- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet"

Transkript

1 - ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet LINJE- TAKSERING Fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden PRIMÆRPRODUKTION Hvad gemmer sig på vaden? ØKOSYSTEMET Fra den mindste alge til det største rovdyr på samme tid og sted! VADEHAVSCENTRET Midt i Nationalpark Vadehavet

2 indhold Leder Vadehavet, invasive arter og klima Fuglene i Nationalpark Vadehavet - evolution i fugleperspektiv Vadehavets spisekammer - kvantificering af bunddyr Den spættede sæl - bioetiske problemstillinger Vadens primærproduktion - første led i fødekæden Landskabsdannelse på Mandø Landskabsdannelse på Råhede - dynamik i særklasse Vadehavet som økosystem - det store indblik VADEHAVSCENTRET Okholmvej 5 Vester Vedsted 6760 Ribe Mandø Ribe Layout & Design: Vadehavscentret Foto: Lars Gejl & Vadehavscentret Info: Mail: Tlf: Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted Ribe GPS-koordinat: N 55 o 17.73ʼ Ø 08 o 40.14ʼ VADEHAVSCENTRET - et af Undervisningsministeriets 15 godkendte Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC)

3 leder Velkommen til VADEHAVSCENTRET Kære Ungdomsuddannelse, ledelse og lærere. VADEHAVSCENTRET tilbyder Viden gennem oplevelser. Vadehavet er på top ti listen over verdens vigtigste vådområder og området har siden oktober 2010 været Danmarks største Nationalpark. Mere end 12 millioner trækfugle binder verden sammen på den Østatlantiske trækrute, hvor topflyverne blandt trækfuglene krydser over 30 landegrænser bl.a. Vadehavet i Holland, Tyskland og Danmark. Vadehavet har Danmarks største tidevandsforskel og havbunden producerer et enormt spisekammer af bunddyr. En tysk professor har sagt: Intet andet sted kan man på et lavvande se hele fødekæden fra den mindste alge til det største rovdyr, sælen. Vadehavet er et ideelt område og uderum til undervisning af elever på ungdomsuddannelserne. Eleverne har brug for konkret viden om naturlige processer og biologisk sammenhænge, indsigt i landskabets dynamik og klimaændringernes konkrete eksempler. agronom, der dagligt arbejder med naturvejledning. Dette betyder at vi kan undervise og formidle overfor ungdomsuddannelserne. Vi kan samtidig have mange besøgende på en gang. Undervisningstilbuddene vil udbygges de næste år og vi modtager gerne evaluering af forløbene, når I har været på besøg. Vores e- mail er Vi glæder os til at se jer! Velkommen til VADEHAVSCENTRET - midt i Nationalpark Vadehavet. Leder Klaus Melbye Det tilbyder Vadehavscentret i dette hæfte med 8 konkrete undervisningstilbud i biologi, naturgeografi samt naturvidenskabeligt grundforløb. Vi er tre faguddannede biologer samt en

4 Vadehavet som økosystem - det store indblik! Den evige puls fra tidevandet, det spændende dyre- og planteliv og landskabernes konstante forandring gør Nationalpark Vadehavet til et enestående område. Dette unikke økosystem præsenteres for eleverne, og undervejs berører vi emner som tidevand, stormfloder, landskabsdannelse, biodiversitet og tilpasninger til tidevandsområder. Vi undersøger dyrelivet både i tidevandsrenderne og i vadebunden. Derudover gennemfører vi stryg med rejehov over et kendt afgrænset areal for at fange rejer, krabber og fisk. Samlet set får vi herved et både kvalitativt og kvantitativt billede af dyrelivet i Vadehavet. Efterfølgende kan disse data sammenlignes med data fra andre sæsoner således, at årstidsbetingede ændringer i biodiversiteten belyses. En øvelse, der giver muligheder for databehandling og rapportskrivning tilbage på skolen. Praktisk Fag: Biologi, Naturgeografi & Naturvidenskablig grundforløb Varighed: 4-5 timer DANMARKS STØRSTE NATIONALPARK Max deltagere: 30 Pris: 2800 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

5 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Kort introduktion til dagens øvelse. Udstyret med rejehov og gummistøvler, tager vi ud til Vadehavet (700 meter fra Vadehavscentret) og undersøger biodiversiteten for dyrelivet i en tidevandsrende. Vi kigger desuden nærmere på dyrene i havbunden. Efterbehandling Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra indsamlet data om dyrelivets biodiversitet i Vadehavet. Jeres resultater kan sammenlignes med andres, så årstidsvariationer kan indgå i rapporten. Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem, så hele fødekæden (inkl. primærproducenterne) inddrages. Emner som dannelse af strandengen (primær succession) og økosystemets genoprettelse efter en stormflod (sekundær succession) er også relevant at inddrage i et tema om Nationalpark Vadehavet. Relevans for læreplanen (stx) - undersøgelse af et økosystem, kernestof biologi A, B og C - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B - populationsbiologi, kernestof stx biologi A - fotosyntese og respiration, kernestof biologi A, B og C - succession (i forbindelse med dannelse af strandeng og genoprettelse af økosystemet efter en stormflod), kernestof biologi A og B - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi B og C

6 ÉT AF VERDENS 10 VIGTIGSTE VÅDOMRÅDER Vadehavet, invasive arter & klima Spredning af dyre- og plantearter som følge af menneskelige aktiviteter er en trussel i mange økosystemer. Et eksempel på en invasiv dyreart er stillehavsøstersen (Crassostrea gigas), som blev indført til Europa (bl. a. den tyske vadehavsø Sild) med dyrkningsformål for øje. Da denne østersart kræver høje sommertemperaturer for at yngle, anså man spredningrisikoen til naturen for at være absolut minimal. Ude på en af Vadehavets store østersbanker undersøger vi betydningen af denne invasive art i Vadehavet - hvor mange er der? Hvordan er bestanden sammensat (størrelsesgrupper), og hvilken betydning har østersene for andre arter? Disse spørgsmål bliver besvaret gennem feltundersøgelserne, og Jeres resultater vil indgå i et større forskningsprojekt. I får muligheden for at sammenligne Jeres resultater med andres. Praktisk Fag: Biologi & Naturgeografi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Imidlertid har global opvarmning medført højere sommertemperaturer de senere år, og stillehavsøstersen er nu i stand til at opretholde en vild bestand i det danske Vadehav. Gennem forløbet vil eleverne opnå indsigt i hvordan invasive arter kan påvirke et økosystem. Der vil endvidere blive lejlighed til at vurdere den mulige betydning af klimaændringer for Vadehavets økosystem. Pris: 3300 kr (inkl. entré) Periode: hele året

7 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. I egne biler, på cykel eller i bus begiver vi os ud til Råhede Vade, hvorfra vi begiver os de ca. 3 km ud over vaden, hvor destinationen er stillehavsøstersbanken. Ude på østersbanken gennemfører vi en række øvelser som beskrevet tidligere. Tilbage på Vadehavscentret behandles resultaterne, og vi dissekerer en østers hvis der er tid. Efterbehandling De indsamlede data vil sammen med tidligere indsamlede data kunne benyttes til at beskrive bestandsudviklingen og væksten af stillehavsøsters på banken. Vækstforløb vil bl.a. kunne undersøges i forhold til variation i klima (temperatur). Data, der bliver indsamlet vil endvidere indgå i et forskningsprojekt, der har til formål at afklare vækstforhold og overlevelsesforhold af stillehavsøsters i det danske Vadehav. Arbejd eventuelt videre med temaet invasive arter, og diskutér klimaændringernes indflydelse på spredningen af disse arter - både på globalt plan og på forskellige tidsskalaer. Relevans for læreplanen (stx) - klima og klimaændringer, de natur- og..., kernestof naturgeografi B og C - økologi, kernestof biologi A, B og C - populationsbiologi, kernestof biologi A - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi B og C

8 Fuglene i Nationalpark Vadehavet - evolution i fugleperspektiv! Nationalpark Vadehavet hører til ét af de 10 vigtigste vådområder i verden. Denne fornemme status skyldes i høj grad at Vadehavet hvert år besøges af millioner trækfugle, der udnytter det enorme spisekammer som Vadehavet danner ramme om. Med udgangspunkt i Darwins evolutionsteorier belyses fugles tilpasninger. Vi dissekerer edderfugle og studerer denne fuglearts særlige tilpasninger. Edderfuglejagtens indflydelse på bestandsdynamik vil også blive inddraget. Herefter tager vi ud i Nationalpark Vadehavet og undersøger sammenhænge mellem adfærd og udseende hos de fugle vi møder - dvs. tilpasninger til Vadehavets miljø. Gennem dette forløb vil eleverne altså få en forståelse for evolution, tilpasninger, bioetiske problemstillinger og bestandsdynamik. Eleverne får desuden et indblik i anatomi og de forskellige organers funktion hos hvirveldyrene. 12 MILLIONER TRÆKFUGLE Praktisk Fag: Biologi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: marts - november

9 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelser. Dissektion af edderfugle i Vadehavscentrets naturskole. Vi medbringer desuden teleskoper og kikkerter til Vadehavet (700 meter fra Vadehavscentret). Her udfører vi de førnævnte fugleobservationer i Nationalpark Vadehavet. Efterbehandling Arbejd videre med bioetiske problemstillinger vedrørende jagt. Brug evt. rævejagt som eksempel - er det i orden at jage ræve selv om hverken pels eller kød anvendes? Med udgangspunkt i Darwins evolutionsteori kan I gå mere i dybden med dyr, planter og menneskets tilpasninger til forskellige økosystemer. Relevans for læreplanen (stx) - evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø, kernestof biologi A og B - populationsbiologi, kernestof biologi A - bioetiske problemstillinger, supplerende stof biologi A, B og (C)

10 Vadehavets spisekammer - kvantificering af bunddyr Praktisk Fag: Biologi Varighed: 5-6 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100kr (inkl. entré) Periode: april - oktober Vadehavet er et uhyre produktivt område med enorme mængder af dyr - små som store. Ved første øjekast kan Vadehavet dog til tider henlede tankerne på en gold ørken uden liv - ikke mindst når vadefladen er tørlagt ved lavvande. Men hvis man graver lidt dybere viser det sig dog langt fra at være sandt. Bundens enorme produktion af kiselalger er grundlaget for den store bunddyrsproduktion, som igen er fødegrundlag for millioner af trækfugle og fisk. Faktisk rummer hver kvadratmeter vade i tusindvis af orme, muslinger, snegle og krebsdyr. Besøg Vadehavscentret og få syn for sagen gennem kvantitativ prøvetagning på henholdsvis en slikvade og en sandvade. Efter indsamling af prøverne i felten tager vi tilbage til Vadehavscentrets naturskole og optæller dyrene under stereolup. Eleverne vil via denne øvelse opnå en generel forståelse for Vadehavets økosystem, samt få en forståelse for begreberne biodiversitet, fødekæder og arter.

11 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. Vi begiver os ud på vaden med udstyret til øvelsen. Eleverne skal sample på henholdsvis en slikvade og en sandvade. Når prøvetagningen er overstået er der tid til at fiske med rejehov, så eleverne også kan se hvad der befinder sig af liv i tidevandsrenderne. Tilbage på Vadehavscentret artsbestemmes og optælles dyrene i bundprøverne. Efterbehandling Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra resultaterne fra øvelsen. Herunder er det muligt at undersøge om der er forskel på artsammensætningen på en sandvade og en slikvade. De indsamlede dyr kan desuden opdeles i ernæringsgrupper (sedimentæder, filtrator, predator) og derved teste om der er forskel på hvilke ernæringsgrupper, der forekommer på de to lokaliteterstyper. Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem så hele fødekæden - inklusiv primærproducenterne. Relevans for læreplanen (stx) - undersøgelse af et økosystem, kernestof biologi A, B og C - populationsbiologi, kernestof biologi A - stofomsætninger i økosystemer, kernestof biologi A og B - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B DET STORE TA SELV BORD!

12 VADEHAVET - FRA DEN MINDSTE ALGE TIL DET STØRSTE ROVDYR! Den spættede sæl - bioetiske problemstillinger! Praktisk Fag: Biologi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober Vadehavets uforstyrrede sandbanker udgør et ideelt levested for et af Danmarks største pattedyr - den spættede sæl. Faktisk rummer Vadehavet op mod 4000 spættede sæler, og dermed en tredjedel af hele den danske bestand. Sælernes tilstedeværelse har dog altid været kontroversiel. Med sælernes store brune øjne kommer beskyttelsestrangen frem hos de fleste mennesker, og for dem er sælerne en berigelse for den danske natur. Andre anser derimod blot sæler for skadedyr som burde bortskydes. Vi gennemgår sælernes biologi, og forsøger desuden at tegne et nuanceret billede af de bioetiske problemstillinger, som den spættede sæls tilstedeværelse kan give anledning til. Vi tager med Mandøbussen (traktorbus) til Mandø, hvorfra vi går 2 km ud over vaden til sælbanken. Gennem dette forløb vil eleverne få et indgående kendskab til sælernes biologi samt en generel forståelse for forvaltning, bioetiske problematikker og Vadehavet som økosystem.

13 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens forløb, hvor vi gennemgår og diskuterer bioetiske problemstillinger forbundet med den spættede sæl. Efterbehandling Arbejd videre med bioetiske problemstillinger, eventuelt i forbindelse med dyreforsøg. Brug sælturen som en forsmag på emnet Vadehavets økosystem. Relevans for læreplanen (stx) - bioetiske problemstillinger, supplerende stof biologi A og B - populationsbiologi, kernestof biologi A - økologi, kernestof biologi A, B og C Dagens højdepunkt er sælsafarien. Undervejs på turen får eleverne masser af nyttig information om sælernes biologi og om Vadehavets generelle økologi. Igennem kikkert og teleskop observerer og tæller vi de sæler, der befinder sig på sandbanken.

14 VIDEN GENNEM OPLEVELSER! Vadens primærproduktion - første led i fødekæden! Vadehavets dyreliv er garant for en individtæthed uden sidestykke for marine områder i Danmark og i verden. Forklaringen skal findes i vadefladens øverste centimeter, hvor kiselalgernes enorme primærproduktion danner fødegrundlaget for hovedparten af økosystemets øvrige organismer. Ved at måle størrelsen af kiselalgernes primærproduktionen pr. arealenhed på vadens overflade, kan man altså bestemme det tilgængelige fødegrundlag for en lang række af organismerne længere oppe i fødekæden. Ud fra målinger af iltproduktionen beregner vi primærproduktionen på udvalgte stationer i Vadehavet. Gennem øvelsen opnår eleverne en generel forståelse for Vadehavets økosystem, samt en forståelse for begreberne primær- og sekundær producenter, fødekæder, fotosyntese og respiration. Praktisk Fag: Biologi Varighed: 4-5 timer Max deltagere: 30 Pris: 2800 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

15 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. Vi begiver os ud til Vadehavet med udstyret til øvelsen Vadens primærproduktion. Vadehavet er placeret 700 meter fra Vadehavscentret. På forskellige lokaliteter udtager eleverne prøver af kiselalger på vadefladens øverste centimeter. Efter prøvetagningen vil der være tid til at undersøge dyrelivet på vaden med rejehov, greb og bajle. Efterbehandling Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra resultaterne fra øvelsen (øvelsesvejledning udleveres). Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem, så hele fødekæden (energistrømmen) inkluderes. Relevans for læreplanen (stx) - undersøgelse af et økosystem, kernestof biologi A, B og C - respiration og fotosyntese, kernestof biologi A, B og C - stofomsætninger i økosystemer, kernestof biologi A og B - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B

16 Landskabsdannelse på Mandø Vadehavet er er et område i konstant forandring. Nye landskaber dannes og gamle landskaber forsvinder. Denne konstante foranderlighed gør området til et unikt sted at studere principperne bag landskabsdannelse. Med udgangspunkt i forrige istid, Saale-istiden, opnås en forståelse for, hvilke kræfter der har skabt det flade, landskab vi ser i dag. Hvorledes en barriere-ø som Mandø dannes samt menneskets indflydelse på dannelsen af nyt land. Vi tager Mandøbussen (traktorbus) til Mandø, hvor eleverne ved selvsyn vil opleve landskabsdannelse mens det sker. På en spændende tur tværs over øen møder vi naturligt skabte klitområder og menneskeskabte landindvindingsområder. Undervejs oplever vi grøblerender, marsk, faskiner, diger, klitter, højsander, vadeflade og meget mere. Eleverne vil via denne tur opnå en generel forståelse for landskabernes dannelse og udvikling samt nogle aktuelle teorier om emnet. Samtidig får eleverne et indblik i marskens og vadehavets unikke økosystem. Praktisk Fag: Naturgeografi & Biologi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

17 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens forløb og om landskabsdannelse på Mandø og generelt i Vadehavet. Fra Vadehavscentret tager vi Mandøbussen (traktorbus) til Mandø og oplever både menneskeskabt og naturligt dannet landskab på en vandring tværs over øen. På den østlige del af øen, møder vi læmarsken, og på den vestlige side, som er mere eksponeret, møder vi luvmarsken. Efterbehandling Arbejd videre med landskabsdannelse i Vadehavet og gå eventuelt mere i dybden med vegetations- og sedimenttypernes indflydelse på landskabsdannelse i Vadehavet. Desuden kan det undersøges, hvilken indflydelse de fremtidige klimaændringer kan få på et landskab som Vadehavet. Sammenlign eventuelt med andre vådområder globalt og nationalt. Relevans for læreplanen (stx) - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi A og B - succession (eksempelvis sekundær succession af vadehavets økosystem efter en stormflod), kernestof biologi A og B

18 Landskabsdannelse på Råhede Vade - dynamik i særklasse! Praktisk Fag: Naturgeografi & Biologi Varighed: 5-6 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober Vadehavet og marsken er et dynamisk vand- og landskab både med og uden menneskets tilstedeværelse. Råhede Vade er et klassisk eksempel på landskabsdannelse, og har indenfor de seneste år udviklet sig fra vade til strandeng. Vi begiver os ud på en vandring rundt på det 70 ha store område. Her finder vi erosionskanter, grøblerender, skydekasser, opskyl, planter typiske for området og fugle, der raster på de omkringliggende vadeflader. Desuden gennemfører vi en øvelse, der giver indblik i planternes zonering i forhold til jordbundstype, grundvandsstand og vanddækningstid. Vi måler op og indsamler data i et transekt, der strækker sig fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden. Eleverne vil via denne oplevelse opnå en generel forståelse for landskabernes dannelse og udviklingsprocesser med særligt henblik på planternes betydning for sedimentationen. Derudover vil turen give eleverne en natur- og kulturfaglig indsigt i marskområdets benyttelse.

19 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. I egne biler, på cykel eller i bus begiver vi os ud til Råhede Vade, og ser landskabsdannelsen mens det sker, i form af erosionskanter, grøblerender og meget andet. Vi gennemfører desuden linietakseringsøvelsen som beskrevet på forrige side. Tilbage på Vadehavscentret behandles resultaterne. Efterbehandling Udarbejd en rapport ud fra resultaterne af øvelsen omkring planternes zonering. Desuden kan det undersøges, hvilken indflydelse de fremtidige klimaændringer kan få på landskabet. Sammenlign eventuelt med andre vådområder globalt og nationalt. Relevans for læreplanen (stx) - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi A og B - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B - succession (af vadehavets økosystem efter en stormflod), kernestof biologi A og B

20 Strandskader og lille kobbersneppe over Vadehavet 2010 Det danske Vadehav blev d. 16. oktober 2010 officielt erklæret for nationalpark i Danmark. Nationalpark Vadehavet er den tredje nationalpark i Danmark og landets største, fladeste og vådeste. VADEHAVSCENTRET er placeret midt i Nationalpark Vadehavet og med denne unikke placering varetager centret en bred formidling af det dynamiske tidevandsområde. VADEHAVSCENTRET har lavet dette magasin med henblik på at formidle viden gennem oplevelser til ungdomsuddannelser.

SKOLETJENESTENS UNDERVISNINGSTILBUD. Undervisningstilbud til elever i folkeskoler, gymnasier og HF-klasser

SKOLETJENESTENS UNDERVISNINGSTILBUD. Undervisningstilbud til elever i folkeskoler, gymnasier og HF-klasser SKOLETJENESTENS UNDERVISNINGSTILBUD Undervisningstilbud til elever i folkeskoler, gymnasier og HF-klasser Vilde oplevelser og action for krop og hjerne BLIV KLOGERE Brug naturen i undervisningen Et besøg

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland?

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? 41/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Sne, is og 35 graders kulde Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Sne, is og 35 graders kulde

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab 32 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 6 2 0 1 1 En opdagelsesrejse med kunst og videnskab Foto: Bo Elberling Nordøstgrønland Ekspeditionen 2011 er som en gammeldags opdagelsesrejse, hvor videnskabsfolk,

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere