Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse."

Transkript

1 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring den 3. juli Ved høringsfristens udløb den 29. august 2014 havde Erhvervsstyrelsen modtaget høringssvar fra Telia, Telenor, Hi3G og TDC. Afgørelserne blev den 10. september 2014 notificeret til Europa- Kommissionen, som ikke havde bemærkninger til afgørelsesudkastene. Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger hertil. Engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Telia og Telenor vurderer, at der er effektiv konkurrence på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. Dette skyldes ifølge Telia og Telenor, at udbredelsen og anvendelsen af smartphones og dataabonnementer, adgangen til data via smartphones og funktionaliteten af Mobile Instant Messasing (MIM) og push- er så høj, at de må betragtes som reelle substitutter til sms. Telia og Telenor fremhæver, at Europa-Kommissionen heller ikke i sit seneste udkast til henstilling 1 om relevante markeder har fundet grundlag for eksplicit at udpege markedet for terminering af sms som et særskilt marked, der skal reguleres. Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. TDC finder, at der siden 2012 er sket en markedsudvikling, hvor substituerbare produkter som Instant Messaging m.m. har vundet bredt indpas. TDC peger på, at Kommissionen ikke har defineret et særskilt marked for sms-terminering i sit seneste udkast til henstilling om relevante markeder. TDC foreslår derfor, Erhvervsstyrelsen snarest foretager en analyse af markedet for sms-terminering. 1 Commission recommendation on relevant product and service markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services.

2 2/5 Erhvervsstyrelsen traf den 30. november 2012 afgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet. På baggrund af markedsafgørelserne blev TDC, Telia, Telenor, Hi3G, Mundio Mobile og Lycamobile pålagt forpligtelser om priskontrol. Nærværende prisafgørelser følger heraf. Europa-Kommissionen har den 9. oktober 2014 vedtaget en ny henstilling om relevante markeder. I lighed med den tidligere henstilling indgår sms-terminering ikke på listen over markeder, som Kommissionen har fundet berettiget til forhåndsregulering. Markedet er dog, i lighed med tidligere, nævnt i Explanatory Note til henstillingen. For de nationale tilsynsmyndigheder er det således muligt at definere markedet på basis af en tre-kriterie-test. Forud for den nye henstilling har Europa-Kommissionen fået gennemført et studie, 2 der diskuterer eventuel regulering af smstermineringsmarkedet. Her skrives det blandt andet, at der er lighedspunkter til taleterminering, at udbredelsen af smartphones kan have en effekt, men at OTT-messaging ikke effektivt reducerer antallet af smsbeskeder samt at der ofte er balance i sms-trafikken. Det konkluderes, at skadespåvirkningen af forbrugerne ikke er tilstrækkelig til at retfærdiggøre ex ante-regulering i de fleste medlemslande. Derfor har Europa- Kommissionen ikke medtaget dette marked på listen over markeder, som er berettiget til forhåndsregulering. Engrosmarkederne for sms-terminering i Danmark blev senest analyseret i 2012, og Erhvervsstyrelsen har ligesom Telia, Telenor og TDC noteret sig, at der siden 2012 er sket en vækst i udbredelsen af smartphones og databaserede tjenester. På denne baggrund vil Erhvervsstyrelsen snarest påbegynde en ny markedsundersøgelse af engrosmarkedet af sms i individuelle mobilnet for at vurdere, om forudsætningerne for forhåndsregulering efter reglerne i teleloven stadig er tilstede. Prisen på terminering af sms Telia og Telenor peger på, at der med de gældende regulerede priser for sms-terminering i Danmark (på 6 øre pr. sms) er opstået en betydelig difference mellem det danske prisniveau og det gennemsnitlige europæiske prisniveau (på knap 19 øre pr. sms). Det har medført en ikke ubetydelig konkurrencemæssig skævvridning mellem de danske operatører på den ene side og de øvrige europæiske operatører på den anden side. Telia og Telenor vurderer, at en yderligere reduktion af prisloftet for smsterminering ikke vil være nødvendig for at fastholde den i forvejen store konkurrence på detailmarkedet. 2

3 3/5 Telia og Telenor henviser til, at Erhvervsstyrelsens hidtidige prisnedsættelser for terminering af sms har medført et øget behov for en række sikkerhedsmæssige tiltag i net-infrastrukturerne for fortsat at kunne værne imod skadelige elementer såsom eksempelvis sms-baseret spam. Henset til den beskrevne usikkerhed i relation til grundlaget for Erhvervsstyrelsens (pris)regulering af markedet for terminering af sms, skal Telia og Telenor anmode om, at prisloftet for sms-terminering fastholdes på det gældende niveau på 6 øre pr. sms, indtil en fornyet markedsundersøgelse foreligger. TDC foreslår, at Erhvervsstyrelsen fastholder den nugældende pris for sms-terminering, indtil analysen af markedet for sms-terminering er afsluttet, og der er taget endelig stilling til, om den danske særregel skal opretholdes. Hi3G mener, at sms-termineringsprisen skal fastsættes til 1 øre for at afspejle den faktiske produktionsomkostning. Hi3G s kunder sender fortsat hver eneste måned langt flere sms er til de øvrige operatører, end Hi3G modtager fra de andre danske net. Denne fortsatte ubalance er efter selskabets opfattelse konkurrenceforvridende. Hi3G er af den opfattelse, at priserne på sms skal følge de øvrige markeder, og dermed burde prisen allerede per 1. januar 2013 have været baseret på omkostningerne hos en effektiv udbyder. Hi3G stiller sig uforstående overfor, at faldene i mobiltermingspriserne over tid procentuelt har været meget højere end tilfældet er for sms. Hi3G kan med sit kendskab til markedet ikke genkende de af styrelsen anførte forhold, der taler for en gradvis overgang til omkostningsbaseret prisregulering. Erhvervsstyrelsen har siden august 2011 fastsat sms-termineringspriser baseret på LRAIC-metoden. Siden denne dato har styrelsen trinvist sænket prisen ned mod omkostningsniveauet. De seneste trafiktal fra 2013 viser, at der fortsat er en ubalance i smstrafikken. Denne ubalance betyder, at en pris, som ikke er fastsat i overensstemmelse med omkostningerne, forvrider konkurrencen mellem selskaberne på det danske marked. Således vil nogle selskaber blive overkompenseret, mens andre selskaber vil få sværere ved at konkurrere på detailmarkedet i form af lavere priser eller nye tjenester. Prisen på terminering af sms reguleres i EU kun i Danmark, Frankrig og Polen. Det betyder, at selskaberne på det danske marked kun kan opkræve den regulerede pris, når der modtages sms fra udenlandske selskaber, mens de udenlandske selskaber fra de fleste andre lande, kan opkræve en

4 4/5 ureguleret (højere) pris. I forbindelse med modtagelse af høringssvarene har Erhvervsstyrelsen som opfølgning spurgt to af selskaberne på det danske marked om den økonomiske betydning af denne skævvridning. Oplysninger fra selskaberne peger på, at den økonomiske betydning i forhold til samhandel med udenlandske selskaber, til trods for den ovenfor beskrevne asymmetri, indtil videre har været minimal. Erhvervsstyrelsen har med en sms-termineringspris på omkostningsniveauet på 1,11 øre lagt vægt på, at der fortsat er ubalance i den nationale sms-trafik, at den trinvise tilpasning til omkostningsniveauet har haft en længde på mere end tre år samt at der ikke, som ellers antaget, har været en signifikant økonomisk betydning af asymmetrien over for udlandet. På den baggrund er sms-termineringsprisen fastsat i overensstemmelse med omkostningsniveauet i den endelige prisafgørelse. Erhvervsstyrelsen forstår på Telias og Telenors bemærkninger, at selskaberne har indført sikkerhedsmæssige tiltag for at modvirke skadevirkningerne af den potentielt øgede forekomst af sms-baseret spam. Selskaberne har afholdt anlægsinvesteringer og har driftsomkostninger ved disse foranstaltninger. Erhvervsstyrelsen har sammenholdt disse omkostninger med skadesvirkningen fra ubalancen i sms-trafikken, jf. ovenfor. Erhvervsstyrelsen finder på denne baggrund, at de årlige omkostninger ved tiltagene er begrænsede i sammenligning med den økonomiske betydning af ubalancen i sms-trafikken.. Derfor anser Erhvervsstyrelsen ikke sms-baseret spam for at være et vægtigt argument mod nedsættelse af sms-termineringsprisen. WACC-beregning Telia mener, at LRAIC-mobilmodellen bør ændres, så der anvendes en tilsvarende periode som i LRAIC-fastnetmodellen til at fastlægge den risikofri rente. Med hensyn til den ugearede beta-værdi er det Telias vurdering, at Erhvervsstyrelsen bør foretage en særskilt vurdering, der konkret forholder sig til markedssituationen for mobiloperatørerne specifikt på det danske marked. Dette vil efter Telias vurdering give en mere retvisende betaværdi. For så vidt angår fastsættelsen af den risikofri rente har Erhvervsstyrelsen noteret sig Telias henvisning til LRAIC-fastnetmodellen. Erhvervsstyrelsen er enig i, at der for den risikofri rente bør anvendes den samme tidshorisont. Dette er ændret i den endelige prisafgørelse, så beregningen nu foretages for en femårig periode. I henhold til den ugearede beta-værdi vil styrelsen ikke ændre på den an-

5 5/5 vendte metode. Erhvervsstyrelsen har afholdt møde med Telia, men der fremkom på mødet ikke alternative metoder til fastsættelsen af den ugearede beta-værdi. Derfor fastholder Erhvervsstyrelsen den hidtil anvendte metode. Skulle Telia eller andre af selskaberne have konkrete forslag til fastlæggelsen af den ugearede beta-værdi eller andre af parametrene, som indgår i WACC beregningen, vil styrelsen gerne høre nærmere. Afrunding af prisloft for terminering af taleopkald Telia angiver, at det fremgår af tabel 4 i udkast til prisafgørelse, at omkostningen for terminering af taleopkald er 6,045 øre. I den løbende tekst i prisafgørelsen på side 8, har Erhvervsstyrelsen imidlertid angivet, at den afrundende omkostning for terminering af taleopkald er 6,04 øre. Det er Telias umiddelbare opfattelse, at der bør foretages en afrunding opad til 6,05 øre. Af den endelige afgørelse fremgår det, at prisen for terminering af taleopkald maksimalt må udgøre 6,02 øre pr. minut. Prisen i udkastet, som Telia referer til, er med 4 decimaler 6,0449 øre pr. minut. Således har der ikke været en afrundingsfejl i udkastet. I lighed med priserne for fastnetterminering angives priserne i afgørelsen med to decimaler.

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden sendte den 25. september 2009 udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAIC-metoden for 2010 til kommentering

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C

Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S vedrørende IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst Bedst for brugerne En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold AFSNIT 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING AF RAPPORTENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere