Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber"

Transkript

1 FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

2 Indledning Denne skrivelse indeholder vejledning til udfyldelse af skemasættene SA, SB, SD og TB. Skemasæt SH til kvartalsindberetning består alene af udvalgte skemaer/felter fra årsindberetningen SA, hvorfor der ikke er særskilt vejledning til disse skemaer. Nedenfor følger desuden en oversigt over samtlige elektroniske indberetninger til Finanstilsynet og de tilhørende frister for indberetning. Årsindberetninger Skemasæt til elektronisk indberetning af årsregnskaber for skadesforsikringsselskaber består af: Skemaerne SA.01 - SA.37: Resultatopgørelse, balance og specifikationer Skemaerne SB.01 SB.50: Afvikling af erstatningshensættelser Skemaerne SD.01 SD.87: Direkte forretning i andre EØS-lande Skemasæt SD skal kun indsendes af selskaber, der i den pågældende regnskabsperiode har haft direkte forsikringsforretning gennem filialer eller som tjenesteydelsesforretning i andre EØS-lande. De udfyldte skemasæt skal indsendes til Finanstilsynet senest den 15. marts. Kvartalsindberetninger Skemasæt til kvartalsvise elektronisk indberetninger for skadesforsikringsselskaber består af: Skemaerne SH.01 SH.04: Kvartalsregnskab Skemaerne TB.01 TB.06: Solvens Skemaerne PP.01 PP.04: Registrerede aktiver Skemaerne RG.01 RG.09: Trafiklys Fristen for indberetning af skemaerne SH, TB og RG er 20 arbejdsdage efter kvartalets udløb, mens fristen for indberetning af PP skemasættet er en måned efter udløbet af hvert kvartal. Generelt om udfyldelse af skemaerne Skemaerne skal udfyldes i overensstemmelse med reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 26. oktober 2007 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med mindre andet er angivet i denne vejledning. Bekendtgørelsen med bemærkninger er hermed den væsentligste vejledning til udfyldelse af skemaerne. Denne vejledning sammen- 1

3 kobler kravene til skemaindberetningerne med bekendtgørelsens krav til årsrapporten via paragrafhenvisninger. Der vil i det følgende blive refereret til ovennævnte bekendtgørelse under betegnelsen "bekendtgørelsen". Beløbene skal indberettes i kr. Regler for anvendelse af fortegn Alle beløb indberettes som udgangspunkt med fortegn i overensstemmelse med, hvordan beløbet påvirker resultatet. Hvis det pågældende beløb påvirker resultatet negativt, opføres beløbet med minustegn. Hvis beløbet påvirker resultatet positivt, opføres beløbet uden fortegn, idet plustegnet er underforstået. I balanceskemaer opføres alle beløb som udgangspunkt uden fortegn. I den efterfølgende vejledning til de enkelte skemasider er der i forhold til enkelte skemaer supplerende retningslinjer for anvendelse af fortegn. Ændringer i det indberettede materiale Da der ikke nødvendigvis er afholdt generalforsamling forud for indsendelse af elektroniske kvartals- og årsregnskaber, vil det være muligt at foretage efterfølgende rettelser i det indberettede materiale. Eventuelle ændringer indberettes senest samtidig med indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport, således at det elektroniske regnskab er i overensstemmelse med årsrapporten 1. Såfremt et selskab har mange rettelser til et skemasæt, skal der foretages en omlevering. Selskaberne anmodes om at tage kontakt til Finanstilsynet forud for omlevering. Mindre rettelser kan indsendes til Finanstilsynet pr. post (herunder pr. elektronisk post). 1 Der skal ses bort fra manglende overensstemmelse som følge af, at årsrapporten er aflagt efter IAS/IFRS. 2

4 Vejledning til de enkelte skemasider Skemasæt SA: Resultatopgørelse, balance og specifikationer SA.01 - Resultatopgørelse Skemaet svarer til resultatopgørelsesskemaet i henhold til bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens bilag 4, samt bekendtgørelsens kapitel 2, og 35-38, der beskriver indholdet af visse af resultatopgørelsens enkelte poster. I forhold til skemaet i bekendtgørelsens bilag 4 er følgende poster tilføjet: Linje 12 Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Linje 16 Refusion fra tilknyttede virksomheder. Har virksomheden udført erhvervelses- og/eller administrative opgaver for tilknyttede virksomheder, som afregnes på omkostningsdækkende basis, kan det modtagne vederlag opføres som et fradrag til hovedposten Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i denne særskilte underpost, jf. regnskabsbekendtgørelsen 23, stk. 3. Linje 32 Resultat af ophørte aktiviteter omfatter resultatet af en del af en virksomhed, der enten er blevet afhændet eller er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, jf. regnskabsbekekendtgørelsens 10, og som a) udgør et identificerbart, betydeligt forretningsområde, b) er en del af en samlet, koordineret plan for afhændelse af et identificerbart, betydeligt forretningsområde eller geografisk område eller c) er en dattervirksomhed, som udelukkende er anskaffet med henblik på videresalg. Under linje 32 føres eksempelvis resultatet af dattervirksomheder og associerede virksomheder, der kun er midlertidigt i virksomhedens besiddelse og afventer salg inden for kort tid, og hvor et salg er meget sandsynligt, jf. regnskabsbekendtgørelsens 54." SA.02 Aktiver Skemaet svarer til balanceskemaets aktivside i henhold til bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens bilag 2, samt bekendtgørelsens kapitel 2, 6-10 og 12, der beskriver indholdet af visse af aktivsidens enkelte poster. I skemaet i bekendtgørelsens bilag 2 er der poster, der alene vedrører livsforsikringsvirksomhed. Disse poster indgår ikke i dette skema. SA.03 Passiver 3

5 Skemaet svarer til balanceskemaets passivside i henhold til bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens bilag 2, samt bekendtgørelsens kapitel 2, og 20-21, der beskriver indholdet af visse af passivsidens enkelte poster. I forhold til skemaet i bekendtgørelsens bilag 2 er følgende poster tilføjet: Linje 4 Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder, jf. bekendtgørelsens 78. Linje 5 Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme, jf. bekendtgørelsens 77. Linje 6 Øvrige værdireguleringer. Her føres øvrige egenkapitalreguleringer i overensstemmelse med bekendtgørelsens 83, stk. 1. Linje 9 Udjævningsreserve. Her føres udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om udjævningsreserver inden for kreditog kautionsforsikring. Linje 15 Heraf foreslået udbytte. Her føres bestyrelsens forslag til udbytte i overensstemmelse med hvad der skal oplyses i ledelsesberetningen, jf. bekendtgørelsens 130. Linje 36 Midlertidigt overtagne forpligtelser. Det følger af bemærkningerne til 10, at hvis der til eventuelle overtagne materielle anlægsaktiver eller grupper af materielle aktiver er tilhørende forpligtelser, skal disse posteres i en særskilt post i balancen. I skemaet i bekendtgørelsens bilag 2 er der poster, der alene vedrører livsforsikringsvirksomhed. Disse poster indgår ikke i dette skema. Beløbene opføres som udgangspunkt uden fortegn. Beløb, der påvirker passivernes sum negativt, opføres dog med minustegn. Eksempelvis opføres et overført underskud i linje 13 med minustegn. Generelt om skemasiderne SA.04 - SA.18 Der anvendes følgende principper for fordeling på brancher: Forsikringskontrakter, der henhører under flere brancher, opsplittes på de relevante brancher, når dette er muligt. Motorkøretøjsforsikring opsplittes altid i ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Er det ikke muligt at opsplitte en forsikring, der henhører under flere brancher, opføres forsikringen under den branche, hvorunder den væsentligste del af risikoen henhører. 4

6 Som direkte forretning opføres forretning, hvor selskabet er direkte forpligtet overfor forsikringstageren. Co-assurance er omfattet af begrebet direkte forretning for så vidt angår den del af forretningen, som selskabet dækker. Indirekte forsikring skal fordeles på skadesforsikring og livsforsikring, jf. bekendtgørelsens 113, stk. 7. Den indirekte skadesforsikring skal underopdeles på proportional og ikke-proportional forsikring. Den proportionale indirekte forsikring skal således ikke inkluderes i den direkte forsikring og fordeles på brancher. Dette er en afvigelse fra bekendtgørelsens krav til årsrapporten, jf. bekendtgørelsens 113, stk. 2. Ved direkte udenlandsk forretning forstås forsikringer, hvorunder risikoen ikke er beliggende i Danmark. Definitionen af risikoens beliggenhed findes i 5 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 17. september 2007 om firmapensionskassers og forsikringsselskabers aktivers lokalisering og kongruente valutaer i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser.. Ved indirekte dansk forretning forstås forretning, hvorunder selskabet genforsikrer et andet dansk forsikringsselskab. Ved indirekte udenlandsk forretning forstås forretning, hvorunder selskabet genforsikrer forsikringsselskaber, der er hjemmehørende uden for Danmark. Sumlinjer skal i alle tilfælde udfyldes, når der er indeholdt beløb i en eller flere af de linjer, som sumlinjen opsummerer. Dette gælder også tilfælde, hvor sumlinjen alene gentager beløb fra en enkelt ovenstående linje. SA.04 SA.06 Bruttopræmieindtægter fordelt på brancher I kolonne 1 på SA.04 anføres antallet af forsikringspolicer, der var i kraft eller udløb ved regnskabsårets udgang. Kolonne 2 på SA.04 er en specifikation af resultatposten Bruttopræmier. Summen i linje 30 i kolonne 2 på SA.04 skal således svare til beløbet i linje 1 på SA.01. Beløbet i linje 31 i kolonne 2 på SA.05, Præmiehensættelser ultimo, skal svare til beløbet i linje 17 på SA.03. 5

7 De ændringer i præmiehensættelserne der kan henføres til valutaomregningsforskelle og ændringer i den anvendte diskonteringssats opføres i kolonne 1 på SA.05. Tillige er det muligt at anføre ændringer i præmiehensættelserne som følge af overdragelser. I kolonne 3 på SA.05 opføres summen af beløbene i kolonne 2 og 3 på SA.04 og beløbene i kolonne 1 og 2 på SA.05. I kolonne 1 og 2 på SA.06 opføres den del af bruttopræmieindtægterne (SA.05, kolonne 3), der vedrører udenlandsk forretning. Den udenlandske forretning fordeles på forretning, der er tegnet af selskabets filialer i udlandet (kolonne 1) og på forretning, der er tegnet direkte fra selskabets forretningssteder i Danmark (tjenesteydelsesforretning, kolonne 2). Beløbene i linje 26 i kolonne 1 og 2 specificeres på SA.16. SA.07 SA.09 Genforsikringsandel af præmieindtægter fordelt på brancher Kolonne 1 på SA.07 er en specifikation af Afgivne forsikringspræmier. Summen i linje 31 i kolonne 1 skal svare til beløbet i linje 2 på SA.01. Summen i linje 31 i kolonne 1 på SA.08, Genforsikringsandel af præmiehensættelser ultimo skal svare til beløbet i linje 22 på SA.02. De ændringer i genforsikringens andel af præmiehensættelserne der kan henføres til valutaomregningsforskelle og ændringer i den anvendte diskonteringssats opføres i kolonne 3 på SA.07. Tillige er det muligt at anføre ændringer i genforsikringens andel af præmiehensættelserne som følge af overdragelser I kolonne 2 på SA.08 opføres summen af beløbene i kolonnerne 1, 2 og 3 på SA.07 og beløbet i kolonne 1 på SA.08. I kolonne 1 og 2 på SA.09 opføres den del af Afgiven præmieindtægt (SA.08, kolonne 2), der vedrører selskabets udenlandske forretning. SA.10 SA.12 Bruttoerstatningsudgifter fordelt på brancher Kolonne 1 på SA.10 er en specifikation af resultatposten Udbetalte erstatninger. Summen i linje 31 i kolonne 1 på SA.10 skal svare til beløbet i linje 7 på SA.01. 6

8 Kolonne 3 på SA.10 anvendes af selskaber, der har tegnet forsikringer i fremmed valuta. I kolonnen anføres det beløb, hvormed erstatningshensættelserne er ændret i regnskabsåret som følge af valutakursændringer, og som følgelig indgår i resultatposten Kursreguleringer. Kolonne 1 på SA.11 anvendes af selskaber, der benytter diskontering ved opgørelse af erstatningshensættelserne. I kolonnen anføres det beløb, hvormed erstatningshensættelserne er forøget i regnskabsåret som følge af diskonteringen, svarende til det beløb, der indgår i resultatposten Forsikringsteknisk rente, jf. bekendtgørelsens 36, stk. 3. I kolonne 3 på SA.11 opføres summen af beløbene i kolonne 1, 2 og 3 på SA.10 og kolonne 1 og 2 på SA.11. I kolonnerne 1 og 2 på SA.12 opføres den del af bruttoerstatningsudgifterne (SA.11, kolonne 3), der vedrører udenlandsk forretning. Den udenlandske forretning fordeles på forretning, der er tegnet af selskabets filialer i udlandet (kolonne 1) og på forretning, der er tegnet direkte fra selskabets forretningssteder i Danmark (tjenesteydelsesforretning, kolonne 2). SA.13 SA.15 Genforsikringsandel af erstatningsudgifter fordelt på brancher Kolonne 1 på SA.13 er en specifikation af resultatposten Modtaget genforsikringsdækning. Summen i linje 31 i kolonne 1 på SA.13 skal svare til beløbet i linje 8 på SA.01. Beløbet i linje 31 i kolonne 2 på SA.14, Genforsikringsandel af erstatningshensættelser ultimo, skal svare til beløbet i linje 23 på SA.02. I kolonne 3 på SA.13 anføres det beløb, hvormed genforsikringens andel af erstatningshensættelserne er ændret i regnskabsåret som følge af valutakursændringer, og som følgelig indgår i resultatposten Kursreguleringer. I kolonne 1 på SA.14 opføres genforsikringsandelen af beløbet opført i kolonne 1 på SA.11. I kolonne 1 og 2 på SA.15 opføres den del af genforsikringsandelen af erstatningsudgifterne (SA.14, kolonne 3), der vedrører selskabets udenlandske forretning. 7

9 SA.16 Specifikation af direkte udenlandsk forretning - bruttopræmieindtægter Skemaet er en specifikation af beløbene i linje 26 i kolonne 1 og 2 på SA.06. Specifikationen er en udmøntning af bekendtgørelsens 113, stk. 8. Beløbet i linje 1 i kolonne 4 skal svare til beløbet i linje 26 i kolonne 1 på SA.06. Beløbet i linje 2 i kolonne 4 skal svare til beløbet i linje 26 i kolonne 2 på SA.06. SA.17 Forsikringsmæssige driftsomkostninger fordelt på brancher Kolonne 1 på SA.17 er en specifikation af resultatposterne Erhvervelsesomkostninger og Administrationsomkostninger. Summen i linje 31 i kolonne 1 på SA.17 skal svare til summen af beløbene i linje 14 og 15 på SA.01. Kolonne 2 på SA.17 er en specifikation af resultatposten I alt forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Summen i linje 31 i kolonne 2 på SA.17 skal svare til beløbet i linje 18 på SA.01. SA.18 Specifikation af udviklingen i erstatninger fordelt på brancher Specifikationen er en udmøntning af bekendtgørelsens 114. Skemaspecifikationen omfatter ikke krav om oplysning af erstatningsfrekvenser (som i bekendtgørelsen), men derimod oplysning om det gennemsnitlige antal forsikringskontrakter, der var i kraft i regnskabsperioden. Denne oplysning i kombination med antal erstatninger giver tilsynet mulighed for selv at beregne erstatningsfrekvenser. "Erstatningsfrekvens" og "Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader" er defineret i bekendtgørelsens bilag 1. SA.19 Specifikation af forsikringsteknisk rente Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med bekendtgørelsens 36. SA.19 Specifikation af forsikringsmæssige driftsomkostninger Skemaet specificerer posten I alt forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i resultatopgørelsen, jf. bekendtgørelsens 23. Summen i linje 15 skal svare til beløbet i linje 18 på SA.01. 8

10 SA.19 Udgifter til besigtigelse, vurdering, bekæmpelse, begrænsning og behandling af skader I feltet anføres interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skader, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader, jf. bekendtgørelsens 37. Beløbet er indeholdt i udbetalte erstatninger. SA.20 Personaleudgifter m.v. Specifikationen svarer til, hvad der kræves oplyst i årsrapporten i henhold til bekendtgørelsens 116. Bidrag til ATP og lignende ydelser opføres i linje 4. I linje 5 opføres bl.a. lønsumsafgift. De samlede personaleudgifter m.v. i linje 6 skal ikke nødvendigvis svare til det beløb, der er anført i linje 7 på SA.19. De samlede personaleudgifter kan være fordelt på flere poster i resultatopgørelsen og behøver ikke udelukkende være en del af de Forsikringsmæssige driftsomkostninger. Eksempelvis kan en del af personaleudgifterne indgå under posten Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed. Beløbene opføres uden fortegn. SA.20 Revisionsudgifter m.v. Specifikationen svarer til, hvad der kræves oplyst i årsrapporten i henhold til bekendtgørelsens 108. Beløbene opføres uden fortegn. SA.21 Specifikation af renter og udbytter m.v. Skemaet specificerer posten Renteindtægter og udbytter m.v. i resultatopgørelsen, jf. bekendtgørelsens 22, stk. 4. Kursgevinster/-tab ved salg af udtrukne obligationer føres under linje 13 Øvrige renter og udbytter. Summen i linje 14 skal svare til beløbet i linje 23 på SA.01. 9

11 SA.21 Specifikation af kursreguleringer Skemaet specificerer posten Kursreguleringer i resultatopgørelsen, jf. bekendtgørelsens 107. Summen i linje 27 skal svare til beløbet i linje 24 på SA.01. SA.22 Specifikation af ændringer i egenkapitalen Specifikationen svarer til, hvad der kræves oplyst i årsrapporten i henhold til bekendtgørelsens 39. SA.23 Specifikation af grunde og bygninger Specifikationen svarer til, hvad der kræves oplyst i årsrapporten i henhold til bekendtgørelsens 94. SA.23 Specifikation af kursreguleringer på afledte finansielle instrumenter Skemaet er en specifikation af posten Afledte finansielle instrumenter i linje 24 på SA.21. SA.24 Kapitalandele fordelt efter notering m.v. Skemaet er en specifikation af aktivposten Kapitalandele. Summen i linje 10 skal svare til beløbet i linje 11 på SA.02. SA.24 Investeringsforeningsandele fordelt efter notering m.v. Skemaet er en specifikation af aktivposten Investeringsforeningsandele. Summen i linje 20 skal svare til beløbet i linje 12 på SA.02. SA.25 Obligationer fordelt efter udsteder, type og notering Skemaet er en specifikation af aktivposten Obligationer. Afledte finansielle instrumenter der har en obligation som bagvedliggende aktiv skal indregnes på skemaet efter den bagvedliggende obligations udsteder/type/notering. Summen i linje 17 skal svare til beløbet i linje 13 på SA.02. I linje 18 angives varigheden af beholdningen af fastforrentede kroneobligationer noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S. Varigheden på beholdningen af fastforrentede kroneobligationer beregnes som en vægtet varighed på grundlag af de af OMX Den Nordiske Børs København A/S oplyste varigheder for de enkelte fondskoder. 10

12 Et eksempel: Hvis et selskab har for 100 kr. (dagsværdi) af obligationstype A med en varighed på 5 år og for 200 kr. (dagsværdi) af obligationstype B med en varighed på 10 år, fås en vægtet varighed på: ((100 x 5) + (200 X 10) / 300 = 8,33 år Udfyldelse af linje 19 er ikke obligatorisk. Linjen udfyldes, hvis selskabet udarbejder et mål for varigheden af selskabets samlede værdipapirportefølje. SA.28 Afløbsresultat I dette skema oplyses afløbsresultat brutto og for egen regning, jf. bekendtgørelsens 102. SA.28 Nøgletal Nøgletallene er de samme som kræves oplyst i årsrapporten i henhold til bekendtgørelsens 132 og bilag 9 og 10. Nøgletallene skal kun indberettes for regnskabsåret. SA.31 Følsomhedsoplysninger Specifikationen svarer til, hvad der kræves oplyst i årsrapporten i henhold til bekendtgørelsens 127 og bilag 16. Skemaet udfyldes i overensstemmelse med vejledningerne til de indberetninger om effekterne af risici, som virksomhederne skal foretage til Finanstilsynet. I bekendtgørelsens bilag 16 findes vejledning til udfyldelse af skemaet. SA.32 Tilgodehavende hos reassuranceselskaber Tilgodehavender opføres i vilkårlig rækkefølge. I kolonne 1 Nr. - skrives fortløbende numre for reassuranceselskaberne (1,2,3 osv.). Efter det sidste tilgodehavende, skal der skrives 9999 i Nr. kolonnen. Denne række bruges til sammentælling af værdierne i kolonnen Tilgodehavende. I kolonne 2 Reassuranceselskabets navn og landekode - opføres den pågældende reassurancevirksomhed, det selskab som er "risk carrier" over for forsikringsselskabet. Reassuranceselskabet som skal erstatte de anførte tilgodehavender der skal anføres. Det er vigtigt, at der ikke optræder mægler eller agenter, som ikke er risikobæ- 11

13 rer over for cedenten. Der må ikke optræde Office eller branch i landekode angivelsen. I kolonne 3 Tilgodehavende - anføres den værdi, hvormed det pågældende tilgodehavende indgår i årsrapporten. Der skal alene oplyses om tilgodehavender og ikke om gæld. I kolonne 4 Regnskabsår for tilgodehavende - anføres det år, beløbet i kolonne 3, stammer fra, dvs. fra det år, hvor tilgodehavende blev bogført. I kolonne 5 Seneste rating på reassuranceselskabet - anføres den seneste rating reassuranceselskabet har. For indberetningen i 2009, kan den seneste rating være fra Det er den faktiske rating på "risk carrier" der skal anføres. Vær opmærksom på, at inden for samme koncern kan datterselskaber have forskellige ratings. I kolonne 6 Navn på ratingvirksomhed - anføres det selskab som har ratet reassuranceselskabet. SA.33 SA.34 Afstemning til værdiansættelse efter IAS i årsrapporten Dette skema skal kun udfyldes af virksomheder, der har valgt at aflægge selskabsregnskab efter godkendte internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS). Skemaet skal skabe sammenhæng mellem virksomhedens selskabsregnskab i overensstemmelse med IAS/IFRS og virksomhedens skemaindberetning efter bekendtgørelsens danske regnskabsregler. SA.35 SA.37 Indirekte skadesforsikring Skema SA.35 skal indeholde en fordeling af bruttopræmieindtægterne fra indirekte skadesforsikring (SA.0586 og SA.0587) samt afgivne præmieindtægter fra indirekte skadesforsikring (SA.0856 og SA.0857) på brancher. Branchegrupperingen svarer til den i skemaerne SA.04-SA.15 anvendte. Skemaerne SA.36 og SA.37 skal beskrive bruttoerstatningsudgifterne for indirekte forsikring fordelt på brancher. Opbygningen af skemaerne svarer til opbygningen af skema SA.10 og SA.11 12

14 Skemasæt TB: Solvensindberetning Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal foretage elektronisk solvensindberetning til Finanstilsynet hvert kvartal. Skemasæt til elektronisk indberetning af solvens består af: Skemaerne TB.01 TB.10 Skadesforsikringsselskaberne skal alene udfylde skemasiderne TB.05 - TB.07. Hvilke felter der skal indgå i solvensindberetningen for de enkelte selskaber afhænger af, hvilke forsikringsklasser selskabet tegner. Forsikringsklasserne er oplistet i bilag 7 og 8 til lov om finansiel virksomhed. Det udfyldte skemasæt skal indsendes til Finanstilsynet senest 20 arbejdsdage efter kvartalets udløb. Vejledning Skemasæt TB er udarbejdet til beregning af solvenskrav og opgørelse af basiskapital efter reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber (solvensbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er samtidig den væsentligste vejledning til udfyldelse af skemasiderne TB.01-TB.06. Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal være opmærksomme på, at livsforsikringshensættelserne til beregning af solvenskravet skal opgøres i overensstemmelse med 5 i solvensbekendtgørelsen. Heraf fremgår i 5, stk. 1, at: "livsforsikringshensættelserne til beregning af solvenskravet opgøres som den største værdi af summen af garanterede ydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier for hver kontrakt og den værdi, der er garanteret ved tilbagekøb af kontrakten, jf. dog stk. 2". For så vidt angår det af virksomheden opgjorte individuelle solvensbehov, skal det samlede beløb indberettes i felt TB Beløbet skal opgøres i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning nr af 20. juni 2007 om tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov. Felt TB er oprettet til indberetning af et af Finanstilsynet fastsat højere individuelt solvenskrav. Dette felt skal kun udfyldes, hvis Finanstilsynet har fastsat et højere solvenskrav efter FiL 126, stk. 9. Det samlede individuelle solvensbehov anført i felt TB skal for skadesforsikringsselskaber specificeres på skemaside TB.07 og for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser specificeres på skemasiderne TB Til disse specifikationer er der yderligere vejledning nedenfor. 13

15 Regnskabsperiode og nye selskaber Referencer til regnskabsår er angivet som "år" eller "12-månedersperiode". Udgangspunktet er, at der altid skal regnes bagud fra opgørelsestidspunktet. For eksempel refererer "Årligt gennemsnit af bruttoerstatningsudgifter i de seneste 3 år" ved solvensopgørelsen for halvåret til den periode, der dækker de 36 måneder op til opgørelsestidspunktet 30. juni. Nye selskaber, der på opgørelsestidspunktet har eksisteret mindre end 12 måneder, skal i beregningen af solvenskravet omregne såvel præmier som erstatninger til årsdata. Hvis selskabet på opgørelsestidspunktet eksempelvis har eksisteret i 3 måneder, skal præmier og erstatninger for denne periode divideres med 3 og ganges med 12. Regler for anvendelse af fortegn i skemaerne til specifikation af det individuelle solvensbehov Beløb der trækker i retning af et større individuelt solvensbehov indberettes uden fortegn (plustegnet er underforstået). Beløb, der trækker i retning af en reduktion af det individuelle solvensbehov indberettes med et minustegn (eventuel diversifikation er et eksempel herpå). For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser gælder imidlertid, at felterne i række indberettes uden fortegn, selv om de bidrager til at reducere det individuelle solvensbehov. Dette skyldes at disse dækninger summeret i række 41 fratrækkes den samlede risiko i række 36. Angående diversifikation I Solvens II (QIS4) kombineres risikomodulerne ved anvendelse af specificerede korrelationer. Såfremt en virksomhed anvender stødene fra Solvens II (QIS4), kan virksomheden også anvende korrelationerne, jf. Finanstilsynets præciseringer af 26. november 2008 på tilsynets hjemmeside. Hvis en virksomhed anvender det røde risikoscenarie til opgørelse af solvensbehovet til dækning af markedsrisici, kan virksomheden ikke anvende korrelationer til at kombinere solvensbehov for de risici, der indgår i risikoscenariet, jf. Finanstilsynets præciseringer af 26. november 2008 på tilsynets hjemmeside. Virksomhederne kan som udgangspunkt godt anvende egne korrelationer, men det stiller krav til dokumentationen. I vurderingen af dokumentationen af de anvendte korrelationer, vil tilsynet som udgangspunkt læne sig op ad Solvens II dokumentationskravene til interne modeller. Vejledning til specifikationen af det individuelle solvensbehov for skadesforsikringsselskaber Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning nr af 20. juni 2007 om tilstrækkelig basiskapital og in- 14

16 dividuelt solvensbehov, der samtidig er den væsentligste vejledning til udfyldelse af skemaet. I nedenstående skema er det angivet hvilke(t) punkt(er) i vejledningen, der er relevante for de enkelte risikotyper: I skemaet er der gjort plads til at fradrage eventuelle diversifikationsgevinster under forsikringsrisici (række 8), under markedsrisici (række 16) og overordnet mellem de forskellige risikogrupper (række 34). Da diversifikation giver et fradrag i det individuelle solvensbehov skal beløbet indsættes i skemaet som et negativt tal. Vejledning til specifikationen af det individuelle solvensbehov for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Skemaerne er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning nr af 20. juni 2007 om tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov, der samtidig er den væsentligste vejledning til udfyldelse af skemaerne. I nedenstående skema er det angivet hvilke(t) punkt(er) i vejledningen, der er relevante for de enkelte risikotyper. 15

17 I skemaerne er der gjort plads til at fradrage eventuelle diversifikationsgevinster under forsikringsrisici (række 9), under markedsrisici (række 19) og overordnet (række 35). Der er endvidere gjort plads til at fradrage skatteaktiver i opgørelsen (række 37 og 38). Det er alternativt muligt at lade PAL-aktivet følge aktiverne i stedet for at anvende feltet (rækken). Udover de risikotyper, der i større eller mindre omfang er omtalt i vejledning nr af 20. juni 2007 om tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov, er der i skemaet tilføjet (udskilt) et par risikotyper, der følger af metoden til opgørelse af kapitalkrav under Solvens II. For disse risikotyper er der herunder lavet henvisninger til de relevante risikomoduler i QIS4 specifikationerne: 16

18 Omkostningsrisici (expense risk): TS.XI.F i afsnit TS.XI.SCR Life underwriting risk module Spreadrisici (spread risk): TS.IX.F i afsnit TS.IX. SCR Market risk module Opdeling på kontributionsmæssige delbestande I skemaet er der gjort plads til en opdeling på op til fem kontributionsmæssige delbestande. Herudover er der en separat kolonne, hvor det er muligt at indføje egenkapitalens risiko, herunder risikoen på eventuelle særlige bonushensættelser (udover egenkapitalens/særlige bonushensættelsers risiko fra de enkelte delbestande). Det samlede individuelle solvensbehov i felt TB fremkommer som udgangspunkt som summen af delbestandenes bidrag til det individuelle solvensbehov (herunder egenkapitalens) i række 44. Dette gælder imidlertid ikke for selskaber, der beregner en diversifikationsgevinst mellem de kontributionsmæssige delbestande og der er derfor gjort plads til en eventuel diversifikationsgevinst i felt TB De enkelte delbestandes bidrag til virksomhedens individuelle solvensbehov fremkommer som den samlede risiko i række 36 fratrukket dækninger i række 41. Det bemærkes dog, at den enkelte delbestands bidrag til det individuelle solvensbehov ikke kan være negativt. Hvis dækningerne (summen af et evt. PAL-skatteaktiv og anvendeligt KB/BFY) for den enkelte delbestand er større end delbestandens risiko, vil delbestandens bidrag til virksomhedens individuelle solvensbehov være nul. Beregningen af risiko minus dækninger i række 42 er således: maks (0; række 36-41). Supplerende information Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal på skema TB.10 supplerende oplyse om forbruget af bonuspotentiale på fripoliceydelser. Kravet om indberetning af forbruget af bonuspotentiale på fripoliceydelser er en følge af aftalen mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på forsikringsområdet. Oplysning om nedskrevet/forbrugt bonuspotentiale på fripoliceydelser skal indberettes i det regnskabsmæssige udgangspunkt. Det regnskabsmæssige udgangspunkt er ultimo det for indberetningen relevante kvartal. Endvidere skal selskaberne give oplysning om værste rentescenarie (anvendt i opgørelsen). Det værste rentescenarie er det scenarie, der vil medføre det største tab på basiskapitalen (stigning eller fald). 17

19 Skemasæt SB: Afvikling af erstatningshensættelser SB.01-SB.02 Afvikling af de fra sidste år overførte erstatningshensættelser fordelt på brancher Skemaerne er en branchespecifikation af afløbsresultatet i regnskabsåret. Summen i linje 30 i kolonne 3 på SB.02 skal svare til det afløbsresultat på bruttobasis, der er oplyst i årsrapporten efter bekendtgørelsens 102. I kolonne 1 på SB.01 anføres de samme beløb, som er anført i kolonne 2 på SA.10. I kolonne 2 på SB.01 anføres de beløb, der i løbet af regnskabsåret er betalt til dækning af skader, der er indtruffet før regnskabsårets begyndelse. Beløb der i regnskabsåret er betalt for skader indtruffet i samme regnskabsår må ikke indgå. Kolonne 3 på SB.01 anvendes af selskaber, der har forsikringsmæssige forpligtelser i fremmed valuta. I kolonnen anføres de beløb, hvormed forpligtelsen er ændret i løbet af regnskabsåret som følge af valutakursændringer. For beløb, der er hensat primo og fortsat er hensat ved regnskabsårets udløb, opføres forskellen mellem beløbet opgjort til primovalutakurs og til ultimovalutakurs. For erstatninger, der er udbetalt i regnskabsåret opføres forskellen mellem beløbet opgjort til primovalutakurs og til ultimovalutakurs anvendt ved betalingen. Kolonne 1 på SB.02 anvendes af selskaber, der benytter diskontering ved opgørelsen af erstatningshensættelserne. I kolonnen opføres de beløb, hvormed erstatningshensættelserne er vokset fra primo til ultimo eller fra primo til betalingstidspunkt som følge af diskonteringen. I kolonne 2 på SB.02 opføres erstatningshensættelserne ved regnskabsårets slutning, men kun den del af selskabets samlede erstatningshensættelser, der vedrører skader, der er indtruffet før regnskabsårets begyndelse. Beløbet i linje 1 skal indbefatte hensættelser for løbende ydelser. I kolonne 3 på SB.02 opføres afløbsresultatet på bruttobasis for hver enkelt branche. Afløbsresultatet fremkommer som beløbet i kolonne 1 på SB.01 minus beløbet i kolonne 2 på SB.01 minus beløbet i kolonne 2 på SB.02 med tillæg af beløbene i kolonne 3 på SB.01 og kolonne 1 på SB.02. Selskaber, der driver indirekte forsikringsforretning skal udfylde linjerne på SB.01 og SB.02. Afløbsresultatet for denne forretning indbefatter afløbsresultatet for de i tidligere år resultatførte præmieindtægter og provisioner. Skemaerne indeholder ikke kolonner til den 18

20 del af afløbsresultatet, der vedrører præmier og provisioner i indirekte forsikring. Selskaber, der driver indirekte forsikring skal derfor regulere beløbet i kolonne 2 på SB.01, Betalt i regnskabsåret for skader sket før regnskabsårets begyndelse, således at det indbefatter effekten af afløbet på præmier og provisioner, og således at beløbet i kolonne 3 på SB.02 svarer til det afløbsresultat på bruttobasis, der er oplyst i årsrapporten efter 102 i bekendtgørelsen. SB.03-SB.04 Afvikling af de fra sidste år overførte genforsikringsandele af erstatningshensættelser fordelt på brancher I skemaerne opføres de til tallene på SB.01 og SB.02 svarende genforsikringsbeløb, således at afløbsresultatet f.e.r. for de enkelte brancher og totalt kan fremkomme ved at trække tallene på kolonne 3 på SB.04 fra tallene i kolonne 3 på SB.02. Det herved beregnede afløbsresultat f.e.r totalt for alle brancher skal svare til det afløbsresultat f.e.r., der er oplyst i årsrapporten efter bekendtgørelsens 102. SB.05-SB.42 Afvikling af sidste års overførte erstatningshensættelser, direkte forretning Skemaerne er en årgangsopdeling af afløbsresultatet i de enkelte brancher. Der skal udfyldes et skema for hver branche, inden for hvilken selskabet har drevet direkte forretning. Det vil sige, at for hver branchelinje, der er udfyldt på skemaerne SA.04-SA.15, skal udfyldes et årgangsopdelt afviklingsskema med tilsvarende branchebetegnelse. For branchen Arbejdsskadeforsikring findes særlige skemaer til årgangsopdeling af afløbsresultatet (SB.43-SB.50), jf. nedenfor. På skemaerne fordeles afløbsresultatet på 10 år tilbage i tiden efter de år, hvori skaderne er indtruffet. Hver branche har 2 skemasider. Kolonne 1 på brancheskemaernes første side angiver året, hvori skaderne er indtruffet. Linje 11 er regnskabsåret, linje 10 er året forud for regnskabsåret, etc. I kolonne 2 på brancheskemaernes første side anføres antallet af skader, der er anmeldt i regnskabsåret. Kun skader, der ikke var kendt før regnskabsårets begyndelse, skal indgå i antallet. Antallet fordeles på de år, hvori skaderne er indtruffet. I linje 11 anføres antallet af skader, der er anmeldt i regnskabsåret og er indtruffet i samme år. Summen i linje 12 vil således angive det samlede antal skader, der er anmeldt i regnskabsåret, uanset hvornår de er indtruffet. I kolonne 3 på brancheskemaernes første side anføres de samlede erstatningshensættelser ved regnskabsårets begyndelse fordelt efter de regnskabsår, hvori de skader, som hensættelserne skal dække, er indtruffet. Summen i linje 12 skal svare til branchens samlede erstatningshensættelser ved regnskabsårets begyndelse, dvs. samme be- 19

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Finanstilsynet 22. marts 2016 FIRA J.nr. 1982-0003 FIRA/fp Ændring i 2016 af bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension Ændringen omfatter følgende elementer: 1) Ophævelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 8. februar 2013 7. februar 2013. Nr. 112. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196,

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Nr. 2 30. desember 2009

Nr. 2 30. desember 2009 Nr. 2 30. desember 2009 Kunngerð um ársfrásagnir hjá tryggingarfeløgum og haldfelagsskapum (Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og finansielle holdingvirksomheder) Við heimild

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted

Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted Aktuarstudiet 2009 Agenda Hvem er vi Hvad er formålet Hvad er pensum Hvad forventes til eksamen Undervisningsplan 2 Hvem er vi Generelt om regnskab og bogføring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196 og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

U D K A S T af 26/1 2015 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

U D K A S T af 26/1 2015 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) U D K A S T af 26/1 2015 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196 og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere