang årligt. Vedligeholdelsen er derfor sat til 5 min. hvert halve år min. for indvendig maling og tætningslister ialt 500 min./40 år. For plast-vinduer skønnes det, at vinduet skal vaskes og smøres en gang årligt som for trævinduet. 275 min./35 år Timelønnen er i alle tilfælde sat til 350 kr./time. 2.7

8 Årligt varmetab: Varmetabet er udregnet for et vindue på cm med energibalance tal for hele vinduet beregnet på BYG DTU [5]. Der er regnet med olie som opvarmningsform. Fjernvarme er noget billigere og el dyrere, der er valgt en pris midt imellem med hensyn til at det må forventes, at energipriserne snarere stiger end falder set over en længere periode. Desuden er der lavet to scenarier, dels hvor der ikke tages hensyn til energitabet (svarer til situationen for en udlejer), og dels med stigende energipriser svarende til prisen ved brug af el-varme idag. Eventuel skrotning af oprindelige vinduer nu: Ved en istandsættelse af de oprindelige vinduer kommer der kun en ubetydelig mængde affald prisen er derfor sat til 0 kr. Hvis man derimod skifter til nye vinduer, skal der betales for skrotning af de oprindelige. Skrotning af nye/ oprindelige vinduer om mange år: Priserne for skrotning af de forskellige vinduestyper er indhentet hos et affaldshåndteringsfirma [6]. Plastikvinduer er de dyreste at skrotte, da PVC en skal sendes til oparbejdning, og vinduet derfor skal kildesorteres. Total nuværdi: Den totale nuværdi er summen af alle udgifterne i vinduets levetid, hvor der tages hensyn til diskonteringsfaktoren. Total udgift pr. år: Hvis levetidsomkostningen som nuværdi på anlægstidspunktet lægges ud som et gennemsnit (annuitet) over bygningens levetid, fremkommer årsomkostninger. Disse svarer til de gennemsnitlige årlige udgifter og kan benyttes ved sammenligning og vurdering af alternative vinduesløsninger. Det bør pointeres, at årsomkostningerne er ens beløb pr. år fordelt over et givet tidsrum. Årsomkostningerne er et godt udgangspunkt for beregning af de samlede udgifter, men de er forskellige fra de årlige udgifter, som normalt varierer fra år til år. Total udgift pr. år i % af trævindue: For at lette en sammenligning mellem de forskellige muligheder sættes et nyt træ-energirudevindue til 100 % og alle andre alternativer er så i % af udgiften hertil. Realrente: Forudsætningen for nuværdiberegningerne er renteniveau og prisstigningstakt i år 2000 [1]. nominel rente 5 % inflationsrate 2 % realrente 3 % 2.8

9 Forskellige scenarier med hensyn til levetider, energipriser og realrente: For at bedømme hvor stor indflydelse levetiden har, er beregningerne lavet for tre scenarier: 1: realistiske levetider fra år 2: maksimallevetid på 60 år 3: alle vinduer sat til 30 år Som det fremgår af skemaerne har levetiden en afgørende indflydelse på den årlige udgift, men tendenserne ændres ikke dramatisk mellem de enkelte scenarier. Raadvad-vinduernes højere anlægspris kommer dog til at betyde, at de bliver lidt dyrere end træ-energirudevinduet ved kun 30 års levetid men stadig en smule mindre omkostninger end for træ/alu-vinduet. Da der er stor usikkerhed om fremtidens energipriser, er der lavet to scenarier med forskellige energipriser i det tilfælde, hvor levetiden er sat til maksimalt 100 år. Da man i udlejningsejendomme har den situation, at ejeren har alle vedligeholdelsesudgifter, men ikke skal betale for varmeudgiften, er der derfor medtaget et scenario helt uden varmeudgifter. 1: energipris svarende til olieprisen år : uden hensyn til energipris 3: energipris svarende til el-prisen år 2002 Det fremgår af skemaerne, at selv når der ikke tages hensyn til udgifter til varmetabet, er det renoverede vindue med et energiforsatsglas det billigste på lang sigt, og dermed for ejere af udlejningsejendomme. For at bedømme hvor følsom beregningen er overfor realrenten, er der ligeledes foretaget en beregning med tre forskellige realrentesatser igen hvor levetiden er sat til maksimalt 100 år. 1: realrente på 1 % 2: realrente på 3 % 3: realrente på 5 % Det ses, at der ikke er den store forskel indenfor de tre scenarier, hvor de største forskelle mellem de forskellig typer forekommer, jo lavere renten er. Ejendommen er mere værd, når den skal sælges, hvis vinduerne ikke står lige for en udskiftning: I praksis er det de kortsigtede økonomiske forhold, der har størst betydning. Der skiftes især mange vinduer i udlejnings- og andels boligmassen, fordi der er en tradition for at nye vinduer tillægges en forbedring af ejendommens værdi med 2/3 af udgiften ved en vinduesudskiftning (1/3 hvis der er forsatsvinduer i forvejen). Det sker til trods for, at de millioner af termovinduer (uden energibelægning), der er isat de sidste 30 år, har et større varmetab, end de oprindelige vinduer havde, hvis disse var forsynede med almindelige forsatsrammer (ligeledes uden energibelægning). Dette forhold smitter af på andelsbolig markedet, hvor en udskiftning af vinduerne umiddelbart anses for en forbedring, hvorved andelskronen stiger salg af lejligheder bliver ofte brugt som springbræt for en større bolig. Resultater af de totaløkonomiske beregninger viser imidlertid, hvor forkert denne betragtning er, og den opmærksomme køber vil da heller ikke bedømme vinduer af en dårlig kvalitet til en høj købspris. 2.9

10 Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2000 blev afsagt en boligretsdom, hvoraf det fremgår at en ejer ikke kunne kræve 2/3 lejeforhøjelse ved at udskifte de oprindelige vinduer, og tilsvarende er virkningen af en sag fra 2004, at ejeren kunne kræve 2/3 lejeforhøjelse ved nænsom istandsættelse og energiforbedring af de eksisterende vinduer med koblede rammer. Se nærmere på om "lov barriere undersøgelsen", der belyser om der sker en fortrinsstilling ved vinduesudskiftninger fremfor istandsættelse. Mulighed for støtte til bevaringsværdige bygninger "Bygningsforbedringsudvalg", fredning mm. Udover de rene udgifter skal man også være opmærksom på, at der er mulighed for at opnå støtte til vinduesistandsættelse og forsatsvinduer. En del kommuner har nedsat et såkaldt "Bygningsforbedringsudvalg". hvor det er muligt at låne op til 2/3 af udgifterne som rente- og afdragsfrie lån for bevaringsværdige bygninger. Man kan forhøre Teknisk Forvaltning i sin kommune for at få oplyst, om der er et sådant udvalg, og om ens hus kan betegnes som bevaringsværdigt. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at huset kan risikere "nedrykning" til en klasse hvor der ikke længere er mulighed for få disse meget fordelagtige lån, hvis vinduerne skiftes og arkitekturen og autenticiteten derved forringes. Tilsvarende kan muligheden for at frede et hus forringes, hvis vinduerne skiftes (et fredet hus har fradrag i ejendomsskatter og for alle udgifter til huset). 2.10

11 Skemaer med de totaløkonomiske udgifter: Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, forventede levetider på op til 100 år, realrente 3 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Anskaffelse Regningsmæssig levetid Anslået levetid Restværdi efter 30 år Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Udskiftning af termoruder Skrotning af oprl. vinduer Skrotning af nye/ gl. vinduer Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 Den årlige totale omkostning for et vindue afspejler umiddelbart levetiden. Det ses, at de miljømæssige bedste valg, hvor det årlige varmetab er mindst nemlig for 1+2 energirude Forsats fulgt af 1+1 Forsats, også er de mest økonomiske på lang sigt - og tilmed har rimelige anskaffelsesudgifter her og nu. Det renovere vindue 1+1 Forsats koster således kun omkring 2/3 af udgiften til et nyt træ energirudevindue. Selv det forholdsvis dyre Raadvad-vindue har en lavere totaløkonomisk udgift på 83 % af udgiften til et nyt træ-energirudevindue. De traditionelle vinduers lidt dyrere vedligeholdelse opvejes af det lavere energitab og så er der ingen udgift til "vedligeholdelse" af punkterede energiruder (bortset fra det renoverede med energirude i forsatsrammerne (1+2 energirude Forsats)). For de nye energirudevinduer ses, at træ/alu-vinduet totalt set er en smule dyrere end et tilsvarende træ-energirudevindue, primært pga. den højere anskaffelsespris. PVC vinduerne svarer i pris til træ-energirudevinduerne. 2.11

12 Realrentens betydning: Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 100 år, realrente 1 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,01 Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 100 år, realrente 5 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,05 De samme udregninger er her foretaget med forskellige kalkulationsrentesatser på henholdsvis 1 og 5 %. Der sker ingen ændring i rang-rækkefølgen mellem de forskellige vinduestyper af, hvor lave/høje de totaløkonomiske udgifter er. Som det ses, udjævnes forskellen af den totaløkonomiske udgift, des højere renten er. 2.12

13 Varmeudgiftens betydning: Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 100 år, realrente 3 %, uden udgift pga. varmetab: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 Her er der ikke taget hensyn til udgift til energitabet gennem vinduet, dette scenario svarer til de totaløkonomiske udgifter for en udlejer, hvor lejerne jo betaler for varmen. Det istandsatte vindue med en forsatsramme er stadig den billigste totaløkonomiske løsning. Selv den ekstra investering i forsats-energiruden, med de bedst isolerende vinduer, er billigere end nogle af de nye vinduestyper med energiruder. Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 100 år, realrente 3 %, med udgift pga. varmetab som ved el-varme idag eller med stigende energipriser: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 Totaløkonomiske udgifter ved høj energipris svarende til el-varme ved nuværende energipriser (1,74 kr./ kwh) eller hvis/når energipriserne begynder at stige kraftigt. De totale omkostninger pr. år stiger selvfølgelig kraftigt og selvfølgelig mest for de nye dårligt isolerende energirudevinduer. Træ/alu- og plast-energirudevinduerne har mere end dobbelt så stort årligt varmetab, som det renoverede med energirude Forsatsrammer. 2.13

14 Levetidens betydning: Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider på maksimalt 60 år, realrente 3 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Anskaffelse Regningsmæssig levetid Anslået levetid Restværdi efter 30 år Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Udskiftning af termoruder Skrotning af oprl. vinduer Skrotning af nye/ gl. vinduer Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 I dette scenario er den maksimale levetid sat til 60 år for de "langtidsholdbare" vinduer. Kalkulationsrenten er på 3 % som ved levetiden på fra 100 til 30 år, og tendensen fra første scenario er den samme, omend den totaløkonomiske udgift til de "langtidsholdbare" vinduer er steget til fra % til % af udgiften til et nyt træ-energirudevindue. 2.14

15 Totaløkonomiske omkostninger for forskellige typer istandsatte og nye vinduer, levetider for alle vinduer på 30 år, realrente 3 %: 1+2 Forsats 1+1 Forsats Nyt Rådvad Nyt Træenergirude Nyt Træ/aluenergirude Nyt PVCenergirude Anskaffelse Regningsmæssig levetid Anslået levetid Restværdi efter 30 år Årlig løbende vedligeholdelse Årligt varmetab Udskiftning af termoruder Skrotning af oprl. vinduer Skrotning af nye/ gl. vinduer Total nuværdi Total kr. pr. år % af nyt Trævindue med energirude Realrente 0,03 I dette scenario er alle vinduer sat til den samme levetid på 30 år. Selv her er den billigste totaløkonomiske løsning de renoverede vinduer 1+1 Forsats og 1+2 energirude Forsats, men forskellene er ikke så markante som ved de mere realistiske levetider. Raadvad-, Plast- og især træ/alu-vinduet bliver de dyreste, da den højere anskaffelsessum ikke kan afskrives over et længere tidsrum. 2.15

16 Artiklen om totaløkonomi af vinduer i gamle huse er en i en række af tre, der er betalt af Grundejernes Investeringsfond. De to andre artikler omhandler livscyklusanalyse og støjisolering. Grundejernes Investeringsfond har desuden under "Projekt Vindue" bl.a. betalt for måling af Raadvad-vinduerne for lyd- og varmeisolering samt lyskvalitet undersøgelse. Desuden er der lavet en lov-barriereundersøgelse for at se, om lovgivningen fremmer udskiftning af vinduer frem for istandsættelse. Baggrundsrapporterne og de andre artikler kan ses på og Kildehenvisning: [1] Udviklingsprojekt - en vurdering af totaløkonomi og miljørigtig projektering, By & Bolig ministeriet, Oktober 1999 [2] Totaløkonomi i beslutningsprocessen, Nybyggere og renovering, Byggeriets Udviklings Råd, 2000, Kim Haugbølle Hansen, Kjeld Roger Henriksen, Jens Østergaard [3] Vinduesrenovering med linolie. Projekt Renovering, projekt nr. 264, By- og Boligministeriet, 1999 [4] Gode råd om vinduer i ældre bygninger, vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring, Søren Vadstrup, [5] Vinduers varmetab, Energi-, kondens- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950, maj 2002, Thomas Kampmann. [6] BRANDIS A/S, NEDRIVNING 2.16

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950

Vinduers varmetab. Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 Vinduers varmetab Energi- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950 udgivet af raadvad-centret november 2001 ved civilingenør, arkitekt maa thomas kampmann Vinduers varmetab Energi-

Læs mere

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer:

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: København januar 2012 Sag 11294 TM Vinduesprojekt Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: E/F Ved Amagerport 2 10 m.fl. Rapport ved arkitekt Troels Maaløe CVR-nr.

Læs mere

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget I dette afsnit undersøges det hvilken økonomisk gevinst, der på længere sigt kan opnås ved at investere i det dimensionerede solfangeranlæg. Dette indebærer

Læs mere

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet og de bevaringsværdige bygninger. Først en kort gennemgang af hvor langt man kan sænke energiforbruget i bevaringsværdige bygninger. Dernæst

Læs mere

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.

RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad. 1 RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk Raadvad 40 DK-2800 Lyngby Telefon /45 80 79 08 Telefax /45 50 52 07 E-mail / raadvad@radvad.dk www.raadvad.dk Vinduers varmetab Energi-, kondens- og

Læs mere

Vinduers samlede miljøbelastning

Vinduers samlede miljøbelastning Vinduers samlede miljøbelastning Livscyklusanalyse af fire vinduestyper - eller hvordan man billigt og bekvemt begrænser CO 2 udslippet mærkbart! Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Havblik 004 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006352-009 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006. SfB (31)X

VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006. SfB (31)X VELFAC vinduer og døre Vejledende salgspriser pr. 1. marts 2006 SfB (31)X Indholdsfortegnelse Idéen bag et VELFAC vindue 3 Systemoversigt 4 Priser på vinduer - VELFAC 100 5 Priser på vinduer - 6 Priser

Læs mere

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET

RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET 1-afprøvning af RAADVAD-VINDUET i Horsensgade og Florsgade i København RAPPORT FOR 1:1-AFPRØVNING RAADVAD-VINDUET i to byfornyelsesprojekter i København Horsensgade 10-12 og Florsgade 3-5 Side 1 1-afprøvning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stadionalle 31 4970 Rødby Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. juli 2013 Til den 9. juli 2023. Energimærkningsnummer 311008006

Læs mere

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for TOTALØKONOMISKE VURDERINGER for web-applikation Wep-applikation Side 1 af 9 Indhold Generelt... 3 1 Baggrund... 3 1.1 Nuværende lovgrundlag... 3 1.2 Formål... 3 2 Beregningsmetoder... 3 2.1 Hovedprincip...

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndre Ringgade 63 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-484313 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre!

ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! ClimaLet -serien kvalitets-plastvinduer og døre! Eller send en mail til salg@esvinduet.dk Dansk produceret efter dit behov - Hvad er den rigtige løsning til bygningen? Det er ikke altid let at vælge den

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG.

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. Denne rapport er lavet på foranledning af Hørsholm Kommune på grund af skolens ønsker om begrænsning af varmetabet og mindskelse

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt. Mennesker

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt. Mennesker Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - ilag 141 Offentligt Mennesker 1 Den daglige drift af vores bygninger skal opprioriteres. Forskellen på en god og en dårlig varmemester er 10 %. Der

Læs mere

Fokus på den bedste løsning

Fokus på den bedste løsning Fokus på den bedste løsning 2 03 Luk dig ind i en verden af vinduer og døre Fokus på den bedste løsning Hos PT VINDUER har vi konstant fokus på at levere dig den bedst mulige løsning, når det gælder vinduer

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere