Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 29

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bostedet Kamelia-Huset Levisonsvej Kolding Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) 23 til 39 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 18 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Elsebeth Gedde (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn 6 og Side 2 af 29

3 *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Side 3 af 29

4 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Levisonsvej 19, 6000 Kolding (Uanmeldt) Elsebeth Gedde Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 4 af 29

5 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 5 af 29

6 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Tilsynet vurderer, fortsat at tilbuddet har fokus på at borgerne er i en form for beskæftigelse eller uddannelse, og at denne er individuelt tilrettelagt, hvor der tages hensyn til borgerens funktionsniveau. Tilbuddet afholder årligt statusmøder med beskæftigelsestilbuddene og følger løbende op på, at borgeren trives og er velplaceret i beskæftigelsestilbuddet. Tilbuddet skal sikre at det juridiske grundlag, i forhold til visitation bringes i orden. Således at ingen borger er visiteret til 104 i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilsynet vurder at tilbuddet har fokus på, at alle tilbuddets borgere deltager i enten uddannelse, beskæftigelse eller dagtilbud, langt størstedelen af borgerne er tilknyttet til eksternt tilbud. Tilbuddet oplever, at have et godt samarbejde med borgernes beskæftigelsestilbud, hvor der afholdes årlige statusmøder og løbende holdes kontakt, for at sikre at borgerne modtager, det rigtige tilbud. De borgere som har behov for, at botilbuddet støtter dem i at deltage i beskæftigelse, har mål herfor i deres pædagogiske plan. Alle borgere har en separat pædagogisk plan for deres beskæftigelse udarbejdet af beskæftigelsestilbuddet. Side 6 af 29

7 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema Gns. bedømmelse Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at lederen og medarbejder oplyser, at der er et overordnet fokus på beskæftigelse og aktiviteter. Tilsynet anerkender, at opstilling af mål for beskæftigelse ligger hos beskæftigelsesdelen. Af fremsendt materiale fremgår det at tilbuddet ikke har egentlige skriftlige mål for beskæftigelse, men det ses, at nogle borger har formulerede mål der støtter op om, samt sikre borgernes fremmøde i beskæftigelsen. Personalet sikrer således, at alle borgere deltager/kommer af sted til deres dagbeskæftigelse. Lederen og fremsendt materiale bekræfter, at såfremt borgerne har problemer omkring deres beskæftigelse, hvor botilbuddet yder en ekstra indsats, formuleres dette som mål i handleplanen, ligesom der følges op på dette. Det er ved tidligere tilsyn oplyst, at tilbuddet, hvis borgeren ønsker det, deltager i samarbejdsmøder. Samarbejdsmødet afholdes mellem borger og beskæftigelsestilbuddet, hvor indsatsen evalueres, på den måde oplever tilbuddet, at de sikrer en helhedsorienteret indsats omkring borgerne. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen oplyser, at en borgere for nuværende ikke er tilknyttet uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud uden for botilbuddet. Denne støttes internt, da tilbuddet har vurderet, at vedkommende ikke for nuværende kan rummes i kommunens aktivitetstilbud, grundet funktionsniveau. Alle borger har en solodag, men enkle borger har flere hjemmedag grundet deres funktionsniveau. Tilbuddet har fokus på, at tilbuddene er individuelt tilpasset borgerne for at sikre størst mulig udbytte og trivsel hos borgerne. Tilsynet anerkender at det tydeligt fremgår af fremsendt statusbeskrivelser, at borgerne er tilknyttet beskæftigelsestilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Selvstændighed 4,7 Tilsynet vurderer, at tilbuddet har stor fokus på at styrke Side 7 af 29

8 og relationer borgernes sociale kompetencer og udvikle borgernes selvstændighed. Det er et mantra i tilbuddet, at der arbejdes med borgernes udviklingspotentialer, og at borgerne får støtte til at udvikle og fastholde netværk både i og uden for tilbuddet. Tilbuddet mangler tydelig dokumentation for deres arbejde. Det fremgår af pædagogiske planer, at der er mål for selvstændighed og relationer, men lederen oplyser, at tilbuddet ikke får dokumenteret og evalueret i tilstrækkelig grad, hvorfor tilbuddet har som mål at sikre bedre og tydeligere dokumentation. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet støtter borgerne i at udvikle deres sociale kompetencer og øge deres selvstændighed, dette bekræftes af både statusbeskrivelser udtalelser fra borgere, personale og leder. Tilbuddet er særligt opmærksomt på, at borgerne er integreret i lokalsamfundet, samt har sociale relationer med hinanden, venner og familie. Tilbuddet mangler at skriftliggøre deres arbejde, idet kun halvdelen af det pædagogiske arbejde dokumenteres, så det kan anvendes som dokumentation for det arbejde der udføres. Side 8 af 29

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i Af fremsendte pædagogiske planer og 141 handleplaner fremgår det tydeligt, at der er opstillet mål for at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, hvor både mål og evalueringer afspejler tilbuddets fokus på borgernes udvikling og trivsel. Ledelsen oplyser, der konstant er øje fokus på at øge selvstændigheden hos borgerne, det er et mantra på stedet, at der hele tiden arbejdes med borgernes selvstændighed. Både personale og leder oplyser, at borgerne er inddraget i udarbejdelse af mål i de pædagogiske planer. Dog har tilbuddet som mål, at evalueringerne af indsatsmål skal dokumenteres yderligere. Lederen oplyser, at det nok kun er ca. 50 % af evalueringerne der dokumenteres. Fremover skal mål, metode, evaluering og dokumentation af resultaterne indsættes i "bosted", så tilbuddets arbejde gøres endnu mere tydeligt. Lederen oplyser, at medborgerskab og frivillighed er fokusområder på tilbuddet, hvor det omkringliggende samfund bruges i vid udstrækning. Det kan fx være den lokale svømmehal, ridning, kampsport og motionsløb. Ligeledes arbejdes der på at lade borgerne indgå på lige fod med andre. Det er dog vanskeligt, at finde foreninger og lignende, som vil indgå i samarbejde. En borger har et skånejob i lokalsamfundet, hvilket er en succeshistorie. Lederen oplyser, at tilbuddets borgere er en del af lokalsamfundet, men som en slags subkultur, idet borgerne har mere eller mindre synlige handicaps, som i en del tilfælde er hæmmende for en fuldstændig inklusion i lokalsamfundet. Personale og lederen oplyser, at der er fokus på at styrke og vedligeholde borgerne sociale relationer, fællesskaber og netværk både i og uden for tilbuddet. Fx støttes borgerne i at besøge venner og familie, ligesom de støttes i at deltage i aktiviteter uden for tilbuddet, hvor de har mulighed for at danne nye netværk. Lederen oplyser, at der er gode sociale relationer borgerne imellem, men at der også kan opstå konflikter, kæresteforviklinger og lignende. Borgerne har mange relationer fx med borgere fra omkringliggende botilbud, generelt er borgerne meget ude eller har besøg i deres Side 9 af 29

10 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse lejligheder. Borgerne fortæller, at de besøger venner og familie, ligesom de også får besøg på tilbuddet. En borger skal blandt andet have et familiemedlem overnattende hos sig i sin bolig. Personale og lederen oplyser, at der er samarbejde med borgernes pårørende på borgernes præmisser. Der er stort fokus på, at borgerne er myndige og selv vælger relationer til eller fra. De borgere der har behov for hjælp til at tage kontakt, støtter personalet i at bevare og/eller udvide deres netværk. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar afgrænset målgruppe, og at tilbuddet anvender metoder, som er samstemmende med borgernes funktionsnedsættelser og kendt af alle medarbejdere. Tilbuddet anvender blandt andet neuropædagogik, hvor to medarbejdere er uddannet i at udarbejde neuropædagogiske screeninger, som har til formål at der udarbejdes metodebeskrivelser på hver enkelt borger. For nuværende er det ikke alle borgere, der er neuropædagogisk screenet og udarbejdet metodebeskrivelse på, men tilbuddet har som mål, at dette iværksættes. Tilbuddet oplever stor sammenhæng mellem deres pædagogiske indsats og borgernes udvikling, men mangler at få deres arbejde dokumenteret i tilbuddets it-system. Tilsynet vurderer, at tilbuddet bør udarbejde procesbeskrivelse for, hvordan personalet dokumenterer sit arbejde, så vigtig viden og At tilbuddet får udarbejdet handleplaner og metodebeskrivelser på alle tilbuddets borgere, samt får dokumenteret og evalueret deres arbejde og borgernes udvikling. Side 10 af 29

11 positive resultater tydeliggøres. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har stor fokus på at forebygge magtanvendelser og overgreb, via tilbuddets pædagogiske metoder og tilgange sikres borgernes trivsel og forebyggelse af magtanvendelser og overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet har en klar afgrænset målgruppe, bestående af yngre borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet har valgt at anvende neuropædagogik, hvor hele personalegruppen har modtaget undervisning i neuropædagogisk metode og KRAP konceptet. Tilbuddet har fokus på fremadrettet, at blive bedre til at dokumentere deres arbejde og resultater, hvor alle borgere skal screenes med henblik på at udarbejde handleplaner og metodebeskrivelser, som tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og begrænsninger. For nuværende er cirka halvdelen af borgerne screenet og udarbejdet metodebeskrivelse på. Side 11 af 29

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i Lederen oplyser, at tilbuddets målgruppe er yngre borgere med udviklingshæmning i lettere til moderat grad, hvorfor tilbuddet anvender neuropædagogik og anerkendende tilgang. To medarbejdere har en længerevarende neuropædagogisk uddannelse og laver screeninger på borgerne med henblik på kortlægning af ressourcer og begræninger. Alle medarbejdere har modtaget uddannelse i neuropædagogik og KRAP konceptet. Lederen oplyser, at tilbuddet har en målsætning om, at der udarbejdes pædagogiske planer med tilhørende metodebeskrivelser og klare mål om, hvor ofte og hvordan der dokumenteres og evalueres. Tilbuddet er godt i gang, men det er kun cirka halvdelen af borgerne, der er udarbejdet metodebeskrivelser på. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad Personalet oplyser, at alle arbejder ud fra samme pædagogiske metoder i form af neuropædagogik og anerkende tilgang, herunder KRAP konceptet. De to medarbejdere med længerevarende neuropædagogisk uddannelse er i gang med at screene borgerne, ikke alle er for nuværende screenet, men der er planer herom. Personalet oplyser, at alle borgere har en pædagogisk plan, men at der ikke er udarbejdet metodebeskrivelser på alle. Tilbuddet har ændret praksis, hvor det nu er planlagt, at alle borgere skal have en neuropædagogisk screening, som skal udmøntes i en metodebeskrivelse. Personalet oplyser, at de skal sættes bedre ind i mulighederne for dokumentation i "bosted", så der kan udvikles en mere ensartede og brugbar praksis. Lederen bekræfter, at det er et udviklingspunkt, at tilbuddet bliver bedre til at dokumentere og evaluere indsatsen til brug for fælles læring. Af fremsendte pædagogiske planer er nogle mål meget konkrete, målbare og borgerrettede, andre mål er formuleret, som opgaver personalet skal udføre fx "Vejlede til tøjvalg efter årstider og vejr". Indikator 03.c: Tilbuddet kan 4 (i Personalet oplyser, at flere borgere er blevet mere selvstændige og mere aktivt deltagende i Side 12 af 29

13 dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold hverdagen, efter de er flyttet ind på tilbuddet. Blandt andet er en borger gået fra slet ikke at udføre praktiske opgaver, til nu at deltage i flere opgaver dagligt sammen med sin kontakt person. Personale og ledelse oplyser, at der løbende sker større og mindre positive resultater, men at tilbuddet ikke er gode nok til at få dem dokumenteret, hvilket er et nyt fokus område for tilbuddet. Tilsynet har efterspurgt udtalelser vedrørende samarbejde og opfyldelse af 141 handleplaner fra to af borgernes handlekommune, hvor af den ene oplyser: "Det er Xs vurdering, at tilbuddet leverer et fagligt og veldokumenteret arbejde med udgangspunkt i den enkeltes vorgers behov på baggrund af formålet med indsatsen samt de aftalte/bestilte indsatsmål. Det er ligeledes Xs vurdering, at tilbuddet er gode til at inddrage borgerne i den iværksatte indsats, således de får størst mulig indflydelse og medbestemmelse i eget liv". Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet har overordnet fokus på at borgernes selvbestemmelse og medinddragelse, fx via beboermøder og igennem en beboerpolitik, som borgerne selv har været med til at udarbejde. Beboerpolitikken indeholder en række udsagn fx. hvad borgernes rettigheder er, hvad borgerne må gøre overfor hinanden i forhold til venskaber og kærester mv. Personalets tilgang til borgerne tager udgangspunkt i at borgerne er selvstændige og myndige individer, som selv træffer beslutninger om deres liv. Tilbuddet har dog også borgere, som tilbuddet finder nødvendige at motivere til at træffe fornuftige beslutninger, ved at bruge termen "skal". Side 13 af 29

14 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i Personale og lederen oplyser, at der afholdes mindst et beboermøde om måneden, hvor der borgerne har mulighed for at drøfte forskellige emner, det kan fx være arrangementer, der ønskes afholdt, ønsker til fælles arealer mv. Borgernes meninger er altafgørende, og tilbuddet gør meget ud af, at tale med borgerne om, at de er voksne og myndige mennesker, som selv bestemmer, hvordan deres tilværelse skal være. Dog oplever personale og lederen også borgere, hvor de finder det nødvendigt, at anvende "skal" termer overfor, da tilbuddet oplever, at borger har svært ved at træffe fornuftige valg, hvis mulighederne præsenteres for "frit". Personalet oplyser, at borgerne har stor indflydelse på deres liv, udgangspunktet er borgerens ret til. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Lederen oplyser, at tilbuddet har udarbejdet en beboerpolitik folder, som borgernes selv har været med til at udarbejde. Folderen indeholder en række udsagn med afsæt i selvbestemmelses retten fx.; "Jeg bestemmer selv, hvem der må komme ind i min lejlighed". Tilsynet har fået udleveret en standart samtykkeerklæring, som borgerne har mulighed for at underskrive ved indflytning. I denne er der mulighed for at afkrydse, at personalet fx. må låse sig ind i borgernes lejlighed. Tilsynet bemærker, at samtykket kun er gældende for et år ad gangen, samt at samtykket til en hver tid kan ophæves mundtligt af borgeren. En borger fortæller, at han selv bestemmer, hvem han vil have på besøg, og at hans familie kun kan komme i tilbuddet, hvis de bliver inviteret. Flere borgere giver udtryk for, at de er med til at bestemme, hvad der fx skal være i fællesarealerne og hvordan deres hverdag er i tilbuddet. Borgerne oplyser, at de selv bestemmer I boligen, fx hvad de ser i tv, hvordan der ser ud i lejligheden og hvad de køber ind til sig selv. Flere af borgerne får hjælp til praktiske opgaver, men personalet oplyser, at det foregår på borgernes præmisser fx, hvad der skal købes ind, hvordan lejligheden skal se ud mv. Personalet har stor fokus på, ikke at bestemme over borgerne, men at motivere og udvikle Side 14 af 29

15 borgernes kompetencer, respekt og anerkendelse er nøgleord for personalets tilgang til borgerne. Personalet og lederen oplyser, at de anvender "skal" over for enkelte borgere, da de finder det nødvendigt i forhold til borgernes funktionsnedsættelse. Tilsynet bemærker, at både personale og ledelse giver udtryk for, at de finder det nødvendigt for nogle borgere, at anvende "skal" termer, hvor personalet finder det svært at motivere borgere via anden tilgang. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed gennem tilbud om sund kost, forskellige motionstilbud og ledsagelse til læge mv. Tilbuddet motivere borgerne til sund livsstil ved at være rollemodeller og skabe gode rammer for, at borgerne træffer fornuftige valgt omkring deres livsstil. Borgerne giver udtryk for at de trives og er særdeles tilfredse med både personalet og omgivelser, og ønsker ikke, at tilbuddet skal være anderledes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Borgerne giver udtryk for at være glade for at bo i tilbuddet, de er glade for medarbejderne, og for de venskaber de har med øvrige borgere i tilbuddet. Adspurgt om borgerne kunne ønske sig, noget var anderledes, svarer borgerne nej. En enkelt påpeger, at det er irriterende, at personalet siger han skal stå op og gå på arbejde. Men omvendt giver borgeren udtryk for at være glad for at komme af sted på arbejde, og fortæller, at han er glad for at lave sjov med personalet. Indikator 05.b: Borgeren har med Personalet oplyser, at de mærker at borgerne er glade og velplaceret i tilbuddet, og at tilsynet kan fornemme det ved, at borgerne er imødekommende og gerne vil fortælle om deres hverdag og vise stedet frem. Tilsynet observerer, at borgerne under tilsynsbesøget er særdeles imødekommende og interesseret i at vise tilbuddet frem. Lederen oplyser, at borgernes støttes i at tage kontakt til fx egen læge, tandlæge mv. De borgere som Side 15 af 29

16 støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser har behov for ledsagelse til undersøgelser, læge eller lignende ledsages af borgerens kontaktperson. Da borgerne primært er yngre mennesker med tæt kontakt til deres pårørende, er der også en del, som ledsages af familiemedlemmer. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Personalet oplyser, at have fokus på borgernes sundhed, hvor borgerne enten selv eller med hjælp fra personalet tager kontakt til sundsvæsenet ved behov. Personalet oplyser, at tilbuddet har fokus på sund kost og livsstil. Tilbuddet tilbyder forskellige former for motion, blandt andet svømning og løbetræning, tilbuddet har også en tandemcykel, som flere borgere er glade for at anvende sammen med personalet. Personalet beskriver, at de anvender sig selv som forbilleder i forbindelse med sund livsstil, hvor de bruger motivation og anerkendende pædagogik, som personalet oplever, har en positiv effekt. Tilbuddet har desuden en kost politik, hvor den kost, der serveres i fællesarealerne er sund og varierende. Personalet er opmærksomt på, at borgerne selv bestemmer, hvad de vil indtage af kost, og at deres rolle er at guide og motivere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet har ikke anvendt magt i de år tilbuddet har eksisteret. Tilbuddets pædagogik tager udgangspunkt i personalets kendskab til borgernes ressourcer og begrænsninger, som medvirker til at hverdagen og aktiviteterne planlægges efter borgernes individuelle behov, som tilbuddet mener at forebygge magtanvendelser. Side 16 af 29

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i Personale og ledelse oplyser, at der ikke har været anvendt magt over for borgerne. Tilbuddet tilskriver dette, at de anvender anerkendende tilgange, og har fokus på at håndtere eventuelle konflikter i opløbet. Der er indskrevet enkelte borgere i tilbuddet, som kan have en verbalt udadrettet adfærd, men personalet oplever, at være faglig klædt på til at håndtere dette. Personalet beskriver, at det handler om at strukturere hverdagen og aktiviteterne omkring borgerne, så de er tilpasset borgernes funktionsniveau. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Lederen oplyser, at magtanvendelsesbegrebet løbende drøftes i personalegruppen, og at der tidligere har været en medarbejder fra Kolding Kommune og holde oplæg om emnet. Tilsynet oplyser i den forbindelse, at der er kommet ny magtanvendelsesbekendtgørelse, som tilbuddet bør sikre alle medarbejdere er bekendte med. Lederen og personalet beskriver, at der er en klar procedure for, hvordan eventuelle magtanvendelser og/eller nærved ulykker skal håndteres. Tilbuddet er bekendt med indberetningsskemaerne. Tilbuddet har haft 4 nærved ulykker i 2013, som tilbuddet har gennemgået og fundet nye handlemuligheder i forhold til at undgå. Tilbuddet oplever, at de via borgergennemgang og metodebeskrivelse løbende får forbedret indsatsen omkring borgerne, som er medvirkende til at nærved ulykker, magtanvendelser mv. undgås. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har udarbejdet en beboerpolitik, som tager udgangspunkt i borgernes selvbestemmelsesret, og beskriver en række udsagn omkring borgernes og personalets gensidige forhold. Fx omhandler beboerpolitikker, hvordan kæresteforhold og venskaber foregår. Tilbuddet har en beredskabsplan, som er kendt af alle medarbejdere, ligeledes oplever personalet at deres pædagogiske tilgang og fokus er med til at sikre, at borgerne trives og ikke begår overgreb på hinanden. Side 17 af 29

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Tilbuddet har i samarbejde med borgerne udarbejdet en beboerpolitik, som har fokus på borgernes interaktion med hinanden. Blandt andet er det oplistet en række udsagn, der omhandler venskaber, kæreste-forhold og seksualitet. Personalet har i deres pædagogiske arbejde stor fokus på borgernes sociale færdigheder udvikles. Hverken personale eller borgere kan errindre at der har opstået situationer, hvor borgerne har begået overgreb på hinanden. Personalet oplyser, at tilbuddet har en beredskabsplan, som er kendt af alle medarbejdere. Personalet giver udtryk for, at være faglig klædt på til at håndtere eventuelle overgreb, og mener, at netop deres pædagogiske tilgang sikre, at borgerne trives og ikke begår overgreb eller overskrider hinandens grænser. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Tilsynet vurderer, fortsat at tilbuddet er organiseret og ledet hensigtsmæssigt. Tilbuddet har en klar personalepolitik som sikrer, at personalet er fagligt kompetent til at varetage borgernes behov samt bevirker en lav personalegennemstrømning og lavt sygefravær. Ligeledes vurderer tilsynet, at tilbuddet har en relevant normering, hvor personalet har tid til og fokus på at komme omkring hver enkelt borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig meget kompetent ledelse. Lederen har relevant uddannelse og erfaring til at lede tilbuddet på en faglig kompetent måde. Der er stor anerkendelse fra medarbejderne i forhold til lederens kompetencer. Side 18 af 29

19 Den faglige sparring på tilbuddet et god, medarbejderne udtrykker tilfredshed med sparring både i forhold til intern sparing og sparing med leder. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i Indikatoren bedømmes til i meget højgrad at være opfyldt. Tilbuddet har fået ny leder, leder er uddannet socialpædagog, og har mange års erfaring fra praksis i arbejdet med udviklingshæmmede. Tilbuddets leder har også mange års ledererfaring, hun har løbende taget efteruddannelse der giver hende en bred viden inden for området. Lederen har der udover stået i spidsen for udviklingsprojekter, der har opnået ekstern anderkendelse. Tilsynet anerkender at personalet siger " vi har skudt papegøjen da vi fik hende som leder", Personalet giver udtryk for, at lederen har en meget anerkende, lyttende og reflekterende tilgang i hendes ledelsesstil. Personalet giver ligeledes udtryk for at lederen har en god økonomisk forståelse for at drive tilbuddet. Indikatoren bedømmes til i at være opfyldt, Personalet har tidligere modtage supervision, tilbuddet har valgt at skifte supervisor, og fremad rettet vil leder gerne benytte forskellige supervisorer valgt ud fra deres specifikke faglighed. Personalet er glade for at modtage supervision, som betyder, at de får vendt nogle problemstillinger på en anden måde end ved den ugentlige "borgergennemgang". Tilbuddet har også god erfaring med at anvende VISO til rådgivningsforløb for de borgere, som personalet har haft svært ved at arbejde med. Hver onsdag har de personale møde, hver tredje gang er det organisatoriske emner, som også kan være et fagligt emne, og de to andre gange er de delt op i teams med tre medarbejder om 5 borger. På teammøderne gennemgås borgerne, Lederen får ekstern supervision efter behov, og deltager desuden i et lederforum for faglig ledelsesmæssig sparring en gang om måneden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige Tilbuddet har en klar politik om, at nyt personale modtager undervisning i tilbuddets metoder, hvilket bevirker at Side 19 af 29

20 drift varetages kompetent indsatsen omkring borgerne er ensartet og fagligt velfunderet. Borgerne og personalet oplever en relevant normering, hvor der er personale til stede, som både er kompetente og har tid til at arbejde med hver enkelt borger. Tilsynet oplever at borgerne er synlig glad for deres pædagoger samt at pårørende giver udtryk for det samme. Tilsynet oplevede endvidere i forbindelse med planlægningen af det uanmelde tilsyn, at personalet, havde stor respekt for indgåede aftaler med borgerne samt hvordan dagen bedst blev planlagt, i forhold til at til gode se borgenes behov. Side 20 af 29

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at der for nuværende er der indskrevet 15 borgere i tilbuddet og tilknyttet 9 personaler alle med en pædagogisk baggrund. Tilbuddet har et fast introduktionsprogram, hvor alle nye medarbejdere deltager i et kursus i KRAP, for at sikre at hele personalegruppen arbejder ud fra samme pædagogik. Vikarer er med på 2-3 følvagter, de fleste vikarer har været i praktik under deres studier. Personalet giver udtryk for, at være tilfredse med normeringen, hvor personalet oplever, at de har tid til at komme omkring hver enkelt borgere, og oplever, at have de rette faglige kompetencer til at varetage borgernes behov for støtte. Borgerne oplyser, at de altid kan finde en medarbejder, der kan hjælpe dem, og oplever at personalet tager sig tid til at være sammen med dem. Personalet oplyser at alle borgerne kan komme i kontakt med personalet via vagt telefon, som også benyttes i forhold til den sovende nattevagt. Tilsynet anerkender at pårørende fortæller at borgeren er meget tryg ved personalet, samt at personalet " trækker på samme hammel". Lederen oplyser, at der på hverdage er tre medarbejdere i tilbuddet om aftenen, og minimum to personaler i tilbuddet i dagtimerne. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at lederen oplyser, at i de seks år tilbuddet har eksisteret, er der endnu ingen medarbejdere der er rejst. Side 21 af 29

22 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse Lederen oplyser, at sygefraværet er på XX % efter kommunens egen beregning, hvilket anses for acceptabelt og i den lave ende for botilbuddene i Kolding Kommune. Sygefraværet skyldes hovedsageligt en langtidssygemelding, hvor vedkommende har ønsket at komme delvis tilbage, da det i fælge personalet giver hende energi at komme på arbejde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Tilsynet vurderer, at tilbuddets personale har relevant uddannelsesmæssig baggrund, erfaring og viden relateret til borgernes funktionsnedsættelser. Tilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet løbende sikrer, at personalet er fagligt kvalificeret til at varetage borgernes behov for støtte, idet alle nye medarbejdere deltager i kurser i neuropædagogik og KRAP faktorer, samt at tilbuddet har fokus på supervision, faglig sparring og anvendelse af specialister i form af VISO. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Personalet har alle været på kursus i neuropædagogik og KRAP faktorerne, som er grundstenene i den pædagogiske tilgang på tilbuddet. Personalet oplever, at være fagligt kompetent til at varetage målgruppens behov. Ligesom borgerne oplever, at personalet varetager deres behov. Side 22 af 29

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Lederen oplyser, at alt fast personale har pædagogisk baggrunde, samt været på kursus i neuropædagogik og KRAP faktorerne, som tilbuddet anvender som pædagogisk metode. Desuden har to medarbejdere været på uddannelse i neuropædagogisk screening. Tilbuddets vikarkorps består af pædagog studerende, som tidligere har været i praktik på tilbuddet, og derfor har et godt kendskab til tilbuddets målgruppe og metoder. Personalet oplyser, at de føler sig kompetente til at håndtere borgernes funktionsnedsættelser, og oplever ikke at mangle kompetencer til at varetage borgernes behov. Personalet beskriver, at de har stor fokus på at være anerkendende og motiverende i deres tilgang til borgerne. De har særligt fokus på borgernes selvstændighed og selvbestemmelse, og oplever at have en tillidsfuld og nær relation til borgerne, som medvirker til, at borgerne udvikler sig. Borgerne oplyser, at personalet er venlige og gerne vil være sammen med dem. Flere oplever et godt samarbejde og tryghed ved deres kontaktperson. Tema *Økonomi Gns. bedømmelse Tilsynet bemærkede under tilsynsbesøget, at personalet var nærværende og imødekommende overfor borgerne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Der er tale om et kommunalt tilbud. Som følge heraf har det ikke været muligt at vurdere indikator 11.a, 11.b samt 11.c. Det forventes, at indikatorerne kan bedømmes i 2015 efter modtagelse af regnskabsmateriale for Side 23 af 29

24 I kraft af, at der er tale om et kommunalt tilbud må det formodes, at kommunen til enhver tid vil understøtte bostedet økonomisk. Afledt heraf anses bostedets økonomi som bæredygtigt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Der er tale om et kommunalt tilbud. Som følge heraf har det ikke været muligt at vurdere indikator 11.a, 11.b samt 11.c. Det forventes, at indikatorerne kan bedømmes i 2015 efter modtagelse af regnskabsmateriale for I kraft af, at der er tale om et kommunalt tilbud må det formodes, at kommunen til enhver tid vil understøtte bostedet økonomisk. Afledt heraf anses bostedets økonomi som bæredygtigt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets Der er tale om et kommunalt tilbud, hvorfor der for 2013 ikke er aflagt særskilt regnskab med tilhørende revisionspåtegning. Indikatoren kan som følge heraf ikke bedømmes. Der er ikke modtaget regnskab for Gennemførte investeringer vedrørende kommunale tilbud vil endvidere som udgangspunkt blive ført som kommunale anlægsprojekter og ikke indgå som en del af den enkelte institutions regnskab/budget. Punktet er som følge heraf ikke relevant. Side 24 af 29

25 budget Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Der foreligger ikke regnskab for 2013 for tilbuddet. Da der er tale om et kommunalt tilbud må det formodes, at kommunen til enhver tid vil understøtte bostedet økonomisk, og derved sikre, at der er den fornødne kvalitet i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Der er tale om en kommunal institution. Som følge heraf foreligger der ikke regnskab for Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Der er tale om en kommunal institution. Som følge heraf foreligger der ikke regnskab for Med de foreliggende oplysninger er det ikke muligt for nuværende at konkludere på kriterium 13. Det forventes, at indikatoren kan bedømmes i 2015 efter modtagelse af regnskabsmateriale for Side 25 af 29

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse Der foreligger ikke et regnskab for 2013, hvorfor det ikke er muligt at foretage ovennævnte sammenholdelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Tilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer er særdeles velegnet til tilbuddets målgruppe, idet boligerne er medvirkende til udvikling og trivsel hos borgerne. Borgernes boliger består af to værelser med eget badeværelse og køkken, hovedparten af boligerne er opført som moderne rækkehuse, hvor der er indgang til borgernes boliger fra gaden, de øvrige ligger i meget umiddelbar nærhed, hvilket giver borgerne en følelse af at være selvstændige mennesker, som fx selv kan bestemme, hvem der kommer på besøg. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Alle borgere har en to værelses bolig med eget køkken og badeværelse. Boligerne ligner helt almindelige rækkehuse, hvilket har stor betydning for borgerne, da det giver dem en følelse af at være voksne og selvstændige mennesker. Boligernes indretning og faciliteter giver borgerne mulighed for at udvikle deres færdigheder, idet borgerne fx har egen postkasse, der skal tømmes og eget badeværelse, der skal rengøres. Tilsynet vurder at tilbuddets placering i umiddelbar nærhed af kulturhuset, giver borgerne mange muligheder for fælleskab med andre unge, og de har mulighed for selvstændigt at deltage i stedets aktiviteter. En borger skulle således være med i Side 26 af 29

27 et show samme aften som tilsynet var på besøg, og vi fik lov at få en prøve. De boliger der ligger uden får selve tilbuddet, ligger i meget umiddelbar nærhed, og da alle skal ud af egen lejlighed for at komme i fælleshuset. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at borgerne oplyser, at være glade for deres boliger og tilbuddets fælles hus. Borgerne oplever, at de fysiske rammer passer godt til deres behov, og giver ikke anledning til utilfredshed. Borgerne oplyser, at det har stor betydning for dem, at have deres egen lejlighed, som giver dem en følelse af at være voksne og selv bestemme. Fx er det vigtig selv at have en postkasse, som borgerne selv tømmer. Ligeledes er borgerne glade for, at have deres egen hoveddør, som de selv bestemmer, hvem de lukker ind. Tilsynet anerkender, at leder lægger vægt på at medarbejderne er opsøgende i forhold til at se alle borger hver dag. Endvidere fortæller lederen, at de oplever at flere af borgene har glæde af at være en del af et fælleskab, også uden at skulle være i centrum, hvilket stedets størrelse giver mulighed for. Tilsynet bemærker at den pårørende giver udtryk for at hun godt kunne tænke sig at de have større fokus på at trække borgerne mere op i fælleshuset. Personalet og lederen oplyser, at alle tilbuddets borgere trives i de fysiske rammer, hvor de er særligt glade for deres lejligheder, som giver mulighed for at trække sig fra fællesskabet og have gæster på besøg. Ligeledes er borgerne glade for fællesarealerne, hvor der er mulighed for, at alle tilbuddets borgere mødes og deltager i fælles aktiviteter, fx fællesspisning eller videoaften. Tilbuddet består af en række etplanshuse og et fælleshus i to plan. Boligerne indeholder to værelser med køkken, badeværelse og terrasse. Fælleshuset består af stue med sofa-grupper, køkken med fælles spiseplads, samt personale kontor, soverum til nattevagten og samtale rum på 1.salen. Der er direkte adgang til borgernes boliger fra gaden. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Side 27 af 29

28 rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem I bedømmelsen er lagt vægt på at tilsynet besøger en borgers hjem, som borgeren giver udtryk for at han er meget glad for, hvilket understøttes af at han kan give et nummer på trommer. Borgeren fortæller at han er glad for lejligheden, og at han selv har været med til at indrette den, samt at han har mulighed for at have gæster på besøg. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 28 af 29

29 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 108. Error: Subreport could not be shown. Takster Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Error: Subreport could not be shown. Side 29 af 29

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Kamelia-Huset. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Kamelia-Huset. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostedet Kamelia-Huset Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord 1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Område: Sociale tilbud Indledende oplysninger Tilsynet udføres j. f. Serviceloven 148a og på baggrund af Tilsynsmodel for Brønderslev Kommune. - Udgangspunktet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere