- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet"

Transkript

1 - ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet LINJE- TAKSERING Fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden PRIMÆRPRODUKTION Hvad gemmer sig på vaden? ØKOSYSTEMET Fra den mindste alge til det største rovdyr på samme tid og sted! VADEHAVSCENTRET Midt i Nationalpark Vadehavet

2 indhold Leder Vadehavet, invasive arter og klima Fuglene i Nationalpark Vadehavet - evolution i fugleperspektiv Vadehavets spisekammer - kvantificering af bunddyr Den spættede sæl - bioetiske problemstillinger Vadens primærproduktion - første led i fødekæden Landskabsdannelse på Mandø Landskabsdannelse på Råhede - dynamik i særklasse Vadehavet som økosystem - det store indblik VADEHAVSCENTRET Okholmvej 5 Vester Vedsted 6760 Ribe Mandø Ribe Layout & Design: Vadehavscentret Foto: Lars Gejl & Vadehavscentret Info: Mail: Tlf: Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted Ribe GPS-koordinat: N 55 o 17.73ʼ Ø 08 o 40.14ʼ VADEHAVSCENTRET - et af Undervisningsministeriets 15 godkendte Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC)

3 leder Velkommen til VADEHAVSCENTRET Kære Ungdomsuddannelse, ledelse og lærere. VADEHAVSCENTRET tilbyder Viden gennem oplevelser. Vadehavet er på top ti listen over verdens vigtigste vådområder og området har siden oktober 2010 været Danmarks største Nationalpark. Mere end 12 millioner trækfugle binder verden sammen på den Østatlantiske trækrute, hvor topflyverne blandt trækfuglene krydser over 30 landegrænser bl.a. Vadehavet i Holland, Tyskland og Danmark. Vadehavet har Danmarks største tidevandsforskel og havbunden producerer et enormt spisekammer af bunddyr. En tysk professor har sagt: Intet andet sted kan man på et lavvande se hele fødekæden fra den mindste alge til det største rovdyr, sælen. Vadehavet er et ideelt område og uderum til undervisning af elever på ungdomsuddannelserne. Eleverne har brug for konkret viden om naturlige processer og biologisk sammenhænge, indsigt i landskabets dynamik og klimaændringernes konkrete eksempler. agronom, der dagligt arbejder med naturvejledning. Dette betyder at vi kan undervise og formidle overfor ungdomsuddannelserne. Vi kan samtidig have mange besøgende på en gang. Undervisningstilbuddene vil udbygges de næste år og vi modtager gerne evaluering af forløbene, når I har været på besøg. Vores e- mail er Vi glæder os til at se jer! Velkommen til VADEHAVSCENTRET - midt i Nationalpark Vadehavet. Leder Klaus Melbye Det tilbyder Vadehavscentret i dette hæfte med 8 konkrete undervisningstilbud i biologi, naturgeografi samt naturvidenskabeligt grundforløb. Vi er tre faguddannede biologer samt en

4 Vadehavet som økosystem - det store indblik! Den evige puls fra tidevandet, det spændende dyre- og planteliv og landskabernes konstante forandring gør Nationalpark Vadehavet til et enestående område. Dette unikke økosystem præsenteres for eleverne, og undervejs berører vi emner som tidevand, stormfloder, landskabsdannelse, biodiversitet og tilpasninger til tidevandsområder. Vi undersøger dyrelivet både i tidevandsrenderne og i vadebunden. Derudover gennemfører vi stryg med rejehov over et kendt afgrænset areal for at fange rejer, krabber og fisk. Samlet set får vi herved et både kvalitativt og kvantitativt billede af dyrelivet i Vadehavet. Efterfølgende kan disse data sammenlignes med data fra andre sæsoner således, at årstidsbetingede ændringer i biodiversiteten belyses. En øvelse, der giver muligheder for databehandling og rapportskrivning tilbage på skolen. Praktisk Fag: Biologi, Naturgeografi & Naturvidenskablig grundforløb Varighed: 4-5 timer DANMARKS STØRSTE NATIONALPARK Max deltagere: 30 Pris: 2800 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

5 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Kort introduktion til dagens øvelse. Udstyret med rejehov og gummistøvler, tager vi ud til Vadehavet (700 meter fra Vadehavscentret) og undersøger biodiversiteten for dyrelivet i en tidevandsrende. Vi kigger desuden nærmere på dyrene i havbunden. Efterbehandling Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra indsamlet data om dyrelivets biodiversitet i Vadehavet. Jeres resultater kan sammenlignes med andres, så årstidsvariationer kan indgå i rapporten. Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem, så hele fødekæden (inkl. primærproducenterne) inddrages. Emner som dannelse af strandengen (primær succession) og økosystemets genoprettelse efter en stormflod (sekundær succession) er også relevant at inddrage i et tema om Nationalpark Vadehavet. Relevans for læreplanen (stx) - undersøgelse af et økosystem, kernestof biologi A, B og C - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B - populationsbiologi, kernestof stx biologi A - fotosyntese og respiration, kernestof biologi A, B og C - succession (i forbindelse med dannelse af strandeng og genoprettelse af økosystemet efter en stormflod), kernestof biologi A og B - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi B og C

6 ÉT AF VERDENS 10 VIGTIGSTE VÅDOMRÅDER Vadehavet, invasive arter & klima Spredning af dyre- og plantearter som følge af menneskelige aktiviteter er en trussel i mange økosystemer. Et eksempel på en invasiv dyreart er stillehavsøstersen (Crassostrea gigas), som blev indført til Europa (bl. a. den tyske vadehavsø Sild) med dyrkningsformål for øje. Da denne østersart kræver høje sommertemperaturer for at yngle, anså man spredningrisikoen til naturen for at være absolut minimal. Ude på en af Vadehavets store østersbanker undersøger vi betydningen af denne invasive art i Vadehavet - hvor mange er der? Hvordan er bestanden sammensat (størrelsesgrupper), og hvilken betydning har østersene for andre arter? Disse spørgsmål bliver besvaret gennem feltundersøgelserne, og Jeres resultater vil indgå i et større forskningsprojekt. I får muligheden for at sammenligne Jeres resultater med andres. Praktisk Fag: Biologi & Naturgeografi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Imidlertid har global opvarmning medført højere sommertemperaturer de senere år, og stillehavsøstersen er nu i stand til at opretholde en vild bestand i det danske Vadehav. Gennem forløbet vil eleverne opnå indsigt i hvordan invasive arter kan påvirke et økosystem. Der vil endvidere blive lejlighed til at vurdere den mulige betydning af klimaændringer for Vadehavets økosystem. Pris: 3300 kr (inkl. entré) Periode: hele året

7 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. I egne biler, på cykel eller i bus begiver vi os ud til Råhede Vade, hvorfra vi begiver os de ca. 3 km ud over vaden, hvor destinationen er stillehavsøstersbanken. Ude på østersbanken gennemfører vi en række øvelser som beskrevet tidligere. Tilbage på Vadehavscentret behandles resultaterne, og vi dissekerer en østers hvis der er tid. Efterbehandling De indsamlede data vil sammen med tidligere indsamlede data kunne benyttes til at beskrive bestandsudviklingen og væksten af stillehavsøsters på banken. Vækstforløb vil bl.a. kunne undersøges i forhold til variation i klima (temperatur). Data, der bliver indsamlet vil endvidere indgå i et forskningsprojekt, der har til formål at afklare vækstforhold og overlevelsesforhold af stillehavsøsters i det danske Vadehav. Arbejd eventuelt videre med temaet invasive arter, og diskutér klimaændringernes indflydelse på spredningen af disse arter - både på globalt plan og på forskellige tidsskalaer. Relevans for læreplanen (stx) - klima og klimaændringer, de natur- og..., kernestof naturgeografi B og C - økologi, kernestof biologi A, B og C - populationsbiologi, kernestof biologi A - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi B og C

8 Fuglene i Nationalpark Vadehavet - evolution i fugleperspektiv! Nationalpark Vadehavet hører til ét af de 10 vigtigste vådområder i verden. Denne fornemme status skyldes i høj grad at Vadehavet hvert år besøges af millioner trækfugle, der udnytter det enorme spisekammer som Vadehavet danner ramme om. Med udgangspunkt i Darwins evolutionsteorier belyses fugles tilpasninger. Vi dissekerer edderfugle og studerer denne fuglearts særlige tilpasninger. Edderfuglejagtens indflydelse på bestandsdynamik vil også blive inddraget. Herefter tager vi ud i Nationalpark Vadehavet og undersøger sammenhænge mellem adfærd og udseende hos de fugle vi møder - dvs. tilpasninger til Vadehavets miljø. Gennem dette forløb vil eleverne altså få en forståelse for evolution, tilpasninger, bioetiske problemstillinger og bestandsdynamik. Eleverne får desuden et indblik i anatomi og de forskellige organers funktion hos hvirveldyrene. 12 MILLIONER TRÆKFUGLE Praktisk Fag: Biologi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: marts - november

9 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelser. Dissektion af edderfugle i Vadehavscentrets naturskole. Vi medbringer desuden teleskoper og kikkerter til Vadehavet (700 meter fra Vadehavscentret). Her udfører vi de førnævnte fugleobservationer i Nationalpark Vadehavet. Efterbehandling Arbejd videre med bioetiske problemstillinger vedrørende jagt. Brug evt. rævejagt som eksempel - er det i orden at jage ræve selv om hverken pels eller kød anvendes? Med udgangspunkt i Darwins evolutionsteori kan I gå mere i dybden med dyr, planter og menneskets tilpasninger til forskellige økosystemer. Relevans for læreplanen (stx) - evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø, kernestof biologi A og B - populationsbiologi, kernestof biologi A - bioetiske problemstillinger, supplerende stof biologi A, B og (C)

10 Vadehavets spisekammer - kvantificering af bunddyr Praktisk Fag: Biologi Varighed: 5-6 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100kr (inkl. entré) Periode: april - oktober Vadehavet er et uhyre produktivt område med enorme mængder af dyr - små som store. Ved første øjekast kan Vadehavet dog til tider henlede tankerne på en gold ørken uden liv - ikke mindst når vadefladen er tørlagt ved lavvande. Men hvis man graver lidt dybere viser det sig dog langt fra at være sandt. Bundens enorme produktion af kiselalger er grundlaget for den store bunddyrsproduktion, som igen er fødegrundlag for millioner af trækfugle og fisk. Faktisk rummer hver kvadratmeter vade i tusindvis af orme, muslinger, snegle og krebsdyr. Besøg Vadehavscentret og få syn for sagen gennem kvantitativ prøvetagning på henholdsvis en slikvade og en sandvade. Efter indsamling af prøverne i felten tager vi tilbage til Vadehavscentrets naturskole og optæller dyrene under stereolup. Eleverne vil via denne øvelse opnå en generel forståelse for Vadehavets økosystem, samt få en forståelse for begreberne biodiversitet, fødekæder og arter.

11 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. Vi begiver os ud på vaden med udstyret til øvelsen. Eleverne skal sample på henholdsvis en slikvade og en sandvade. Når prøvetagningen er overstået er der tid til at fiske med rejehov, så eleverne også kan se hvad der befinder sig af liv i tidevandsrenderne. Tilbage på Vadehavscentret artsbestemmes og optælles dyrene i bundprøverne. Efterbehandling Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra resultaterne fra øvelsen. Herunder er det muligt at undersøge om der er forskel på artsammensætningen på en sandvade og en slikvade. De indsamlede dyr kan desuden opdeles i ernæringsgrupper (sedimentæder, filtrator, predator) og derved teste om der er forskel på hvilke ernæringsgrupper, der forekommer på de to lokaliteterstyper. Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem så hele fødekæden - inklusiv primærproducenterne. Relevans for læreplanen (stx) - undersøgelse af et økosystem, kernestof biologi A, B og C - populationsbiologi, kernestof biologi A - stofomsætninger i økosystemer, kernestof biologi A og B - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B DET STORE TA SELV BORD!

12 VADEHAVET - FRA DEN MINDSTE ALGE TIL DET STØRSTE ROVDYR! Den spættede sæl - bioetiske problemstillinger! Praktisk Fag: Biologi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober Vadehavets uforstyrrede sandbanker udgør et ideelt levested for et af Danmarks største pattedyr - den spættede sæl. Faktisk rummer Vadehavet op mod 4000 spættede sæler, og dermed en tredjedel af hele den danske bestand. Sælernes tilstedeværelse har dog altid været kontroversiel. Med sælernes store brune øjne kommer beskyttelsestrangen frem hos de fleste mennesker, og for dem er sælerne en berigelse for den danske natur. Andre anser derimod blot sæler for skadedyr som burde bortskydes. Vi gennemgår sælernes biologi, og forsøger desuden at tegne et nuanceret billede af de bioetiske problemstillinger, som den spættede sæls tilstedeværelse kan give anledning til. Vi tager med Mandøbussen (traktorbus) til Mandø, hvorfra vi går 2 km ud over vaden til sælbanken. Gennem dette forløb vil eleverne få et indgående kendskab til sælernes biologi samt en generel forståelse for forvaltning, bioetiske problematikker og Vadehavet som økosystem.

13 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens forløb, hvor vi gennemgår og diskuterer bioetiske problemstillinger forbundet med den spættede sæl. Efterbehandling Arbejd videre med bioetiske problemstillinger, eventuelt i forbindelse med dyreforsøg. Brug sælturen som en forsmag på emnet Vadehavets økosystem. Relevans for læreplanen (stx) - bioetiske problemstillinger, supplerende stof biologi A og B - populationsbiologi, kernestof biologi A - økologi, kernestof biologi A, B og C Dagens højdepunkt er sælsafarien. Undervejs på turen får eleverne masser af nyttig information om sælernes biologi og om Vadehavets generelle økologi. Igennem kikkert og teleskop observerer og tæller vi de sæler, der befinder sig på sandbanken.

14 VIDEN GENNEM OPLEVELSER! Vadens primærproduktion - første led i fødekæden! Vadehavets dyreliv er garant for en individtæthed uden sidestykke for marine områder i Danmark og i verden. Forklaringen skal findes i vadefladens øverste centimeter, hvor kiselalgernes enorme primærproduktion danner fødegrundlaget for hovedparten af økosystemets øvrige organismer. Ved at måle størrelsen af kiselalgernes primærproduktionen pr. arealenhed på vadens overflade, kan man altså bestemme det tilgængelige fødegrundlag for en lang række af organismerne længere oppe i fødekæden. Ud fra målinger af iltproduktionen beregner vi primærproduktionen på udvalgte stationer i Vadehavet. Gennem øvelsen opnår eleverne en generel forståelse for Vadehavets økosystem, samt en forståelse for begreberne primær- og sekundær producenter, fødekæder, fotosyntese og respiration. Praktisk Fag: Biologi Varighed: 4-5 timer Max deltagere: 30 Pris: 2800 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

15 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. Vi begiver os ud til Vadehavet med udstyret til øvelsen Vadens primærproduktion. Vadehavet er placeret 700 meter fra Vadehavscentret. På forskellige lokaliteter udtager eleverne prøver af kiselalger på vadefladens øverste centimeter. Efter prøvetagningen vil der være tid til at undersøge dyrelivet på vaden med rejehov, greb og bajle. Efterbehandling Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra resultaterne fra øvelsen (øvelsesvejledning udleveres). Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem, så hele fødekæden (energistrømmen) inkluderes. Relevans for læreplanen (stx) - undersøgelse af et økosystem, kernestof biologi A, B og C - respiration og fotosyntese, kernestof biologi A, B og C - stofomsætninger i økosystemer, kernestof biologi A og B - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B

16 Landskabsdannelse på Mandø Vadehavet er er et område i konstant forandring. Nye landskaber dannes og gamle landskaber forsvinder. Denne konstante foranderlighed gør området til et unikt sted at studere principperne bag landskabsdannelse. Med udgangspunkt i forrige istid, Saale-istiden, opnås en forståelse for, hvilke kræfter der har skabt det flade, landskab vi ser i dag. Hvorledes en barriere-ø som Mandø dannes samt menneskets indflydelse på dannelsen af nyt land. Vi tager Mandøbussen (traktorbus) til Mandø, hvor eleverne ved selvsyn vil opleve landskabsdannelse mens det sker. På en spændende tur tværs over øen møder vi naturligt skabte klitområder og menneskeskabte landindvindingsområder. Undervejs oplever vi grøblerender, marsk, faskiner, diger, klitter, højsander, vadeflade og meget mere. Eleverne vil via denne tur opnå en generel forståelse for landskabernes dannelse og udvikling samt nogle aktuelle teorier om emnet. Samtidig får eleverne et indblik i marskens og vadehavets unikke økosystem. Praktisk Fag: Naturgeografi & Biologi Varighed: 6-7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

17 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens forløb og om landskabsdannelse på Mandø og generelt i Vadehavet. Fra Vadehavscentret tager vi Mandøbussen (traktorbus) til Mandø og oplever både menneskeskabt og naturligt dannet landskab på en vandring tværs over øen. På den østlige del af øen, møder vi læmarsken, og på den vestlige side, som er mere eksponeret, møder vi luvmarsken. Efterbehandling Arbejd videre med landskabsdannelse i Vadehavet og gå eventuelt mere i dybden med vegetations- og sedimenttypernes indflydelse på landskabsdannelse i Vadehavet. Desuden kan det undersøges, hvilken indflydelse de fremtidige klimaændringer kan få på et landskab som Vadehavet. Sammenlign eventuelt med andre vådområder globalt og nationalt. Relevans for læreplanen (stx) - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi A og B - succession (eksempelvis sekundær succession af vadehavets økosystem efter en stormflod), kernestof biologi A og B

18 Landskabsdannelse på Råhede Vade - dynamik i særklasse! Praktisk Fag: Naturgeografi & Biologi Varighed: 5-6 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober Vadehavet og marsken er et dynamisk vand- og landskab både med og uden menneskets tilstedeværelse. Råhede Vade er et klassisk eksempel på landskabsdannelse, og har indenfor de seneste år udviklet sig fra vade til strandeng. Vi begiver os ud på en vandring rundt på det 70 ha store område. Her finder vi erosionskanter, grøblerender, skydekasser, opskyl, planter typiske for området og fugle, der raster på de omkringliggende vadeflader. Desuden gennemfører vi en øvelse, der giver indblik i planternes zonering i forhold til jordbundstype, grundvandsstand og vanddækningstid. Vi måler op og indsamler data i et transekt, der strækker sig fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden. Eleverne vil via denne oplevelse opnå en generel forståelse for landskabernes dannelse og udviklingsprocesser med særligt henblik på planternes betydning for sedimentationen. Derudover vil turen give eleverne en natur- og kulturfaglig indsigt i marskområdets benyttelse.

19 Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. I egne biler, på cykel eller i bus begiver vi os ud til Råhede Vade, og ser landskabsdannelsen mens det sker, i form af erosionskanter, grøblerender og meget andet. Vi gennemfører desuden linietakseringsøvelsen som beskrevet på forrige side. Tilbage på Vadehavscentret behandles resultaterne. Efterbehandling Udarbejd en rapport ud fra resultaterne af øvelsen omkring planternes zonering. Desuden kan det undersøges, hvilken indflydelse de fremtidige klimaændringer kan få på landskabet. Sammenlign eventuelt med andre vådområder globalt og nationalt. Relevans for læreplanen (stx) - landskabernes dannelse og udvikling, kernestof naturgeografi A og B - eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi, kernestof biologi A og B - succession (af vadehavets økosystem efter en stormflod), kernestof biologi A og B

20 Strandskader og lille kobbersneppe over Vadehavet 2010 Det danske Vadehav blev d. 16. oktober 2010 officielt erklæret for nationalpark i Danmark. Nationalpark Vadehavet er den tredje nationalpark i Danmark og landets største, fladeste og vådeste. VADEHAVSCENTRET er placeret midt i Nationalpark Vadehavet og med denne unikke placering varetager centret en bred formidling af det dynamiske tidevandsområde. VADEHAVSCENTRET har lavet dette magasin med henblik på at formidle viden gennem oplevelser til ungdomsuddannelser.

KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET

KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL For at kunne bevare og beskytte naturen omkring os, er det vigtigt at få en forståelse for dynamikken, fødekæder og biodiversiteten

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET - OPLEVELSER MED INDHOLD...

NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET - OPLEVELSER MED INDHOLD... NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET - OPLEVELSER MED INDHOLD... TA PÅ OPDAGELSE I VADEHAVET Vadehavscentret byder gymnasie-, HF- og HTX-klasser velkommen til oplevelser med indhold i Vadehavets og marskens

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

1 Naturgeografi: Marskdannelse ved Råhede Vade

1 Naturgeografi: Marskdannelse ved Råhede Vade 1 Naturgeografi: Marskdannelse ved Råhede Vade Indledning: Tidevandet bringer hver dag sedimenter og organisk materiale med ind. Vadehavet ligger netop i læ bag barriereøerne og derfor er der forholdsvis

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt i

Læs mere

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL Vadehavets betydning som fødekammer for dyr som muslinger, orme, snegle, fisk, fugle og sæler er uvurderlig. Årsagen til dette er den store

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER www.mitvadehav.dk HVAD KAN DU MED MITVADEHAV? START MED DET SAMME DU BEHØVER IKKE LOGIN Med Mitvadehav.dk

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

DISSEKTION AF EDDERFUGL

DISSEKTION AF EDDERFUGL DISSEKTION AF EDDERFUGL Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL Nationalpark Vadehavet hører til ét af de 10 vigtigste vådområder i verden. Faktisk er Vadehavet det vigtigste sted for kystfuglene på Den Østatlantiske

Læs mere

Projektopgave Vadehavet.

Projektopgave Vadehavet. Projektopgave Vadehavet. Indledning s. 2 Info/Data om Vadehavet s. 2 -Vadehavets opstående. -Vadehavets udbredelse/placering. -Tidevandet. -Dyrelivet i Vadehavet. Hvordan påvirker mennesker Vadehavet s.

Læs mere

Biologi F- og E-niveau

Biologi F- og E-niveau Biologi F- og E-niveau 0 Havredal Praktiske Uddannelser Grundforløb Indhold Grundforløbsstof... 2 Faglige mål... 2 Første hovedforløbsstof... 2 Faglige mål... 2 Underemner... 3 Planters anatomi og fysiologi...

Læs mere

Naturkontrollen OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug.

Naturkontrollen OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug. Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 4-6 timer 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN Undervisningsforløbet kan tilpasses både til undervisningen i natur/teknik (fra 4. klassetrin) og

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Årsplan for Biologi i 7. klasse

Årsplan for Biologi i 7. klasse Årsplan for Biologi i 7. klasse Undervisningen i biologi i 7. klasse, er bygget op som en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Elevernes er medspiller og undervisningen

Læs mere

DISSEKTION AF EDDERFUGL

DISSEKTION AF EDDERFUGL DISSEKTION AF EDDERFUGL Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL Nationalpark Vadehavet hører til et af de 10 vigtigste vådområder i verden. Faktisk er Vadehavet det vigtigste sted for kystfuglene på Den Østatlantiske

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Økosystemer. Niveau: 9. klasse. Varighed: 5 lektioner. Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer.

Økosystemer. Niveau: 9. klasse. Varighed: 5 lektioner. Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer. Økosystemer Niveau: 9. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer. Der tages udgangspunkt i to meget forskellige økosystemer, regnskov

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 009/10 Foto: Jaakunnguaq Skade Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Energi Opgave 1.1 For at holde varmen på lange

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B Ida Jakobsen t393bi-b

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Jagten på næringssaltene biotopundersøgelse af å eller sø

Jagten på næringssaltene biotopundersøgelse af å eller sø Jagten på næringssaltene biotopundersøgelse af å eller sø LÆRERINFO: Relaterede fag: Biologi, Fysik/kemi Klassetrin: 7.-10. klasse Tidsforbrug: 8-10 lektioner, en lektion inden, en dag i felten (8-14),

Læs mere

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI BIOLOGI Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig

Læs mere

NATURAKADEMIKANON FOR FREDENSBORG KOMMUNES SKOLER

NATURAKADEMIKANON FOR FREDENSBORG KOMMUNES SKOLER NATURAKADEMIKANON FOR FREDENSBORG KOMMUNES SKOLER FELTSTATION/TEMA LÆRINGSPAKKE INDEHOLDER PERIODE KOMPETENCE SAMT EKSTERNE 0. KLASSE LOKALT PÅ SKOLEN Liv Aktiviteter med forsøg i vindueskarmen: Blomster

Læs mere

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Årsplan for Marienlystskolen Biologi i 7.e og 7.b Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Forløb nr. 1. Ferskvand Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser.

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER

NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER NATURAKTIVITETER FOR NATURAKADEMISKOLER FELTSTATION/TEMA LÆRINGSPAKKE INDEHOLDER PERIODE KOMPETENCE SAMT EKSTERNE 0. KLASSE LOKALT PÅ SKOLEN Liv Aktiviteter med forsøg i vindueskarmen: Blomster Spiring

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20643 Naturvejleder: Anne Würtz Petersen Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej 5 Postnummer/By: 6760 Ribe (Se vejledningen bagerst i dokumentet

Læs mere

Naturhistorisk Forening for Fyn

Naturhistorisk Forening for Fyn Naturhistorisk Forening for Fyn Efterårsprogram 2017 Naturhistorisk Forening for Fyn s formål er at udbrede og fremme kendskabet til naturen og virke for bevarelse af natur- og landskaber. Formålet søges

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden.

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. UNDERSØGELSE AF EN BIOTOP - BØLLEMOSEN Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. Makro index bruges i praksis til at vurdere et vandsystem, en å

Læs mere

Forvaltning af fremtidens natur og biodiversitet i Danmark i lyset af klimaforandringer

Forvaltning af fremtidens natur og biodiversitet i Danmark i lyset af klimaforandringer Forvaltning af fremtidens natur og biodiversitet i Danmark i lyset af klimaforandringer Carsten Rahbek Center for Makroøkologi, Evolution og Klima Center for Macroecology. Evolution and Climate Faculty

Læs mere

NaturBornholms skoletjeneste

NaturBornholms skoletjeneste NaturBornholms skoletjeneste Indhold FØRSKOLE og INDSKOLING (0-3. kl.)... 2 Natur/teknik... 2 Bison (HP)... 2 I pindsvinets fodspor (RL)... 2 Livet ved et vandhul (RL)... 2 Hvem lever på Bornholm (RL)...

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

NYE DYR. i Danmark 2. I Nye dyr i Danmark 2 kan du læse om følgende dyr:

NYE DYR. i Danmark 2. I Nye dyr i Danmark 2 kan du læse om følgende dyr: Version 1 (Fuld farve) Version 2 (Metal) Version 3 (Pastel) 0-2 Du har sikkert hørt om den eller set den - rotten! Men rotten er ikke den eneste nye dyreart, der er kommet til Danmark. I denne bog kan

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Kompetencemål Natur/teknologi Kompetenceområde Undersøgelse gennemføre enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering anvende med stigende abstraktionsgrad

Læs mere

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig 8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig A Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Young Sund er et fjordsystem, der ligger i Nordøstgrønland i det højarktiske område. Det arktiske marine økosystem

Læs mere

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Darwins finker For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Mellem og ældstetrinnet Side 1 Darwins finker Til faget: Klassetrin: Mellem- og ældstetrinnet Antal lektioner: 4-5 lektioner Beskrivelse:

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

Vinter Fugle i naturen

Vinter Fugle i naturen Vinter Fugle i naturen 21.01.18 27.01.18 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Rød glente Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle. Årstiden giver mulighed for

Læs mere

Vinter Fugle i naturen

Vinter Fugle i naturen Vinter Fugle i naturen 21.01.18 27.01.18 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Rød glente Mærk vingesuset når vi sammen tager ud for at se på vinterens fugle. Årstiden giver mulighed for

Læs mere

Vadehavet. Højer mølle

Vadehavet. Højer mølle Fakta er en 8-kantet mølle, og den er Nordeuropas højeste trævindmølle. Det er en Hollændermølle med omvendt bådformet hat - et kendetegn for møller langs Vestslesvigs kyst. Møllen er bygget i 1857. Den

Læs mere

Baglandets nyhedsbrev Marts 2014

Baglandets nyhedsbrev Marts 2014 Baglandets nyhedsbrev Marts 2014 Kære medlem af baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

Vonsild Skole. Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi

Vonsild Skole. Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi Vonsild Skole Hvilke årgange deltog? 5. og 8. årgang Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi Projektet Hvorfor er Lillebælt udnævnt

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi Årsplan Skoleåret 203/4 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 3/4. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan FAG: Biologi KLASSE: 7 ÅR: 3/4

Læs mere

Dyr i bevægelse Fra Fælles Mål 1l læringsmål for forløbet

Dyr i bevægelse Fra Fælles Mål 1l læringsmål for forløbet Dyr i bevægelse Fra Fælles Mål 1l læringsmål for forløbet Fælles Mål for N/T Efter 4.klassetrin Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleverne kan gengive udviklingen i Jor- 1. Eleven gengiver udviklingen i Jor- Eleven kan undersøge og forklare

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfag - Biologi C

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Grundkursus i marin biologi Modul 5.1

Grundkursus i marin biologi Modul 5.1 Grundkursus i marin biologi Modul 5.1 Uge 23 2012 Pensum Hav og fiskeribiologi af Siz Madsen: Kap 1,2,4,5,6,7,8,9 og 10 (ikke kap. 3) Havet (naturen i Danmark) s. 255 277 + kap. 17 Havfisk og fiskeri af

Læs mere

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel

OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier. MANDØ rundt på cykel OVERSIGTSKORT Cykelruter og gangstier MANDØ rundt på cykel Vestervej Følg ruten og oplev hele MANDØ Klitvej Mandø Mølle Nytoftevej Mandø Byvej Østre Toftevej Nedenom Nørrevej Mandøhuset Tager I cyklen

Læs mere

Biologi: Et dyk under overfladen

Biologi: Et dyk under overfladen Side 1 af 5 - Opgaverne kan løses enkeltvis eller i grupper. - Alle opgaver kan løses, eller en enkelt eller flere kan vælges ud. - Forudsætninger: Eleverne skal have lært om en eller flere af disse emner:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx. Biologi

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2014/2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Vadehavet er fuldt af mirakler! Kom med! På opdagelsesrejse I VADEHAVET

Vadehavet er fuldt af mirakler! Kom med! På opdagelsesrejse I VADEHAVET Vadehavet er fuldt af mirakler! Kom med! På opdagelsesrejse I VADEHAVET Enestående i verden! Vadehavet er en del af den hollandske, tyske og danske Nordsøkyst, hvor 4.500 km 2 havbund blottes to gange

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Glacial baggrund for en lokalindustri

Glacial baggrund for en lokalindustri Eksempel på undervisningsmateriale/forløb Glacial baggrund for en lokalindustri Nord for Svendborg ligger et fladt område, der for 10.000 år siden var bunden af en smeltevandssø, der lå indeklemt mellem

Læs mere

Skoletjenesten på Fjord&Bælt

Skoletjenesten på Fjord&Bælt Skoletjenestens målsætning Formålet med undervisningen på Fjord&Bælt er at lade eleverne erfare, hvord interessant det kan være at lære om biologi, miljø, kulturhistorie og fiskeri når de selv deltager

Læs mere

Flyt undervisningen ud af skolen

Flyt undervisningen ud af skolen Flyt undervisningen ud af skolen Odense ZOOs Skoletjeneste tilbyder i det nye skoleår, en unik mulighed for at flytte undervisningen ud i et eksternt læringsmiljø, i særudstillingen Planet Shark på Odense

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik og Naturfag Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden:

Læs mere

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer

Lærervejledning til. Vi læser om dinosaurer Lærervejledning til Vi læser om dinosaurer Vi læser om dinosaurer I dette undervisningsmateriale om dinosaurer lægger vi vægt på, at eleverne opnår kompetencer, der gør dem i stand til at hente viden fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 14/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bib Hans Jørgen Madsen 3.biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1

Læs mere

Naturkontrollen. Om undervisningsforløbet Naturkontrollen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug.

Naturkontrollen. Om undervisningsforløbet Naturkontrollen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug. Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 4-6 timer 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet kan tilpasses både til undervisningen i natur/teknik (fra 4. klassetrin) og biologi i 7. 9.

Læs mere

Tilbud til alle ca. 12.500 borgere og skoler i Langelands Kommune.

Tilbud til alle ca. 12.500 borgere og skoler i Langelands Kommune. Tilbud til alle ca. 12.500 borgere og skoler i Langelands Kommune. Tilbuddet omfatter fri entre til Øhavets Smakke- og Naturcenters nye udstilling "Over Ø og Hav" for alle borgere og skoler i Langeland

Læs mere

På træk med ryleflokken

På træk med ryleflokken Cases til de forskellige lande Snak om svære ord undervejs. Namibia: Fugleflokken skal flyve over Sahara-ørkenen. Det har været et meget tørt år uden regn, så der er intet vand i vandhullerne. Flokken

Læs mere

December 2013, 22. årg, nr. 3. vejleder. Tema: Bynatur

December 2013, 22. årg, nr. 3. vejleder. Tema: Bynatur RNATURVEJLEDE December 2013, 22. årg, nr. 3 F FORENI NGEN vejleder Tema: Bynatur Send smådyrene af sted på en koloniseringsplade og illustrér flere af biodiversitetens basale aspekter. Vær opmærksom på

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleven kan analysere dele af stofkredsløb Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen Eleven kan

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Biologi: En tur på stranden

Biologi: En tur på stranden Side 1 af 5 - Opgaverne kan løses enkeltvis eller i grupper. - Alle opgaver kan løses, eller en enkelt eller flere kan vælges ud. - Forudsætninger: Eleverne skal have lært om en eller flere af disse emner:

Læs mere

Introduktion til faget. Generelle biologiske principper. Biologiens anvendelsesområder

Introduktion til faget. Generelle biologiske principper. Biologiens anvendelsesområder Y, w og t 2013 Introduktion til faget Generelle biologiske principper Biologiens anvendelsesområder Omfang 3 timer. Uge: 34-35 Biologisk metode Fælles med andre fag diskuteres hvad Succes er. Eleverne

Læs mere

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand GENNEM viden oplevelse r UNDERVISNINGSTILBUD 0.-10. klasse Faglighed og mo tivation i autentiske lærin gsmiljøer vand mærk! lugt! smag! Undervisningen understøtter folkeskolens Forenklede Fælles Mål. Alle

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Den afsluttende evaluering i fagene

Læs mere