God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression"

Transkript

1 2 VIDENSKAB God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression Lone Overby Fjorback 1, Benita Holt Rasmussen 2 & Tua Preuss 1 statusartikel 1) Forskningsenhed for funktionelle lidelser, Hoved-Neuro-Centret, Aarhus Universitetshospital 2) Det danske Institut for Stress Der praktiseres siddende meditation, som er en af de øvelser, der indgår i programmet mindfulness-based stressreduktion. Den videnskabelige litteratur om mindfulness er nærmest eksponentielt stigende. Mindfulness-baserede interventioner er blevet populære som supplerende intervention ift. forskellige somatiske og psykiatriske lidelser [1, 2]. Denne statusartikel omhandler kun Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), som er et kursus til håndtering af stress, smerte og kroniske sygdomme. Med udgangspunkt i MBSR har man udviklet programmet Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), som inkorporerer elementer fra kognitiv terapi og er designet til undgåelse af tilbagefald (og ikke til ) af depression. Mindfulness kan beskrives som mentaltræning, der styrker evnen til at være nærværende og accepterende over for både en selv og andre. Mindfulness betyder oprindeligt at være til stede i nuet og acceptere nuet, som det er, hvilket er en færdighed, som kan læres gennem træning. I mindfulness anskues et mentalt sundt helbred bredere end fraværet af patologi og som noget, der fortsat kan styrkes via træning af opmærksomheden. Begrebet mindfulness dækker således både over en bestemt færdighed og den træning, som anvendes til at opnå denne. Denne flertydighed af begrebet afspejles i en foreslået tokomponent-mindfulness-definition. Den første er en selvregulering af opmærksomheden, så den holdes til nuet. Den anden komponent involverer en bestemt holdning til oplevelsen af nuet en holdning, der er karakteriseret af åbenhed, accept og nysgerrighed. Accept betyder at registrere og anerkende det, der alligevel er. Accept anses modsat resignation for at være en forudsætning for ændring [3]. Mindfulness er en del af den buddhistiske lære [4]. Her skelnes der mellem smerte og lidelse. Ifølge buddhismen er både smerte og lidelse grundvilkår for alle mennesker, men hvor smerte ofte er uundgåelig, skyldes lidelsen derimod vore egne fejlslutninger, især grådighed og andre destruktive emotioner. Lidelsen kan imidlertid overvindes, og vejen til den frihed kaldes den otteledede vej [4]. Vejen kan opdeles i tre domæner: 1) etisk opførsel (rigtig tale, rigtig adfærd, rigtigt levebrød), 2) kultivering af sindet (rigtig intention, rigtig koncentration, rigtig mindfulness) og 3) herigennem opstår visdom og indsigt (vipassana). I 1979 underviste Jon Kabat-Zinn i anatomi på Massachusetts Medical School. Han var en ivrig yogaog meditationsudøver og fik den idé, at det, han lærte gennem yoga og meditation, også kunne være virkningsfuldt for patienter. Han udviklede MBSR og grundlagde Center for Mindfulness, der er en stressklinik på universitetshospitalet UMASS i Massachusetts, USA [3]. Alle patienter med kontakt til UMASS får i indkaldelsesbrevet information om MBSR. I 1998 havde 240 hospitaler i USA MBSRklinikker. MBSR er et manualiseret gruppesprogram med undervisning i mindfulness, meditation og yoga samt kommunikation og stresshåndtering. Undervisningen foregår i grupper en gang ugentligt i to en halv time i otte uger plus en hel dags undervisning mellem uge seks og uge syv. Kursisterne får en cd med hjem og opfordres til at træne 45 minutter dagligt. Undervisningen foregår i en sekulær kontekst. Meditation betyder at koncentrere sig. Når man mediterer, arbejder man med sin opmærksomhed. Man koncentrerer sig om et bestemt fokus. Når opmærksomheden går et andet sted hen, flytter man den tilbage til sit fokus. I mindfulness-meditationen er alle tanker, følelser og kropslige fornemmelser tilladt; man mærker det, som er med en venlig indstilling. Er hovedet fyldt med fordømmende tanker, eller er kroppen fyldt med smerte eller rastløshed, så er det det, man registrerer. Man er sammen med sig selv igennem rastløshed, kedsomhed, angst, smerte, sorg,

2 VIDENSKAB 3 glæde, intens lykke, irritation, vrede eller døsighed [5]. Body scan er et eksempel på en meditation. Her mærker man kroppen del for del. Man prøver ikke at ændre noget, men mærker det, der er. Instruktionen er ikke, at man skal slappe af, men blot at mærke kroppen, som den er lige nu. Nogle gange giver det ro, andre gange ikke. Mindfulness-yoga er øvelser, hvor man ved hjælp af åndedrættet og opmærksomheden koncentreret mærker sin krop. Man lærer at respektere kroppens grænser og løsne muskelspændinger. Det er smidighed, balance og styrketræning på én gang. Man prøver også at undersøge og acceptere tanker og følelser, f.eks. frustrationer over, hvad kroppen ikke kan, eller ens tendens til at presse kroppen for meget [5]. I en siddende meditation kan fokus rettes på forskellige objekter, f.eks. åndedrættet, lyde, tanker, kroppen, følelser og smerte. Her opdager man ofte, hvad sindet er fyldt af, hvem man er vred på, eller hvad ens frustrationer er. Man lærer noget om egne tanker og handlemønstre og ser tendensen til at dømme alt og alle (inkl. sig selv). Man lærer at se det, der er i sindet, som objekter, der kommer og går, og ikke som sandheder [5]. MBSR adskiller sig fra almindelig yoga og meditation ved, at man efter meditationerne taler om sine oplevelser under dem. Body scan, yoga og siddende meditationer er eksempler på formel mindfulnesspraksis. Meningen er, at man bruger den samme teknik resten af døgnet, dvs. at man igen og igen vender opmærksomheden tilbage til nuet med en venlig accepterende holdning, det kaldes uformel praksis [5]. RESULTATER Vi har inkluderet 31 studier. Tabel 1 (som kan ses på Ugeskriftet.dk i tilknytning til artiklen) viser resultaterne for seks studier med ikkekliniske populationer. Alle studier viser forbedring på en eller flere af følgende faktorer, der er relateret til mentalt helbred: angst, livskvalitet, depression og stress. Fysiske symptomer er målt i to studier, hvor man i begge målte en reduktion svarende til en forbedring af det fysiske helbred. I et enkelt studie målte man immunrespons og fandt en øget immunrespons efter interventionen. Kun i ét studie anvendtes en aktiv kontrolgruppe, og i dette studie reducerede begge interventioner psykisk ubehag, angst samt antal fysiske symptomer. Tabel 2 (som kan ses på Ugeskriftet.dk i tilknytning til artiklen) viser resultaterne for 25 studier med kliniske populationer, hvoraf seks er med patienter med kræft, tre er med patienter med hiv, fire er med patienter med fibromyalgi, tre er med patienter med smerter, og to er med patienter med angstlidelser. De resterende syv er med blandede populationer, overvejende medicinske patienter. I 24 studier anvendte man mål på faktorer, som er relateret til mentalt helbred, såsom angst, depression, livskvalitet, stress og positiv affekt. I 15 af de 24 studier blev mentalt helbred forbedret i forhold til kontrolgrupperne, idet resultaterne viste en øgning i livskvalitet i syv studier, øget positiv affekt i et studie, forbedret coping i et studie samt reduktion i angst, depression og stress i henholdsvis seks, ni og syv studier. I otte studier blev der påvist forbedret mentalt helbred på niveau med kontrolgrupperne (syv heraf er aktive), idet resultaterne viste øget livskvalitet i fem studier samt reduktion i angst og depression i henholdsvis tre og to studier. I et studie fandt man ingen effekt i hverken MBSRgruppen eller. I et enkelt studie med patienter med hiv målte man kun sygdomsaktivitet (fald i cluster of differentiation (CD)4+-Tlymfocytniveau), som var signifikant lavere i MBSR gruppen end i. Mangel på en aktiv kontrolgruppe og lang followupperiode er en svaghed for en del af studierne. For mere detaljeret gennemgang af resultaterne i de enkelte artikler henvises der til [1, 2]. DISKUSSION Evidensen for MBSR er stigende, og resultaterne fra litteraturgennemgangen understøtter, at MBSR kan mindske symptomer på stress, angst og depression, forbedre helbredsrelateret livskvalitet og mindske psykologisk betinget stress i forbindelse med sygdom. Som det fremgår af de varierende populationer i studierne, kan MBSR ses som en transdiagnostisk intervention, idet der ikke fokuseres direkte på symptomerne, men i stedet på patientens forhold til dem. Forskningen viser, at MBSR-programmet er effektivt over for mange lidelser, og der er desuden fundet ændringer i hjernen associeret med deltagelse i MBSRkurser [6, 7]. Disse fund tyder på, at mentalt helbred kan trænes og forbedres i lighed med fysisk helbred. Langt de fleste studier har udelukkende inkluderet selvhenviste patienter, så fundene kan generaliseres til disse. Idet en kræver aktiv deltagelse, er det formentlig ønskværdigt, at patienterne selv vælger den. Ved henvisning til en mindfulness-intervention er det derfor vigtigt at undersøge, om patienten er indstillet på at deltage og yde en indsats i form af daglig træning. MBSR er et krævende forløb og anbefales ikke til patienter med svær depression, psykose eller aktivt misbrug. Der er flere ligheder end forskelle mellem MBSRog MBCT-programmerne, og instruktørens uddan-

3 4 VIDENSKAB Faktaboks Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) forløbet over otte uger kan kun anbefales til personer, der har interesse og evne til at deltage, samt er motiveret til at træne mindfulness dagligt. En oversigt over effektstudier af MBSR viser, at programmet er en brugbar og effektiv metode til at mindske symptomer på stress, angst og depression MBSR anbefales inden for medicinsk til at forbedre helbredsrelateret livskvalitet. MBSR-lærerens personlige kendskab til metoden er afgørende. nelse og erfaring kan være en vigtigere faktor end selve programmet. Instruktørens erfaring og uddannelse kan afspejles i seffekten, fordi det helt specielle ved MBSR er, at mindfulness skal være integreret i underviseren [4]. Mindfulness er ikke et koncept, man kan tænke sig til, eller bare en god idé, man kan tage til sig. Mindfulness er en tilstand, der kan opstå af sig selv gennem en træning, der hovedsageligt består af ikke at gøre noget. Den træning er utrolig svær, fordi det for mange er en hel ny form for læring [4, 5]. En stor del af forskningen er udgået fra UMASS eller fra mindfulness-instruktører, der er uddannet derfra. Derfor kan resultaterne formenligt kun generaliseres til MBSR-programmer, hvor instruktøren har tilstrækkelig uddannelse og erfaring i metoden. Center for Mindfulness ved Massachusetts University udbyder en certificeret MBSR-læreruddannelse og specificerer følgende underviserkvalifikationer: videregående uddannelse (kandidat- eller bachelorgrad) typisk inden for psykologi eller sundhedsområdet, egen deltagelse i MBSR-programmet og grundig personlig erfaring med de anvendte mindfulness-praktikker, en fortløbende daglig mindfulness-meditationspraksis, regelmæssig deltagelse i 5-10 dages mindfulness-meditations-retreats varetaget af kompetente undervisere, personlig erfaring med yoga eller tilsvarende kropsorienterede discipliner, professionel træning i anvendelse af MBSR-programmet samt regelmæssig supervision på egne undervisningsforløb med feedback på egen undervisningsstil. Yderligere information om MBSR-uddannelsen kan findes på [8]. Trods den stigende dokumentation for MBSR er der rapporteret om problemer i implementeringen i sundhedsvæsenet i mange lande, fordi der er meget få veluddannede MBSR-lærere [2, 4, 9]. I modsætning til i USA og England og på trods af betydningsfulde forskningsresultater på metaanalyseniveau er der på danske universiteter på nuværende tidspunkt endnu ikke etableret en formel uddannelse i MBSR/ MBCT. I takt med den stigende evidens for MBSR/MBCT er der i Danmark opstået flere uautoriserede uddannelsestilbud og således alvorlig risiko for, at metoden udvandes i de sammenhænge, hvor personer, der varetager baseret på mindfulness, ikke er uddannet i henhold til etablerede internationale standarder for MBSR/MBCT. Der anbefales forsigtighed og tålmodighed med indføring af MBSR i det danske sundhedsvæsen, da tid til sufficient uddannelse af instruktører bør prioriteres. Summary Lone Overby Fjorback, Benita Holt Rasmussen & Tua Preuss Effect of mindfulness on symptoms of stress, anxiety and depression Ugeskr Læger 2013;175: Mindfulness-based stress reduction (MBSR) is a manualised group intervention using mindfulness training as a means of reducing the suffering associated with physical, psychosomatic and psychiatric illness. A review of the literature includes 31 randomised studies. Results indicate that MBSR may improve mental health and reduce symptoms of stress, anxiety and depression in both clinical and non-clinical populations. Implementation in the health-care system is recommended to take place over time to secure sufficient education of MBSR teachers in Denmark. KORRESPONDANCE: Lone Fjorback, Forskningsenhed for funktionelle lidelser, Hoved-Neuro-Centret, Aarhus Universitetshospital, Barthsgade 5, 8200 Aarhus N. ANTAGET: 13. februar 2013 FØRST PÅ NETTET: 1. juli 2013 INTERESSEKONFLIKTER: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk LITTERATUR 1. Fjorback LO, Arendt M, Ornbol E et al. Mindfulness-based stress reduction and mindfulness-based cognitive therapy a systematic review of randomized controlled trials. Acta Psychiatr Scand 2011;124: Fjorback LO, Walach H. meditation based therapies a systematic review and some critical observations. Religions 2012;3: Kabat-Zinn J. Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delacourte, McCown D, Reibel D, Micozzi MS. Teaching mindfulness. New York: Springer Science, Fjorback LO. Mindfulness. København: Psykiatrifondens Forlag, Hofmann SG, Sawyer A, Witt AA et al. The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: a meta-analytic review. J Consul Clin Psychol 2010;78: Holzel BK, Carmody J, Vangel M et al. Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Res 2011;191: Crane C, Kuyken K, Hastings RP et al. Training teachers to deliver mindfulnessbased interventions: learning from the UK experience. Mindfulness 2010;1:74-86.

4 VIDENSKAB 5 TABEL 1 Varighed af /followup Resultater Raske medarbejdere, 41 Venteliste 8 uger/4 måneder Personerne i MBSR-gruppen havde større venstre forskydning målt ved EEG øget immunrespons og større reduktion af angst Borgere, 63 Aktiv kontrol 8 uger Forbedringer i begge grupper på psykisk ubehag, angst og fysiske symptomer Borgere, 60 Venteliste 8 uger Personerne i MBSR-gruppen havde mindre stress og øget livskvalitet end Reference Population, n Kontrolgruppe Davidsonet al, 2003 [10] MacCoon et al, 2012 [11] Nyklicek & Kuijpers, 2008 [12] Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)- studier med ikkekliniske populationer. Williamset al, 2001 Warneckeet al, 2011 [13] Shapiroet al, 1998 EEG = elektroencefalografi Borgere, 103 Venteliste 8 uger/3 mdr. Personerne i MBSR-gruppen oplevede mindre stress, færre fysiske og psykologiske symptomer end personerne i Medicinstuderende, 66 Sædvanlig 8 uger Personerne i MBSR-gruppen oplevede mindre stress og angst end personerne i Medicinstuderende, 78 Venteliste 7 uger Personerne i MBSR-gruppen oplevede færre symptomer på angst, depression end personerne i

5 Tabel 2 Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)-studier med en klinisk population Reference Population, n Kontrolgruppe Henderson et al, Kvinder med brystkræft, [14] sædvanlig Lerman et al, 2012 Hoffman et al, 2012 [15] Foley et al, 2010 Monti et al, 2006 Speca et al, 2000 Duncan et al, 2012 [16] Gayner et al, 2012 [17] Creswell et al, 2009 Fjorback et al, 2013 [18] Schmidt et al, 2011 [19] Sephton 2007 Astin et al, 2003 Hartmann et al, 2012 [20] Carmody et al, 2011 [21] Wong SY et al, 2011 [22] Wong et al, 2009 Morone et al, 2008 [23] Grossman et al, 2010 [24] Gross et al, 2010 [25] Mularski et al, 2009 [26] Pradhan et al, 2007 [27] Vollestad et al, 2011 [28] Koszycki et al, 2007 [29] Moritz et al, 2006 [30] Varighed af /- followup Resultater 8 uger/ 24 mdr. Personerne i MBSR-gruppen havde øget livskvalitet og bedre coping end Kvinder med brystkræft, 68 Venteliste 8 uger Personerne i MBSR-gruppen havde øget livskvalitet, mindre stress og færre symptomer Kvinder med brystkræft, 229 Venteliste 8 uger/12 uger Personerne i MBSR-gruppen oplevede forbedret livskvalitet Patienter med kræft, 115 Venteliste 8 uger Personerne i MBSR-gruppen oplevede mindre angst, depression og stress Kvinder med kræft, 111 Venteliste 8 uger Personerne i MBSR-gruppen havde færre stress-, angst- og depressionssymptomer Patienter med kræft, 90 Venteliste 7 uger Personerne i MBSR-gruppen havde færre stress-, angst- og depressionssymptomer Patienter med hiv i antiretroviral, 76 Homoseksuelle med hiv, 78 Venteliste Sædvanlig 8 uger/3 mdr. og 6 mdr. Personerne i MBSR-gruppen oplevede færre bivirkninger og mindre stress 8 uger/6 mdr. Personerne i MBSR-gruppen oplevede lavere undgåelsesadfærd, større positiv affekt og forbedring af depression Patienter med hiv 48 Aktiv kontrol 8 uger Personerne i MBSR-gruppen havde nedsat sygdomsaktivitet målt ved fald i cluster of differentiation4+ T-lymfocytter. Patienter med kronisk træthedssyndrom og/eller fibromyalgi, defineret med bodily distress syndrom, 119 Kvinder med fibromyalgi, 177 Forbedret sædvanlig venteliste 9 uger/op til 12 mdr. Begge grupper havde forbedret livskvalitet, mindre sygdomsangst, færre fysiske og psykiske symptomer samt smerter, dog først ved 12 mdr.s followup 8 uger/2 mdr. Alle tre grupper havde forbedringer i helbredsrelateret livskvalitet Kvinder med fibromyalgi, 91 Venteliste 8 uger/2 mdr. Personerne i MBSR-gruppen havde færre depressive symptomer end personerne i Kvinder med fibromyalgi, 128 Aktiv kontrol 8 uger/4 mdr. Begge grupper havde reduktion i fysiske symptomer, angst og depression Patienter med type 2 diabetes, 110 Sædvanlig 8 uger/12 mdr. Personerne i MBSR-gruppen oplevede mindre depression og stress end personerne i Kvinder i overgangsalderen, 110 Venteliste 8 uger/3 mdr Personerne i MBSR-gruppen oplevede forbedring i livskvalitet Patienter med kroniske smerter, 99 Aktiv kontrol 8 uger/6 mdr. Begge grupper havde forbedringer ift. smerte og smerterelateret ubehag Patienter med kroniske smerter, 100 Aktiv kontrol 8 uger/6 mdr. Begge grupper havde mindre smerte og angst og forbedret livskvalitet Ældre med kroniske lændesmerter, 37 Venteliste 8 uger Personerne i MBSR-gruppen oplevede bedre fysisk funktion og accept af smerte Patienter med multipel sklerose, 150 Patienter, der har modtaget organtransplantation, 138 Sædvanlig venteliste 8 uger/6 mdr. Personerne i MBSR-gruppen oplevede mindre angst, depression, træthed samt øget livskvalitet 8 uger/op til 12 mdr. Patienter med KOL, 86 Aktiv kontrol 8 uger Ingen signifikant effekt Personerne i MBSR-gruppen havde færre symptomer på angst, depression og søvnproblemer samt forbedret livskvalitet Patienter med reumatoid artritis, 63 Venteliste 8 uger/6 mdr. Efter 2 mdr. ingen forskel i de to grupper Efter 6 måneder oplevede MBSR-gruppen forbedring af stress og velvære Patienter med heterogene angstlidelser, 68 Venteliste 8 uger/6 mdr. Personerne i MBSR-gruppen viste forbedring for angst og depressive sym-ptomer Patienter med socialfobi, 53 Aktiv kontrol 8 uger Personerne i havde størst reduktion af social angst-symptomer Grupperne var lige effektive til at forbedre funktion og velvære Patienter fra almen praksis, med stemningsforstyrrelser, 165 Aktiv kontrol og venteliste CD = cluster of differentiation; KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom 8 uger/1 md. Personerne i havde størst forbedring af depressive symptomer og livskvalitet efter en, men ved 4-ugersfollowup var MBSRgruppen og lige effektive.

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING > Indholdsfortegnelse s. 1 Introduktion s. 2 Uddannelsens formål s. 2 Målgrupper s. 4 Optagelse på uddannelsen > Optagelsesprocedure > Krav til gennemførelse > Etiske

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

DETTE NUMMERS TEMA: Sorg. Konference om sorg og krise. Stjernen 3/2010 side 10

DETTE NUMMERS TEMA: Sorg. Konference om sorg og krise. Stjernen 3/2010 side 10 DETTE NUMMERS TEMA: Sorg Konference om sorg og krise Stjernen 3/2010 side 10 TEMA: Sorg Landsforeningen Spædbarnsdød afholdt den 14. og 15. juni en konference om sorg og krise for fagpersoner og andre

Læs mere

Cancer & Massage. Information om massage til cancerramte. Af Rikke Pedersen

Cancer & Massage. Information om massage til cancerramte. Af Rikke Pedersen Cancer & Massage Information om massage til cancerramte Af Rikke Pedersen Indholdsfortegnelse Forord...1 Massage til cancerramte...2 Helbredserklæring...3 Lægeerklæring...7 Trykniveau...9 Vurdering af

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk Kurser i Neurorehabilitering 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere