Engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS mobilnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS mobilnet"

Transkript

1 Engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS mobilnet 19. august 2015 FORORD 1

2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord Markedsafgrænsning Slutbrugermarkedet for mobiltjenester Slutbrugernes efterspørgsel efter mobiltjenester Priser Mobilnet Beskrivelse af selskabernes forretningsmodeller Mobiludbydere Produktion af en sms Originering Transit Terminering Generelt om afgrænsning af markedet Metode Seneste afgrænsning af markedet Afgrænsning af produktmarkedet Kommissionens henstilling Slutbrugerens krav til produktet Vurdering af substitution Afgrænsning af det geografiske marked Konklusion Tre-kriterie-test Indledning Analyse af de tre kriterier Foreligger der strukturelle, retlige eller reguleringsmæssige hindringer for adgangen til markedet? Tenderer markedet mod effektiv konkurrence? Er det muligt alene ved anvendelse af konkurrenceretten at imødegå de pågældende markedssvigt? Konklusion på tre-kriterie-test Afgørelse Klagevejledning FORORD 2

3 Forord Den seneste markedsafgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet blev truffet den 30. november Det følger af telelovens 1 37, at Erhvervsstyrelsen med regelmæssige mellemrum skal gennemføre undersøgelser 2 af konkurrencesituationen på telemarkedet. Markedsundersøgelsen foretages med henblik på at vurdere behovet for og eventuelt at pålægge forpligtelser efter lovens 41. Erhvervsstyrelsen vil derfor foretage en markedsundersøgelse af markedet. Som led i markedsundersøgelserne skal Erhvervsstyrelsen foretage en markedsafgrænsning, jf. telelovens 38, og gennemføre en markedsanalyse, jf. 39. Hvis det på baggrund af markedsanalysen konstateres, at der ikke er reel konkurrence på det relevante marked, skal Erhvervsstyrelsen udpege en eller flere udbydere med en stærk markedsposition (SMP), jf. telelovens 40. En udbyder med en stærk markedsposition skal i henhold til telelovens 41, stk. 1, pålægges en eller flere af de forpligtelser, der fremgår af telelovens Hvis en markedsanalyse derimod viser, at der er reel konkurrence på markedet, skal Erhvervsstyrelsen i medfør af telelovens 40, stk. 4, ophæve alle forpligtelser, der i medfør af loven eller regler udstedt i medfør heraf er pålagt på det pågældende marked. Engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet er ikke et marked, Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen) i deres henstilling fra 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder 3 anser som egnet til sektorspecifik regulering. Det følger af Kommissionens henstilling, at såfremt nationale telemyndigheder afgrænser andre markeder end dem, der følger af henstillingen, bør de nationale tilsynsmyndigheder foretage en tre-kriterie-test 4 af det relevante marked. 1 Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni Telelovens regler om markedsundersøgelser er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF, om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, (rammedirektivet), offentliggjort i EF-Tidende nr. L 108 af 24/04/2002 s , som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 og på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF, om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) offentliggjort i EF-Tidende nr. L 108 af 24/04/2002 s , som ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 samt Kommissionens henstilling af 9. oktober Kommissionens henstilling af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor (2014/710/EU). 4 Tre-kriterie-testen anvendes inden for den elektroniske kommunikationssektor til bestemmelse af, om et marked er egnet til forhåndsregulering. FORORD 3

4 Dette dokument indeholder Erhvervsstyrelsens markedsafgrænsning, tre-kriterie-test og markedsafgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobile Denmark ApS (herefter Lycamobile) mobilnet. FORORD 4

5 1. Markedsafgrænsning 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester 5 I dette afsnit beskrives det danske slutbrugermarked for mobiltjenester. Der redegøres bl.a. for privat- og erhvervskundernes typiske efterspørgsel og for de tjenester, som slutbrugerne anvender. En grundlæggende viden om efterspørgslen på slutbrugermarkedet danner et godt grundlag for at forstå udbuds- og efterspørgselsmekanismerne på det bagvedliggende engrosmarked, som afgrænses og beskrives i de senere afsnit Slutbrugernes efterspørgsel efter mobiltjenester Antallet af mobilabonnementer i Danmark har gennem de senere år været nogenlunde stabilt. I andet halvår af 2014 var der ca. 8,3 mio. mobilabonnementer i Danmark, hvilket svarer til 146 abonnementer pr. 100 indbyggere. 6 Til sammenligning var det tilsvarende tal ultimo 2011 på næsten 8,1 mio. mobilabonnementer i Danmark, hvilket svarede til 144,7 mobilabonnementer pr. 100 indbyggere. 7. Traditionelt set er mobiltelefonen primært blevet benyttet til at foretage og modtage taleopkald samt sende og modtage sms. Brugen af disse tjenester stiller som sådan ikke nogen krav til, hvilken type mobiltelefon slutbrugeren anvender. Slutbrugerne benytter fortsat mobiltelefonen til disse formål, men flere og flere stiller større krav til, hvad mobiltelefonen og mobilabonnementet ellers skal kunne bruges til. Med introduktionen af smartphones bliver mobilen i stigende grad brugt til formål, man før brugte en computer til. Der tilbydes således i dag en lang række forskellige mobiltjenester til både privat- og erhvervskunder tjenester, som kræver, at data er inkluderet i abonnementet. Slutbrugerne kan således være på internettet og eksempelvis sende og modtage s via mobiltelefonen. Muligheden for at anvende mobiltelefonens (nye) tjenester har været med til at drive efterspørgslen efter data for begge kundegrupper og samtidig er slutbrugerpriserne for abonnementer med data inkluderet faldet markant. 8 Af de i alt ca. 8,3 mio. mobilabonnementer er 7,1 mio. taleabonnementer 9, mens de resterende næsten 1,2 mio. er dedikerede dataabonnementer (USB-dongles, dataindstikskort og lignende). Taleabonnementer udgør således den helt overvejende del af alle mobilabonnementer. Af de 7,1 mio. taleabonnementer udgør taletidskort svarende til ca. 12 pct Med mobiltjenester menes kerneydelserne tale og sms såvel som data m.m. 6 Erhvervsstyrelsens telestatistik, 2. halvår Erhvervsstyrelsens telestatistik, 2. halvår Slutbrugerpriserne for abonnementer med inkluderet data beskrives nærmere i afsnit Ca. 75 pct. af taleabonnementer har ligeledes data inkluderet. 10 Erhvervsstyrelsens telestatistik, 2. halvår MARKEDSAFGRÆNSNING 5

6 Tale Den mobile taletrafik er vokset støt gennem årene. Den samlede mængde afgående minutter nåede i andet halvår 2014 op på ca. 6,5 mia. minutter. Dette overgår tidligere års afgående minutter på 6,2 mia. og svarer til en stigning på 4,2 pct. i forhold til samme periode året før. I modsætning til den mobile taletrafik er den samlede mænge afgående minutter for fastnettelefoni faldet med ca. 11 pct. fra knap 2,1 mia. minutter i andet halvår 2013 til ca. 1,9 mia. minutter i andet halvår Sms Der forekommer to former for sms-beskeder: sms er fra slutbrugere (standard-sms) og applikationsoriginerede sms er. En sms består af en tekstbesked med maksimalt 160 tegn. 12 En standard-sms sendes fra en slutbrugers mobiltelefon, og afleveres enten til en anden slutbrugers mobiltelefon, eller eksempelvis til en computer eller lignende med et installeret SIM-kort. Denne sms-tjeneste er tilgængelig på alle mobiltelefoner på markedet og er uafhængig af hvilken teknologi, der anvendes. En applikationsorigineret sms sendes ikke fra en mobiltelefon i stedet sendes den typisk fra en computer. Afleveringen af en applikationsorigineret sms er identisk med afleveringen af en standard-sms, uanset om sms en afleveres til en slutbrugers mobiltelefon eller til en computer eller lignende med et installeret SIM-kort. Sms er mellem computere bærer ofte betegnelsen M2M (Machine to Machine). Uanset, hvorfra en sms sendes, gælder det, at sms en skal afleveres i det teleselskabs mobilnet, hvori den modtagende slutbruger (mobiltelefonen/udstyret) befinder sig. Mere end ni ud af ti mobilbrugere sender sms er, som dermed er den mest udbredte mobilfunktion ud over tale. 13 Antallet af sendte sms-beskeder 14 er imidlertid faldet de seneste år, efter at være toppet med 6,6 mia. sms-beskeder i første halvår Antal afsendte sms-beskeder er det seneste år faldet med 433 mio. fra mio. til mio., hvilket svarer til et fald på 9,3 pct Overtakserede sms er Overtakserede sms er vedrører køb af tjenester, som betales via mobiltelefonen. Markedet for overtakserede sms er har udviklet sig meget de seneste år. Overtakserede sms er blev i starten anvendt til at købe eksempelvis ringetoner til mobiltelefonen, mens de i dag har en bred anvendelse, der bl.a. dækker køb af sms-billetter til bus og tog samt deltagelse i tv-shows og konkurrencer. Betalingen afregnes typisk over telefonregningen, og det er muligt at spærre sit abonnement for sådanne tjenester Mms En mms kan karakteriseres som en avanceret sms-besked, idet mms-beskeder har de samme produktegenskaber som sms-beskeder, nemlig afsendelse og modtagelse af korte tekstmeddelelser. Samtidig giver mms slutbrugeren en række yderligere multimedie- 11 Erhvervsstyrelsens telestatistik, 2. halvår Smartphones samler typisk sms er på over 160 tegn i en og samme besked, hvorfor mange slutbrugere ikke oplever denne begrænsning. 13 It-anvendelse i befolkningen , Danmarks Statistik. 14 Inkl. overtakserede sms er. 15 Erhvervsstyrelsens telestatistik, 2. halvår MARKEDSAFGRÆNSNING 6

7 funktioner (billeder, lyd og video). En mms vil typisk være fremsendelse af et billede, med eller uden en kort tekst til. Fra andet halvår 2013 til samme periode i 2014 steg antallet af sendte mms-beskeder med 27,9 pct. fra 90 mio. til 115 mio. 16 Udviklingen i antallet af mms er er således stigende Mobile bredbåndsabonnementer Siden 2010 er der sket en stor stigning i brugen af mobiltelefonen til internetadgang, samt til funktioner, som kræver, at man kan tilgå internettet via mobilen. At gå på nettet via mobilen er således den tredje mest udbredte mobilfunktion (efter tale og sms). 17 For at kunne tilgå internettet via sin mobiltelefon, skal slutbrugeren have et abonnement med data inkluderet. Abonnementer med data kombineret med smartphones og opgraderede mobilnet har gennem de seneste år banet vejen for en række nye tjenester og funktioner, som i stadig stigende grad benyttes via mobiltelefonen. Der findes således et utal af applikationer, og slutbrugere har også mulighed for at foretage og modtage opkald og bruge sociale medier, herunder at streame og dele videoklip via mobiltelefonens bredbåndsforbindelse. Da slutbrugere ligeledes kan sende tekstbeskeder og billeder via mobiltelefonens bredbåndsforbindelse (MIM 18 ), kan det lidt firkantet siges, at der via mobiltelefonens dataforbindelse er skabt parallelle tjenester til sms er og mms er, som distribueres via telenettet. Tekst- og billedbeskeder i form af MIM kan fx sendes og modtages via en indbygget funktionalitet i mobiltelefonen (fx imessage) eller via apps (fx Whatsapp og Facebook Messenger). Erhvervsstyrelsens telestatistik opererer med tre varianter af mobile bredbåndsabonnementer: Standardabonnementer, som er almindelige mobilabonnementer, der ikke har et separat dataabonnement tilknyttet. Her er fx tale om pakkeløsninger med tale, sms, mms og data inkluderet. Tillægsabonnementer, som består af separate dataabonnementer knyttet til almindelige mobiltelefoniabonnementer. Tillægsabonnementerne anvendes især til smartphones og indeholder ofte en fast forbrugsgrænse for anvendelse af data, eksempelvis en eller to GB data om måneden, og en given maksimal hastighed. Dedikerede dataabonnementer, som består af mobile bredbåndsabonnementer, der kun giver adgang til datatrafik. De dedikerede dataabonnementer leveres typisk i form af USB-dongles eller SIM-kort (til computere og tablets), som brugeren kan anvende til at etablere den mobile bredbåndsadgang. Sammenlagt er der pr. 2. halvår 2014 lige over 6,5 mio. mobile bredbåndsabonnementer i Danmark. Fordelingen af dem ses i nedenstående figur. 16 Erhvervsstyrelsens telestatistik, 2. halvår It-anvendelse i befolkningen , Danmarks Statistik. 18 MIM står for Mobile Instant Messaging, som anvender en mobil bredbåndsforbindelse til at sende og modtage beskeder, billeder mv. MARKEDSAFGRÆNSNING 7

8 Figur 1: Mobile bredbåndsabonnementer fordelt på type, Abonnementer (1.000) H H H H H Kilde: Erhvervsstyrelsen. Standardabonnementer Tillægsabonnementer Dedikerede abonnementer Af figuren fremgår det, at den store vækst i antallet af mobile bredbåndsabonnementer især er båret af en vækst i standardabonnementer med data inkluderet. På blot fire år er antallet af standardabonnementer, der bruger data, vokset fra ca. 2 mio. til mere end 4 mio. en vækst på ca. 109 pct. Lægges antallet af standardabonnementer og tillægsabonnementer sammen (2. halvår 2014), er der tale om ca. 5,4 mio. mobile bredbåndsabonnementer, som er knyttet til almindelige mobile taleabonnementer (7,1 mio.). Lidt forsigtigt kan det derfor konstateres, at ca. 75 pct. af samtlige taleabonnementer ligeledes har et dataabonnement. I samme periode (fra 2. halvår 2010 til 2. halvår 2014) er datatrafikken for standard- og tillægsabonnementer steget fra 920 TB 19 til TB svarende til pct. 20 Den voldsomme stigning i forbruget af data illustrerer, at slutbrugerne for alvor har taget databaserede tjenester til sig. Hertil kommer, at data benyttet via wifi ikke er medregnet. Den samlede mængde mobile datatrafik hvor dedikerede dataabonnementer er medregnet steg i de seneste to halvår med ca TB henholdsvis ca TB, og nåede op på mere end TB i andet halvår Siden første halvår 2010 har udviklingen tilnærmelsesvist været eksponentiel, og stigningen over det seneste år svarer til en vækst på godt 71 pct. 21 På bare et år er der sket en stigning fra 18,3 GB til 28,1 GB pr. abonnement pr. halvår for de dedikerede dataabonnementer. Tilsvarende er datamængden pr. abonnement for standard- og tillægsabonnementer steget fra 4,5 GB til 7,1 GB pr. halvår. Således står de dedikerede dataabonnementer for ca. fire gange så meget mobil datatrafik pr. abonnement pr. halvår som standard- og tillægsabonnementer. 19 TB står for terabyte og er lig med MB. 20 Erhvervsstyrelsens telestatistik, 2. halvår Erhvervsstyrelsens telestatistik, 2. halvår MARKEDSAFGRÆNSNING 8

9 Udbredelse af smartphones og tablets Udbredelsen af smartphones og tablets har bevirket en markant stigning i efterspørgslen efter mobilt bredbånd Smartphones En smartphone har de grundlæggende samtalefunktioner og de efterhånden almindelige mediefaciliteter som at kunne tage foto og optage video. Derudover har smartphones en række computerfunktioner, heriblandt håndtering af dokumenter, tilgang til internettet via mobilt bredbånd, håndtering af s og kalenderfunktion. Desuden er det muligt at installere en lang række applikationer. Ved download af særlige applikationer kan en smartphone også anvendes til taletjenester via dens mobile bredbåndsforbindelse. 22 Disse tjenester kaldes under ét for mobil Voice over Broadband (VoB). Ligeledes kan en smartphone med en installeret applikation eller en indbygget funktion anvendes til at sende beskeder via den mobile bredbåndsforbindelse (fx WhatsApp, Viber, Facebook Messenger og imessage). Disse tjenester kaldes under ét for Mobile Instant Messaging (MIM-tjenester). Det er svært at fremskaffe præcise tal for antallet af smartphones i Danmark, men tabellen over mobile bredbåndsabonnementer kan medvirke til at give et kvalificeret bud. Der findes standardabonnementer og tillægsabonnementer lagt sammen ca. 5,4 mio. mobile bredbåndsabonnementer, som er tilknyttet et almindeligt mobilt taleabonnement. Sådanne abonnementer udnyttes bedst, hvis slutbrugeren har en smartphone. Dog kan de også benyttes af såkaldte featurephones (stadiet før smartphones), som også kan gå på nettet. Sådanne telefoner vil skulle trækkes fra det samlede antal. Omvendt er det ikke utænkeligt, at der findes slutbrugere, som har ældre smartphones liggende, og som pt. ikke er tilknyttet et abonnement. Sådanne smartphones vil skulle lægges til. Uanset disse usikkerheder kan det med rimelighed antages, at der pr. 2. halvår 2014 var i omegnen af 5,4 mio. smartphones i Danmark. Med afsæt i abonnementstal vil det tilsvarende betyde, at ca. 75 pct. af alle mobiltelefoner i Danmark er smartphones. Det er mere end en fordobling i forhold til 2010, hvor featurephones i øvrigt må formodes at have fyldt mere i det samlede billede. At der findes ca. 5,4 mio. smartphones i Danmark understøttes af forskellige undersøgelser. Af Danmarks Statistik fremgår det, at 73 pct. af alle husstande i 2014 havde en smartphone 23, og en anden undersøgelse fra maj viser, at næsten tre ud af fire danskere har en smartphone, og at ni ud af ti blandt de årige har en smartphone. Udbredelsen af smartphones forventes fortsat at stige, og det forventes ifølge emarketer 25, at mere end 80 pct. af danskerne i 2017 vil eje en smartphone, hvilket ifølge emarketer vil gøre Danmark til det land i verden med flest smartphones pr. indbygger Tablets En tablet er en form for bærbar computer, som består af én stor touchskærm. Stort set alle tablets kan tilsluttes internettet. Fx via en wifi-forbindelse eller via en mobil bred- 22 Eksempler på disse applikationer er Skype og Viber. 23 It-anvendelse i befolkningen , Danmarks Statistik. 24 Foretaget af Index Danmark/Gallup maj 2014 ( MARKEDSAFGRÆNSNING 9

10 båndsforbindelse. I flere tablets kan man indsætte et SIM-kort og derved bruge mobilt bredbånd til at gå på nettet (eksempelvis med henblik på at skrive s, surfe, se film m.m.). Hvis der er et almindeligt SIM-kort i en tablet, kan den også bruges til at foretage taleopkald og til at sende og modtage sms er. Desuden kan en tablet også anvendes til taletjenester såvel som MIM-tjenester via en mobil bredbåndsforbindelse eller wififorbindelse Privatkundemarkedet Som tidligere anført anvendes mobiltelefonen fortsat primært til tale og sms. Derudover benytter flere og flere privatkunder i stigende grad mobiltelefonen til datatjenester. Privatkundemarkedet har i de seneste år været præget af hård konkurrence. Den hårde konkurrence har medvirket til, at priserne for tale, sms, mms og data er faldet markant. Priserne på mobilmarkedet beskrives i afsnit Bindingsperiode Den maksimalt tilladte bindingsperiode i abonnementsaftaler, der indgås med private slutbrugere (forbrugeraftaler), er i henhold til telelovgivningen seks måneder inklusive opsigelsesvarsel. 26 Efter bindingsperiodens udløb vil en slutbruger kunne opsige abonnementsaftalen til enhver tid med det varsel, der fremgår af aftalen. Særligt for mobiltelefoner gælder det, at de kan SIM-låses til et bestemt teleselskabs net. Den maksimalt tilladte periode for denne SIM-lås er også seks måneder. Langt de fleste mobilselskaber SIM-låser ikke længere telefoner, hvilket bl.a. gør det lettere administrativt at flytte et nummer fra et teleselskab til et andet Nummerportabilitet Nummerportabilitet giver mulighed for at flytte (portere) et telefonnummer fra et teleselskab til et andet. Nummerportering fra et selskab til et andet må kun tage én arbejdsdag og sikrer, at en slutbruger kan skifte teleselskab hurtigt uden at miste sit telefonnummer. Formålet er at fremme konkurrencen på telemarkedet og gøre det lettere for slutbrugerne at skifte teleselskab. Det er ikke nødvendigt at afvente udløbet af en eventuel bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel, før et nummer kan blive porteret, men betalingsforpligtelsen i forhold til en eventuel bindingsperiode eller opsigelsesvarsel består stadig, selvom et nummer bliver porteret. Slutbrugeren har således let adgang til at skifte teleselskab, men kan dog skulle betale for to abonnementer samtidig, hvis vedkommende vælger at skifte før udløbet af en bindings- eller opsigelsesperiode. Slutbrugere har ikke krav på at kunne tage deres telefonnumre med på tværs af fast- og mobilnet (såkaldt krydsportering). Teleselskaber kan dog frivilligt tilbyde tjenester, der muliggør krydsportabilitet Erhvervskundemarkedet På erhvervskundemarkedet ses en tilsvarende udvikling i retning af øget efterspørgsel efter datatjenester på mobiltelefonen. I denne sammenhæng kan fremhæves muligheden for at tilgå s. 26 Jf. 12 i Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 (Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester). MARKEDSAFGRÆNSNING 10

11 Afhængigt af erhvervskundens profil og behov er det i overvejende grad de samme tjenester, der efterspørges på erhvervskundemarkedet som på privatkundemarkedet. Erhvervskundemarkedet adskiller sig dog fra privatkundemarkedet ved, at nogle erhvervskunder i højere grad opstiller bestemte kvalitetsparametre til deres mobiltjenester. Såfremt erhvervskunden er en større virksomhed, kan mobiltjenesterne indgå som en del af en samlet løsning, hvor eksempelvis også bredbånd via faste forbindelser indgår. Endvidere er indtjeningen pr. kunde højere for erhvervskunder, og samtidig skifter erhvervskunder ikke udbyder så hyppigt som privatkunder. Det offentlige (dvs. stat, amter og kommuner) er også en del af erhvervskundemarkedet. Offentlige indkøb af mobile tjenester varetages af SKI, og der er i dag tre rammeaftaler. Telenor har indgået en aftale, hvor selskabet fra 1. januar 2014 og for de næste tre år leverer telefoni og mobilt bredbånd mv. til de statslige institutioner. Regionerne forsynes i dag og indtil medio 2016 med telefoni og mobilt bredbånd mv. fra Telenor, der er hovedleverandør, mens TDC er standby leverandør. Endelig findes der en kommunal aftale, hvor 65 kommuner indtil medio 2018 forsynes med telefoni og mobilt bredbånd mv. af TDC som hovedleverandør med Telenor som standby leverandør. Erhvervskunder har også mulighed for at kunne forhandle sig til en mængderabat, idet erhvervskunden indgår aftale på vegne af flere slutbrugere. I forhold til privatkundemarkedet er der dermed et anderledes konkurrencepres på erhvervskundemarkedet, hvor flere teleselskaber fx tilbyder fri tale, sms og mms i samtlige EU-lande til en fast pris. Der findes ikke, i modsætning til hvad der er gældende for privatkunder, jf. afsnit , regler om en maksimal bindingsperiode i erhvervsaftaler. Til gengæld gælder de samme nummerporteringsregler for erhvervskunder som for privatkunder, jf. afsnit Priser 27 Som beskrevet i afsnit 1.1 anvendes mobiltelefoner i dag til mange forskellige tjenester, hvor mobiltelefonerne tidligere hovedsageligt blev benyttet til tale og sms. Samtidig tilbyder flere teleselskaber både tilskud og indholdspakker (så som adgang til musik, film og nyhedsmedier) til nye slutbrugeres køb af mobiltelefoner, og abonnementsprisen er derfor ikke den eneste faktor, som slutbrugerne betragter, når de vælger hvilket selskab, de skal købe abonnement hos Pakker Mobilabonnementer sælges i stigende grad som pakkeløsninger, som består af et antal timers tale (eller fri tale), fri sms og mms samt en på forhånd defineret mængde data (typisk op til 10 GB) inkluderet i en fast månedlig pris. Denne udvikling skal ses i lyset af det stigende antal smartphones, hvor datatrafik ud over tale og sms/mms bliver en naturlig del af et abonnement. Sådanne pakker har den fordel, at forbrugerne er sikre på den månedlige pris, som de skal betale for deres abonnement. Omvendt skaber mobilpakker en mindre gennemsigtig enhedspris, idet det bliver sværere for forbrugerne at gennemskue, hvordan priserne bliver fordelt mellem de forskellige tjenester. 27 Oplysninger om priser indberettes af teleselskaberne til Erhvervsstyrelsen to gange om året. MARKEDSAFGRÆNSNING 11

12 De fleste mobilselskaber tilbyder i dag mobilpakker. Således er mobilmarkedet i dag præget af stor variation i udbuddet af mobiltjenester, hvor selskaberne ikke alene konkurrerer på enhedsprisen, men også på pakkeløsninger og tillægstjenester. For at kunne være konkurrencedygtige skruer selskaberne i den forbindelse på flere parametre. Selskaberne inkluderer ofte et højere forbrug i abonnementet uden at ændre prisen eller sænker prisen for abonnementet, eller begge dele. Over de senere år har selskaber ligeledes introduceret tillægsydelser, som adgang til musik, film og nyhedstjenester eller modeller, hvor slutbrugeren får en del af sin abonnementsbetaling tilbage i form af gavekort til udvalgte butikker. I januar 2014 kunne forbrugerne få et abonnement med 6 timers tale, fri sms og mms samt 4 GB data til 99 kr. pr. måned, mens man i januar 2015 til en mindre pris (89 kr. pr. måned) kunne få 8 timers tale, fri sms og mms samt 8 GB data. I januar 2015 kunne man få 10 timers tale, fri sms og mms samt 10 GB data og fri adgang til et musikkatalog for 149 kr. pr. måned, eller fx fri tale, fri sms og mms samt 10 GB data for 200 kr. pr. måned hvor slutbrugeren får 100 kr. tilbage pr. måned i form af gavekort til udvalgte butikker Sms, mms og data Priserne for at sende en sms, der betales enkeltvis, varierer mellem 0,08 og 0,99 kr., mens priserne for at sende en mms, der betales enkeltvis, varierer mellem 0,49 28 og 3,00 kr. Priserne for data varierer mellem 0,49 kr. pr. MB og 15,00 kr. pr. MB. 29 Der er her tale om priser, som typisk relaterer sig til forbrugsafregnede abonnementer og taletidskort. Langt de fleste selskaber har i dag et varieret udbud af pakkeabonnementer, mens forbrugsafregnede abonnementer kun udgør en ganske lille del af selskabernes samlede udbud af abonnementer. I modsætning til sms og mms er der dog typisk en afsat mængde data til rådighed i forbindelse med pakkeabonnementer. Oftest hører der mellem 500 MB og 10 GB data til et abonnement pr. måned, men der findes abonnementer på markedet, som inkluderer op til 100 GB data pr. måned. Hvis en forbruger overskrider sin inkluderede datamængde sker der som oftest et af følgende: At forbrugeren overgår til forbrugsafregning, at datahastigheden sættes ned til et minimum, eller at forbrugeren skal tilkøbe yderligere data. At abonnementerne i langt overvejende grad sælges i pakker med tale, fri sms og mms og et vist forbrug af data gør det svært for Erhvervsstyrelsen at skabe overblik over prisudviklingen for sms, mms såvel som for data. 28 Prisen afhænger dog af optankningsbeløb - i dette tilfælde 200 kr. 29 Prisoplysningerne er indberettet til Erhvervsstyrelsen. MARKEDSAFGRÆNSNING 12

13 1.2. Mobilnet Et mobilnet består i princippet af et radionet, et core-net samt et backhaulnet (typisk fiberkabler), som forbinder radionettet og core-nettet. Radionettet består først og fremmest af en række basestationer (primært antenner og master) med radioudstyr. Corenettet består af en række systemer, som ud over at holde styr på, hvor slutbrugerne befinder sig, også kobler og afbryder opkald og håndterer voic samt tilhørende mobiltjenester. Figur 2: Mobilnet Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I Danmark anvendes tre typer af radiokommunikationssystemer til fremføring af mobiltrafik GSM 30 (2G), UMTS 31 (3G), og LTE 32 (4G). Det har en væsentlig betydning for kvalitet, kapacitet og hastighed, hvilket radiokommunikationssystem der anvendes. Udviklingen i mobiltjenester og antallet af mobilabonnementer betyder, at der stilles større krav til kapaciteten i mobilnettet. Det medfører, at teleselskaberne opgraderer deres net til nyere radiokommunikationssystemer som UMTS og LTE. Et teleselskab, der benytter et trådløst punkt-til-multipunkt-net, vil ikke kunne tilbyde en garanteret kapacitet til den enkelte slutbruger. Da antallet af slutbrugere i basestationens dækningsområde vil variere over tid, vil den kapacitet, som den enkelte slutbruger oplever, tilsvarende variere. Det betyder også, at teleselskabet vil have vanskeligt ved at tilrettelægge tjenester alene efter slutbrugerens efterspørgsel. Bredbåndsforbindelser i et trådløst punkt-til-multipunkt-net er oftest baseret på teknologierne UMTS eller LTE. For begge teknologier er der tale om, at de anvendes til at levere mobilt bredbånd. Derudover anvendes teknologien wifi til at levere faste trådløse bredbåndsforbindelser i trådløse punkt-til-multipunkt-net. LTE, som er en videreudvikling af UMTS-teknologien, er allerede udrullet i større eller mindre grad af alle mobiloperatører i Danmark. Denne videreudvikling er i højere grad end UMTS designet til at understøtte datakommunikation og multimedietjenester til mange samtidige slutbrugere og kan levere de transmissionskapaciteter, som de eksisterende slutbrugertjenester kræver. 30 Global System for Mobile Communications. 31 Universal Mobile Telecommunications System. 32 Long Term Evolution. MARKEDSAFGRÆNSNING 13

14 LTE kan levere teoretiske hastigheder på op til 100 Mbit/s. LTE er dog ligesom UMTS en fælles dataressource for alle samtidige slutbrugere. Det vil således normalt ikke være muligt for en enkelt slutbruger at opnå downloadhastigheder i nærheden af 100 Mbit/s typisk oplevede hastigheder vil være mellem 6 og 40 Mbit/s. LTE handler dog også om meget andet end hastighed. Eksempelvis ligger den forsinkelse, slutbrugeren oplever, når datapakker skal føres gennem luften, på omkring 25 millisekunder. I UMTS ligger den på omkring 150 millisekunder. Mobilselskaberne på det danske marked har i de seneste år satset massivt på at øge LTE-dækningen. LTE er udrullet i hele landet af alle ejere af mobilnet i Danmark. Erhvervsstyrelsen erfarer, at minimum 99 pct. af den danske befolkning har adgang til LTE (4G). For 3G er tallet ligeledes 99 pct. MARKEDSAFGRÆNSNING 14

15 1.3. Beskrivelse af selskabernes forretningsmodeller Der er i dag et stort antal teleselskaber, der tilbyder forskellige mobiltjenester til slutbrugere. For at tilbyde mobiltjenester til slutbrugere skal et selskab på den ene eller anden måde have adgang til mobilnettet. Der er flere mulige forretningsmodeller for selskaberne, når de vil tilbyde mobiltjenester til slutbrugere afhængig af, hvor meget det enkelte selskab ønsker at investere Mobiludbydere Mobilnetoperatører (MNO) I Danmark findes der fire mobilnetoperatører TDC, Telia 33, Telenor og Hi3G. En mobilnetoperatør ejer sit eget mobilnet, der muliggør udbud af bl.a. mobiltelefoni på både engros- og detailniveau. MNO en har fået udstedt en frekvenstilladelse, der giver brugsret til en række frekvenser til brug for opbygning af et radionet. En mobilnetoperatør har således investeret i et Radio Access net, core-net mv., jf. figur 2. I relation til sms er og mms er indgår en MNO på engrosniveau aftaler med andre MNO er og MVNO er 34 om betaling (termineringsafgifter) og vilkår for udveksling af trafik mellem net (interconnect-aftaler). Sådanne aftaler indgås med både nationale og internationale selskaber. MNO en kan ligeledes indgå nationale og internationale roamingaftaler, dvs. aftaler om bl.a. udveksling af trafik med andre operatører. En MNO kan aflevere trafik til sine egne slutbrugere og udveksle trafik mellem egne slutbrugere og har et såkaldt HLR 35, der indeholder en database over MNO ens abonnenter. MNO en udsteder selv SIM-kort, som definerer, hvilke tjenester slutbrugeren kan benytte. De danske MNO er har fået tildelt deres egne nummerserier 36. MNO erne har foretaget store investeringer i at opbygge eget mobilnet samt erhverve frekvenstilladelser, og det kræver en betydelig trafikvolumen for, at det er økonomisk lønsomt at investere i og drive eget mobilnet m.m. Mobilnetoperatører i Danmark er store (internationale) televirksomheder, der besidder en betydelig kapital. En MNO er derfor også i langt de fleste tilfælde en varig spiller på markedet. En MNO kan sælge netadgang til virtuelle mobilnetoperatører (MVNO er), som ikke ejer tilstrækkeligt infrastruktur til at kunne producere bl.a. mobiltelefoni. Nedenstående figur viser engrosmarkedet henholdsvis detailmarkedet for mobiltjenester. Øverst i figuren er MNO er med eget mobilnet, der sælger infrastruktur til teleselskaber uden eget mobilnet (MVNO er) eller direkte til slutbrugere. 33 Telia og Telenor har i en pressemeddelelse af 3. december 2014 meddelt, at selskaberne slår de to danske virksomheder sammen i ét fællesejet selskab, hvor hver part ejer 50 procent. Fusionen mellem Telia og Telenor skal godkendes af Kommissionen, hvilket de to selskaber forventer, sker i løbet af Mobile Virtual Network Operator. 35 Home Location Register. 36 Den danske nummerplan er 8-cifret og ikke-geografisk og specificerer, at visse nummerserier er afsat til fortrinsvis fastnet- eller mobiltelefoni. Herudover er særlige nummerserier afsat til kortnumre, gratisnumre, overtakserede tjenester, M2M-kommunikation, reserver mv. MARKEDSAFGRÆNSNING 15

16 Figur 3: Engros- og detailmarkedet for mobiltjenester Kilde: Erhvervsstyrelsen Mobile Virtual Network Operator (MVNO) En MVNO er en virtuel mobilnetoperatør, som tilbyder mobiltjenester til slutbrugere uden at eje et mobilnet. En MVNO er ikke tildelt frekvenser og har ikke investeret i et Radio Access net, corenet m.v. MVNO en lejer i stedet den nødvendige kapacitet hos en MNO. MVNO en opererer i en vis udstrækning uafhængigt af den mobilnetoperatør (værtsnet), som MVNO en har lejet sig ind hos. MVNO er kan få tildelt, og dermed have brugsret over, deres egen nummerserie, men kan også vælge i stedet at få videretildelt en nummerserie fra MNO en. Derudover har MVNO en fuld kontrol over branding, marketing, regnings- og kundeservice. Man kan placere MVNO er på et interval alt efter, hvor meget egen infrastruktur de har. I den ene ende befinder sig den MVNO, der har mest infrastruktur. Denne MVNO vil typisk have en tilstrækkelig infrastruktur (mobilcentral) til selv at kunne udveksle trafik til/fra sine egne slutbrugere med andre net end værtsnettet og kan herudover endvidere have et HLR, der indeholder en database over MVNO ens abonnenter. En sådan MVNO vil selv kunne indgå aftaler med netudbydere om betaling (termineringsafgifter) og vilkår for udveksling af trafik mellem net (interconnect-aftaler) samt indgå egne internationale roamingaftaler. Endelig vil denne type MVNO (med HLR) også selv kunne udstede SIM-kort. Da SIM-kortet definerer, hvilke tjenester slutbrugeren kan benytte, vil MVNO en kunne udvikle egne tjenester og differentiere sine produkter fra værtsnettet. 37 Sådanne MVNO er går under betegnelsen Full MVNO. Erhvervsstyrelsen har kendskab til to Full MVNO er på det danske marked (Lycamobile og Mundio Mobile). I den anden ende af intervallet findes MVNO er, der enten ikke ejer, eller blot ejer meget begrænset infrastruktur, og som i øvrigt ikke er i stand til at fastsætte egne termineringspriser. Sådanne MVNO er går under betegnelsen Light MVNO og beskrivelsen dækker således også over selskaber, som styrelsen i tidligere markedsundersøgelser har beskrevet som gensælgere. 37 Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. MARKEDSAFGRÆNSNING 16

17 Som beskrevet kan der være store forskelle på, hvor meget den enkelte MVNO har investeret i egen infrastruktur, og dermed også store forskelle i hvor meget trafik selskabet skal have, før dets forretning bliver lønsom. De danske MVNO er er ikke helt så permanente spillere på markedet som MNO erne, og antallet af MVNO er kan derfor variere. Det kan bl.a. skyldes, at flere selskaber etablere sig som en Light MVNO, da det som ovenfor anført ikke kræver store investeringer i infrastruktur. Afhængig af deres succes på markedet kan MVNO en vælge at blive på markedet eller trække sig. I visse tilfælde bliver de også købt af større selskaber Samarbejde om mobile net Selvom teleselskaberne konkurrerer om de samme slutbrugere, findes der områder, hvor de med fordel kan vælge at indgå i et samarbejde. Udbredelsen af mobilt bredbånd samt efterspørgslen efter øget kapacitet betyder, at selskaberne løbende må investere i udbygningen af mobilnettet. Dette skaber incitament for selskaberne til at indgå samarbejdsaftaler, dels for at bringe investeringsomkostningerne ned, dels for at opnå et bedre og mere effektivt mobilnet. Netdeling indebærer, at to eller flere mobilselskaber deler visse komponenter i den infrastruktur, et mobilnet består af. Der kan være mange penge at spare, hvis man kan dele omkostningerne til opbygning af nettet med et andet mobilselskab. Derved rækker investeringerne samlet set længere. Der findes ikke særlige regler i telelovgivningen om netdeling. En forudsætning for, at selskaberne kan dele mobilnet, er dog, at de til stadighed imødekommer de krav, der stilles i en given tilladelse, således at netdelingen respekterer tilladelseskravene. Eksempelvis skal selskaberne kunne dokumentere, at de opfylder eventuelle dækningskrav, såsom kravet i 3G-tilladelserne om 80 pct. befolkningsmæssig dækning. Den teknologiske udvikling har medført, at det nu er muligt at dele forskellige elementer i et mobilnet og samtidig opfylde kravene fra de tidligere afholdte 2G-udbud og 3Gauktioner - for eksempel kravet om fuld kontrol over eget net. Konkurrencerådet godkendte i februar 2012, at Telia og Telenor må samarbejde om den del af deres mobilnet, der vedrører master, antenner samt frekvensressourcer (radionettet). 38 Samarbejdet har betydet, at Telia og Telenor har samlet deres radionet i et fælles joint venture, Newco. Aftalen har medført, at antallet af danske radionet er reduceret fra fire til tre tilhørende Newco, TDC og Hi3G. Det betyder dog ikke, at antallet af MNO er er faldet MARKEDSAFGRÆNSNING 17

18 1.4. Produktion af en sms For at et teleselskab kan levere en sms kræves det, at selskabet kan sikre, at der sker en fremføring af sms en mellem to slutbrugere. Fremføringen af en sms består af tre dele originering, transit 39 og terminering. Produktionen af en sms indledes ved, at slutbrugeren indtaster en besked på sin telefon, hvorefter disse data fra mobiltelefonen overføres til mobilnettets sms-central. Her bliver en sms genereret, opbevaret og overført til den mobilcentral, som den modtagende slutbruger er knyttet til (og dermed termineret). Figur 4: Produktion af en sms Kilde: Erhvervsstyrelsen. Hvis den modtagende slutbruger ikke kan nås, opbevares sms en i en kø, inden den senere bliver sendt Originering En slutbruger, som har adgang til mobilnettet, initierer en afgåendende sms ved at indtaste et telefonnummer og dermed signalere, hvor sms en skal dirigeres hen. Sms en genereres i den mobilcentral, hvor den afsendende slutbruger er koblet på. På basis af den modtagende slutbrugeres telefonnummer dirigerer teleselskabet sms en videre i mobilnettet. Det er det teleselskab, hvor den afsendende slutbruger har sit abonnement, der originerer sms en. Originering sker altså altid i slutbrugerens eget net. Det originerende teleselskab har ansvaret for, at sms en fremføres fra det punkt i mobilnettet, hvor den afsendende slutbruger er koblet på frem til et udvekslingspunkt i mobilnettet, hvorfra sms en kan videreføres til terminering eller transit Transit Transit indgår som en del af fremføringen, hvis leveringen af sms en til den modtagende slutbruger kræver, at der foretages en transport af sms en fra det udvekslingspunkt, hvor sms en origineres og frem til det udvekslingspunkt, hvor sms en leveres til terminering. Transit starter således, hvor sms en origineres, og slutter, hvor termineringen af sms en påbegyndes. Transit er et engrosprodukt og anvendes for at kunne fremføre en sms fra en slutbruger til en anden slutbruger. Det er normalt det teleselskab, som originerer sms en, som køber transit. Hvor stort behovet for at købe transit er hos det enkelte teleselskab, afhænger bl.a. af hvor mange fælles udvekslingspunkter, teleselskabet har med andre teleselskaber. Be- 39 I det tilfælde, hvor den modtagende slutbruger befinder sig på den samme mobilcentral, som den slutbruger der sender sms en, vil der ikke forekomme transit. MARKEDSAFGRÆNSNING 18

19 hovet for at købe transit reduceres således i det omfang, et teleselskab kan udveksle trafik direkte mellem eget og andre teleselskabers net Terminering For at terminere en sms dirigeres sms en til den modtagende slutbrugers teleselskab, dvs. det teleselskab, der har adgang til de slutbrugerunikke informationer, der kræves for at kunne levere en sms til slutbrugeren. Terminering sker dermed altid i det net, som den modtagende slutbruger har knyttet sit abonnement til, og den modtagende slutbrugers teleselskab er det eneste, der kan terminere sms en. Terminering omfatter fremføring af sms en fra det sammenkoblingspunkt, hvor sms en efter originering og transit er blevet afleveret, og frem til og med den mobilcentral, hvor den modtagende slutbruger befinder sig. Når et teleselskab køber terminering af en sms, er det et engrosprodukt, der sælges af det teleselskab, der har abonnementsforholdet med den slutbruger, der modtager sms en. Køberen af termineringsydelsen er det teleselskab, hvis slutbruger ønsker at sende en sms til en slutbruger, som har et abonnement hos et andet teleselskab Der kan dog i visse tilfælde være tale om, at et teleselskab både er køber og sælger af termineringsydelsen, såfremt afsenderen og modtageren af sms en har et abonnement hos samme teleselskab. MARKEDSAFGRÆNSNING 19

20 1.5. Generelt om afgrænsning af markedet Et grundlæggende element i en markedsundersøgelse er afgrænsningen af det relevante marked. Afgrænsningen af markedet tager udgangspunkt i Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder 41 og sker i overensstemmelse med telelovens 38. I de følgende afsnit afgrænses engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Markedsafgrænsningen består af en afgrænsning af produktmarkedet og en afgrænsning af det geografiske marked Metode Afgrænsningen af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet skal foretages med udgangspunkt i konkurrenceretlige principper som afledt af EFdomstolens praksis. De konkurrenceretlige principper tilpasses de særlige sektorspecifikke retningslinjer. Erhvervsstyrelsen har i markedsafgrænsningen mulighed for at tage højde for særlige danske forhold, fx særlige danske efterspørgsels- og udbudsmønstre Produktmarkedet Hovedprincippet for afgrænsningen af produktmarkedet er, at produkter og tjenester, der kan substituere hinanden, tilhører samme marked. 42 Derimod skal produkter, som kun i ringe eller relativt ringe grad kan erstatte hinanden, ikke indgå på det samme marked. Det relevante produktmarked omfatter således alle de produkter og tjenester, som vil kunne erstatte hinanden ud fra vurderinger om produkternes egenskaber, pris og anvendelsesformål mv., og hvor konkurrencevilkårene med hensyn til udbud og efterspørgsel er forholdsvis ens. Ifølge Kommissionens retningslinjer skal der i forbindelse med afgrænsning af markeder lægges vægt på substitution på henholdsvis efterspørgsels- og udbudssiden. Ved vurderingen af substitution på efterspørgselssiden undersøges, i hvilket omfang forbrugerne har mulighed for og er villige til at erstatte den pågældende tjeneste eller det pågældende produkt med andre tjenester eller produkter. 43 Når det gælder substitution på udbudssiden vurderes, om andre leverandører end dem, der udbyder det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste, på kort eller mellemlangt sigt kunne omstille produktionen eller udbyde det pågældende produkt, uden at det medfører betydelige ekstraomkostninger. På de dele af telemarkedet, der omfatter infrastruktur, vil der sjældent forekomme udbudssubstitution, da der er betydelige adgangsbarrierer. Udbudssubstitution opfattes derfor heller ikke som et nødvendigt kriterium, for at der kan være tale om, at et produkt tilhører det relevante marked. Ligeledes kan det for produkter, hvor der er konstateret efterspørgselssubstitution, og hvor der allerede er et faktisk udbud, være overflø- 41 Kommissionens henstilling af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor (2014/710/EU). 42 Kommissionens retningslinjer for markedsanalyse og beregning af stærk markedsposition i henhold til EU-rammebestemmelserne for elektroniske kommunikationsnet og tjenester (2002/C 165/03). 43 Det er ikke nødvendigt, at alle slutbrugere skifter til et konkurrerende produkt; det er nok, at tilstrækkeligt mange eller nok skifter, så den relative prisstigning ikke er rentabel, jf. Kommissionens retningslinjer for markedsanalyse, fodnote 25. MARKEDSAFGRÆNSNING 20

21 digt at kigge på udbudssubstitution. Efterspørgselssubstitutionen er derfor den væsentligste faktor i forhold til, om et produkt vurderes at være en del af det pågældende marked. Et generelt princip for markedsafgrænsninger er princippet om teknologineutralitet, der indebærer, at en enkelt teknologi ikke fremmes i forhold til andre. I markedsafgrænsningen skal der alene lægges vægt på produkternes egenskaber med hensyn til funktionalitet, kvalitet og pris. Det er derfor ikke afgørende, hvilken konkret teknologi der anvendes til produktionen af de pågældende produkter. Den anvendte teknologi får dog selvsagt betydning for vurderingen, hvis den i sig selv har betydning for produktets funktionalitet, kvalitet og pris. I afsnit 1.6 gennemgås Kommissionens definition af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Herefter undersøges det, om der eksisterer produkter, der er substituerbare med sms er og derfor bør indgå på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Det geografiske marked Den geografiske markedsafgrænsning har til formål at klarlægge, hvorvidt der eksisterer væsentlige forskelle i konkurrenceforholdene imellem veldefinerede geografiske områder baseret på udbuds- og efterspørgselssubstitution. 44 Konstateres sådanne forskelle, kan markedet opdeles i forskellige geografiske delmarkeder. Et geografisk opdelt marked kan give anledning til, at en eventuel regulering af markedet vil være forskellig mellem de definerede geografiske områder. Det kan fx betyde, at der skal fastlægges forskellige forpligtelser inden for forskellige geografiske delområder. For hvert produktmarked vurderer Erhvervsstyrelsen, om det relevante geografiske marked skal omfatte hele Danmark, eller om der skal defineres geografiske delmarkeder som for eksempel landsdele, byområder, øer eller lignende, jf. afsnit i Kommissionens retningslinjer. I afsnit 1.7 foretager Erhvervsstyrelsen den geografiske afgrænsning af markedet Seneste afgrænsning af markedet I den seneste markedsafgrænsning fra 30. november 2012 vurderede Erhvervsstyrelsen, at markedet omfattede terminering af sms i individuelle mobilnet, da det blev vurderet, at der ikke var nogle produkter, der var substituerbare med sms. Erhvervsstyrelsen fandt i markedsundersøgelsen fra 2012 ingen indikationer på, at der var markante forskelle i konkurrencevilkårene i forskellige geografiske dele af Danmark, hvorfor markedet blev afgrænset til at være nationalt. 44 Jf. Kommissionens retningslinjer for markedsanalyse og beregning af stærk markedsposition i henhold til EU-rammebestemmelserne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (2002/C 165/03). MARKEDSAFGRÆNSNING 21

22 1.6. Afgrænsning af produktmarkedet Kommissionens henstilling Udgangspunktet for afgrænsningen af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet skal tages i Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder. Af Kommissionens Explanatory Note 45 til henstillingen fra 2007 fremgår følgende: The market identified in the Recommendation is the same as the one identified in the initial Recommendation, i.e. voice call termination on individual mobile networks. To the extent that exchange and termination of SMS are considered to result in similar market power problems, it is open to NRAs to consider defining and notifying an additional separate market for SMS. Kommissionen har således tidligere tilkendegivet, at de nationale telemyndigheder kunne overveje, hvorvidt der skulle defineres et selvstændigt marked for terminering af sms. Kommissionens henstilling er siden den seneste danske markedsundersøgelse af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet blevet ændret 46, og den nye henstilling fra 2014 samt Explanatory Note til henstillingen omhandler ikke længere engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Det følger dog af henstillingen fra 2014, at de nationale tilsynsmyndigheder kan udpege andre markeder end dem, der er opført i henstillingen, og anvende tre-kriterie-testen. Det følger yderligere af henstillingen, at de nationale tilsynsmyndigheder også bør anvende tre-kriterie-testen på de markeder, der er opført i bilagene til Kommissionens henstilling 2003/311/EF og til henstilling 2007/879/EF, og som ikke længere er opført i bilaget til den nye henstilling, hvis markederne i øjeblikket er underlagt regulering på grund af de nationale forhold. Ud fra tre-kriterie-testen bør tilsynsmyndighederne vurdere, om der stadig er grund til regulering af disse markeder i lyset af nationale forhold Slutbrugerens krav til produktet For at fastslå, hvilke produkter engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet omfatter, bør der tages udgangspunkt i de produkter, som har den funktion, der efterspørges. En slutbruger, som har købt et mobilabonnement, får tildelt et telefonnummer fra den danske nummerplan. Abonnementet og tildelingen af telefonnummeret gør det muligt for slutbrugeren at modtage sms er fra andre slutbrugere, og slutbrugeren har med telefonnummeret adgang til et abonnement, der giver mobilitet og tilgængelighed. For at kunne tilgodese slutbrugerens efterspørgsel efter mobilitet og tilgængelighed skal det pågældende teleselskab kunne tilbyde terminering af sms i mobilnettet. Udgangs- 45 Commission staff working document, explanatory note, Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, (Second edition), {(C(2007) 5406)}. 46 Kommissionens henstilling af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor (2014/710/EU). MARKEDSAFGRÆNSNING 22

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 2)

Udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 2) Udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 2) Markedsafgrænsning, markedsanalyse og markedsafgørelse 04. maj 2016 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 7) Markedsafgørelse over for Lycamobile samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Mundio Mobiles mobilnet. Markedsafgørelse over for Mundio Mobile samt markedsafgrænsning

Engrosmarkedet for terminering af sms i Mundio Mobiles mobilnet. Markedsafgørelse over for Mundio Mobile samt markedsafgrænsning Engrosmarkedet for terminering af sms i Mundio Mobiles mobilnet Markedsafgørelse over for Mundio Mobile samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 2)

Afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 2) Afgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Lycamobiles mobilnet (marked 2) Markedsafgrænsning, markedsanalyse og markedsafgørelse 28. oktober 2016 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af

Læs mere

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Udgivet af:

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Udgivet af: > Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Udgivet af: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 2100 København Ø Telefon: 3529 1000 Fax: 3546 6001 >

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet

Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet > Markedsafgrænsning på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobiles mobilnet. Udgivet af:

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobiles mobilnet. Udgivet af: > Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobiles mobilnet Udgivet af: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 2100 København Ø Telefon: 3529

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet > Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 28. oktober 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). Erhvervsstyrelsen har i perioden 4. maj 2016 til og

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg)

Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) Tillægsvilkår for YouSee Mobilt Bredbånd 200 GB med 4G (lukket for salg) November 2014 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for

Læs mere

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Notat om evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Kontor/afdeling Center for Tele April 2016 J nr. 2016-1033 Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 / Initiativ1 skal

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene.

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene. Høringsnotat s høringsnotat af 11. februar 2011 for høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 1. juli 2010 en høring

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 Tillægsvilkår for TDC Erhverv One Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. Brugertyper, fælles virksomhedspulje og tilvalg... 2 1.B. Særligt om Mobil Basis Bruger (anvendelsesmuligheder)...

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2010

Telestatistik Første halvår 2010 Telestatistik Første halvår 2010 Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISSN: 1903-3753 Version af 21. december 2010 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni

Læs mere

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa IP/08/1016 Bruxelles, den 26. juni 2008 Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa Kommissionen vil

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016

1. Tillægsaftalen. Oktober 2016 Tillægsvilkår for TDC Mobilt Bredbånd: TDC Mobilt Bredbånd Basis TDC Mobilt Bredbånd Medio TDC Mobilt Bredbånd Medio Stor TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G TDC Mobilt Bredbånd Ekstra 4G-24 md TDC Mobilt Bredbånd

Læs mere

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet IT- & Telestyrelsen 12. maj 2011 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013 20. januar 2014 Team IKT-Infrastruktur /THHAAN Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013 Tidspunkt: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 12.30-14.30

Læs mere

telenor Priser og vilkår Priser Mobilt Bredbånd Grundpriser Mobilt Bredbånd 40 Mobilt Bredbånd 239 Mobilt Bredbånd 119* Mobilt Bredbånd 159

telenor Priser og vilkår Priser Mobilt Bredbånd Grundpriser Mobilt Bredbånd 40 Mobilt Bredbånd 239 Mobilt Bredbånd 119* Mobilt Bredbånd 159 Priser Grundpriser Oprettelse Dag 299 239 159 119* 79 40 Hovedabonnement m/binding 0,00 79,20 199,20 199,20 199,20 199,20 79,20 Hovedabonnement u/binding - 559,20 559,20 559,20 559,20-559,20 Tillægsabonnement

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Smidstrup Antenneforening har over 100 tv-kanaler.

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 167/12 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.6.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 544/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 717/2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne

Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne Journal nr.3/1120-0100-0557/mha/sek Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Song Networks A/S (Song), der udbyder fastnettelefoni til erhvervsvirksomheder,

Læs mere

Tillægsvilkår for HBO Nordic

Tillægsvilkår for HBO Nordic Tillægsvilkår for HBO Nordic Juli 2015 Indhold Tillægsaftalen... 3 Brug af HBO Nordic.... 3 Personoplysninger.... 3 Forbud mod offentlig visning og videredistribution.... 3 Ophavsret og misligholdelse

Læs mere

For god ordens skyld skal det endvidere præciseres, at dette høringssvar indeholder Telias bemærkninger for begge ovennævnte høringers vedkommende.

For god ordens skyld skal det endvidere præciseres, at dette høringssvar indeholder Telias bemærkninger for begge ovennævnte høringers vedkommende. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: postmar@erst.dk andbec@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København

Læs mere

Forsyningspligt på teletjenester. Analyse af det fremtidige behov for forsyningspligt på teletjenester

Forsyningspligt på teletjenester. Analyse af det fremtidige behov for forsyningspligt på teletjenester Forsyningspligt på teletjenester Analyse af det fremtidige behov for forsyningspligt på teletjenester 7-1-2016 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. RESUMÉ AF ANALYSENS ANBEFALINGER... 7 3. ANALYSENS

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2017

Telestatistik Første halvår 2017 Telestatistik Første halvår 217 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter.

1. Tillægsaftalen. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra TDC, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobilt Bredbånd: TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Basis TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Medio 4G TDC Erhverv Mobilt Bredbånd Ekstra TDC Erhverv Mobilt

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Notat s notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 23. december 2008 en høring af branchen over udkast

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere