- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet"

Transkript

1 - ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet LINJE- TAKSERING Fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden PRIMÆRPRODUKTION Hvad gemmer sig på vaden? ØKOSYSTEMET Fra den mindste alge til det største rovdyr på samme tid og sted! VADEHAVSCENTRET Midt i Nationalpark Vadehavet

2 indhold Leder Vadehavet, invasive arter og klima Fuglene i Nationalpark Vadehavet - evolution i fugleperspektiv Vadehavets spisekammer - kvantificering af bunddyr Den spættede sæl - bioetiske problemstillinger Vadens primærproduktion - første led i fødekæden Landskabsdannelse på Mandø Landskabsdannelse på Råhede - dynamik i særklasse Vadehavet som økosystem - det store indblik VADEHAVSCENTRET Okholmvej 5 Vester Vedsted 6760 Ribe Mandø Ribe Layout & Design: Vadehavscentret Foto: Lars Gejl & Vadehavscentret Info: Mail: Tlf: Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted Ribe GPS-koordinat: N 55 o 17.73ʼ Ø 08 o 40.14ʼ VADEHAVSCENTRET - et af Undervisningsministeriets 15 godkendte Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC)

3 leder Velkommen til VADEHAVSCENTRET Kære Ungdomsuddannelse, ledelse og lærere. VADEHAVSCENTRET tilbyder Viden gennem oplevelser. Vadehavet er på top ti listen over verdens vigtigste vådområder og området har siden oktober 2010 været Danmarks største Nationalpark. Mere end 12 millioner trækfugle binder verden sammen på den Østatlantiske trækrute, hvor topflyverne blandt trækfuglene krydser over 30 landegrænser bl.a. Vadehavet i Holland, Tyskland og Danmark. Vadehavet har Danmarks største tidevandsforskel og havbunden producerer et enormt spisekammer af bunddyr. En tysk professor har sagt: Intet andet sted kan man på et lavvande se hele fødekæden fra den mindste alge til det største rovdyr, sælen. Vadehavet er et ideelt område og uderum til undervisning af elever på ungdomsuddannelserne. Eleverne har brug for konkret viden om naturlige processer og biologisk sammenhænge, indsigt i landskabets dynamik og klimaændringernes konkrete eksempler. agronom, der dagligt arbejder med naturvejledning. Dette betyder at vi kan undervise og formidle overfor ungdomsuddannelserne. Vi kan samtidig have mange besøgende på en gang. Undervisningstilbuddene vil udbygges de næste år og vi modtager gerne evaluering af forløbene, når I har været på besøg. Vores e- mail er Vi glæder os til at se jer! Velkommen til VADEHAVSCENTRET - midt i Nationalpark Vadehavet. Leder Klaus Melbye Det tilbyder Vadehavscentret i dette hæfte med 8 konkrete undervisningstilbud i biologi, naturgeografi samt naturvidenskabeligt grundforløb. Vi er tre faguddannede biologer samt en

4 Vadehavet som økosystem - det store indblik! Den evige puls fra tidevandet, det spændende dyre- og planteliv og landskabernes konstante forandring gør Nationalpark Vadehavet til et enestående område. Dette unikke økosystem præsenteres for eleverne, og undervejs berører vi emner som tidevand, stormfloder, landskabsdannelse, biodiversitet og tilpasninger til tidevandsområder. Vi undersøger dyrelivet både i tidevandsrenderne og i vadebunden. Derudover gennemfører vi stryg med rejehov over et kendt afgrænset areal for at fange rejer, krabber og fisk. Samlet set får vi herved et både kvalitativt og kvantitativt billede af dyrelivet i Vadehavet. Efterfølgende kan disse data sammenlignes med data fra andre sæsoner således, at årstidsbetingede ændringer i biodiversiteten belyses. En øvelse, der giver muligheder for databehandling og rapportskrivning tilbage på skolen. Praktisk Fag: Biologi, Naturgeografi & Naturvidenskablig grundforløb Varighed: 4-5 timer DANMARKS STØRSTE NATIONALPARK Max deltagere: 30 Pris: 2800 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

5 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Kort introduktion til dagens øvelse. Udstyret med rejehov og gummistøvler, tager vi ud til Vadehavet (700 meter fra Vadehavscentret) og undersøger biodiversiteten for dyrelivet i en tidevandsrende. Vi kigger desuden nærmere på dyrene i havbunden. Efterbehandling Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra indsamlet data om dyrelivets biodiversitet i Vadehavet. Jeres resultater kan sammenlignes med andres, så årstidsvariationer kan indgå i rapporten. Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem, så hele fødekæden (inkl. primærproducenterne) inddrages. Emner som dannelse af strandengen (primær succession) og økosystemets genoprettelse efter en stormflod (sekundær succession) er også relevant at inddrage i et tema om Nationalpark Vadehavet. Relevans for læreplanen (stx) - undersøgelse af et økosystem, kernestof biologi A, B og C - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B - populationsbiologi, kernestof stx biologi A - fotosyntese og respiration, kernestof biologi A, B og C - succession (i forbindelse med dannelse af strandeng og genoprettelse af økosystemet efter en stormflod), kernestof biologi A og B - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi B og C

6 ÉT AF VERDENS 10 VIGTIGSTE VÅDOMRÅDER Vadehavet, invasive arter & klima Spredning af dyre- og plantearter som følge af menneskelige aktiviteter er en trussel i mange økosystemer. Et eksempel på en invasiv dyreart er stillehavsøstersen (Crassostrea gigas), som blev indført til Europa (bl. a. den tyske vadehavsø Sild) med dyrkningsformål for øje. Da denne østersart kræver høje sommertemperaturer for at yngle, anså man spredningrisikoen til naturen for at være absolut minimal. Ude på en af Vadehavets store østersbanker undersøger vi betydningen af denne invasive art i Vadehavet - hvor mange er der? Hvordan er bestanden sammensat (størrelsesgrupper), og hvilken betydning har østersene for andre arter? Disse spørgsmål bliver besvaret gennem feltundersøgelserne, og Jeres resultater vil indgå i et større forskningsprojekt. I får muligheden for at sammenligne Jeres resultater med andres. Praktisk Fag: Biologi & Naturgeografi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Imidlertid har global opvarmning medført højere sommertemperaturer de senere år, og stillehavsøstersen er nu i stand til at opretholde en vild bestand i det danske Vadehav. Gennem forløbet vil eleverne opnå indsigt i hvordan invasive arter kan påvirke et økosystem. Der vil endvidere blive lejlighed til at vurdere den mulige betydning af klimaændringer for Vadehavets økosystem. Pris: 3300 kr (inkl. entré) Periode: hele året

7 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. I egne biler, på cykel eller i bus begiver vi os ud til Råhede Vade, hvorfra vi begiver os de ca. 3 km ud over vaden, hvor destinationen er stillehavsøstersbanken. Ude på østersbanken gennemfører vi en række øvelser som beskrevet tidligere. Tilbage på Vadehavscentret behandles resultaterne, og vi dissekerer en østers hvis der er tid. Efterbehandling De indsamlede data vil sammen med tidligere indsamlede data kunne benyttes til at beskrive bestandsudviklingen og væksten af stillehavsøsters på banken. Vækstforløb vil bl.a. kunne undersøges i forhold til variation i klima (temperatur). Data, der bliver indsamlet vil endvidere indgå i et forskningsprojekt, der har til formål at afklare vækstforhold og overlevelsesforhold af stillehavsøsters i det danske Vadehav. Arbejd eventuelt videre med temaet invasive arter, og diskutér klimaændringernes indflydelse på spredningen af disse arter - både på globalt plan og på forskellige tidsskalaer. Relevans for læreplanen (stx) - klima og klimaændringer, de natur- og..., kernestof naturgeografi B og C - økologi, kernestof biologi A, B og C - populationsbiologi, kernestof biologi A - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi B og C

8 Fuglene i Nationalpark Vadehavet - evolution i fugleperspektiv! Nationalpark Vadehavet hører til ét af de 10 vigtigste vådområder i verden. Denne fornemme status skyldes i høj grad at Vadehavet hvert år besøges af millioner trækfugle, der udnytter det enorme spisekammer som Vadehavet danner ramme om. Med udgangspunkt i Darwins evolutionsteorier belyses fugles tilpasninger. Vi dissekerer edderfugle og studerer denne fuglearts særlige tilpasninger. Edderfuglejagtens indflydelse på bestandsdynamik vil også blive inddraget. Herefter tager vi ud i Nationalpark Vadehavet og undersøger sammenhænge mellem adfærd og udseende hos de fugle vi møder - dvs. tilpasninger til Vadehavets miljø. Gennem dette forløb vil eleverne altså få en forståelse for evolution, tilpasninger, bioetiske problemstillinger og bestandsdynamik. Eleverne får desuden et indblik i anatomi og de forskellige organers funktion hos hvirveldyrene. 12 MILLIONER TRÆKFUGLE Praktisk Fag: Biologi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: marts - november

9 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelser. Dissektion af edderfugle i Vadehavscentrets naturskole. Vi medbringer desuden teleskoper og kikkerter til Vadehavet (700 meter fra Vadehavscentret). Her udfører vi de førnævnte fugleobservationer i Nationalpark Vadehavet. Efterbehandling Arbejd videre med bioetiske problemstillinger vedrørende jagt. Brug evt. rævejagt som eksempel - er det i orden at jage ræve selv om hverken pels eller kød anvendes? Med udgangspunkt i Darwins evolutionsteori kan I gå mere i dybden med dyr, planter og menneskets tilpasninger til forskellige økosystemer. Relevans for læreplanen (stx) - evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø, kernestof biologi A og B - populationsbiologi, kernestof biologi A - bioetiske problemstillinger, supplerende stof biologi A, B og (C)

10 Vadehavets spisekammer - kvantificering af bunddyr Praktisk Fag: Biologi Varighed: 5-6 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100kr (inkl. entré) Periode: april - oktober Vadehavet er et uhyre produktivt område med enorme mængder af dyr - små som store. Ved første øjekast kan Vadehavet dog til tider henlede tankerne på en gold ørken uden liv - ikke mindst når vadefladen er tørlagt ved lavvande. Men hvis man graver lidt dybere viser det sig dog langt fra at være sandt. Bundens enorme produktion af kiselalger er grundlaget for den store bunddyrsproduktion, som igen er fødegrundlag for millioner af trækfugle og fisk. Faktisk rummer hver kvadratmeter vade i tusindvis af orme, muslinger, snegle og krebsdyr. Besøg Vadehavscentret og få syn for sagen gennem kvantitativ prøvetagning på henholdsvis en slikvade og en sandvade. Efter indsamling af prøverne i felten tager vi tilbage til Vadehavscentrets naturskole og optæller dyrene under stereolup. Eleverne vil via denne øvelse opnå en generel forståelse for Vadehavets økosystem, samt få en forståelse for begreberne biodiversitet, fødekæder og arter.

11 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. Vi begiver os ud på vaden med udstyret til øvelsen. Eleverne skal sample på henholdsvis en slikvade og en sandvade. Når prøvetagningen er overstået er der tid til at fiske med rejehov, så eleverne også kan se hvad der befinder sig af liv i tidevandsrenderne. Tilbage på Vadehavscentret artsbestemmes og optælles dyrene i bundprøverne. Efterbehandling Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra resultaterne fra øvelsen. Herunder er det muligt at undersøge om der er forskel på artsammensætningen på en sandvade og en slikvade. De indsamlede dyr kan desuden opdeles i ernæringsgrupper (sedimentæder, filtrator, predator) og derved teste om der er forskel på hvilke ernæringsgrupper, der forekommer på de to lokaliteterstyper. Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem så hele fødekæden - inklusiv primærproducenterne. Relevans for læreplanen (stx) - undersøgelse af et økosystem, kernestof biologi A, B og C - populationsbiologi, kernestof biologi A - stofomsætninger i økosystemer, kernestof biologi A og B - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B DET STORE TA SELV BORD!

12 VADEHAVET - FRA DEN MINDSTE ALGE TIL DET STØRSTE ROVDYR! Den spættede sæl - bioetiske problemstillinger! Praktisk Fag: Biologi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober Vadehavets uforstyrrede sandbanker udgør et ideelt levested for et af Danmarks største pattedyr - den spættede sæl. Faktisk rummer Vadehavet op mod 4000 spættede sæler, og dermed en tredjedel af hele den danske bestand. Sælernes tilstedeværelse har dog altid været kontroversiel. Med sælernes store brune øjne kommer beskyttelsestrangen frem hos de fleste mennesker, og for dem er sælerne en berigelse for den danske natur. Andre anser derimod blot sæler for skadedyr som burde bortskydes. Vi gennemgår sælernes biologi, og forsøger desuden at tegne et nuanceret billede af de bioetiske problemstillinger, som den spættede sæls tilstedeværelse kan give anledning til. Vi tager med Mandøbussen (traktorbus) til Mandø, hvorfra vi går 2 km ud over vaden til sælbanken. Gennem dette forløb vil eleverne få et indgående kendskab til sælernes biologi samt en generel forståelse for forvaltning, bioetiske problematikker og Vadehavet som økosystem.

13 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens forløb, hvor vi gennemgår og diskuterer bioetiske problemstillinger forbundet med den spættede sæl. Efterbehandling Arbejd videre med bioetiske problemstillinger, eventuelt i forbindelse med dyreforsøg. Brug sælturen som en forsmag på emnet Vadehavets økosystem. Relevans for læreplanen (stx) - bioetiske problemstillinger, supplerende stof biologi A og B - populationsbiologi, kernestof biologi A - økologi, kernestof biologi A, B og C Dagens højdepunkt er sælsafarien. Undervejs på turen får eleverne masser af nyttig information om sælernes biologi og om Vadehavets generelle økologi. Igennem kikkert og teleskop observerer og tæller vi de sæler, der befinder sig på sandbanken.

14 VIDEN GENNEM OPLEVELSER! Vadens primærproduktion - første led i fødekæden! Vadehavets dyreliv er garant for en individtæthed uden sidestykke for marine områder i Danmark og i verden. Forklaringen skal findes i vadefladens øverste centimeter, hvor kiselalgernes enorme primærproduktion danner fødegrundlaget for hovedparten af økosystemets øvrige organismer. Ved at måle størrelsen af kiselalgernes primærproduktionen pr. arealenhed på vadens overflade, kan man altså bestemme det tilgængelige fødegrundlag for en lang række af organismerne længere oppe i fødekæden. Ud fra målinger af iltproduktionen beregner vi primærproduktionen på udvalgte stationer i Vadehavet. Gennem øvelsen opnår eleverne en generel forståelse for Vadehavets økosystem, samt en forståelse for begreberne primær- og sekundær producenter, fødekæder, fotosyntese og respiration. Praktisk Fag: Biologi Varighed: 4-5 timer Max deltagere: 30 Pris: 2800 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

15 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. Vi begiver os ud til Vadehavet med udstyret til øvelsen Vadens primærproduktion. Vadehavet er placeret 700 meter fra Vadehavscentret. På forskellige lokaliteter udtager eleverne prøver af kiselalger på vadefladens øverste centimeter. Efter prøvetagningen vil der være tid til at undersøge dyrelivet på vaden med rejehov, greb og bajle. Efterbehandling Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra resultaterne fra øvelsen (øvelsesvejledning udleveres). Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem, så hele fødekæden (energistrømmen) inkluderes. Relevans for læreplanen (stx) - undersøgelse af et økosystem, kernestof biologi A, B og C - respiration og fotosyntese, kernestof biologi A, B og C - stofomsætninger i økosystemer, kernestof biologi A og B - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B

16 Landskabsdannelse på Mandø Vadehavet er er et område i konstant forandring. Nye landskaber dannes og gamle landskaber forsvinder. Denne konstante foranderlighed gør området til et unikt sted at studere principperne bag landskabsdannelse. Med udgangspunkt i forrige istid, Saale-istiden, opnås en forståelse for, hvilke kræfter der har skabt det flade, landskab vi ser i dag. Hvorledes en barriere-ø som Mandø dannes samt menneskets indflydelse på dannelsen af nyt land. Vi tager Mandøbussen (traktorbus) til Mandø, hvor eleverne ved selvsyn vil opleve landskabsdannelse mens det sker. På en spændende tur tværs over øen møder vi naturligt skabte klitområder og menneskeskabte landindvindingsområder. Undervejs oplever vi grøblerender, marsk, faskiner, diger, klitter, højsander, vadeflade og meget mere. Eleverne vil via denne tur opnå en generel forståelse for landskabernes dannelse og udvikling samt nogle aktuelle teorier om emnet. Samtidig får eleverne et indblik i marskens og vadehavets unikke økosystem. Praktisk Fag: Naturgeografi & Biologi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

17 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens forløb og om landskabsdannelse på Mandø og generelt i Vadehavet. Fra Vadehavscentret tager vi Mandøbussen (traktorbus) til Mandø og oplever både menneskeskabt og naturligt dannet landskab på en vandring tværs over øen. På den østlige del af øen, møder vi læmarsken, og på den vestlige side, som er mere eksponeret, møder vi luvmarsken. Efterbehandling Arbejd videre med landskabsdannelse i Vadehavet og gå eventuelt mere i dybden med vegetations- og sedimenttypernes indflydelse på landskabsdannelse i Vadehavet. Desuden kan det undersøges, hvilken indflydelse de fremtidige klimaændringer kan få på et landskab som Vadehavet. Sammenlign eventuelt med andre vådområder globalt og nationalt. Relevans for læreplanen (stx) - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi A og B - succession (eksempelvis sekundær succession af vadehavets økosystem efter en stormflod), kernestof biologi A og B

18 Landskabsdannelse på Råhede Vade - dynamik i særklasse! Praktisk Fag: Naturgeografi & Biologi Varighed: 5-6 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober Vadehavet og marsken er et dynamisk vand- og landskab både med og uden menneskets tilstedeværelse. Råhede Vade er et klassisk eksempel på landskabsdannelse, og har indenfor de seneste år udviklet sig fra vade til strandeng. Vi begiver os ud på en vandring rundt på det 70 ha store område. Her finder vi erosionskanter, grøblerender, skydekasser, opskyl, planter typiske for området og fugle, der raster på de omkringliggende vadeflader. Desuden gennemfører vi en øvelse, der giver indblik i planternes zonering i forhold til jordbundstype, grundvandsstand og vanddækningstid. Vi måler op og indsamler data i et transekt, der strækker sig fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden. Eleverne vil via denne oplevelse opnå en generel forståelse for landskabernes dannelse og udviklingsprocesser med særligt henblik på planternes betydning for sedimentationen. Derudover vil turen give eleverne en natur- og kulturfaglig indsigt i marskområdets benyttelse.

19 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. I egne biler, på cykel eller i bus begiver vi os ud til Råhede Vade, og ser landskabsdannelsen mens det sker, i form af erosionskanter, grøblerender og meget andet. Vi gennemfører desuden linietakseringsøvelsen som beskrevet på forrige side. Tilbage på Vadehavscentret behandles resultaterne. Efterbehandling Udarbejd en rapport ud fra resultaterne af øvelsen omkring planternes zonering. Desuden kan det undersøges, hvilken indflydelse de fremtidige klimaændringer kan få på landskabet. Sammenlign eventuelt med andre vådområder globalt og nationalt. Relevans for læreplanen (stx) - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi A og B - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B - succession (af vadehavets økosystem efter en stormflod), kernestof biologi A og B

20 Strandskader og lille kobbersneppe over Vadehavet 2010 Det danske Vadehav blev d. 16. oktober 2010 officielt erklæret for nationalpark i Danmark. Nationalpark Vadehavet er den tredje nationalpark i Danmark og landets største, fladeste og vådeste. VADEHAVSCENTRET er placeret midt i Nationalpark Vadehavet og med denne unikke placering varetager centret en bred formidling af det dynamiske tidevandsområde. VADEHAVSCENTRET har lavet dette magasin med henblik på at formidle viden gennem oplevelser til ungdomsuddannelser.

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

Projektopgave Vadehavet.

Projektopgave Vadehavet. Projektopgave Vadehavet. Indledning s. 2 Info/Data om Vadehavet s. 2 -Vadehavets opstående. -Vadehavets udbredelse/placering. -Tidevandet. -Dyrelivet i Vadehavet. Hvordan påvirker mennesker Vadehavet s.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Flyt undervisningen ud af skolen

Flyt undervisningen ud af skolen Flyt undervisningen ud af skolen Odense ZOOs Skoletjeneste tilbyder i det nye skoleår, en unik mulighed for at flytte undervisningen ud i et eksternt læringsmiljø, i særudstillingen Planet Shark på Odense

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Biologi: Et dyk under overfladen

Biologi: Et dyk under overfladen Side 1 af 5 - Opgaverne kan løses enkeltvis eller i grupper. - Alle opgaver kan løses, eller en enkelt eller flere kan vælges ud. - Forudsætninger: Eleverne skal have lært om en eller flere af disse emner:

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Billeder fra ruten JORD AUT.KLOAKMESTER BETON BELÆGNING UNDERFØRING PUNKTRENOVERING STYRBAR UNDERBORING

Billeder fra ruten JORD AUT.KLOAKMESTER BETON BELÆGNING UNDERFØRING PUNKTRENOVERING STYRBAR UNDERBORING Billeder fra ruten JORD AUT.KLOAKMESTER BETON BELÆGNING UNDERFØRING PUNKTRENOVERING STYRBAR UNDERBORING 2 Kære Løber Mandøforeningen inviterer dig hermed til 3. udgave af Mandø Marathon. Mandø ligger lige

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer Lærervejledning til Vi læser om dinosaurer Vi læser om dinosaurer I dette undervisningsmateriale om dinosaurer lægger vi vægt på, at eleverne opnår kompetencer, der gør dem i stand til at hente viden fra

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Baglandets nyhedsbrev Marts 2013

Baglandets nyhedsbrev Marts 2013 Baglandets nyhedsbrev Marts 2013 Kære medlem af baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Prisværdigt vadehav. vadehav udnævnt til nationalpark, i 1986 fulgte vadehavet. tysk-hollandske vadehav udnævnt til

Prisværdigt vadehav. vadehav udnævnt til nationalpark, i 1986 fulgte vadehavet. tysk-hollandske vadehav udnævnt til Havbund møder horisont 2 Havbund møder horisont Vadehavet mellem Den Helder i Holland og Esbjerg i Danmark er verdens største sammenhængende vadehavslandskab og et af de sidste områder i Europa, hvor naturen

Læs mere

stedet tæller - Anmodning om rådgivningsydelse

stedet tæller - Anmodning om rådgivningsydelse stedet tæller - Anmodning om rådgivningsydelse Konceptuel skitse forside Mennesket må være ydmygt i et landskab, hvor natur, der krydser store dele af verden, mødes. Vi må imponeres når tons af muslingeskaller

Læs mere

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med Velkommen i en trækfugls liv! I dag klækkede du som vadefugl af et æg oppe i Arktis. For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med 10 energipoint. Når du spiser vinder du energipoint.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Dyr fra det lave saltvand 1

Dyr fra det lave saltvand 1 KOPIARK 68 (1) KYST OG HAV Dyr fra det lave saltvand 1 I skal indsamle dyr fra det lave saltvand. I kan bruge forskellige net, fx rejestrygere eller almindelige fiskenet. Det kan være en hjælp, hvis I

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

i verdensklasse Side 10 Cirkusrevyen 2015 Kr. 898 Unesco-stempel Bus og rigtig god revybillet

i verdensklasse Side 10 Cirkusrevyen 2015 Kr. 898 Unesco-stempel Bus og rigtig god revybillet Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 14. september 2014 Unesco-stempel VAdehav i verdensklasse Side 10 Cirkusrevyen 2015 Kom oggrin med til Danmarks største revy Underholdende aften med blandt

Læs mere

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00 Reintro af bæver i Danmark Udsætning af bævere i Danmark Bæverne på Klosterheden 1999 blev 18 bævere sat ud på Klosterheden i Vestjylland Bestanden tæller i dag ca. 185 dyr I Nordsjælland er der i alt

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

Rejser opdagelser, forandringer og ny viden

Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Galathea 3 ekspeditionen Gennem tiderne er rejser, drevet af videnskabelig nysgerrighed, blevet hyppigere. Forskningsekspeditionerne Galathea 1 og Galathea 2

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

NYHEDSBREV April 2012

NYHEDSBREV April 2012 NYHEDSBREV April 2012 Kære medlem af Baglandet En ny sæson står for døren, og vi håber, at I vil deltage flittigt i årets arrangementer, samt besøge Vadehavscentret og Vadehavet Danmarks største Nationalpark.

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Learnmark Horsens Tekniskgymnasium HTX Erhverv: Velux A/S 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

WWW.VADEHAVSCENTRET.DK

WWW.VADEHAVSCENTRET.DK WWW.VADEHAVSCENTRET.DK - midt i NATIONALPARK VADEHAVET Inkl. turprogram 2014 - se verdens største østers - größte Auster der Welt SORT SOL over Ribe Velkommen til store oplevelser på VADEHAVSCENTRET -

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/15 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i naturgeografi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: line@kvuc.dk Med venlig hilsen Line Andersen Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave Baglandets nyhedsbrev Marts 2015 Kære medlem af Baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe:

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe: Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å Navn: Hold: Gruppe: Ekskursion til Vindinge/Ladegårds Å Formålet med ekskursionen systematisk at kunne indsamle data fra et feltarbejde og behandle og videre

Læs mere

Evolution. Indledning

Evolution. Indledning Evolution Indledning Evolution er et emne, der med Fælles Mål for øje bør indgå i undervisningen på 6. klassetrin i natur/teknik og emnet byder på mange muligheder for at præsentere eleverne for faglige

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde 100 Naturoplevelser i Sydvestjylland Idé og Tekst: Marco Brodde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Læs mere

V.Vedsted Landsbyforening sdr. farup grandelaug

V.Vedsted Landsbyforening sdr. farup grandelaug V.Vedsted Landsbyforening sdr. farup grandelaug AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER 2012/2013 BESTYRELSE Vester Vedsted Landsbyforening: Formand: Elly Hansen, Mandøvej 20, tlf. 7544 5593 Næstformand: Britt Karlshøj,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx Biologi B Liat Romme Thomsen Hold 2.i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Mulige aktiviteter i lodshuset på Albuen

Mulige aktiviteter i lodshuset på Albuen Fiskeri: Mad af fisk: Fang aftensmaden ved at sætte garn, ruser, ålekroge og røgte fiskeredskaberne dagen efter. Udførlig vejledning er udarbejdet. Der findes intet bedre mad end nyfangede fjordrejer.

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Nyt. fra Folkesparekassen. Billige lån bedre end rentespekulation Af Bjarke Kirkegaard Nielsen

Nyt. fra Folkesparekassen. Billige lån bedre end rentespekulation Af Bjarke Kirkegaard Nielsen Nyt fra Folkesparekassen Billige lån bedre end rentespekulation Af Bjarke Kirkegaard Nielsen Hos Folkesparekassen opsparer du en mulighed for at låne penge til en lav rente på dine rentefri indlånskonti.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Forslag til Nationalpark Vadehavet

Forslag til Nationalpark Vadehavet F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området.

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området. Agro-Environmental management: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på samspillet mellem jordbrug, natur, miljø

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977.

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977. Pejsestuen Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977. Centeret er placeret nordøst for landsbyen Vester Vedsted, der ligger

Læs mere

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Indhold Indledning... 2 Samfundsfag... 2 Historie... 2 Erhvervsøkonomi... 3 Matematik... 5 Fysik... 5 Sprogfag... 5 1 Indledning I skoleåret 2012/13 er alle

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

V10. temperatur / C. 0 1 2 3 4 5 6 7 tid / min

V10. temperatur / C. 0 1 2 3 4 5 6 7 tid / min V10 temperatur / C 22 20 18 16 14 12 0 1 2 3 4 5 6 7 tid / min E2 U / V 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0,1 0,2 0,3 0, 4 0,5 0,6 I / A E4 P / W 1200 1000 800 600 400 200 0 0 10 20 30 40 50 v / km/h E5 U / V 0,6 0,5

Læs mere

Ud i naturens spisekammer 05.07.15 11.07.15 ASKOV HØJSKOLE

Ud i naturens spisekammer 05.07.15 11.07.15 ASKOV HØJSKOLE Ud i naturens spisekammer 05.07.15 11.07.15 ASKOV HØJSKOLE Vores land er et fantastisk forrådskammer. Fra havet, markerne og den vilde natur får vi nogle af verdens fineste råvarer. Dette kursus er for

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere