Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger"

Transkript

1 Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27. februar 2014 INTRODUKTION 1

2 Afgørelse I medfør af 40, stk. 1 og 41, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven) samt afgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5- afgørelsen) træffer Erhvervsstyrelsen følgende delafgørelse: TDC pålægges i medfør af telelovens 41, stk. 1, følgende forpligtelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger: Regnskabsmæssig opsplitning Forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabel-tv, jf. 41, stk. 2, nr. 4, jf. 45, som beskrevet i afsnit 3. Denne delafgørelse og dermed den forpligtelse, som TDC herved bliver pålagt træder i kraft den xx. Xxx 20xx. Forpligtelsen om regnskabsmæssig opsplitning, som TDC er pålagt i afgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kobber og fiber, er fortsat gældende. Erhvervsstyrelsen meddeler TDC, som den direkte forpligtede adressat, om nærværende afgørelse. For så vidt angår øvrige berørte udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, vil underretningen om afgørelsen ske ved offentliggørelse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, jf. telelovens 41, stk. 1. TDC A/S er rette adressat i nærværende afgørelse, idet koncernen ses som en samlet juridisk og økonomisk enhed, jf. selskabsrettens regler. Afgørelsen retter sig således også mod TDC s datterselskaber. Afgørelsen er derfor truffet over for TDC A/S. Med venlig hilsen Helle Bøjen Larsen Kontorchef Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø INTRODUKTION 2

3 Klagevejledning Erhvervsstyrelsens delafgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. INTRODUKTION 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Baggrund og hjemmel for afgørelsen Konkurrencesituationen Konkurrenceproblemer på markedet Proportionalitetshensyn i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser Forpligtelse og begrundelse Forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning Regelgrundlag Indhold af forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabel-tv Begrundelse for forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabel-tv...12 INTRODUKTION 4

5 Til denne afgørelse hører følgende bilag: Bilag 1: Regnskabsregler. INTRODUKTION 5

6 1. Introduktion 1.1. Baggrund og hjemmel for afgørelsen Erhvervsstyrelsen har i medfør af telelovens 37 gennemført en markedsundersøgelse af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger og traf på baggrund heraf den 16. august 2012 endelig afgørelse over for TDC på dette marked (herefter marked 5-afgørelsen). Afgørelsen pålægger TDC en række forpligtelser efter telelovens I marked 5-afgørelsen pålægges TDC en forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning i forhold til selskabets kobber- og fiber-net. TDC forpligtes imidlertid ikke til regnskabsmæssig opsplitning i forhold til selskabets kabel-tv-net. Styrelsen fandt ud fra en proportionalitetsvurdering ikke anledning til selvstændigt at pålægge TDC en forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabel-tv, da YouSee A/S, som en selvstændig retlig enhed, hidtil i medfør af selskabsrettens regler har været forpligtet til at opstille særskilt regnskab for de aktiviteter, der vedrører selskabets kabel-tv-net. Af marked 5-afgørelsens afsnit fremgår det, at: TDC må ikke i medfør af telelovens 51, stk. 1, drive selskabets kabel-tv-net og selskabets øvrige net, herunder kobber- og fibernet, inden for samme retlige enhed. TDC er på baggrund heraf forpligtet til at opstille særskilt regnskab for de aktiviteter, der vedrører selskabets kabel-tv-net. Der er dermed en forskel mellem på den ene side TDC s kobber- og fibernet og på den anden side TDC s kabel-tv-net, der gør det rimeligt, at forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning differentieres. Styrelsen har derfor vurderet, at det ikke er proportionalt at pålægge TDC en forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net, jf. afsnit 3.8. TDC A/S har med en selskabsmeddelelse af 16. maj 2013 offentliggjort, at selskabet vil reorganisere visse dele af sin danske forretning. Erhvervsstyrelsen har efterfølgende fået oplyst af TDC, at der oprettes en selvstændig enhed YouSee Netco A/S som en engrosenhed i TDC-koncernen. TDC har oplyst, at reorganiseringen bl.a. indebærer, at en række forretningsområder i YouSee vil blive organiseret sammen med de tilsvarende funktioner i TDC i Consumer, Operations og Channels. TDC s reorganisering af selskabets kabel-tv-aktiviteter har givet Erhvervsstyrelsen anledning til at vurdere fortolkningen af telelovens 51. Bestemmelsen er baseret på art. 8 i Europa-Kommissionens direktiv 2002/77/EF. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med vurderingen anmodet Kommissionen om at besvare en række spørgsmål om fortolkningen af art. 8. TDC er ved brev INTRODUKTION 6

7 af 3. oktober 2013 informeret om Kommissionens besvarelse af disse spørgsmål. Erhvervsstyrelsens brev af 3. oktober 2013 er ligeledes offentliggjort på styrelsens hjemmeside. På baggrund af Kommissionens udtalelse meddelte Erhvervsstyrelsen ved ovenstående brev TDC, at telelovens 51 ikke er til hinder for den af TDC beskrevne reorganisering af selskabets kabel-tv-aktiviteter. Begrundelsen herfor er, at betingelsen i lovens 51, stk. 1, nr. 1, om, at der skal være tale om en udbyder, der har særlige rettigheder på telekommunikationsområdet, ikke kan anses for opfyldt. TDC har efterfølgende over for Erhvervsstyrelsen oplyst, at YouSee A/S er fusioneret med TDC A/S som det fortsættende selskab, hvilket blev endeligt registreret den 3. januar Konsekvensen af fusionen er, at det hidtidige YouSee er blevet fuldt integreret i TDC s organisation, som blev udmeldt i selskabsmeddelelsen af 16. maj Det betyder, at drift af YouSee s net indgår som for TDC s øvrige net i TDC Operations, YouSee s Wholesaleforretning indgår i TDC Wholesale og YouSee s detailforretning indgår i forretningsenheden TDC Consumer. YouSee er efter TDC s reorganisering ikke længere forpligtet til at opstille særskilt regnskab for de aktiviteter, der vedrører selskabets kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen har på baggrund heraf vurderet, at der er behov for at træffe en delafgørelse med henblik på, at TDC efter telelovens 41, stk. 1, jf. 41, stk. 2, nr. 4 forpligtes til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabel-tv-net. Nærværende delafgørelse over for TDC er et tillæg til afgørelsen af 16. august 2012 over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5). Denne delafgørelse træffes med hjemmel i telelovens 37, stk. 2, hvorefter styrelsen træffer afgørelser, når det er nødvendigt på baggrund af markedsmæssige eller faktiske forhold. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at de data, der ligger til grund for marked 5-afgørelsen, herunder SMP-udpegningen af TDC, fortsat er aktuelle og retvisende. INTRODUKTION 7

8 2. Konkurrencesituationen Udgangspunktet for vurderingen af konkurrencesituationen i nærværende delafgørelse er den markedsanalyse, der blev gennemført i marked 5-afgørelsen, hvor Erhvervsstyrelsen identificerede en række konkurrenceproblemer på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Der henvises til marked 5-afgørelsens kapitel 2 for en nærmere gennemgang. Af afsnit 2.9 i marked 5-afgørelsen fremgår, at TDC er blevet udpeget som udbyder med stærk markedsposition (SMP) på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Marked 5-afgørelsen danner grundlag for nærværende delafgørelse, og spørgsmålet om SMP er derfor fastlagt Konkurrenceproblemer på markedet Der er fortsat væsentlige udfordringer for konkurrencen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Markedet er kendetegnet ved, at TDC er den eneste landsdækkende engrosudbyder af bredbåndstilslutninger og i visse geografiske områder er den eneste udbyder af bredbåndstilslutninger. TDC er som det eneste selskab udbyder på alle teknologiske platforme på engrosmarkedet for bredbåndsmarkedet. Derudover er TDC en meget væsentlig spiller på det tilhørende slutbrugermarked for bredbånd. Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger er således kendetegnet ved en høj grad af koncentration. Uanset den fremtidige udvikling i konkurrencen fremgår det af afsnit i marked 5-afgørelsen, at det danske bredbåndsmarked med TDC i spidsen er og fortsat vil være kendetegnet ved en høj grad af koncentration, hvilket alt andet lige begrænser konkurrencen på engrosmarkederne. TDC s konkurrenter fokuserer på udvalgte platforme, og typisk har de en mindre geografisk dækning end TDC. Samtidig ejer TDC s konkurrenter infrastruktur i et langt mere begrænset omfang, og denne infrastruktur anvendes som udgangspunkt kun med henblik på afsætning til egne slutbrugere. Disse forhold er med til at give TDC en række konkurrencefordele i relation til blandt andet stordrift og vertikal integration. TDC s vertikale integration hele vejen fra råvaremarkedet til slutbrugermarkedet for bredbåndsforbindelser betyder, at TDC har incitament til og reel mulighed for at fastsætte de respektive engrospriser og detailpriser således, at konkurrencen svækkes. TDC s horisontale integration bevirker ligeledes, at TDC opnår såvel stordrifts- som samproduktionsfordele. TDC har som netejer i udgangspunktet en first-mover fordel på markedet, da det er selskabet selv, der står for netplanlægningen og dermed afgør intensitet og rækkefølge i forhold til, hvor og hvornår nettet skal opgraderes. TDC vil som vertikalt integreret selskab have incitament til at udnytte denne mulighed for at være first-mover til fordel for selskabets egen detailforretning ved at planlægge opgraderingen ud fra egne forretningsplaner. Det betyder også, at TDC i fravær af regulering på én af platformene ville kunne investere voldsomt i denne plat- KONKURRENCESITUATIONEN 8

9 form og dermed afskære konkurrenterne fra at udbyde højhastighedsbredbånd til en stor del af de kunder, TDC kan nå. Ovenstående forhold giver efter Erhvervsstyrelsens vurdering TDC incitament til at begrænse alternative teleselskabers adgang til at udbyde bredbåndsprodukter til slutbrugere. Det skal bemærkes, at konkurrencesituationen på markedet efter Erhvervsstyrelsens vurdering ikke ændres af TDC s reorganisering af selskabets kabel-tvaktiviteter, idet der ikke sker nogen ændring i ejerstrukturen. Før reorganisering var YouSee et helejet datterselskab af TDC A/S, og dermed en del af TDC s samlede strategi i forhold til udbygning af nettene, disponering m.v. Denne situation er uændret, blot opereres der ikke længere med separate selskaber. Reorganiseringen medfører imidlertid, at den regnskabsmæssige transparens, der hidtil efter selskabsrettens regler har været tilvejebragt ved, at YouSee har været organiseret i et selvstændigt selskab, forsvinder. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at de alternative teleselskaber for at kunne konkurrere med TDC på bredbåndsmarkedet skal have de samme vilkår og priser, som TDC anvender internt, herunder over for andre selskaber/virksomheder i koncernen samt øvrige samarbejdsrelationer. Reorganiseringen medfører som ovenfor nævnt, at den regnskabsmæssige transparens efter selskabsrettens regler forsvinder. Det er derfor vigtigt at sikre denne transparens på en anden måde. En forpligtelse over for TDC til regnskabsmæssig opsplitning efter telelovens regler vil kunne sikre dette Proportionalitetshensyn i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser Erhvervsstyrelsen skal ifølge telelovens 41, stk. 1, jf , afhjælpe konkurrenceproblemerne på et marked ved at pålægge en udbyder med en stærk markedsposition, her TDC, en eller flere forpligtelser som beskrevet i telelovens 42, stk. 2. Det følger af forarbejderne til telelovens 41, stk. 2 1, at de forpligtelser, som Erhvervsstyrelsen pålægger en part, skal følge proportionalitetsprincippet og tage udgangspunkt i de konkurrenceproblemer, der er konstateret på markedet. Det fremgår videre, at Erhvervsstyrelsen skal begrunde og beskrive, hvordan den konkret udformede forpligtelse afhjælper, løser eller afbøder de identificerede konkurrenceproblemer på markedet ud fra de hensyn, der er opstillet i teleloven. I henhold til rammedirektivets artikel 8, skal tilsynsmyndighederne i videst muligt omfang sikre en teknologineutral løsning, hvor adgang via den enkelte teknologi ikke fremmes i forhold til andre. Heraf kan udledes, at der som udgangs- 1 Lovforslag nr. L 59, fremsat den 17. november KONKURRENCESITUATIONEN 9

10 punkt gælder et princip om, at der ikke bør ske en differentiering af de forpligtelser, der pålægges det enkelte produkt, herunder den teknologi. Udgangspunktet er således, at alle produkter på et marked pålægges samme forpligtelser. Imidlertid kan der ud fra proportionalitetshensyn, jf. Kommissionens Explanatory Note 2, tages hensyn til, at forpligtelser ikke bør være mere indgribende, end de formål de skal fremme. Erhvervsstyrelsen vurderer, at det i forhold til de konstaterede konkurrenceproblemer på markedet er proportionalt at pålægge TDC en forpligtelse om regnskabsmæssig opsplittelse for bredbåndtilslutninger via kabel-tv i tillæg til de forpligtelser, som TDC allerede er pålagt i medfør af marked 5-afgørelsen. Efter Erhvervsstyrelsens vurdering er forpligtelserne ikke mere indgribende, end de formål som forpligtelserne skal fremme. Den nærmere begrundelse for at pålægge TDC forpligtelsen om regnskabsmæssig opsplitning via kabel-tv er beskrevet i afsnit 3. Samlet set er det på baggrund af ovenstående Erhvervsstyrelsens vurdering, at de forpligtelser, som TDC er pålagt i marked 5-afgørelsen og herved pålægges i forhold til TDC s kabel-tv-net, og som er beskrevet nærmere nedenfor, er proportionale og målrettede til at kompensere for de konstaterede konkurrenceproblemer på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. 2 Side 14 i Explanatory Note accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets SEC(2007)1483. KONKURRENCESITUATIONEN 10

11 3. Forpligtelse og begrundelse 3.1. Forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning Regelgrundlag Erhvervsstyrelsen kan i medfør af telelovens 41, stk. 1, jf. 41, stk. 2, nr. 4, pålægge en SMP-udbyder en forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning. Indholdet af forpligtelsen er nærmere beskrevet i telelovens 45. Det følger heraf, at der ved en forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning forstås en forpligtelse til, at udbydere med en stærk markedsposition skal udarbejde regnskaber for bestemte aktiviteter i forbindelse med netadgang. Det følger bl.a. af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at Erhvervsstyrelsen på baggrund af en konkret vurdering og under hensyn til konkurrencesituationen kan stille krav om, at de opsplittede regnskaber skal afspejle aktiviteterne i de forskellige dele af udbyderens virksomhed lige så nøjagtigt, som hvis disse dele blev drevet som enkeltvirksomheder, og i forbindelse med vertikalt integrerede udbydere forebygge diskrimination til fordel for egne aktiviteter og konkurrenceforvridende krydssubsidier. Regnskaberne skal være så detaljerede, at priser for interne ydelser eller køb mellem markeder og tjenester kan identificeres, således at krav om ikkediskrimination mellem udbud af tjenester, der udbydes henholdsvis internt og eksternt, kan dokumenteres. Erhvervsstyrelsen skal ved opstilling af kravene tage udgangspunkt i Kommissionens til enhver tid gældende henstilling om opsplitning af regnskaber og omkostningsregnskaber 3. 3 Den gældende henstilling er Europa-Kommissionens henstilling af 19. september 2005 om opsplitning af regnskaber og omkostningsregnskabssystemer i henhold til rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (2005/698/EF). FORPLIGTELSE OG BEGRUNDELSE 11

12 3.1.2 Indhold af forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabel-tv TDC pålægges en forpligtelse til at foretage regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabel-tv. Forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning indebærer, at TDC pålægges at opstille regnskaber for en række særskilte produktområder på samme måde, som hvis de enkelte produktområder var særskilte virksomheder. Det konkrete indhold af forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning fremgår af bilag 1 til denne afgørelse. Af bilaget fremgår, hvilke tjenester og produkter på markedet der skal opstilles regnskaber for, indhold af regnskaberne, afregningsprincipper, omkostningsfordelingsprincipper, indholdet af regnskabsdokumentationen, afleveringsfrister med videre. TDC skal, jf. Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5), udarbejde særskilte regnskaber for hvert produkt, hvor TDC er pålagt at tilbyde netadgang, jf. afgørelsens afsnit 3.4. Dette betyder i praksis, at TDC skal opstille særskilte regnskaber for bredbåndstilslutninger. Forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning, jf. afgørelsen af 16. august 2012, gælder dog ikke bredbåndstilslutninger udbudt via TDC s kabel-tv-net. TDC pålægges i denne afgørelse en forpligtelse til at udarbejde særskilte regnskaber i forhold til bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net Begrundelse for forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabel-tv Begrundelsen for at forpligte TDC til regnskabsmæssig opsplittelse for bredbåndstilslutninger via kabel-tv tager udgangspunkt i er de konkurrenceproblemer, som Erhvervsstyrelsen har identificeret i marked 5-afgørelsen af 16. august TDC ejer som det eneste selskab landsdækkende teleinfrastruktur og i visse geografiske områder er det eneste selskab, som ejer teleinfrastruktur. Alternative teleselskaber, som ønsker at tilbyde bredbåndstilslutninger landsdækkende, er derfor afhængige af adgang til TDC s teleinfrastruktur. Samtidig er TDC vertikalt integreret og er dermed også udbyder af produkter og tjenester på slutbrugermarkedet i direkte konkurrence med de teleselskaber, som er TDC s kunder på engrosmarkedet. Dermed er der risiko for, at TDC udnytter sin stærke position på engrosmarkedet til på diskriminerende vis at styrke selskabets position på slutbrugermarkedet. Endvidere viser marked 5-afgørelsen, at TDC er det eneste selskab på markedet, som afsætter bredbåndstilslutninger eksternt. Dette reducerer TDC s engroskunders forhandlingsposition (købermagt) og øger potentielt set TDC s incitament til diskriminerende adfærd. YouSee A/S har tidligere, i medfør af selskabsrettens regler, været forpligtet til at opstille særskilt regnskab for de aktiviteter, der vedrører selskabets kabel-tvnet. Der har derfor tidligere været en forskel mellem på den ene side TDC s FORPLIGTELSE OG BEGRUNDELSE 12

13 kobber- og fibernet og på den anden side TDC s kabel-tv-net, der har gjort det rimeligt, at forpligtelsen til regnskabsmæssig opsplitning tidligere har været differentieret. Som anført ovenfor i afsnit 1.1 er telelovens 51, stk. 1 ikke længere gældende i forhold til TDC. TDC s reorganisering medfører, at TDC ikke længere vil være forpligtet til at opstille særskilt regnskab for de aktiviteter, der vedrører selskabets kabel-tv-net. Det skyldes, at TDC, jf. marked 5-afgørelsen, ikke er pålagt en forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabeltv. Hensigten med at pålægge en forpligtelse til opsplitning af regnskaber er at tilvejebringe mere detaljerede oplysninger end dem, der kan udledes af TDC s lovpligtige regnskaber. Derved har Erhvervsstyrelsen mulighed for at kontrollere, at TDC som vertikalt integreret SMP-udbyder overholder forpligtelsen til ikke-diskrimination. En regnskabsmæssig opsplitning skaber gennemsigtighed om interne engrospriser for netadgangsprodukter og andre afregningspriser, der er forbundet hermed. Præstationerne i de forskellige dele af TDC s virksomhed skal afspejles lige så nøjagtigt, som hvis disse dele blev drevet som enkeltvirksomheder. Derved forebygges diskrimination til fordel for egne aktiviteter og konkurrenceforvridende krydssubsidier. TDC er som følge af Erhvervsstyrelsen markedsafgørelse af 16. august 2012 på marked 5 pålagt en forpligtelse til ikke-diskrimination for at undgå risikoen for, at TDC diskriminerer over for øvrige teleselskaber til fordel for selskabets eget udbud på detailmarkederne. Denne diskriminerende adfærd kunne eksempelvis ske ved at fastsætte diskriminerende vilkår i forbindelse med salg af netadgangsprodukter og ved den konkrete adfærd i øvrigt i engrosleddet. Dette ville forvride konkurrencen mellem teleselskaber på de tilknyttede detailmarkeder. Yderligere er TDC pålagt en forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kobber og fiber. Erhvervsstyrelsen vurderer således, at det er nødvendigt og proportionalt at pålægge TDC en forpligtelse til regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via kabel-tv for at støtte forpligtelserne om transparens og ikke-diskrimination, som TDC er pålagt i henhold til marked-5 afgørelsen af 16. august FORPLIGTELSE OG BEGRUNDELSE 13

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) UDKAST af 27. maj 2014 INTRODUKTION 1 Afgørelse I medfør af 40, stk. 1 og

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) IT- & Telestyrelsen 22. december 2009 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7 3.1

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsens notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Notat s notat af 4. december 2009 om høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 1 Indledning iværksatte den 23. december 2008 en høring af branchen over udkast

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 84 Offentligt Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Dette notat beskriver de væsentligste nye krav i teledirektivpakken

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

Høring over. informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser

Høring over. informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser Høring over informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og generelle oplysninger...3 2. Ansøgningsrunden...3

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5)

Høringssvar på markedsafgrænsning og -analyse på bredbånd (marked 4 og 5) IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mu@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014

memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014 Høring vedr. netadgang til TDC s kabel-tv-net Boxer TV A/S takker hermed

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: Sagsnr: s2015-808 Doknr: d2015-17082-10.0 16. december 2015 Høring over udkast til analyser

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen:

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

2014/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen Fremsat den 27. februar 2015 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø 2. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø   2. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk 2. januar 2015 Vedr. høring over Erhvervsstyrelsens notat Relevante emner til de kommende markedsundersøgelser

Læs mere

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet IT- & Telestyrelsen 12. maj 2011 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles C(2013) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup Vedr.: Kommissionens

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) 18. december 2013 /camped Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) Erhvervsstyrelsen har i perioden den

Læs mere

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser 19. november 2014 /dajosc /chtoch Sag 2014-7957 Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne Indledning Erhvervsstyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Gørding Antenneforening

Gørding Antenneforening Informationsmøde Gørding Idræts- og Kulturcenter Onsdag 26. november 2014 Dagsorden: Velkommen Præsentation m. priser Pause m øl, vand brød. Spørgsmål Stofa En trussel eller nye muligheder? Vi skal som

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b

Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt med e-mail til postmar@erst.dk København, d. 16. december 2015 Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter 9. september 2013 /Jonas Østrup Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter Erhvervsstyrelsen sendte den 24. maj 2013 udkast til prisafgørelse for Dual Pair Bonding (DPB) produkter samt

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere